27
DIAGNOSTICAREA DIAGNOSTICAREA TRANSMISIEI TRANSMISIEI

Diagnosticarea transmisiei

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diagnosticare

Citation preview

Page 1: Diagnosticarea transmisiei

DIAGNOSTICAREA DIAGNOSTICAREA TRANSMISIEITRANSMISIEI

Page 2: Diagnosticarea transmisiei

Datele statistice indicDatele statistice indică ă faptul cfaptul căă, din totalul defectiunilor ap, din totalul defectiunilor apăărute la autovehicule rute la autovehicule îîn n

timpul exploattimpul exploatăării, 20% sunt datorate transmisiei.rii, 20% sunt datorate transmisiei.

--

10% din cheltuielile generale de mentenan10% din cheltuielile generale de mentenanţţă ă sunt generate de transmisie.sunt generate de transmisie.

DefecDefecţţiunile apiunile apăărute rute îîn transmisie au urmn transmisie au urmăătoarea structurtoarea structurăă::

--

60% ambreiajul60% ambreiajul

-- 16 16% c% cutia de vitezeutia de viteze

-- 14 14% t% transmisia centralransmisia centralăă, diferen, diferenţţialul ialul şşi arborii planetarii arborii planetari

-- 13 13% t% transmisia cardanicransmisia cardanică ă

Page 3: Diagnosticarea transmisiei

Rol: Preia mişcarea de la motor şi o distribuie către roţile motoare

Fig. 1. Schema cinematică de organizare a echipamentului de tracţiune

pentru automobilele DACIA 1310-1410:

1 -

arborele cotit; 2 - ambreiajul; 3-cutia de viteze; 4 - transmisie principală;

5 -

diferenţial; 6 -

transmisii la roţile motoare; 7 –

roţile motoare;va

-

sensul vitezei de deplasare a automobilului.

Page 4: Diagnosticarea transmisiei

••

Drumul liber parcus;Drumul liber parcus;••

Puterea pierdutPuterea pierdută ă prin frecprin frecăări;ri;••

Jocul unghiular global;Jocul unghiular global;••

Zgomotele si vibraZgomotele si vibraţţiileiile

1. 1. Diagnosticarea generalDiagnosticarea generală ă a transmisieia transmisiei

Parametrii de diagnosticare generalParametrii de diagnosticare generală ă utilizautilizaţţi sunt:i sunt:

1.1. Diagnosticarea după drumul liber parcus

Metoda constă din măsurarea distanţei parcuse de autovehicul prin inerţie.

Autenticitatea informaţiilor este relativ redusă datorită influenţei unor factori care nu au legătură directă cu starea tehnică a transmisiei.

Rezultatele obţinute se compară cu datele indicate de producător.

Page 5: Diagnosticarea transmisiei

1.2. Diagnosticarea după puterea pierdută prin frecări

-Se realizează pe standuri cu rulouri echipate cu frâne electrice reversibile -Starea generală a transmisiei se apreciează raportând puterea necesară pentru antrenarea

punţii motoare la puterea nominală a motorului.

1.3. Diagnosticarea transmisiei după jocul unghiular global

Valoarea medie a jocului unghiular global este de 200

.... 230

Măsurarea se realizează la una din roţile motoare, roata opusă fiind blocată iar autovehiculul este suspendat.

1- indicator2- cadran reglabil3- cheie dinamometrică4–

tamburul roţii

Page 6: Diagnosticarea transmisiei

1.4. Diagnosticarea transmisiei după zgomote şi vibraţii

Creşterea jocurilor din transmisie ca urmare a proceselor de uzare precum şi datorită dereglărilor se manifestă adeseori şi prin apariţia de zgomote şi vibraţii.

Zgomotele şi vibraţiile se transmit şi carcaselor şi de acolo prin intermediul suporţilor elastici la şasiu şi caroserie şi se amplifică proporţional cu parcursul efectuat.

Metoda vibroacustică de măsurare se bazează pe dependenţa care există între gradul de uzură sau de deteriorare a suprafeţelor de angrenare şi vibraţia carterelor.

Instalaţia care se utilizează cuprinde unul sau mai mulţi senzori piezoelectrici care se plasează pe carcasa subansamblului.

Prin măsurarea amplitudinii şi intensităţilor vibraţiilor se poate stabili gradul de uzare, comparând rezultatele cu valorile etalon.

Page 7: Diagnosticarea transmisiei

Fig. Ambreiaj -

secţiune transversală:1 -

discul de ambreiaj; 2 -

garniturile discului de ambreiaj; 3 -arcuri elicoidale;

4 -

diafragma arc; 5 -

rulment de presiune; 6 -

arbore de ambreiaj; 7 -

volant;8 -

coroana volantului; 9 -

disc de presiune; 10 -

furca ambreiajului.

2.1 Diagnosticarea ambreiajului

2. Diagnosticarea pe elemente a transmisiei

Este unul din elementele intens solicitate, atât termic cât şi mecanic;

Page 8: Diagnosticarea transmisiei

Ambreiajul care echipează transmisia autoturismului Dacia 1300, 1310, 1400 este de tip monodisc uscat, prevăzut cu mecanism de debreiere cu diafragmă şi cu comandă mecanică.

Ambreiajul care echipează transmisia autoturismelor SuperNova, Opel Astra, Vectra este de tip monodisc uscat cu comandă hidraulică. Alimentarea circuitului hidraulic se face din rezervorul de lichid de frână.

Page 9: Diagnosticarea transmisiei

In timpul cuplărilor şi decuplărilor repetate discurile se încălzesc, lucrul mecanic de frecare transformându-se în căldură;

Temperatura discurilor ambreajului ajunge la 120 –

1500C, iar

în cazul folosirii lui incorecte poate creşte până la temperatura de revenire de 4500

C.

Incălzirea excesivă poate duce şi la topirea unsorii consistente din rulmenţi; ungerea acestora se compromite, ajungându-se la gripare.

Astfel, când autovehiculul încărcat urcă pante pronunţate, ambreiajul nu mai poate transmite întreg cuplul motor; maşina se deplasează încet, deşi motorul se ambalează. Acelaşi lucru se întâmplă şi când se încearcă demarajul rapid al vehiculului pe teren orizontal.

Tinând cont de rolul său în transmisia unui autovehicul şi de condiţiile specifice care se impun la funcţionare, verificarea ambreiajului presupune următoarele: cuplarea lină, gradul de patinare, regimul de temperatură în timpul funcţionării şi uzura garniturilor de frecare.

Page 10: Diagnosticarea transmisiei

Deoarece diagnosticarea ambreiajului presupune verificarea sa fără demontare, realizarea obiectivelor menţionate se face utilizând următorii parametrii:

Cursa liberă a pedalei ambreiajului, Gradul de patinare, Decuplarea totală a ambreiajului

Page 11: Diagnosticarea transmisiei

1. Verificarea şi corectarea cursei libere a pedalei de ambreiaj

Pentru cuplarea corectă, decuplarea totală a ambreiajului şi uzuri cât mai reduse este nevoie ca pedala de ambreiaj să aibă o cursă liberă.

Mărimea cursei libere a pedalei de ambreiaj este de 20 –

50 mm.

Fig. Verificarea cursei libere a pedalei de ambreiaj:

1 - riglă gradată; 2 -

cursor; 3 -articulaţie; 4 -

talpa riglei;

5 -

pedala de ambreiaj;6 -

cablul de ambreiaj; 7 -furca ambreiajului; 8 -

piuliţă de asigurare; 9 -

piuliţă de strângere;10 -arcul de rapel; 11 -axul pedalei;

12 -capătul cablului.

Page 12: Diagnosticarea transmisiei

Determinarea patinării ambreiajului se poate face pe stand

sau în parcurs.

A) Pentru autovehiculele echipate cu MAS, care au transmisia cu schimbător de viteze cu treaptă de priză directă şi arbore cardanic, se poate determina patinarea ambreiajului pe

standul cu role.Dacă ambreiajul nu patinează arborele cardanic se va vedea virtual static

2. Gradul de patinarea a ambreiajului

B) In parcurs autovehiculul se aduce la o viteză constantă cuprinsă între 70 –

80 km/h

şi se apasă complet pedala de ambreiaj şi se eliberează brusc atunci când motorul a ajuns la turaţia nominală. Dacă turaţia motorului revine lent la nivelul corespunzător deplasării cu viteza constantă, atunci ambreiajul patinează.

C) Controlul patinării ambreiajului poate fi determinat şi cu autovehiculul aflat în staţionare, cu frâna acţionată şi cu motorul pornit. Se aduce motorul la turatia de 1500

- 2000 rot/min, după care se cuplează lent ambreiajul. Dacă motorul se opreşte brusc la cuplarea ambreiajului, se consideră stare tehnică bună a ambreiajului.

Page 13: Diagnosticarea transmisiei

3. Decuplarea totală

Se pot utiliza două metode:

a) În timp ce autovehiculul se află în staţionare, cu motorul pornit, se debreiază şi se

schimbă succesiv

treptele de viteză.Dacă decuplarea este totală, schimbarea treptelor se poate realiza uşor şi fără zgomote.

b) În timp ce autovehiculul se află în staţionare pe o pantă cu înclinaţie mică, cu motorul oprit şi cu schimbătorul de viteză cuplat. Se acţionează lent pedala de ambreiaj pentru debreiere, sesizându-se momentul în care autovehiculul începe să se mişte la vale.

Page 14: Diagnosticarea transmisiei

4. Intreţinerea ambreiajului

Pentru întreţinerea curentă şi exploatarea raţională a ambreiajului se fac următoarele recomandări:

-în timpul mersului automobilului, în diferite condiţii ale căii (denivelări, curbe, pante, semafoare, etc). nu trebuie să se menţină apăsată pedala de ambreiaj

-

deoarece

conduce întotdeauna la uzură prematură a rulmentului de presiune, sau chiar la patinări ale ambreiajului;

-

atunci când automobilul se depozitează pe o perioadă mai îndelungată (peste 6 luni), se recomandă a se introduce între pedala de ambreiaj şi glisiera scaunului din faţă o cală din lemn care să

menţină decuplat ambreiajul, în scopul evitării lipirii garniturilor de fricţiune de volant sau de placa de presiune;

-

se recomandă

se verifce periodic jocul cursei libere a pedalei de ambreaj;

-

se recomandă să se efectueze foarte fin manevra de decuplare sau de cuplare a ambreiajului, ridicarea piciorului de pe pedala de ambreiaj să fie sincronizată cu o creştere uşoară a turaţiei motorului şi, invers, evitându-se cuplări sau decuplări forţate.

Page 15: Diagnosticarea transmisiei

Deoarece remedierile defecţiunilor în funcţionarea ambreiajului sunt mai dificile, se recomandă

ca acestea să

se efectueze numai în atelierele service, necesitând utilaje şi scule specializate.

5. Defecţiuni în funcţionarea ambreiajului

Din manualul autovehiculuiOpel Astra

Page 16: Diagnosticarea transmisiei

AUTO TEST AUTO TEST laboratorlaborator

de de diagnosticarediagnosticare

autoautowww.autotest.rowww.autotest.ro

Page 17: Diagnosticarea transmisiei
Page 18: Diagnosticarea transmisiei

1.

Diagnosticarea şi întreţinerea cutiei de viteze

Diagnosticarea cutiei de viteze poate fi realizată vizual (verificarea etanşeităţii garniturilor de la transmisii sau de la comanda vitezelor) sau auditiv (la cuplarea vitezelor, la pornirea de pe loc sau în timpul circulaţiei automobilului), apreciindu-se destul Diagnosticarea cutiei

de bine unele schimbări în starea tehnică la piesele componente ale cutiei de viteze.

Se prezintă câteva aspecte privind aprecierea schimbărilor în starea tehnică a cutiei de viteze:

1.1.

Dacă la pornirea de pe loc se produc zgomote în cutie sau ambreiaj 2.

Zgomote la cuplarea unei viteze3.

Imposibilitatea introducerii în viteze4.

Ieşirea necontrolată din treptele de viteze

Recomandări privind întreţinerea: întrucât ungerea angrenajelor şi a celorlalte piese componente ale cutiei de viteze -difcrenţial se ("ace prin "bălăcire", este necesar ca în permanenţă să existe în carterul cutiei de viteze-diferenţial o cantitate de 2 litri de ulei pentru tipul 352. 2.5 litri pentru tipul 365 şi 2.8 litri pentru tipul A10.

Cutia de viteze, a reductorului

central si a arborelui

cardanic

Page 19: Diagnosticarea transmisiei

Diagnosticarea cutiei de vitezeAutomobilele DACIA sunt echipate cu trei tipuri de cutii de viteze:-

cutie de viteze tip 352, cu patrii trepte de mers înainte sincronizate (sincronizatoarele vitezelor 1 şi 2 de tip Renault şi sincronizatoarele vitezelor 3 şi 4 tip Borg-Warner. -

cutia de viteze tip 365, cu cinci trepte de mers înainte, sincronizate, şi o treaptă de mers înapoi nesincronizată; cutia înglobează şi diferenţialul;

Fig. Cutia de viteze-diferenţial tip 352 -

secţiune longitudinală:1 -

pinionul vitezei a 1-a de pe arborele primar; 2 -

pinionul vitezei a 2-a de pe arborele primar; 3 -

pinionul vitezei a 3-a de pe arborele primar; 4 -

pinionul vitezei a 4-a de pe arborele primar; 5 -

pininonul de mers înapoi de pe arborele primar; 6 -

arborele primar; 7 -

rulment faţă al arborelui primar; 8 - rulmentul spate al arborelui primar; 9 - rondelă de reglare: 10 -

arbore secundar: 11 -

pinionul vitezei a 1-a de pe arborele secundar; 12 -

pinionul vitezei a 2-a de pe arborele secundar: 13 -

pinionul vitezei a 3-a de pe arborele secundar; 14 -

pinionul vitezei a 4-a de pe arborele secundar; 15 -

manşoane sincronizatoare: 16 -

rulmentul pinionului de atac; 17 -

rulment biconic; 18 -

rondela de reglare a rulmentului biconic; 19 -

carcasa cutiei de viteze; 20 -

carcasa ambreiajului; 21 -

arborele de ambreiaj; 22 -

coroana diferenţialului; 23 -

bucşă canelată; 24 -

ştilt elastic; 25 -

capacul spate al cutiei de viteze; 26 -

burduful de protecţie a axului de comandă a vitezelor.

Page 20: Diagnosticarea transmisiei

Se utilizeaza urmatorii parametri :•.jocul unghiular global;•.temperatura carterelor

Page 21: Diagnosticarea transmisiei
Page 22: Diagnosticarea transmisiei
Page 23: Diagnosticarea transmisiei
Page 24: Diagnosticarea transmisiei
Page 25: Diagnosticarea transmisiei
Page 26: Diagnosticarea transmisiei
Page 27: Diagnosticarea transmisiei