of 30 /30
Det regionala utvecklingsuppdraget Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör

Det regionala utvecklingsuppdraget

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Det regionala utvecklingsuppdraget

PowerPoint-presentationjobba med regionens utveckling?
• Vad är regional utveckling?
• Norrbottens utmaningar och möjligheter
för att ”… rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse allmänna hushållningen, jordbruket och andra näringars utveckling, anstalter för kommunikations- väsendets befordrande, hälsovård, undervisning, allmän ordning och säkerhet…”
Landstingen bildades 1862
norrbottningen men också på
uppdrag av riksdag och
• Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)
• Lagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)
• En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
• Villkorsbeslut (dialog i november, beslut i december)
• Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012)
• Lag om kollektivtrafik (2010:1065)
• Regional kulturplan
• Samtliga landsting blir regioner 2019 och den demokratiska förankringen har stärkts
• Regional utveckling 2,0
många politikområdena ihop till
• Vi arbetar för att länets kommuner, universitetet, näringsliv
och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som
påverkar länets framtid och utveckling.
• Vi ska vara en stark röst för Norrbotten.
• Vi ska utveckla.
Det regionala utvecklingsarbetet
• Ett jämställt och jämlikt Norrbotten
• Ett brett kulturutbud och en stärkt kulturell infrastruktur
• Ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb
• En god kompetensförsörjning till offentlig sektor och näringsliv
• En infrastruktur med god tillgänglighet – för gods och människor
• En säker, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik med buss och tåg
• Förutsättningar för digitalisering (bredband)
Verktyg för regional utveckling
• Havremagasinet (Bodens kommun)
• Norrbottensteatern (Luleå kommun)
Bolagen jobbar för Norrbotten!
Vi arbetar tillsammans med
utveckling.
• Kultursamverkansmodellen 46 miljoner kronor
• Även kollektivtrafiken (buss och tåg) får statligt stöd
Verktyg för regional utveckling,
• Statliga medel för regionala tillväxtåtgärder 130 mnkr
• Regionens egna medel för regional utveckling 296 mnkr
• Statliga medel för kollektivtrafik (tåg och buss)
Verktyg för regional utveckling,
• Norrbottens museum
Verktyg för regional utveckling,
Projektstöd
Företagsstöd
Infrastruktur och kollektivtrafik (även statlig finansiering)
Ägarbidrag till bolag
Norrbottens utmaningar
och möjligheter
+264 + 2 947 646
SVERIGE 1955-2017 NORRBOTTEN
Kusten växer, inlandet tappar. Allt fler flyttar från land till stad. Måste det vara så?
2017 ökade befolkningen i Norrbotten med 725 personer, året
innan inte alls. Det är bara Luleå och Piteå som ökat sin
befolkning i länet de senaste 25 åren och samma kommuner som
växer mest 2017.
Haparanda. Dessutom minskar den arbetsföra befolkningen i
hela Norrbotten, då vi blir allt äldre.
Att allt fler flyttar från land till stad är en global
urbaniseringstrend. Den trenden är starkast i Sverige inom hela
EU.
Det regionala utvecklingsarbetet
• Ett jämställt och jämlikt Norrbotten
• Ett brett kulturutbud och en stärkt kulturell infrastruktur
• Ett starkt näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb
• En god kompetensförsörjning till offentlig sektor och näringsliv
• En infrastruktur med god tillgänglighet – för gods och människor
• En säker, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik med buss och tåg
• Förutsättningar för digitalisering (bredband)
• Stort län med långa avstånd
• Könssegregerad arbetsmarknad
• Låg utbildningsnivå
• Näringslivsstruktur – spets och bredd
• Minskad tolerans i samhället
Norrbottens styrkor
• Låg arbetslöshet
• Konkurrenskraftigt näringsliv
• Innovationer och handlingskraft – vi gör saker för vi måste
• Ett universitet som är närvarande och deltar i regionens
utveckling
• Vidgad syn på utveckling – livsvillkor BRP+
• Samarbete på riktigt – inom och utanför länet
Summering och medskick
• Det regionala ledarskapet
• Stark röst för Norrbotten – i länet, i Sverige, EU och världen
• Regionala utvecklingsfrågor ska beröra och engagerara
• Hela Norrbotten – attraktiva livsmiljöer och
kompetensförsörjning – kräver olika insatser
• Samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer
• Låt det ta tid – samtal och dialog är medel för att nå målen
Tack för mig!