Click here to load reader

Digitalna obrada zvuka seminarski rad

 • View
  347

 • Download
  24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digitalna obrada zvuka seminarski rad

Text of Digitalna obrada zvuka seminarski rad

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  1/15

  Seminarski rad iz kolegija:

  INFORMATIKA

  Naslov rada:

  Digitalna obrada zvuka

  www.BesplatniSeminarskiRadovi.com

  http://www.besplatniseminarskiradovi.com/http://www.besplatniseminarskiradovi.com/
 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  2/15

  Sadraj

  1.Uvod................................................................................................................... 3

  2. Zvuk .................................................................................................................. 4.!. "p#enito o zvuku ................................................................................. 4

  .. $ako %ovjek %uje .................................................................................. &

  .3. 'vu%ni val............................................................................................... &

  3. Digitalna obrada zvuka .................................................................... (3.!. )gra*eni zvu%nik ................................................................................. (

  3.. 'vu%ni podsustav ................................................................................. +

  4. Raunalna pohrana zvuka............................................................. +4.!. ,retvorbe signala.................................................................................. +

  4..$vantitizacija signala ........................................................................... -

  5. Zvuna kartica......................................................................................... &.!.,ojam i de/inicija ..................................................................................

  &..0rste zvu%ni1 kartica ...........................................................................

  6. Zvukovne datoteke .............................................................................. (.!.0rste zvukovni1 datoteka ...................................................................

  (..,riklju%ci na kartici ..............................................................................

  (.3.Datoteke valnog oblika ....................................................................... !2(.4.D datoteke ....................................................................................... !2

  .!a"i#an$e audio datoteka .............................................................. !2+.!.,3 datoteke ........................................................................................ !!

  +..56 datoteke ..................................................................................... !!

  %.&udacit' ......................................................................................................... !-.!."p#enito ................................................................................................. !

  -.!.ogu#nosti programa 6udacit7 ....................................................... !3

  (.Zakl$uak ...................................................................................................... !4

  1).*iteratura................................................................................................... !&

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  3/15

  1. Uvod

  $ako ve# neko vrijeme ivimo u razdoblju intenzivnog razvoja in/ormatike i njoj

  srodni1 znanosti8 nastanak novi1 te1nologija i otkri#a doivljavamo kao ne9to sasvim

  o%ekivano i potpuno normalno. oemo re#i da se daljnji napredak smatra neop1odnim i

  nunim. ) velikom broju inovacija neke odjeknu ja%e8 dok je nekima u%injena nepravda.

  ,oznato je da %ovjek stvara percepciju svijeta kombiniraju#i in/ormacije koje dobiva

  pomo#u svoji1 osjetila. Razvoj ra%unala i in/ormatike u svojim po%ecima /okusirao se

  isklju%ivo na osjetilo vida. Daljnji napredak omogu#io je i reprodukciju zvuka8 a na

  pretvaranju mirisa u digitalni zapis jo9 se radi8 te #e to nedvojbeno biti velika atrakcija i

  golema poslovna prilika u bliskoj budu#nosti.

  Danas smo svjedoci brojni1 naprava koje reproduciraju zvuk. aviknuti smo na to i

  rijetko kada se upitamo ;kako one rade

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  4/15

  2. Zvuk

  2.1.+p,enito o zvuku

  $ad govorimo o zvuku potrebno je reci da zapravo govorimo o zvu%nim valovima.

  >judsko u1o i1 registrira kao promjenu pritiska na bubnji#u u nekom vremenu.

  a slici jedan prikazan je sinusni signal konstantne amplitude.

  ajvanije svojstvo takvog vala u na9im primjerima je da je on kontinuiran i

  neprekinut u svakom trenutku bez obzir koliko ga zumirali po bilo kojoj osi.

  "n je dakle neprekinut i u nekom trenutku moe imati samo jedan iznos amplitude. ajve#a

  /rekvencija signala koju moe %uti %ovjek je oko 2 k?z8 dok je za prosje%ne ljude ta granica

  na oko !+k?z.

  >judskom u1u nije lako detektirati /azu zvuka.

  2.2.-ako ov$ek u$e

  @ $ad zvu%ni val do*e do ljudskog u1a8 djeluje na

  dio koji se zove bubnji#.

  @ Bubnji# zbog toga zatitra.

  @ =itraji se prenose do organa slu1a Apunica koji

  se nalazi u unutra9njem dijelu u1a8 gdje se

  pretvaraju u signale koji mogu putovati ivcima

  sve do mozga.

  4

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  5/15

  2.3. Zvuni val

  @ 'vuk nastaje titranjem izvora zvuka.

  @ =o se titranje prenosi na susjedne molekule

  zraka8 zatim na idu#e molekule zraka i tako redom.

  @ =ako nastaje zvu%ni val.

  'vuk je po svojoj prirodi val koji se 9iri zrakom u odre*enom intenzitetu i odre*enom

  brzinom. )obi%ajena te1nologija koja omogu#ava prijenosCpo1ranjivanje zvu%ni1 sadraja

  temelji se na preslikavanju ovi1 pojava na odre*eni medij zadravaju#i i dalje oblik vala8

  odnosno i dalje je zadravan analogni oblik.

  n/ormacije predstavljene kontinuiranim valom predstavljaju analogni skup podataka.Svaki zvu%ni sadraj sastavljen je u osnovi od tri dijela koji tvore temeljnu strukturu zvu%nog

  vala. ,ovezivanje ovi1 elemenata i nji1ovi1 odnosa pomoglo je u de/iniranju postupka

  nji1ove pretvorbe u digitalni oblik8 pa %ak i umjetno proizvo*enje zvu%ni1 sadraja Asintetski

  zvuk.

  &

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  6/15

  3. Digitalna obrada zvuka

  3.1.Ugra/eni zvunik

  Svako ra%unalo unutar ku%i9ta ima ugra*eni

  zvu%nik. )gra*eni zvu%nik je ograni%eni1 sposobnosti. oe proizvoditi jednostavne

  zvukove

  upozorenja ili reproducirati jednostavne melodije. ) dana9nje doba multimedijalni1 sadraja

  takve mogu#nosti zvuka nisu dovoljne.

  3.2.Zvuni pod0u0tav

  'a sloeniju ra%unalnu obradu zvuka8 potrebno je u ra%unalo ugraditi odgovaraju#i zvu%ni

  podsustav.=akav podsustav treba obraditi i reproducirati zvuk.Sloenost zvu%nog podsustava ovisi o eljenim svojstvima8 pogotovo o kvaliteti rezultata

  obrade zvuka.

  Ra%unalo moe proizvesti zvuk na temelju digitalni1 podataka. 'a stvaranje zvuka potrebne

  su dvije pretvorbe. ajprije je potrebno pretvoriti digitalni podatak u analogni elektri%ni

  signal8 a zatim taj signal pretvoriti u zvu%ne valove Anpr. pomo#u zvu%nika8 slu9alica ili

  elektri%nog glazbala.

  (

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  7/15

  4. Raunalna pohrana podataka

  4.1.retvorbe 0ignala

  ,o9to ra%unalo razumije samo digitalne8 binarne signale8 potrebno je zvu%ni val

  najprije pretvoriti u elektri%nu veli%inu Anpr. pomo#u mikro/ona8 a zatim tu analognu

  elektri%nu veli%inu pretvoriti u digitalni8 binarni oblik.

  $od analognog sustava zvuk koji je primljen preko mikro/ona se pretvara u

  kontinuirano promjenjiv elektri%ni signal koji je potpuno vjeran tonskoj pobudi.

  $od digitalnog sustava zvu%ni signal se prikazuje pomo#u odgovaraju#i1 znakova

  stvaranjem nekog koda. "snova tog koda su dva stanja Abinarni kod kojim se

  pojednostavljuje obrada signala.

  4.2.-vantitizaci$a 0ignala

  Da bi se analogni signal mogao pretvoriti u digitalni8 potrebno ga je tako*erkvantitizirati8 to jest utvrditi vrijednosti signala do pri1vatljive granice to%nosti. Digitalni

  signal de/iniran je samo kod pojave vertikalne linije. 0isina svake pojedina%ne vertikalne

  linije nosi odre*enu vrijednost koja se moe pretvoriti u digitalni broj signal je digitaliziran

  primjenom modulacije s kodiranim signalom A,E ,ulseEode odulation. Razlike

  izme*u tako dobivenog digitaliziranog signala u odnosu na izvorni analogni signal predstavlja

  pretvorbeni 9um koji prati odre*eni signal. ,ove#anjem broja bitova za kvantitizaciju ,E

  Adigitalnog signala8 dobiva se manje 9uma to jest digitalni zvu%ni sadraj postaje sve %i9#i8

  jasniji i vjerodostojniji izvornom analognom signalu. "vi procesi provode se u sklopovima za

  pretvorbu analogni1 u digitalne A6DE i digitalne u analogne AD6E signale.

  6DE sklop preuzima analogni zvu%ni zapis8 uzima isje%ak u vremenu8 utvr*uje uzorak

  i proizvodi odre*eni broj koji ostali strojni i programski sklopovi u ra%unalu pri1va#aju i

  prevode digitaliziranu sliku zvu%nog zapisa. D6E izvodi obrnuti proces8 preuzima odre*ene

  brojeve iz programskog sklopa8 pretvara i1 u odgovaraju#e elektri%ne signale koje 9alje na

  izlazni sklop Au drugo ra%unalo8 zvu%nike itd..

  +

 • 5/21/2018 Digitalna obrada zvuka seminarski rad

  8/15

  ,retvorba analognog u digitalni signal

  5. Zvuna kartica

  5.1.o$a# i deinici$a

  'vu%na kartica je ure*aj ili %ip integriran na mati%nu plo%u koji se sastoji od niza 6CD

  s

Search related