Click here to load reader

Digitalizacija Zvuka Od 6 Str

 • View
  21

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zvuk

Text of Digitalizacija Zvuka Od 6 Str

 • Karakteristike zvuka priroda zvuka

  mehaniko kretanje vazduha u prostoru tj. promena vazdunog pritiska

 • Karakteristike zvuka Konverzija fizikih signala

  Promena vazdunog pritiska elektrini signal

  Izvor zvuka (mehanike vibracije)

  Talasanje vazduha (promene vazdunog pritiska)

  Senzor promene pritiska (mikrofon)

  Elektrini signal (promenljivi napon)

 • Karakteristike zvuka Konverzija fizikih signala

  elektrini signal promena vazdunog pritiska

 • Skladitenje zvuka analogno

  zvuni signal elektrini signal magnetni medijum / gramofonska ploa

  digitalno zvuni signal elektrini signal digitalizacija podaci fajl

 • Digitalizacija zvuka Digitalizacija predstavlja konverziju analognog signala...

  ...u digitalnu reprezentaciju1551841361221261031651471131387613516016185124

 • Digitalizacija zvuka Dve vrste aproksimacije

  kontinualno vreme diskretno vreme kontinualne vrednosti diskretne vrednosti

  kontinualno vreme diskretno vreme

  k

  o

  n

  t

  i

  n

  u

  a

  l

  n

  e

  v

  r

  e

  d

  n

  o

  s

  t

  i

  d

  i

  s

  k

  r

  e

  t

  n

  e

  v

  r

  e

  d

  n

  o

  s

  t

  i

  t t

  t t

 • Digitalizacija Dve operacije

  1. uzorkovanje (diskretizacija vremena)

  Merenje vrednosti signala u tano odreenimvremenskim trenucima

  2. kvantizacija (diskretizacija vrednosti)

  Aproksimacija izmerenih vrednosti najbliim vrednostima iz konanog skupa

 • Digitalizacija Rezultat digitalizacije

  niz kvantizovanih veliina izmerenih u pojedinim vremenskim trenucima1551841361221261031651471131387613516016185124

  Rekonstrukcija polaznog signala na osnovu digitalne reprezentacije rezultat se razlikuje od originala

 • Digitalizacija PCM modulacija (pulse code modulation)

  1. uzorkovanje2. kvantizacija3. kodovanje: reprezentacija pojedinih kvantizacionih nivoa binarnim brojevima

  011100101110111

  t000001010

  001010101110110110101100100100100101110111

 • Digitalizacija DPCM modulacija (differential PCM)

  kodira vrednost kao razliku u odnosu na prethodnu

  signal

  PCM

  DPCM

 • Digitalizacija Kada je rekonstruisani signal dovoljno dobar?

  Nyquist-Shannon teorema odabiranja: frekvencija uzorkovanja mora biti najmanje dva puta vea od najvie frekvencije

  koju je potrebno ouvati

  primer 1: telefonska linija namenjena za prenos ljudskog glasa ljudski glas: 300 3400 Hz minimalna frekvencija bi bila: 6800 Hz u praksi se koristi: 8000 Hz

  primer 2: CD audio namenjen za skladitenje muzike opseg koji ljudsko uho uje: 20 20000 Hz minimalna frekvencija bi bila: 40000 Hz u praksi se koristi: 44100 Hz

 • Digitalizacija Kada je rekonstruisani signal dovoljno dobar?

  gustina kvantizacionih nivoa maksimalna greka kvantizacije za nivo kvantizacije irine a iznosi a/2

  a/2

  a/2

  a

 • Digitalizacija Kada je rekonstruisani signal dovoljno dobar?

  gustina kvantizacionih nivoa u praksi se ukupan broj kvantizacionih nivoa najee predstavlja kao stepen

  dvojke, tipino 28 ili 216

  28 = 256 nivoa za skladitenje jednog uzorka potrebno je 8 bita

  216 = 65536 nivoa za skladitenje jednog uzorka potrebno je 16 bita

  primer 1: telefonska linija frekvencija uzorkovanja: 8 kHz 256 kvantizacionih nivoa 8 bita po uzorku za kodiranje jedne sekunde signala potrebno je: 8000 (Hz) x 8 bita brzina prenosa: 64 kbit/s

  primer 2: CD audio frekvencija uzorkovanja: 44.1 kHz 65536 kvantizacionih nivoa 16 bita po uzorku za kodiranje jedne sekunde signala potrebno je: 44100 x 16 bita brzina prenosa: 705.6 kbit/s (CD audio je stereo ima dva kanala, dakle sve ovo x2)

 • Obrada signala Izvoenje operacija nad signalom u cilju poboljanja njegovih

  karakteristika npr. editovanje zvunih zapisa, uklanjanje uma

  Obrada signala u vremenskom domenu koristi se sirovim PCM podacima

  Obrada signala u frekventnom domenu koristi se reprezentacijom signala u frekventnom domenu

 • Obrada signala u vremenskom domenu zvuni zapis se posmatra kao niz brojeva

  svaki broj u nizu predstavlja kvantizovanu vrednost

  [ ] 1551841361221261031651471131387613516016185124=ix sabiranje signala (miksovanje)

  [ ] [ ] [ ]iyixiz += mnoenje signala konstantom (utiavanje / pojaavanje)

  [ ] [ ]ixAiy = mnoenje signala signalom modulacija (izdvajanje fragmenata)

  [ ] [ ] [ ]iyixiz = pomeranje signala u vremenu (montaa)

  [ ] [ ]Nixiy =

 • Obrada signala u vremenskom domenu Kombinacije osnovnih operacija

  crossfade echo replicate fade in/out

 • Obrada signala u vremenskom domenu upsampling: dodavanje novih uzoraka

  interpolacija

  originalni uzorci

  dodati uzorci

  downsampling: uklanjanje uzoraka

 • Frekventni domen Furijeova transformacija

  za dati signal u vremenskom domenu izraunava njegovu reprezentaciju u frekventnom domenu

  FT)(tf )(sF

  = dtetfsF tsi 2)()(

  s

 • Frekventni domen Inverzna Furijeova transformacija

  za datu reprezentaciju u frekventnom domenu izraunava odgovarajui signal u vremenskom domenu

  IFT)(sF )(tf

  = dsesFtf tsi 2)()(

 • Frekventni domen Furijeova transformacija

  znaenje parametara: t vreme s frekvencija

  signal f(t) se moe predstaviti kao zbir sinusnih signala ije su amplitude date sa F(s)

 • Frekventni domen Furijeova transformacija: primer

  sledei signal:

  predstavlja se kao suma sinusnih signala:

  to se u frekventnom domenu predstavlja kao:amplituda prvog sinusa

  amplituda drugog sinusaamplituda treeg sinusa

 • Frekventni domen Furijeova transformacija

  rezultat Furijeove transformacije za dati signal moe biti i beskonano mnogo sinusnih komponenti

  ako zanemarimo neke sabirke, rezultat IFT e se razlikovati od originala

  restaurirani signal

  originalni signal

  sinusne komponente

 • Frekventni domen boja zvuka karakteristika muzikih instrumenata

  odreena oblikom funkcije u frekventnom domenu

 • Obrada signala u frekventnom domenu Filteri

  pojaavanje / utiavanje pojedinih frekvencija (equalizer) mnoenje signala u frekventnom domenu sa funkcijom koja definie pojaavanje

 • Kompresija Lossless kompresija bez gubitaka

  iste metode kompresije kao i za rasterske slike

  Lossy kompresija sa gubicima mp3 Ogg Vorbis

 • Kompresija mp3

  mogunosti za uvoenje neujnih gubitaka: karakteristike ljudskog ula sluha

  zvukovi koje ovek ne uje zvukovi koje ovek uje bolje nego druge ako se dva zvuka uju istovremeno, glasniji se uje a tii se ne uje

  delovi zvunog zapisa se mogu eliminisati bez ujnih razlika

  faktor kompresije ~ 12

 • MIDI Musical Instrument Digital Interface

  protokol za digitalnu komunikaciju muzikih ureaja

  putem MIDI protokola ne prenosi se snimljeni zvuk, nego note koje e instrument odsvirati

  instrumenti imaju karakteristine boje zvuka izuzetno mali fajlovi ~ 50 KB za 5 minuta muzike

  Karakteristike zvukaKarakteristike zvukaKarakteristike zvukaSkladitenje zvukaDigitalizacija zvukaDigitalizacija zvukaDigitalizacijaDigitalizacijaDigitalizacijaDigitalizacijaDigitalizacijaDigitalizacijaDigitalizacijaObrada signalaObrada signala u vremenskom domenuObrada signala u vremenskom domenuObrada signala u vremenskom domenuFrekventni domenFrekventni domenFrekventni domenFrekventni domenFrekventni domenFrekventni domenObrada signala u frekventnom domenuKompresijaKompresijaMIDI