Click here to load reader

Direktoryo ng Tagapagtustos at Parmasya ... Ang direktoryong ito ay isinaayos ayon sa mga uri ng mga tagapagtustos ng serbisyo at kung saan sila matatagpuan. Upang makahanap ng mga

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Direktoryo ng Tagapagtustos at Parmasya ... Ang direktoryong ito ay isinaayos ayon sa mga uri ng mga...

 • November 2020 CMS Accepted 10/01/2019H6229_20_111291_U_TA_0114

  5056101 502469CASENABC 2020 CA MMP Directory_LA

  County ng Los Angeles, CA 2020

  Direktoryo ng Tagapagtustos at Parmasya

  Anthem Blue Cross Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)

  Mayroon ka bang mga tanong?

  Tumawag sa amin sa 1-888-350-3447 (TTY: 711),

  Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 8 p.m.

  Libre ang tawag na ito O kaya, bisitahin ang duals.anthem.com.

  https://mss.anthem.com/anthem/home.html

 • . ...................................................................................................................................................................

  . ............................................................................................................................................................

  . ...............................................................................................................................................

  . ..................................................................

  . ..............................................................................................

  . ...........................................................................................................................................

  . .............................................................................................................

  . .............................................................................................

  . .................................................................................................................................................

  . ...........................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ..........................................................................................

  . .....................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ......................................................................................

  ..............................................................................................

  . ....................................................................................................................

  ?

  1

  Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) |

  2020 Direktoryo ng Tagapagtustos at Parmasya

  Panimula

  Ang Direktoryo ng Tagapagtustos at Parmasya na ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga

  uri ng tagapagtustos at parmasya sa Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan)

  at ng mga listahan ng lahat ng tagapagtustos at parmasya ng plano, mula sa petsa ng Direktoryong

  ito. Matatagpuan sa mga listahan ang mga address at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga

  tagapagtustos at parmasya, pati ang iba pang detalye gaya ng mga araw at oras ng pagpapatakbo,

  espesyalidad, at kasanayan. Ang mahahalagang termino at ang mga kahulugan ng mga ito ay

  matatagpuan sa alpabetikong pagkakasunud-sunod sa huling kabanata ng Handbook ng Miyembro.

  Talaan ng Mga Nilalaman A Mga Pagtatatwa 3

  B Mga Tagapagtustos 4

  B1 Mahahalagang termino 4

  B2 Pagpili ng Tagapagtustos ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) 6

  B3 Mga pangmatagalang serbisyo at suporta (LTSS) 7

  B4 Paano tukuyin ang mga tagapagtustos na nasa network ng Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) 7

  B5 Paano mahanap ang mga tagapagtustos ng Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare- Medicaid Plan) sa iyong lugar 8

  B6 Listahan ng mga tagapagtustos na nasa network 8

  C Mga tagapagtustos na nasa network ng Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) 15

  C1 Mga Tagapagtustos ng Pangunahing Pangangalaga (PCPs) 16

  Mga Espesyalista 54

  Mga Tagapagtustos para sa Kalusugan ng Pag-iisip 199

  C2 Mga Ospital 205

  Mga Pasilidad ng Pangangalaga 210

  Mga Pasilidad ng Dalubhasang Pangangalaga (SNFs) 224

  Mga pangmatagalang serbisyo at suporta (LTSS) 238

  C3 Mga Tagapagtustos para sa Paningin 247

  Kung mayroo n kang mga tanong, pakitawagan ang Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) sa 1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Libre ang tawag. Para sa iba pang impormasyon, maaring bumisita sa website na duals.anthem.com.

  https://mss.anthem.com/anthem/home.html

 • . ....................................................................................................................

  . ......................................................................................................................

  . .......................................................................................................................................

  . ..........................................................................................................................

  . ...........................................................................................................................................................

  . ...........................................................................................................................

  . ..............................................................................................................

  . .............................................................................................................

  . ..........................................................................................................................................

  . ....................................................................................

  . ....

  . .............................................................................................................

  . ....................................................................................................................................

  . .............................................................................................................................

  . .............................................................................

  . ...................................................................................................

  . .......................................................................................................................................................

  . ................................................................................................................................................................

  Kung mayroo n kang mga tanong, pakitawagan ang Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) sa 1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. ? hanggang 8 p.m. Libre ang tawag. Para sa iba pang impormasyon, maaring bumisita sa website na duals.anthem.com.

  2

  C4 Mga Tagapagtustos para sa Pandinig 366

  C5 Mga Tagapagtustos ng Acupuncture 367

  C6 Mga CareMore Care Center 368

  C7 Matibay na Medikal na Kagamitan 371

  C8 Mga Laboratoryo 372

  C9 Mga Karagdagang Tagapagtustos 377

  C10 Mga Tagapagtustos ng Transportasyon 387

  D Listahan ng mga parmasyang nasa network 388

  D1 Paano tukuyin ang mga parmasyang nasa network ng Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) 388

  D2 Mga pangmatagalang supply ng mga resetang gamot 388

  E Mga parmasyang nasa network ng Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) 389

  E1 Mga retail at magkakasamang parmasya 391

  E2 Mga Mail-Order na Parmasya 489

  E3 Mga home infusion na parmasya 490

  E4 Mga parmasyang para sa pangmatagalang pangangalaga 492

  F Talatuntunan ng Mga Tagapagtustos at Parmasya 497

  F1 Mga Tagapagtustos 498

  F2 Mga Parmasya 521

 • Kung mayroo n kang mga tanong, pakitawagan ang Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) sa 1-888-350-3447 (TTY: 711), Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. ? hanggang 8 p.m. Libre ang tawag. Para sa iba pang impormasyon, maaring bumisita sa website na duals.anthem.com.

  3

  A. Mga Pagtatatwa

  v Kabilang sa Direktoryong ito ang mga tagapagtustos ng mga serbisyo ng Medicare at Medi-Cal.

  v Inililista ng Direktoryong ito ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan (gaya ng mga doktor, nurse, practitioner, at psychologist), pasilidad (gaya ng mga ospital o klinika), at tagapagtustos ng suporta (gaya ng mga tagapagtustos ng Pang-araw na Kalusugan ng Mga Nasa Hustong Gulang at Kalusugan sa Tahanan) kung saan maaari kang magpatingin bilang miyembro ng Anthem Blue Cross Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan). Inilista din namin ang mga parmasyang maaari mong gamitin upang makakuha ng iyong mga resetang gamot.

  v Tutukuyin namin ang mga pangkat na ito bilang “mga tagapagtustos sa network” sa Direktoryong ito. Nakipaglagdaan sa amin ng kontrata ang mga tagapagtustos na ito upang magbigay sa iyo ng mga serbisyo. Isa itong listahan ng mga tagapagtustos na nasa network ng Anthem Blue Cro

Search related