Click here to load reader

Dictionar enciclopedic Mihai Eminescu - Mihai Cimpoiu enciclopedic Mihai... · PDF fileMihai CIMPOI MIHAI EMINESCU DrcTroNAR ENCTCLOPEDTC EDITIAA II-A, revdzutd.qi adlugitl si &s,

 • View
  169

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Dictionar enciclopedic Mihai Eminescu - Mihai Cimpoiu enciclopedic Mihai... · PDF...

 • Mihai CIMPOI

  MIHAI EMINESCU DrcTroNAR ENCTCLOPEDTC

  EDITIAA II-A, revdzutd.qi adlugitl

  si &s, at mryuza nmthtifru w,fud winoniul

  Wiolc

  'At nai det z ce frfim

  brArghcd

 • t

  Cuprins

 • ntffiffiffi""'-

  lT"l"r1u: Irmdneqti in proieclii mitopo(i)etice gi istoriografi.. ;-;;r;i"";................r.:.Colabor6rilaziaregireviste......;..............;....'...J.i;. C.eielelc F-i'ioo-,, '

  "-'-"" """"' """"'i'-:""""""""""""'.:"!:,

  Transcrieri... t-orespondenta ................... .41

  CAPITOLUL VI Odiseea receptlrii

  ,{bordarea fractall

  F r,t:T..i marilor scriit.,r,"-ani ...::..:............:.:.:.....::....:.,:......:..:.:......:..:.:..,...._......-:..::

  CAPITOLUL IV

  Antieminescianismul. Zelatotiqi detractori

 • 202 206

  208

  2t2 217

  Eminescu gi muzica ..-...............""""' 457 Eminescu in arte vizuale rominegti.. ...'.""""""""' 459 in viziunea marilor pictori ai lumii """""""""""" 461 Eminesciana cinematografici ............'..... """""""' 463 Eminescu in filatelie """"""""""""" 464 Eminescuindiscuri'CD-uri,pl6ci'DVD-uri.........'......... Eminescu in medalistice ...............'.'.' """"""""""" 468

  CAPITOLUL IX Edilii importante ale operei .......... ........""""""""" 469 Edilii in limbi striine ..............'........' 470 Edilii multilingve ............. ...'..............475 Edi$i bibliofile ................... """"""""' 476

  GLOSARE GLOSAR I (Poezie) ""' 478 GLOSAR II (Prozi) ""' 492 GLOSAR IiI (Literatura populari) """"""""""""' 500 GLOSAR IV (Publicistica) ..............'. """""""""""' 513 GLOSAR V (Fragmentarium)........... """"""""""" 569 GLOSARVI (Dramaturgia: piese originale, traduceri, transcrieri) """"""""" 600

  REZUMAT in romd,ni.... ................. 608 in germani... """"""""' 619

  in francezi"' """"""""'642

  in spaniol6... """"""""'666

  Bibliografie """""""""' 691 Indice de opere literare eminesciene """"""""""" 705 Indice de opere de autori romAni gi strlini 9i de traduceri....'.".."""""" """""716 Personalit[li istorice, figuri culturale, autori citali sau traduqi, eroi literari ... ....'...'......'....'...720

  Indice de nurne............ """""""""""'75L

  Anexa I. Decizii importante... """""'785 Anexa II. Congresele mondiale ale eminescologilor........'." """'786

  Iconografie... """"""""'791

  277 2;8

  _10-

  -11i' _r l: _:i5

  _1i t

  :" ::: i;-

  219

  ].79

  225

  tE5 l9-. t9s

  _1:

  :i.'

 • -+ - t-

  i:

  :l

  -" "1

  Portret-sintezi l

  I

  I

  t

  l

  EMINESCU, Mihai (15.I.1850, Botogani - 15.VI.1889, Bucuregti), poet, prozator, dramaturg gi gazetar. Este al gap- telea copil al Ralucii (fiica stolnicului Va- sile Iuragcu gi a Paraschivei Donlu, origi- nari din Hotin) 9i al c[minarului Gheorghe

  Eminovici. Eminoviceqtii provin pe linie paterni din Transilvania. Bunicii poetului, Vasile (1780*1844) 9i Ioana (r782-L844),

  se stabilesc in localitatea Cilinegti, ldngd Suceava. Gheorghe Eminovici, tat51, fhcuse

  studii la Suceava gi lucreazi ca administra- tor de mogii in Moldova. Era un om relativ instruit, gtia pufin franfuzegte, scria curgi- tor nemte$te (spun cei ce au consultat do- cumentele familiei), vorbea ucraineana, rusa, polona gi chiar idig, in fine, in biblio- teca lui se aflau, in traducere,Istoria cava- lerului Des Grieux de Abatele Pr6vost, Al- zira sau Americanii de Voltaire, drama Antoni de Dumas, Moartes lui Socrat de Lamartine, Mizantr op ul de Molidre, scrieri de Marmontel gi George Sand. in 1841 este inlllat la rangul de ciminar de dom- nitorul Mihail Sturdza, ca rlsplati pentru slujbele pe care le indeplinise ,,sub vremel- niceasca cArmuire". Decretul ii di dreptul de a se iscili gi de a fi cunoscut de obgte cu rangul de ciminar. Clminarul gi Raluca (Ralu, Rarifa) Iuragcu au avut unsprezece copii: $erban (184I-I87 4), Nicolae ( 1843- 1884), Iorgu (1844-1873), Rucsandra (1845, moart[ de timpuriu), Ilie (1846- 1862), Maria (1848, moartd la gapte ani), Mihail (18s0-1B89), Aglaia (1852-1906), Henrieta (sau Harieta, 1854-1889), Matei

 • (1856-1929), Vasile (despre care se gtie doar cd a murit la un an gi jumitate). Mul- !i dintre cei care au supravietuit mor tineri de ftizie sau se sinucid. $erban, medic, se stinge la Berlin,la treizecigi trei de ani. Ni- colae studiazi dreptul la Sibiu, se stabilegte apoi la Timigoara; bolnav, se sinucide la Ipotegti cAnd nu implinise patruzeci de ani. Iorgu alege cariera militari, face studii strilucite la Academia Militarl din Berlin; un tAnir cu o fire inchisi; moare la doui- zeci gi noud de ani. Ilie rtrmeaz|medicina ca gi fratele cel mare, se imbolnivegte de tifos gi moare foarte tAndr. Aglae are o via-

  !i mai lungi, depigind cincizeci de ani. Henrieta are o infirmitate gravd gi moare uitatd de toati lumea. Matei, al zecelea niscut, face studii la Institutul Politehnic din Praga gi ajunge cdpitan in armata ro- mdnS; prin 1923 triia la Turnu Severin ca ofi1er pensionar. Gheorghe Eminovici, om aprig, iute la minie, incearcd s5-gi dea bd- ielii la gcoall, insi ei nu arati multS silinfi pentru carte. RimAn repetenfi, fug de la gcoald (ca Mihai, viitorul poet), iar tatil este silit si umble dupi ei gi si-i duci din nou la gcoali. Dorinfa lui este s6-i chiver- niseasci. Nu prea reugegte. Intervine gi fa- talitatea, care lovegte fbrd mili aceasti nu- meroasd familie. Au fost multe specula{ii despre originea poetului (rutean, turc, ar- mean, rus etc.). E. le va spulbera mai tAr- ziu, zicdnd ci ,,tot ce pomene$te despre originea mea sunt pure minciuni iscodite din fantezia bolnivicioasi". igi petrece co- piliria la Botogani (,,tdrgul glodos") gi Ipotegti, unde Gheorghe Eminovici igi cumplrase in 1848 o sfoard de mogie. Un prim portret al viitorului poet se afll in ce- rerea intocmiti de tatil siu in 1857 citre postelnicul de lagi, pentru a obline paga-

  portul de trecere in Bucovina (aflatl sub austrieci): ,,Totodati rog si se inscrie in pagaport pe al cincilea fiu al meu, Mihail, care este invdrsti de7 ani. Statul crescito- riu, pdrul negru, ochii negri, nasul potrivit, fala smoliti, avAnd gi acesta a urma studii- 1e." E. este inscris in clasa a III-a la Natio- nal Hauptschule (gcoala primari ortodoxd orientald) din Cerniufi; la sfbrgitul anului se clasifici al 15-lea din72 de elevi, iar in clasa a IV-a ajunge pe locul 5 din 83 de elevi. Nu se gtie unde a urmat primele doui clase primare, probabil la un pension particular din Botogani sau Cerndufi. La National Hauptschule are ca invi![tor pe Ioan Litviniuc, autor de manuale gcolare. Continud studiile la Ober Gymnasium,li- ceul german din Cern6ufi, unde invafd gi fra{ii sli $erban gi Nicolae. in 1860 se in- scrie in prima clasd de liceu. Aici, printre profesori, se afl6 Aron Pumnul, autorul unui faimos Lepturariu rumdnesc..., tipd.- rit la Viena intre 1862 gi 1865, in patru vo- lume. E. termini prima clas6 cu note bune. in clasa a II-a are ca profesor de ro- mAni pe I.G. Sbiera, suplinitorul lui Aron Pumnul. R[mine repetent, intrucdt nu obflne note de trecere la matematici gi la- tini. in jurul inerliei gcolare a lui E. circu- li o legendi, in parte sus[inuti de fapte re- ale. Este sigur cd el fuge in mai multe rAnduri de la Cerndu{i gi cd Gheorghe Eminovici este furios cd trebuie s6-gi lase treburile gospodiregti de la Ipotegti pen- tru a-l duce ,,pe tdlharul ista la gcoali". ,,Tdlharul" evadeazl,din nou, gi tat6l trimi- te oameni cildri sd-l prindi. $colarul re- calcitrant se apiri de mdnia pirinteascd suslinAnd ci ,,eu sunt invifat gi fbr6 Cer- niufi". Argument care nu-l convinge pe proprietarul Ipotegtilor. in septembrie

 • -ll

  . r'e-

  ..ite

  .he r_se

  . in- ,-f

  :ri- I L-

  : -lSCi

  .- er-

  .' Pe :,brie

  1862 E. nu are incotro gi se inscrie din nou in clasa a II-a, iar in aprilie 1863 se re- trage ca ,privatist" (elev particular). Soli- citiL, in februarie 1B64, bursi de la Ministe- rul Cultelor gi Instruc[iunii Publice pentru a-qi continua studiile; nu o primegte. in toamna aceluiagi an este angajat de Consi-

  liul Permanent al judelului Botogani ca ,,scrietor al cancelariei", de unde demisio- neazi in martie 1865, cu motivalia cI do- regte si urmeze ,,studiile colegiale din Gimnaziul Plenariu din Bucovina". E. debuteazi ln ianuarie 1866 cu versuri de- dicate lui Aron Pumnul, publicate in bro- gwa Ldcrimioarele tnvdldceilor gimndzi- asti din Cernduli la mormhntul preaiubitului lor profesoriu Arune Pum- nul.Brogrra apare din iniliativa gi sub su- pravegherea lui I.G. Sbiera. 8., care sem- neaze ,,M. Eminoviciu (privatist)", scrie versuri solemne gi intristate ca acestea:

  ,,imbracd-te in doliu, frumoasd Bucovind, / Cu cipru verde-ncinge anticiL fruntea ta;

  / C-acuma din pleiada-fi auroasi gi senini

  / Se stinse un luceafbr, se stinse-o dalbi stea". ,,Dalb[ stea" este o formuld care cir-

  cula inversurile luiV. Alecsandri gi D. Bo- lintineanu. in acelagi an (25 februarie/ 9 martie),,,Familia", revista lui Iosif Vulcan,

  tipiriti la Pesta, public[ poezia De-aS ayea..., insoliti de urmitoarea noti: ,,Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noas-

  tre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale incercd,ri poetice tr[mise noui ne-a surprins p16cut". Poezia este semnat[ M. Eminescu. Iosif Vulcan va 15- muri mai tArziu cd el a romAnizat numele poetului. Modificare norocoas[, botez providenlial. Tot aici ii vor apirea in cur- sul anului 1866 O cdldrire in zori, Din straindtate, La Bucovina, Speran[a, Miste-

  rele nopfii,iar in foaia ,,lJmoristul", scoasd tot de Iosif Vulcan,