Click here to load reader

Dictionarul verbelor limbii engleze - cdn4. verbelor limbii engleze - Dan... · PDF fileunui verb englez la toate modurile 9i timpurile: Present Tense (prezent' persoana lll iing'),

 • View
  93

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Dictionarul verbelor limbii engleze - cdn4. verbelor limbii engleze - Dan... · PDF...

 • I

  t I i

  I

  t

  t i

  t

  Dictionarul verbelor limbii I"W,fgl"eru$,r*,,,', iii,i't,,'' i .," "'il*

  3.1.r. .dil * "i ilIq.1

  Dan Dumitrescu

  :lttr}E:tfi';"I,

  il1** r ''. il'^t

  ,i r ..:. 1

  i.';,,rr;1r..i 5;'r..

  , l.', ' 11 rd -f {5 i:i Sr-il} f};!

  : i'';"'r : i: {":' f i

  g:1 iii.;'.is lirl"f i! "'\'r";-r!il; " '9,1*11"11r }3irI

  t{irl-.-.l:"''i}. ;;,:11:11'. :. ' .l'". i.r

  l i .;,"...it',,:j!.j 4;',) ,/-::ii 1

  i,"i . ili),r.lr"tr-.'' I ; "i j,i..!,::-. i

  nI

  Editura Sanda

 • Introducere

  ,,Diclionarul verbelor timbii engleze" este prima lucrare de acest gen

  ain qi." noastrtr. Un dicqionar in care se regisesc aProaPe toate verbele

  limbii engleze, regulate ;i neregulate, cu ;i frrf, particule adverbiale, avand

  traducerea in limba romind a tuturor sensurilor si, ceea ce este extrem de

  util,cuPrezenareacelorpatruformedebazf,carefolosesclaconjugarea unui verb englez la toate modurile 9i timpurile: Present Tense (prezent'

  persoana lll iing'), Past Tense (preteritul)' Past Participle (participiul

  trecut) gi Present Participle (participiul Prezent sau nedefinit)'

  in toate dicqionarele actuale, aceste forme ori nu sunt redate, ori sunt

  redate incomplet, fapt care Poate genera usor confuzii' cici formele

  verbale suferl diferite transformiri, chiar ;i pentru timpul Prezent' De

  aceea, la sfir;itul dicqionarului sunt prezentate toate regulile 9i excepqiile

  care genereaz[ modificiri de structuri a verbului, in funcqie de terminaqia

  sa la infinitiv

  AutoruligiexprimisPeranlaciacestdiclionar,cucelepestel0.000de verbe ale sale va fi de un real folos pentru utilizatorii sii, fie eiincepitori

  sau avansaqiin limba englezi'

 • JE abandon - obondons, obandoned, obandoned, obondoning- a abandona, a plrisi abase - oboseq obosed, obosed, obosing - a iniosi, a umili abash - obashed, oboshed, oboshed, abashing- a rusina, a face de ru;ine abate - oboteg aboted, aboted, oboting- a micsora, a minimiza abbreviate - obbreiotes, abbreviated, obbrevioted, obbrevioting-a Prescurta, a scurta, a abrevia abdicate - obdi,coteq abdicoted, obdicated, abdicating- a abdica, a renunla abduct - obduas, abducted, obducted, abduaing- a rlpi abet - obets, obette d, obetted, obetting - a aiuta, a spriiini, a da o minl de aiutor abhor - obhor, obhoffed, abhorred, abhorring- a detesta, a uri a du;mini abide - obideq obode, obode, obiding- a rimnne, a sta abiure - objureq obiured, abiured, obiuring- a abiura, a renega abnegate - obnegoteq obnegoted, obnegoted, obnegoting- a renunqa, a renega abolish - obolisheq abolished, abolished, abolishing- a aboli, a desfiinqa abominate - obominotes, abominated, abominote'd, obominoting- a detesta, a uri abort - oborts, oborted, aborted, aboning - a avorca abound - obounds, obounded, obounded, obounding- a abunda, a fi in bel;ug/ exces abrade - obrodes, obroded, abroded, obroding- a rizui, a rade abridge - abridges, obridged, abridged, obridging- a Prescurta, a abrevia abrogate - obrogotes, obrogoted, obrogoted, obrogoting- a abroga, a suprima, a anula abscond - obsconds, obsconded, obsconded, obsconding- a fugi absolve - obsolveq absolved, obsolved, obsolving- a scuti, a absolve absorb - obsorbs, obsorbed, dbsorbed, obsorbing- a absorbi abstain from - obstoins, obstoined, abstained, obstoining- a se abline absterge - obsterges, obsterged, obsterged obsterging - a spila abuse - obuseg obused,obused abusing- a abuza ,/ abut - obuts, obutted, obutted, abutting- a se invecina accede - occedes, acceded, occeded, acceding- a consimqi, a fi de accord accelerate - occelerotes, occelerotes, accelerated, occeleroting* a accelera

  in cuvintul-titlu, verbul din limba englezi se afll la infinitiv. Urmeazl in ordine cele 4 timpuri,

  Present tense persoonalll singulor, Post tense, Pastporticiple;i Present porticiple.

 • accentuate

  accentuate - occentuotes, occentuoted, occentuoted, accentuoting - a accentua, a sublinia accept - occepts, occepted, occepted, accepting - a accepta, a fi de acord acclaim - occloims, occloimed, occlaimed, occlaiming - a aclama, a ovationa acclimatize - acclimatized, occlimotized, occlimotized, acdimotizing- a se deprinde, a se obisnui accommod ate - occommodoteq accommodoted, occommodoted, occommodoting - a acomoda,

  a obisnui

  accomPany - occomponies, occomponied, occomponied, occomponving-ainso1i, a acompania accomplish - occomplishes, accomplished, occomplished, occomplishing- a realiza, a indeplini accord - occords, occorded, occorded, occording- a acorda, a oferi accost - occosts, occosted, occosted, occosting- a acosta, a aborda account - occounts, occounted, occounted, occounting - a explica accredit - occredits, occredited, accredited, occrediting - a acredita accrete - occretes, occreted, occreted, accreting - a spori, a m[ri, a creste accrue - accrues, occrued, occrued, occruing - a spori, a mf,ri, a creste accumulate - accumulotes, occumuloted, occumuloted, occumuloting - a acumula, a aduna accuse - occuses, occused, occused, accusing - a acuza accustom to - occustomE occustorns, accustomed, accustoming - a se obisnui cu achieve - ochieves, ochieved, ochieved, achieving - a realiza, a indeplini acknowledge - ocknowledges, ocknowledged, ocknowledged, ocknowledging - a recunoaste acquaint with - ocquaints, ocquainted, ocquointed, acquointing - a se familiariza/ obisnui cu acquiesce - ocquiesceq ocguiesced, acquiesced, acquiescing - a consimli, a fi de accord acquire - ocguireq acguired, acquired, ac1uiring - a ciplta, a obqine acquit - acquits, ocquitted, ocquitted, ocquitting - a achita, a pllti act - octs, octed, octed, octing- a (se) juca la teatru activate - octivates, octivated, octivoted, octivating - a activiza, a trezi actuate - actuotes, octuoted, octuated, octuoting - a stimula, a vigora acuminate - acuminotes, ocuminoted, ocuminoted, acuminoting- a asculi adapt - odopts, adopted, odopted, adopting - a adapta, a potrivi add - odds, added, odded, adding - a adiuga address - oddresseq oddressed oddressed oddressing - a adresa adduce - odduces, odduced, odduced, odducing- a argumenta adhere to - odheres, adhered, odhered, odhering - a adera, a se alipi adject - odjects, adjected, odjeaed, odjeaing - a adiuga adjoin - adjoins, odjoined, odjoined, odjoining- a se invecina adjourn - odjourns, odjourned, adjourned, odjourning - a amina adjudge - odjudges, odjudged, odjudged, adjudging - a declara

  in cuvintul-titlu, verbul din limba englezi se afli la infinitiv. Urmeazi in ordine cele 4 timpuri, Present tense persoona lll singulor, Post tense, Post participle;i Presenf participle.

  t0

 • aidil

  adjudicate - odjudicote, odjudicoted, odiudicated, odiudicating - a iudeca un Process adiure - adiures, odiured, adiured, adiuring - a implora admeasure - odmeosures, odmeosured, odmeasured, admeosuring - a misura administer- odministers , administered, administered, odministering- a conduce, a administra

  admire - admires, odmired, odmired, odmiring - a admira admit - admits, admitted, admrtted, admitting - a ltrsa si intre in admonish - admonishes, odmonished, odmonished, odmonishing - a convinge adore - odores, adored, odored, odoring- a adora, a adula adorn - odorns, adorned, adorned, odorning - a impodobi, a orna adsorb - odsorbs, odsorbed, adsorbed, odsorbing- a absorbi adulate - odulotes, oduloted, oduloted, oduloting - a adula, a adora adulterate - odulterotes, adulteroted, adulteroted, odulterating - a falsifica adumbrate - odumbrotes, odumbroted, odumbroted, odumbroting - a schiqa advance - odvonces, odvanced, odvonced, odvoncing - a avansa advert to - odverts, odverted, advened, odverting- a mentiona, a specifica advertise - odyeftises, odvertised, odvertised, odvenising - I . a avertizal'2. a face reclami advise - odvises, advised, odvised, advising- a sfXtui aerate - oerotes, oerated, oeroted, aeroting - a aerisi afrect - offects, offeaed, offeaed, offeaing - a simula, a se preface afiiliate - offiliotes, offitiated, offilioted, offilioting - a primi ca membru afiirm - afirms, offirmed, afirmed, ofirming - a afirma afilict - offlias, offiaed, offliaed, affliaing- a mnhni, a supf,ra afrright - afflicts, offiaed, afflicted, offliaing - a speria affront - offronts, offronted, offronted, offronting - a ofensa, a iigni agglomerat e - agglomerotes, ogglomeroted, oggiomerated, agglomerating- a aduna' a strange agglutinate - ogglutinotes, ogglutinoted, ogglutinoted, ogglutinoting - a lipi, a uni aggrandize - aggrondizes, aggrandized, oggrondized, oggrondizine - a miri, a lf,rgi aggravate - aggrayotes, aggravated, oggrovoted, aggrovating - a agraYa' a inriutili aggress - oggresses, oggressed oggressed, oggressing - a ataca, a agresa aggrieve - oggrieves, oggrieved, oggrieved, oggrieving - a indurera, a mihni agist - ogists, ogisted ogisted, ogisting - l. a pa;te vite Pe terenul altcuiva; 2. a impune/ pune

  impozit

  agitate - ogitotes, agitoted, agitated, og'ttoting- a agita, a stirni agonize - agonizes, ogonized, agonized, ogonizing - a agoniza agree - ogrees, ogreed, ogreed, ogreeing- a accePta, a fi de acord aid - oids, oided, oided, oiding - a ajuta, a sprijini

  in cuvintul-titlu, verbul din limba englezi se afli la infinitiv. Urmeazl in ordine cele 4 timpuri, Present tense persoon o lll singulor, Post tense, Past, portlciple;i Present porttciPle.