3
Dialog dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. Bahagian- bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh murid meniru dan menghafal dialog. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul. Latih tubi dijalankan bagi melatih murid menguasai bahasa, sebutan dan pola yang digunakan oleh guru.latihan ini dimu lakan dengan penyebutan guru, kemudian murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut. Sekiranya murid masih bermasalah dengan sebutan tersebut,murid harus mengulanginya lagi. Latih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa, perkataan, suku kata dan bunyi-bunyi fonem yang diambil dibahagian dialog kemudian dibaca oleh murid. Pasangan perkataanyang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan.Contohnya, daki dengan laki, tari dengan lari,malu dengan balu Dialog dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihanlisan. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapatmenyuruh murid meniru danmenghafal dialog. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan keranamenyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebutmerupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam tekslatihan. Carta bergambar,bahagian filem dan slide juga digunakan. Semua alat digunakan supayamurid-murid dapat menghasilkan pertuturan yang baik KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu), hukum atauprinsip. Justeru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dantersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASIONAL

Dialog Dan Nyanyian

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pp

Citation preview

Page 1: Dialog Dan Nyanyian

Dialog dan NyanyianDialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh murid meniru dan menghafal dialog. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul.

Latih tubi dijalankan bagi melatih murid menguasai bahasa, sebutan dan pola yang digunakan oleh guru.latihan ini dimulakan dengan penyebutan guru, kemudian murid menirudan mengulangi sebutan tersebut. Sekiranya murid masih bermasalah dengan sebutan tersebut,murid harus mengulanginya lagi. Latih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa, perkataan, suku kata dan bunyi-bunyi fonem yang diambil dibahagian dialog kemudian dibaca oleh murid. Pasangan perkataanyang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan.Contohnya, daki dengan laki, tari dengan lari,malu dengan balu

Dialog dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihanlisan. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapatmenyuruh murid meniru danmenghafal dialog. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan keranamenyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada yang betul.Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebutmerupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam tekslatihan. Carta bergambar,bahagian filem dan slide juga digunakan. Semua alat digunakan supayamurid-murid dapat menghasilkan pertuturan yang baik KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu), hukum atauprinsip. Justeru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dantersusun untuk mencapai sesuatu matlamat.PEMBELAJARAN BERASASKAN SITUASIONAL Mackey(1965), salah seorang penganjur pendekatan situasi, berpendapat bahawa pernyataan lisanbukan sahaja merangkumi semua unsur kefahaman mendengar serta penggunaan unsur-unsur bunyibahasa yang betul dalam pola-pola nada dan intonasi yang betul tetapi juga merangkumi pemilihankata-kata dan unsur-unsur infleksi serta penyusunan unsur-unsur tersebut dengan betul supayatergambar makna yang betul. Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teoripembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorangpenutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap, mengingat serta menyebut sistembunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul.Pendekatan ini berpendapat bahawa pengajaran kemahiran mestilahberlandaskan prinsippengajaran seperti pengajaran kemahiran lisan memerlukan usaha guru yang banyak dan setiapgerak balas yang betul perlu diteguhkan supaya gerak balas itu diulangi lagi. Murid-murid tidak bolehbertutur dengan lancar jika mereka hanya mendengar pertuturan orang lain sahaja. Jadi, para pelajarperlu diberi mereka peluang untuk bertutur. Antara aktiviti berturtur yang boleh dijalankan di dalambilik darjah bagi pendekatan situasi ialahlatih tubi,dialog dan nyanyian serta latihan pandang dan sebut

TEKNIK PERMAINAN BAHASA

Page 2: Dialog Dan Nyanyian

 Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif,pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akanmenggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur,membaca dan menulis. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuandalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju inidiinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu merangsanginteraksi verbal pelajar, menambah kefasihan dan keyakinan, menyediakan konteks pembelajaran,bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan dan bertindak sebagai alat pemulihan,pengukuhan dan penggayaan. Permainan dapat menimbulkan situasi pembelajaran yang mengembirakan murid. Guru dapat memupuk semangat bersaing di antara murid-murid. Dapatmenanamkan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Selain itu, guru juga dapat melatih murid-murid untuk mengaktifkan kecekapan bahasa merekaserta mengembangkan penguasaan keempat-empat kemahiran bahasa.Tujuan Teknik Permainan Mewujudkan satu suasana pembelajaran bahasa yang selesa danMenggembirakan serta membolehkan murid-murid menggunakan bahasa sebagai alat perantaraansemasa bermain. Selain itu, dengan menggunakan teknik permainan dalam pengajaran danpembelajaran dapat meneguhkan penggunaan unsur-unsur bahasa tertentu tanpa disedari olehmurid-murid. Teknik ini juga dapat mewujudkan situsi sosial yang sihat bagi membolehkan muridberinteraksi dengan rakan sebaya mereka dan mendorong minat murid untuk berkerjasama bagimenjayakan sesuatu tugas yang diberi