Click here to load reader

DIRECTIA SILVICA BISTRITA NR. /t)8 ze (8 NOTIFI CARE in ...cluj.gardaforestiera.ro/files/10331_apv 265 si 276.pdfDIRECTIA SILVICA BISTRITA OCOLUL SI LVIC,BISTRITA . NR. Jog~(/t)8 .or",

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIRECTIA SILVICA BISTRITA NR. /t)8 ze (8 NOTIFI CARE in ...cluj.gardaforestiera.ro/files/10331_apv...

 • DIRECTIA SILVICA BISTRITA

  OCOLUL SI LVIC,BISTRITA NR. Jog~(/t)8 .or" , ze (8

  NOTIFI CARE

  (u privire la aetele de punere in va loa re de produse aecidentale, eonstituite in arborete afeetate de faetori abiotici si biotie i di n pe raza de activitate a Ocolului si lvic Bistrita in suprafete proprietate a Statu lui Roman, dupa cum urmeaza :

  Aetul de punere in valoare nr. 1309551/ 265 Valea Mare, UP III Nasaud u.a 590(, 5900, in suprafata 5. 14 ha si volum de 65 me, produse aecidentale I, nu face obiectu l depasirii posibilitatii anuale sta bilite prin amenajame nt ul si lvie in vigoa re.

  Act ul de punere in va loare nr. 1316227/276 Valea Mare, UP III Nasaud u.a S88A, 586B, in suprafata 6.78 ha si volum de 44 me, produse aeci dentale II, nu face obiectul depasirii vol umului anual stabilit prin amenajamentul silvie in vigoare.

  Mentionam faptul ea prezenta doeumenta tie inlocuieste doeumentatia pentru aetul de punere in valoare 265/1309551, avand numarul bnr.6550/ 16.03.2018, publieata pe site in data de 16.03.2018.

  RES PONSABIL FOND FORESTIER

  IN~! _ ",'"

 • OS i3 islrila 10.11 .20 17

  APROBATO~ Bislrila Iii ~ o~ ?~ I

 • OS Bisrrita

  Unitate de Productie : III Nou - Nas3ud l IJenumire A.P, V, : Va lea Mare ;:::; 4. A.M6 / }fOc:) fJf,A Suprafata tota la ac t - (hal: 6.78 I In for ma tii pri vind Grupa de Nr, de Vol.

  I Tratament : ACClDE! TALE 11 N,T,S,M, spec i; arbori arbore I Natura produsului : DOBORAT IJR I II

  SIH Il\;arii pe - (ha) : Rasil1oast: 148 44Tehl10 logia de exp loatare : fRL CHll lRI SI CATA R( iE

  Arbo ri putrcga io~i - (hut;) : FAGData inventarierii : 31.10.201 7 Anul exploatarii : 2018

  Cll Ull vol ulll Lie - (me) , Quereinee

  ProeedeuJ de inventariere : FIR eu FIR lescarii -(bue) : Di verse tari 2 Ciocan rotund nr, ' Rp6130

  eu \I n vo lum de - (me) : Diverse moi

  Cioca n patrat nr. : Total: 150 44

  Specia SO R I ARL DI M ENS ICI NA L A l.t:m n

  Coaja Le mn de loe Volum

  GI G2 (/ 3 M I M2 M3 ! LS lutJ'U Total VF brut MOLlD 8 9 10 :l 1 3 1 3 :; 37-PIN SILV ES TR LI 1 I 2 1 5 1 I 7 C'ARP EI\

  fOlAL

 • REGIA NA TIONALA A pA.nURlLOR - ROMSILV A

  Str. Petricani nr. 9 A, sector 2, Bucure~ti, cod po~tal 023 84i, \~----;-!; . :) \ LJ tAI tele~on:0040/ 0211317.10.05 ; fax:.0040/ 021131 6 . 8~ .t8) ~ ' ; - ~ 1 _J~~l . : ,

  E-matl: [email protected] .ro Pagma web: www.rosl lva\~~lrtt4' . 'h,n,, · _~ : ~~~ " ''' i ~t

  Nr. .J. .lJ4;S- /D.C. P./ J,f. 0'" . 2 0 '7

  DIRECTIA SILVICl\ BISTRITA-NASAUD

  In aten1ia Domnului Director

  Ata~am, In copie, Ordinul ministrului apelor ~i padurilor nr. 252 din 03.04.2017

  pentru aprobarea amenajamentului silvie 01 j ondului j orestier proprietate publica a

  statului, administrat de Ocolul Silvie Bistrita, Oireetia Silvica Bist rita-Nasaud.

  DIRECTOR GENERAL,

  -- .....

  www.rosllva\~~lrtt4mailto:[email protected]:fax:.0040/0211316.8~.t8http:tele~on:0040/0211317.10.05

 • MINISTERUL APELOR ~I PADURILOR

  OR DIN

  Nr .... g.~ ... .I .. .Q~ :.c:.'1....2017 pentru aprobarea amenajamentului silvie al fondului forestier proprietate publica a statului,

  administrat de Oeolul Silvie Bistrita, Directia Silvica BistTita Nasaud

  Ava.nd in vedere Referatul de aprobare ill. 65704/DII15.03.2017 al Direqiei Politici ~l Strategii in Silvicultura,

  In conformitate cu Avizul Comisiei telmice de avizare pentru silvicultura din Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor ill. 794/05.10.2016 ~i tinand cont de Decizia ill. 601 /04.11.2016 a Agentiei pentru Proteqia Mediului Bistrita Nasaud,

  In baza Ordonantei de urgenta >a Guvemului ill. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale ~i pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ,

  In temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pre cum ~i ale art. 13 alin. (5) din Hotararea Guvemului ill. 20/2017 privind organizarea ~i funqionarea Ministerului Apelor ~i Padurilor,

  . ministrul apelor ~i padurilor emite urrnatorul

  ORDI N:

  Art. 1. - Se aproba amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului, administrat de Ocolul Silvic Bistrita, Directia Silvica Bistrita Nasaud.

  Art. 2. - Direqia Politici ~i Strategii in Silvicultura din cadrul Ministerului Apelor ~i Padurilor transmite prezentul ordin Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, care raspunde de aplicarea ~i respectarea prevederilor acestuia.

  Art. 3. - Prezentul ordin s-a intocmit in 3 exernplare, doua pentru emitent, iar al treilea pentru Regia ationala a Padurilor - Romsilva.

 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI pADURILOR Comis ia tehnica de avizare pentru silvicultura

  AVIZ CTAS nr. 794 din 05.1 0.2016

  pentru amenajamentul silvie al fon dului forestier proprietate publica a statu lui ,

  ad ministrat de Ocolu} Silv ie Bistrita, Directia S ilvica Bistrita-Nasaud

  1. Au participat la sed in ta de aviza re: Prqedinte de ~edinta: Danu! Iacob Membri CTAS: Florin Achim, Ciprian Badescu, Ramona Cherascu - Zotta, Marian Tudoran,

  Banu Constantin, Cristea loan, Gheorghe Gheorghita, Macau Cristian, Cristea Marius

  2. Din an aliza facuta ill cadrul ~edintei de avizare a rezu itat: Amenajamentul a fost intocmit ~i avizat de LN.C.D.S. "Marin Dracea" - Statiunea Bistrita

  cu procesul verbal C.T.E. ill. 412 din 17.08.20 16, ~ef proiect ing. Mihai Chi~ , expert CTAP ing. Valentin Rusu. Amenajamentul a fost receptionat de beneficiar.

  Perioada de aplicare a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica a statului, administrat de Ocol ul S ilvic Bistri fa este 01.0 l.20 1 5 - 31.12.2024.

  3. Cu ocazia examinarii amenajam entului, Comisia a eonstatat urmatoa rele: Suprafata ocolului silvic este de 6712,40 ha, este cuprinsa in 4 unitati de productie ~l are

  ca folosinte: paduri ~i terenuri destinate lmpaduririi sau reimpaduririi - 6162,31 ha din care terenuri de reimpadurit - 10,16 ha, terenuri afectate gospodaririi silvice - 192,10 ha, terenuri neproductive - 9,25 ha ~i terenuri scoase temporar din fondul forestier - 348,74 ha (transmise prin acte normative - 2,63 ~i ocupatii ~i litigii - 346,11 ha);

  - Suprafata Incadrata in grupa I functionala este de 2016,76 ha; - Suprafata lncadrata in grupa a II a functionala este de 4132,95 ha; - Structura fondului forestier (date medii): compozitie: 30FA 23GO 16CA 15MO 4SC 2BR 2PI IDR 5DT 2DM ; varsta medie: 65 ani;

  volumul la ha: 218 m3 ; consistenta medie: 0,77; c1asa de productie medie : 3,1, indicele de cre~tere curenta: 5,7 m3/an/ha; fond lemnos total: 1.335.780 m3

  Procesul de productie s-a organizat in urmatoarele subunitati de gospodarire: S. .P . A - Codru regulat - so rtimente obi~nuite: .... ......... .... .................................... . 4496,00 ha;

  S.U.P. M - Paduri supuse regimului de conservare deosebita:. ............ ... .... .............. . 1045,05 ha ;

  S.u.P. K - Rezervatii de seminte: ............. ............. ............ .... ............. ..... .... ..... .. ...... ... 196,26 ha;

  S. .P. E - Paduri supuse regimului de ocrotire integrala.. ..... ...... ............ ... ................ 402,24 ha.

  Bazele de amenajare: - regim: codru; cdlng pentru salcamete; - compozitia tel: corespunzatoare tipului natural fundamental de padure pentru arboretele

  exploatabile ~i compozitia tel la exploatabilitate pentru celelalte arborete; - tratamente: taieri succesive, taieri progresive, taieri rase, taieri in crang pentru salcamete; - exploatabilitatea: de protectie pentru arboretele incadrate In grupa I functiona la ~i tehnica p~ntru arbore~ele Incadrate in grupa a II a functionala; I-.I}{M-Ju

  -clc1u1.110aDl - S .U.P.A g(J2/~~/'~

  . '1' ~~. .~~;f~PoSlbl Itatea: ~'. -: - Posibilitatea de produse principale: 11015 m3/an; - Posibilitate~ de prod~se secundare.: 3264 m3/an, din care rarituri 3096 m3/an? - Volum maXIm poslbll de extras pnn lucran de conservare: 1000 mJ/an.

  Lucrari prevazute In deceniulin curs:

  - asigurarea regenerarii naturale: 263,19 ha;

 • - ingrijirea culturilor tinere: 312,70 ha;

  - degajiiri: 194,76 ha;

  - curatiri: 345 ,92 ha, 1680 m3 ;

  - riirituri: 1280,21 ha, 30959 m3 ;

  - taieri de regenerare: 596,63 ha, 110153 m3, din care:

  - taieri succesive: 8,93 ha, 1569 m3 ;

  - taieri progresive: 412,08 ha, 65129 m3;

  - taieri rase: 145,49 ha, 40834 m3;

  - taieri in crang: 30,13 ha, 2621 m3.

  - taieri de igiena: 2798,95 ha, 22917 m3;

  - lucrari de conservare: 316,31 ha, 10002 m3;

  -impaduriri: 266,21 ha.

  Reteaua de drumuri: 82,7 m!ha, care asigura 0 accesibilitate a padurilor de 61 %.

  4. Concluzii rezultate: se propune avizarea favorabila a amenajamentului silvie al fondului forestier proprietate publica a statului, administrat de Ocolul Silvic Bistrita, Direqia Silvica Bistrita-Nasaud. Beneficiarul are obligatia de a parcurge procedura legala de avizare de mediu, conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planw.< ~i programe . .' . _ )

  5. Comisia:

  AV IZEAZA. FAVORABIL

  Amenajamentul silvie al f ondului forestier proprieta te publica a statu lui, administrat de Ocolul Silvie Bistrita, Directia Silvidi Bistrita-Nasaud

  6. Difuza rea prezentului aviz catre toti factorii interesati se va faee prin grija secretariatului eTAS din minister.

  Pre~edinte CT AS,

  Seeretar de Stat

  E rika STANCIU

  ~ .1 " • ", ,... . . " )... ..., ~

 • ,I

  MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARn $TIINTIFICE AUTORlTATEA NATIONALA PENTRU

  CERCETARE $TIINTIFIC4 $IINOVARE

  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE iN SILVICULTURA "MARIN DRACEA"

  STATWNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE SJ EXPERIMENTARE BISTRlTA

  Str. Mihai Viteazul, Dr. 2, Bistrita, Jud. Bistrita·Nisiiud CUI: R034638446; Tel/Fax: 0263.206.106, Fax: 0263.236.017.

  ieas ahoo.com

  ,, ' ~--18 II I Nr, Certlneal: 01688

  ISO14001: 2004

  BENEFICIAR : REGIA NATIONALA A p AnURILOR - RO M SIL VA

  'wi 'wi

  V.P.III NASAVD OCOLUL SILVIC BISTRITA

  DIRECTIA SILVICA BIS TRITA - N,

  DIRECTOR TEHNIC: ing. Florin ACHIM

  ~EF PROIECT: ing. Mihai - Constantin

  PROIECTANT: ing. Dorin PA~CA

  Exemplarul . > » »> 2015 «< « <

  ,

 • DESCRIERE PA RCELARA os:Bistrita

  584

  SU!.: 22 1" V.l5am mij loc iu ond"lat

  INC: ](I G LTlTUDlNE: 570 - 620 M

  5232 TP: 4231

  EXPOZITIE: SE

  L1T1ERA: tc>nlinua-subrire Natural fundAlllcn la l prod . mij.

  COM P. AC'Tl.!AL": 8 FA 2 CA

  TIl' FLORA: Rubus hirtus rel>ltiv-ech.ien

  COMP TEL.. 8F A 2 CA . ORT: FA Gil'S s i mijl..chereste.

  S!:.'v1lfTiL SL'BAIUlORET: I.ATE tOMP!..· Alte date complement.

  POL. ERZ:

  It f I EXEt.:

  I L CR RI P~.OP : T.IGIENA

  \ iersant superior ondldat

  VARSTA EXPL.: 110 ani

  5132 TP: 5231

  EXPOZITIE: SV

  UP:

  l~C 4(1 ... AL TITUDlNE: 540 - 590 M

  UllERA cOlt tinua-subtire TO' FLORA: Festuc. altissima

  ~alu1il 1 fu n&meJl ta l prod. mij. relotiv-uhien

  COMP -\ ruAL : 7FA 3GO L MP TEL. 7FA 3 GO

  SORT: F.~ Gr"s si mijl. ,chercste. VARSTA EXPL.:

  SEM .ll IL:

  SLlIARBOPE"f

  LJATE CO~I~L Roca I. suprafatalO,3S Alt( date complement.

  I'OL: ERZ: LUCR-\ RI EXEC, :

  Ll'CRARI PROP. :T.!GIENA

  5132 TP: 513!

  SOL' n OI 'c:rsant mijlociu ondulat EXPOZITIE: E 58G \

  I~C: 17 G ALTlTUDlNE: 390 - 550 M

  I JTIER \ : :ofltinua-subtire TIP FLORA : Fesluc. ahissima

  alur,,1 fundanll:n tal prod. mij. relJliv-echien

  COMP ACTUA lOGO OMPTEL' lOGO

  SORT FA Grus si mijl..cherestea VARSTA EXPL .:

  SEM.l TIl: SUBARBOREl 1MTE COMPL : Alte date cornplement.

  POL: ERZ:

  LUC Rl EXEC.:

  LUCRARl PROP : T.!GIENA

  5132 TP: 5131586 B

  SOL: lZOI Vel33nt mijlociu ondul.1 EXPOZITlE: S

  I. C- 20 G ALTITUDfNE: 380 - 480 M

  LITI E : in~1lI ta-subrire TIP FLORA: Festuca altissima NatUf1lI fundarncll ill i prod. mij . relativ-echien

  COMP .ACTU LA: 4 FA 2 GO 2 CA I PI I SAC COMP TEl . SFA 3 GO I PI I CA

  V ARST A EXPL.: 110 ani SOR T FA Oms si mijl. .cherestea

  ~EM.U"JL SUBARBORET: DATECOMPL

  POL: ERZ:

  LU('R~Rl EXEC:

  LI.; RAR: PROP.: RARlTURl

  TO TAL

  - 410

  80

  RN

  RN

  RN

  NEe

  RN

  N 0.64

  N 0.16

  N 0.49 202

  N 0.21 59

  0.7 261

  N 0.80

  N

  N

  0.32 57

  0.16 24

  N 0.16 26

  N 0.08 13

  N 0.08 9

 • 110 ani

  5131

  110 ani

  - 414

  N 0.48

  N 0.24

  N 0.08

  0.8

  OESCRIERE DS; Bisll'Ilo-Nasa ud OS :Bistrita

  8 45 HA GF:587 C 5132 TP: 5131 SOL: 120 I Versa nt mijlociu ond"I.1 EXPOZITIE:E INC- 15 G ALTITIJDlNE 420 - 550 M

  L1nERA_ conrinus -sublire Tlr FLORA: Festuca altissima Nal"",1 fundame li lll l prod. mij . rel~tiv-echien

  COMP.ACTUALA: 10 GO COMP.TEL lOGO

  SOR r I,jOL MiJlociu si gros,cherestea VARSTA EXPL.: I 10 ani

  SFMUTIL SIJB ARBORET IJATF CO~l PL : AI le dale complement

  I'UL' ERZ:

  LL'C R RI EXEC:

  ll'j ' KA Rl PHOP T.IGIENA

  5132 TP: 5\31

  SOL 2201 Versant inferior ondlilat EXPOZlTIE: NV J"C: 2(, G ALTlTIJDlNE: 400 - 450 M

  LlTIERA: lipsa TIP FLORA: Fesluca altissima . mfieial de prod. "1Ij.

  COMP," CTUALA: (,OMP.TEL

  SEM unL. UBARB ORET

  rebtiv-echien

  8 MO 2 FA 7M 3 FA

  Gms,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani

  OATE OMPL AIle date complement

  POL ERZ:

  LUCRARl EXEC :

  LU( RARJ PROP. : RARlTURl

  588 B 5132 TP: 5131

  SOL 12,1I Versanl mijlociu ond"I'1 EXPOZITIE: NY INC; 20 G ALTlTUDlNE: 450 - 510 M

  LITIERA: continua-subtire 1'11' FLORA: Festuca altissim. NaNnll fUlldanlenUll prod. mij . rehtiv-echien

  OMP.A l'A : 6 FA 3 GO I CA COMP TEL 6FA 3 GO I CA

  '>ORT: FA 'ms si mijl.,chereslea V ARSTA EXPL.:

  SE.\1 .UTlL

  SUBARBOR T:

  DATE COMPL Aile dale complemenl.

  ERZ:POL:

  LUCRARJ EXEC'..

  l 'JCRARl PROP. T I lENA

  PARCELA RA

  N 0.72

  N 0.18

  5S8 C 7.04HA GF: 5132 TP:

  SOL ' 220 I Versa ( mijlociu olldulal EXPOZITlE: NV

  NC I~ G ALTITUDlNE: 520 - 570 M

  LI TlERA . o"nli t1ua -suhli re Til' FLORA: Festuca ahissima 'Jolu r.11 rUllddmel,lal p d. noij rel:oliv-echien

  COMP.ACTUALA: 6 FA 3 GO I CA :OMPT l.: 6FA 4 GO

  SORT: fA ums si mijl.,chereslea VARSTA EXPL.:

  SEM UT1L:

  SUHARBORET

  [)i\1'E COMPL : AIle da te complement.

  I',)L: ERZ:

  ,UCRARI EXEC '

  LUCRARI PROP : RAk lTURl

 • - 418

  N

  N

  N

  N

  0.63

  0.07 24

  0.7

  0.i6 200

  0.24 62

  0.8 262

  N 0.64 128

  N 0.16 39

  DS,BistTilJl-Nasaud

  590 B

  l)ESCRIERE PARCELARA

  OS:Bistrita

  5132 TP: 5131

  EXPOZlnE: S

  100 ani

  5232 TP: 4231 EXPOZlTlE: S

  NEe

  RN

  RN

  N 0.36 85

  N 0.18 23

  N 0.\8 25

  N 0.18 24

  0.9

  SOL: 2201 crsant mijlociu ondnlat

  INC 20 G AL TITVDINE: 440 - 510 M

  Lin - Iipsa TIP FLORA: Festuea alrissima

  Art ificial de prod mij . relativ-eehien

  COMPACTUALA: 4 MO 2 GO 2 FA 2 CA

  COMP_ITL 4MO J GO 3 FA

  SORT: MCI Gros,cherestea VARST A EXPL.:

  SIoM .CTI1.:

  SUB ARBORET:

  f)A I E COMPL Alte dale complement.

  rOL: ERZ:

  LlCRAR I EXEC :

  ll'CRARI PROP : RARlTURI

  3.30 HA GF:590C

  SOL: 2216 Versant mijlociu ondnlat

  INC: 20 G ALTlTUDINE: 420 - 500 M

  L1TI F.R ... : conti lllw-subtire TIT' FLORA: Rubus hirtus Nawral fund.nmental prod. mij. relativ-echien

  COMP.ACTUALA: 9 FA I GO OMPTEL: 7FA 3 GO

  SORT: f A Gros 5i mijl.,chereslea VARSTAEXPL.: II0ani

  SEM,U11 L: 10l'A

  SUBARBORET :

  DA IE COMPL.: Aile dale complement.

  POL: ERZ:

  Ll'CMRI EXEC- .

  LUCRARJ PROP .. T.PROGRESIVE(insamiJltare)

  AlUT RAREA REG NATURALE INGR1J[REA SEMINTlSULUI

  2 _IB SUP: A 5900 1.84 HA GF: 5132 TP: 5131

  SOL: 2201 Versant mijlociu ond"la! EXPOZITIE: S

  t'l;C 20 G ALTITUDlNE: 440 - 500 M

  l.ITIERA : eonti n -subtire TIl' FLORA: Festuca a1tissima

  Natur.1fundllmentll l prod . mij. relativ-eehien

  COMt'.A TUAl.A 7 FA 3 GO

  COMPTEL 7FO\ 3 GO

  SORT: FA Gros 5i mijl.,chereslea VARSTA EXPL. : 110 ani

  SEM.lmL:

  SU13ARBORET:

  DATE COMPL.: · Ite date eomplemenl.

  POL ERZ:

  lUCRARI EXEC.:

  LUCRARI PROP. T.IGIENA

  5131 TP: 5241

  SOL: 221 4 Vers.ant infenor ond"lal EXPOZITIE: S WO E

  I. (" j7 v AL TITUDlNE: 440 M Lll'lERA: intreruplIl-subtirc 1 n' FLORA: Luzula albid. Tot31 den,,! de prod_ info relativ-echien

  COMPACl UALA: 8 CA 2 FA COMP.TEL 8C A 2 FA

  SORT: F,'" ros si mijl..cherestea VARSTA EXPL. :

  SEM.UTIL: SUB RBORET DATE COMPL. : Roc" la suprafatalO,JS Aile d.te complement.

  POL ER.Z:

  LurR!\Rl EXEC.:

  LVCRARl PROP .: T.IGIENA