of 6 /6
r 1Ixxr F-E ji=.= =+ = $-:=1= 3s == = s= = F=:s E ==--==' "= +-= i+:==a; E E =s r .-. i . !€ -** : .=a ., . = .-. - 'i I -:- ,- . i -',-+ "-,i ': - -q. i '< . *-- =+e . :.' ,11 , -. -- I : i:: = l;. . . =+-= +=== 1==_ i = + =--=+==- i==a:: -: i== =: .j1=-1a=:;:i.:.= *:. +=== €* =:== =e E==.._= i: 3 :3= .E += = s = =+'= it --1==+ES =cE S E E-s = =;==s:- s i!-=_ -. r : ;' . 1 - .; : E "T i i i -1 =: -=: !===_ +:= -:::..1 E -E +=t=iJ r ,', .l'_:.'* i : . = S : ! ==-"=il,= LE L€ E =-= == i=i j:-: =-:- +-= i :E : i :* i "=-=: -- .: i I : 1-r:: i .4:.i. i.: ,; . . ' a ,* -a - ', , -tt t t - .: i : .. ; -- ,'-4 E l I L; '- +-r :! : ..":; :i k€+-*" r::=tE-=*fl= ==_j _: i -.-j : a-= =__ : :._ = *+= = -= E *=E ==_:€ ;= E =:= S *++ -= -=+ =+E : .-=E F-=E =-g 1=s==-= +iG = "= L-=€ i,.,= = ==:= L€=. -E=E-t

Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul,...

Page 1: Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

r1Ixxr

F-E ji=.==+

=

$-:=1= 3s ==

= s= =F=:s E ==--=='

"= +-=

i+:==a; E E

=sr .-. i . !€ -** : .=a

., . = .-. - 'i I -:- ,- . i-',-+ "-,i ': -

-q. i '< . *--

=+e. :.' ,11 , -. -- I: i:: = l;. . .=+-= +=== 1==_ i =

+ =--=+==-

i==a:: -: i== =:.j1=-1a=:;:i.:.=

*:. +=== €*=:== =eE==.._= i: 3 :3=

.E +=

=

s= =+'= it €

--1==+ES=cE S E E-s=

=;==s:- s i!-=_

-. r : ;' . 1 - .; :

E "T i i i -1=: -=: !===_ +:= -:::..1E -E +=t=iJr ,', .l'_:.'* i : .

=S : ! ==-"=il,= LE L€

E =-= == i=i j:-:

=-:- +-= i :E : i :* i "=-=:

--.: i I : 1-r::

i .4:.i. i.: ,; .

. ' a ,* -a - ', , -tt t t -.: i : .. ; --,'-4 E l I L; '- +-r :! :..":; :ik€+-*"

r::=tE-=*fl===_j _: i -.-j : a-=

=__ : :._

=*+= =-= E *=E ==_:€ ;=E =:= S *++ -= -=+ =+E: .-=E F-=E =-g 1=s==-= +iG

= "= L-=€ i,.,=

= ==:=L€=.

-E=E-t

Page 2: Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

aba, abale (substantiv) - fesituri de

lAni (postav) din care se confecfio-neazihaine firinegti.

Ex.: Vasile are o haind din aba.

abac, abace (substantiv) - f. instru-ment de calculat, alcituit dintr-uncadru cu vergele pe ca-re se pot deplasa

bile. 2. tabel sau diagrami care permiterczolvareaimediati a unor calcule.

abaiur, abajururi (substantiv) - dis-pozitiv de metal, de sticli, de hArtieetc., care se pune la o lampi cu

scopul de a proteja ochii de lumini gi

pentru a indrepta razele intr-oanumiti direcfie.

Ex.: Abajurul este transparent.

abandona (verb) - 1. a pirisi pe

cineva. 2. a renunta la ceva.

Ex.: Duldul a abandonatlupta.

abanos, abanogi (substantiv) - numele

dat unor arbori rispindip mai cu

seami in India, aI ciror lemn este

greu, tare, foarte durabil, de culoare

neagri, folosit pentru fabricareaunor mobile de lux, a instrumentelormuzicale de suflat etc..Pdr de abanos

= pir negru-lucios.

abator, abatoare (substantiv) - intre-prinderea unde sunt sacrificateanimalele destinate consumului gi se

prelucreazi carnea proaspiti.

abitut (adjectiv) - descurajat, trist,mAhnit.

Ex: Bunicul era abdtut.

abdomen, abdomene (substantiv) -parte a corpului, intre torace gi

bazin, in care se gisesc stomacul,pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi

intestinele; plntece, burti.Ex.: Simlea dureriin abdomen.

abecedar, abecedare (substantiv) -manual pentru invifarea scrisului gi

a cititului.

abil (adjectiv/adverb) - priceput, iscusit,

indemAnatic.

abnegafie - devotament, atagamentpAni la sacrificiu fa!5 de o persoanisau o cauzi.

abona (verb) - 1. a-gi face un abonament.

2. a veni in mod regulat undeva.

Ex.: El era abonatlatoate ziarele.

abrevia (verb) - a prescurta (in scris sau

in vorbire) un cuv6nt, un titlu etc.

Ex.: Nu abreviaprea des!

abrupt (adjectiv) - (despre povArni-guri, pripistii etc.) cu inclinaliefoarte mare.

Ex; Acestversant este abrupt.

A

!t{

t,

;,i..

f

iti: l:

I

i

:i.t

i:j

l:ll

i!

a)i

tt

\riiI

'-::"'

ri

:l

lii

,r.

,1

al.:.

5

Page 3: Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

N

0

P

R

s

$T

T

1'

V

W

xY

7

absent (rLdjectiv) - 1. care nu e prezent,

care lipsegte; care nu este atent la ce

se pefi ece in jurul lui; distrat.

Ex.: Doar azi Andrei este absent.

absolvent, absolventi (substantiv) -persoe na care a terminat un anumitciclu d -. invilimAnt (patru clase, optclase etc.).

absorbi (verb) - 1. a suge, a inghili, a

incorpcra o substanfi. 2. a preocupa

in moc intens, a captiva (sens figurat).

absurd (adjectiv) - de negAndit, de

necon:eput, de neacceptat.

abline t,erb) - a se stipAni, a se retine,

a se inlrAna, a nu-gi exprima parerea.

Ex.: Dan ;-a ab;inut de la discu;ie.

abunda (verb) - a fi din belgug, incantit rte mare, a prisosi.

Ex.: in ju ryla, vegetalia abunda.

abur, aburi (substantiv) - 1. vapori de

apa.2, ceata rara.

ac, ace (substantiv) - 1. obiect mic de

o1el, subpre, ascutit, previzut cu unorificiu prin care se trage un fir, care

se fol,;segte la cusut. 2. Nume datunor ,rbiecte aseminitoare cu acul(ac d': siguranta, ac cu gimalie).3. org,an de apirare sau de atac al

DtcTtoNAR SCOTAH AL LtMBtt RAMANE PENTRLj CLASELE t-tV

unor animale, in special insecte.

4. frunza sublre qi ingusti a conife-

relor. 5. indicator la unele instrumente

de masuri. ' A avea ac de cajocul cuiva

= a avea mijloace de a pedepsi pe

cineva. . Acalca(sauaumbla) cape ace

= a merge incet, cu grijd. ' A scapa ca

prin urechile acului = a scapa cu mare

greutate. . Nici cdt un vdrf de ac =

foarte mic, foarte pufin, aproape

deloc.' A cauta acul tn carul cu fdn = a

face o muncizadarnici.

acapara (verb) - a pune stipAnire (in

mod necinstit) pe...; a-gi insugi totulpentru sine in dauna altora.

Ex.: Acaparatot din jurullui.

acasi (adverb) - casa in care locuiegti;

locul natal, patria.

Ex.: Ne tntoarcem acasa.

accelera (verb) - a iufi, a grdbi o migcare,

o actiune, azori.

accepta (verb) - a fi de acord cu..., a

primi, a consimfi si...; a admite, aaproba, a permite.

Ex.: Accepta tot ce i se spunea.

acces, accese (substantiv) - posibili-tate de a pdtrunde undeva; intrare.

accesibil (adjectiv) - care este laindemAna cuiva, la care se poate

ajunge ugor.

a

accident, accidenteeveniment nedo::: ,.provoaca distruger-moartea.

achita (verb) - 1. a:.=:o sarcina, o fagai*-=printr-o hotirirefaptul cA persoar.= :

catA este nevinova:=

acomoda(verbr -=:-adapta.

Ex.: Se acomoda Ltsa' ' .: -..

acompania (verb - 1. .printr-o sustinere :. -instrumental); a :.:intovirigi, a conC *--='

acoperi (verb) - a .:.' =

cineva sau peste ::'.'=

le ascunde sau ie ::acoperi de glorie = z -

sivArgi fapte ma:: :.acoperit, acoperiguri

partea de deas*:,'=ptoteleaza o clac.:=

acorda (verb) - 1. = :unui instrume:.: :-.- ^

oferi. 3. a stabi-- =: ::- +.Lx.: ll ac1rd.a t)atc. ''. : ', .'

acordeon, acordeoaneinstrument rr- *r- - :

claviaturd.

att a{et JF.

.f .Ft.f.rtrlaa

Page 4: Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

DtcTtoNAR $COIAR AL LtMBtt ROMANE PENTRU CLASELE t-tV

accident, accidente (substantiv) -eveniment nedorit gi neagteptat care

provoaci distrugeri, riniri sau chiar

moartea.

achita (verb) - 1. a plati. 2. a indeplinio sarcini, o fagaduiah. 3. a stabiliprintr-o hotirAre judecitoreasci

faptul ci persoana trimisi in jude-

cati este nevinovati.

acomoda (verb) - a se obignui, a se

adapta.

Ex. : S e acomoda uqor la fard.

acompania (verb) - 1. a insofl o melodie

printr-o suslinere muzicali (vocal sau

instrumental); a line isonul. 2. a

intovirigi, a conduce pe cineva.

acoperi (verb) - a inveli, a pune peste

cineva sau peste ceva un obiect care

le ascunde sau le protejeazd.. ' A se

acoperi de glorie = a fi foarte viteaz, a

sivArgi fapte mari de arme.

acoperig, acoperiguri (substantiv) -partea de deasupra care acoperi gi

protejeazi o clidire.

acorda (verb) - L. a potrivi tonurileunui instrument muzical.2. a da, a

oferi. 3. a stabili acordul gramatical.

Ex.: ii acorda toatdtncrederea.

acordeon, acordeoane (substantiv) -instrument muzical cu burduf gi

claviaturi.

acrobat, acrobafi (substantiv) - artistcare executi exercifii de echilibristicila aparate in spectacole de circ.

acru (adjectiv) - 1. gust infepitor, ca al

oletului sau allimiii. 2. (om) moro-

cinos, ursuz.

act, acte (substantiv) - 1. document

eliberat de o institufie, prin care se

confirmi un fapt, o obligafie, o

invoiali etc.2. acfiune, fapti a cuiva.

activ (adjectiv) - care muncegte cu

ri',rni, wednic, harnic.

actor, actori (substantiv) - artist care

interpreteazd roluri in piese de

teatru, in filme etc.

actual (adverb) - care existi sau se

petrece in prezent, in momentul de

fali.Ex.: Evenimentul este actual.

acfiona (verb) - 1. a intreprinde o

activitate, o fapti. 2. a pune inmigcare, a face sd funclioneze ceva.

Ex. : Aclionez cu hotdrdre.

acum (adverb) - f. in prezent, inmomentul de fa!i; actualmente.

2. imediat, de indati. 3. in urmi cu...

Ex.: Am fostla mare acum doi ani.

acuza (verb) - a invinui, a invinoviti.

Ex. : il acuza pe nedrept.

acrrariu, acvarii (substantiv) - vas sau

bazin de sticli cu api, in care se linpegti gi plante in condilii naturale.

adipost, adiposturi (substantiv) -construclie ficuti ca si apere de

primejdii,loc ferit.

adiuga (verb) - a pune peste..., a da inplus.

A

l.

t?

z:i,-

{:I

t-'.t.,,

,.,::i

,

a:

;*-,,

,,

r*

aa-1',1

,.....

,:'

t',

a

r{

i

,i'

ai

1'

Page 5: Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

DtcTtoNAR $COL

A

A

B

c

D

E

F

G

H

I

T

J

K

L

M

N

0

P

R

S

$T

T

U

vW

xY

z

GRE$ELI DE EXPRIMARE

,,Cum se spune corect?" sau,,Cum se scrie cotect?" intrebim uneoricAnd nu suntem siguri dacd modul in care dorim si povestim ceva ori sicomunicim ceva celor din jur este conform cu regulile limbii romine. $i este,intotdeauna, mai bine si intrebim gi sd aflim varianta corecti decit si neexprimim ,,cum s-o nimeri", bazAndu-ne doar pe ideea ci, pAni Ia urmi., totvom fi inlelegi. intilnim aproape zilnic gregeli de exprimare, fie ci ne referimla comunicarea orali. sau la texte scrise. De la unele dificultati legate deformele de plural pini Ia cele cele de acord, erorile trebuie evitate.

in paginile ce urmeazS. vi prezentim cAteva exemple de gregeli deexprimare destul de des intilnite, precum gi variantele corecte pentrufiecare situalie in parte.

Fr

T ^ ---L:-=---:

c::-a ::_ -

'i-l-----L::_- -

C::. '^, -

Ltr1 ---:

Cc:--..C::,--

D_.^---

f---Li -: - =

8..,L .. -- =-r,-t - -::T.. -..--1 - _-:-T-. ,.

;-tr, t::r' - --f - -l:-:

Ll tr:::

Cre=.:LIe-:l:

Forme gregite Forme corecte

Substantive,adjective,Pronume

Biiatul al cirui jucirieFata a cdrui jucirie

Biiatul a cArui jucdrieFata a cdrei jucirie

Eu lnsugiTu insugi

Eu insumiTu insufi (pentru masculin)sauEu insimiTu insifi (pentru feminin)

Colegul care l-am intilnit.Cartea care am uitat-o.intrebarea care am pus-o.

Colegul pe care l-amintAlnit.Cartea pe care am uitat-o.intrebarea pe care amadresat-o.

Imi place de ... (cineva) imi place ... (cineva)

Pre[ scumpPretul este prea scump.

Pret marePreful este prea mare.

O sticli de un kilogram O sticli de un litruOra unaOra doiOra doisprezeceOra doudzeci gi doi

Ora unuOra douiOra douisprezeceOra douizeci gi doud

Din cauza la viscol s-auimpotmolit maginile.Din cauza la frig m-am gripat.

Din cauza viscolului s-auimpotmolit maginile.Din cauza frigului m-amimbolndvit.

Substantive,adjective,pronume

Page 6: Dictionarul limbii romane pentru scolari Cls 1 - 4 limbii romane... · pancreasul, splina, ficatul, rinichii gi intestinele; plntece, burti. Ex.: Simlea dureriin abdomen. abecedar,

DtcTtoNAR $COLAR AL LtMBil HAMANE prffr8u CLASELE t-tv

Forme gregite ale unor cuvinte(in parantezd sunt date formele corecte)

. abea (abia)

. a bine cuvAnta (a binecuvAnta)

. amAndorura (amAndurora)

. antecameri (anticameri)

. a tot puternic (atotputernic)

. azi noapte, azinoapte sau aznoapte (azi-noapte)

. bine voitor (binevoitor)

. binecrescut (bine-crescut insemnAnd cuviincios)

. biscuite (biscuit)

. celilant (celilalt)

. clasa a-ntAi, clasa a-ntAia (clasa intAi sau clasa intAia)

. complect (complet)

. de asemenea (deasemenea)

. de geaba (degeaba)

. delicvent, delictvent (delincvent)

. firmituri (firimituri)

. genoflexiune (genuflexiune)

. ghiuveti, ghiveti (chiuveti)

. gregali (gregeala)

. gref, grefrut (grep, grepfrut, grape-fruit)

. intr-ucAt (intrucAt)

. jeanti, geantd (janti - parte a roliila autovehicule, biciclete etc.)

. ne adevirat (neadevirat)

. nou nouf (nou-nou!)

. pionezd. (piuneza)

. pregedengie (pregedinfie)

. prural (plural)

. pur sAnge (pursAnge)

. oprobiu (oprobriu)

. opt5.lea (optulea)

. riu voitor (riuvoitor)

. a rAdea (a rAde)

A

A

B

cD

E

F

G

H

I

tJ

K

L

M

N

0

P

R

$

$T

T

U

vW

xY

z