Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  1/42

  SK NANGA IBUN

  DIALOG PELAKSANAN INTERVENSI

  PROGRAM LINUS2.0 2014

  PEJABAT PENDIDIKAN KAPIT

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  2/42

  BILANGAN PELAJAR TAHUN 2014

  TAHUN 1 (LELAKI:1, PEREMPUAN:2)

  TAHUN 2 (LELAKI:1, PEREMPUAN:3)

  TAHUN 3 (LELAKI:1, PEREMPUAN:3)

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  3/42

  DATA SARINGAN

  SARINGAN 2, 2013

  TAHUN

  LITERASI BAHASA MALAYSIA

  TIDAK

  HADIR

  TIDAK MENGUASAI MENGUASAIJUM

  MURIDK1K2 K3K12 (K1K12)

  BIL % BIL % BIL %

  1 3 60 2 40 52 6 100 6

  3 3 100 3

  SARINGAN 1, 2014

  TAHUN

  LITERASI BAHASA MALAYSIA

  TIDAKHADIR

  TIDAK MENGUASAI MENGUASAI JUMMURID

  K1K2 K3K12 (K1K12)

  BIL % BIL % BIL %

  1 1 1 33.3 2 66.7 3

  2 1 25 3 75 4

  3 4 100 4

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  4/42

  DATA SARINGAN

  SARINGAN 2, 2013

  TAHUN

  LITERASI BAHASA INGGERIS

  TIDAK

  HADIR

  TIDAK MENGUASAI MENGUASAIJUM

  MURIDK1K2 K3K12 (K1K12)

  BIL % BIL % BIL %

  1 0 0 3 60 2 40 52

  3

  SARINGAN 1, 2014

  TAHUN

  LITERASI BAHASA INGGERIS

  TIDAKHADIR

  TIDAK MENGUASAI MENGUASAI JUMMURID

  K1K2 K3K12 (K1K12)

  BIL % BIL % BIL %

  1 1 33.3 2 66.7 0 3

  2 1 25 2 50 1 25 4

  3

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  5/42

  DATA SARINGAN

  SARINGAN 2, 2013

  TAHUN

  NUMERASI

  TIDAK

  HADIR

  TIDAK MENGUASAI MENGUASAIJUM

  MURIDK1K2 K3K12 (K1K12)

  BIL % BIL % BIL %

  1 5 100 52 3 50 3 50 6

  3 3 100 3

  SARINGAN 1, 2014

  TAHUN

  NUMERASI

  TIDAKHADIR

  TIDAK MENGUASAI MENGUASAI JUMMURID

  K1K2 K3K12 (K1K12)

  BIL % BIL % BIL %

  1 3 100 3

  2 3 75 1 25 4

  3 4 100 4

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  6/42

  PERANCANGAN STRATEGIKPROGRAM LINUS2.0

  SEKOLAH KEBANGSAAN

  NANGA IBUN

  2014

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  7/42

  Visi

  Melahirkan individu yang cemerlang dalam

  pelbagai bidang berpaksikan Falsafah Pendidikan

  Negara.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  8/42

  Misi

  Menyediakan pendidikan yang berkualiti melalui

  pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

  untuk melahirkan insan yang cemerlang sejajar

  dengan aspirasi wawasan negara.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  9/42

  Objektif

  1 Peratus murid yang menguasai kemahiranLiterasi dan Numerasi meningkat dari tahun ke

  tahun.

  2 Semua murid dapat menguasai 3M dalamLiterasi Bahasa Malaysia dan Literasi Bahasa Inggeris.

  3 Semua murid dapat menguasai empat

  kemahiran asas matematik iaitu tambah, tolak darab

  dan bahagi.

  4 Sasaran 100% murid tahun tiga 2014

  menguasai semua kemahiran Literasi dan Numerasi

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  10/42

  Matlamat

  1 Meningkatkan penguasaan kemahiran asasLiterasi dan Numerasi murid-murid.

  2 Meningkatkan penguasaan dan penggunaanTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalamproses pengajaran dan pembelajaran.

  3 Memperkenal dan menyuburkan sistempemngajaran dan pembelajaran Literasi danNumerasi yang berkesan.

  4 Meningkatkan penguasaan ilmu danmembudayakan Literasi dan Numerasi dalamkehidupan murid-murid.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  11/42

  Latar belakang

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  12/42

  Kekuataan

  1 100% guru-guru LINUS adalah terlatih dan berpengalaman.2 Guru sentiasa bersedia dari segi fizikal dan mental bagi

  melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

  3 Guru LINUS sentiasa berkongsi ilmu serta pendapat (Lesson Study)

  bagi mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.4 Mendapatkan tunjuk ajar dari guru yang lebih berpengalaman.

  5 Pembinaan bahan bantu mengajar dibantu oleh guru di bawah

  kelolaan panitia.

  6 Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh

  digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid LINUS

  menggunakan perisian interaktif, internet dan sebagainya.

  7 Jumlah murid yang sedikit memudahkan guru untuk mengajar

  seterusnya mencapai objektif yang disasarkan.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  13/42

  Kekangan

  1 Ramai murid tidak mempunyai asas Literasi danNumerasi yang kukun menyebabkan pengajaran dan

  pembelajaran ulangan terpaksa dijalankan.

  2 Sebahagian besar guru yang mengajar Bahasa

  Malaysia, Matematik dan Bahasa Inggeris adalah bukanguru opsyen dengan pengkhususan bidang Bahasa dan

  Matematik.

  3 Kekurangan sumber bahan untuk menghasilkan

  bahan bantu mengajar yang lebih menarik.

  4 Kekurangan bahan bantu mengajar yang benar-

  benar efisyen dan benar-benar membantu atau

  bersesuaian.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  14/42

  Sasaran

  Tahun 1

  Meningkatkan penguasaan LINUS murid-muridTahun 1 kepada 100% pada akhir tahun 2014.

  Tahun 2 dan Tahun 3

  Memperkukuhkan penguasaan murid yang masihlemah dalam menguasai kemahiran asas (4M)

  melalui program pengayaan serta pemulihankhas. Tiada murid yang buta huruf sebelummelangkah ke Tahun 4.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  15/42

  Sasaran Pencapaian Literasi Bahasa

  Malaysia 2014

  Kelas Jumlah

  Murid

  Pra Saringan

  (Feb)

  Saringan 1

  (Mac - Mei)

  Saringan 2

  (Sept - Okt)

  Tahun 1 3 orang 33%

  (1/3)

  66%

  (2/3)

  100%

  (3/3)

  Tahun 2 4 orang 100%

  (4/4)

  100%

  (4/4)

  Tahun 3 4 orang 100%

  (4/4)

  100%

  (4/4)

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  16/42

  Sasaran Pencapaian Numerasi 2014

  Kelas Jumlah

  Murid

  Pra Saringan

  (Feb)

  Saringan 1

  (Mac - Mei)

  Saringan 2

  (Sept - Okt)

  Tahun 1 3 orang 33%

  (1/3)

  66%

  (2/3)

  100%

  (3/3)

  Tahun 2 4 orang

  -

  100%

  (4/4)

  100%

  (4/4)

  Tahun 3 4 orang

  -

  75%

  (3/4)

  100%

  (4/4)

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  17/42

  Sasaran Pencapaian Literasi Bahasa

  Inggeris 2014

  Kelas Jumlah

  Murid

  Pra Saringan

  (Feb)

  Saringan 1

  (Mac - Mei)

  Saringan 2

  (Sept - Okt)

  Tahun 1 3 orang 33%

  (1/3)

  33%

  (1/3)

  66%

  (2/3)

  Tahun 2 4 orang

  -

  50%

  (2/4)

  75%

  (3/4)

  Tahun 3 4 orang

  -

  50%

  (2/4)

  75%

  (3/4)

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  18/42

  PELAN STRATEGIK BAHASA MALAYSIA

  2014

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  19/42

  Isu

  Pencapaian murid Tahap 1 dalam subjek

  Bahasa Malaysia masih tidak memuaskan

  terutamanya dari segi kualiti.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  20/42

  Masalah

  Masih terdapat murid Tahun 1 yang baharu

  habis Pra Sekolah tidak mengenal huruf.

  Terdapat juga murid yang tidak konsisten

  dalam menguasai kemahiran asas 3M.

  Kekurangan guru opsyen dalam mengajar

  subjek Bahasa Malaysia.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  21/42

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  22/42

  Strategik Meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui pencerapan oleh GB

  dan GPK serta Ketua Panitia.

  Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti koakademik sepertipertandingan bercerita, berpidato dan menjadi pengacara dalamsesuatu majlis keramaian.

  Memperbanyakkan latih tubi dengan menjawab soalan berbentuksama seperti soalan Saringan LINUS.

  Melatih guru terutamanya dari Tahun 3 menggunakan kaedah

  terancang dalam sistem pengajaran BM.

  Menganalisis setiap keputusan murid untuk mencari kekuatan dankelemahan murid.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  23/42

  Indikator pencapaian

  Peratus murid lulus keseluruhan dalam BMdapat dikekalkan iaitu 100% sehingga tahun2015.

  Peratus murid yang lemah dalam menguasai3M dapat dikurangkan.

  Keupayaan murid bertutur, membaca danmenulis dalam BM lancar.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  24/42

  PELAN STRATEGIK MATEMATIK

  2014

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  25/42

  Isu

  Pencapaian Matematik Tahap 1 masih berada

  dalam kategori sederhana.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  26/42

  Masalah

  Masih terdapat murid tahun 1 yang baharu habis PraSekolah tidak mengenal angka.

  Terdapat murid yang tidak konsisten dalam menguasaikemahiran asas 4M.

  Keupayaan murid untuk menguasai sifir masih rendahdan tidak memuaskan. Tidak ada budaya minatmembaca sifir.

  Kurangnya guru Opsyen Matematik untuk mengajarMatematik di dalam sekolah.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  27/42

  Matlamat

  Meningkatkan peratus murid mengenal angka dalamtempoh masa terdekat.

  Meningkatkan peratus pengayaan murid dalam menguasai

  kemahiran asas 4M dalam matematik.

  Meningkatkan keupayaan murid menghafal dan menguasaisifir sehingga 80% sehingga 2015. Mewujudkan danmeningkatkan budaya minat membaca sifir.

  Meningkatkan pemahaman dan keupayaan guru bukanopsyen untuk mengajar mata pelajaran Matematik denganlebih baik dan berkesan.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  28/42

  Strategi

  Menggalakkan guru Matematik untuk berbincangsesama sendiri jika ada masalah dalam P&P.

  Meningkatkan kualiti pembelajaran murid melalui

  banyak latihan dalam pelbagai sumber.

  Bacaan sifir setiap kali sebelum bermula waktu

  persekolahan.

  Mengajar dan memimpin guru bukan opsyen.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  29/42

  Indikator pencapaian

  Peratus murid yang mengenal angka.

  Peratus murid yang menguasai 4M dengan

  konsisten.

  Keupayaan murid menghafal dan menguasai sifir.

  Kebolehan dan kemampuan guru bukan opsyenuntuk mengajar mata pelajaran Matematikdengan baik.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  30/42

  PELAN STRATEGIK BAHASA INGGERIS

  2014

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  31/42

  Isu

  Pencapaian dalam bahasa inggeris lemah.

  Penguasaan perbendahara-an kata murid lemah

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  32/42

  Masalah

  Peratusan murid menguasai bahasa inggeris

  tidak memuaskan

  Kebolehan bertutur, membaca dan menulis

  dalam Bahasa inggeris rendah

  Keupayaan untuk memahami struktur ayat

  mudah dalam Bahasa inggeris tidak memuaskan

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  33/42

  ISU-ISU LINUS

  CONTOH

  Murid belum menguasai LINUS

  Ketidakhadiran murid ke sekolah

  Masalah Ibu bapa tidak mahu membawa anakuntuk pemeriksaan doktor

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  34/42

  Matlamat

  Meningkatakan peratus murid yang menguasai BahasaInggeris.

  Meningkatkan peratus murid yang boleh bertutur,

  membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

  Meningkatkan penguasaan murid dalam kosa katamencapai 80 %.

  Meningkatkan peratus murid yang dapat membina ayatmudah dalam Bahasa Inggeris.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  35/42

  Strategi

  Meningkatkan kualiti pengajaran guru.

  Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

  Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokonganBahasa Inggeris.

  Memperbanyakkan aktiviti yang melibatan penguasaanperbendaharaan kata.

  Melatih murid menulis struktur ayat yang betul.

  Menggalakkan murid menggunakan kamus.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  36/42

  Indikator pencapaian

  Peratus murid yang menguasai Bahasa Inggeris.

  Keupayaan murid bertutur, membaca dan

  menulis dalam BI.

  Peratus murid meningkat dalam memahami BI.

  Keupayaan murid membuat ayat dan menulisdalam BI.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  37/42

  PELAN TAKTIKAL LINUS 2014

  Tanggungjaw Kos/ Indikator

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  38/42

  Bil Program Objektif

  Tanggungjaw

  abTemp

  oh

  Kos/

  sumbe

  r

  TOV ETR

  Indikator

  Pencapaia

  n

  1. Memantap

  kanpengurusa

  n LINUS di

  sekolah.

  Meningkatkan

  penguasaanLINUS.

  1.Penolong

  Kanan 12. Penyelaras

  LINUS

  3. Guru

  LINUS

  Sepanj

  angTahun

  Tiada Dapat

  meningkatkan penguasaan

  sebanyak

  70%.

  Penguasaa

  n dapatditingkatka

  n kepada

  95%.

  Pengurusa

  n yangbaik

  mampu

  meningkat

  kan

  penguasa

  an.

  2. Mesyuarat

  AJK LINUS

  peringkat

  sekolah.

  Meningkatkan

  pengurusan

  LINUS di

  sekolah.

  1. Guru

  Besar

  2. Penolong

  Kanan 1

  3. Penyelar

  as LINUS

  4. Guru

  LINUS

  3 kali

  setahu

  n

  Tiada 60 %

  pengurusan

  LINUS

  ditingkatkan.

  80%

  pencapaia

  n dalam

  pengurusa

  n LINUS.

  Pengurusa

  n yang

  baik

  mampu

  meningkat

  kan

  penguasa

  an.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  39/42

  3. Penyelaras

  an

  Saringan

  LINUS

  sekolah.

  Menyeragam

  kan

  pelaksanaan

  ujian saringan

  di sekolah.

  1. Penyelar

  as LINUS

  2. Guru

  LINUS

  2 kali

  setah

  un

  (meng

  ikut

  jadual

  yang

  disedi

  akan)

  Tiada 90% ujian

  dilaksanakan

  mengikut

  jadual yang

  ditetapkan.

  100%

  ujian

  saringan

  dilaksana

  kan

  mengiku

  t jadual

  yang

  telah

  ditetapkan.

  Ujian perlu

  dilaksanaka

  n selaras

  emngikut

  jadual.

  4. Pemantaua

  n dan

  Penilalian.

  Meningkatkan

  keberkesanan

  Program

  LINUS.

  1. Guru

  Besar

  2. Penolong

  Kanan 1

  Sepanj

  ang

  Tahun

  Tiada 90%

  keberkesanan

  Program

  LINUS dapat

  ditingkatkan.

  100%

  keberkes

  anan

  Program

  LINUS

  dapat

  ditingkat

  kan.

  Pencerapan

  bagi

  memastikan

  keberkesan

  an

  pelaksanaa

  n LINUS.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  40/42

  5. Kursus

  Dalaman

  LINUS

  Menambah

  pengetahuan

  berkenaan LINUS.

  1. Penolong

  Kanan 1

  2. Penyelaras

  LINUS

  3. Guru LINUS

  Mac Tiada 90%

  meningkatkan

  kefahaman guru

  berkenaan LINUS.

  100%

  meningkatkan

  kefahaman

  guru

  berkenanaan

  LINUS.

  Penambahbai

  kan melalui

  ilmu

  pengetahuan

  yang baharu.

  6. Sudut Pameran

  LINUS.

  Meningkatkan

  kefahaman guru

  dan murid

  berkenaan

  Program LINUS.

  1. Penyelaras

  LINUS

  2. Guru LINUS

  Sepanjan

  g tahun

  Bergantu

  ng

  dengan

  inisiatif

  Guru

  LINUS.

  80% kefahaman

  murid serta guru

  berkenaan LINUS

  dapat

  ditingkatkan.

  95%

  kefahaman

  murid serta

  guru

  berkenaan

  LINUS dapat

  ditingkatkan.

  Menjamin

  keberkesanan

  pelaksanaan

  Program

  LINUS.

  7. Bengkel

  Penyediaan

  Bahan Bantu

  Mengajar

  Meningkatkan

  kreativiti guru

  untuk

  menghasilkan BBMyang menarik dan

  kerbesan.

  1. Pnolong

  Kanan 1

  2. Penyelaras

  LINUS3. Guru LINUS

  April RM 200 80% kreativiti

  guru dapat

  ditingkatkan bagi

  menghasilkanBBM yang

  menarik dan

  berkesan.

  98% kreativiti

  guru dapat

  ditingkatkan

  bagimenghasilkan

  BBM yang

  menarik dan

  berkesan.

  Bahan Bantu

  Mengajar

  yang mesra

  prlajar dapaptmeningkatkan

  keberkesanan

  pelaksanaan

  Program

  LINUS.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  41/42

  CARTA PENGURUSAN PERANCANGAN

  STRATEGIK DAN TAKTIKALBil. AKTIVITI

  Bulan pelaksanaan

  J F M A M J J O S O N D1. Taklimat Pelan Strategik kepada

  semua guru LINUS.

  2. Penetapan target pencapaian

  LINUS sekolah.

  3. Mesyuarat AJK LINUS peringkat

  sekolah.

  4. Kursus Dalaman LINUS

  5. Memantapkan Pengurusan LINUS

  sekolah.

  6. Penyelarasan Saringan LINUS

  7. Bengkel Penyediaan BBM

  8. Pemantauan dan Penilaian

  9. Program Anjuran Panitia BM, BIdan Matematik.

 • 8/11/2019 Dialog Pelaksanaan Intervensi Program Linus 2014_sk Nanga Ibun

  42/42

  PENUTUP