Click here to load reader

Dijagram stanja i fizički Komponente Komponente nisu tehnologija, one su fizički i zamenljivi delovi sistema Predstavljaju fizičku celinu elemenata kao što su klase, interfejsi

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dijagram stanja i fizički Komponente Komponente nisu tehnologija, one su fizički i zamenljivi...

 • DijagramDijagram stanjastanja i fizii fiziččki dijagramiki dijagrami

 • ŠŠto je kreativnija i to je kreativnija i fleksibilnija organizacija, fleksibilnija organizacija, jeftiniji, jednostavniji i jeftiniji, jednostavniji i

  brojniji su njeni brojniji su njeni prototipovi.prototipovi.

  Michael SchrageMichael Schrage

 • Dijagrami stanjaDijagrami stanja �� Nazivaju se i dijagrami maNazivaju se i dijagrami maššine stanjaine stanja �� Predstavljaju uopPredstavljaju uopšštenje dijagrama aktivnostitenje dijagrama aktivnosti �� SluSlužže za opis dinamie za opis dinamiččkh aspekata sistema, kh aspekata sistema, �� Prikazuju sva stanja pojedinaPrikazuju sva stanja pojedinaččnih objekata nih objekata

  posmatrane klase, kao i akcija i aktivnosti koje posmatrane klase, kao i akcija i aktivnosti koje su posledice tih promena stanjasu posledice tih promena stanja

  �� SadrSadržže prikaz e prikaz žživotnog ciklusa pojedinaivotnog ciklusa pojedinaččnih nih objekata, paketa ili objekata, paketa ili ččitavog sistemaitavog sistema

  �� Predstavlja konaPredstavlja konaččan automat sa dodatnim an automat sa dodatnim konceptima: pseudostanje, zavrkonceptima: pseudostanje, završšno stanje, no stanje, slosložženo stanje, sloeno stanje, složženi prelaz stanja idr. eni prelaz stanja idr.

 • Stanje objektaStanje objekta �� Predstavlja odreñeno vreme u kojem objekat Predstavlja odreñeno vreme u kojem objekat

  zadovoljava neki uslov, izvrzadovoljava neki uslov, izvrššava aktivnost ili ava aktivnost ili ččeka na neki dogañajeka na neki dogañaj

  �� Objekat je u nekom stanju konaObjekat je u nekom stanju konaččno dugono dugo �� Stanje je rezultat prethodno izvrStanje je rezultat prethodno izvrššenih aktivnosti enih aktivnosti

  nad objektomnad objektom �� U toku U toku žživotnog ciklusa stanja su aktivna i ivotnog ciklusa stanja su aktivna i

  neaktivnaneaktivna �� Aktivno je kad objekat prelazi u neko stanje, a Aktivno je kad objekat prelazi u neko stanje, a

  neaktivno kad izañe iz posmatranog stanjaneaktivno kad izañe iz posmatranog stanja �� Stanja mogu biti neimenovana (razliStanja mogu biti neimenovana (različčita), a ita), a

  mogu nosti i isti naziv (oznamogu nosti i isti naziv (označčavaju isto stanje)avaju isto stanje)

 • Osnovni sadrOsnovni sadržžaji dijagrama stanjaaji dijagrama stanja �� Stanje se prikazuje pravougaonikom sa Stanje se prikazuje pravougaonikom sa

  zaobljenim ivicamazaobljenim ivicama �� Pravougaonik je podeljen u 3 opciona dela: u Pravougaonik je podeljen u 3 opciona dela: u

  gornjem se mogornjem se možže navesti naziv stanja, a u e navesti naziv stanja, a u donjem delu se mogu navesti interne akcije i donjem delu se mogu navesti interne akcije i aktivnosti u zavisnosti od njemu prosleñenog aktivnosti u zavisnosti od njemu prosleñenog dogañajadogañaja, a u 3. se mogu navesti podstanja, a u 3. se mogu navesti podstanja

  �� Relacija izmedju dva stanja je tranzicija Relacija izmedju dva stanja je tranzicija (prelaz) i prikazuje se strelicom(prelaz) i prikazuje se strelicom

  �� SloSložženo stanje se moeno stanje se možže prikazati posebnim e prikazati posebnim pravougaonikom u levom gornjem uglupravougaonikom u levom gornjem uglu

 • Primer jednog stanjaPrimer jednog stanja

  Uknjižen

  entry / nadjistavku(stav)

  exit / uravnotzeži

  do / kontiraj

  učitan

  uravnotežen

 • Sintaksa internih akcija i aktivnostiSintaksa internih akcija i aktivnosti �� Interna aktivnost je sekvenca akcija koje se Interna aktivnost je sekvenca akcija koje se

  izvrizvrššavaju dok je objekat u navedenom stanjuavaju dok je objekat u navedenom stanju �� Njihova sintaksa je:Njihova sintaksa je: naziv dogañaja naziv dogañaja (lista parametara)(lista parametara) [[uslov izvruslov izvrššenjaenja]] / akcije/ akcije

  �� Jedan naziv dogañaja moJedan naziv dogañaja možže se navesti vie se navesti višše e puta u jednom opisu stanja, ali tada moraju biti puta u jednom opisu stanja, ali tada moraju biti razlirazliččiti uslovi izvriti uslovi izvrššenja enja

  �� Lista parametara sadrLista parametara sadržži neobaveznu listu i neobaveznu listu parametara dogañajaparametara dogañaja

  �� Uslov izvrUslov izvrššenja je logienja je logiččki izraz, ki izraz, ččija je taija je taččnost nost neophodna za procesiranje porukeneophodna za procesiranje poruke

  �� Obrada dogañaja predstavlja izvrObrada dogañaja predstavlja izvržženje akcijaenje akcija

 • DogañajDogañaj �� Stanje je period vremena u kojem objekat Stanje je period vremena u kojem objekat

  izvrizvrššava neku aktivnost ili ava neku aktivnost ili ččeka da se desi eka da se desi neki dogañaj neki dogañaj

  �� Dogañaj je pojava koja se desi u trenutku Dogañaj je pojava koja se desi u trenutku vremenavremena

  �� Dogañaj je sinhron ili asinhron prenos Dogañaj je sinhron ili asinhron prenos informacija od jednog objekta do drugoginformacija od jednog objekta do drugog

  �� Parametrima dogañaja se uslovljava prelaz Parametrima dogañaja se uslovljava prelaz objekta iz tekuobjekta iz tekuććeg stanja u novo ili se koristi eg stanja u novo ili se koristi za akcije koje se izvrza akcije koje se izvrššavaju pri ulasku ili avaju pri ulasku ili izlasku iz posmatranog stanjaizlasku iz posmatranog stanja

 • Oblici dogañajaOblici dogañaja �� Zadovoljenje uslova na osnovu kojeg se Zadovoljenje uslova na osnovu kojeg se

  izvrizvrššava prelaz stanja ava prelaz stanja –– navodi se sa kljunavodi se sa ključčnom nom rerečči i ““whenwhen”” i logii logiččkim izrazom u zagradikim izrazom u zagradi

  �� Prijem signala izmeñu objekataPrijem signala izmeñu objekata �� Poziv operacije posmatranog objekta Poziv operacije posmatranog objekta –– ova ova 2 2

  oblika imaju sintaksu: nazioblika imaju sintaksu: naziv dogañaja v dogañaja (lista (lista parametara)parametara)

  �� Vremenski dogañaj oznaVremenski dogañaj označčava period nakon ava period nakon kojeg kojeg ćće objekat pree objekat preććii u neko novo stanje ii u neko novo stanje –– navodi se sa kljunavodi se sa ključčnom renom rečči i ““afterafter”” i sa i sa vremenskim periodom i jedinicom vremena u vremenskim periodom i jedinicom vremena u zagradizagradi

 • DogañajiDogañaji

  �� Entry: oznaEntry: označčava prelazak objekta u posmatrano ava prelazak objekta u posmatrano stanje, kada se izvrstanje, kada se izvrššava odgovarajuava odgovarajućća akcija, a akcija, pre svih drugihpre svih drugih

  �� Exit: oznaExit: označčava izlazak objekta iz posmatranog ava izlazak objekta iz posmatranog stanja, a akcije se izvrstanja, a akcije se izvržžavaju na kraju, pre avaju na kraju, pre prelaska u naredno stanjeprelaska u naredno stanje

  �� Include: koristi se za specifikaciju poziva nekog Include: koristi se za specifikaciju poziva nekog drugog dijagrama stanjadrugog dijagrama stanja

  �� Do: poziv aktivnosti unutar nekog stanjaDo: poziv aktivnosti unutar nekog stanja

 • Primer dogañajaPrimer dogañaja

  Novac

  entry / saberi Odustani

  after (10 days)

  Uplati

  when (suma >= 100.000)

 • Prelaz stanjaPrelaz stanja �� Ukazuje na pomeranje iz jednog stanja u drugoUkazuje na pomeranje iz jednog stanja u drugo �� Svaki prelaz ime obeleSvaki prelaz ime obeležžje sastavljeno iz 3 dela:je sastavljeno iz 3 dela:

  potpis okidapotpis okidačča a [[uslovuslov]]/aktivnost/aktivnost �� Sva 3 dela su opcionaSva 3 dela su opciona �� Potpis okidaPotpis okidaččaa obiobiččno je jedan ili vino je jedan ili višše dogañaja e dogañaja

  koji omogukoji omoguććavaju promenu stanjaavaju promenu stanja �� UslovUslov je logije logiččki izraz koji mora biti taki izraz koji mora biti taččan da bi an da bi

  dodoššlo do prelazalo do prelaza �� AktivnostAktivnost je ponaje ponaššanje koje se izvranje koje se izvržžava tokom ava tokom

  prelazaprelaza

 • PseudostanjePseudostanje

  �� Prestavlja stanje prelazaPrestavlja stanje prelaza �� Povezano je sa prelazom stanja sa jednim ili Povezano je sa prelazom stanja sa jednim ili

  vivišše stanja objektae stanja objekta �� Ne predstavlja stvarno stanje objektaNe predstavlja stvarno stanje objekta �� Razlikujemo sledeRazlikujemo sledećća pseudostanja: inicijalno, a pseudostanja: inicijalno,

  pseudostanje grananja, pseudostanje pseudostanje grananja, pseudostanje spajanja, stanje odluke, stanje sjedinjavanja spajanja, stanje odluke, stanje sjedinjavanja i indikator poslednjeg stanjai indikator poslednjeg stanja

 • Notacija za pseudostanjaNotacija za pseudostanja Inicijalno pseudostanjeInicijalno pseudostanje

  Pseudostanje grananjaPseudostanje grananja

  Pseudostanje spajanjaPseudostanje spajanja

  Stanje odlukeStanje odluke

  Stanje sjedinjavanjaStanje sjedinjavanja

  Indikator poslednjeg stanjaIndikator poslednjeg stanja H

 • Inicijalno pseudostanjeInicijalno pseudostanje �� Predstavlja stanje prelaza povezano sa Predstavlja stanje prelaza povezano sa

  popoččetnim stanjem klaseetnim stanjem klase �� Ne predstavlja stanje, veNe predstavlja stanje,