Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  1/16

  Stabilnost i dinamika konstrukcija 

  SLOBODNE PRIGUŠENESLOBODNE PRIGUŠENE VIBRACIJEVIBRACIJE

  KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

  Gra  đ 

  evinski fakultet Osijek 

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  2/16

  4 Slobodne prigušene vibracije konstrukcije 

  Uvod 

  PRIGUŠENJE je proces disipacije (trošenja) energije sustava.

  SILE PRIGUŠENJA: - sila viskoznog prigušenja FD = - c v - sila prigušenja vanjskog trenja (Coulombovo prigušenje ili

  prigušenje suhog trenja) FD = - µ N sign ( v)

  - sila prigušenja unutarnjeg trenja (histerezisno ili konstruktivnoprigušenje). FD = - i η k x

  Ukupno se prigušenje sastoji od jedne ili kombinacije navedenih vrsta prigušenja.

  Viskozno prigušenje  je matematički najprikladnije s obzirom da je proporcionalno brzini te se najčešće koristi u analizi vibracija. Stoga se sustavi s prevladavajućim drugim vrstama prigušenja često analiziraju kao sustavi sa zamjenjuju ć im (ekvivalentnim) viskoznim 

  prigušenjem. Zamjenjujuće se viskozno prigušenje određuje na načinda se postigne jednaka disipacija energije po ciklusu kakva bi se postigla sa stvarnim mehanizmom prigušenja.

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  3/16

  Slobodne prigušene vibracije konstrukcije 

  JEDNOSTAVNE KONSTRUKCIJE  

  idealizacija pomo ć u koncentrirane mase m m na konstrukciji krutosti k k 

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  4/16

  Slobodne prigušene vibracije konstrukcije 

  Laboratorijski modeli jednokatnog okvira 

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  5/16

  Slobodne prigušene vibracije konstrukcije 

  Zamjenjuju ć i sustav s jednim stupnjem slobode (SDOF) 

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  6/16

  Slobodne prigušene vibracije konstrukcije 

  Idealizirani sustav: masa – opruga – prigušiva č  

  - Elasti č na sila  u opruzi krutosti k ;  - Sila prigušenja  linearnog viskoznog prigušiva č a;  - Sila inercije 

   xk  f S   =  xc f  D   &=

   xm f  I    &&=

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  7/16

  4.1 Viskozno prigušene slobodne vibracije 

  Diferencijalna jednadžba gibanja pri slobodnim prigušenim vibracijama sustava s jednim stupnjem slobode: 

  0=++   kx xc xm   &&&

  Podijelimo cijeli izraz s masom m :  02

  2 =ω+ςω+   x x x   &&& Pri tome su: 

  mk =ω

  .

  2 cr c

  c

  m

  c =

  ω

  Prirodna (vlastita) kružna frekvencija 

  Bezdimenzionalni koeficijent prigušenja – omjer

  prigušenja 

  ω ==ω=

    k  kmmccr 

  2 22 Kriti č no prigušenje 

  c  – koeficijent prigušenja (mjera disipirane energije jednog ciklusa

  slobodnih vibracija).

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  8/16

  Viskozno prigušene slobodne vibracije 

  Vrste gibanja 

  - c = c cr tj. = 1 sustav se vra ć a u svoj ravnotežni položaj bezosciliranja; 

  - c > c cr tj. > 1 sustav ne oscilira ve ć se vra ć a u svoj ravnotežni

  položaj, nešto sporije;  - c < c cr tj. < 1 sustav oscilira oko svog ravnotežnog položaja uz

  smanjenje amplitude.

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  9/16

  Slabo prigušene slobodne vibracije 

  Diferencijalna jednadžba gibanja  02 2

  =ω+ςω+   x x x   &&& Kona č ni oblik rješenja 

  .sin )0()0(

  cos)0()( 

   

   ω

  ω

  ζω+ +ω=   ζω− t 

   x x t  xet  x  D

   D

   D

  t    &

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  10/16

  Podru č  je prigušenja gra đ evinskih konstrukcija 

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  11/16

  Podru č  je prigušenja gra đ evinskih konstrukcija 

  Ve ć ina konstruktivnih i mehani č kih sustava iskazuje prigušenje od 0,01 do najviše 0,2.

  Kod takvih vrijednosti prigušenja mala je razlika izme đ u neprigušenih i prigušenih vlastitih kružnih frekvencija (i perioda).

  Me đ utim, č ak i mala vrijednost prigušenja relativno brzo disipira slobodne oscilacije istog sustava.

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  12/16

  4.2 Logaritamski dekrement prigušenja 

  Gušenje gibanja 

  1

  ln +

  =δ i

  i

   x

   x

  - uzastopne amplitude 

  - bilo koje dvije amplitude 

  πζ≈=δ +

  2ln1  ji

  i

   x  x

   j

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  13/16

  Ispitivanje slobodnih vibracije 

  Eksperimentalno odre đ ivanje omjera prigušenja  - mjerenje pomaka  - mjerenje ubrzanja.

  11

  ln  2

  1  ln

   2

  1

  ++   π

  =ζ π

  i

  i

  i

  i

  u

  u

   j ili

  u

  u

   j   &&

  &&

  Mjerenjem vremena potrebnog za kompletiranje jednog ciklusa vibracija možemo odrediti i prirodni period T ; 

  ⇒ provjera to č nosti prora č una  ⇒ provjera matemati č kog modela.

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  14/16

  4.3 Slobodne vibracije s histereznim prigušenjem 

  Kada se materijal u konstrukciji ciklički napreže, energija se disipiraunutar samog materijala unutarnjim trenjem usljed klizanja među česticama tijekom deformiranja. To se unutarnje prigušenje još naziva histereznim ili konstruktivnim prigušenjem.

  η – bezdimenzionalni konstruktivni

  koeficijent prigušenja materijala k – ekvivalentna krutost sustava X – amplituda pomaka

  π – konstanta proporcionalnosti

  2 kX dxF U   D   πη==∆ ∫

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  15/16

  Slobodne vibracije s histereznim prigušenjem 

  ( )   πη πη δ    ≈+=  

      

    = 1lnln

  2

  1

   X 

   X 

 • 8/20/2019 Dinamika Predavanja004 Slobodne Prigusene Vibracije

  16/16

  4.4 Slobodne vibracije s Coulombovim prigušenjem 

  - relativno gibanje na dodirnim plohama ili u dodirnim čvorovima susjednih

  elemenata konstrukcije (Coulombovo prigušenje ili prigušenje suhog trenja): gdje je µ – koeficijent trenja a N normalna sila na kontaktnu plohu. N F  D   µ=