Click here to load reader

DIN Program - Vijak, Navrtka i Podloska

 • View
  467

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wurth

Text of DIN Program - Vijak, Navrtka i Podloska

 • DIN PROGRAM VIJAK - NAVRTKA - PODLOKA

  krbovi Predrag

 • Wrth Group, 2

  TA SU MAINSKI (DIN) ELEMENTI ?

  Svaka maina je sastavljena od delova

  Delove maina nazivamo mainskim elementima

  Svaki deo maine vri neku ulogu

  Od odgovornosti i uloge mainskog dela zavisi i oblik i veliina mainskog elementa

 • Wrth Group, 3

  TA SU TO STANDARDNI MAINSKI ELEMENTI ?

  Svi mainski delovi izloeni su dejstvu nekog optereenja Svako optereenje izaziva naprezanje u materijalu Kao posledica naprezanja javlja se deformacija materijala

 • Wrth Group, 4

  TA JE TO STANDARD ?

  Mnogi mainski delovi mogu se upotrebljavati na velikom broju razliiih maina

  Zbog toga je neophodno veliki broj unifikacija mainskih elemenata

  Svi jednobrazni propisi unifikacije, sainjavaju standarde

 • Wrth Group, 5

  OZNAKE STANDARDA

  JUS je bila oznaka za Jugoslovenski Standard

  SRPS je oznaka za Srpski Standard

  DIN je oznaka za Nemaki Institut za Standarde

  ISO je Internacionalna Organizacija za Standardizaciju

 • Wrth Group, 6

  TABELA SRPS (JUS) - DIN

  Slika Oznaka Wurth DIN SRPS - JUS

  0 053 ... 931 051

  0 057 ... 933 053

  0 082 ... 912 120

  0 089 ... 7991 126

  0 223 ... 603 171

  0 317 ... 934 601

  0 407 ... 125 011

  0 441 ... 127 110

  0 116 ... 7982 465

  0 115 ... 7981 466

 • Wrth Group, 7

  PRELAZ DIN U JUS

 • Wrth Group, 8

  FeC DIJAGRAM

 • Wrth Group, 9

  VRSTOA MATERIJALA

  VRSTOA predstavlja otpornost materijala na neko optereenje

  Optereenja zatezanje,sabijanje, savijanje,

  uvijanje smicanje,izvijanje

 • Wrth Group, 10

  VRSTE OPTEREENJA

 • Wrth Group, 11

  GRANICA PLASTINE DEFORMACIJE MATERIJALA

  Granica plastine deformacije predstavlja granicu izmeu elastine i plastine deformacije materijala

  Velina optereenja kada nastupa plastino izduenje materijala

 • Wrth Group, 12

  ZATEZNA VRSTOA MATERIJALA

  Zatezna vrstoa pokazuje kada nastupa trajna defpormacija materijala

  Veliina optereenja kada nastupa kidanje materijala

 • Wrth Group, 13

  KOLIKE SU VELIINE NAPREZANJA ?

  Veliina naprezanja koju materijal moe izdrati zavisi od samog kvaliteta materijala

  Kako se mainski elementi izrauju od elika tako i u veini sluajevima znamo do koje veliine moemo napregnuti opteretiti mainski element

 • Wrth Group, 14

  OZNAAVANJE KONSTRUKCIONIH ELIKA SKRAENE OZNAKE

 • Wrth Group, 15

  MATERIJALI ZA IZRADU DIN ELEMENATA

 • Wrth Group, 16

  MATERIJALI ZA IZRADU DIN ELEMENATA

  Iz oznaka elika koje su date po DIN-u, pronalazimo odgovarajue elike sa oznakom - ........

  Tako moemo lake definisati razliku u kvalitetu izraenog vijka .

  elik DIN SRPS

  6.8 Cq22

  -1331

  6.8 Cq35

  -1431

  8.8 41Cr4 -4131

  8.8 38Cr2 -4132

  10.9 34Cr4 -4130

  10.9 37Cr4 -4134

 • Wrth Group, 17

  A SADA: POJEDINANI MAINSKI ELEMENTI

 • VIJAK

 • Wrth Group, 19

  VIJAK

  Vijak je mainski element koji slui za obezbeivanje spajanja delova maina

  Vijak se dobija izradom navoja na elinom profilu valjkastog obika

  Osnovna karakteristika vijka je navoj na telu vijka

 • Wrth Group, 20

  VIJAK TEORIJA NAVOJA

  Ako jednu pravu liniju koja je nagnuta prema horizontu pod uglom (alfa), obavijamo oko jednog vertikalnog valjka,dobiemo na valjku krivu liniju, koja se zove zavojnica

 • Wrth Group, 21

  VIJCI I NAVRTKE- STRMA RAVAN

 • Wrth Group, 22

  IZGLED NAVOJA Spoljanji navoj Unutranji navoj

 • Wrth Group, 23

  OBLICI NAVOJA

  TROUGLASTI NAVOJ

  KVADRATNI NAVOJ

  TRAPEZNI NAVOJ

  KOSI NAVOJ

  OBLI NAVOJ

 • Wrth Group, 24

  TROUGLASTI NAVOJ METRIKI NAVOJ

  Metriki navoj predstavlja navoj trouglastog oblika.

  Profil trougla je jednakostranini.

  Ugao pri vrhu navoja je 60

  Vrh navoja je skraen za 1/8 teorijske dubine navoja.

  Dno navoja je zaobljeno.

 • Wrth Group, 25

  VRSTE METRIKOG NAVOJA

  Metriki navoj moe biti:

  Sa normalnim korakom Sa sitnom sitnim

  Razlika je u visini hoda (koraka)

  navoja

  Sitni navoji se upotrebljavaju na mestima gde mainski deo ne sme da bude, zbog rezanja navoja, mnogo oslabljen

 • Wrth Group, 26

  POVRINA POPRENOG PRESEKA VIJKA

  Ovo je povrina koja se optereuje prilikom zatezanja vijka.

 • Wrth Group, 27

  POVRINA POPRENOG PRESEKA VIJKA

 • Wrth Group, 28

  SILA KOJOM SMEMO DA OPTERETIMO VIJAK

  Sila kojom se

  moe opteretiti

  popreni presek

  vijka.

  PRIMER M8

  Sila u vijku = Dozvoljena sila x Poprena povrina vijka

  Sila u vijku = 640 N/mm2 x 36,6 mm2

  Sila u vijku = 23424 N

 • Wrth Group, 29

  PREPORUENE SILA PRI IZBORU VIJKA

  Preporuena sila od 21200 N je manja od sile kada se vijak istee koja je 23424 N

 • Wrth Group, 30

  VIJAK SA NAVOJEM NA CELOM STABLU

  Vijak sa celim navojem

  SRPS - JUS - M.B1.053 DIN - 933 WURTH - 0 057 ... Klasa vrst. - 8.8

 • Wrth Group, 31

  OBELEAVANJE VIJAKA

  Kvalitet (klasa vrstoe) se kod vijka oznaava sa dve brojane oznake.

  Vijak klase vrstoe 8.8

  Prvi broj Pomnoiti sa 100 i dobija se zatezna vrstoa vijka 8 x 100 = 800 N/mm2

  Veliina optereenja kada nastupa kidanje materijala

 • Wrth Group, 32

  OBELEAVANJE VIJAKA

  Drugi broj prestavlja informaciju sa kojom dobijamo veliinu granice teenja vijka.

  Visina granice teenja se rauna na sledei nain:

  8x8x10 = 640 N/mm2.

  Velina optereenja kada nastupa plastino izduenje materijala

 • Wrth Group, 33

  SILE I MOMENTI PRITEZANJA NORMALNI NAVOJ

 • Wrth Group, 34

  SILE I MOMENTI PRITEZANJA FINI NAVOJ

 • Wrth Group, 35

  TVRDOA MATERIJALA

  TVRDOA JE Otpor materijala od koga je

  izgraen element u odnosu na prodiranje nekog drugog materijala.

 • Wrth Group, 36

  UPOREDNA TABELA ZATEZNE VRSTOE I TVRDOE MATERIJALA

  Orjentaciona uslovna tabela uporeivanja ilavosti i tvrdoe materijala.

  Na primer :

  800 N/mm2 odgovara 22 HRC

 • Wrth Group, 37

  KLASA VRSTOE VIJKA I TABELA TVRDOE VIJKA

 • Wrth Group, 38

  OBLICI ZAVRTNJEVA

  Svi zavrtnjevi se mogu svesti na sledee tipove:

  Zavrtnji sa navrtkom.

  Zavrtnji bez navrtke.

  Zavrtnji bez navrtke i glave (goli zavrtnji).

 • Wrth Group, 39

  ZAVRTNJI SA NAVRTKOM

  Zavrtanj sa navtkom na nenarezanom delu tela ima isti prenik kao i prenik rupe kroz koji prolazi.

  Ovakvi zavrtnji se upotrebljavaju na mestima gde postoje poprene sile.

 • Wrth Group, 40

  VIJCI SA 6-UGAONOM GLAVOM SA DELIMINIM NAVOJEM PREMA DIN 931 (ISO 4014)

  elik 8.8 nezatien elik 8.8 pocinkovan, plavo

  pasiviziran elik 8.8 pocinkovan, uto

  pasiviziran elik 10.9 nezatien A2 A4

 • Wrth Group, 41

  VIJAK SA DELIMINIM NAVOJEM DIMENZIJE

 • Wrth Group, 42

  VIJAK SA DELIMINIM NAVOJEM DIMENZIJE

 • Wrth Group, 43

  ZAVRTNJI BEZ NAVRTKE

  Kao navrtka kod ovih vijaka javlja se mainski deo u kome se urezuje navoj

  Mogua su oteenja dela u koji se vijci uvru

  Tada se vri narezivanje novog navoja

 • Wrth Group, 44

  VIJCI SA 6-UGAONOM GLAVOM SA NAVOJEM DU CELOG STABLA PREMA DIN 933 (ISO 4017)

  elik 8.8 nezatien elik 8.8 pocinkovan, plavo

  pasiviziran elik 8.8 pocinkovan, uto

  pasiviziran elik 10.9 nezatien A2 A4

 • Wrth Group, 45

  VIJAK SA CELIM NAVOJEM

 • Wrth Group, 46

  VIJAK SA CELIM NAVOJEM

 • Wrth Group, 47

  ZAVRTNJI BEZ GLAVE (GOLI ZAVRTNJI)

  Goli zavrtnji imaju samo stablo Kod njih je navoj narezan sa

  obe strane. Sa jedne strane se uviju u

  mainski deo, a sa druge se uvija navrtka

  Veoma je pogodan u sluajevima kada treba sauvati navoj u mainskom delu

  Ustaljen naziv za ovaj zavrtanj je BREZON

 • Wrth Group, 48

  BREZON DIN 939

  elik 5.8 nezatien

  elik 8.8 nezatien

  A2

  A4

 • Wrth Group, 49

  BREZON

 • Wrth Group, 50

  BREZON

 • NAVRTKA

 • Wrth Group, 52

  NAVRTKA

  Standardni oblik navrtke je estougaona navrtka

  Gornja i donja povrina navrtke su zaseene pod uglom od 30 st., kako ne bi navrtka habala povrinu drugog mainskog dela

  Unutranjost navoja je zaseena pod uglom od 120 st.

 • Wrth Group, 53

  MATERIJAL ZA NAVRTKE

  Navrtke se oznaavaju oznakama M8 ili M6 ili M10 ....

  Primer : Navrtka M8 napon ispitivanja

  je 800 N/mm2

 • Wrth Group, 54

  ESTOUGAONE NAVRTKE DIN 934 (ISO 4032)

  elik 8 nezatien elik 8 pocinkovan, plavo

  pasiviziran elik 8 pocinkovan, uto

  pasiviziran elik 10 nezatien elik 10 pocinkovan, plavo

  pasiviziran A2 A4 Mesing

 • Wrth Group, 55

  NAVRTKA

 • Wrth Group, 56

  NAVRTKA

 • Wrth Group, 57

  UPARIVANJE VIJKA I NAVRTKE

  Ko