Dionizijske Svecanosti - Program

Embed Size (px)

Text of Dionizijske Svecanosti - Program

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  1/15

  ANDAUTONIJA

  UDRUGA ZA OUVANJE BATINE

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  2/15

  FESTIVAL ANTIKE

  DIONIZIJSKE SVEANOSTI

  PROGRAM

  MANIFESTACIJE

  12.rujan 2015.

  ORGANIZATOR MANIFESTACIJE

  Andautonija - udruga za ouvanje batine

  ANDAUTONIJAUDRUGA ZA OUVANJE BATINE10410 Velika Gorica

  itarjevo 125/ATel. ++385 (0) 91 43 43 243

  Fax ++385 (0) 1 62 63 870

  Internet:www.andautonija.hr

  Facebook: Udruga Andautonija

  E-mail: [email protected]

  MB: 2101700

  OIB 90540987853

  IBAN: HR6125000091101231329

  http://www.andautonija.hr/http://www.andautonija.hr/http://www.andautonija.hr/http://www.andautonija.hr/
 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  3/15

  Arheoloki park Andautonija je zahvaljujui Arheolokom muzeju uZagrebu jedno od najbolje ureenih arheolokih lokaliteta u Hrvatskoj i vesada

  preuzima ulogu glavne turstike atrakcije na podruju Velike Gorice kojuposjeuje velik broj posjetitelja, posebice kolske djece. Kao najpoznatijiturstiki lokalitet na podruju Velike Gorice ubraja se u jedan od rijetkih

  arheolokih antikih lokaliteta koje se ureenou moe mjeriti sa slinimlokalitetima u Europi.

  Osim muzeoloke prezentacije rimskoga grada Andautonije u samom itarjevudobro je prezentirati i kulturnu i prirodnu batinu (arheologija, kultura etnologijai priroda).

  Dionizijske sveanostisu doprinos Udruge Andautonija koja sa svojim bogatima na povjesnim temeljimapripremljenim programom doaravajubarem za jedantrenutak antiku u itarjevu i tako daju publici odn. posjetiteljima iluzijuAndautonije u ivo !Uz temeljni sadraj (program za djecu, rimska trnica,rimska i tradicionalna hrana, stari zanati, izloba vina, rimski logor, antikinogomet, .....)pripremamo svake godine jedan centralni (novi) sadraj kao glavnuatrakciju manifestacije.

  Odrane manifestacije:

  08.09.2008 ANDAUTONIJA FEST u sreditu itarjeva i na upnojlivadi iza crkve Sv. Martina.

  05.09.2009 ANDAUTONIJA FEST u sreditu itarjeva i na upnojlivadi iza crkve Sv. Martina. Atrakcija rimske vodene orgulje(unikat) izradio i prezentirao prof. Justus Wilberg iz

  Njemake.

  11.09.2011 DIONIZIJSKE SVEANOSTI s predstavomMoja plemenita Andautonijo Autor: Drago Trumbeta.Poasni gost iz Austrije mag. Erich Wappis direktorZemaljskog muzeja u Klagenfurtu

  16.09.2012 DIONIZIJSKE SVEANOSTI sa predstavomPovjest Andautonije Autor: Romana Roi.Prezentacija rimskih glazbenih instrumenata,

  diplomirani glazbenik Hagen Petzold iz Njemake.

  15.09.2013 DIONIZIJSKE SVEANOSTI centralna tema:tjelesna njega Rimljana. Predstavljena su i trijumfalna kola

  Kvadriga koja su lanovi udruge sami izradili.

  13.09.2014 DIONIZIJSKE SVEANOSTI otkazane radi loeg

  vremena

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  4/15

  12. rujna 2015. nastavljamo s tradicijom, te ju dodatno obogaujemo.Manifestacija e ove godine imati posebnu atrakciju: XIII Legija vodiBITKU S BARBARIMAi biti e sastavljena od razliitih dogaanja:

  1.NAPAD Barbara

  XIII. Legija brani Andautoniju od napada Barbara.

  2. PROGRAM ZA DJECU

  Djeca eimati mogunostobuise u rimsku nonju. Prema slobodnom izboruslijedi sudjelovanje u raznim radionicama. Pripremaju se radionice za izradu

  nakita, minkanje, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja, kovanje novia, izradamaski, kolalegionara itd. Program ebiti obogaen rimskimigrama u smislunatjecanja (Aquaduct,poaru Rimu, radi s glavom, gaanjelukom i strelicom isl.) Ga. Ira Potonik Cizi iz 15. gimnazije u Zagrebu odrat e malu kolulatinskog jezika u kojoj e moda i koji odrasli morati ponoviti gradivo.

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  5/15

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  6/15

  3. VOJNI LOGOR XIII LEGIJE I LEGIONARSKA KOLA

  Logor u kojem je privremeno prebivala rimska vojska i ivot legionara,posjetitelji e imati priliku vidjetii isprobati leajeve, oklope, maeve,titove, koplja, gaati lukom i strijelom i dr.

  4. APICIJE NA RALJE

  natjecanje u peenju arana na raljeSAVUSDrutva, udruge i klubovi s podruja itarjeva natjecati e se u peenju aranana ralje.

  Gurman radionicapripremit e na tipian antiki nainjela prema "rimskojkuharici" i koja e gosti i posjetitelji imati priliku kuati. Na jelovniku

  predvien je aran na raljama, rimski gula, peena unka u kruhu i odojak na

  ranju, a od poslastica Globi, te Conditium Paradoxum...(rimsko desertno vino).Uz rimsku kuhinju posjetitelji imat e priliku kuati i tradicionalnu hranu idegustirati vina iz naeg kraja.

  Besplatnoe se djeliti rimski gulas veprovinom.

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  7/15

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  8/15

  5. BALOTE

  Balotepotiu osjeaj za mjeru, moprocjene i odlunostiigra koju suRimljani njegovali.

  6. ANTIKI NOGOMET

  Kao tjelesnu vjebu i dio vojnog obrazovanja Rimljana vidjeti emo i prikazaljivog antikog nogometa, osobito kada upadaju barbari u igru.

  6. ANTIKI NOGOMET

  Kao tjelesnu vjebu i dio vojnog obrazovanja Rimljana vidjeti emo i prikazaljivog antikog nogometa, osobito kada upadaju barbari u igru.

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  9/15

  7. TRBUNI PLES

  Rekreacijska grupa trbunog plesa ZagrebEgipatski........

  8. KVADRIGA

  Za Dionizijske sveanosti prije dvije godine izraena su trijumfalna kola kojimasmo dali radni naziv Kvadriga. Kola su izraena u Udruzi Andautonija i

  posjetitelji su imali priliku vonje u kvadrigi.Naa kvadriga e i ove godineobogatiti ovu manifestaciju.

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  10/15

  9. RADIONICE ANTIKIH ZANATA(kova, lonar, klesar, bavar,...)e zavrijeme trajanja manifestacije raditi i prezentirati stare, vepolakozaboravljene i izumirue zanate.

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  11/15

  10. NAGRADNA IGRA- TOMBOLA

  1.NAGRADANoenje u rimskoj suiti u STORY HOTEL MITRA u Ptuju za dvijeosobe. Ukljueno Wellness, Sauna , jedan dan ulaz u termalni park uTerme Ptuj, jedna veera za dvije osobe u restoranu RIBI na Dravi.

  2.

  NAGRADA

  Obiteljski ruak MOSLAVAKI STOL na imanju- Seoski turizam Kezele -

  3.

  NAGRADA

  Cjelodnevi ulaz za obitelj (2 odrasla + 2 djece)u Terme Ptuj.

  ARHEOLOKI PARKbit e cijeli dan otvoren, te dostupan gostima iposjetiteljima

  POETAK MANIFESTACIJE: u 11.00 sati

  ZAVRETAK MANIFESTACIJE: u 19.00 sati

  Od 20.00 sati slijedi zabavni program sa poznatim sastavom

  SATURNUS BAND

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  12/15

  GALERIJA SLIKA

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  13/15

  VREMENSKI PLAN

  11.00 sati POVORKA I OTVORENJE,

  pozdravna rije organizatora

  11.30 sati APICIJE poziva na natjecanjeupeenju arana na raljeSAVUS

  12.00 sati NAPAD BARBARA,XIII legija brani Andautoniju

  12.20 sati KONJI U RIMSKOM CARSTVU,

  Konji u naoj staji

  12.30 sati DAJ POGLEDAJ

  kaj delaju deca

  13.00 sati IGRAMO NABALOTEMagarac onaj koji izgubi

  13.30 sati APICIJE NA RALJAMAApicije odlazi do grupa koje

  pripremaju arana

  14.00 sati ANTIKI NOGOMET

  tjelesna vjeba i dio vojnogobrazovanja

  14.30 sati IN VINO VERITAS

  DIONIZ obilazi vinare i kua njihovo boanstveno pie

  15.00 sati IGRAMO NABALOTEMagarac onaj koji izgubi

  16.00 sati NAPAD BARBARA,XIII legija brani Andautoniju

  16.20 sati KONJI U RIMSKOM CARSTVU,

  Konji u naoj staji

  16.45 sati APICIJEproglaavapobjednikaupeenju arana

  17.15 sati TRBUNI PLESrekreacijska grupa trbunog plesa Zagreb

  17.30 sati NAGRADNA IGRA - TOMBOLA

  Izvlaenje pobjednika u nagradnoj igri

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  14/15

  18.00 sati ANTIKI NOGOMETtjelesna vjeba i dio vojnogobrazovanja

  18.20 sati TRBUNI PLESrekreacijska grupa trbunog plesa Zagreb

  18.30 sati NAPAD BARBARA,XIII legija brani Andautoniju

  CJELODNEVNO DOGAANJE

  11.0018.00 sati ARHEOLOKI PARKslobodan ulaz uz struno vodstvo

  12.0019.00 sati MALA KOLA LATINSKOGza djecu i odrasle

  RADIONICE ZA DJECU

  (izrada nakita, sadnja i uzgajanje ljekovitog bilja,

  kovanje novia, kola legionara, rimske igre)

  RIMSKA I TRADICIONALNA HRANAaranna raljama, odojak na ranju, peena unka u kruhu,

  globi, rimski lonac,..

  TJELESNA NJEGAvanost tjelesne njega iljepote u Rimljana (masaa, frizure, minkanje,mirisi, teaj trbunog plesa,.)

  RADIONICE ANTIKIH ZANATAizradanakita, klesarstvo, izrada keramikih predmeta,lonarsko kolo, kovanica,

  RIMSKA TRNICAObrtnici iz naeg kraja prezentiraju i prodavajuSvojeproizvode ( med, vino, pia, nakit, suvenire,razne rukotvorine.i puno vie.......)

  PARK SA IVOTINJAMAmagarac ime s prijateljima

  KVADRIGA vonja u trijumfalnim kolima,jahanje,

  RIMSKI LOGORprikaz ivota rimskihlegionara, gaanje lukom i strijelom,

 • 7/25/2019 Dionizijske Svecanosti - Program

  15/15

  19.30 sati ZAVRETAK MANIFESTACIJEuz ugodno druenje i logorsku vatru

  20.00 sati Sljedi zabavni program (plesna glazba)Kroz glazbeni program vodi grupa

  SATURNUS BAND

  Projektu su novanom potporom pripomogli

  ZAGREBAKA UPANIJAGRAD VELIKA GORICA

  TURISTIKA ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICETURISTIKA ZAJEDNICA ZAGREBAKE UPANIJE

  Medijski pokrovitelj:

  ANDAUTONIJAUDRUGA ZA OUVANJE BATINE