Deviant nummer 81

 • View
  230

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deviant nummer 81, tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij

Text of Deviant nummer 81

 • p 7,50 jaargang 21juni 2014

  Psychose Filosofie,traumaenDSM Toekomst van de ggz Meergemeenschap,minderbetweterij

  nr.

  81

  Armoede om gek van te worden

  tijds

  chrift tu

  ssen

  psy

  chiatrie en maa

  tsch

  appij

 • juni 2014 nr. 812

  Deviant is een kwartaalblad voor iedereen die zich betrokken voelt bij de vernieuwing en democratisering van de geestelijke gezondheidszorg en aangrenzende gebieden.

  RedactieMichi Almer, Annelies Faber, Hansje Galesloot, Aartjan ter Haar, Veronique Huijbregts, Petra Jorissen, Christien Muusse , Joop Smoor Vaste medewerkersMarijke Alkemade, Floris Bijlsma, Rozemarijn Esselink, Mark Janssen, Henk Maurits, Marja Morskieft, Jan Theunissen, Jan Verhaegh en Gee de Wilde

  Eindredactie van dit nummerMichi Almer, Annelies Faber en Hansje Galesloot

  RedactiesecretariaatEls de GeusDeviant, Postbus 75249, 1070 AE AmsterdamE-mail: redactie@tijdschriftdeviant.nl

  RedactieraadIndra Boedjarath, Wilma Boevink, Hans Gaasbeek, Wouter van de Graaf, Bertie Groen, Harrie van Haaster, Frank Hoedelmans, Lourens Henkelman, Linda Horn, Marlieke de Jonge, Doortje Kal, Jaap Meeuwsen, Jan Pols, Bas van Raay, Mark Richartz, Rally Rijkschroeff, Marius Romme, Jan Theunissen, Bert de Turck, Jan Verhaegh, Hans van der Wilk, Else de Wit, Jeannette Woolthuis, Jacques Zeelen

  Website www.tijdschriftdeviant.nl

  Uitgave en grafische verzorgingKoninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen Tel: 0592 379555 E-mail: tijdschrift@vangorcum.nl

  AdvertentiesInformatie verkrijgbaar bij de redactie.

  GiftenFinancile steun voor Deviant is zeer welkom. Giro 701644 tnv. St. Ond. Platform ggz Amsterdam

  AbonnementenEen abonnement geeft recht op 4 nummersPersonen: 25,90. Instellingen: 53,60Losse nummers 7,50

  AbonnementenadministratieNieuwe abonnementen en aanvragen van losse nummers: Abonnementenadministratie Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Tel: 0592 379555 E-mail: deviant@vangorcum.nl Opzeggingen dienen vr 1 december schriftelijk binnen te zijn bij Van Gorcum. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de redactie worden overgenomen.ISSN 1381-0782

  Coverillustratie: Petra Discherl / pixelio.de

  i n h o u d

  3 Redactioneel

  4 Nieuws BerichtenRedactie

  6 Armoede in Nederland Voer voor psychologenMichi Almer

  10 Leven van de bijstand Drie interviewsIneke Jungschleger

  12 Rode cijfers Financile situatie ggz-clintenAartjan ter Haar

  14 Column De armoede van de psychiatrieMaria de Lange

  15 Interview Klanten voedselbank lopen hardHansje Galesloot

  16 Nieuwe daklozen Interview met straatadvocaatJenny Boer

  18 Qracht 500 125 qrachtige n qwetsbare mensenAnnemiek Onstenk

  20 In Beeld De zelfbespiegeling van TwanPetra Jorissen

  22 Psychiatrie in 2019 Een kleinere ggz zonder betweterijJos Dres

  24 Boeken: Kusters Ruimtereis door psychotisch universumPetra Jorissen

  26 Psychose door trauma Interview Onno van der HartVeronique Huijbregts

  27 Ingezonden brief Ervaring met psychose en trauma

  29 Matte Harrie ... gaat in de armoedebestrijdingGee de Wilde

  31 Boeken Dagboek van een DES-dochterAnnemiek Onstenk

  32 Dromen waarmaken Verhalen op site ErvaringswijzerLaura Vegter en Ireen van der Lande

  34 Boeken: Van Os Naar een alternatief voor DSM-5Jan Theunissen

  36 Deviatheek BoeksignalementenRozemarijn Esselink en anderen

  38 Film Moeders springen niet van flatsHenk Maurits

  40 Gedicht Marion Steur

 • 3juni 2014 nr. 81 3

  r e d a c t i o n e e l

  Foto

  graf

  ie: V

  oeds

  elba

  nk

  De Franse econoom Thomas Piketty waarschuwt in zijn recente bestseller voor de groeiende ongelijkheid in de wereld. Met de ongelijkheid groeit de armoede, zeker in tijden van crisis. De economie mag dan weer aantrekken, de werkgelegenheid blijft achter en door technologische ontwik-kelingen zullen op termijn nog veel meer banen verdwijnen. De bezuinigingen op sociale voorzieningen komen hard aan bij mensen zonder werk en een herstel van de verzorgingsstaat valt niet te verwachten. Dat is net als met de koffieprijs: ons kopje koffie werd duurder toen de koffieprijs steeg en bleef even duur toen die prijs weer daalde. Dankzij de crisis konden hervormingen die allang op de neoliberale agenda stonden, zonder noemenswaardig verzet worden doorgevoerd. Zonder een flinke verandering in het politieke klimaat zullen die niet worden teruggedraaid. Mensen die kampen met psychische problemen hebben vaak moeite werk te vinden of te houden. Ze zijn veelal afhankelijk van een uitkering en hebben te maken met financile proble-men. Dat is de eerste reden om in Deviant aandacht te beste-den aan armoede. De tweede is dat wie arm is, een groter ri-sico loopt om psychische problemen te ontwikkelen. Het beleid rond armoede en uitkeringen dat in individuele levens neer-daalt als een berg onbegrijpelijke regels en formulieren, maakt niet alleen de betrokkenen maar ook hun hulpverleners knetter-gek. Dat is de derde reden.

  In dit nummer dus aandacht voor armoede in ons land, voor de financile positie van mensen met psychiatrische problemen, voor ervaringen van uitkeringsgerechtigden, voor de regels waarmee ze te maken krijgen en voor beleid dat problemen ver-ergert die het op wil lossen.

  Daarnaast aandacht voor wat we de armoede van de psy-chiatrie zouden kunnen noemen. Die steekt volgens Wouter Kusters in zijn nieuwe boek Filosofie van de waanzin schraal af bij de rijkdom van de waanzinnige ervaring. Armoedig is een verklaringsmodel dat enkel kijkt naar chemische substanties in het brein die middels medicatie in balans gebracht moeten wor-den, zonder te vragen waar dat gebrek aan balans in brein en geest vandaan komt. Een lezer schreef ons dat hij in de ggz geen gehoor vond voor de mishandeling in zijn vroege jeugd als oorzaak van zijn latere psychische problemen. Onno van der Hart, expert op het gebied van chronische traumatisering, ziet dit wel vaker gebeu-ren: zeker nu alle behandelingen kortdurend moeten zijn, blij-ven deze mensen verstoken van effectieve hulp. Maar er is hoop. Jim van Os presenteert in zijn nieuwste boek een alternatief voor het hokjesdenken van de DSM. En Jos Dres voorziet een ggz waarin de samenwerking tussen erva-ringsdeskundigen, behandelaars en onderzoekers leidt tot meer aandacht voor de subjectieve ervaring.

  Na de positieve Deviant 80 maken jullie weer een zuur num-mer? vroeg iemand die we de plannen voor dit nummer voor-legden. Welnee! We streven zoals altijd naar een menswaardige ggz in een menswaardige samenleving. Inzicht in wat dit stre-ven dwarsboomt is daarbij onmisbaar. Wie dat als geen ander wist was Matte Harrie, die in ons feuilleton elf jaar lang de gebreken van de ggz ironisch tegen het licht hield. In dit nummer kiest hij voor een happy end. Zijn geestelijk vader Gee de Wilde blijven we gelukkig in onze ko-lommen tegenkomen.

 • juni 2014 nr. 814

  n i e u w s

  Psycholance rijdt in AmsterdamSinds half april kent Amsterdam de Psycholance: een speciale ambu-lance voor het vervoer van mensen die in een ggz-instelling moeten worden opgenomen. Het personeel is getraind in een zachte behandeling en de ambu-lance is prikkelarm ingericht, met witte kastjes en weinig apparaten.

  Het idee komt uit de Noorse stad Bergen, waar men al tien jaar met veel succes hiermee werkt. In Amsterdam komt de politie 6500 keer per jaar in aanraking met verwarde mensen, van wie ze er 1600 naar de spoedeisende psychiatrie brengt. Bij ons worden ze met handboeien vervoerd en dat heeft

  veel impact op zieke mensen, zegt Frans van Gelderen, cordinator problemati-sche personen bij de Amsterdamse po-litie. Als je mensen achterin een poli-tieauto zet, criminaliseer je ze. Zieke mensen horen niet in onze politieauto te zitten, ze moeten gewoon goede zorg krijgen.

  De Psycholance rijdt tussen het poli-tiebureau en de instelling. Helaas nog niet tussen het huis van de clint en het politiebureau, omdat er maar n voertuig beschikbaar is voor de regio Amsterdam. Politie, ggz en clintenor-ganisaties hopen dat de Psycholance op het hele traject gaat rijden en landelijk navolging krijgt.

  Beeldend Gesproken verhuisdKunstuitleen en galerie Beeldend Gesproken is verhuisd naar een prachtige ruimte in de onlangs gerenoveerde Tramremise de Hallen in Amsterdam Oud-West. Deze nieuwe plek luidt ook een nieuw hoofdstuk in. Bedoeld voor kunstenaars met een psy-chiatrische achtergrond en sinds 1997 gesubsidieerd door zorginstelling Arkin,

  is Beeldend Gesproken nu financieel zelf-standig. Bovendien zijn de artistieke cri-teria opgetrokken naar professioneel niveau.

  Inmiddels vertegenwoordigt Beeldend Gesproken 120 kunstenaars uit het hele land. De collectie bestaat uit ruim twee-duizend kunstwerken die hun weg vin-den naar particulieren, bedrijven en or-

  ganisaties. De kunstenaars van Beeldend Gesproken geven ook workshops, ver-zorgen projecten op locatie en maken kunst in opdracht. De werken zijn on-line te bekijken en te reserveren: www.beeldendgesproken.nl. In het echt is de collectie te zien op het adres Hannie Dankbaarpassage 23 (ingang naast Tollensstraat 64).

  Twijfels over effect antipsychoticaHet is niet goed bekend wat de langetermijneffecten zijn van antipsychotica. Drie Amerikaanse onderzoe-kers maakten twintig jaar lang studie van mensen met schizofrenie die deels wel en deels geen antipsychotica gebruikten. Uit hun artikel in Psychological Medicine (maart 2014) blijkt dat de niet-slikkers over de hele periode geno-men juist minder last van psychoses hebben.

  Een verrassend resultaat, want de meeste onderzoeken brachten tot dusver de effecten na een paar jaar in beeld en dan lijken de psychoses wel te verminderen door de medi-catie. Maar eer