of 36 /36
Diagnosticul financiar Analiza financiară Curs CECCAR Cap 4

Diagnosticul financiar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

Text of Diagnosticul financiar

Page 1: Diagnosticul financiar

Diagnosticul financiarAnaliza financiară

Curs CECCARCap 4

Page 2: Diagnosticul financiar
Page 3: Diagnosticul financiar
Page 4: Diagnosticul financiar
Page 5: Diagnosticul financiar
Page 6: Diagnosticul financiar
Page 7: Diagnosticul financiar
Page 8: Diagnosticul financiar
Page 9: Diagnosticul financiar
Page 10: Diagnosticul financiar
Page 11: Diagnosticul financiar
Page 12: Diagnosticul financiar
Page 13: Diagnosticul financiar
Page 14: Diagnosticul financiar
Page 15: Diagnosticul financiar
Page 16: Diagnosticul financiar
Page 17: Diagnosticul financiar
Page 18: Diagnosticul financiar
Page 19: Diagnosticul financiar

ANALIZAPERFORMANŢELOR

întreprinderii

2

Page 20: Diagnosticul financiar

Analiza performanţelor – situaţii financiare

Se utilizează datele din Contul de profit şi pierdere, respectiv din Notele la situaţiile sinanciare.

1 Venituri din exploatare (cifra de afaceri, variaţia stocurilor, producţia imobilizată, alte)

2 Cheltuieli de exploatare (materiale, cu personalul, ajustarea valorii activelor, datoriilor, alte)

A REZULTATUL EXPLOATĂRII (1 - 2)

3 Venituri financiare (investiţii financiare, dobânzi, diferenţe de curs)

4 Cheltuieli financiare (dobânzi, investiţii financiare, diferenţe de curs, ajustarea valorii activelor)

B REZULTATUL FINANCIAR (3 -4)

C REZULTATUL CURENT (A + B)

5 Venituri extraordinare

6 Cheltuieli extraordinare

D REZULTATUL EXTRAORDINAR (5 -6)

E REZULTATUL BRUT (C + D)

7 Cheltuieli privind impozitul pe profit /pe venit

F REZULTATUL NET (E - 7)

Page 21: Diagnosticul financiar

Analiza activităţii şi a rezultatelor perioadei (Tabloul soldurilor intermediare de gestiune)◦ Cifra de afaceri◦ Marja comercială◦ Producţia exerciţiului◦ Valoarea adăugată◦ Excedentul brut de exploatare◦ Rezultatul exploatării◦ Rezultatul curent brut◦ Rezultatul extraordinar

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii◦ Profitabilitatea economică, financiară◦ Rentabilitatea economică, financiară◦ Efectul de levier financiar

Analiza performanţelor - abordare

Page 22: Diagnosticul financiar

Tabloul soldurilor intermediare de gestiuneI VENITURI DIN EXPLOATARE

a Cifra de afaceri neta I Cifra de afaceri (1+2)

1 Productia vanduta 1 Productia vanduta

2 Venituri din vanzarea marfurilor 2 Venituri din vanzarea marfurilor

3 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

3 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

II Producţia exerciţiului (1+4+5)

b Variatia stocurilor 4 Variatia stocurilor

c Productia imobilizata 5 Productia imobilizata

d Alte venituri din exploatare (inclusiv subventii aferente altor venituri decat CA)

6 6.1.Alte venituri din exploatare6.2. Subventii aferente altor venituri decat CA

II CHELTUIELI DE EXPLOATARE III Valoarea adăugată (II+2-7-11)

A Cheltuieli materiale 7 Cheltuieli materiale

1 Chelt cu mat prime, mat consumabile

2 Alte cheltuieli materiale

3 Alte cheltuieli din afara

Page 23: Diagnosticul financiar

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune4 Chelt privind marfurile

IV Excedentul brut de exploatare (III + 3 + 6.2. – 8 – 12 )

b Chelt cu personalul 8 Chelt cu personalul

1 Salarii

2 Chelt cu asigurarile si protectia sociala

c Ajustarea valorii imob corporale si necorp

9 Ajustarea valorii imob corporale si necorp

1 Cheltuieli

2 Venituri

d Ajustarea valorii activelor circulante

10 Ajustarea valorii activelor circulante

1 Cheltuieli

2 Venituri

e Alte cheltuieli de exploatare

1 Chelt privind prestatiile externe 11 Chelt privind prestatiile externe

2 Chelt cu alte imp, taxe, vars asimilate

12 Chelt cu alte imp, taxe, vars asimilate

Page 24: Diagnosticul financiar

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune3 Chelt cu despăg, donatii, active cedate 13 Chelt cu despag, donatii, active

cedate

f Ajustari privind prov pt riscuri / chelt 14 Ajustari privind prov pt riscuri / chelt

1 Cheltuieli

2 Venituri

A REZULTATUL DIN EXPLOATARE (I-II) V Rezultatul exploatării (IV + 6.1. – 13 – 9 – 10 – 14)

III VENITURI FINANCIARE 15 Venituri financiare1 Ven din interese de participare (din care

in cadrul grupului)

2 Ven din alte investitii financiare si creante imobilizate (din care in cadrul grupului)

3 Ven din dobanzi (din care in cadrul grup)

4 Alte venituri financiare (incl din dif de curs)

IV CHELTUIELI FINANCIARE 16 Cheltuieli financiare1 Ajustarea valorii imob financiare si a

investitiilor fin detinute ca active circulante

Cheltuieli

Venituri

Page 25: Diagnosticul financiar

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune

2 Chelt privind dobanzile

3 Alte chelt fin (incl din titluri, creante si dif de curs)

B REZULTAT FINANCIAR (III-IV)

C REZULTAT CURENT (A+B) VI Rezultatul curent brut (V + 15 – 16)

V VENITURI EXTRAORDINARE 17 Venituri extraordinare

VI CHELTUIELI EXTRAORDINARE 18 Cheltuieli extraordinare

D REZULTAT EXTRAORDINAR (V-VI) VII Rezultatul extraordinar (17 – 18)

E REZULTAT BRUT (C+D)

F Impozit pe profit

G Alte cheltuieli si impozite care nu apar in elem de sus

H REZULTAT NET (E-F-G)

Page 26: Diagnosticul financiar

b) Marja comercială(MC) este indicatorul fundamental al întreprinderilor de comerţ.

Marja comercială = (Vânzări de mărfuri - RRR asupra vânzărilor) - Costul direct de achiziţie,

unde: RRR=reduceri, rabaturi, remize Costul direct de achiziţie= Cumpărări de mărfuri + Cheltuieli

accesorii de cumpărare - RRR asupra cumpărărilor

c) Producţia exerciţiului (PE) = Producţia vândută + Producţia stocată + Producţia imobilizată

unde: Producţia vândută = Vânzări de produse finite, lucrări, studii,

servicii, produse ale activităţii anexe (- mărfuri) - RRR acordate (- RRR aferente mărfurilor)

Producţia exerciţiului este sumă de valori neomogene (preţ de piaţă, cost de producţie) dar totuşi reflectă mai bine nivelul activităţii unei întreprinderi decât indicatorul cifra de afaceri.

Analiza activităţii şi a rezultatelor perioadei

Page 27: Diagnosticul financiar

d) Valoarea adăugată = Producţia globală a exerciţiului (Marja comercială + Producţia propriu-zisă) - Consumuri de bunuri şi servicii furnizate de către terţi pentru această producţie

unde: Consumul de bunuri şi servicii (consum

intermediar) = Cumpărări de la furnizori + Cheltuieli accesorii de cumpărare (transport - aprovizionare) - RRR asupra cumpărărilor + Alte cheltuieli externe - RRR asupra serviciilor externe.

Valoarea adăugată reflectă crearea sau creşterea valorii bunurilor şi serviciilor ce provin de la terţi în întreprindere prin exercitarea activităţilor profesionale curente.

Analiza activităţii şi a rezultatelor perioadei

Page 28: Diagnosticul financiar

e) Excedentul brut de exploatare (EBE) = (VA+Subvenţii primite) - [Cheltuieli cu personalul + Cheltuieli cu impozitele şi taxele (cu excepţia impozitului pe profit)]

Acest indicator măsoară profitul economic brut ce provine din ciclul de

exploatare şi arată ce-i rămâne întreprinderii după ce din VA a scăzut costul forţei de muncă;

arată surplusul monetar potenţial degajat de activităţile industriale şi comerciale.

Excedentul brut de exploatare este o marjă independentă de deciziile financiare şi de politica fiscală a întreprinderii; depinde doar de natura activităţilor industriale şi comerciale ale întreprinderii şi de competitivitatea sa.

Analiza activităţii şi a rezultatelor perioadei

Page 29: Diagnosticul financiar

f) Rezultatul exploatării (RE) = EBE ± Cheltuieli şi venituri cu amortizarea şi provizioanele ± Alte cheltuieli şi venituri ale gestiunii curente

unde: Alte cheltuieli ale gestiunii curente sunt acele cheltuieli

care nu au caracter de consumuri intermediare cum sunt: redevenţe pentru concesiuni, brevete, pierderi din creanţe nerecuperabile;

Alte venituri ale gestiunii curente sunt acele venituri care nu aparţin producţiei întreprinderii cum sunt: redevenţe de primit, brevete, licenţe, chirii pentru clădirile neafectate activităţii de producţie.

Rezultatul exploatării măsoară profitul economic al întreprinderii independent de politica financiară, fiscală, de distribuire a dividendelor şi ţinând seama doar de consumul capitalului fix (amortizare).

Analiza activităţii şi a rezultatelor perioadei

Page 30: Diagnosticul financiar

g) Rezultatul curent brut (RCB) = Rezultatul exploatării + Venituri financiare - Cheltuieli financiare

Acest indicator reflectă rezultatul normal degajat de activităţile curente ale întreprinderii.

h) Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare

Indicatorul se referă la operaţiile cu caracter nerecurent, excepţionale.

Utilizarea sa este uneori nerelevantă din motiv că veniturile şi cheltuielile extraordinare ale unui exerciţiu nu se referă întotdeauna la aceeaşi operaţie.

Analiza activităţii şi a rezultatelor perioadei

Page 31: Diagnosticul financiar

a) Profitabilitatea economică, care poate fi:

brută = sau

Profitabilitatea economică brută este o primă măsură a capacităţii beneficiare a întreprinderii independent de politica sa financiară, fiscală şi de amortizare.

netă sau

Profitabilitatea economică netă măsoară profitabilitatea activităţilor industriale şi comerciale independent de forma funcţiei de producţie (pondere mai mare a capitalului fix sau a muncii vii).

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii

%CA

EBE %

VA

EBE

%CA

RE %

VA

RE

Page 32: Diagnosticul financiar

b) Rentabilitatea economică, care poate fi: brută

unde: CI = Capitaluri investiteCI = Imobilizări de exploatare + NFRexploatare

Rentabilitatea economică brută este o primă măsură a eficienţei întreprinderii în utilizarea resurselor sale pentru că indică relaţia dintre coeficientul capitalului fix (imobilizări de exploatare/CA sau VA) şi EBE care trebuie să facă faţă reînnoirii imobilizărilor.

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii

%CI

EBE

Page 33: Diagnosticul financiar

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii

netă = Rentabilitatea economică netă

reprezintă: un indicator al perspectivelor de

creştere a întreprinderii; un indicator al performanţelor

întreprinderii în utilizarea capitalurilor investite, independent de factorii de producţie (capital, forţă de muncă) şi de modul de finanţare (politica financiară).

%CI

RE

Page 34: Diagnosticul financiar

c) Profitabilitatea financiară sau ,

unde RNC = rezultat net contabil Indicatorul măsoară aptitudinea întreprinderii de a degaja

un rezultat recurent pornind de la volumul său de afaceri şi ţinând cont de modul de finanţare adoptat;

A doua formulă de calcul ţine cont şi de incidenţa operaţiilor extraordinare.

d) Rentabilitate financiară = sau ,

unde Cp = capitaluri proprii. Indicatorul permite aprecierea eficienţei întreprinderii în

utilizarea resurselor aduse de acţionari.

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii

RC

CA

RNC

CA

RC

Cp

RNC

Cp

Page 35: Diagnosticul financiar

e) Efectul de levier financiar Rentabilitatea capitalurilor proprii depinde de mai multe elemente:

rentabilitatea economică netă, costul finanţării prin împrumuturi şi rata dobânzii.

Legătura dintre rentabilitatea economică şi cea financiară se scrie:unde: RF - rentabilitatea financiarăRE - rentabilitatea economică netă

unde:i - rata medie a dobânzii la datoriile existenteD - datoriiCp - capitaluri propriiT - cota de impozit pe profit

Întreprinderea va opta pentru îndatorare în funcţie de rentabilitatea economică a capitalurilor investite. Astfel, dacă:

RE > i » RE creşte odată cu îndatorarea (împrumuturile sunt oportune şi suportabile)

RE = i » structura financiară nu influenţează RE RE < i » RE este insuficientă pentru a suporta costul datoriei iar plata

dobânzilor penalizează acţionarii care ar trebui să accepte o diminuare a rentabilităţii capitalurilor investite de ei.

Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii

Cp

DiRRR EEF

TCp

DiRRR EEF

1

Page 36: Diagnosticul financiar

[email protected] Cluj-Napoca

Mulţumesc pentru atenţie