Direktiva o Postupcima

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Direktiva o postupcima

Text of Direktiva o Postupcima

 • 32013L0032

  L 180/60 SLUBENI LIST EUROPSKE UNIJE 29.6.2013.

  DIREKTIVA 2013/32/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA

  od 26. lipnja 2013.

  o zajednikim postupcima za priznavanje i oduzimanje meunarodne zatite (preinaena)

  EUROPSKI PARLAMENT I VIJEE EUROPSKE UNIJE,

  uzimajui u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov lanak 78. stavak 2. toku (d),

  uzimajui u obzir prijedlog Komisije,

  uzimajui u obzir miljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ( 1 ),

  po savjetovanju s Odborom regija,

  postupajui u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom ( 2 ),

  budui da:

  (1) Potrebno je vie sutinskih promjena Direktive Vijea 2005/85/EZ od 1. prosinca 2005. o minimalnim normama koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u dravama lanicama ( 3 ). Zbog jasnoe ova Direktiva treba biti preinaena.

  (2) Zajednika politika o azilu, ukljuujui Zajedniki europski sustav azila, sastavni je dio cilja Europske unije u postupnoj uspostavi podruja slobode, sigurnosti i pravde, otvorenom za sve koje okolnosti prisile na legitimno traenje zatite u Uniji. Takva bi se politika trebala temeljiti na naelu solidarnosti i potene podjele odgovornosti, ukljuujui financijske posljedice izmeu drava lanica.

  (3) Europsko se Vijee na posebnom zasjedanju u Tempereu dana 15. i 16. listopada 1999. usuglasilo da e raditi na uspostavi Zajednikog europskog sustava azila, koji se temelji na punoj i zajednikoj primjeni enevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je izmijenjena Njujorkim protokolom od 31. sijenja 1967. (enevska konvencija), pri emu se potvruje naelo zabrane vraanja i osiguravanje da se nitko ne dostavlja natrag na podruje na kojem je trpio progon.

  (4) Zakljuci iz Temperea potvruju da Zajedniki europski sustav azila ukljuuje, kratkorono, zajednike standarde za pravine i uinkovite postupke azila u dravama lanicama te, dugorono, pravila Unije koja vode do zajedni kog postupka azila u Uniji.

  (5) Prva je faza Zajednikog europskog sustava azila postignuta donoenjem odgovarajuih pravnih instrumenata predvienih Ugovorima, ukljuujui Direktivu 2005/85/EZ, koja je prva mjera u podruju postupaka azila.

  (6) Europsko je vijee na svom zasjedanju 4. studenoga 2004. usvojilo Haki program koji postavlja ciljeve koji se trebaju postii u podruju slobode, sigurnosti i pravde u razdoblju 2005.-2010. S tim u vezi Haki program poziva Europsku komisiju da zakljui ocjenjivanje pravnih akata prve faze te Europskom parlamentu i Vijeu dostavi instrumente i mjere druge faze. U skladu s Hakim programom, cilj koji se treba postii u uspostavi Zajednikog europskog sustava azila je uspostava zajednikog postupka azila te jedinstveni status koji vrijed u cijeloj Uniji.

  (7) U Europskom paktu o iseljavanju i azilu donesenom 16. listopada 2008., Europsko vijee biljei da su drave lanice odrale znaajne razlike u pogledu priznavanja zatite i pozvalo je na nove inicijative, ukljuujui prijedlog za uspostavu jedinstvenog postupka azila koji bi sadravao zajednika jamstva za konanu uspostavu Zajednikog europskog sustava azila, koji je predvien Hakim programom.

  HR 19/Sv. 12 Slubeni list Europske unije 249

  ( 1 ) SL C 24, 28.1.2012., str. 79. ( 2 ) Stajalite Europskog parlamenta od 6. travnja 2011. (SL C 296 E,

  2.10.2012., str. 184.) i stajalite Vijea u prvom itanju od 6. lipnja 2013. (jo neobjavljeno u Slubenom listu). Stajalite Europskog parlamenta od 10. lipnja 2013. (jo neobjavljeno u Slubenom listu).

  ( 3 ) SL L 326, 13.12.2005., str. 13.

 • (8) Europsko je vijee na svom zasjedanju 10.-11. prosinca 2009. usvojilo Stockholmski program u kojem je ponovljena obveza postizanja cilja da se do kraja 2012. uspostavi zajedniko podruje zatite i solidarnosti koje se temelji na zajednikom postupku azila, te jedinstvenom statusu osoba koje uivaju meunarodnu zatitu, temeljenu na visokim standardima zatite i pravinim i uinkovitim postupcima. U Stockholmskom je programu potvreno da osobe koje trebaju meunarodnu zatitu moraju imati osiguran pristup pravoj sigurnosti i uinkovitim postupcima azila. U skladu sa Stockholmskim programom pojedincima se treba ponuditi ista razina postupanja u pogledu ureenja postupaka i utvrenja statusa, neovisno o tome u kojoj su dravi lanici ponijeli zahtjev za meunarodnu zatitu. Cilj je da se u slinim predmetima postupa na slian nain te postigne slian rezultat.

  (9) Potrebno je pokrenuti izvore Europskog fonda za izbjeglice i Europskog ureda za potporu u pitanjima azila (EASO) kako bi se pruila odgovarajua potpora naporima drava lanica u provoenju standarda druge faze Zajednikog europskog sustava azila, posebno onim dravama lanicama koje se suoavaju s posebnim i nerazmjernim pritiscima na svoje sustave azila, posebno zbog svoga geografskog ili demografskog poloaja.

  (10) U provoenju ove Direktive drave lanice trebaju uzimati u obzir mjerodavne smjernice koje je odredio EASO.

  (11) Radi osiguravanja obuhvatnog i uinkovitog ocjenjivanja potreba za meunarodnom zatitom podnositelja zahtjeva za potrebe Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijea od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju dravljana treih zemalja ili osoba bez dravljanstva za ostvarivanje meunarodne zatite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zatitu te sadraj odobrene zatite ( 1 ), okvir Unije o postupcima priznavanja i ukidanja meunarodne zatite treba se temeljiti na konceptu jedinstvenog postupka.

  (12) Glavni je cilj ove Direktive daljnji razvoj standarda za postupke u dravama lanicama za priznavanje i ukidanje meunarodne zatite s ciljem uspostave zajednikog postupka azila u Uniji.

  (13) Pribliavanje pravila postupaka za priznavanja i ukidanje meunarodne zatite trebalo bi pomoi u ograniavanju sekundarnog kretanja podnositelja zahtjeva za meunarodnom zatitom izmeu drava lanica, u sluajevima

  kada je takvo kretanje uzrokovano razlikama u pravnim okvirima te u uspostavi jednakih uvjeta za primjenu Direktive 2011/95/EU u dravama lanicama.

  (14) Drave lanice trebale bi imati mogunost uvoditi ili odravati povoljnije odredbe za dravljane treih zemalja ili osobe bez dravljanstva koje trae meunarodnu zatitu od drave lanice ako se takav zahtjev temelji na tome da odreena osoba treba meunarodnu zatitu za potrebe Direktive 2011/95/EU.

  (15) U pogledu postupanja s osobama koje spadaju u podruje primjene ove Direktive, drave lanice vezane su obvezama i instrumentima meunarodnog prava kojih su stranke.

  (16) Vano je da odluke o svim zahtjevima za meunarodnu zatitu se donose na temelju injenica te da ih u prvom stupnju izdaju tijela ije je osoblje ima odgovarajue znanje i ima potrebnu izobrazbu u podruju meunarodne zatite.

  (17) Da bi se osigurale objektivnost i nepristranost u razmatranju zahtjeva za meunarodnu zatitu te izdavale odluke o tim zahtjevima, potrebno je da strunjaci koji postupaju u okviru postupaka iz ove Direktive obavljaju svoje aktivnosti potujui vaea deontoloka naela.

  (18) U interesu je drava lanica i podnositelja zahtjeva za meunarodnu zatitu da se odluke o zahtjevima za meunarodnu zatitu donose to prije, ne dovodei u pitanje valjanost i sustavnost razmatanja koje se provodi.

  (19) Da bi se smanjilo cjelokupno trajanje postupaka u nekim predmetima, drave lanice trebaju imati mogunost da u skladu sa svojim nacionalnim potrebama daju prednost nekim zahtjevima tako da ih prije razmatraju od drugih zahtjeva koji su ranije podneseni, ali ne odstupajui od uobiajenih i vaeih postupovnih rokova, naela i jamstava.

  (20) U dobro utvrenim okolnostima, kada se smatra da je zahtjev neosnovan ili kada postoje ozbiljni razlozi u pogledu dravne sigurnosti ili javnog reda, drave lanice bi trebale imati mogunost ubrzanja postupka razmatranja, posebno uvoenjem kraih, ali razumnih rokova za odreene postupovne radnje, ne dovodei u pitanje valjanost i sustavnost razmatranja koje se provod, te uinkovit pristup podnositelja zahtjeva do osnovnih naela i jamstava iz ove Direktive.

  HR 250 Slubeni list Europske unije 19/Sv. 12

  ( 1 ) SL L 337, 20.12.2011., str. 9.

 • (21) Tako dugo dok podnositelj zahtjeva moe predloiti dobre razloge, nedostatak dokumenata o ulasku ili kori tenje krivotvorenih dokumenata ne bi smjelo samo po sebi ukljuivati automatsku primjenu postupka na granici ili ubrzanog postupka.

  (22) Takoer je u interesu drava lanica i podnositelja zahtjeva osigurati ispravno priznavanje potreba za meunarodnom zatitom ve u prvom stupnju. U tu bi svrhu bilo potrebno osigurati podnositeljima zahtjeva u prvo stupnju besplatne pravne i postupovne informacije, uzimajui u obzir njihove posebne okolnosti. Pruanje takvih informacija treba, izmeu ostalog, omoguiti podnositeljima zahtjeva bolje razumijevanje postupka, ime im se pomae u ispunjavanju odgovarajuih obveza. Nerazmjerno bi bilo od drava lanica zahtijevati da dostavljaju takve informacije samo preko usluga osposobljenih odvjetnika. Drave lanice stoga trebaju imati mogunost koritenja naina koji najvie odgovaraju pruanju takvih informacija, kao to su nevladine organizacije ili strunjaci iz vladinih tijela ili specijaliziranih dravnih slubi.

  (23) U tubenim postupcima, ovisno o odreenim uvjetima, podnositeljima zahtjeva osiguravaju se besplatna pravna pomo i zastupanje od strane osobe koja je prema nacionalnom pravu za to ovlatena. Nadalje, u svim fazama postupka, podnositelji zahtjeva imaju pravo na savjetovanje na vlastiti troak, s pravnim i drugim savjetnicima koji su kao takvi dozvoljeni ili doputeni prema nacionalnom pravu.

  (24) Pojam javnog reda moe, izmeu ostalog, pokrivati osuujuu presudu za poinjenje tekog kaznenog djela.

  (25) Da bi se ispravo utvrdilo koje osobe trebaju zatitu kao izbjeglice za potrebe lanka 1. enevske konvencije, ili kao osobe ovlatene