8
DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul/Subsemnata, Corina Vulpan , avand funetia de Expert I la Oirposdru svo ___ CNP , domieiliul preajba, dolj eunoseand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarapi, declar pe proprie raspundere ci impreuna eu familial) detin urmatoarele: * I) Prin fam i I ie se intelege sotul/sotia ~i cop iii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tm-i. 1',' , 'R " ~, .. !, "! . Anul Adresa s~u ~ona Categoria* I ·' dobandirii Preajba, malu mare 3 2020 . Cota- Suprafatfl' parte ' 371 1/2 Moduide ,'" > '" dObandfre- .ii'!, TjtqJ~rQll) ;,\'-: '0'",,;, " ' , Vanzare- Vulpan corina cumparare Vulpan claudiu * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. , ' ' Cate~ori~'* :;i::, Antil ' '" " c'ota- ,'" Modul de , ' <' If ;~L .. ' ~~~4~hi:,~~: ~ Adresa sau zona Supra~r!~~ > 1"t I" "1 2) " "f do . bandirii parte dobandire ,> I U aru : ( .. ~ -' -""~ '. Preajba, malu mare 2 2020 130 mp Vanzare- Corina vulpan 1/2 cumparare Claudiu vulpan Craiova I 2005 49 , 58 mp III Vanzare Claudiu vulpan cumparare 1

d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE
Page 2: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas a de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar In cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricuHirii, potrivit legii

, . ,; t S}' .f0 ';£/"';;:1'} " '" AIi,!l d(fab~c.~ti;~

,') ~" itl ' , ;;;/~~'?'

;,~;, ';,>07 .~~tl!~~ r q<:H. ':.'; i?, l\1arca . ' , ' Nr. debucap, ,t. Modulde',pobandir.e . <,

'-", '

-

2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colecfii de arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a caror valoare insumata depa~e~te 5.000 de euro

NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate In proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

la momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e~te 3.000 de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni

2

Page 3: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

IV. Active financiare

1. Conturi ~i depozite bancare, fond uri de investifii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, dadi valoarea iDsumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA: Se var de clara inclusiv cele aflate in banci sau institutii fmanciare din strainatate .

,': rn:!!!~~~ ~~re aq~i!li.str:e~~)li; ~, ',iR' ., ' : i' 'f[, .,y.,' " , ~;\ . :iX ' , ii Tipui* "; 'V~J!-ta Deschis,in an,ul" "

·Som/v.~loa)1e l~(zi . ' . 4A!'J' ,"~i adresa acesteI8 ;'" . " ,;' . " ~h ,,,:O~'; •• .. . "';c O" •. "

-

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se VOl' de clara cele aferente anuluifiscal anterior).

2. Plasamente, investifii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA: Se vor declara inclusiv investitiiie ~i participariie in strainatate.

3

Page 4: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

*Categoriile indicate sun!: (1) hlirtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA.: Se vor declara inc1usiv cele aflate in striiiniitate.

V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ten, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i alte

asemenea bun uri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA.: Se vor declara inclusiv pasivele fmanciare acumulate in striiiniitate.

'. ; " ,. "

Contractat in anul . "

, .. I" '

ScadentJa , ,. /' ,",';: "" Valoare :,' , ..

, a.

Banca transilvania 2020 2039 220.000 lei

Bcr 2005 2025 17000 euro

Bt 2019 2024 20000 lei

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate Cata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companiilsocietati nation ale sau institutii publice romane~ti sau striiine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 de euro*

. Chie a realizat venitul Sui-sa venitului: Servidul prestatiObiectul Ve~ltul anual, > ~ numele, adre~a ' d~en¢rator de venit , . in,~asat

1.1. Titular

1.2. Sot/sofie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile $i tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I $i alII-lea

4

Page 5: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea Dr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifidirile ~i completarile ulterioare)

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striiiniitate.

Cine a' realizat venitul " . Sursa venitului: Serviciul' prestatlObiectul ,Venitul anual

Dumele, aqresa . . " 2~nerator ~~ venit:' incasat "

1. Venituri din salarii

1.1 . Titular Sc sitech sri Salariu 26306

SP MANAGEMENT 1.2. Sotfsotie SPITALE, CAB MED, CRESE Salariu 61895

CRAIOVA

Cab storn vulpan claudiu sri Salariu 24166

1.3, Copii

2. Venituri din activitati independente

2.1. Titular

2.2. Sotfsotie

3. Venituri din cedareafolosintei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Sotfsotie

4. Venituri din investitii

4.1. Titular

4.2. Sotfsotie

5. Venituri din pensii

5.1 . Titular

5.2 . Sotfsotie

6. Venituri din activita!i agricole

6.1. Titular

5

Page 6: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

",

6.2. Sot/sotie

"\ . "." Sursa venitu,lui: SerViciul, prestatJobiectul Venitul anualCine a realizat venitul'.' ' Nume, ~dresa ,.; generator de v~nit incasat

7. Venituri din premii $i din jocuri de noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Veniluri din aile surse

8.1. Titular

8.2. Sot/sotie

8.3. Copii DGASPC dolj Alocatie 1536

Prezenta declarape constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

.. !. [ ./. fl:.0.M ..... .

6

Page 7: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE
Page 8: d(fab~c.~ti;~ - OIRSVFSE

Institutia Procedura prinData Valoorea

5.1 Beneficiarul de contract: mll1lele, contrnctanta: care a fost Tipulincheierii

DuratatotaJaa

prenwnele'denumirea ~i adresa denwnirea~i incredintat contractuluicontractului

contractuluicontractului

adresa contractu ITitular ... . ... . .... ...

SOV9)~e ... ..... .. .....

Rude de gradul II) ale titulalUlui....... . ... .

Societap comerciale'Perooana fizieaautorizata! Asx:iatii fumiliale' Cabineteindividuale, cabinete a9JCiate, 9JCietaticivile profesionale sau 9JCietap civileprofesionaIe cu raspundere limitata cared~ profesiade avocatl OrgfmizatiineguvemamentaJe' Fundatiil Asx:iatij2)

I) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta ~i copii pe linie descendenta.2) Se vor declara numele, denumirea ~i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotullsotia ~i rudele de gradul I obtin contracte, a~a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractelesocietati1or comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotullsotia ~i rudele de gradul I detin mai putin de5% din capitalul social al societatii , indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii pen ale pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor mentionate.

15.10.2020

Data completarii

2