Click here to load reader

DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010

Text of DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010

 • Vossenbe

  rg-West

  HTCVerk

  eerscent

  ralesHuls

  t - Bevere

  n

  Klimaatad

  aptiescan

  Melanen Noor

  dpolder

  BBZOB

  Belgi

  We zijn niet alleen in tijden van economische crisis kostenbewust, maar de recessie vormt wel een extra aanleiding om de gemeentelijke uitgaven kritisch onder de loep te nemen. Wat kan minder? Wat kan goedkoper? Wat is essentieel? Het zijn vragen die ook nu weer in gemeenten worden gesteld. De ambtenaren in de beheerorganisaties voelen de bui al hangen: de kosten voor het beheer van de openbare ruimte drukken overal zwaar op de totale gemeentebegroting en worden daarom steevast meegenomen in bezuinigingsrondes. Vervolgens wordt aan menige Dienst Stadsbeheer gevraagd of het een of ander niet wat goedkoper kan. Een legitieme vraag want besturen draait om prioriteiten stellen en daarvoor zal een goede bestuurder advies inwinnen bij zijn ambtenaren. Maar tegen de tijd dat de vraag bij de beheerders belandt willen deze nogal eens afwijzend reageren en al te snel roepen: Nee, dat kan niet, dan gaat er van alles mis! Als je sommige ambtenaren beluistert, dan lijkt het alsof elke korting op het

  Bezuinigen doen we samen

  COLUMN

  Advies- en ingenieursbureau

  Herinrichting Noordpolder van Ossendrecht

  dhv.nl

  Adviseren met kennis van de klant en zijn omgeving. Dat is toegevoegde waarde op de inhoudelijk sterke ex-pertises die DHV kan bieden. In Brabant en Zeeland lig-gen grote opgaven op gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water en milieu. Die opgaven raken elkaar op diverse punten. Vrijwel altijd is er een combinatie van exper-tises nodig om tot een optimale invulling van de op-gave te komen. Omdat er bij dergelijke projecten altijd meer partijen betrokken zijn, brengt DHV de combina-tie van onze expertises en onze kennis van de lokale si-tuatie bij elkaar om het beste resultaat te realiseren. Mei 2010 > Veilig wonen aan het water | HTC team nog beter voor Philips | Brabantse steden bereiden zich voor op

  klimaatverandering | Bezuinigen doen we samen

  Op de grens van Brabant en Zeeland, in de uitlopers van het pleistocene zandgebied van Zuid-Nederland, ligt de Brabantse Wal. Aan de westzijde van deze natuurlijke wal strekt zich tussen Ossendrecht en Woensdrecht een kwelrijk poldergebied uit dat door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als natte natuurparel. In de nabijheid van deze natuur- en cultuurhistorisch waardevolle Noordpolder van Ossendrecht vinden waterwinningen plaats, waardoor de grondwaterstanden in de polder zijn gedaald. Vereniging Natuurmonumenten en het Waterschap Brabantse Delta willen verdroging van de Noordpolder voorkomen en hebben een inrichtingsvisie opgesteld waarin concrete ecologische doelen zijn vastgesteld. DHV verzorgde de hydrologische, ecologische en milieukundige onderzoeken, de vergunningen, het bestek en de directie over de uitvoering van de maatregelen.

  budget dramatische gevolgen zal hebben voor de openbare ruimte. Dat deze ambtenaren zich uiterst betrokken voelen en hun werk serieus nemen valt te prijzen, maar hun eigen taken en verantwoordelijkheden zouden zij niet uit het oog mogen verliezen en een van de belangrijkste ambtelijke taken is het deskundig adviseren van het bestuur. Bezuinigen doen we samen - wie de hakken in het zand zet om zijn eigen turf te verdedigen, die komt geen stap verder. Veel zinvoller is het om bestuurders (pro)actief bij de bezuinigingen te betrekken door de effecten van mogelijke bezuinigingsmaatregelen helder en zakelijk in kaart te brengen. Daardoor kunnen bestuurders inhoudelijk gefundeerde keuzes maken en zal de ambtelijke expertise meer worden gewaardeerd en vaker worden gebruikt. Dat komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit van de besluitvorming en dus aan de kwaliteit van de openbare ruimte. En die is van ons allemaal. info: [email protected]

  GEBIEDSGERICHTBrabant-Zeeland

  Irene Cortenbach (Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant): Regionale samenwerking biedt nieuwe kansen

  Contact: DHV BV | Eindhoven | 040 250 92 50 | Bergen op Zoom 0164 211 209 | [email protected] | www.dhv.nl | Tekst: Rob Groot | Fotografie: Ed Seeder | Ontwerp: Maurits Malherbe | Opmaak en productie: DHV Communications | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: [email protected]

  Altijd een oplossing verder

  Topografische kaart: [email protected]

  Dorus Daris: Integrale aanpak voor een uitgebalanceerd ecosysteem

  Economische toplocaties in Brainport Zuidoost-Brabant moeten goed bereikbaar blijven. Daarom heeft het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (BBZOB) voor de periode tot 2020 een visieplan en een uitvoeringsprogramma voor dynamisch verkeersmanagement laten opstellen. Om de bereikbaarheidsdoelstellingen te realiseren maakt BBZOB gebruik van de innovatiekracht in de regio - de Brainport regio herbergt veel kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, waaronder de TU Eindhoven en TNO. In opdracht van BBZOB stelde DHV het visieplan en het uitvoeringsprogramma op met een maatregelen-pakket ter waarde van in totaal 75 miljoen euro. Het programma omvat 43 netwerkbrede projecten en 118 potentile maatregelen, zoals de aanleg van een dynamisch route-informatiepaneel (waarmee het autoverkeer via alternatieve wegen langs Veldhoven wordt geleid) en het uitbreiden van het parkeerroute-informatiesysteem in de binnenstad van Eindhoven. Astrid Zwegers (DHV): Juist de kennis van zowel regionale als landelijke mobiliteitsontwikkelingen maakt de bijdrage van DHV relevant. Irene Cortenbach, projectmanager van BBZOB: De kracht van de projecten schuilt vooral in de regionale aanpak. Dankzij de regionale samenwerking beschikken we hier over een grote proeftuin waarmee we innovatieve projecten kunnen faciliteren. We kunnen zelfs delen van de openbare weg afzetten voor praktijktesten. De netwerkprojecten richten zich onder andere op het verstrekken van multimodale reisinformatie via verschillende communicatiemiddelen en het samenwerken met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Hoe deze netwerkprojecten in de praktijk uitpakken is nog niet bekend. Daarom koos BBZOB voor een dynamische en cyclische benadering: hoe een maatregel precies vorm krijgt is afhankelijk van de resultaten van voorgaande projecten. info: [email protected]

  Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert high tech mobiliteitoplossingen

  Brabantse steden bereiden zich voor op klimaatverandering

  De Provincie Noord Brabant en de gemeen-te Tilburg willen van het nieuw aan te leggen Vossenberg West II een energieneutraal be-drijventerrein maken. Met een concept voor een gesloten groengasinstallatie won DHV een prijsvraag die in 2009 was uitgeschreven om

  hiervoor zoveel mogelijk innovatieve ideen te verzamelen. DHV is gevraagd om de haalbaar-heid van de groengasinstallatie verder te on-derzoeken. Projectmanager Leon Blokker (DHV): De resultaten zijn positief: in de omgeving is voldoende biomassa beschikbaar om het com-

  plete bedrijventerrein van gas te voorzien. De groengasinstallatie levert hoogwaardig gas dat in tegenstelling tot biogas direct in het aardgas-net mag worden gevoed. Met de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek kan de gemeente gericht op zoek naar een geschikte marktpartij.

  Onderzoek naar haalbaarheid groengasinstallatie

  Hoe kunnen Brabantse steden beter inspelen op de effecten van de klimaatveranderingen? Deze vraag ligt ten grondslag aan een orinterend onderzoek dat DHV voor de gemeenten Bre-da, Den Bosch en Helmond uitvoert. De resultaten van deze klimaatadaptatiescan worden in kaartmateriaal gepresenteerd en maken de specifieke kansen en bedreigingen voor elke ge-meente inzichtelijk. De Provincie Noord-Brabant en het samenwerkingsverband van Brabant-se steden Brabantstad (Breda, Eindhoven, Helmond, s-Hertogenbosch en Tilburg) willen de resultaten gebruiken om bij toekomstige gebiedsontwikkeling beter rekening te houden met klimaatveranderingen.

  Paulette Dicker (DHV): Deze klimaatadaptatiescan is ontwikkeld door Alterra en DHV en is ge-baseerd op klimaatscenarios van het KNMI. De klimaatverandering zal in stedelijke omgevin-gen vooral invloed hebben op de waterhuishouding en de hittestress. Elke stad kent zijn eigen specifieke uitdagingen, maar in de wijze waarop met de veranderingen wordt omgegaan kun-nen de steden veel van elkaar leren. Veelal bieden klimaatveranderingen ook nieuwe kansen, bijvoorbeeld op het gebied van het toerisme. De onderzoeksresultaten geven bovendien een beeld van de effecten op de gezondheid, de economie en de leefbaarheid op de lange termijn. De meeste aanpassingen kunnen geleide-lijk plaatsvinden en zullen onderdeel uitmaken van renovatie, vervanging of nieuwbouw. In het verlengde van de klimaatadaptiescan voeren we interviews met alle betrokkenen, geven we workshops en organiseren we een intergemeentelijke expertmeeting en een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst. Uiteenlopende marktpartijen en ambtenaren worden bij het project betrokken en gestimuleerd om de kansen voor de betreffende gemeente gezamenlijk te ver-kennen. Eind juni willen we een langetermijnvisie en een lijst met concrete maatregelen pre-senteren. info: paulette [email protected]

  lees verder op volgende pagina

  Paulette Dicker: Klimaatadaptatiescan maakt kansen en bedreigingen zichtbaar

 • Misschien komt het door de open bedrijfscultuur waardoor juist ondernemende mensen hier graag komen werken. Ons netwerk met topexperts zal een rol hebben gespeeld, want daardoor kunnen opdrachtgevers hun projecten integraal aan dit bureau toevertrouwen. Misschien is DHV ook wel het grootste advies-bureau van de regio geworden omdat de professionals hier van alle markten thuis zijn en oprecht betrokken zijn bij actuele regionale themas. Wat het geheim van het regionale succes van DHV ook mogen zijn, het h

Search related