144

Destine Literare Oct. 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Literary Magazine

Citation preview

Page 1: Destine Literare Oct. 2013
Page 2: Destine Literare Oct. 2013
Page 3: Destine Literare Oct. 2013

01

D Lestine iterare

ALE

XAN

DR

U C

ETÃ

ÞEA

NU

(CA

NA

DA

)

Cum am sărbătoritZiua Limbii Române

la MontrealCând trãieºti departe de þara

ta natalã, veºtile bune, venite dinlocurile unde ai respirat odi-nioarã, îþi aduc o mare bucurie însuflet. Sunt ca o adiere caldã de

primãvarã peste coline înghe-þate. ªi ce rare sunt veºtile bunedin România!

Am aflat cu satisfacþie cã însfârºit, Parlamentul României a

legiferat ca Ziua Limbii Românesã fie sãrbãtoritã pe 31 august,aºa cum o serbeazã încã dinanul 1989, fraþii noºtri basara-beni. Ce idee minunatã! Bucuriaa fost dublã, prin faptul cã ºi noiam publicat în revista DestineLiterare petiþii pentru susþinereaacestei idei ºi am fost necon-diþionat alãturi de maestrulCorneliu Leu, “sufletul” acesteiiniþiative. Deci, nu am stat pasiviºi am reuºit împreunã cu Þara.Trãiascã Ziua Limbii Române pe31 august!

Prima întrebare pe care ne-am pus-o: Cum vom serba laMontreal limba noastrã româ-neascã pe 31 august? Ce sãfacem? Pentru aºa evenimentistoric, trebuia sã facem cevadeosebit. „Îndrumarul” trimis demaestrul Corneliu Leu ne-a fost„steag”. Absolut, trebuia sã fimuniþi cu þara ºi cu basarabeniinoºtri, încã separaþi de Româ-nia, atât de Prut cât ºi debolºevicii lui Stalin, „eliberatorulpopoarelor”. Pentru prima datãîn istorie, limba românã a fostpusã oficial la locul de cinstecare i se cuvine, ca „temelie” anaþiunii române. Pânã la urmã,noi, scriptorii din AsociaþiaCanadianã a Scriitorilor Româniam hotãrât sã celebrãm eveni-mentul pe 31 august alãturi deEminescu nostru, în PiaþaRomâniei de la Montreal. Cumsã-l lãsãm singur pe Eminescu ºisã ne închidem într-o salãoarecare, ca la „casele deculturã” de altã datã? Nu luiEminescu trebuie sã-i mulþumimpentru progresul limbii noastre

Profesoara Mihaela Ignat la Piaþa României din Montreal

Scriitorul Herman Victorov oferind o carteprofesorului univ. dr. Antoine Soare

Page 4: Destine Literare Oct. 2013

02

D Lestine iterare

romaneºti? Una a fost limbaromânã înainte de Eminescu ºi altadupã el. Cât despre statuia luiMihai Eminescu de la Montreal,consideratã de unii „o urâþenie”trebuie citat Jean Sibelius care azis: „Nu bãga în seamã ce spuncriticii; niciodatã, un critic nu aridicat (fãcut) o statuie.” Noi o iubimºi nu vom avea liniºte pânã nu ovom ridica pe un soclu de 2,5 mînãlþime, aºa cum a fost conceputãde maestrul Vasile Gorduz ºi aºacum a cerut pe patul de moarte.Deja a devenit loc de rugãciunepentru doamna Tamara Cernãu-þeanu (ºi numai pentru dânsa), carede fiecare datã când organizãm uneveniment lângã statuie, aduce cumare efort un imens ”colac ru-menit”, pe care îl depune cu sme-renie la picioarele desculþe alepoetului nostru naþional. (”Þi-amadus un ulcior/ªi-un colac rumenit/Poate þi-e foame/Poate ti-e sete....”- cum a spus poetul George Filip înpoemul ”Rugã lui Mihai”). DoamnaTamara este basarabeancã ºi are87 de ani!

Riscul de ploaie era însã foartemare - de aproape 30 de ani de când”respir” în Canada, nu a mai existatun an cu atâtea ploi ca anul 2013.Cu toate astea, ACSR ºi revistaDestine Literare (secretar literarpoetul George Filip), împreunã curenumitul artist plastic Dinu MarcMarinescu (directorul festivaluluiJust pour rire, al doilea evenimentcultural ca importantã dupã Festiva-lul de Jazz din Montreal) ºi CristianBucur, preºedintele AsociaþieiJurnaliºtilor Români de Pretutindeniºi realizatorul emisiunii de radio„marca ro” (105.1FM) plus SimonaPogonat, redactor ºef la ziarulromânesc Accent Montreal ºi VictorRoºca, redactor ºef la Candela deMontreal, am hotãrât sã mergemînainte, indiferent „dacã plouã sauninge”. De ce s-au inventat umbre-lele?

Dinu Marinescu a venit cu ideeade a invita la sãrbãtoarea noastrãcât mai mulþi canadieni, în specialcei care au învãþat ºi vorbesc (sau„rup”) româneºte. Minunatã idee –

Prof. univ. dr. Antoine Soare, de la Univ. de Montreal

Page 5: Destine Literare Oct. 2013

03

D Lestine iterare

de ce sã nu le mulþumim cumva,indirect ºi canadienilor care auînvãþat limba noastrã? ªi de ce sãserbãm numai între noi, românii(cum facem mai tot timpul) ºi sã nuantrenãm la sãrbãtoarea noastrã ºipe cei în mijlocul cãrora trãim?

I speak – je parle...româneºte!În loc de litera „O”, o inimã roºie culimba tricolorã – tot ideea lui DinuMarinescu cel care a creat invitaþia. Ba chiar mai mult, am hotãrât cainima cu limba tricolorã sã fiefãcutã eticheta (colant) de lipit pegeamurile maºinilor ºi oriunde.Poetului G. Filip nu i-a plãcut delocaceastã inimã cu limbã (o comparacu penisul tricolor al unui mãgar,cum a vãzut el în revista „Plai cuboi”). Pãrerea lui a fost în mino-ritate ºi am mers înainte.

Ce a urmat, este uºor (saugreu!) de imaginat: Telefoane lapersonalitãþi canadiene, la artiºti,aprobãri de la Primãrie, tipãrire deinvitaþii, de afiºe, deplasare pe lalocurile unde trec românii pentru apune afiºe ºi lãsa invitaþii, rezer-vare de staþie de amplificare ºi un„clavier” în loc de pian (am fi vrut sãaducem renumitul „pianoforte” dela Universitatea McGill, dar am re-nunþat – prognoza era nefavo-rabilã), cumpãrãturi (prelatã ºi un„gazebo” pentru a ne adãposti penoi ºi aparatele în caz de ploaie –de altfel era sigur cã va ploua, aºase anunþa pe toate canalele ºisursele meteorologice) ºi fel de fel.Primãria ne-a atras atenþia cã nuavem voie sã agãþãm nimic de teiilui Eminescu. Pentru cei care nuºtiu - unul dintre aceºtia este altoitcu muguri aduºi din teiul dinCopou, ºi niºte nemernici, careurãsc pe Eminescu, au tãiat unuldin tei, acum 9 ani. ªi pe aici suntinDivizi care urãsc pe poetul nostrunaþional, ba chiar ºi pe noi, cei careil iubim.

Revenind la Eveniment - nu ne-a fost uºor - câte nu au fost de fãcutºi ce greu este sã faci ceva, cândnu ai prea mult timp sã te ocupi ºitrebuie sã te împarþi în fel de fel delocuri ºi activitãþi!

Page 6: Destine Literare Oct. 2013

04

D Lestine iterare

Am fi vrut sã ne unim forþele cumai multe organizaþii - „Comuni-tatea” basarabenilor (moldovenilor)de exemplu, ar fi fost foarte bine-venitã lângã Eminescu. Dar aceº-tia, continuând tradiþia lor, împre-unã cu mulþi români (olteni, arde-leni, evrei, bãnãþeni etc.) au serbatfoarte frumos Ziua Limbii Românela un centru comunitar. Meritãfelicitãri ºi respect, absolut toþi ceicare au celebrat aceastã zi...sfântã, aºa îmi vine sã-i zic.

A fost o adevãratã minune cã nua plouat „cats and dogs” cum spuncei de pe aici. Chiar ºi cu o searãînainte, toþi meteorologii susþineaucã va ploua pe 31 august - ºi de

obicei nu se prea înºealã – estechiar impresionant cât de bineprevãd vremea. Festivalul „MariaTãnase” (de la Câmpul Românesc- Val David, la aprox. 80Km nord deMontreal), programat sã sedesfãºoare tot în cinstea ZileiLimbii Române, a fost amânat defrica iminentei vremi nefavorabile.Repet, a fost o minune – nu numaicã nu a plouat – dar norii au fostprietenoºi cu noi – ne-au protejatde soarele arzãtor de augustcanadian. Am avut parte deci – deo zi idealã pentru o zi specialã -Ziua Limbii Române!

În aceste condiþii optime, la ora 9dimineaþa, eu, Cristina Mihai (venitã

de la Ottawa), Cristian Bucur, DinuMarinescu ºi Valentin Luca, ne-amapucat de treabã. Dacã era nevoiesã instalãm copertina ºi acel„gazebo” ar fi trebuit sã ne sculãmde la ora 5, dar am avut mare noroc.

Cel mai greu ne-a fost sã fixãmimensul steag românesc. Meselede picnic aduse de primãrie cu o ziînainte au fost atacate de „creatorii”de graffiti ºi nu arãtau bine. Cristinaa plecat repede sã cumpere feþe demese ºi a gãsit exact culorile trico-lorului. Le-am prins bine pe mesecu tape dublu adeziv ºi atmosferas-a înveselit. Cristian Bucur a insta-lat staþia de amplificare ºi „clavie-rul”, apoi a plecat în grabã sã oaducã pe Llovete Foster, care aadus cu ea ºi un bãieþel de vreo 4ani ºi ne-a vorbit într-o românãaproape perfectã. Tot înainte deora de începere (11.30), pentru aajuta, a venit ºi colegul nostru înACSR, profesorul univ. AntoineSoare, pentru care eu am o admi-raþie deosebitã – îi învaþã pe fran-cofoni, literatura francezã!

Mulþumesc mult colegilor ºituturor celor care au putut sã fieprezenþi în Piaþa României (precumºi la al doilea eveniment din acea zi- lansarea de carte a domnuluiHerman Victorov la renumitabibliotecã Atwater). Mulþumescmult reprezentanþilor ConsulatuluiGeneral al României la Montreal,care au fost alãturi de noi la ambeleevenimente. Mulþumesc InstitutuluiCultural Roman Bucureºti, pentru“mâna întinsã” prin trimiterea cu-noscutului actor Constantin Chiriacºi la statuia lui Eminescu. Îi mulþu-mesc domnului Costi (cum îl nu-mesc prietenii cu drag pe cunos-cutul actor, cel mai competentorganizator de festivaluri în Ro.)pentru bucuria pe care ne-a fãcut-ode a fi ºi alãturi de noi în aceastã zispecialã. I-am mulþumit din sufletmaestrei Stana Bunea ºi îi mulþu-mesc din nou pe acestã cale,pentru minunatul aport pe care ni l-a adus la calitatea evenimentului,cu harpa sa cea “fermecatã”. I-ammulþumit ºi îi mulþumesc din noumaestrei Ruxandra Oancea care

Page 7: Destine Literare Oct. 2013

ne-a încântat simþurile cu mãiestriaei de mare pianistã.

Eminescu ne-a zâmbit, nu glu-mesc deloc. Altã minune? Estefoarte curios ce s-a întâmplat. Eramaproape gata cu pregãtirile, cânddeodatã, un curent de aer a ridicatimensul drapel românesc deasuprastatuii ºi am observat un zâmbet pefaþa de bronz a poetului nostru drag.Sã fi fost un joc înºelãtor de lumini?Ne-am repezit, ca la un gând ºi eu ºiDinu Marinescu la aparatele de foto-grafiat, dar zâmbetul aproape dispã-ruse. ªi totuºi, am reuºit sã prindemceva - vedeþi poza alãturatã.

Le-am mulþumit deja perso-nalitãþilor care ne-au vorbit ºi le maimulþumesc odatã pe aceastã cale:Michael Dallaire, preºedintele Fun-daþiei Nelligan; prof. univ. PierreMorel (care a vorbit româneºte),Richard Letendre (a scris piesa deteatru Cine este acest Ionescu? ºia interpretat un fragment, în limbaromânã, împreunã cu actriþa que-becoazã – Lori Hazine Poisson,Llovet Foster- care a învãþat ºi vor-beºte foarte bine româneºte ºi prof.Martin Segal, care a adus un AROdin 1973, ce a produs senzaþie.Ne-a onorat cu prezenþa ºi a vorbitlângã Eminescu John Carpenter,ºeful de cabinet al lui ThomasMuclair, ºeful partidului NDP, înopoziþie oficialã la nivel federal.Poetul Dumitru Ichim a fost printrenoi cu sufletul, prin poemul dânsuluinumit Odã limbii române care afost recitat de mine lângã Eminescu(am recitat mai multe poeme) ºi astârnit un ropot de aplauze. Mulþu-mesc poeþilor din România care ne-au trimis poeme: Ion Scorobete, Ila-rion Boca ºi Marin Voican Chioroiu!

Revin cu mulþumiri pentru colegiicare au fost fizic prezenþi în PiaþaRomâniei: Profesorul Antoine Soare,care ne onoreazã prin faptul cã neeste coleg în ACSR. (Martin Segal,proprietarul automobilului ARO 1973,este vecinul distinsului nostru coleg).

Carmen Doreal - care a recitatdouã poeme, dintre care unul ºi înfrancezã.

Felicia Mihali, un nume renumit

nu numai în Quebec, dar ºi în toatãCanada.

Corina Haiduc Luca, secretaraACSR, scriitoare ºi... mare farma-cistã.

Ionela Manolescu (poemul dân-sei numit tot Odã limbii române afost recitat de Marc Dinu Mari-nescu).

Prinþul Eugen Enea Caraghiaur,care ne-a vorbit din partea Fede-raþiei Românilor din Canada ºi arecitat un poem în limba francezã.Sã ne trãiascã! A împlinit recent 90(!) de ani.

Victor Roºca, colaborator laorganizare cu revista Candela deMontreal ºi bun coleg al nostru.

Poetul George Filip, care ne-a re-citat un poem dedicat limbii româneºi un poem dedicat lui Eminescu.

Colegul nostru Florin CalinicToropu, care este ºi preºedinteleAsociaþiei Oamenilor de Afaceri dinQuebec a fost cu noi.

Sã nu uit sã menþionez cã a maivorbit foarte frumos ºi convingã-tor George Rusu, de la postul deradio românesc din Montreal ºi îimulþumesc.

Vicepreºedinta ACSR CristinaMihai care a venit din Ottawa, avorbit despre limba românã, arecitat, ne-a ajutat (aºa cum ammai menþionat mai sus) ºi îimulþumesc din nou.

Lansarea cãrþii “Din viaþa unuiom obiºnuit” la celebra bibliotecãAtwater (înfiinþatã în anul 1828!) afost o a doua sãrbãtoare în aceastãzi mare pentru toatã suflarea

româneascã. Trebuie sã-i mulþu-mim în mod special profesoruluiuniv. dr. Antoine Soare pentru pre-zentarea academicã a cãrþii,doamnei profesoare Mihaela Ignatpentru minunata descriere aactivitãþilor profesionale pline desucces ale domnului Victorov ºipentru modul absolut încântãtor încare ne-a citit un fragment dinpovestirea O întâmplare de neuitat.Cum am cunoscut-o pe MariaTãnase. Poetul George Filip a vor-bit despre eroul nostru cu umoru-irecunoscut ºi a primit aplauze.

Pentru domnul Herman Victorov,cuvintele sunt prea sãrace pentru ane exprima gratitudinea. A strãbãtutdrumul lung de la Windsor laMontreal pentru a fi alãturi de noi (ºipentru a întâlni vechi prieteni de laºantierele din România) ºi ne-aumplut inimile de bucurie cu aceastãminunatã carte. Ne-a vorbit cuînþelepciune, ne-a recitat cu talentulsãu de mare actor ºi a oferit cãrþi ºiautografe la toþi participanþii. În plus,ne-a potolit setea ºi dorul deRomânia cu vinuri bune româneºti ºine-a «hrãnit» cu gustãri alese. A fostun eveniment de neuitat, în aceastãprimã zi de sãrbãtoare pentru LimbaRomânã, în anul de graþie 2013. Lamulþi ani ºi sã ne trãiþi, stimate dom-nule inginer, inventator ºi scriitorHerman Victorov!

Aºa am sãrbãtorit la Montreal,pentru prima datã în istorie, ZIUALIMBII ROMÂNE. LA MULÞI ANItuturor participanþilor! LA MULÞIANI, ROMÂNIA!

05

D Lestine iterare

Page 8: Destine Literare Oct. 2013

1997 - Are loc la Buºteni primaConsfãtuire Naþionalã a Intelectua-lilor de la Sate. În invitaþia adresatãPreºedintelui României în exerciþiuatunci, este menþionatã ºi aceastãiniþiativã printre scopurile Consfã-tuirii. Domnul Emil CONSTANTI-NESCU, in mesajul transmis Consfã-tuirii prin Consilier Prezidenþial, subli-niazã ºi aceastã idee.

2004 – Are loc la Palatul Parla-mentului sãrbãtorirea a 175 de ani dela apariþia primelor publicaþii în limbaromânã. Revista „Albina româ-neascã” primeºte Ordinul MeritulCultural în grad de Mare Ofiþer, încadrul unei ample manifestãri la carese pune pentru prima datã problemaunei zile naþionale a limbii noastreîmpreunã cu a zilei presei româneºti;

2004 – La CONSFÃTUIREA NA-ÞIONALÃ A INTELECTUALILOR DELA SATE participã Ion ILIESCU, peatunci Preºedinte al României,cãruia, în adunarea de la Buºteni, ise prezintã propunerea de instituire aSãrbãtorii Limbii Române;

2005 – Revista „Albina româ-neascã” editatã de „Miºcarea pentruProgresul Satului Românesc”(MPSR) împreunã cu „AsociaþiaComunelor din România” (AcoR)pune în discuþie propunerea;

2005 – Ediþia din anul respectiv aConsfãtuirii Naþionale a Intelectua-lilor de la Sate discutã ºi face pro-grame pentru unele manifestãri peplan local ale acestei sãrbãtoriri înbaza unor materiale documentarepublicate în „Albina româneascã”;

2006 – Revista „Albina româ-neascã” publicã o suitã de articoleprivind sãrbãtorirea limbii române ºiun apel cãtre participanþii la viitoareaediþie a Consfãtuirii Intelectualilor dea lua o hotãrâre în acest sens;

2006 – Consfãtuirea Naþionalã aIntelectualilor de la Sate întrunitã la

Ploieºti, împreunã cu Adunarea ge-neralã a filialei Prahova a AsociaþieiComunelor din Romania, adoptã unapel adresat Preºedinþiei, Parlamen-tului ºi Guvernului României susþi-nând instituirea unei Sãrbãtori Naþio-nale a Limbii Române, propunând caaceasta sã aibã loc concomitent cusãrbãtoririle din Republica Moldova;

2007 – Adunarea Generalã aAsociaþiei Comunelor României ia îndiscuþie propunerile fãcute la Ploieºtiºi adoptã o hotãrâre de susþinere aapelului respectiv ºi de sãrbãtorire întoate comunele membre aleAsociaþiei;

2008 – Apare revista electronicãde culturã ºi iniþiativã civicãPORT@LEU care, de la primul nu-mãr, susþine pagini dedicate impul-sionãrii acestei propuneri ºi studiilorasupra limbii române;

2008 – Consiliile locale ale ora-ºului Mizil, comunelor Vulcana-Bãi,Luncaviþa, Izbiceni, Arbore, publicãHotãrâri privind însuºirea propuneriiFundaþiei „Episcopul Grigorie LEU” –MIªCARE PENTRU PROGRESUL

SATULUI ROMÂNESC privind insti-tuirea sãrbãtorii „Ziua Limbii Ro-mâne” ºi decid celebrarea anualã peraza administraþiei lor locale, reali-zând în perioada 29-31 august pri-mele manifestãri populare dedicatecelebrãrii limbii strãmoºeºti;

2008 – Se depune la secretariatulGeneral al Senatului României pro-punerea legislativã cu nr. 559/6.11.2008 a cãrei expunere demotive semnatã de senatorul ViorelDuca ºi deputatul Valentin Bosneaceste susþinutã ºi de semnãturilesenatorilor Adrian Cioroianu, SorinCutaº, Gheorghe David, AdrianPãunescu, Alexandru Pereº;

2008 – Consiliul legislativ îºi dãacordul asupra Proiectului de Lege la5.12.2008;

2009 – Revistele „Albina Româ-neascã” ºi „Port@leu” încep sã pu-blice numãr de numãr materiale in-formative, studii ºi programe artisticecare sã poatã fi folosite la oricemanifestare dedicatã limbii româneºi se înfiinþeazã pe internet o univer-sitate popularã virtualã care prezintã

Corneliu LeuISTORICUL PROPUNERII

UNEI SĂRBĂTORI NAŢIONALEA ZILEI LIMBII ROMÂNE

06

D Lestine iterare

Page 9: Destine Literare Oct. 2013

extrase de cursuri despre limbaromânã; publicaþii în limba românãdin strãinãtate preiau aceste mate-riale pe baza cãrora se organizeazãmai multe dezbateri ºi simpozioane;

2009 – Sfârºitul lunii august estemarcat de peste 40 de evenimente ºimanifestãri dedicate Zilei LimbiiRomâne în localitãþi din þarã ºi comu-nitãþi ale românilor de pretutindeni;se formeazã o reþea de reviste cultu-rale care publicã studii ºi materialebeletristice care, preluate de organi-zatorii manifestãrilor, sã depãºeascãsimplul caracter sãrbãtoresc dândconþinut cultural acestora;

2010 – Numãrul manifestãrilorajung la peste 100. Deoarece, dinpricina convulsiilor politice, propune-rea de la Senat nu a ajuns în plen, seîncearcã la Camera Deputaþilor unnou demers legislativ iniþiat, prinînþelegerea insistenþelor noastre, dedeputaþii Petre Strãchinaru ºiMãdãlin Voicu;

2011 – Tot la Camera Deputaþilorse iniþiazã un al treilea demers legis-lativ, cu o expunere de motive sem-natã de deputatul Viorel Badea ºisusþinutã de o listã în care semneazã166 de parlamentari, reprezentândîntregul spectru politic;

2012 - Ziua Limbii Române s-ainstituit ºi s-a impus ca datã desãrbãtorire, reluându-se în fiecare ancare s-a scurs ºi fiind susþinutã de totmai multe publicaþii culturale în limbaromânã din þarã ºi strãinãtate, de totmai multe primãrii, tot mai multecomunitãþi româneºti ºi organizaþiineguvernamentale, adicã de în-treaga Societate Civilã româneascã.Iar, pentru consfinþirea ei de drept,Comisia pentru Culturã, Arte ºiMass-media a Senatului Românieiºi-a însuºit din nou demersurilenoastre faþã de noua legislaturã,înaintând o propunere legislativãsemnatã de senatorul Sorin Roºca-Stãnescu.

2013 – Propunerea Comisiei Se-natului capãtã ºi avizul legislativ dar,între timp, mai vechea propunere dela Camera Deputaþilor ajunge a fi vo-tatã, în sfârºit, în plen ºi este pro-mulgatã de Preºedintele Românieidrept Legea 53/2013.

2013 – Ia fiinþã un mare parte-neriat cultural-organizatoric intitulat

GRUPUL DE PRESÃ ªI INIÞIATIVÃCIVICÃ, format din organizaþii negu-vernamentale de utilitate publicã,instituþii culturale centrale ºi locale,uniuni de creatori, primãrii ºi alteinstituþii ale administraþiei locale,organizaþii naþionale ºi transnaþionaleale ziariºtilor, reviste culturale înlimba românã din întreaga lume,care organizeazã manifestarea cen-tralã în context cu manifestãrile lo-cale ºi cele din comunitãþile româ-neºti de pretutindeni;

2013 – Împreunã cu un set bogatde materiale documentare, confe-rinþe ºi studii privind limba românã,contribuþii de cercetare istoricã,literarã ºi lingvisticã precum ºi o seriede programe de elevatã þinutã artis-

ticã ºi înaltã simþire patrioticã puse ladispoziþia tuturor organizatorilor demanifestãri, se lanseazã cãtre aceº-tia apelul de a asigura din primul anun nivel cultural de prestigiu ºi oorientare fermã cãtre valorile naþio-nale ale formãrii spirituale ºi patrio-tice pentru a sublinia semnificaþiilede unitate naþionalã prin culturã aleacestei sãrbãtori.

2013 – Pentru îmbogãþirea reper-toriului de poezie tematicã a ediþiilorviitoare ale sãrbãtoririi ºi stabilireaunei tradiþii de competitivitate încreaþia artisticã pe aceastã temã, s-au lansat douã concursuri de poeziededicatã limbii noastre prin care ease creazã, ale cãror rezultate se vãdaici. Pe lângã acestea, de la sine a

07

D Lestine iterare

Page 10: Destine Literare Oct. 2013

08

D Lestine iterare

început o emulaþie pentru cântecededicate evenimentului, în aºa felîncât, în anii urmãtori se va configuraun adevãrat festival literar-artisticpentru întâmpinarea Zilei LimbiiRomâne, pe care îl vom proiecta, pemai multe zile premergãtoare, ca peun important eveniment cultural-naþional.

2013 – Dumneavoastrã, cei care -dupã ºaptesprezece ani de laînceputul acestei cronologii ºi dupãzece ani efectivi de la pornirea acþi-unii naþionale de promovare a ideiipe care ea o ilustreazã - primiþi pre-zentul INSEMN DE PARTICIPARE,sunteþi martorii primei sãrbãtorinaþionale a Zilei Limbii Române dedupã legiferare, întrunindu-vã caparticipanþi la manifestarea centralãde pe Platoul Bucegilor ºi de lapoalele lor, conectaþi pe cãile celemai moderne ale legãturilor virtuale,cu toþi românii ºi vorbitorii de limbaromânã trãitori în lume, în mareanoastrã unitate de simþire înrãdã-cinatã prin ea.

ªi, pe care ne-am dorit-o, luptândpentru ea, de când a înflorit aceastãidee de afirmare naþionalã!

ÎN LOC DEÎNCHEIERE

Pentru subiectivismul celui care,provocând aceste manifestãri, a avut

ºi bucuria ca, dupã mai mulþi ani deefort în mobilizarea opiniei publice,sã ajungã a organiza manifestãrileprimului an când Ziua Limbii Românedevine sãrbãtoare oficialã în calen-darul politicilor culturale ale româ-nilor, aceastã culegere de poezierealizatã în numai ºase sãptãmânide la anunþarea evenimentului, chiardacã nu întruneºte, din punct devedere estetic, tot ce ne-am doripentru evidenþierea sublimului unuiasemenea sentiment naþional, este operformanþã. Aº putea spune, chiar,o performanþã multiplã, fiindcã estevorba de:

1. performanþã din punctul devedere al rãsunetului pe care l-a avutanunþarea celor douã concursuriliterare dedicate limbii noastre;

2. performanþã din punctul devedere al descoperirii perenitãþiisentimentelor patriotice ºi naþionalepe care le poate trezi un asemeneaeveniment ;

3. performanþã din punctul devedere al literaturii atât de agresatãde elitisme ºi conformisme conjunc-turale imitatoare de sentimente aso-ciale ºi apatride care dau senzaþiasuccesului cosmopolit prin deziden-tificare, de a-ºi gãsi, în limba ro-mânã, cale spre perenitatea unorsentimente care au garantat întot-deauna progresul naþiunilor omenirii.

Rog cititorul sã parcurgã primaculegere din acest volum care, alcã-tuitã de specialiºtii Muzeului Naþionalal Literaturii Române, însumeazãaproape douã veacuri de poezieromâneascã în care slujitorii ei aucântat limba desãvârºirii operei lor ºi,apoi, trecând la celelalte culegeri,alcãtuite din lucrãri la zi, lucrãri maifãrã pretenþie, scrise într-o perioadãscurtã sau chiar pe parcursul acesteiveri de condeieri care au rezonat lachemarea noastrã, sã apreciezesingur câtã vibraþie poeticã poateoferi un sentiment atunci când el esteautentic, când provine atât dintradiþie cât ºi din nevoia socialã de ate afirma în contemporaneitate. ªicât de falsã este impresia cã, încultura actualitãþilor noastre politice,asemenea înclinaþii creatoare nu maipot avea rezonanþã, globalizareaobligându-ne la o cosmopolitã indife-renþã în tratarea actului artistic.

Timpul a fost scurt. De la promul-garea Legii ºi pânã la gãsirea acelorforme, care din primul an sã asigurebogat conþinut cultural românescmanifestãrilor, a fost foarte puþintimp. De la elaborarea acestora ºipânã la convingerea oficialitãþilorasupra obligaþiilor logistice necesare,nu a mai fost (sau nu s-a mai vrut afi) deloc, totul bazându-se pe iniþia-tivã particularã ºi voluntariat. Darrezultatele care se vãd, chiar ºi înaceastã modestã antologie, demons-treazã cã, indiferent pe ce cale, unpas substanþial a fost fãcut: Sãrbã-torirea Zilei Limbii Române a pornitpe o cale temeinicã. Chiar ºi numaireînvierea acestui gen de literaturãpatrioticã în limba românã, odemonstreazã. La anul, recitatorii voravea la dispoziþie toate aceste roade.ªi corurile vor avea la dispoziþiecâteva cântece dintre cele pe care lepunem în addenda ºi care vor maiveni la concursurile viitoare, þinândpas dansului al cãrui bogat repertoriueste deplin, ca ºi cel al teatrului înlimba românã, a cãrui bogãþie trebuienumai valorificatã. Cinematografia vadezvolta Festivalul Ecranizãrilor deOpere Literare, iar artele moderneale internetului ca ºi confraþii dinpublicistica culturalã, au demonstrat,încã din acest an, prin performanþelede comunicare între comunitãþileromâneºti de pretutindeni, impor-tanta contribuþie pe care o pot aduce.

Închei acest cuvânt final, careeste mai mult de satisfacþie decât deconcluzie, subliniind, pe deasupraacestora, faptul cã un asemeneapuls luat unei societãþi cel puþinblazate, cum este cea a noastrã deastãzi, ne poate convinge cã lucrurilenu stau chiar aºa. Cã, într-adevãr,nevoia scânteii care sã demarezemanifestarea unor dorinþe de afir-mare e realã. Dar ºi potenþialul naþio-nal, cel care va transforma aceastãscânteie într-o miºcare de redeºtep-tare, putem constata cu optimism cãexistã.

Din „ANTOLOGIA DE POEZIEROMÂNà CINSTIND LIMBA ROMÂNÔ,subintitulatã: „provocatã printr-un pro-gram naþional lansat de Corneliu Leu”

Page 11: Destine Literare Oct. 2013

09

D Lestine iterare

ALI

NA

AG

AFI

ÞEI(

RO

NIA

)

Recoltând luminaUn om se naºte...din ce se naºte?

Dintr-o femeie, din pãcat atunci?ca un ºarpe, trupul sãu se târãºte, din pântece îºi iveºte luminaîntr-o lume stinsã-n credinþãcu gust de sare de lãmâie.mâna sa e brãzdatã de drumuriîn palma sa i se citesc meridianelemintea intuieºte plãcerea,trupul sãu o executãca pe un amor dumnezeiescde frumos.într-o zvârcolire, într-o secundãpântecul se descoase.la cãpãtâiul femeii stã icoana fecioarei.în trupul acesteia ºade infinitul sãdit într-o sãmânþã.ºi în sãmânþa aceea, femeiaa pus viaþa fecioareicâte un gram, câte o picãturãs-a scurs de pe fruntea ºi trupul eipânã când sãmânþa a scâncit,a cunoscut aerul cu miros de pastilã

lumea a muþit, a tãcut chiar ºi ceasul .nu mai bate nimicnu mai bate...nu mai este femeie,nu mai este fecioarã,este doar rod

* ºi totuºi, în colþ se zãresc o pereche de ochipalpând trupul femeii moarte, cuprinzându-i-l într-osferã luminoasã...femeia ºi-a sãrutat copilul, apoi aurcat treapta îngereascã.

copilul va purta neprihãnirea fecioarei pânã când varodi în altã sãmânþã *

inimi deconectate,sentimente în suspensie

Nu poþi sã-mi iei ce n-am avut vreodatã.Îmi repet asta ca pe o mantrã,Într-un ritual care prevede un final apocaliptic -Pentru cei slabi de înger, nu existã inimi de rezervãNici mãcar aripi sau tuburi de oxigenZborurile frânte sunt pasiunea gândului meu de tineatunci când au fãcut cunoºtinþã cu moarteaîn ochii ei nu se citea durere,era o placiditate sclipitoareabia când mi-am izbit tâmpla de raþiune,ochii morþii au plâns.

Covorul capul s-a aºezat timid pe covor.covorul era moale, ca o blanãde urs care face baieîn cocolino.de frunte se legau niºte firede înaltã tensiune emoþionalã,care urcau creºtetul ca peun munte himalayan.la un moment dat,a facut scurt-circuitbucata aceea din soare,desprinsã din sacrificiul mitologic.în covor se scurgeau ochii,într-un plâns al sirenelorîntr-un glas ºoptit al nopþiiîntr-o pecete sigilatã cu un sãrutcândvacândvacândvao sã ardã covorul,cum a ars cuvântul ãladin 6 litere

* cãci covorul acela avea mai multe amintiri decât omul *

P O E Z I I

Page 12: Destine Literare Oct. 2013

Grupaj poetic -Amintiri despre ţărani

AutobiograficãAm venit pe lume strângând în pumngurguiul unei opinci,cu care era încãlþatã talpa þãrii.Vremurile acestea i-au spulberat pe þãrani.Trimiþându-i în istorie.Eu am rãmas orfan.

Mustrarea buniculuiPe dealul Strãineacului vãdDouã vaci care trag la un plug,Un bãrbat þinând coarnele plugului,Cu pãlãria datã pe ceafã.E bunicul meu întors de dincolo de moarteSã-ºi are pãmânturile pe care eu le-am lãsatÎntr-o încremenitã pãragine.

Blestemul strãinuluiCasa mã priveºte cu ochi strãini.Recunoaºte-mã, sunt eu copilul tãu, îi zic,În tine m-am nãscut,în odãile tale mi-am împleticit paºiiÎn oborul tãu am alergat dupã mieiÎn iarba mãtãsoasã mi-am culcat obrazul.În grãdina ta am auzit prima datãVocea dulce de fetiþã a mamei,Glasul puternic al buniculuiSfârâitul fusului învârtit de degetele bunicii.Mã rog în genunchi, iartã-mã.Ai plecat în lume ºi m-ai lãsat pustie,Cu singurãtatea mãcinându-mi zidurileCu necunoscuþi, siluindu-mã.Strãinule!

Ucigaºul pãdurii Strãinul cu faþa latãCu nume de iarbã verdeUrcat în scrânciobul puternicilor zileiA pus drujbele pe pãdurile Almãjului.Sub fierul necruþãtor cad gemând,Ca niºte ostaºi bãtrâni,

Ce au apãrat satelede turci, de nemþi ºi de ruºiCad seceraþi de mâna lacomã a veneticuluiStejarii, fagii, ulmii, fala pãdurii.În vaierul lor plâng strãmoºiiªi se frânge un neam.

DoinaCântecul acesta vine din adâncurile pãmântuluiªi din tãriile cerului.Din învolburarea apelorDin stihiile furtuniiÎmi pãtrunde simþurile,Se strecoarã în fibra fiinþei meletulburã, trezeºte un dor de necuprinsde neînþeles, un dor de risipire, un dor de înãlþare,ªi un dor de moarte.

Cântec vechiCucuruz de pe ierugãMã pusei la mândra slugãPe opinci ºi pe obieleªi pe buze subþirele.Am slujit un an ºi-o varãDoar pe o þârã de cãparã.Când sã-mi capãt toatã plataS-a mãritat fata.

Scara RaiuluiÎntre munþii mei ºi DumnezeuSe întinde o scarã de frasinPe care urcã ºi coboarã îngeriiCu vedre de caº ºi de brânzãºi cu câte o litrã de rãchiePitulatã sub aripiCa sã n-o vadã Atotputernicul.

Cetatea GrãdiºteSe spune cã în vremea ei de falãCetatea avea porþi uriaºe de aramãPãzite de un balaur înfricoºãtorCe scuipa foc ºi pucioasã

D Lestine iterare

10

ION

MA

RIN

ALM

ÃJA

N (R

OM

ÂN

IA)

Page 13: Destine Literare Oct. 2013

11

D Lestine iterare

La apropierea vrãjmaºului.Se mai povesteºte cã þiganul Mãrcin.ispitit de comorile dinlãuntrua coborât pe coºul cetãþii.L-au aºteptat zadarnic, femeia ºi puradeii,Sã le trimitã traista plinã de aur.Dacã lipeºti urechea de iarba grasã a dealuluiAuzi clinchet de nicovalãÞiganul Mãrcin ºi-a deschis covãcie în cetate.

Dascãlu FrâncuDascãlu Frâncu avea o fire romanticãEra iubitor de femeie ºi de rãchieDe întâmplãri nemaiauziteLa care fusese pãrtaº,Sau pe care le inventa.Ne povestea cã într-o varãI-a venit în gostie, din Franþa,Madame Ronet, iubita lui din juneþe .Au mâncat nuci ºi au bãut vin de Malaga,În Almãj vinul de Malaga are mare trecere!S-au iubit pe malul Nerei, pe sub sãlciile pletoaseCu luna ca o felie de lubeniþã deasupra lor.Îmbãtat de vin ºi de lunã, Frâncu i-a strigat:Madam Ronet je vous aimezªi madame Ronet a plâns fericitãDascãlu i-a cuprins înfrigurat mâinileA strâns-o la pieptul sãu descãrnat, strigând iarãºi:Madame Ronet, la France est perdusans moi.ªi madame Ronet a zâmbit fericitã.

Noapte de dragosteGheorghe Chichirez a avut o drãguþãUna mare ºi blondã ca un frasinÎntr-o sâmbãtã s-au înþeles sã se ducã la sãlaºªi au urcat pe furiº pãdurea pânã la Nãsâpiºte.S-au iubit jumãtate din noapte învãluiþi de cântecul pãsãrilorªi de palele arãmii ale foculuiApoi foamea le-a învins pofta de dragosteGheorghe s-a hotãrât sã coboare în sat ºi sã fure câtaslãninãCâta brânzã ºi un codru de pâine.Mergând pe cãrarea abia ghicitã de sub crengile fagilorÎnsoþit de freamãtul ºi de vuietul pãduriiLui Gheorghe i s-a pãrut cã aude în urma sa paºiPaºi târºiþi de fiarã ori de moroniS-a oprit Gheorghe, s-a oprit ºi celãlalt,A pornit Gheorghe, a pornit ºi celãlalt.Când frica l-a strâns în braþele ei vâscoaseGheorghe s-a întors brusc, a scos rãvolful de la brâuªi a strigat: holt cã trag.Dar în urma lui era doar un târº care i se agãþase de cojoc.

Biruinþa lui Ghiþã BuriþãChico, Chico, strigase Ghiþã Buriþã,Bunicul meu dinspre mamã,unde-i rãchia?

Care rãchie, Ghiþã, s-o gãtat rãchia, ai bãut-o toatã.I-a rãspuns Chica, bunicã-mea, blãstãmându-l în ºoaptãªi n-ai pitulat tu nimic, nici mãcar o holbã?N-am pitulat, Ghiþã, aºa sã am parte de tine,Ghiþã a cãutat în podrum,în orman, în pod, în ºtal,Tot cãutând, pofta de rãchie se transforma în pârjolDupã un timp Ghiþã a ieºit sã se uºureze,La grãmada de bucliuc din grãdinãGândul a venit hoþeºte,S-a aplecat ºi a scormonit cu unghiile bucliuculA gãsit sticlele de rãchie pitulate de Chica,A jucat tãcut pe grãmada de bucliucFericit cã a biruit viclenia nevestei.

Frumoasa de pe clisurãCând se însera, feciorii din Almãj plecau pe clisurãDouãzeci de kilometri prin pãdureS-o vadã ºi sã stea la zbor cu LiubiþaSârboaica înaltã, subþire ca trestiaCu ochii albaºtri ca florile de omagCu limba asprã, a sârbilor de pe Clisurã.Dar cu un glas atât de dulce cã picau ºi pãsãrile din pomCând începea ea sã cânte Dunave, DunaveLiubiþa nu avea voie sã iasã afarãSe apleca, arãtându-ºi sânii, peste pervazul ferestreiOchii feciorilor cuprindeau lacomi þâþele ca niºte mere alefeteiÎi sorbeau de la distanþã rãsuflarea parfumatãªi se lãsau zguduiþi de fiorii cãrniiÎnrobiþi de pofta de a-i cuprinde trupul pietrosDe a-i strãpunge carnea tare ºi fierbinteÎn întunericul odãii, sârbul pândea cu securea în mânã.

Eugen Crãciun

Page 14: Destine Literare Oct. 2013

ChidranEcoul tobei rãzbãtea pânã la noiAducând veºti grele, porunci diavoleºtiSã ºtie tot natul cã într-o sãptãmânãToþi caii trebuie predaþi la comunã.Striga moº Traiasca, toboºarul satului.Am alergat toþi,taica, maica ºi eu, în grajdChidran fornãi lovind cu copita podeauaκi întinse botul cãutând în laibãrul bãtrânuluiCoþca de þucãr cu care-l momise de mic.Chidran era bucuria ºi fala noastrãOamenii ieºeau la porþiUrmãrind fermecaþi trapul regesc al armigului.Taica l-a dus într-o zi blestematã de marþiUrmãrit de plânsul ºi de jalea noastrãDe atunci, de câte ori trec pe lângã Puþul secÎn care au fost aruncaþi caii omorâþi din ordinaprind o lumânare ºi mã rogla dumnezeul cailor,pentru frumosul nostru Chidran.

Notã: În anii cincizeci, conducerea comunistã a Românieia hotãrât uciderea tuturor cailor, animale devenite inutile,

în credinþa lor, odatã cu apariþia tractorului.

Chiaburii, duºmanii poporuluiSoarele îmbrãþiºeazã Almãjul cu razele sale auriiLanurile de grâu îºi aºteaptã secerãtoriiNera curge calmã, somnolentã, pe sub anini

La Rusalii, nedeile vor deschide pentru neamuri porþile caselorSã se bucure bãnãþenii de copii, de vite ºi de roadelepãmântului.În faþa bisericii perechile vor juca de doi, poºovaica, bãrbaþiibrâul.Ca din senin, camioane acoperite cu prelate nãvãlesc însate,Soldaþi înarmaþi coboarã înconjurând caselePãtrund cu sila în obor,-Aveþi voie sã luaþi atâta cât puteþi duce, zic mai-marii lor.-Unde ne duceþi, ce am fãcut, ce aveþi cu noi?Femeile îºi frâng mâinile, îºi smulg pãrul din capSe cântã ca dupã mort, copii plâng, câinii urlã a jaleBãrbaþii privesc spre soldaþi, muþi, ca de piatrã.În urma lor casele rãmân triste, pustii,blestemate.La ºcoalã ni se spune: au fost luaþi chiaburii,duºmanii poporului, uneltele anglo-americanilor,ºi duºi în Bãrãgan.Noi tãcem. Acasã ni s-a spus sã nu vorbimChiaburii, duºmanii poporului, sunt neamurile noastre.

Lapte de bicStrãbunica mea se chema IglicaUn nume cum nu mai gãseºti astãziLocuia într-o casã din bârneLa capãtul satului, aproape de pãdure.Era înveºmântatã în haine vechi, desperecheatePielea obrazului, mâinile, pãreau nespãlate de aniMai târziu am înþeles cã era culoarea þãranilor bãtrâni.Ce sã-þi dea maica þie?Un mãr, o parã, o prunã, câta rãchie?Rãchie, nu cã eºti prea mic.Îþi dã maica lapte de bic.Strãbuna a fiert mãmãliga, a rãsturnat-o pe un ºtergar,Apoi în cãldarea încã fierbinte a pus oþet ºi apãIa, cu maica, sã vezi cât e de bun.Atunci nu ºtiam cã bicul nu dã lapte.

CoteTaica încãrcase carul cu snopi de grâuÎl fãcuse cu vârf ºi era bucurosCã va avea pâine cu care sã îndulceascãduminicile ºi sãrbãtorile.La arie, batoza duduia mestecând snopiiScuipând în saci boabele aurii de grâu.Taica se opintea fericit urcând sacii în cãruþãDin lãturi s-a apropiat un tovarãºMustãcios, pe cap cu o ºapcã dungatãÎncãlþat cu cizme militare ponosite- Treci ºi-þi plãteºte datoria cãtre statulmuncitorilor ºi þãranilor, a poruncit.Taica a ridicat un sac deasupra capuluiL-a trântit la picioarele tovarãºuluiBoabele s-au risipit îngropând cizmele militareNe-am întors acasã cu carul gol.Noaptea, câinele a început sã batã la om strãinAu venit cu un Gaz ºi l-au ridicat pe taica.Sã dea socotealã statului muncitorilor ºi þãranilor.

12

D Lestine iterare

Vasile Mic

Page 15: Destine Literare Oct. 2013

POEMELEITALIENE

(Roma)

Hai la Roma cu grãbireS-o iubim dintr-o sorbire

RomaSuveniruri, suveniri,Timp retras în amintiri

În Fontane ºi-n Altare,Coloseum, Catedrale

Campidoglio, Pieta – Cã te-ntreb pe dumneata

De ce pasul se înturnãSpre dorinþele din urmã

ªi târziu abia rãsare,Când îl strig prin calendare?

EtrusciSoldaþi cu suliþeDe grâu,Strajã Tarquiniei,Cea deloc înþeleasãLa Roma.

Quo vadis,Domine?

Via Appia,Sclipãt de lance,Scut de triumf,Arc de victoriiPe sub care se întorceau,În uralele mulþimii,Legiunile romane

Potecã umilãPe care se întorceaÎn Cetate Iisus ChristosPentru a muri a doua oarã.

Capela SixtinãMichelangelo rãstignitPe tavanul eternitãþiiCu ochii înceþoºaþiDe culoareCãutândTaina Facerii.

CatedralaVaticanã

Troiþã la rãspântiiDe timp.

Carcerã în ForFund de Gheenã,Petru ºi PavelÞintuiþi de acelaºi stâlp

Izvoraº cu apã linãAdus de Sfântul DuhSã le rãcoreascãAºteptarea mântuirii.

Constantin celMare

Pact între Iisus Christosªi împãrat, Precum odinioarãÎntre Moise ºi Dumnezeu.

Împãrãteasa-mamã Elena

Sluga DomnuluiAlinându-i rãnile,Adunând CruceaAºchie cu aºchie

CoroanaSpin cu spin

Durerea pãstrând-oCinãPentru sine.

Santa MariaMaggiore

Ninsoare blândã în august

Catapeteasma RaiuluiOcrotind leagãnul sãrãcãciosAl Copilului Iisus

DeasupraÎn creºtetul ceruluiSteaua bucurându-se.

Statuia SfântuluiPetru

Picior lustruit de coloniiDe peleriniÎn cãutare de speranþã.

Bisericuþa TreFontane

Trei izvoare limpeziRãsãrite din sângele

Poemele romanice*Latina gintã e reginãÎntre-ale lumii ginte mari, Ea poartã-n frunte o stea divinãLucind prin timpii seculari.

(Vasile Alecsandri)

13

D Lestine iterare

ION

AN

DR

EIÞÃ

(RO

NIA

)

Page 16: Destine Literare Oct. 2013

Lui Pavel,Când capulDespãrþit de trupS-a rostogolitDe trei oriÎn nemurire.

Catedrala SfântuluiPavel

Cupolã sprijinitãPe umeriiTuturor PapilorTrecuþi la cele sfinte.

Bazilica San Pietroin Vincoli

MoiseAl lui MichelangeloVeghind lanþurileLui Petru Sã nu rugineascã.

Campo dei FioriVechi cartier evreiesc…

Piaþã de flori…O tipsie ca palma lui DumnezeuCu Giordano Bruno în centruUrcând pe rug.

Fereastra Papei OracolCu sau fãrãVirgulã

Ora exactãA veºniciei.

POEMELESPANIOLE

„Pe pãmântul seniorului, pasãre,sã nu-þi faci cuibul”.

(vechi dicton castilian)

SevillaTraianÞinând în braþeLup ºi Lupã

Pânzele lui ZurbaianDin care cadPortocale coapte,Ochii pãmântului

Guadalquivirul rãcorindNostalgiileAltor lumi.

GibraltarColoanã uriaºã de piatrãSãditã de mânaUltimului atlantÎnainte de îmbarcare.

TarifePoartã prin careMauriiIntrã în legendeleEuropei.

ToledoOþelCu cea mai înaltã puritateA morþii

Pana lui ShakespeareÎn mâna lui Romeoªi-n gândul Lui Othelo.

CordobaTauri sacrificaþiÎn coride,Piei de tauri sacrificateÎn botforii domniþelorDin tribune

DeasupraAceeaºi piele de taur – Cerul.

BarcelonaFrumoasa catalanãAdulmecând cu nãriDe sirenãMiresmele mãriiÎn aºteptare de peþitori.

GranadaDragostea dintâiªi de pe urmãA lui Federico Garcia Lorca.

MalagaÞãrm înverzitPeste care se vaÎntindeSahara

Malaga,Dulcele tãu vinS-a oþeþit.

MajadahondaBatalioane internaþionaleLuptând pentru Internaþionala

Moþa ºi MarinLuptând pentru Legiune

Nu-i pace sub mãslini…

Vale deLos Caidos

Cain lângã Abel,Abel lângã Cain – Oase în adormire,Moaºte ale neîmpãcãrii

O lespede de piatrãCu un singur nume – Franco.

BasciiUn popor de enigmeRãtãcind între franciªi spanioli,Cãruia Ravel îi ºopteºteSacadatBoleroul – În loc de cântec de leagãn,În loc de certificat de naºtere.

14

D Lestine iterare

Page 17: Destine Literare Oct. 2013

15

D Lestine iterare

IOA

N B

AR

BU

(RO

NIA

)

1

În timp ce în þarã se ducea o furibundãcampanie de desromânizare prin interzicereaoricãror manifestãri naþionale ºi prin rescriereaistoriei României de cãtre însãrcinaþii Kremli-nului – Roller & comp. – pentru a ne rupe derãdãcini, în detenþie, la Aiud, Dumitru Cristeaºi-a aliat în luptã versul. Singur mãrturiseºtecã viaþa i-a fost „o trântã ºi cu lumea ºi cu vea-cul”. O înfruntare deschisã cu „jivina roºie”,care pârjolea totul în cale: istoria naþionalã,intelectualitatea, armata ºi ºcoala tradiþionalã,þãranul român ºi proprietãþile lui de veacuri,întreaga moºtenire a neamului acumulatã înmilenii trecute prin foc ºi sabie.

Viaþa mea a fost o luptãCând cu mine, când cu semeni,O-ndârjire ne-ntreruptãDe-a ciopli statui din cremeni.

Viaþa mea a fost o trântãªi cu lumea ºi cu veacul,Dor ºi patimã-nfrântãDe-ai gãsi râvnirii leacul.

„Moartea m-a izbit în primul rând la Aiud.Eram în cea dintâi noapte în aceastã închi-soare în care singurul stãpân era satana. Ungardian m-a trezit cu noaptea-n cap. M-a scosdin celulã ca sã mã ducã la comandant. Îndrum, am vãzut cum doi deþinuþi, niºte lunganinegricioºi, aruncau într-un tomberon un ommort. Lângã ei, un miliþian care a schiþat ungest de lehamite. Era cadavrul unui profesoruniversitar, s-a dus vorba printre deþinuþi. Nuavea identitate, avea doar un numãr cusut pe-o cârpã albã ce-i agãþa pe piept. Fusese ucis

în bãtaie în sala pregãtitã anume, aflatã pereteîn perete cu biroul comandantului. Te chemala el, te întreba ceva, rãspunsul nu-i era peplac ºi te da în primire haidamacilor, în camerade-torturã, unde erai burduºit zdravãn. Unii nurezistau. Eu am scãpat. Nu mi-a pus decât oîntrebare:

– Te-ai întâlnit vreodatã cu Bohotici?– Nu. A venit la Baia Mare o singurã datã,

dar eu eram plecat s-o vãd pe mama, înDobrogea. Am aflat cã a fost…

– Pleacã!„Securitatea Poporului, cum se numea

atunci, ºtia cã acþionãm în mod organizat înFrãþia de Cruce, dar nu avea dovezi. Noi eramcei care spãrgeam toate manifestãrile ungu-reºti. Apã de ploaie… Speram sã-i determi-nãm pe mai marii zilei sã restabileascã adevã-rul. La Paris, însã, se lucra la o pace strâmbã.La Cluj, în 1948, a cãzut grupul studenþescBohotici. El era ºeful Frãþiilor pe Ardealul deNord ºi-l avea ca adjunct pe Ion Gavrilã - Ogo-ranu. Eram vreo 28 de inºi într-un detaºament.Am aflat cã Bohotici, când a venit la BaiaMare, a cerut o listã cu toþi cei din Maramureºcare activau în Frãþie. Greºealã capitalã ºiînceputul dramei! A fost arestat ºi au cãzut înmâinile Securitãþii toate documentele. Ne-auluat ca din oalã. O jumãtate de an a duratancheta, mai întâi la Oraviþa, apoi la SatuMare, cu întrebãri peste întrebãri, schingiuiri,bãtãi la pielea goalã, înfometare… Am fostcondamnat de Tribunalul din Cluj ºi aruncat îniadul de la Aiud. Era în septembrie 1949…

Unii deþinuþi trecuserã prin mai multeînchisori. De la ei am aflat cã în niciun peni-tenciar din þarã moartea nu te primea cubraþele deschise, ca la Aiud. Circula o vorbã:«Iadul s-a inventat la Aiud!» Poate din aceastãpricinã viaþa era aici foarte preþuitã de orice

Vulturul albastru Fragment

Page 18: Destine Literare Oct. 2013

condamnat. Fiecare se ferea sã ajungã laNeagra, sau Celula Albã, locul unde deþinuþii erausupuºi unui regim sever de exterminare. Cea maicutremurãtoare pedeapsã era încarcerarea înaceastã încãpere fãrã ferestre, de unde ieºeai petargã cu o destinaþie precisã: morga.

Cell eternal night – celula nopþii eterne – cum onumise un student la englezã, condamnat cã,printr-o scrisoare adresatã preºedintelui HarryTruman, ceruse azil politic în America – se aflachiar deasupra camerei unde mi se repartizaseun pat ºi câþiva metri cubi de aer, ºi aceia otrãviþide un miros înfiorãtor.

Cumplite drame aveam sã trãiesc noapte denoapte. Þin minte, în 17 spre 18 ianuarie 1950, undeþinut, sã fi avut vreo 30 de ani, a fost dus înCelula Albã. Doamne, atât a alergat omul acela sãnu îngheþe, atât a gemut, atât ºi-a strigat pe numecei doi copii mici, încât nici eu n-am dormit o clipã.M-am botezat în lacrimi în noaptea aceea.

Dis-de-dimineaþã, a intrat peste el ªtefanKoller, comandantul închisorii, mamona, inimã defiarã. De fiecare datã era însoþit de doi-trei bãtãuºide profesie. În disperare, omul i-a cerut coman-dantului iertare. Cine sã-l audã? Bãtãuºii ºi-aufãcut datoria. Pe om l-au lãsat picioarele, a cãzutºi a îngheþat. Eram ºase inºi în celulã. Cutre-muraþi, am jurat sã luptãm pânã la capãtul vieþii,sã stârpim comunismul, aceastã buruianã careînsemna uciderea României.”

Aiudul este cunoscut în toate scrierile casarabanda morþii, precedatã de un delir al torturiiîmpins la paroxism. Fuseserã recrutaþi pentruspectacolele morþii din fiecare zi ºi din fiecarenoapte cele mai pãtimaºe fiinþe în degradare, celemai feroce animale cu chip de om.

„Dupã primele zile la Aiud mi s-a produs oputernicã stare de ºoc. Doamne, câte a maiinventat comunismul sã distrugã vieþi ºi sã lestãpâneascã sufletele chiar ºi dupã moarte! Unadintre marile lui invenþii a fost «omul nou»,paznicul noii orânduiri, casapul, lucrãtorul specia-lizat în torturi, în cruzime excesivã ºi crime în lanþ.Nu-mi vine sã cred cã am putut scãpa viu din ceamai cumplitã fabricã a morþii…”

2

În 1999, la editura parizianã Plon-Criterion aapãrut cartea lui Sergo Beria intitulatã „Beria, mon

pere. Au coeur du pouvoir stalinien”, 446 pagini(„Tatãl meu, Beria. În inima puterii staliniste”).

Istoria Europei a cunoscut câteva nume depoliþiºti infami, fraþi buni cu diavolul, de o cruzimede neimaginat. Francezii l-au avut pe JosephFouche (1759-1820), în perioada imperiului,germanii l-au dat istoriei pe Heinrich Himmler(1900-1945), în perioada nazistã, dar sovieticiideþin supremaþia cu Henrik Yagoda (1891-1938),Nikolai Iejov (1895-1940) ºi Laventi Beria (1899-1953), în perioada stalinistã. În galeria întregiiistorii universale a lumii nu existã un alt exemplucare sã-l fi întrecut pe Lavrenti Beria, despre carescrie fiul sãu. Dupã arestarea acestuia de cãtreHruºciov, în 1953, ancheta judiciarã a durat ºaseluni ºi cuprinde 39 de volume cu depoziþii, docu-mente ºi alte probe incriminatorii rãmase secreteºi inaccesibile pânã azi. Numai Stalin a maibeneficiat de o asemenea tãinuire a trecutului sãucriminal. Din acest punct de vedere, cartea „Beria,mon pere. Au coeur du pouvoir stalinien” a fost uneveniment editorial prin aceea cã a adus detaliiinedite atât despre enigmaticul Lavrenti Beria, câtmai ales despre anturajul cel mai apropiat al luiStalin de la Kremlin. Sunt detalii valoroase care îºiau sorgintea în amintirile încã vii ale unui omcapabil sã redea veridic ceea ce s-a petrecut îninteriorul palatului roºu, unde era interzisã intra-rea oamenilor obiºnuiþi. (Sursa: Articol historia.ro,preluat din revista Basarabia Literarã)

N-a dus lipsã nici România de inventatori careºi-au „brevetat” noile metode ale cruzimii. Cândse va face o listã completã cu torþionarii-cãlãi aiSecuritãþii, ai închisorilor comuniste ºi lagãrelorde muncã forþatã vom avea surpriza sã constatãmcã mulþi dintre ai noºtri erau la fel de experþi ca ºiBeria, cã am avut ºi noi procurori ºi judecãtoricare au condamnat la moarte sau la ani grei detemniþã, pe bandã rulantã, mii de patrioþi români,prin procese formale, cu sentinþe dinainte stabiliteîn birourile mahãrilor comuniºti vânduþi Moscovei.Deocamdatã, unii dintre poliþiºtii infami dinRomânia mai trãiesc în puful nesimþirii conducã-torilor þãrii de dupã 1989, cu pensii de zeci demilioane. În timp ce bieþii dascãli ai copiilor ºinepoþilor noºtri cerºesc mila guvernului pentru osutã de lei în plus la salariu, ca sã poatã supra-vieþui, iar „gloata” de pensionari, cum o vãd ceicocoþaþi în fotolii, întinde mâna pentru o jimblã sauun litru de ulei. Câtã umilinþã! Vorba lui Rdu Gyr,dintr-un vers al sãu scris în închisoare, mereu

16

D Lestine iterare

Page 19: Destine Literare Oct. 2013

actual: Adunã române rãbdare/ ªi-nneacã-þiamarul în silã!.../ Fã-þi rugã din lacrimi amare…/ªi-ndurã-i pe cei ce te-mpilã!...

3

„Satu Mare ºi Aiudul au avut pentru mine ºi opatã luminoasã. Atunci am fãcut cunoºtinþã cupoezia lui Radu Demetrescu Gyr. Nu-i cunos-cusem înainte versurile, pentru cã nu era posibil.Radu Gyr era pus la index. În închisoarea de laSatu Mare am auzit prima datã o poezie de-a sa.M-a emoþionat!, Mi-a plãcut atât de mult încât amhotãrât sã fac tot posibilul sã-l cunosc. Îmi doreamfoarte mult sã stau de vorbã cu acest poet chinuitºi neliniºtit de marile probleme ale þãrii ºi aleexistenþei poporului român. Talentul lui Gyr strã-lucea: N-auzi cum mocnesc în adâncuri,/Rãzmeriþi cu nimb de feratec?.../ Cu fulger desmalþ la oblâncuri/ ªi ropot de pegas sãlbatec?...

În penitenciarul din Cluj, în timpul procesului,am cunoscut camarazi din Frãþia de Cruce de laSighetul Marmaþiei. De la ei am învãþat o poezieformidabilã a lui Radu Gyr: Stãpâne-n sângerat,Domn al luminii / ºi Veºnicie limpede, Iisuse! / Tu,care ai primit pe frunte spinii / ºi cuie-adânci înmâinile-þi supuse. // (…) ºi spune morþilor de subtroiþe sfinte / cã va veni cândva o dimineaþã / cândNeamu-ntreg va fulgera la viaþã,/ cuminecat prinmorþii din morminte.

Mi s-au înfipt în suflet aºa de tare acesteversuri cã am hotãrât sã le adun ºi sã le învãþ pede rost. „Doamne, ajutã-mã!”, mi-am zis. ªi Mân-tuitorul m-a auzit.

La Aiud, m-a bãgat în secþia a doua, într-ocelulã care avea ferestrele spre manejul deplimbare al deþinuþilor. Rând pe rând, în fiecaredimineaþã, eram scoºi din celule ºi ne învârteamîn cerc, cu lanþuri de picioare. Ne scotea pe etaje.Aud deodatã: „Uite-l pe poet!”. Am tresãrit ºi amalergat la fereastrã. ªi, ce vãd? Un „spectacol”care mi-a produs greaþã pentru nemerniciagardianului – ºi ruºine cã purta demnitatea de om.Un bãtrânel cocârjat, slab ca o scoabã, o þârã deom, care de-abia îºi miºca picioarele, rãmãseseîn urmã. Gardianul l-a croit cu o cravaºã pespinare. Ca fulgerat, bãtrânul a cãzut la pãmânt.Am închis eu ochii de durere… Cel cãzut erapoetul Radu Gyr. Chinurile îi mâncaserã tinereþea.

În priveam cu ochii în lacrimi. Cum puteam sã-l ajut? Rugându-mã: ªi sus pe crucea crâncenã,pe care/ stã neamul nostru-nsângerat, Tu scrie /Iisuse, un aprins inel de soare, / ca semn alÎnvierii ce-o sã vinã.

Cât am stat la Aiud, cam sãptãmânal se duceavestea printre deþinuþi cã Radu Gyr a murit.Cineva era interesatã sã lanseze acest zvon, sã-iopreascã poetului sângele fierbinte, sã-i închidãîn mormânt „geamãtul furtunii”.

Nu concepeam cã Radu Gyr ar putea muri. Arfi murit sãrutul lui fierbinte pe lacrima sfântã aÞãrii. Pentru mine el era un munte de om, cevaunic.

Gândul de a-i colecþiona poeziile s-a înfiripatdefinitiv în mintea mea. Dacã se duce cu ele înmormânt? Pierdeam o comoarã! Astea îmi eraugândurile.”

Prin împlinirea acestui gând, Dumitru Cristea arãmas nemuritor ºi el. A rãmas în cultura românãca „model uman ºi literar”. (Adrian Popescu). De-atunci, l-a urmãrit ca o umbrã pe fratele lui dedetenþie. Deºi nu-l cunoscuse personal, Radu Gyrdevenise maestrul sãu liric.

Principe al poeziei închisorilor, acel om cusuflet cald în care îºi încrustase toatã pãtimireaunei generaþii a animat cu poeziile sale milioanede români. Versurile lui spulberaserã ziduri detemniþe, erau gloanþe de mitraliere care secerauneghina din lanul verde al þãrii. Ele pãtrunseserãpânã în cel mai îndepãrtat sãtuc, intraserã îninimile milor de Ioni ºi Gheorghe, tulburând pânãla demenþã fiara roºie.

Deliu Iuliu Bãlan, deþinut la Aiud, în secþiabolnavilor T.B.C., îºi aminteºte: „Ne-au dat ocamerã cu priciuri de lemn, suprapuse, acoperitecu câte o rogojinã ºi pãturã. (…) Într-una din zile,au fost scoºi la plimbare, din greºealã, condam-naþii din douã camere. Atunci m-am întâlnit cu celmai preþuit dintre noi, Radu Gyr. Adus din spate,cu ochelarii mari peste nasul acvilin – un omdeosebit de amabil. Tandru, m-a îmbrãþiºat, m-aluat de braþ, strâns, ºi am fãcut câteva cercuriîmpreunã. M-am simþit mic, jenat parcã de atâtaatenþie pe care ni-o acorda ºi pe care socoteamcã nu o meritãm.”

Un alt deþinut, Anastasie Brezescu, ne-a lãsat oamintire la fel de emoþionantã: „Ajung în curte, mãopresc. Eram în dreptul uºii, la ieºire în curte, spreWC-ul secþiei, prevãzut cu mai multe cabine.Arãtam speriat ºi destul de timid. Vãd cã se

17

D Lestine iterare

Page 20: Destine Literare Oct. 2013

apropie de mine un om mai înalt, puþin adus despate, cu ochelari pe un nas destul de mare, pecap cu o bonetã vãrgatã ºi cãmaºã cu mâneciscurte. Zâmbind, întinde mâna dreaptã spre mine,mã ia pe dupã cap ºi-mi spune:

– Hai colega, cu mine la plimbare. Nu te speria,totul va fi bine. ªi eu am fost aºa la începutul bolii.

Mã strânse la pieptul lui ºi plecarãm laplimbare. Eu mã pierdusem de tot. Mergând îndreapta lui, începuse sã-mi vorbeascã. Mãîncuraja sfãtuindu-mã sã fiu mai senin ºi sã iaulucrurile aºa cum sunt ele, bune ºi rele.

– Sã nu uiþi cã noi trebuie sã credem cu tãrie cãvom ieºi afarã. Sã-l avem pe Dumnezeu în noi tottimpul. Strâns la pieptul lui, îi simþeam cãldura…Eram copleºit.”

Pentru bãdia Ilie Tudor, din Craiova, poezia luiRadu Gyr era o scarã cãtre cer pentru obidiþiiveacului: „Pereþii celulei erau zgâriaþi cu poemele

lui Radu Gyr. Rugãciunea a fost secretul salvãriinoastre la Aiud ºi, lângã rugãciune, poezia lui Gyra legat inimã de inimã ºi suflet de suflet. Versul luise trãia. Îl trãiam. Era pentru noi hainã ºi hranã,apã ºi cãldurã. Câþi dintre tinerii care se dezvoltãacum în libertate se întâlnesc cu aceste perle?Câþi le cautã? Sunt pentru ei. Pentru cei demâine, (…) Este o certitudine constatatã nunumai de mine, ci ºi de mulþimea deþinuþilor politicianticomuniºti care s-au învrednicit sã ducã cruceaunui neam obidit de aproape jumãtate de veac.Este o certitudine pentru oamenii peste care acãzut piatra de moarã a proceselor, pe cât denedrepte ºi viclene, pe atât de numeroase ºigroaznice. Montate mãiestrit de cei de altã legeau avut ca scop destrãmarea a tot ce aveaspiritualitatea româneascã mai reprezentativ.”

„În toþi anii mei de închisoare n-am cunoscutvreun om mai politicos decât dânsul – îºiaminteºte preotul Nicolae Grebenea. A sosit RaduDemetrescu Gyr. Fusese pe front ca soldat, dar afost decorat cu Virtutea Militarã ºi Crucea de Fier.Acum era adus lângã ceilalþi (în urgia temniþei dela Aiud – n.a.). Era conferenþiar universitar defrancezã ºi românã la Bucureºti. Blond, originardin Craiova, cu tatã artist, mama din Ardeal, firav,cu o defecþiune la intestine, foarte cult, tãcut ºidiscret, atent cu toatã lumea. Era un punct deatracþie (…) Împrãºtia în jur un aer de sãnãtatemoralã, de încredere ºi bãrbãþie. Venea de laspitalul din Braºov. Întors de pe front, scriseseniºte poezii de rãzboi foarte apreciate. Era încã înplinã vigoare creatoare ºi apãrea mereu cu cevanou. Creaþia lui variatã a fost ca o hranã pentrutoþi, ca o cuminecãturã la praznicele mari.”

Omul acesta legendar care l-a adus pe Iisus încelulele deþinuþilor a pãtruns în sufletului luiDumitru Cristea într-atât de adânc încât a intrat înmormânt cu fericirea cã a salvat de la uitare 300de poezii ale lui Radu Gyr pe care le-a memoratºi le-a transcris, apoi, în trei caiete. „Nu regretnicio clipã acest gest pentru care am primit opedeapsã mai severã ca a unui criminal feroce:25 de ani muncã silnicã, 10 ani degradare civicãºi confiscarea averii. (Sentinþa Tribunalului MilitarConstanþa nr. 157/3 aprilie 1959)

———————————————Partea a doua: Moartea la Aiud, din romanul-puzzle

„Vulturul albastru”, Editura Antim Ivireanul, 2013.18

D Lestine iterare

Page 21: Destine Literare Oct. 2013

Conform normelor ºtiinþifice în uz, Gabriel Stãnescua mulþumit sincer (pe contrapagina de gardã) unorcomentatori avizaþi pentru îngãduinþa de a le fi preluatanumite articole din publicaþiile pe care le-au editat saule editeazã ºi pentru ajutorul documentar [astfel oferit].

Modernitatea actului de editare se vede încã de laformularea titlului din prefaþã/cuvânt înainte, un fel deluat în seamã: Mircea Eliade sau odiseea cãrtura-rului în cãutarea drumului la centru.

Luând în calcul mrejele actului critic în asemeneasituaþii, Gabriel Stãnescu, avându-se pe sine caexemplu, în ecuaþia aceasta – þara de origine (cu toateale ei: istorie, geografie, credinþã, mentalitãþi, persona-litãþi º.a.) ºi exilul, propune o dezbatere tonicã, pildui-toare ºi avertizatoare totodatã.

Ceea ce mai rãmâne din insul român acolo, departe,este… limba nativã, proslãvitã fulgerãtor de mulþi poeþiai sec. 19, chiar dupã ce s-au întors de la studii dinstrãinãtate.

Ulterior, în sec. 20, care a ºi încheiat mileniul, subcrucificarea celor douã rãzboaie mondiale, limbaromânã nu s-a mai mlãdiat sub imperiul forþelor de co-municare, din interior, ci ºi-a racolat influenþele trebui-toare pentru a-ºi continua existenþa în comunicare.

Iar dupã aceea, sub apãsarea tragicã a politicii roºii– care a cuprins pe unele þãri din Europa de Est, limbiiromâne i-au cam secat izvoarele comunicãrii, fiind obli-gatã sã formuleze doctrine, sã deformeze istoria trecutãºi sã exalte în ditirambi prezentul nãucitor! Pe bunãdreptate, francezii i-au spus limbã de lemn (detalii îndocta carte Limba de lemn, de Françoise Thom, ediþiadin 2005, în traducerea doamnei Mona Antohi, cu unstudiu introductiv de Sorin Antohi, Humanitas, 248pagini).

Nu ºtiu dacã fãrã aceastã tristã (cred, ºi ireversibilã!)perioadã, ar fi apãrut, ori, mai corect spus, întreþinutpentru o vie comunicare structuralismul (în Franþa),semiotica (în Italia). La acest capitol, al înnoirii limbiipropriu-zise, nu ºi al paraziþilor ei, româna noastrã nu s-a afirmat… public, cu aceste noutãþi lingvistice doar încercurile restrânse din facultãþile de profil – Cluj,Bucureºti, Timiºoara, Iaºi.

Pentru detalii în aceastã privinþã a se vedea carteanoastrã din anul 2000, intitulatã mai mult decâtsemnificativ: Ipostaze ºi Metastaze ale discursuluioficial. Se aflã acolo note ºi impresii de lecturã desprelucrãrile Primului Congres al Scriitorilor din R.P.R.,18-23 iunie, 1956, (242 pagini).

Modelul de lucru folosit atunci intenþionãm sã-l

transferãm ºi în poziþionarea acestei cãrþi în arealulculturii româneºti produse în exil.

Astãzi, când locuim într-o lume deºãnþatã ºi deºiratãa concretului, care paralizeazã stãruitor atâtea com-ponente ale demersului social, între care învãþãmântulºi cultura, clamându-se demagogic libertatea demiºcare ºi de expresie, demersul lui Gabriel Stãnescuse-ncarcã de nobleþe ºi respect.

Socotesc cã formularea în cãutarea drumului sprecentru face trimitere, în timp, spre Leonardo da Vinci(1452-1519) – arhitectul, sculptorul, anatomistul, mate-maticianul. Cuvântul centru, polimorf, se utilizeazã învarii domenii ale existenþei, fiind prezent în fondul prin-cipal de cuvinte al tuturor limbilor dezvoltate.

Fixându-l pe Mircea Eliade în centrul contempora-nilor sãi, – de la subiect logic ºi gramatical –, autorulcrestomaþiei, poet de formaþie, nu mai instituie, prinîntreg periplul sãu, atât de obiºnuit, dar de mare caznã,doar exerciþii de apãrare pasivã; ºi ca orice implicat înmijlocul exilului, vorbeºte de acolo, printr-o portavoce asinceritãþii ºi a pildei exemplare.

Sunt amintiþi: Vintilã Horia, Nae Ionescu, EmilCioran, fiecare cu profilul lui spiritual. Dar ºi NichiforCrainic, Zelea Codreanu, Armand Cãlinescu, ori bine-fãcãtorii români care i-au înlesnit lui Eliade plecarea în1940 în misiuni cultural-diplomatice în Anglia,Portugalia, Franþa. Ei s-au numit Al. Rosetti – pe atunci,director al Fundaþiilor Regale, ºi Constantin Giurescu,ministrul propagandei.

Pe bunã dreptate, afirmã prefaþatorul: Carieradiplomaticã i-a salvat viaþa, iar Occidentul (…) i-a per-mis sã devinã ceea ce nu ar fi putut deveni niciodatã,dacã ar fi rãmas în þarã, adaugã Gabriel Stãnescu.

În Franþa, între 1946-1948, a predat istoria religiilor,iar din 1956, va deveni profesor plin la Chicago, laaceeaºi disciplinã pânã la moartea sa, din 22 aprilie1986 (ora 940).

Gãsim în Jurnalul lui Eliade o însemnare, care serostuieºte astfel: Astãzi a face culturã este singurapoliticã eficace la îndemâna celor din exil.

Nu disecãm acum gradul de generalitate ºi deadevãr conþinut în observaþia lui Eliade din 1949; scriemdoar cã rãmâne acceptatã atâta timp cât suntem toþiconvinºi cã prin culturã înþelegem aceleaºi dimensiunipolivalente ale termenului. Deoarece, mai încolo, Eliadese revendicã, precum contemporanul sãu, CamilPetrescu, din doctrina lui Platon, apãsând pe formelede conducere ale noocraþii: În centrul istoriei nu se aflãpoliticienii, ci elitele intelectuale (apud G.S., p. 11).

19

D Lestine iterare

MA

RIA

N B

AR

BU

(RO

NIA

)

DESPRE PREFAŢALUI GABRIEL STĂNESCU

Page 22: Destine Literare Oct. 2013

Este îndrituit G.S. când scrie despre reproºurile ce i s-aufãcut lui Mircea Eliade de cãtre conaþionalii din exil, fiindcãel, acceptând sã-i fie publicate cãrþi în România, ar echivalacu o formã de colaborare tacitã cu autoritãþile roºii.Rãspunsul savantului, pe cât de simplu, pe atât deedificator, cunoscând prea bine psihologia snobului român(în aceea perioadã, el desfãºura cursuri la Universitatea dinChicago. Aferim!).

În aceeaºi tonalitate a constatãrilor, G.S. afirmã cãanumiþi scriitori din exil, publicând în Occident, aucontracarat (cumva!) cãrþi ale realismului socialist – MitreaCocor, de Sadoveanu sau Desculþ, de Zaharia Stancu.

Dacã Mitrea Cocor ilustreazã o temã de actualitate atimpului comunist – confiscarea moºiilor celor bogaþi ºiîmproprietãrirea celor sãraci, prin reforma agrarã din 6martie 1945 – autorul ar fi trebuit sã vadã istoria anului1907, a rãscoalelor pornite din nordul Moldovei care auîmpins pe þãrani la revolte nemaiîntâlnite pânã atunci. Darflacãra miºcãrilor þãrãneºti a cuprins întreaga Moldovã,dar ºi zonele Munteniei ºi ale Olteniei. Or Zaharia Stancua plonjat cu imaginarul sãu într-o realitate cutre-murãtoare. Numai sintaxa textelor în sine oficiazãzguduirea epocii ca atare. De aceea, romanul a colindatîn sandale de aur, atât în Europa, cât ºi în þãri ale Asiei.Apropierea scrierii de Rãscoala, lui Liviu Rebreanu, a fostîndreptãþitã.

G.S. putea sã invoce ºi Desfãºurarea (1952) de MarinPreda, ºi nu numai, ºi nu greºea deloc. În epocã, s-acomentat îndelung despre realismul critic (sintagmãinventatã de Mihai Novicov, pentru a justifica ofertele literarede dinainte de 1950), unele dintre acestea au fost pecetluitetotuºi doar cu termenul de realism); despre realismul socia-list. Cartea s-a intitulat: Realism. Realism critic. Realismsocialist (1961).

Cunoscutul în epocã, destul de bine – Ov. S. Crohmãl-niceanu are ºi el o… broºuricã intitulatã, cum altfel?, Pentrurealismul socialist (1960).

Aºa cã, vorba lui Marin Sorescu, Uºor cu pianul pescãri (1986)!

Vorbind în cunoºtinþã de cauzã, Gabriel Stãnescu scriesec despre obsesia lui Eliade cã România n-a ajuns þara pecare el o proiectase a fi. Ba, mai mult, ideea dezrãdãcinãriipãrea sã i se atenueze dupã instalarea lui la Paris; dedispãrut, niciodatã! Dar dupã cum va mãrturisi regizorulPaul Barbãneagrã, ºi el aflat în exil, plecarea în America areprezentat pentru Mircea Eliade adevãrata desþãrare. Cãplecarea la Chicago a fost pusã la cale de o abjectã crea-turã, profesorul universitar comunist, nãscut în România,Lucien Goldmann, care trimitea foarte des studenþi marxiºtiîn seminar, sã-l provoace (G.S., p. 12).

În Elveþia, unde fusese invitat, într-o varã, de Jung, încadrul celebrelor întâlniri Eranos, un coleg din auditoriu, i s-a adresat, zâmbind: Domnule Eliade, eu sunt rectorulUniversitãþii din Chicago. Sunt evreu ºi de zece generaþii, aimei au fost rabini. Ei bine, în numele acestei tradiþii iudaiceºi-n numele conºtiinþei mele, vã rog un lucru: Daþi-i draculuipe ãia de la Paris ºi veniþi profesor la noi la Chicago.

Regizorul continuã prin condeiul lui G.S.: Eliade n-aputut refuza aceastã invitaþie, dar, de multe ori, mi-a spus:«Adevãratul meu exil n-a fost plecare din þarã la Londra, în

Portugalia sau la Paris. Nu! Adevãratul meu exil a fostplecarea mea din Europa la Chicago».

No comment!

*

Ideea lui Gabriel Stãnescu de a alcãtui aceastãcrestomaþie este de toatã lauda, dar ºi felul de a scrie(aceastã prefaþã) chiar îl pune pe Mircea Eliade într-uncentru prismatic pe care îl vor survola 64 de cãrturari. Oprismã cu 64 de laturi, care nu pot fi egale niciodatã (cãci n-au fost vreodatã!), deoarece fiecare vrea sã dea ºah larege.

În aceeaºi ordine de idei, speculând o teorie mate-maticã, de geometrie în spaþiu, de fapt, faþã de prismadreaptã, ori cea oblicã, prisma triunghiularã are proprietateade a descompune lumina naturalã în cele ºapte culorifundamentale.

Dacã Eliade-omul a îmbrãþiºat, în rãtãcirile lui dintinereþe, culoarea verde, recunoscând-o în exil, de cea roºienu s-a apropiat niciodatã. Imaginarul sãu literar a fost cons-truit prin vocaþia sinelui, adicã a centrului, cãtre orizonturilecomunicãrii, musai diferenþiate. Vezi experienþele nenu-mãrate descrise ºi procesate în romanul Noaptea deSânziene.

Printr-un asemenea act de recuperare a valorilor deculturã din diaspora, printr-o evaluare concretã, deschisã,Gabriel Stãnescu s-a apropiat de colegii sãi de Generaþie‘80: Stelian Tãnase, Dan C. Mihãilescu, Tania Radu,confirmând.

Plecarea lui din lumea optzeciºtilor i-a îndurerat pe toþi. Pe blog-ul lui Liviu Ioan Stoiciu, într-un Jurnal on-line,

citim: Ieri, duminicã, scriitorul-filozof Gabriel Stãnescu amurit subit în apartamentul lui din Bucureºti, „probabil pe unfond de epuizare psihicã ºi fizicã, ocazionat de Târgul deCarte Gaudeamus, 2010, unde programase numeroaselansãri”.

Dora Grozawww.cristinateodoragroza.blogspot.com

20

D Lestine iterare

Page 23: Destine Literare Oct. 2013

21

D Lestine iterare

LUC

IAB

AR

DA

RI(

RE

PU

BLI

CA

MO

LDO

VA)

LUPUL

Lupul este supãrat,Cã nu l-au lãsat în sat:“N-am venit sã vã mãnânc, Am venit doar sã vã cânt: auuuu!”

Fugi de-aici, ce mai cântare,Te ia frigul pe spinare,Ai bãgat spaima în toþi,Nu eºti cântãreþ, eºti hoþ!

Ei, ce-atâta hãrmãlaie,Mã-ntâlnesc în sat c-o oaie,I-am promis încã de marþi,C-o invit azi la un vals…

-“Uite, vine vânãtorul!-“Nu mi-aþi înþeles umorul”…

LITERELE

Multe litere ‘n cuvinte,Le învãþ sã le þin minte.Uite câte sunt în carte!Le citesc acu’ pe toate.Adunate în poveºtiDespre feþe ’mpãrãteºtiEu le ºtiu acum pe toate -Sunt prietenii din carte.

DARURI PENTRU NEPOÞICÃ

Moº Crãciun cu barbã albãMi-a adus o torba-ntreagã De cadouri mult dorite ªi de vise împlinite:Cãrþi, creioane, jucãrii,Sã mã joc cu alþi copii.Sã cresc mare, sãnãtoasã,ªi sã fiu cea mai frumoasã…

Poezii pentru copiiDebut

Eugen Crãciun

Page 24: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

22

NIC

OLA

E B

ÃLA

ªA(R

OM

ÂN

IA)

Dragii mei,

În primul rând, trebuie sã vã spun cã am ezitat mult timp sã pun în discuþie cele de mai jos,în al doilea rând, de data aceasta, nu voi face o introducere în stil clasic sau cu trimiteri spremarea gândire a lumii, cãtre structurile conceptuale, ci am sã vã povestesc ceva, în ideea de avã incita, apoi… Înainte de toate, însã trebuie sã vã spun cã cei din generaþia mea am trecut ºiam trãit în douã lumi: una înaite de `89, de tip totalitar, stãpânire în care miliþienii, securiºtii etc.,într-un cuvânt ai de sulicã frânaru, din regimul comunist, îºi fãceau de cap ºi, a doua, cea dedupã `89, despre care, deocamdatã... Aºa cã, toate din cele ce sunt ºi stãpânesc, astãzi, subsoare, pe plaiuri mioritice, stau crãcãnate când cu un picior pe tãrâmul cretinismului uman (fãrãa generaliza, omul, contextual, devine bestie. Când are puterea, în special!), când ºi cu altul petãrâmul decadenþei omului. De aci ºi pendularea asta, iar din ea ºi brambureala (la nivel de stat,la nivel de tot), din ultimii douãzeci ºi trei de ani, bramburealã ce, din câte se pare, tinde spreuniversalizare. Mira-m-aº sã fi avut dreptate Brucan cu cei douãzeci ºi cinci de ani ai sãi!Uneori, sunt mai sceptic decât Heidegger când, cu toatã antropologia sa filosoficã, s-a gânditla sfinþi, pentru o posibilã salvare a omenirii (Interviu realizat de Rudolf Augstein, Georg Wolff,de 23 septembrie 1966, publicat în revista Spigel, 31 mai 1976). Din punctul meu de vedere,aºa razna cum suntem acum, nici dracu nu ne mai îndreaptã! Atât ne-am strâmbat de rãu! Darfie, mai am rãbdare. Ar mai fi doi ani, ºi poate, ºi pentru români minuni…

Odatã fãcutã aceastã precizare, aflaþi cã înainte de 89, am lucrat la o uzinã craioveanã,evident,,,mãreaþã realizare” a poporului boborizat. Terminasem prima facultate, la Bucureºti, iarregimul comunisto-securisto-jigodist (Doamne, câte jigodii! Ãlea cu culturalizarea, de rangîntâi!), purtãtor de griji omului, la vremurile de atunci, musai, te încarteruia. Nu de alta, dartrebuia sã fii cumva supravegheat ºi, mai ales, sã fi educat (de ãia cu culturalizarea) în spiritualluptei de clasã, spre binele poporului ºi propãºirea comunismului spre cele mai înalte culmi(expresie de la congresele partidului, din limbajul curent al activistului, al turnãtorului, al… ºi,mai ales, al lingãului. Cã, dintr-ãºtia, specialiºti în limbi ºi lins în cur, de când lumea! Parcã i-asemãnat ãl cu coarne în primordii ºi s-au rãspândit, deja, peste tot, pânã la sfârºitulveacurilor).,,Da, dar regimul de atunci nu te lãsa pe drumuri, muritor de foame, cum fac ãºtiade acum!”, o sã-mi ziceþi voi. Are rost sã vã mai amintesc faptul cã muritorii de rând, doarmuritori ºi atât?,,Muriþi voi, cã trãim noi!”, slogan, tot din cele mai vechi timpuri. Sã vã maiamintesc de faptul cã, pentru un litru de lapte, un fel de piº-vacã, dormeai la uºa prãvãliei decum închidea analfabetul închiriat pe post de mãgar-ºtab, la ºtabul de la sfatul popular? Nu!Sau, dacã vreþi...

Revenind, pe vremea comuniºtilor, ca proaspãt absolvent de facultate, cu o tonã ºi ceva decarte în cap (carte chiar se fãcea!), erai angajat (amintesc faptul cã nea Nicu, începând cu anul1981, a închis oraºele mari), la stat! În cazul meu, la întreprinderea aia, de utilaj greu ºi... curvecomuniste. Spun asta pentru cã acolo, la locul meu de muncã, din trei, doi (ãia care dãdeau cuciocul), erau deja fãcuþi, din ciocãnari-analfabeþi, la apelul de seara, la cârciuma de la Saru, de

Despre firesculîn nefiresc şi invers

Page 25: Destine Literare Oct. 2013

lângã Balº, maiºtri. Mai pe româneºte, cu acte în regulã, ciripitori la secu. ªi, sulicã, cu diplomã desecuristo-jigodist, te turna pânã ºi la ºeful de pe scara blocului (cã aveam ºi acolo un ºef), chiar dacãnimeni nu-i cerea. Cum? Aþi uitat? Nu se poate! Uite, vã amintesc eu, cam aºa:

,,Domne comandant, io, Scârþã, ãla cu duºumeaua, cã scârþâie, a dracu, de când lumea, în searaasta, treaz, adicã negustat, am vãzut cu ochii mei chestiuni împotriva partidului ºi împotriva orânduirii.Aºa cã vã aduc la cunoºtinþã cã l-am vãzut pe pocitul ãsta de Firicã investit de partid cu credinþã, sã-i culturalizeze cu doctrina sau sã-i beleascã pe þãrani, acum trãdãtor de stat... ªi ar mai fi... Înconsecinþã, cobora pe scãri cu ambele putori cu care o viaþã s-a distrat, dar cu care la sfat, neam! Dinacest motiv zic, conform stãtutului în partid, cã e, dupã aliniatul al ºaºelea, mai mult decât poligam, cãa trãit, când cu una, când cu alta, încât unul ca mine, cu origini sãnãtoase, neam! Acu, târziu, la oraasta, când latrã câinii peste drum, nu ºtiu. Sunt la Drincã, ce o face ei doi derbedei împotriva moraleila partid, cu douã, iar nu ºtiu. Io, Scârþã, propun sã luaþi la cunoºtinþã ºi sã-i bãgaþi la temniþã vreocâteva luni, cã e pericol mare pentru scarã ºi pentru neam. Cã poate atenta ºi la Scârþa mea. De- aiaio zic sã fiþi fermi ºi sã-l tãbãciþi ca sã opriþi toate aceste nenorociþi. Cã dupã aceea, Tãsicã al meu,pâinea lui Dumnezeu, ºi cu Scârþa face ei cele de trebuinþã ºi pomana. ªi pentru dumneata! Nu maisemnezi, cã mã ºtiþi cât de serios ºi cât v-am servit cu cauza! Pentru totdeauna, Scârþ.’’

Dupã fapta demnã de care se credea, tov. sulicã se trãgea cu oricine de ºireturi ºi spunea în guramare, cã ºi el avea, la f-f, (pentru cei tineri, fãrã frecvenþã, ca sã nu vã gândiþi la cine mai ºtie ce aiureli)tot atâta carte cât inginerul, cât medicul, cât profesorul, ba cât toatã lumea ce a mers la ºcoalã ºi ziua,ºi noaptea. În plus, idea conform cãreia, doar el, meºterul securisto-ciocãnar, ar fi þinut în spateintelectualitatea, era lozinca strigatã dimineaþa, la prânz ºi seara... Lupta de clasã ºi securisto-jigodismul îi permitea.,,Bã tataie” - îmi zise zilele trecute un nepot – eºti depãºit, chiar expirat de tot.Pãi, la vremurile de acum, asemenea! Dumneata nu vezi, cã eu, la ºcoalã, mai ba, mai da... În plus,manifestãri dintr-ãlea, pomenite de cãtre dumneata, ºi astãzi, tot aºa.,,O fi” – încerc eu sã-mi apãrtimpurile ºi zisa... -,,dar pe vremea mea, cel plesnit de jigodism întâi fãcea facultãþile, adicãprimea,,diplomili” (vorba ãluia), apoi se apuca de liceu, pe la fe-feul ãla sau la seral, seara.,,ªi astãzi,tot aºa! Mai deschide ºi tu ochii, mai priveºte lumea! Ce Dumnezeu!” – i-a fost lui replica. Ce sã maizic? Am fãcut ochii mari, urechile pâlnie ºi…,,Langa-tanga! Tanga-langa! Uite cum mai vine vaca! …ªipe ea, nici mãcar tanga! Langa-tanga! Boul-vaca!… Diplome tot de-a valma! Doctorate pe parale…Toate, fãrã tanga!” ,,Mda! – îmi zic –,,are dreptate prostul, e deºtept!’’ …ªi pe loc îmi amintesc defaptul cã toþi cei de la judeþeana de partid (ºcoliþi, da, ce ºcoliþi! ...La f-f ºi etc.), neangrenaþi pe funcþiiîn noua orânduire, adicã asta, de acum, au fost promovaþi profi univ. (dupã ce auschimbat,,,Colectivizarea agriculturii” cu,,Reforma în agriculturã”, titlu de pe coperta singurei operestudiatã, dezbãtutã ºi etc., la ed. „Belsuly” publicatã. Caz autentic! Cunãscãtorii ºtiu bine, ºtiu desprece e vorba!), li s-au fãcut facultãþi, (particulare sau de stat), unde, desigur, leninismul ºi limba de lemn,la rang înalt. Apoi, diplome (de licenþiat, doctorat, postdoctorat, pentru orice sincopat), la kilogram.Asta au învãþat, asta fac! ªi desigur, pentru profit, pe bani ºi la pielea goalã (jos textila!).,,Langa-tanga!Tanga-langa! Uite cum mai vine vaca! Langa-tanga! Boul-vaca!…

Lãsând ºi gluma, ºi ironia la o parte (cã nu la aºa ceva am vrut sã vã incit, e deja prea mult sexpublic, la vedere!), mã crucesc ºi vã întreb: o fi fost bine, o fi acum rãu?! Cu alte cuvinte, toate celepovestite þin de firesc?! Sau sunt în afara lui, a firescului?! Întreb în condiþiile în care, firea-de-a-fi înlume (pomenitã de Eminescu chiar înaintea lui Heidegger, nu se lasã prinsã, nu se lasã la îndemânaexplicitului). Întreb în condiþiile în care vãd (ºi eu, ºi voi) cum astãzi, firescul e nefiresc ºi invers.?Despre Þârdel, despre Joiþine, Urinele (helãuuu!) Sfârlogei ºi Cioc(cioline), de data asta, nu mai ziccine ºtie ce. Sunt în plin sezon! Sunt la produs! Dacã acum nu scot ºi ei un ban pe „centurili” (vorbaãluia) nou înfiinþate, atunci când? Dar iar vin ºi întreb: o fi fost bine, o fi acum rãu?! E firesc? E în afarafirescului, a normalului? Cã de a fi legal, ce sã mai spun?! Dar despre legi chiar dacã au mai vorbit ºialþii, o sã vorbim ºi noi, dar altãdatã… Nu acum. Nu de alta, dar despre ce legi sã vorbim, când ele seaplicã doar muritorului, ce are dreptul doar de a muri. Muriþi voi, sã trãim noi! Machea? - mã crucescºi eu. O fi fost bine, o fi acum rãu?! Voi ce ziceþi?

23

D Lestine iterare

Page 26: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

24

LUC

REÞ

IAB

ERZI

NÞU

(IS

RA

EL)

“Nu existã o legãturã de pace maibunã decât medicina, iar personalulmedical crede cã va schimba Orien-tul Mijlociu... poate o schimbaremicã în imaginea lor, ºi asta e ceva;Camere de spital de operare ºi nu înpoliticã. Aici sunt toþi egali.”

“Când lucrez nu întreb de care parte aparþinepacientul, a declarat Dr. Salman Zarka, coman-dant al unui spital de campanie. În timp cerãzboiul civil din Siria, început în martie 2011,continuã ºi astãzi, culminând cu atacul chimicdin 21 august 2013, sub regimul lui BasharAssad, când au murit peste o mie de persoane;Comunitatea Internaþionalã este îngrozitã ºineputincioasã în a stopa grozãviile din Siria, iarliderii politici gândesc ºi discutã pe margineaacestei situaþii; Preºedintele Statelor Unite aleAmericii cautã susþinere din partea aliaþilorNATO pentru un atac “fulger” asupra Siriei, astfelca Bashar Assad sã plãteascã parte din preþulpentru care a încercat, sângeros, sã nimiceascãpoporul sãu; Iran, Siria ºi Hezbollah, sepregãtesc pentru operaþiuni militare în comun(The Daily Star) iar cetãþenii israelieni, de teamãºi îngrijoraþi cã Assad atacã chimic Israelul,aºteaptã zi ºi noapte pentru a obþine mãºti degaze (Jerusalem Online); “Când pacienþii vin laspital sunt în stare ºoc, manifestându-sesuspect faþã de medicii israelieni. Este nevoie detimp, ore, o zi - douã zile, pânã când conºtien-tizeazã cã sunt aduºi acolo pentru a fi trataþi.Este fascinant sã vezi schimbarea de conºtiinþãcare are loc, sã vezi cum cei trataþi se întorc înSiria cu sentimente de mare recunoºtinþã, greude redat în cuvinte.”Fizic, am simþit un sentimentnumit misiune istoricã, fãrã ghilimele” - spune unmedic. “Nu mã intereseazã dacã cei rãniþi saufamiliile lor sunt identificate cu Assad sau cu

rebeli. Au fost aici oameni, pacienþi ºi medici.” Lt.Col. Dr. Ofer Merin, chirurg, directorul unitãþii detraume ºi director adjunct al Spitalului “ShaareZedek Medical Center” din Ierusalim, anali-zeazã, nu doar membrele deteriorate, dar, deasemenea, starea mentalã, neobiºnuitã în carese gãsesc pacienþii sirieni, traumatizaþi de ororilerãzboiului civil din Siria.

Personalul medical nu vorbeºte cu pacienþiidespre lupta de peste graniþã, rebelii lui Assad,asupra armelor chimice ºi intervenþia americanãîn ceea ce priveºte Siria. “Am citit ziarele, catoatã lumea, dar aici, în spital, viaþa este un felde balon”, spune Dr. Alex Moritz, un chirurg dela Spitalul “Assaf Harofeh”.

Cum s-a înfiinþat acest spitalde campanie la Înãlþimile

Golan?

În dimineaþa zilei de 16 februarie 2013 s-araportat la Comandantul unitãþii militare dinnordul Israelului cã sunt ºapte rãniþi, în staregravã, lângã gardul frontierei cu Siria.

S-a acþionat pentru primul ajutor, cu un medicºi echipa sa, urmând ºi intervenþii chirurgicale. Încursul aceleaºi zile, la prânz, s-a înfiinþat unspital de campanie, cu personal ºi echipamente.

În martie 2013 a sosit al doilea val cu civilisirieni rãniþi. Alte cazuri de rãniþi au fost arãtatede pacienþi, rãniþi gãsiþi de cealaltã parte agraniþei. Au fost salvate vieþi. Cei de la Spitalul“Shaare Zedek Medical Center” nu ºtiu deexistenþa Spitalului “Înãlþimile Golan”.În spitalexistã o salã de operaþii, sala de terapie inten-sivã cu patru paturi ºi aparaturã de monitorizaredotatã cu respiratori, aparaturã pentru raze,laborator, farmacie ºi trei saloane cu 12 paturi.Pacienþii - bãrbaþi, separat de femei, stau câtevazile pânã la o sãptãmânã, apoi sunt duºi la unspital pentru continuarea tratamentului. La

Corespondenþã specialã

Medicii israelieniau salvat vieţi la

sute de răniţi sirieni

Page 27: Destine Literare Oct. 2013

fiecare rãnit a fost ataºatã de mânã o brãþarã dinplastic cu numãrul de identificare. Starea de sãnã-tate ºi tratamentul sunt înregistrate într-un formatelectronic cu documentele medicale, iar medicii sepot consulta cu colegii lor din spitale din întreagaþarã prin apeluri - conferinþã, pe marele ecran.Steagul israelian, imens, care acoperã un perete deterapie intensivã, este primul lucru pe care îl vedeun sirian rãnit, când se trezeºte din anestezie.

http://article.yedioth.co.il/default.aspx?articleid=7545 #öäì #ñåøéä #áéúçåìéí #çãùåú #éãéòåúàçøåðåú”/>

“Dacã e ceva ce vreau sã fie ºters din conºtiinþapacienþilor sirieni este imaginea greºitã pe care ºi-au fãcut-o despre Israel. Israelul aratã diferit faþã deceea ce ºi-au imaginat, iar steagul este o repre-zentare a identitãþii noastre”, a declarat Dr. Shwartz.Barierele sunt rupte aici. Omul sirian, rãnit, nu ºi-aimaginat cã un ofiþer israelian îl va servi cu o cafeasau cã îl va însoþi la baie. Existã o barierã a limbii ºidiferenþe culturale... de aceea, este nevoie de me-dici care sã descopere hipersensibilitatea pacien-

þilor. Col. Bader ºi Zarqa - medici druzi, vorbesc binearaba ºi e mai uºor de a comunica cu pacienþii decâtmajoritatea medicilor omologi, care nu vorbescaraba ºi se folosesc de traducãtori. Primul rãnit,ajuns la spital, era o fatã de 16 ani, cu un picior rupt,spune colonelul Zarqa. Mama ei, care a însoþit-o, afost îngrozitã de stare sãnãtãþii fiicei sale dar ºi defaptul cã a fost într-un spital israelian. I-a fost fricã.(Sursa: Yediot Aharonoth). Suedia a devenit prima

þarã din Uniunea Europeanã care anunþat cã vaoferi azil pentru toþi refugiaþii sirieni care solicitãacest lucru, conform declaraþiei purtãtorului decuvânt al Agenþiei de Migrare din Suedia, cita deAFP ºi preluat de “arab news”.

Din 2012, Suedia a luat cam 14.700 solicitanþi deazil din Siria. Ministrul suedez al migraþiei, TobiasBillstroem, a cerut altor þãri sã recunoascã datorialor de a ajuta poporul sirian. “Astãzi, niciun conflictde pe pãmânt nu este la fel de teribil, sângeros ºi delungã duratã, ca cel din Siria...”, a declarat el latabloidul “Aftonbladet”.

25

D Lestine iterare

Dear President Obama,

I’m writing to you because you have received theNobel Peace Prize and before all the things, I`d liketo think about Peace in Middle East and aroundWorld.

As a citizen of Romania, like the world, wichworking in Israel for 16 years and as firm beliver ina peaceful World, please to reconsider militaryintervention in Syria.

Israel doctors saved lives hundreds of thousandsof wounded Syrians.

“A bond of peace better than medicine does notexist, and the medical staff thinks will change theMiddle East ... maybe a small change in their image,and that’s something...” say a doctor.

There are already 120.000 dead Syrians, and Icannot have any more.

I oppose the violence inflicted upon the Syriansby the Assad regime but do not bellieve that militaryintervention is the key to peace.

Despite the fact that the Syrian policy ofaggression has been a long time, the worldcommunity still has not come up with effectiveinitiatives to resolve the conflict.

The invasion that you propose will only lead tomore violence and more death, as well as thedestabilization of Syria and of the whole regim.Why?

I think that between two versions (“yes” or “not”intervention military in Syria) the U.S. Senate canvote a middle option, the absolute control ofdeposits with chemical weapons in Syria anddestroyed.

Lucreþia Berzintu cãtre preºedintele USA, Barack Obama:

Page 28: Destine Literare Oct. 2013

26

D Lestine iterare

Hoping that you read this letter, thank you!GOD BLESS YOU!Sincerely,Lucreþia Berzintu11 septembrie 2013E-mail: [email protected], Romanian Journalists

without Borders (AJRP)

Dear Friend:

Thank you for writing. I have heard from manyAmericans about the conflict in Syria and thechemical weapons attack that took place on August21, and I appreciate your perspective.

Over the past 2 years, what began as a series ofpeaceful protests against the repressive regime ofBashar al-Assad has turned into a brutal civil war inSyria. Over 100,000 people have been killed, andmillions more have been displaced.

In response to this crisis, we are the largestdonor of humanitarian assistance to the Syrianpeople. We are working with friends and allies tohelp the moderate Syrian opposition, and we areleading the international community to shape apolitical settlement. But we have resisted calls forUnited States military action because we cannotresolve someone else’s civil war through force.

The situation profoundly changed in the earlyhours of August 21, when the Assad regime usedchemical weapons in an attack that killed more than1,000 Syrians—including hundreds of children.

What happened to those people is not only aviolation of international law. It is also a danger toour security.

If we fail to act, the Assad regime will see noreason to stop using chemical weapons. As the banagainst these deadly weapons erodes, other tyrantsand authoritarian regimes will have no reason tothink twice about acquiring poison gases and usingthem. Over time, our troops could face the prospectof chemical warfare on the battlefield. It couldbecome easier for terrorist organizations to obtainthese weapons and use them to attack civilians. Iffighting spills beyond Syria’s borders, theseweapons could threaten our allies in the region.

So after careful deliberation, I determined that itis in the national security interests of the United

States to respond to the Assad regime’s use ofchemical weapons. The purpose of this responsewould be to deter Assad from using chemicalweapons again, degrade his regime’s ability to usethem, and make clear to the world that we will nottolerate their use.

In part because of the credible threat of UnitedStates military action, we now have the opportunityto achieve those objectives through diplomacy. TheRussian government has committed to joining theinternational community in pushing Assad to give uphis chemical weapons, and our countries haveagreed on a framework for moving Syria’s chemicalweapons under international control so they may bedestroyed as soon and as safely as possible. TheAssad regime has now admitted for the first timethat it possesses chemical weapons, and evenbegan the process to join the Chemical WeaponsConvention, which prohibits their use.

While we have made important progress, muchmore work remains to be done. The United Stateswill continue working with Russia, the UnitedKingdom, France, the United Nations, and others toensure that this process is verifiable, and that thereare consequences should the Assad regime notcomply with the framework that was agreed to.

Moreover, since this plan emerged only with acredible threat of military action, we will maintain ourmilitary posture in the region to keep the pressureon the Assad regime. If diplomacy fails, theUnited States and the international community mustremain prepared to act.

We have a duty to preserve a world free from thefear of chemical weapons for our children. But ifthere is any chance of achieving that goal withoutresorting to force, then I believe we have aresponsibility to pursue that path.

Thank you, again, for writing. To get the mostrecent information about the situation in Syria,visit www.WhiteHouse.gov/Syria.

Sincerely,Barack Obama

NR. Distinsa noastrã colegã Lucreþia Berzinþu, ascris aceastã scrisoare (o vedeþi mai sus) preºedin-telui Barack Obama, referitoare la situaþia din Siria.Este remarcabilã promptitudinea cu care a rãspunspreºedintele USA.

Page 29: Destine Literare Oct. 2013

27

D Lestine iterare

MIC

HA

ELA

BO

CU

(RO

NIA

)

Început de octombrie 2013…Porþile s-au deschis larg la Pala-tul TEMCO (strada Republicii, nr.65-67) din Cluj-Napoca spre alãsa sã intre scriitori ºi cãrþile lorminunate, artiºti plastici ale cãrorcreaþii reprezintã rezultatul unor„monumentale simþiri artistice”,tineri care duc mai departe tra-diþia folclorului românesc auten-tic. Totul sub genericul C@RTE– SALON DE LITERATURÃ ªIARTÃ, prefigurând dubla aniver-sare de luni: ieri, 7 octombrie2013. Prof. dr. ing. PompiliuMANEA ºi sora domniei sale,dna Dorina MANEA-CRISTEA,poposesc la borna cu kilometrul78, respectiv 80 – vârste ceadunã bucurii ºi suferinþe, amin-tiri senine ºi ceruri prea adesîntunecate, clipe ale prezentuluice odihnesc în strãluciri detoamnã aurie, ajunse acum peun þãrm liniºtit. LA MULÞI ANI! ºidin partea noastrã, rândurile defaþã constituindu-se într-un dar,însoþit de o adâncã plecãciune.

Amfitrionul întâlnirilor cultu-rale de la TEMCO, Prof.dr. ing.Pompiliu Manea, ºtie sã aduneîn jurul sãu ºi oameni de valoare,ºi idei generoase, izvorâtoarede stãri de spirit, fapt dovedit înatâtea ºi atâtea împrejurãrianterioare, în care spaþiile pusela dispoziþie s-au dovedit neîn-cãpãtoare. Pe fundalul sonorasigurat de Grupul folcloricvocal-instrumental „SAMUS” alLiceului de Muzicã „SigismundToduþã” din Cluj-Napoca, avân-

du-l în frunte pe prof. ªtefanIoanovici, „scenariul” manifes-tãrii ºi-a urmat cursul firesc,astfel încât sã putem vorbi des-pre evenimente culturale demare rezonanþã naþionalã.

Vernisajul Expoziþiei de pic-turã ºi sculpturã „Armoniiletoamnei”– care a inaugurat nouaºi spaþioasa Galerie de Artã„Alex Bucur”, de la etajul al trei-lea al Palatului TEMCO: galeriade deasupra norilor, i-am puteaspune, exagerând puþin, darjustificat, într-atât de tonicã, devitalã ºi de încãrcatã de opti-mism e lumina care pãtrundenestingheritã, din toate direcþiile,strãluminând simezele. Aduc deaceastã datã „Armoniile toam-nei” maeºtri ai penelului repre-zentând Uniunea Artiºtilor Plas-tici din Bucureºti, RâmnicuVâlcea ºi Cluj, într-o galerie cuprieteni care se numesc, simplu:Dan Cioca, Horea Cucerzan,Gheorghe Dican, Medy Dinu,Doru Drãguºin (pictor ºi sculp-tor), familia pictorilor Alexandra,Consuella ºi Tudor Meiloiu,Marin Rãducu, Nicolae Sava,Irina Sava, Eduard Stoenicã,familia pictorilor Rodica ºi AdrianTarþa. Expoziþia a fost prezentatãde criticul de artã prof. dr.Negoiþã Lãptoiu. O prezenþãineditã ºi în premierã absolutã laCluj-Napoca, prin lucrãrile saleîn tuºe suave, pictoriþa MedyDinu din Bucureºti, o figurãaproape legendarã, care a strã-bãtut veacul alãturi de mari

nume ale României – de laregine la artiºti ºi literaþi deanvergurã – ºi care, în curând,va împlini 105 ani.

Lansarea unor cãrþi dedicateevenimentului ºi oamenilor carel-au generat: „Lauri pentru aleºiimei”. Prima carte cu prieteni’’(ediþia a IV-a, revãzutã, EdituraBibliotheca, Târgoviºte, 2013) descriitorul, gazetarul, editorul ºieseistul vâlcean Ioan Barbu:Cine sunt, însã, «fraþii întruduh» ai lui Ioan Barbu, din pano-plia cu lauri, care, graþie cultuluiprieteniei ºi generozitãþii, audevenit eroi, personaje ale cãrþiisale? „Fii ai vieþii, înnoitori ºifãuritori de idei, transmiþãtori,oameni frumoºi compun întregulacestui volum remarcabil!’’(Constantin Zãrnescu). Autoruldedicã pagini de profundã emo-þie prietenilor Vasile Szolga,reputat universitar, pictorilorGheorghe Dican, Horea Cucer-zan, Medy Wechsler Dinu,Rodica ºi Adrian Tarþa, NicolaeSava, Marin Rãducu, Dan Cioca,Alexandra, Consuella ºi TudorMeiloiu, preotului Nicolae State-Burluºi, ziaristei Eva-Iova-ªimon, diplomatului Lilian Zam-firoiu, poetului, publicistului, pro-zatorului ºi traducãtorului IonAndreiþã, primarului „de cincistele” din Prundeni, Ion Horãscu,inginerului Corneliu Barbu (pa-tron al Casei Olteneºti), profeso-rului Pompiliu Manea, drama-turgului, poetului, prozatorului ºijurnalistului Doru Moþoc, medicu-

La Palatul TEMCO din Cluj-NapocaO dublă aniversare, inaugurareaGaleriei de Artă “Alex Bucur’’ şi

sărutul culorii cu metaforamuzicii şi cuvântului

Evenimente culturale de mare rezonanþã naþionalã

Page 30: Destine Literare Oct. 2013

lui primar Constantin Dumitrescu –cu toþii oameni dintr-o „lume cudeschidere luminoasã”.

Cãrþi despre supravieþuitori aiînchisorilor comuniste, adevãraþieroi-martiri sau „rãstigniþi peadevãr”, cum îi numea PompiliuManea, comentate de MichaelaBocu, Constantin Zãrnescu, IoanBarbu, Pompiliu Manea: VUL-TURUL ALBASTRU de Ioan Barbu(carte dedicatã lui Pompiliu Manea)– roman-puzzle care adunã în celepatru pãrþi ale sale – ARDEALULSÂNGERÂND, MOARTEA LAAIUD, CAIETELE LUI GYR, PUIULDE VULTUR – fragmente de docu-mente istorice, mãrturii, extrasedin dosarele de securitate, citatedin presã º.a. „Eroii cãrþii suntDumitru Cristea ºi Tudora (Dorina)Manea-Cristea (cumnatul ºi soraprofesorului Pompiliu Manea –n.n.). Picãturã cu picãturã, ei dea-pãnã amintiri dureroase, care le-aufrânt visele. Viaþa lor, ruptã în douã,în temniþele comuniste ºi în afaralor, a fost o luptã ºi un suspin. Darnu s-au încovoiat nicidecum în faþaduºmanului, s-au dovedit buniºtiutori ai marelui secret al sacri-ficiului” (Ioan Barbu). Povestea,veritabilã frescã, zugrãvitã în culorigrave ºi relatatã în ton naturalist, ezguduitoare, dincolo de puterea deînþelegere a celor de azi. Patinatimpului nu poate estompa fresca,ci dimpotrivã, o înteþeºte spre neui-tare. E fresca despre oameni careau evadat din moarte.

„De la Tecuci la Tegucigalpa” ,carte de Netuþa Matasã, a fostamplu prezentatã ºi comentatã deProf. dr. ing. Pompiliu Manea,rotunjind astfel o reuniune a artelor,sub semnul credinþei strãbune ºi altriumfului adevãrurilor care trebu-iau rostite, un moment de culturãdespre care se va mai vorbi încãmultã vreme.

[email protected]

28

D Lestine iterare

Page 31: Destine Literare Oct. 2013

29

D Lestine iterare

STA

NA

BU

NEA

(CA

NA

DA

)

ROMÂNA LIMBÃ - VERB SOLAR

E ÞARA Harfã de PoeþiROMÂNA LIMBÃ e cu noi,Vom duce-o peste mãri ºi ÞãriCa pe DUMNEZEESC ALTOI.

E Testamentul din StrãmoºiSã creºtem GRAIUL ROMÂNESC,ªi-al Cinstitorilor de NeamCe CERUL SFÂNT împodobesc.

E ÞARA Rai plin ºi de SfinþiCu EMINESCU cântã-n cor,

ROMÂNA LIMBÃ - VERB SOLARScãldatã-n NIMB NEPIERITOR!

Marþi 20 August 2013, Montreal (ora 9:30, acasã)

N.B. Pe data de 31 august se va sãrbã-tori Ziua Limbii Române. Sunt invitatã sãacompaniez cu harpa recitãrile din PiaþaRomâniei de la Montreal, de cãtre D-l AlexCetãþeanu, organizatorul evenimentului laMontreal.

Stana Bunea (HARPA DE CUVINTE -Jurnal în versuri, Vol. IV încã nepublicat)

P o e z i i

Carmen Doreal

Page 32: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

30

VIR

GIN

IAST

AN

AB

UTE

SCU

(RO

NIA

)

I. Poezie filosofico-religioasăSuntem umbre

Suntem umbre de îngeri .Prin Duhul Sfânt, CUVÂNTULa devenit Cuvântºi ne-a-nvãþat cuvinte .

Suntem cruci pe Golgotaprin martirii din neam . În arene ºi-n temniþea curs sânge de miel.

Suntem doar epigoniidin rãzeºii de-alt’dat,ameþiþi de minciunã,suntem umbre ºi-atât!

Crucea

Prin crucea desenatã cu mânã de creºtinse duce-n CER pãmântul.Inima e chematã pe cãi de pelerinºi-are ca þel CUVÂNTUL .Adamic legãmântul .

Pãmântu-i o clipitã,în Cer ... eternitatea,iar între ele viaþã . Pãcatul din ispitã,mândria, vanitateaprin rugã intrã-n ceaþã .Smerenia se-nvaþã.

Iubire creºtinã

Sã ne iubim duºmanii?Ce poate fi mai greu?

Dar ãsta e imboldulce-i dat de Dumnezeu.

Rugãciune tãcutã

Tãcerea din buzevorbeºte în suflet cuvânt cãtre Domnulºi El îi rãspunde .Prin rugã comunicicu Cerul, cu EL .

Genezã

Suprema LEGE-i Domnul – Tatãl .Suprema LEGE leagã ºi dezleagã,EA pregãtit-a hãul sã se nascã .Dar mintea n-ar putea sã înþeleagã misterul ce creat-a antiteze în lupte ºi frãþie-n armonie . ªi haosul creat, ºi ordonarea supusu-s-au mãreþei Lui porunci .Prin vrerea Lui a germinat genuneaºi lumi din LUMI diverse s-au desprins.

Creat-a Universul, apoi Omul pe o planetã micã ºi albastrã,un mic safir într-un ocean de unde . S-au cununat pe cer stele cu steleîn nunta cosmicã de Duhul Sfânt nãºitã .Da! Duhul Sfânt a-nsufleþit neantul nãscând din UNUL multe lucruri noi .Genunile din bezna cea profundã au germinat când EL a dat Lumina .

Dincolo

Dincolo de dincolo e Marea Luminã, cea necreatã, dar Ea-i creatoarea luminii ºi lumii ce-o vezi ºi ce-o simþi ºi timpul etern pentru Ea îl enunþi.

P o e z i e Debut

Page 33: Destine Literare Oct. 2013

Dincoace de dincoace e lumea din Lume,o micã planetã ºi oameni creaþipurtãtori de scânteie-n ocean planetar,iar timpul lor merge în pas liniar .

Dincolo de dincolo e Marea Chemarespre cei ce scânteia primitã n-au stinsºi trec mântuiþi prin poarta cea ternã cu linia-timp cãtre sfera eternã.

II. Poezie romanticăMetamorfoze

Mã schimb într-o aromã,sã mã strecor, timidã,în briza ce mângâieobrazul tãu, din piatrã,sã-i dea umanã viaþã.

Mã schimb într-o visaresã-þi intru pe sub tâmple,sã-þi hoinãresc prin gânduri,sã-þi dãrui idealuriºi zbor spre Sfinte Sfere.

Mã schimb în raza Luniisã-þi intru pe fereastrã,sã îþi alung coºmaruri,sã simþi dulceaþa nopþiiîn visuri de magie.

Mã schimb într-o schimbare,un feed-back ce îndoaieîn pliuri timpul veºnicsã îl aduc la tine,sã guºti eternitatea.

Te-ai dus sau eºti aicea?Exiºti? Sau te mistificipe bolta înstelatã,peliculã ce þineîn adevãr minciuna?!?!

Lacrima

Sunt lacrima din rouã,plângând vise pierdutecând madrugada - naºãboteazã-o nouã zi.

Sunt lacrima din soarece-nfige-n nouri dorul

spre chihlimbarul holdeice azime promite.

Sunt lacrima din mare,care sãrutã þãrmul,cel lanþ ce o constrângesã-ºi piardã libertatea.

Sunt lacrima cetãþii,în piatrã ºi în carne,tânjindã nãzuinþã:????? - normalitate.

Sunt lacrima ce prunculadaugã la þipãt:sã cearã, sã obþinã,sã fie în Fiinþã.

Cãutãri

Caut cãrarea spre Înalturisã mã apropii de o stea,fac fantomaticele salturi,dar nu pot sã ajung la EA.

Doar gerul cosmic mã-mpresoarãºi steaua arde ca un far.Sã mai încerc? A câta oarã?Iar timpul mut n-are habar.

E liniºtea – anunþând furtunaîntr-o genune de - nceput.Doar Jupiter urlã ºi tunãîn universul surd ºi mut.

Eu caut iar, cu disperare,cãrãri pierdute printre nori,s-ajung la mult doritul Soareîn paradisul plin de sori.

Întrupare

Mã întrupez din spumace unduie spre mal.Ca dalba Afoditasunt spirit ºi sunt val

ºi mângâi blând nisipulcu trupuri coapte-n soare.Te-ating uºor pe glezne.ªi-ncep sã se-fioare

ºi mâinile ºi ochii-þiadânc plini de mister.Te mângâi cu zefirulºi un sãrut îþi cer.

31

D Lestine iterare

Page 34: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

32

SOR

IN C

ERIN

(RO

NIA

)

AMINTIRE

2603. Întreaga lume este o mare amintire prin propriul sãu Destin care la rândul lui este amintireaimaginii Lui Dumnezeu.2604. Amintirea este speranþa de a fi în ochii care se pierd scrutând orizontul iubirii, spre nicãieri.2605. Amintirea este libertatea care nu poate recunoaºte unicul timp liber: viitorul.2606. Amintirea este dorul fericirii.2607. Amintirea este lacrima Destinului.2608. Amintirea este unicul fluviu al dorinþei care se revarsã în oceanul împlinirii, unui Destin.2609. Amintirea este lanþul unor clipe ce vor sã lege eternitatea de stâlpul Întâmplãrii.2610. Amintirea este roata de foc a timpului care se învârte invers, în clipa noastrã eternã, aprinzând-oºi aducând trecutul în viitor.2611. Amintirea nu rupe niciodatã pagina trecutului din calendarul unei iubiri.2612. Amintirea este marea regãsire a Destinului prin el însuºi.2613. Amintirea este ploaia de varã a clipelor aduse din trecut sã ude viitorul.2614. Amintirea este fericirea îndureratã de a te ºti mereu în mine ºi nicãieri în urma mea de steacãzãtoare în clipa Destinului nostru etern.2615. Amintirea este unicul vis prin care ochii tãi, pot deveni un etern viitor.2616. Amintirea este lumina libertãþii de sine a spiritului.2617. Amintirea este unica libertate a acestei lumi, care te duce în viitorul unde orice voinþã este posibilãfaþã de trecutul încremenit ºi neschimbat.2618. Amintirea este eliberarea de sine a cuvântului întrupat din noi.2619. Amintirea este ramul unei istorii care loveºte în fereastra Destinului, spunându-i cât este de etern.2620. Amintirea inimii mele se hrãneºte cu urmele lãsate de cuvântul întrupat din tine cu nume de iubire.2621. Amintirea nu poate uita niciodatã ce a mai rãmas din noi în lumina eternã a existenþei.2622. Simt cã lumea este o eternã amintire a Destinului ca imagine a Lui Dumnezeu ºi mai simt tot atâtde bine cã adevãrata lume nu a suferit niciodatã.2623. Doar amintirea este aceea care suferã dorind trecutul în viitor, dorind libertatea de a alege, dorindvoinþa pierdutã din lumea adevãratã a Destinului, care se pierde adânc în Dumnezeu.2624. Amintirea este ºi va rãmâne izvorul suferinþelor acestei lumi, unicul adevãr!2625. Amintirea este adevãrul lumii care ne aratã cã lumea realã nu avea trecutul încremenit ci serevãrsa cãtre viitorul tuturor oportunitãþilor.2626. Amintirea ne aratã sensul invers al scurgerii temporalitãþii, cum de altfel este lumea realã ºi nuaceastã lume imaginarã a Iluziei Vieþii.2627. Amintirea este unicul adevãr din acest vis al vieþii care-þi aratã calea încremenitã de trecutul ceîncãtuºeazã voinþa ºi libertatea sinelui aflat mereu în viitor.2628. Amintirea te roagã sã ierþi aceastã lume care nu-þi aparþine deloc, nefiind lumea ta realã ci lumeaunei iluzii opuse totalmente lumii tale reale în care viitorul curge cãtre trecut ºi nu invers cum ar trebuide altfel.2629. Amintirea este jocul care sfârºeºte cu începutul.2630. Amintirea este esenþa romantismului ºi pasiunii. 2631. Amintirea este frunza care revine din cãderea toamnei la stadiul de mugure al primãverii,eternizând clipa marii noastre iubiri.

Culegerede înţelepciune

(urmare din numãrul trecut)

Page 35: Destine Literare Oct. 2013

2632. Amintirea este primãvara eternã a vieþii.2633. Amintirea nu poate fi niciodatã urâtã, ci viaþa care curge în sensul invers al amintirii fãrã sã înþeleagã cãadevãratul sãu sine pierdut este amintirea.2634. Suntem strãini de noi înºine fiindcã nu putem înþelege cã amintirea ne cãlãuzeºte spre viitor ºi niciodatãspre trecut.2635. Amintirea este sensul existenþei noastre pe care îl înþelegem de fiecare datã greºit datoritã Iluziei Vieþii.2636. Amintirea iubirii este dorul care doare cel mai tare, fiind propriul nostru sine.2637. Amintirea este sinele nostru care se vrea cãlãtor liber spre viitorul tuturor libertãþilor faþã de lumea caremerge mereu spre trecutul încremenit.2638. Amintirea este unica ce poate rupe tãcerea lumii prin voinþa preluatã din viitor.2639. Doar amintirea poate poseda voinþã în aceastã lume fiindcã aparþine unui viitor care primeºte trecutul înbraþele sale.2640. Omul nu posedã voinþã în aceastã Iluzie a Vieþii fiindcã s-a înstrãinat de propria sa amintire de sine.2641. Viitorul curge mereu spre trecut hrãnindu-l cu noile sale clipe ale acestei lumi, în pofida amintirii care esinele uitat al omului ºi readuce trecutul spre viitor, determinând fiinþa ºi fiinþarea omului.2642. Sufletul omului este amintirea propriului sãu sine etern faþã de Dumnezeu.2643. Amintirea este esenþa devenirii ºi a fiinþãrii.2644. Amintirea este sinele sufletului întregii lumi.2645. Amintirea este regãsirea de sine a eternitãþii din noi.2646. Fãrã amintire totul s-ar nãrui.2647. Amintirea aduce trecutul acolo unde îi este locul: în viitor.2648. Dacã s-ar prãbuºi amintirea s-ar prãbuºi întreaga noastrã fiinþã cu lumea sa cu tot.2649. Cum ar putea sinele nostru sã nu fie strãin de noi, care în loc sã ne pierdem viitorul în trecut ar trebui sãne pierdem trecutul în viitor! Atunci am fi liberi ºi am poseda cu adevãrat voinþã realã ºi nu doar iluzorie.2650. Ne vom regãsi strãinul din noi doar atunci când vom înþelege pe deplin amintirea.2651. Ce poate fi mai mãreþ pe lumea asta decât sã întrezãreºti marele adevãr al amintirii?2652. Marea revelaþie a sinelui nostru constã în amintire.2653. Amintirea este sensul tuturor sensurilor acestei existenþe.2654. Amintirea este oceanul ale cãrui valuri zidesc eternitatea ºi nu erodeazã þãrmul timpului precum faceIluzia Vieþii.2655. Amintirea este unicul cuprins care poate cuprinde în braþele sale voinþa Lui Dumnezeu.2656. Amintirea este cuvântul Lui Dumnezeu spus pentru fiinþa din noi.2657. Amintirea este esenþa Destinului.2658. În amintire se regãsesc atât imaginea Lui Dumnezeu reflectatã în oglinda cunoaºterii cât ºi imagineacreaþiei alãturi de acestea.2659. Amintirea este sensul sensurilor Marii Contemplãri a Lui Dumnezeu, Cunoaºterii ºi Creaþiei, într-o singurãvoinþã. Aceea de a fi!2660. Amintirea este magia adevãrului.

CUNOAªTERE

2661. Dacã dispare cunoaºterea acestei lumi dispare ºi lumea.2662. Paradoxal cunoaºtem doar binele ºi rãul de aceea avem un infinit ºi o infinitate de puncte într-un cercfinit. Dacã am cunoaºte ºi alte opusuri ale binelui ºi rãului, am avea alãturi de punctul infinit ºi cercul finit ceascunde infinitatea ºi finitatea ºi alte reprezentãri.2663. Lumea fãrã de cunoaºtere nu ar mai fi iar Dumnezeu ar dispãrea din noi.2664. Dumnezeu se aflã în noi doar oglindindu-se în cunoaºtere.2665. Oglinda cunoaºterii este unicã. Odatã spartã fiecare ciob al sãu devine o lume de sine stãtãtoare. Cinea spart-o?2666. Destinul nostru nu ar putea fi imaginea Lui Dumnezeu dacã nu s-ar reflecta în cunoaºtere.2667. Cunoaºterea nu se supune decât iubirii, deci Dumnezeului din noi.2668. Cunoaºterea va cere mereu un subiect acestei lumi în afarã de absolut.2669. De ce nu poate accepta cunoaºterea absolutul? Tocmai fiindcã oglinda cunoaºterii absolutului a fostspartã de Dumnezeu la ceasul creaþiei privind lumea noastrã într-un singur ciob.2670. Cunoaºterea este o alianþã în sine, compusã din aspiraþiile sale ºi ceea ce poate inspira.2671. Doar cunoaºterea posedã voinþã nu ºi omul, tocmai datoritã faptului cã orice formã de cunoaºtere a

33

D Lestine iterare

Page 36: Destine Literare Oct. 2013

omului este în realitate necunoaºtere.2672. Cunoaºterea omului este necunoaºtere fiind oglinda în care se priveºte sufletul uman, exterioarãacestuia, diferitã de ceea ce crede el cã este realitatea sa iluzorie, inversul a ceea ce el considerã a ficunoaºtere, deci necunoaºtere.2673. Cunoaºterea acestei lumi este liniºtea care ascunde furtuna în buzunarul peticit al iluziei.2674. Cunoaºterea este somnul Lui Dumnezeu mai adânc decât vremea, în care viseazã cã se priveºte înoglinda unui viitor jucat demult la zarurile existenþei.2675. Cunoaºterea în sine, este unicul adevãr care vede deºertãciunea acestei lumi devenind necunoaºterepentru om, tocmai ca acesta sã poatã trãi iluzia.2676. Cunoaºterea este o furtunã doar pentru superficial ºi o liniºte pentru înþelept.2677. Cunoaºterea este visul acestei lumi deºarte care nu se lasã înþeleasã.2678. Cunoaºterea este stãpâna inimii pânã în momentul când inima începe sã simtã.2679. Cunoaºterea este izvorul legitãþii în aceastã lume iluzorie.2680. Nu existã lege fãrã de cunoaºtere precum nu existã amintire fãrã de Destin.2681. Cunoaºterea te aºteaptã doar în gara unde trenul vieþii tale nu opreºte niciodatã.2682. Cunoaºterea este suspinul deºertãciunii.2683. Cunoaºterea este rãsãritul sufletului cãzut accidental în aceastã lume a necunoaºterii sau iluziei,devenind necunoaºtere pentru suflet.2684. Adevãrata cunoaºtere în lumea iluziei este intuiþia pe care nu o aflãm cunoscând ci necunoscând.2685. Cunoaºterea este stâlpul infamiei acestei lumi iluzorii.2686. Cunoaºterea este zefirul frumuseþii care nu poate fi niciodatã vãzut ci doar simþit în lumea deºertãciunii.2687. Cunoaºterea nu te roagã niciodatã ci te obligã.2688. Cunoaºterea se limiteazã la a nu avea limite.2689. Cunoaºterea nu afirmã niciodatã cã e înþeleaptã, însã înþelepciunea va ºti mereu.2690. Cunoaºterea este fluxul adevãrului ºi refluxul iluziei.2691. Cunoaºterea este þãrmul ce nu poate fi atins niciodatã în aceastã lume iluzorie.2692. Cunoaºterea este dorul de a fi dincolo de tine.2693. Cunoaºterea este trandafirul al cãrui þepi te rãnesc doar dacã îi înþelegi.2694. Cunoaºterea devine frumuseþe numai acolo unde ºtii cã totul e o deºertãciune în aceastã lume, afarã deiubire.2695. Cunoaºterea devine o odisee a spiritului doar dacã acesta îºi pãrãseºte închisoarea pãmântului în careeste întrupat.2696. Cunoaºterea te pãrãseºte doar dacã începi sã crezi în deºertãciunea acestei lumi.2697. Cunoaºterea te iubeºte doar dacã nu vei întreba nimic niciodatã cu privire la absolut ºi vei ascultaºoaptele Universului din inima sufletului tãu.2698. Cunoaºterea este zefirul eternitãþii.2699. Cunoaºterea este frumuseþea infinitului plecat sã se odihneascã puþin pentru aceastã lume deºartã.2700. Cunoaºterea este dorul care nu poate fi cuprins al necuprinsului.2701. Cunoaºterea este ramurã de mãslin a Lui Dumnezeu care nu se va ofili niciodatã chiar de întreaga lumear dispare cu deºertãciunea ei cu tot.2702. Cunoaºterea noastrã constã în cuviinþa cuvântului de a-ºi întrupa iubirea în þãrânã.2703. Cunoaºterea este ochiul sufletului ce înþelege cã este orb în aceastã lume.2704. Cunoaºterea te va asculta doar dacã nu vei avea de spus nimic.2705. Cunoaºterea Iluziei Vieþii te primeºte la masa ei doar dacã nu ºtii nimic despre deºertãciune.2706. Cunoaºterea este ulciorul care nu primeºte niciodatã apa vieþii, înþelegând cã aceasta este iluzie, umbrãºi Destin.2707. Cunoaºterea nu loveºte niciodatã viaþa ºi nici nu o ceartã ci o iartã, înþelegând faptul cã orice corp luminatde un soare are o umbrã a sa, la fel cum este ºi viaþa o umbrã a cunoaºterii în care se oglindeºte Dumnezeu.2708. Cunoaºterea nu strânge niciodatã recolta înþelepciunii ci o seamãnã aºteptând sã rãsarã moartea.2709. Cunoaºterea adevãrului absolut începe abia acolo unde se sfârºeºte imaginea iluzorie a lumii.2710. Cunoaºterea nu vine niciodatã cu prima zãpadã a iubirii ºi nici cu ultima, ci cu primãvara când toatezãpezile se topesc în moarte.2711. Cunoaºterea te cheamã spre nicãieri iar iluzia îþi gãseºte un scop precis în aceastã lume deºartã.2712. Cunoaºterea va ºti ce face iluzia: Cunoscând-o. Iluzia nu va ºti ce face cunoaºterea: Necunoscând-o!2713. Cunoaºterea va dori sã alerge doar alãturi de Dumnezeu ºi Creaþie în aceastã lume.2714. Cunoaºterea adevãrului absolut nu poate fi celebratã fiindcã nu poate fi cunoscutã de Iluzia Vieþii.

34

D Lestine iterare

Page 37: Destine Literare Oct. 2013

2715. La naºterea cunoaºterii Iluziei Vieþii participã doar deºertãciunea.2716. Cunoaºterea Iluziei Vieþii este duºmanul adevãrului ºi prietena deºertãciunii.2717. Cunoaºterea nu pleacã niciodatã de unde este primitã.2718. Cunoaºterea Iluziei Vieþii nu are nici un salon unde sã poatã primi adevãrul absolut.2719. Adevãrata cunoaºtere este doar aceea a adevãrului absolut.2720. Doar în cunoaºterea adevãrului absolut se oglindeºte Dumnezeul nostru ºi Creaþia. Noi nefiind decâtimaginea acestora.2721. Cunoaºterea adevãrului absolut te place doar atunci când nu o place Iluzia Vieþii tale.2722. Cunoaºterea este cuvântul care ºtie mult mai mult decât crede oricine cã ºtie.2723. Cunoaºterea este cuvântul în inima cãruia sãlãºluiesc o infinitate de alte cuvinte printre care ºi cel aliubirii: Dumnezeul nostru.2724. Cunoaºterea Iluziei Vieþii crede doar în credinþa deºertãciunii.2725. Nimic nu este mai înãlþãtor decât sã crezi în cunoaºtere ºi nimic mai degradant decât sã realizezideºertãciunea acesteia.2726. Ce poate fi mai cunoscut decât necunoscutul?2727. Încotro putem cunoaºte cu adevãrat decât nicãieri?2728. De ce atunci când ºtim cã ºtim înþelegem cu adevãrat cât de mult nu ºtim?2729. Cine poate spune cã cunoaºte adevãrul absolut în afarã de steaua care moare pe cer a cãrei clipã adevenit eternitate în momentul morþii? Devenind astfel poate unicã ºi adevãrata cunoaºtere?2730. Oriunde am dori cunoaºterea adevãrului absolut este în zadar fiindcã oricum nu poate fi cunoscutãvreodatã în deºertãciunea acestei lumi, în schimb oricât de mult am încerca sã alergãm de Iluzia Vieþii vomreuºi doar sã ne amãgim.2731. Oare putem fi mai încolo cu o treaptã a cunoaºterii, atât timp cât unica treaptã a cunoaºterii este absolutulacesteia?

CUVÂNT

2732. Cuvântul este moartea instinctului.2733. Cuvântul este lumea fiinþei.2734. Cuvântul este universul sufletului.2735. Cine nu se regãseºte în cuvânt e pierdut de sine.2736. Cuvântul este lacrimã în care se pierde iubirea.2737. Cuvântul este conºtiinþa Lui Dumnezeu.2738. Cuvântul este corabia înþelepciunii.2739. Cuvântul este esenþa Destinului de a fi etern.2740. Cuvântul este patima eternã a existenþei de a crede în moarte.2741. Cuvântul este libertatea sensului de a fi giratoriu, în funcþie de context.2742. Cuvântul este aripa care nu se poate frânge a gândului.2743. Cuvântul este puntea dintre adevãr ºi deºertãciune.2744. Cuvântul este sacrilegiul acestei existenþe de a fi.2745. Oricum ar fi cuvântul, frumuseþe sau pãcat, blestem sau sacralitate, el tot în braþele Lui Dumnezeu seodihneºte.2746. Cuvântul este esenþa pãcii pe care a fãcut-o Dumnezeu cu sine realizând cã este lipsã din neant: dorulneantului.2747. Dorul este cuvântul prin care-L putem simþi pe Dumnezeul Primordial al Limbajului Pur Universal, iariubirea cuvântul prin care îl cunoaºtem pe Dumnezeul nostru uman.2748. Nimic nu poate fi mai mãreþ decât sã-þi fie dor iubind cuvântul. Atunci îl simþi cu adevãrat atât peDumnezeul Primordial ca lipsã eternã din neantul infinit cât ºi pe Dumnezeul tãu, care este iubire.2749. Cuvântul a devenit Dumnezeu abia atunci când a lipsit neantului etern fiindu-i atât de dor de el încât adevenit eveniment primordial.2750. Oare ce era cuvântul înainte de a fi Dumnezeu? Un dor uitat de sinele eternitãþii.2751. Nu cuvântul în sine este Dumnezeu ci dorul eternitãþii care l-a simþit ºi sfinþit astfel, ca fiind, Dor, Lipsãdin eternitate, Eveniment Primordial deci Dumnezeu.2752. Cuvintele Limbajului Pur Universal între care se aflã ºi Dumnezeul nostru, au fost sfinþite prin Dor sauLipsã, de Dumnezeul Primordial, iar Dumnezeul nostru a preluat Dorul de la tatãl Sãu, atribuindu-L propriuluisãu sine care este iubire. Poate de aceea trãim într-o lume atât de pasionalã.

35

D Lestine iterare

Page 38: Destine Literare Oct. 2013

2753. Cuvântul provine din dorul eternitãþii de propriul sine, determinând finitul primului înþeles.2754. Oare ce s-ar face eternitatea fãrã cuvânt? S-ar pierde definitiv în sinele sãu inert.2755. Ce anume a provocat dorul eternitãþii? Faptul cã a ajuns sã-ºi doreascã lumina în singurãtatea rece anefiinþei.2756. Cum s-a simþit eternitatea singurã nefiind fiinþã cu simþire? Prin Instinct. Instinctul este caracteristicanefiinþei de a simþi primul sãu Cuvânt: Dor, deci Lipsã.2757. Cuvântul este fiinþã indiferent ce sens reprezintã acesta, fiindcã fiinþeazã în gândire.2758. Cuvântul nefiinþã este tot un Cuvânt al fiinþei chiar dacã înþelesul sãu este nefiinþa.2759. Nefiinþa în sinele sãu nu poate poseda un cuvânt prin urmare nici instinctul sãu nu poate fi definit cucertitudine cã ºi instinctul existenþei de exemplu.2760. Cuvântul este murirea de sine a existenþei.2761. Cuvântul este epopeea care se sfârºeºte mereu într-un înþeles ce va avea un nou început în propriul sãusine.2762. Nu existã cuvânt muritor precum nu existã cuvânt nemuritor ci cuvânt în care-ºi þine onoarea înþelesul.2763. Cuvântul este floarea din grãdina speranþei care creºte numai cu Destin în aceastã existenþã.2764. Cuvântul este pasiunea fiinþei de a se dori eternã prin înþeles.2765. Cuvântul este libertatea prin care orice înþeles poate fi îngropat în eternitatea uitãrii.2766. Cuvântul este replica fiinþei datã pustiului eternitãþii.2767. Cuvântul este absurd doar dacã vrei ca înþelesul sãu sã devinã absolut.2768. Cuvântul este lumea faþã de care soarele eternitãþii nu apune niciodatã.2769. Orice cuvânt în lumea noastrã are propria sa încãrcãturã de dor ºi iubire.2770. Cuvântul vis este un vis doar dacã nu devine realitate faþã de un altul. Un exemplu concludent este lumeanoastrã.2771. Oare ce se aflã în esenþa fiecãrui cuvânt în afarã de dorul instinctual al nefiinþei?2772. Cuvântul te crede doar dacã îl crezi ºi tu.2773. Cuvântul nu te minte niciodatã dacã nu îl minþi.2774. Cuvântul nu poate pribegi la poarta vieþii tale niciodatã.2775. Cuvântul nu se închinã nimãnui ci desluºeºte.2776. Cuvântul îmbinã sau dezbinã, leagã sau dezleagã. Niciodatã nu este cel care greºeºte.2777. Cuvântul nu te ascultã ci te învaþã mereu.2778. Cuvântul este certitudinea faptului cã viaþa ta deþine un sens, cunoscut sau nu.2779. Cuvântul nu pleacã niciodatã din inima ta oricât de mult l-ai alunga.2780. Cuvântul te serveºte cu înþelesul sãu chiar dacã îl vei blestema. Nu uita cã ºi blestemul este tot un cuvânt.2781. Nu fugi niciodatã de cuvânt fiindcã ºi esenþa sufletului tãu tot în cuvânt sãlãºluieºte.2782. Cuvântul te ridicã sau te coboarã. Înþelege-l ºi nu-l duºmãni niciodatã.2783. Cuvântul nu vrea nimic altceva decât înþelepciune.De aceea încearcã sã îl onorezi cu aceasta.2784. Cuvântul nu-þi va refuza dãrnicia dar nici nu þi-o va cere. În schimb te va judecã.2785. Nu cuvântul este meschin ci sensul dorit de tine unui anume cuvânt.2786. Cuvântul trãieºte în frazã precum tu convieþuieºti în oraº. Nu îi murdãri strãzile frazei fiindcã nu îþi aparþinþie ci eternitãþii clipei.2787. Nu uita! Într-un cuvânt poþi trãi infinit mai uºor decât într-o mie de oraºe la un loc.2788. Vai de cel care-ºi uitã cuvintele vieþii sale.2789. Cuvântului nu trebuie sã i te închini, ci sã-i respecþi sensul.2790. Cuvântul nu este vântul deºertãciunii chiar dacã atât vântul cât ºi deºertãciunea sunt cuvinte.2791. Cuvântul este ºansa acestei existenþe de a-ºi exprima suspinul prin Dumnezeu.2792. Nu fugi niciodatã de cuvânt.ªi fuga este tot un cuvânt!2793. Respectã cuvântul ca ºi pe tine însuþi. Iatã cheia fericirii.2794. Sã nu-þi fie fricã niciodatã de moarte. Nu uita cã ºi aceasta este un cuvânt zãmislit din Dorul Nefiinþei.2795. Cine nu se regãseºte în Cuvânt nici nu s-a nãscut vreodatã.2796. Cuvântul este trupul ºi sângele sufletului tãu. Respectã-le!2797. Cuvântul este infinitul care nu-ºi gãseºte liniºtea în finitul din tine pânã nu îl înþelegi mai mult decât petine însuþi.2798. Cuvântul este frumuseþea Lui Dumnezeu ascunsã în ochii sufletului tãu. Nu o murdãri niciodatã.2799. ªi Destinul este un Cuvânt la rândul sãu. Cuvântul este unicul lucru în care trebuie sã crezi.2800. A folosi cuvântul nu este un pãcat, dar a-l batjocori ºi blestema este un sacrilegiu.2801. Crede în cuvânt ca ºi în tine însuþi ºi vei fi fericit.

36

D Lestine iterare

Page 39: Destine Literare Oct. 2013

37

D Lestine iterare

LUC

AC

IPO

LLA

(ITA

LIA

)

MUKHTAR (IL PRESCELTO)Le stagioni non si concludono in invernoe non esiste giorno lasciato al caso..svolgo la mia kefiahdinanzi al deserto, la sua voce nel silenzio,il male, sai, ti tenta nel corpo quando non può con la coscienzae il colubro ha un ghigno familiarenel costruire la tana.Allungai la mano verso il nulla,la mia carne era cartapesta.Cosa ci facevo soloe cosa dava al mio cuore l’impulso di battere?Sentite, sentite in lontananzacome soffia il khamsine come increspa la mia pelle avvizzita..luce e ancora luce, il sole scalda la mia nuca,non vedete come risuona l’ariae come il crepitìo della sabbiasomigli più a quello dei falò?!Non aver paura di bruciarti,figlio,sorreggiti a quel soffio,tutto è vita;ora prova a camminare,affronta l’hammada,in fondo labile e misero di tentazioni,l’acqua è dentro te, non il 65% del tuo corpo,deserto uguale miraggioed oasi dunque,tu lo sai..parla farsi, romeno, italiano, studia lo spagnolo, l’arabo, l’esperanto,ti ascolta quel papaveroe la volpe ti è sorella come una cimice,cagna o antilope che sia,il solifugo ti schernisce e fa l’istrione,e tra il leone e l’impala,chi la vittima e chi il carnefice,chi può decifrare il codice e capire il Suo disegno?Dove lo schema, il progetto?Abbi l’umiltà di cercarese ti piace la caccia al tesoro.Ognuno ha il suo scopo, la sua veste di cartapesta:

1+2+4 come 4+1+2 come 2+1+4fan sempre settee sempre dovete unirvi in quella somma,se l’uno si cancella, venga in soccorso il due,si smembri il quattro, 2+2 o 1+1+1+1,purché il fine e la fine di quella serie sia sempre sette;e se il due si spezza, non importa,la somma dia sempre sette,perché la natura esige questo,ognuno col suo scopo;che importa il nome dato a un dio, se ami,se il tuo cuore è sincero e tanto forte da amare pure chi tiodia,questo è il raggio che da est si dipana,laddove non possiamo guardare,laddove sorge il sole.Ora temi la duna,ma io dico che non affonderai,quali altre sirti e paludi ti fermeranno ancora?Ricordi quel pomeriggio,vegliavi quella che tu chiami salmae non sentivi alcuna presenza,percepivi un sudore freddo, dolore,ma era la sua essenza a vegliare tesu un involucro di cartapesta.Ora, da quale livello d’esistenza potremo comprendere il ruolod’un tagliagole e di un uomo probo,d’un cecchino e del nemico nel mirino,chi stabilisce la distanza e il divariotra un boia e la sua ostia,cosa vedon i nostri occhicosa avverte il nostro cuore e cosa la mentese non parte di quella luce e di quel buioche pure il tagliagole habenché in misura differente?So che hai paura della tua imperfezione ma non fartene mai scudoe inginocchiati con me di fronte a questa distesa di sabbia,non spezzare le sinapsi che ci legano all’infinitoperché esse si attivano

P O E Z I I

Page 40: Destine Literare Oct. 2013

dove comincia ogni supplica e sottomissioneall’urlo del khamsin.Dammi la tua mano, sono qui e per sempre,l’energia si spandee tu puoi sentirla come sole sulla nuca.

MUKHTAR (ALESUL)Anotimpurile nu se terminã de iarnãºi nu existã o zi lãsatã la întâmplare..îmi desfãºor kefiahîn faþa deºertului,glasul lui în tãcere,rãul, sã ºtii, te ispiteºte în trupcând nu poate cu conºtiinþa ºi colubrul are un rânjet familiarconstruind gaura lui.Întinsei mâna cãtre neant,carnea mea era mucava..Ce fãceam singurºi ce dea inimii mele impulsul pulsaþiei?Auziþi, auziþi în depãrtarecum suflã khamsinulºi cum încreþeºte pielea mea vestejitã..luminã ºi încã luminã, soarele îmi încãlzeºte ceafa,sã nu vedeþi cum rãsunã aerulºi cum pârâitul nisipuluie mai degrabã pe cel al fãcliilor?!Nu- þi fie teamã sã te arzi,fiule,susþine-te suflului acela,totul este viaþã;acum încearcã sã umbli,înfruntã hamada,în fond labilã ºi sãracã de ispite,apa e în tine, nu 65% din corpul tãu,deºert egal mirajdeci ºi oazã,ºtii bine..vorbeºte farsi, românã, italianã,învaþã spaniola, araba, esperantoul,te ascultã macul ãlaºi vulpea þi-e sorã precum o ploºniþã,cãþea sau antilopã nu ºtiu ce,solifugul te batjocoreºte ºi face pe histrionul,ºi între leul ºi impala,cine victima ºi cine cãlãul,cine poate descifra codul ºi sã înþeleagã planul Lui?Unde schema, proiectul?Ai umilinþa sã cauþi dacã îþi place vânãtoarea de comori.Fiecare cu scopul lui, cu veºmântul lui de mucava: 1+2+4 la fel ca 4+1+2 la fel ca 2+1+4oricum fac ºapteºi mereu trebuie sã vã uniþi în suma aia,dacã unul se ºterge, doiul sã acorde ajutor,sã dezmembreze patrul, 2+2 sau 1+1+1+1,numai þelul ºi sfârºitul acelui ºir sã fie tot ºapte;ºi dacã doiul se frânge,

nu conteazã,suma sã dea tot ºapte,deoarece natura pretinde asta,fiecare cu scopul lui;ce conteazã numele dat unui zeu, dacã iubeºti,dacã inima ta e sincerã ºi atât de puternicã încâtiubeºte ºi pe cine te urãºte,aceasta este raza care din est se deapãnã,acolo unde nu putem privi,acolo unde rãsare soarele. Acum þi-e teamã de dunã,ci eu spun cã nu vei afunda,ce alte sirte ºi mlaºtini încã te vor mai opri?Îþi aminteºti dupã-amiaza aceea,vegheai cel pe care tu-l numeºti cadavruºi nu simþeai nici o prezenþã,percepeai o sudoare rece, durere,dar era esenþa lui sã vegheze pe tineasupra unui înveliº de mucava.Deci, din ce nivel de existenþãvom putea înþelege rolulunui tãietor de gâturi ºi al unui om prob,al unui lunetist ºi al duºmanului în cãtare,cine stabileºte distanþa ºi diferenþa între un cãlãu ºi jertfa lui,ce vãd ochii noºtrice nu observã inima noastrã ºice minteadecât o parte din lumina aceea ºi din întunericpe care ºi tãietorul de gâturi o aredeºi în mãsurã diferitã?ªtiu cã þi-e fricã de imperfecþiune dar nu ridica niciodatã scutulºi îngenuncheazã cu mine în faþa întinderii astea denisip,nu frânge sinapsele ce ne leagã infinituluifiindcã ele se activeazã unde începe fiecare suplicã ºi supunerestrigãtului din khamsin.Dã-mi mâna ta, sunt aici ºi pentru totdeauna,energia se rãspândeºte ºi tu poþi s-o simþi precum soarele pe ceafã.

NDE (Near-death experience)In realtà non sei fermoe la palude si fa terrala valvola del tempospezza i suoi ingranaggiun cordone d’argentoche mano d’aurea infermierataglia e ti destaladdove tema ed ontanel tuo film osservima la voce d’una lucequali braccia calde abbracciuna lezione che hai già appreso..bimbo ritornerai.

38

D Lestine iterare

Page 41: Destine Literare Oct. 2013

NDE (Near-death experience)De fapt nu stai pe locºi mlaºtina se face pãmânt valva timpuluiîsi frânge angrenajele un cordon de argintpe care mâna infirmierei auriiîl taieºi te deºteaptã acolo unde teamã ºi insultãîn filmul tãu observidar glasul unei luminiprecum braþele calde îmbrãþiºezi o lecþie pe care deja ai învãþat-o..copil vei reveni.

NON E’ TEMPO PER DORMIRENon è tempo per dormire,le rondini si levano a stormo,il sole ammicca da un camino,mi muovo come ombrae gioco a distendermi e contrarmi..le nuvole sul Belbovecchie armi le idee, pistole a salve,da una ºatrã canto insieme a loro, nomadi,cosa è puro e cosa non lo è;me ne lavo le manidi questa smania di protagonismoperché è il giro di boae con una capriolapiango e rimpiango, ma è ora,ora giunto il momentodi salutare gli anni alle spallee te che dai tuoi occhi vietnamitimi evochi dal sognoe dalla strada del falegnamemi sussurrise ancora chiedo di te..Non è più tempo per dormiree la penna è senza inchiostro,la chitarra scordata sulla sogliadella preesistenzamia figlia suona.

NU-I TIMP Sà DORMNu-i timp sã dorm,rândunicile se înalþã în stol,soarele clipeºte printr-un coº,Mã miºc ca o umbrãºi mã joc sã mã întind ºi sã mã contractez..norii pe Belboarme vechi ideile, pistoale fãrã proiectil, dintr-o ºatrã cânt împreunã cu ei, nomazi,ceea ce-i pur ºi ceea nu-l este;

mã spãl pe mâini de mania asta de protagonismfiindcã este punctul de cotiturãºi cu o rostogolireplâng ºi regret, dar acum,acum a venit momentul sã salut anii în urmãºi pe tine care din ochii tãi vietnamezi mã evoci din visºi din drumul tâmplaruluiîmi ºopteºti dacã mai întreb de tine..Nu mai e timp sã dormºi pixul este fãrã cernealã,la o chitarã dezacordatã pe pragulpreexistenþei fiica mea cântã.

CIVICO 42Non avrei il tuo ritratto..e l’incenso permeava l’aria,quasi incalzato da movimento indotto,io, la caligine, fari allo xeno,il velo si squarciava e tu truccata su un filo di vetro,civico 42,quale canaleci tocca navigare?..Lucciole e fiocchi di stelleche saziano la piantagione,col dito tracciare il Carro ed Orione,compreso nella mia dishdashad’uomo del deserto,il Cigno ed il Leone,un demiurgo teso a quella scala a pioli,temerne l’ultimo gradinoed il mio orgoglio.

NR. 42N-aº avea portretul tãu..ºi tãmâia se rãspândea în aer,cam împinsã de o miºcare indusã,eu, abureala, faruri cu xenon,vãlul se rupea ºi tu machiatã pe un fir de geam,nr. 42,ce canaltrebuie sã navigãm?.. Licurici ºi fulgi de stelecare saturã plantaþia,cu degetul trasând Carul ºi Orion,absorbit în dishdasha meaa omului din deºert,Lebãda ºi Leul,un demiurg întins spre scara aceea cu fusceli,temându-mã de ultima treaptãºi de orgoliul meu.

39

D Lestine iterare

Page 42: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

40

LIVI

AC

IUPE

RC

à (R

OM

ÂN

IA)

Revista „Convorbiri literare”(1 martie 1867 - martie 1944) areo evoluþie ascendentã, intere-santã, mult cercetatã, extrem deproductivã pentru istoricii literari.De-a lungul existenþei sale,editoriale, revista traverseazã maimulte perioade de evoluþie, în fazaieºeanã (1 martie 1867 – martie1885) ºi în cea bucureºteanã(aprilie 1885 – iulie/august 1916;ianuarie 1919 – februarie/ martie1944). Începând din 1970, revistava cunoaºte o nouã înflorire, laIaºi (ca o continuatoare a revistei„Iaºul literar”), având redactori pe:Dumitru Ignea, Corneliu ªtefa-nache, Corneliu Sturzu, AlexandruDobrescu; iar în „seria nouã”,începând din 1996, sub direcþiapoetului Cassian Maria Spiridon.

În istoricul revistei „Convorbiriliterare” meritã a reþine trudniculefort al slujitorilor condeiului româ-nesc, responsabili coordonatorifiind: Iacob Negruzzi (1867-1885,1885-1895), Simion Mehedinþi(1907-1923), Al. Tzigara Samur-caº (1924-1938) ºi I. E. Torouþiu(1939-1944).

La fiecare schimbare de ºta-fetã, sunt consemnate câtevagânduri memorabile, în momentulîn care o „altã lume se aratã, alteidei se rãspândesc, alte aspiraþiiîncãlzesc inimile”, dupã cum scriaIacob Negruzzi, în numãrul 1,Bucureºti, 1 ianuarie 1895, laînceputul celui de al XXIX-lea ande existenþã al revistei: „Cusatisfacþia datoriei împlinite... îmipare cã a venit momentul cã ebine sã las altora ducerea maideparte a unei lucrãri începute degeneraþia mea...”

La 1 ianuarie 1939, revista intradeja în al LXXII-lea an de exis-

tenþã editorialã, sub o nouã con-ducere, I. E. Torouþiu, ºi cu o nouãechipã redacþionalã. La început,Alexandru Ionescu ºi Teodor Al.Munteanu, iar de la nr. 7/1941,pânã în 1944, ºi ªtefan Cuciu-reanu.

Aºadar, e rândul fostului direc-tor, Al. Tzigara-Samurcaº, sã seadreseze cititorilor sãi, la despãr-þire, încredinþat fiind cã „vecheafoaie junimistã” nu trebuie „sãapunã”, ci, dimpotrivã, meritã sã„punã în evidenþã cuvenitã împli-nirea semicentenarului de la dis-pariþia dintre noi a luceferilorjunimiºti Mihai Eminescu ºi IonCreangã”, apoi, în 1940, a unuisecol de la naºterea lui Titu Maio-rescu – „sufletul întregii miºcãri”,având „conºtiinþa împãcatã adatoriei împlinite de-a lungul celor15 ani de grele încercãri, editorialemai ales, pe care le-a strãbãtutrevista, suntem fericiþi a putea uranoii generaþii tot succesul cuvenit<Convorbirilor literare>, care, prinvechimea ºi rolul lor istoric, se cla-seazã printre instituþiile naþionalecele mai de seamã ale intelectua-litãþii româneºti”. 18 februarie1939.

Noul director I. E. Torouþiusemneazã platforma-program arevistei ce-i este încredinþatã, cutitlul Dupã 71 de ani..., ºi-unmotto, relevant: <Pe lângã tradiþiafrumoasã a JUNIMII, care înmintea noastrã, a celor de astãzi,pare o poveste seninã, aceastãrevistã – CONVORBIRI LITE-RARE – a fost singura din multelepublicaþii periodice, care a gãzduittotdeauna o fermentare de idei ºin-a fost supusã capriciilor per-sonale>. Octavian Goga, în scri-soarea din 29 iunie 1907, cãtre

Simion Mehedinþi (Studii ºi Docu-mente Literare, IX, 163)

Pledoaria lui I. E. Torouþiu sedovedeºte atotcuprinzãtoare,binevenitã retrospectivã: „Nãscutãîn toamna 1863 din capul frãmân-tat ºi inima plinã de poezie a Mol-dovei noastre, societatea JUNI-MEA ºi-a deschis în primãvaraanului 1867 cartea CONVORBIRI-LOR LITERARE, în care, vremede 71 ani, s-au aºternut bucuriilesau tristeþile Românilor de pretu-tindeni. Foile ei, înlãcrãmate depoeþi, înseninate de isteþime apovestirilor ori luminate de gândi-rea ºi cercetarea învãþatului, s-auînmulþit cu adunarea anilor ºi aucrescut cu mãrirea numãrului defãuritori ai binelui ºi frumosuluipânã au ajuns comoarã a întregiinaþiuni.

CONVORBIRILE LITERAREau vibrat de grijã pentru soartaromâneascã în lunga ºi glorioasadomnie a Creatorului Independen-þei României, Regele Carol I, auluat parte la cea dintâi întregire deþarã din 1913, cu gând curat auslujit pe acela care, prin epopeeadintre anii 1916.18, a fost simbolulaºezãrii Neamului Românesc înhotarele sale istorice, Regele Fer-dinand I, ºi cu aceeaºi neþãrmuritãdragoste ºi sincerã însufleþire, cutot devotamentul, ca ºi pânãacum, ºi cu onestã muncã detoate zilele îºi va sluji Þara ºiMonarhul, M. S. Regele Carol al II-lea, chezãºie pentru începutazidire lãuntricã a poporului nostruºi pentru apãrarea pãmântului sãuîn afarã.

Rând pe rând s-a dat dreptul ºisarcina de a fi cãlãuzã a acesteireviste, – carte a neamului, pãs-trãtoare de tradiþie, deschisã

Destinulunei reviste

Page 43: Destine Literare Oct. 2013

acum 71 de ani –, când unui Moldo-vean sau Ardelean, când altora, dedincoace de Milcov. Astãzi JUNIMEAse gândeºte la Moldova de Sus ºicheamã pentru conducere pe cinevadin Bucovina, care iscãleºte acesterânduri. Frumoasã povarã, care n-afost râvnitã, grea povarã de careBucovina sã se apere, n-are drept...”

Însemnãri din trecut, din trecutulunei mari reviste, se impunea. Cumeticulozitate, cu documentaþii denaturã istoricã ºi literarã, I. E.Torouþiu prezintã toþi paºii de evoluþieai revistei. Partea cea mai intere-santã a prezentãrii o constituie:Încrestãri pentru viitor, din carereþinem:

„Pãºind la acest post de condu-cere, între douã generaþii, una carese pleacã spre apus ºi alta care frea-mãtã vijelios din anii tinereþii, întin-dem un braþ înspre cei de la dreaptanoastrã ºi altul spre înviorãtoareaprimãvarã, schiþãm simbolic semnulcrucii ºi în numele ei chemãm pe toþila muncã spiritualã, pacinicã ºi împã-ciuitoare. Nu vom înceta de a amintiºi reaminti crezul fiecãrei generaþiitinere cã începutul lumii, al istoriei, alfaptelor mari ºi bune, ar purcede dela dânsa, independent de trecut.Când acest crez porneºte din curatavânt ºi se bizuie pe zestre intelec-tualã, pe capital de cunoºtinþe ºitalente, se stabileºte în chip normal oierarhie a valorilor spirituale, secreeazã o aristocraþie a culturii ºi seasigurã un real progres...”

Dorinþa de înnoire ºi de cooptarede noi talente este evidentã: „...vomrecunoaºte un tineret cu adevãratgenerator de idei noi sau ºi numai deînnoire...”, pentru cã „astãzi... secântã altfel, ºi trebuie sã fie aºa,toate coordonatele legii progresuluiimpun...”

Proiecþiile noului director suntatotcuprinzãtoare: „activitatea pro-vinciei se va bucura îndeosebi deîncordata noastrã atenþiune...”, re-vista urmând a se „pune în serviciulidealului moral al aristocraþiei cuge-tãtoare ºi creatoare de frumos ºibine...”, „epuraþie în simþire, cugetareºi faptã”, iar „directivelor adverse levom opune o luptã cavalereascã, deidei ºi principii...” Tranºantã estedecizia noului director: Revista va

„refuza ospitalitatea” polemicilor per-sonale, conchizând:

„În numele Bucovinei, cu nãdej-dea în sprijinul spiritual al tuturoracelor care ºi-au rãspândit prinaceste pagini rodul muncii ºi cerce-tãrilor ºi al celor binecuvântaþi cuharul talentului creator, în aºteptareatineretului încercat ºi a aceluia care-ºi va pune la încercare priceperea ºiînzestrarea de la fire, pentru acontribui la zidirea Neamului de laNistru pân’la Tisa, rãspund: Sunt lapost”. I.E. Torouþiu

ªi-a fost la „post” timp de cinciani. Grei. Foarte grei. Gândind lazvâcnirile celui de-al doilea rãzboimondial. Gândind la prefacerile Þãrii.I. E. Torouþiu ºi-a respectat proiecþiileconturate în platforma sa program,prin verticalitate ºi atragerea tinerilorcreatori în jurul acestei reviste, careva cunoaºte un nou impuls. Directo-rul Torouþiu s-a bucurat de o cola-borare beneficã, având în jurul sãu oechipã redacþionalã, tânãrã, seri-oasã, dar mai ales, cu mare încre-dere în potenþialul, seriozitatea ºifidelitatea lui Teodor Al. Munteanu(1911-1988).

Amintind de momentul 1938-1939, istoricul ºi criticul literar D.Murãraºu, în sa Istorie a literaturiiromâne, face câteva notaþii perti-nente, apreciind cã în timpul direc-toratului lui Al. Tzigara-Samurcaº,revista „Convorbiri literare” pierduse„preþuirea” cititorilor sãi ºi se zbãteaîn interminabile probleme financiare.Ca urmare, aceastã revistã „nu poatetrãi decât dacã-ºi regãseºte echili-brul în respectul pentru formulacriticã ºi esteticã maiorescianã”.Aºadar, era nevoie a se reaminti cãTitu Maiorescu (1840-1917) a intro-dus „cultul frumuseþii ºi al marii arte”,„sfinþenia formei”, „idealul estetic”; cãel este „întemeietor de criticã literarãridicatã la treapta de nobilã activitatespiritualã”. Drept pentru care se im-punea, urgent, o nouã strategie,adicã schimbarea echipei coordo-natoare a revistei. ªi-n toamna anu-lui 1938, propunerea fãcutã luiTorouþiu, pãrea a fi singura salvare.Despre aceste momente care auprecedat preluarea conducerii re-vistei de cãtre Torouþiu, aflãm anu-mite detalii, din notaþiile lui Teodor Al.

Munteanu (care pot fi lecturate înArhiva Bibliotecii „V. A. Urechia”Galaþi):

„... I. E. Torouþiu a fost chemat sãse îngrijeascã de apariþia venerabileireviste tocmai în vremea când obþi-nuse aprobare de la serviciul cenzuriisã scoatã o publicaþie proprie Doina,iar noi, viitorii colaboratori întocmi-sem ºi o machetã, propunând forma-tul, corpul de literã ºi rubricile respec-tive.

Ne aflam în tipografia <Buco-vina>, din strada bucuresceanã Gr.Alexandrescu, nr. 4, când, într-odimineaþã ploioasã de sfârºit deoctombrie, în 1938, au intrat pe uºãSimion Mehedinþi (1868-1962), I. Al.Rãdulescu-Pogoneanu (1870-1945),George Murnu (1868-1957) ºi Alex.Tzigara-Samurcaº (1872-1952); pri-mii trei fãcuserã parte în trecut dinconducerea revistei, ultimul o gira înacel timp.

Strângând mâna lui I. E. Torouþiu(1888-1953), Simion Mehedinþi arostit, fãrã nicio introducere:

<Domnule Torouþiu, cele discutatecu d-ta acum câteva luni în urmã, laAcademia Românã, au devenit faptîmplinit. Cei de faþã am hotãrât sã-þiîncredinþãm direcþia Convorbirilorliterare. Nu trebuie sã-þi mai spunem,cred, cã este o mare cinste ce þi seface ºi pe care o meriþi; eºti dator,adaug, sã respecþi ºi sã continuitradiþia Junimii. De altfel, ai ºi doveditaceasta cu prisosinþã pânã acum înlucrãrile d-tale. Am venit sã îndepli-nim formalitãþile necesare, urmândca restul, predarea arhivei ºi cele-lalte, sã le faceþi amândoi, cu vechiuldirector, aici de faþã, dl. Alex.Tzigara-Samurcaº. >

Urmeazã un preludiu, fastuos ºimãgulitor, care, vom vedea, nu-limpresioneazã într-atât pe Torouþiu,încât sã nu-ºi formuleze punctul sãude vedere, coerent, decisiv, verticalºi fãrã compromisuri.

„Plãcut surprins ºi cu un uºorzâmbet, I. E. Torouþiu a rãspuns:”

<Propunerea dv. mã onoreazãmult. Vã mulþumesc din toatã inima.Ar fi a treia generaþie la conducereavechiului ºi gloriosului steag. De dataaceasta, e rândul Bucovinei, de undevin. Mã voi strãdui sã fiu la înãlþimeacerutã, nu vã voi dezamãgi. Am însã

41

D Lestine iterare

Page 44: Destine Literare Oct. 2013

o obiecþie, o rezervã, una singurã: nusunt de acord cu modalitatea depânã acum în privinþa transferuluiconducerii. ªtiu cã acest fapt îlhotãrau junimiºtii vechi, ca ºi în cazulde azi, se consemna într-un proces-verbal, se dãdeau sugestii etc. Eu numã împac cu aceastã practicã, eupretind independenþã întreagã, fãrãniciun fel de tutelã, cu obligaþia fermãîn ceea ce priveºte sã pãstrez spiritulJunimii, fireºte cu înnoirile care s-arcere. Nu pot gira publicarea unormateriale cu care nu aº fi de acord,dar care mi s-ar impune, manuscrisecu rãfuieli personale sau alte inte-rese. Vã rog sã reþineþi: ori mânãliberã sã pot apãra prestigiul revistei,ori refuz onoarea ce mi se face. Nuþin deloc sã fiu director prin delegaþie,prin proces-verbal, numai cu numele,nu am aceastã ambiþie. Tinerii pecare-i vedeþi acolo la birou lucreazãla machetarea unei publicaþii noi,pentru apariþia cãreia am obþinutaprobare, care se va chema Doina ºipe care o veþi gãsi în librãrii chiarluna viitoare...>

Bineînþeles, pentru a-i convinge,le aratã ºi documentul oficial.

„Dupã ce s-au privit între ei câtevamomente, tãcerea a spart-o I. Al.

Rãdulescu-Pogoneanu, ucenicul fa-vorit al lui Titu Maiorescu:”

<La aceasta nu ne-am aºteptat.Ne mirã foarte mult obiecþia d-tale,ba chiar ne lezeazã. Vei avea toatãlibertatea. Cum, adicã, asigurareanoastrã nu prezintã garanþia? De 70de ani nu s-a pomenit aºa ceva laJunimea. Dacã astfel stau lucrurile,ne trebuie rãgaz sã chibzuim.>

Fireºte, este rândul lui Torouþiu sãse explice:

<D-le profesor, cu tot respectul,vã rog sã credeþi cã e departe demine gândul sã vã ofensez, dar ºtiþibine, ca ºi mine: verba volant, scriptamanent. În cazuri de asumãri de marirãspunderi, eu aºa gândesc cãtrebuie procedat. Rog sã fiu bineînþeles.>

„G. Murnu a tãcut, iar Simion Mehe-dinþi s-a sculat încet de pe scaun,oleacã þeapãn ºi cu palma fãcutã cãuº,când la o ureche, când la cealaltã,pentru a prinde bine cuvintele”.

Dar cum revista „Convorbiriliterare” se afla într-un mare impas,decizia se impunea, în orice condiþii.ªi Teodor Al. Munteanu noteazã:

„Dupã aproape o lunã, reprezent-anþii Junimii au acceptat ca I. E.Torouþiu sã devinã conducãtorul unic

al Convorbirilor literare, sã pãs-treze în paginile lor principiile de carea fost cãlãuzitã revista ºi sã-i achitetoate datoriile, cãci avea destule,abonaþii împuþinându-se mereu,motiv principal pentru care a ºi fostschimbatã conducerea. Noul directorºi proprietar avea o micã tipografie(„Bucovina”), aºa cã putea scoatedin impas financiar cea mai presti-gioasã ºi una dintre cele mai vechipublicaþii din þara noastrã”.

Fireºte, din 1939, în cel de alLXXII-lea an de existenþã, va aveaapariþie lunarã (format A5) ºi o „þinutãgraficã elegantã”. Poetul Teodor Al.Munteanu era redactor, alãturi deAlexandru Ionescu. Revista va fi înre-gistratã la Tribunalul Ilfov: ordonanþaprezidenþialã nr. 2708/ 20.02.1939.

Cu satisfacþie, memorialistul no-teazã: „Încã de la primele numere,presa a salutat schimbarea condu-cerii ºi se sublinia convingerea cãrevista va fi scoasã din lâncezeala încare alunecase”.

În adevãr, rãsfoind colecþia „Con-vorbirilor literare”, în ultima ei respi-raþie bucureºteanã, în plin rãzboi, ºiîntr-un Bucureºti bombardat, tulburat,înnegurat, revista are þinutã distinsã,cu subiecte interesante ºi incitante.

42

D Lestine iterare

Page 45: Destine Literare Oct. 2013

43

D Lestine iterare

MEL

AN

IAC

UC

(RO

NIA

)

Sâmbure ºi-a vândut partea de avere moºtenitã la Glodoasa, într-un sat cu contigente dupã contigentede þânci fãrã noroc ºi podgorii cu vinuri medaliate, interbelic, la Expoziþia de la Paris. De Glodoasa o leagãdoar amintiri vagi ca fotografiile vechi ºi uitate într-un scrin cu secrete de familie. Acolo, la moºia bunicilor, afost fericitã. Eliza, mama ei, fusese o femeie frumoasã dar fragilã ca o pãpuºã din porþelan de Meissen. Odatã lovitã în plex de realitatea durã ºi implacabilã, s-a fãcut þãndãri.

Odatã cu moartea ei, vremurile bune au apus la moºie. Dupã patru decenii, când a revenit la Glodoasaºi asta, doar pentru a-ºi lua în primire partea sa din celebra moºie, Martina a gãsit conacul pe jumãtate-nmoloz ºi beciurile cu butoaiele cu vinuri vestite, erau toate în paraginã. Era clar, nu mai avea rãdãcini.

La îndemnul Olgãi Sâmbure, a spart zidul fals, a cãutat ºi a gãsit în firida din spatele ºemineului, cucahlele lipsã ºi fãrã suportul din marmurã de Carrara, a gãsit caseta cu trei mahmudele din aur turcesc ºimai multe înscrisuri notariale, care atestau evenimentele importante din familia Sâmbure. Era un fir care arfi putut sã o lege de locul despre care îºi amintea doar ca despre o poveste cititã demult. Nu a fost sã fie.Martina nu a simþit chemarea pãmântului. Ea era citadinã. ªi-a înstrãinat fãrã nici o reþinere felia din moºie.Nu s-a lãsat impresionatã de lacrimile bãtrânei imobilizatã în scaunul cu rotile. Deºi îi era singura legãturãde sânge, a fost rece, sloi ca de gheaþã.

Ea era încã tânãrã, în putere, mai avea o bucatã bunã din viaþã de trãit. Se dorea a fi liberã. Trebuia sã-ºi împlineascã visul, care îi tot dãduse târcoale ca un þânþar însetat de sânge.

O galerie de Artã Medievalã! În planul opus, bãtrâna Olga Sâmbure aparþinea cu trup ºi cu suflettrecutului. Degeaba i-a adus nepoata pliantele care promovau câteva aziluri particulare, Olga i-a refuzatoferta. A rãmas pe poziþie.

Acum este singurã în odaia cu tavanul gãurit ºi cu tapetul de mãtase transformat în flenduri ce se scurgde-a lungul pereþilor. Totul este scos din uz în fostul conac glorios odatã.

În odãile igrasioase, moliile se îngraºã cu þesãtura covoarelor de Buhara, covoare scumpe ºi care, pevremea comunismului ajunseserã un fel preºuri, în care se împiedicau conþopiºtii cu socoteau veniturile pezi muncã, în gospodãria colectivã.

Parcã anume ca sã îi facã în ciudã bãtrânei, Martina a investit într-o altã ruinã, de data asta, o ruinãmedievalã ºi pe care, a denumit-o „La Diligenþã”.

Situat în inima Transilvaniei, aºezãmântul abia de mai amintea de hanul ridicat în urmã cu secole pestezdrobitura unor fortificaþii de Ev Mediu timpuriu. O parte din odãi, insalubre, mai erau totuºi în picioare,nãpãdite de vegetaþie luxuriantã ºi cu o faunã care îºi împãrþea perfect spaþiul de supravieþuire. Poveºti custafii ºi vampiri care se hrãneau cu sângele cãlãtorilor ce poposeau acolo peste noapte, încã persistau înlegendele locului. Astfel se face cã, prezenþa unei femei singure în hardughia aceea, era privitã ca un lucrucare avea neapãrat o legãturã secretã cu strigoii, cu diavolul în persoanã.

La început, localnicii au ocolit-o pe cât le-a fost cu putinþã ºi cu greu ºi-a gãsit oameni care s-o ajute înproiectele sale ambiþioase. Nu o încuraja nimeni. Mai toþi erau dispuºi s-o sperie, s-o alunge.

Strãina cu pãr stacojiu ºi mãnuºi caraghioase, venise acolo cu planuri necurate, altminteri nu ar fi adusmeºterii, care-i umpleau beciurile cu cazane de aramã, teascuri ºi instalaþii ciudate. Martina a ignorat gura lumii.ªi-a construit Visul. Nu a chemat soborul de preoþi sã facã sfeºtanie. A adus arhitecþii, constructorii. Cei mai buni.

În doar ºase luni, din ºandrama peste care crescuserã în voie bãlãriile, din locul unde se adunaserã câiniivagabonzi în timpul prãsirii, a scos la ivealã un magazin cu antichitãþi, aºa cum vãzuse în Provence, înFranþa, pe timpul studenþiei.

Turiºtii japonezi i-au fãcut safteaua. Afacerea prinsese. Mergea din zi în zi tot mai bine.Dupã un an încheiat, cu cifrele care dovedeau profitul net, pe masã, oamenii de afaceri din branºã au fost

nevoiþi s-o recunoascã a fi cea mai bunã. - E datã-n mã-sa!! a exclamat vulgar dar cu admiraþie, pânã ºi ºeful Casei de Licitaþie, un tip care

recunoºtea stofa de negustor de la o poºtã. Astfel, Martinei i s-au deschis uºile la notabilitãþile locale, aînvãþat din mers cum sã aplice proiecte pentru fonduri nerambursabile, dar ºi cum sã iasã în evidenþã prinniscaiva acte „caritabile”. Una peste alta, a devenit vizibilã, mondenã.

VARA LEOACEI *

Page 46: Destine Literare Oct. 2013

Nu avea prieteni la cataramã. Nu avea duºmani de moarte. Strãinii, americani, scoþieni, italieni, ba ºi câþiva ruºiputred de bogaþi, veneau „La Diligenþã”, ca la Mecca. Nimeni nu se întreba de unde provenea marfa, o datã ce acteleerau parafate, autentificate ca la carte.

Deºi cifra vânzãrilor se triplase, patroana d e „La Diligenþã” nu bãtea darabana în târg, îºi savura succesul fãrãsã-ºi piardã minþile.

În clãdirea fostului han, la etaj, aliniate de-a lungul unui culoar cam alambicat, erau toate odãile apartamentuluiparticular. Jos, funcþiona magazinul, plin cu mãrfuri promovate prin cataloage de lux. Îndeobºte, vestea despre unartefact important, mergea din client la client. Un cerc de barosani. Martina Sâmbure lucra ca într-un club select,negocia doar la recomandare serioasã, ºi acontul consta într-o strângere de mânã, acolo, în biroul ei rafinat ºi mereuinundat de aroma cafelei de Columbia.

Întreg complexul denumit „La Diligenþã” era condus într-un stil aproape cazon, aºa cum, copilã fiind, Martina îlvãzuse pe bunicul ei, generalul Sâmbure, comandând scurt ºi la obiect subordonaþilor.

Plãtiþi corect, angajaþii o ascultau ºi umblau ca teleghidaþi prin imobilul monitorizat cu zeci de camere desupraveghere. Lucrãtorilor le era permis accesul peste tot, în afarã de domul din subsol, un loc aproape mitologic,în care se cobora pe o scarã în spiralã nesusþinutã de nici un fel de pilaºtri, o scarã care, privitã din interiorul cu bolþice aminteau de Domul din Milano, aveai impresia cã pluteºte în semiîntuneric.

Uºa, masivã, din doage de stejar ºi drugi de metal neciupit de ruginã, se deschidea modern, cu cartela magneticã,pe care Martina o pãstra întotdeauna cu sine.

Tocmai tãcerea, secretul acesta, fãcea ca sã se iºte legende. Erau ºi angajaþi gata sã jure cã au vãzut cu ochii lor, mal-dãrele de nestemate, lingourile de aur, coroane regale, ba chiar ºi mumiile egiptene înfãºurate în þesãturi de purpurã anticã.

Zvonurile fãceau ocolul târgului, se întorceau, ºi ajungeau ºi la urechile Martinei. Ea se mulþumea sã zâmbeascãcu ºiretenie. Acesta era studiul de piaþã pe care îl obþinea fãrã sã investeascã un sfanþ în logisticã.

Îi zãpãcise pe toþi cu combinaþiile strategice, prin care fãcea, din Artã, o negustorie tipic evreiascã. Negocierea lasânge era singura sa moºtenire pe linie paternã; familia Grunter fiind recunoscutã pentru averea pe care o fãcusedin negustorie în Europa Evului Mediu.

Toate mergeau ca pe roate „La Diligenþã”. Asta, pânã în urmã cu o sãptãmânã. Acum, la magazin este liniºte.Martina a anulat toate întâlnirile de afaceri. ªi-a expediat angajaþii în concediu cu platã. S-a arãtat a fi nebunã degeneroasã, trãgând obloanele prãvãliei în plin sezon turistic, când fiecare zi putea fi cântãritã într-o afacere pe cinste.Ei nu-i pasã cã pierde clientela, cã afacerea în sine s-ar putea duce de râpã. Pleacã de acasã, în fiecare dimineaþã.

Suie colina cãtre mãnãstirea în care sunt expuse artefactele ce vor constitui obiectul licitaþiei, pe care ea oaºteptase de ani de zile cu nerãbdare. Acum, când nu o mai intereseazã profitul, nu pune ochii pe obiectul care arecea mai bunã cotã de vânzare.

Vine în nava fostei mãnãstiri cisterciene, doar pentru cã acolo o trage aþa. Destinul. Acolo nu îi este foame, nicisete. Se simte contemporanã cu unele dintre obiectele aparþinând unor vremuri indefinite. Trece pe sub portaluri, prinsacristie unde aºeazã crinul regal direct pe lespedea mormântului în care-ºi doarme somnul veºnic, cavalerul cruciat.

Nu o înspãimântã atracþia aceea inexplicabilã. Din contrã, neverosimilul o excitã, o întinereºte ºi ea revine zi dezi, ca la o întâlnire secretã. Aºa a venit ºi în dimineaþa asta. Dupã un duº scurt, un mic-dejun frugal ºi fãrã sã fieatentã la rochia pe care a luat-o direct din dulap.

Acum stã, nu se roagã, nu mediteazã. Respirã pur ºi simplu, în timp ce priveºte peretele picnit de igrasie, un soide hartã stranie, iscatã de sub coaja varului împrospãtat chiar în vara trecutã. Pentru ea nu conteazã dacã afarã esoare sau este furtunã. De când a fost atinsã de înger, lumea sa materialã nu mai existã. Nu o mai intereseazã decâtholograma care i s-a suprapus peste viaþa realã. Cavalerul Johanes de Herseny. Plouã de câteva ceasuri bune,peste colinele provinciei. În fosta bazilicã medievalã liniºtea este ºi mai densã, moale ca o þesãturã de fetru veritabil.În cãldãruºa de la intrare este apã sfântã. Lumânarea din sfeºnicul prins în niºã, arde singurã, în timp ce un fir deaer penetreazã prin fereastra, pe care a deschis-o, aer ce poartã cu el, miros ºi pulberi de pãmânt din grãdinã.

- Cele patru elemente: apa, focul, aerul ºi pãmântul! spune Martina calmã ºi privind la rând, pentru a nu ºtiu câtaorã pereþii, spaþiul dintre colonade, un loc tixit de exponate care îºi aºteaptã, ca sclavii în cala caravelei, ziua licitaþiei.

Nici curatorul, nici paznicul nu o mai iau în seamã. S-au obiºnuit cu zãnatica, nurlia care nici mãcar nu le dãatenþie. Vine nechematã, intrã ca la ea acasã, în sala deschisã ca un amfiteatru clasic. Rãmâne acolo cu ceasurile.Nemiºcatã. Când te aºtepþi mai puþin, tresare. Se ridicã, se rãsuceºte pe cãlcâie, fuge, iese prin spaþiul îngust, fãrãca încãlþãrile ei sã scoatã sunete. Nimeni nu îndrãzneºte sã o certe, sã-i cearã explicaþii.

Martina face corp comun cu liniºtea aproape primitivã, se simte iar ca atunci, parcã ar fi fost aruncatã într-o baiecãlduþã ºi în care plutesc petale desprinse din crini. În zilele noastre, nu mai este nimeni ca dânsa, om care ºtie sãasculte singurãtatea împletitã cu gemetele de orgã vetustã. Componentele instrumentului scrâºnesc ca oaseleîmbãtrânite încet ºi sigur. Artrita veacurilor a lãsat sediment pe clape, pe tuburi.

Instrumentul geme de amintiri în liniºtea densã precum ceaþa de noiembrie. Numai Martina îi aude adevãratamuzicã, melosul stivuit între acoperiºul acoperit cu plãcuþe de cupru coclit ºi pavimentul din gresii industriale; un locnumit atrium, ºi unde se adunau la fiecare miez din noapte, cãlugãriþele din Ordinul Sfintei Maria sã i se roageFecioarei, protectoarei cavalerilor teutoni; ºi lui, Sfântului Gheorghe, cel venerat pentru ajutorul acordat cavalerilor întimpul cruciadelor sângeroase.

44

D Lestine iterare

Page 47: Destine Literare Oct. 2013

Martina îi simte conturul aproape fizic, apoi îl ºi vede, din ce în ce mai clar, colo un cavaler în mantie ºi crucea neagrãpurtatã peste tunica albã. El are barba crescutã ºi semnul tãieturii de iatagan pus pe diagonala obrazului. Martinatresare. Nu mai este prezentã în Acum, dar nici în Atunci. Deºi încã mai aude sunetele instrumentului pe care încearcãsã-l acordeze meºterul modern, prinde ºi fiecare dintre întrebãrile preotului ºi, chiar ºi rãspunsurile unui diacon ce a trãitîn urmã cu opt sute de ani. Apoi, pogoarã toþii imnii aceia de slavã, vuiesc precum mareea unui ocean.

Lumina lumânãrilor purtate de miresele lui Iisus, este palidã ca oricare sfântã. Sunt acolo, nevãzute, în mãnãstire,cãlugãriþe care au jurat castitate, sunt ºi tinere ºi bãtrâne, dar mai sunt ºi ele, domniþele ºi jupânesele; tot femei fãrã etatecu soþii sau iubiþii, cu nobilii lor cavaleri plecaþi sã se lupte pe viaþã ºi moarte cu leul deºertului. Ele rabdã, aºteaptã. Peatunci, în al Treisprezecelea veac dupã naºterea lui Hristos, orga aceea era nouã ºi june era ºi organistul vestit.

Cãlugãrul muzician venea peste coline, la mãnãstire, de douã ori pe an. Aducea înscrisuri pe pergamente din pielede bivol ºi în coºul de rãchitã, ulcioare pline cu vin de Tohani. Sub degetele lui prelungi ºi osoase, orga se supunea,cânta, nu ca într-o mãnãstire modestã, ci ca într-o catedralã împodobitã toatã cu aur.

Acum, la începutul Mileniului III, instrumentul celebru face doar gãlãgie. Zgomot fãrã rost ce se ridicã spre tavanulsprijinit în colonade ºi pilaºtrii albi, grandioºi. Sunetele suie alandala, se împletesc, se desfac... precum un fuior dein deslânat. Clapele de fildeº autentic sunt tocite de câte degetele le-au atins în rãstimp. S-au subþiat, sunt cariate ºisunã ca un clopoþel japonez de grãdinã, în curentul de aer care s-a iscat din senin.

Zgomotul se divide, curge mai departe, cade înapoi, trece prin tuburile de alamã. Orga strãveche se încãpãþâ-neazã, nu vrea sã priceapã ºi pace cã vremea ei a trecut. Cântã ca o primadonã cu perucã ºi fãrã danturã.

- Un organist!!? ºoptesc buzele Martinei, ºi femeia se mirã cã paznicul i-a auzit gândurile ºi îi rãspunde prompt,distrugându-i bula, mirajul.

- Îi sasu’ ãl bãtrân. Doarme în turn. Când are chef, de e zi, de e noapte, îºi dezmorþeºte degetele în clape. Îl auzi?Un nebun, le cântã cucuvelelor!

Martina dã din cap cu un fel de înþelegere infantilã. S-a liniºtit. Ar trebui sã se liniºteascã. Acolo nu existã stafii.Sunt numai oameni ca ea, ca paznicul, tot inºi din carne ºi sânge. De acum, ascultã fãrã interes, cum organistul duceacordajul pânã la capãt, apoi, intervine cu acel melanj de polifonie ºi messã medievalã. Muzica de slavã creºte înamplitudine, se înalþã, se bolteºte, nu mai are spaþiu de respiraþie ºi face sã pocneascã sticla încorsetatã în cositorulvitraliilor. Au asudat ºi pereþii ºi fruntea oamenilor ghiciþi în stranele foarte înguste. Cãlugãriþele, colo niºte umbrefantomatice între care ea, Martina Sâmbure, se simte înregimentatã.

Este derutatã. Plânge ºi îºi înghite lacrimile care ar putea sã i se scurgã pe obrajii cu pudrã Caron. Abia într-untârziu îºi ºterge ochii ºi nasul, copilãreºte ºi direct cu þesãtura mãnuºii. Prin plasa dantelei firave, îºi vedea pielea depe degete. Spre mirarea sa, epiderma nãpãditã de psoriazis, acum este aproape curatã, regeneratã. Celulelesãnãtoase îºi reintrã în drepturi, se întind de o parte ºi de alta a unghiilor date cu lac transparent.

Martinei i-a dispãrut incertitudinea, frica de toate ºi mai ales ruºinea faþã de sine, nu se mai gândeºte la psihozacare a bântuit-o în ultimele zile. O, da, sigur cã este obositã ºi stânjenitã de cum s-a purtat. Prosteºte.

Auzi, sã iubeascã o stafie?!! Fie ea, stafia, chiar ºi a unui cavaler cruciat, din vechime...- Ce caut aici?!În subconºtient ºtie ce cautã, dar nu vrea sã-ºi rãspundã. Trupul fizic nu-i mai face faþã spiritului, acelui liant care

o þine cu carnea încã pe oase. ªi, în spaþiul monumental, muzica strãveche îºi face de cap ca o vãduvã tânãrã. Orgacântã, chiuie aproape...

Lumina de afarã dã iama în bazilicã prin miile de cioburi colorate din vitraliile recent refãcute. Este ca într-uncaleidoscop, o luminã multiplicatã, placatã cu miliarde de faþete strãlucitoare.

ªi ce dacã este numai iluzie opticã, un joc oarecare?- O carafã spartã... Mda, eu sunt carafa zdrobitã sub talpa elefantului! face ea constatarea zâmbind controlat ºi

cu un strop de candoare.- Clar, sunt o biatã femeie!De sus, de la balcon, orga repetã ca într-un bolero spasmodic sunetele rezultate din tuburile dezacordate. Martina

nu mai rezistã. κi astupã urechile cu palmele. ªtie cã nu are de unde, dinafara ei, sã îi vinã salvarea.Prin ogivele de sub streaºinã, lumina solarã penetreazã interiorul cu insolenþã aproape pãgânã. Inima ei palpitã

iarãºi. Nu ºi-a luat pilula de Propanolol nici asearã, nici de dimineaþã.Numai paznicul este la datorie, ºi Arhanghelul Mihail, prins în fresca de ev mediu. Stau impasibili. Unul sprijinit pe

picioarele rãºchirate, cu mâinile în ºold. Celãlalt, un rãzboinic cu sabie ºi cruce bãtutã cu diamante. Însemneheraldice? Nu are importanþã podoaba veºmântului sfânt, doar faþa nevãzutã, obrazul ascuns sub apãrãtoarea cuviziera lãsatã. Un bãrbat în carcasã din fier. Martina Sâmbure se miºcã, face paºi, iese din bazilicã. Trece pe subturnul rotund, prin sacristia cu lespedea criptei pe care scrisul este încã lizibil: Hic somno dormientem MaximusMariscalli Hierusalem, Johanes de Herseny.

În urma ei, mirosul tare, de crini regali, se amestecã, se dilueazã în aerul ce intrã prin portalul cu uºile lãsate vraiºte.Va continua…

* Fragment din romanul Vara leoaicei, Melania Cuc, Ed. ZIP, Bucureºti, 2011.

45

D Lestine iterare

Page 48: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

46

JULI

AD

EAC

ON

U (C

AN

AD

A)

Vara aceea lungã ºi frumoasã, prea înde-pãrtatã acum, în bagajul ei de amintiri, revinesã facã luminã, pentru o clipã, cãtre - La portede sortie! (Poarta de ieºire). Iulia, tânãra careîmplinea vârsta de numai 17 ani, se pregãteasã deschidã “ La porte d’entre” - în viaþã, cãci,de fapt, acum începea adevãrata viaþã, deunul singur, în explorarea viitorului. Iulia sauIuliana, aºa cum o numeau cei mai apropiaþi,era o tânãrã cu mari ambiþii, pe care însã leþinea secrete. Puþini ºtiau, de exemplu, cã ease pregãtea sã dea examen la Facultatea demedicinã, chiar în toamna acelui an.

Tatãl ei, Constantin, îºi pusese mari spe-ranþe în mezina celor patru, care la rândul lor,îºi hrãneau viaþa cu vise tot mai îndrãzneþe.

A fost o varã lungã ºi foarte... singurã!Prietena ºi vecina ei din copilãrie, mergea dejape o cale mult diferitã, alimentatã de preocu-pãri meschine incitate de tãticul ei (vecinullor), profesor de limba românã ºi directorulºcolii generale din comunã. I se aranjau întâl-niri cu tineri “de succes”, bine adaptaþi socie-tãþii ”de tip nou” în care se trãia; ºtiþi, acei tineride provenienþã socialã iubitã de conducereacomunistã ºi avizi de a urca treptele societãþii,tot mai repede, tot mai sus. Silvia era ºi maimaturã din punct de vedere... sexual. Tatãl, îºicunoºtea bine fata ºi multe altele; se lepãdasede trecutul sãu mic burghez ºi arbora “ osutanã” compatibilã cu vremurile în caretrãiam. A fi informator, era un paºaport pentrusucces ºi el s-a folosit de acest ”paºaport” câta putut.

Proprietatea privatã era încã... privatã.Competiþia era acerbã. Iuliana ºi prietenaSilvia (aºa se numea) nu puteau sã mai con-tinue prietenia. Pãrinþii vecini, erau deci la”cuþite”! Vara aceasta a rezolvat mai multeprobleme ºi a pus la locul lor mai multe necu-noscute. Prietenia de aproape douã decenii a

douã fete, s-a terminat aici, fãrã explicaþii ºifãrã regrete. Pãrinþii s-au mai liniºtit, atât înprivinþa concurenþei cât ºi a aºteptãrilor.Comunismul s-a instalat ºi mai bine, proprie-tatea privatã a devenit colectivã ºi nu a mainecesitat nici prea multã îngrijire ºi nici sursãde conflicte sau competiþie.

Iuliana pãºea pentru prima datã în Bucureºti,cu bagajele mai mult încãrcate de vise decât culucruri; totul îi era strãin, dar nimic nu o speria,nimic nu îi era imposibil. Capitala R.P.R. era unoraº frumos, în care se putea trãi încã foartebine. Oamenii erau civilizaþi, nu existau câini pestrãzi, iar grupurile sociale erau mai binedefinite; exista un self-control impus de oeducaþie anume; cei - ºapte ani de acasã,educaþia - servea pe fiecare sã-ºi gãseascãlocul în clasa sa socialã. Egalitarismul sau”turma de oi” de care vorbeºte HR Patapievici, aurmat mai târziu ºi a fost dezastroasã.

Societatea de astãzi încã nu ºi-a revenit dinacel ”vertij”, iar cât va mai dura, e greu despus, cãci cei de la cârmã sunt infectaþi cumicrobul parvenirii ºi interesului personal.

Am trecut prin toate acele schimbãri, le-amasimilat ori mai bine zis ne-am adaptat iarcând ne-am simþit sufocati-assez c’est assez-am deschis o altã poartã de intrare, într-o altãlume-une facon de se sauver!

ªi acum, o întâmplare care revine în me-morie, dupã foarte mulþi ani, în acea parte avieþii când ceea ce s-a petrecut la tinereþe estemai prezent în memorie decât ziua de ieri saucele ce urmeazã. Mintea priveºte înapoi ºicautã în cutia de amintiri iar curiozitatea nepoartã înainte, la ceea ce a mai rãmas deexplorat.

Reamintesc faptul cã tânãrã de carevorbesc nu era prea dezvoltatã din punct devedere sexual sau cel puþin zis, nu avea niciunfel de preocupare, în acest sens ºi totuºi; iatã

La porte de sortie

Page 49: Destine Literare Oct. 2013

cã trebuie sã se prezinte undeva anume ca sã i sefacã o radiografie pulmonara, un test obligatoriupentru înscrierea la medicinã(mã întreb acum-daca aveai tuberculoza, nu puteai sã deviidoctor?). Ei, acolo era un tehnician, în radiologiebãnuiesc care dupã ce îþi cerea sã te dezbraciîntr-o cabinã, îþi lua aceastã radiografie iar apoisarea pe tine. Nu existã o altã persoanã la care sãapelezi pentru ajutor, nu existã camera de luatvederi, nu aveai la cine sã raportezi, nu aveaidecât sã te lupþi ca sã scapi din braþele acestuipredator. Succesul imediat-je me suis sauve- într-un fel echilibra totul ºi nu mai simþeai nevoia sã temai destãinuieºti, sã accepþi ºi o dozã de ruºine,cãci aºa eram educaþi; tot ce þinea de domeniulsexualitãþii, era ceva ruºinos.

Iuliana iese victorioasã ºi de aceastã datã;nimeni nu ºtie de aceastã întâmplare pe carecautã s-o ºteargã din memorie ºi pãºeºte maideparte, pe calea vieþii.

Examenele sunt grele, dar nu chiar aºa degrele. Competiþia este serioasã iar fetele acesteafrumoase, bucureºtence, mult mai sofisticatedecât ea, oare o sã-i cedeze ei un loc, în aceastã

competiþie? Este greu de crezut dar - on prendune chance!

Iar ºansa a adus reuºitã ºi iatã-ne, student lamedicinã spre marea mirare a d-lui director (tatãllui Silvia) care n-a fost destul de vigilent sã inter-vinã în timp cu o informaþie contrafãcutã ºi spremarea bucurie a tatãlui Constantin care a de-monstrat încã odata – ”qu’on a de la valeur”.

Practicarea medicinii este ca un serviciu militarpe viaþã. Datoria de doctor, trece în faþa oricãroralte îndatoriri. Memoria ºi o bunã judecatã suntcele mai importante atu-uri. N-are importantã câteºti de frumos ori dacã ºtii sã cânþi; ajutã totuºi sãfi un pic “actor”.

Memoria te ajutã sã acumulezi multã infor-maþie, dar sã ºi uiþi ceea ce nu este semnificativ,de exemplu: întâmplarea descrisã mai înainte.

Paradoxal însã, iatã cã evenimentul esteînregistrat, ca fapt important, despre care trebuiecândva menþionat ºi apoi, poate, clasat ca fãrãimportantã ºi uitat.

Aviz cititorului - Iulia (Iuliana) este autoareaacestui articol.

Eugen Crãciun

47

D Lestine iterare

Page 50: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

48

MIR

CEA

DIU

DEA

(RO

NIA

)

*Sãrutai drumul

Pe unde se pierduseCaravana lui

Zvonul unui trilPe marginea tãcerii

Prelingându-se

Clipe de extazÎnºirate-n mãrgeanul

Unei vechi iubiri

1

You kissed the roadOn which his caravanOh, it has been lost

And the trill heraldOn the edge of silence

Slowly evolving

Amazing moments Corals in the necklace

Of a hidden love

1E

Cautã-l în visLa margine de lumeUrmându-ºi gândul

Ori în deºertulDevastãrilor mute

Uitat în sine

Ori mai degrabã În pumnul de þãrânã

Poposit pe piept

2

Seek him in a dreamOr at the end of WorldTracing his thoughts

Or in the desertOf mute devastations

Closed in himself

Or rather forgotIn the handful of dust

On a brave brest

2E

Întorc clepsidraSpre rãsãritul orei

ªi iatã cobori

Ca o ruinãDe aur din belºugul

Marilor comori

Ca o reginãDin cãrþile iubirii

Scrise pânã-n zori

3

HourgalssesAll turned to the sunrise

Look your descent

P O E Z I I

Page 51: Destine Literare Oct. 2013

Like a ruinOf heavy gold from the wealth

Of Grand treasures

You the true QueenFrom the old books of love

Written till dawn

3E

Mai dinainteDe facerea luminii

E iubirea lor

În emisferaDe dincolo de lume

Necuprins fior

Degete oarbeCe cautã prin zodii

Sensul orelor

4

Times long beforeThe making of the light

It’s their love

The hemisphereBeyond far from the world

Their vast wince

With blind fingersStill seeking through the fate

Unseen Meanings

4E

A ei sã fieDâra înmiresmatã

Uitatã-n decor

A ei sã fieCondurul de mãtase

Plutind pe covor

ªi coapsa lungãCe nãluceºte-n ochiul

Mistuit de dor

5

Her own to beThe trace of wild perfume

Forgotten scenery

Her own to beIndian cress of silkTouching the carpet

And the long thighAmazing for the eye

A devouring wish

5E

A fost dorinþaPrin vãile uscateRâvna unei ploi

A fost voinþa Ce spulberã pustiul

Zilei de apoi

A fost cãinþaZãludelor pe calea

Pasilor în doi

6

It was desireThrough the dried valleys

Zeal of a rain

Maybe only willTo revolve a whole Storm

In looking for you

Or maybe remorseOf women on the path

Of the steps in two

6E

(din volumul Shiraz. 2008-2011, trad. înenglezã de Daniela Gîfu ºi autorul)

49

D Lestine iterare

Page 52: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

50

VIC

TOR

IAD

UÞU

(RO

NIA

)

***

O luminã înconjoarã ochii O alta mã atinge pe umãr.Privesc cãtre tine ºi te recunoscTu care eºti cuvântul în mine.

***

Tu eºti cuvânt, Tu eºti cea ce eu numesc cer cândplâng.Fãrã tine nu aº putea cunoaºte cesunt.Tu eºti miracolul lumiiTrãind prin lume cãtre cel mai presus de lumea care este aici ºi acumîn mirarea puterii de a ºti ºi a spune.

***

Fãrã tine nu aº ºti unde sunt,Cine sunt,eu care sunt în lume cevaul necunoscut Ce prin tine mi-l descopãr mieªi prin tine îl descopãr lumiiCa lumea sã poatã trãi în mineMiracolul firii cã sunt.

Cuvântul dinlimba română

Page 53: Destine Literare Oct. 2013

***

Tu eºti patria minþii meleCu tine sunt în fiecare momentªi tu,pentru cã eºti limba mea, cuvântul din mineTu exiºtiCa sã pot vorbi cu elMarele El Care este creatorul meu ºi al tãu cã împreunã prin tine care eºti cuvântul meu ascuns ºi în tainãtu faci ca

el sã se nascã în minecã eu sã pot fi la picioarele Lui cel care a venit în lumina ta sã mântuiascã lumea

***

tu eºti cupinsã în marele cuvântrevãrsat peste lumea creatã de el, prin cuvântul lui, tu ce ai devenit puterea creatoare a celui ce poate sã te scrie sã te traiascã întainelece nu se pot spune decât prin tineLui

***

ºi lumi întregi se vor naºte, în care tu eºti o patriece fiii tãi îþi aduc florile creatoare de paceca tu sã devii ºi sã fii în vecilumina trimisã de el cãtre lume.

51

D Lestine iterare

Page 54: Destine Literare Oct. 2013

***

Cuvintele tale sunt doar luminaVeºnici sunt fiii tãi care au devenit cu tine prin tineîn tine

o luminã a lumiidãruitã lumii întregi ca un templucu reginalimba românã.

***

Tu ca o patrie te recreezi permanentªi þii laolaltã tot ce e mai trainic în lumea cuvintelor ce le naºti creatorAºa cum soarele face sã rãsarã luminaPeste tot ceea ce este acum ºi aici cu noi.În patria mumã.

***

Prin tine, patrie nemuritore, asemeni soarelui, faci sã nascã înþelesurile cele mai adânci ale firii ascunseA celui ce poate sã plângã ºi sã se roage în cuvintele Ce numai tu le þii atât de ascuse în inimãCe devine lumina.

***

Tu eºti o patrie lãuntricãPrin care raiul tresare în fiecare gândªi fiecare gând cãlãtoreºte prin tineCãtre lumina celui care este dincolo decuvânt

52

D Lestine iterare

Page 55: Destine Literare Oct. 2013

***

Tu ai devenit patria luminiiCe izvorãºte din inima celui ce poate rosti cuvintele taleªi tu îl cãlãtoreºti cu lumina ta Cãtre un alt înþeles cãtre cel care cautã pe cel de dincolo de lume ºi tu priveºtiprin cuvintele tale în mine cu atâta sfialã cãtre cel atât de ascunsunde nu este altceva decâtinfinitul vorbirii.

***

Eºti patria cu mii de cãrãri cãlãtoare spre el Cel ce a creat universulEºti patria nesfârºituluiEºti patria mâinii ce atinge cerul atât de înalt ºi atât de aproape

De inimã celui ce poate sã zboare prin lãuntrul ascuns al lui cãtre afarele necuprinsde privirile firii.

***

Prin tine sufletul zboarãcãtre cel ce este atât de asemãnãtor ªi atât de frumos Nãscãtor de lume.Ivinduse în lumeSã înconjoare sufletulÎn mantia ta de luminãªi aºa înfãºaþiCa un prunc

53

D Lestine iterare

Page 56: Destine Literare Oct. 2013

Taina din cele ce sunt acumMerge cu elCãtre nesfârºitul lumii.

***

Tu eºti patria mea din ceruriEºti cuvântul lui creat Special cãtre mineCa eu sã fiu în El ºi cu elFrumuseþea nespusã a lumii.

***

El crea lumina lumiiTu eºti patria luminii create de elCa eu trãind în tinePrin tine sã renascÎn acea viaþãÎn care cuvântul tãu în mineSa fie puterea luiCreatoare în mineîn lumeca în lumea lui.

***

Tu eºti ceea ce el a datCa eu sã pot fi În lumea lui tot mai aproape de mine prin tine cãtre elMinunea lumiiLogosul restaurator al firii

***

Cuvântul creatTrãieºte în mineAsemeni luminii ce mã face sã crescCãtre soarele meuCreatorul lumii.

54

D Lestine iterare

Page 57: Destine Literare Oct. 2013

55

D Lestine iterare

EUG

EN E

VU(R

OM

ÂN

IA)

Nimic nu-i nou în sensul noimadevenirii. Devenirea este recreaþie,artã sau suicidar, neconsolare, fricãexistenþialã, paradox ºi reducere laabsurd a fiinþãrii (fiinþei).* Este întreveghe ºi somn (25 % din viaþanoastrã!) – un „timp nelocuit”, obuclã, aºa cum au intuit un Einsteinºi alþii.* La tot ce te gândeºti cuaviditate, cu Dor inefabil, riºti a faceobsesie, maniacalã, cum defineºtepatologia clasicã, materialist-dia-lecticã* Teama de moarte ne esteprogramatã prenatal, funcþionãmastfel pe circumferinþa (pulsatorie!)a fatalitãþii, ca instinct (vital!) –fatalist.* H. Fr. Amiel scria cã aexista demn este a te afirma contradistrugerii (deci ºi a autodistrugerii!,tendinþei fiinþei de a se lãsa resor-bitã de neant, n): boalã, anulare ºidecompunere a fiinþei fizice ºimorale* E o eroare a trãi preaobsesiv în trecut, în cunoaºtereamemoriei trecutului, niciodatã reve-latoriu suficient!* Stã la pândãalienarea* Conceptul german de „die weltschmertz” – rãul de viaþã, lemale de vivre..., de reconsiderat ºimeditat* Hedonismul este plãcut,numai sã fie cu mãsura ponderateiîndestulãri, nu a lãcomiei nebune!*„Mensura”, vezi sentinþa anticã„meden agan” – Totul cu mãsurã*Numai cã omul se îmbatã cunesuficienþele, fizic ºi intelectual.Orbeþii psihologi securiºti, activiºtiicare mi-au mãcinat viaþa, mãacuzarã de idealism: oarecumaveau dreptate: „idealul nu seîmplineºte niciodatã, (individual sauîn societãþi), însã „poate sãînsufleþeascã acel entuziasm careseamãnã cu nebunia” (TudorArgezi)* Cei mai tragici sunt „sfinþiiînchisorilor, dupã anticul model al luiIoan Teleologul, cel cu apocalipsa*Experienþele-limitã au ceva de

peºterã (v. Heidegger, cf. Platon): lanoi, Gyr, Cotruº, oarecum ºiCoºbuc, º.c.l.* „A trãi ca un mort”este soluþia de mijloc, zicea eruditulenciclopedist Aurel Baranga* Opinialui este antidotul „ a muri ca un om”*Transcedentamismul este într-ade-vãr cel mai rãu lucru din lume: înlupta omului cu foamea, cu bolile,constã „paradoxal” mãreþia sa*Intruziunea acelor grafomani, carede fapt plagiazã, se disimuleazã,neavând valoarea autenticã, ruginacare face ravagii în momentele decrizã ale societãþii* Pseudo-elitele,grobienii* Lucian Blaga, cãtre divi-nitate: „Opreºte trecerea. ªtiu cãunde nu e moarte nu e nici iubire, ºitotuºi, opreºte, Doamne, ceasorni-cul cu care ne mãsori destrã-marea”!* „Sãrmana înþelepciune”(idem)* „Moartea nu este þintavieþii”(ibidem)* „Memoria eternã esuprema Consolare ce se promiteomului dincolo de moarte(Bunin):dar dincoace? În ACUM-ul continuuîn care suntem?* Dualitate (v.Mircea Florian º.a.): trãim de faptdouã vieþi,una a noastrã, cea trãitãprin intermediul propriilor noastrepersoane ºi cealaltã viaþã, (timp, n),pe care o trãim (virtual, n), înconºtiinþa celorlalþi, înainte demoartea noastrã, ºi dupã ea (lordByron)* Moartea parodiazã viaþa?Pãi trãim murind, clipã de clipã, astani se întâmplã, neh?* Acceptulabsurditãþii existenþei, pentru fiinþanoastrã finitã, este experienþanecesarã, bine zice Albert Camus*Moartea trebuie sfidatã, cui nuacceptatã cu laºitate* Ea este anon-eului, cel incomensurabil*Diderot spune cã moartea este „actul nostru de creaþie,, unul su-prem!* „Ea este apanajul creatorului(Desnica)* Tot el: „ A muri cu glorie eprivilegiul omului virtuos (concept

post-prometeic, mai ales pentru noi,care suntem caucazieni, n).

Solilocviale: Fiinþa ºiNoaptea

Carel Capek: Moartea esubstitutul divinitãþii* Omar Khayam,Eminescu, Novalis, ca nimeni alþii,au intuit fiinþa cosmicã a omuluinocturn, sublunar. Au foste lecturileesenþiale ale adolescenþei mele*Morþii deja, ºi morþii în aºteptare, petraseele citadine, ca ºi pe Memoriaorbitalã... Morþii contemporani...*Floarea de tutun, strania, cumireasma latentã a narcozei ce vafi. Tot astfel, viþa de vie, cofeina,tãmâia tamariscului, mirtul, smirnaº.a.m.d. Iar în substratul nostrupsihosomatic, psihodrogurile auto-sugestiei, sau ale sugestionãriiinduse, prejudecãþilor, dogmelor ºidoctrinelor, utopiilor care „facdinamica lumii” (Hegel).* Fiinþenocturne: adicã mutanþi pe cadranulinvers al Eonilor* Viaþa, pe termenistoric, este un itinerar al ratãrii caoperã (fãpturã, fãcãturã, de carescria Nietszche* Liberul arbitru afost pentru omul post- adamic, nuun privilegiu, ci o pedeapsã coer-citivã* În cosmos nu existã Liber-tate* În Nous, doar o anticamerã adezastrului ce va veni, inexorabil*Intuiþia cosmicã, ubicuã, este unmod de auto-vânãtoare a uneidivilitãþi etern deductibile pentruraþiunea numitã de careva „sãrmanainteligenþã”, din uman* Omul esteprin imitatio Dei, omul mimetic: prinaceasta, programat a se rata, întrucontinuitatea speciei?, prin auto-distrugere întru re-creaþie? Creddeoarece e absurd, scria filosofullatin* Charma, legea compensaþieisau curba lui Gauss, totuna!

Epistole către noi înşine:PARAFRAZICE

Lui Alexandru Cetãþeanu

Page 58: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

56

GEO

RG

E FI

LIP

(CA

NA

DA

)

PASTEL CIBERNETIC

Motto:Omule – nemernice

Nu aprinde sfeºnice...

congratulata-i o neprihãnitãnici un soldat nu doarme-n cazematãugerul plânge dintr-o stalacmitãacolo: nu se ºtie niciodatã

ºi câte imnuri – care mai de caregogeamite geambaºul vinde trufepe Lunã nu va fi înmormântarepe zarea lumii-atârnã niºte rufe

de unde dracul ºtie împãratul?doar propaganda cu marxismu-i vestemâine vom face pace cu scalpatulºi-a fost un Cocoºel cu trei neveste

doar înþelepþii rumegã osândãcaii sãlbatici violeazã iepefloarea de colþ stã veºnicã la pândão paparudã crapã douã cepe

fantasticã-i încrengãtura astauleiul de mãsline plânge-n amforinu vã bãgaþi în dracul cu nãpastamâine vom spânzura ultimii cantori

ne fie lanþul slobod pe grumazeo curvã s-a ascuns într-o icoanãtoþi proletarii-s buni de kamykazepruncia latrã dintr-o iguanã

ºi faraonii cântã pe planetãse pare sau coboarã marþienii?mireasa a fugit pe bicicletãdeci preþu-i bun: sã altoim lichenii.

DOMNULE PREªEDINTE

stimate Preºedinte – vãzut sau nevãzutazi îþi trimit scrisoare ºi nu sunt primul euunii nebuni te-njurã iar alþii mai hazliise-nchinã cãtre ceruri ºi cred în Dumnezeu

din bube ºi speranþe noi ne-am fãcut stindardaceeaºi chisãliþã din linguri o sorbimiar tu-n palate albe – stãpânul raþiuniidin veacuri cãtre veacuri ne-ndemni sã suferim

copii frumoºi ºi pãsãri, mirese ºi colaci,izvoarele pustia - Marea ºi munþii marichiar sfinþii ºi poeþii - cãlugãrii sau apablestemele ºi psalmii, Þi-s toate mercenari

cu harta lumii-n palmã vâslim spre nevãzutsperând cã prin vântoase vegheazã ochiul Tãuîntinde-ne toiagul sã ne proptim în dânsulcând ne-ndoim genunchii la bine sau la rãu

nouã ne e totuna de-i nuntã sau mãcelne mânã spre pierzare umanele instinctecãiþi în toate cele ca laºii dupã crimãºi îþi cerºesc iertare sorbind sânge fierbinte

ne-am colorat pe piele cu zaþuri fel de felmirifici carne, cântec, harababurã, rasãtrãdarea, câinii, sclavii, frunze, poeme, Lunaºi rugãciuni alese când morþii vin la masã

azi îþi trimit scrisoare ºi nu sunt primul euce-þi amintesc dictonul cu dinte pentru dinteunii nebuni te-njurã alþii mai cred în tineºi-aº vrea sã iei aminte Domnule Preºedinte!

DIVINA SENZAÞIE

privim uimiþi pãmântul de sub noispre patru zãri tânjim – nãuci mereu

P o e z i i

Page 59: Destine Literare Oct. 2013

privim aerzând pe ruguri de-ntrebãridar nu-l vedem nicicând pe Dumnezeu.

iubim puþin – e totul senzativcu cerul lumii ne luãm de coarneºi vine-o teorie - relativãca axioma veche s-o rãstoarne

din semnul radical smulgem ideiiar drama lumii încã n-a fost scrisãqvadripatrulatura doveditãa fost cândva - dar nu mai e admisã.

nave cereºti coboarã pe Pãmântdar despre teza asta v-am mai spus:abisul n-are puncte cardinaleºi nu ºtim veºnic – unde-i jos sau sus.

luminã-avem ºi întuneric – nu e.oglinzile ne mint cã suntem teferiluceafãrul de noapte ne previnecã-n infinit... sunt infiniþi luceferi.

avem - desigur - gravitaþii certe ce ne ucid tendinþa de plecarespre Soarele care ne este tatãîn magma-mamã – binefãcãtoare.

neputincioºi stãm în cãuºul lumiichiar universul – noi l-am inventatacesta-i adevãrul: Dumnezeulnoi L-am fãcut – dar nu L-am terminat...

REVOLUÞIA FURATÃ

atunci am trântit tricolorul murdar în pãmântapoi ne-am rugat la Dumnezeul cel sfântsã închidã puºcãriile, sã sece CanaleleDomul trist ne-a ascultat osanalele

ºi-n voia Lui poruncind mai rãu sã ne fiene-a dat un hibrid puhav de democraþiesã ne mântuim de toate pãcateleºi-n vecii-vecilor sã nu mai facem ºi altele.

lumea vrãjitã, obositã, smintitã,creºtinã...vai!, lume nouãDumnezeu v-a dat ºansa la involuþia din ‘ 89când v-aþi trimis copiii în stradã, sã moarã

într-o revoluþie imaginarãpentru destin, pentru credinþã ºi ÞARÃiar voi pãrinþi, aþi privit din balcoane;nu v-aþi ridicat Gheorghe, Vasâle, Ioane!..

ºi iatã: acum, dupã o chitã de anine mânã Þara o ºleahtã de golanipui de comuniºti cu doctrina spurcatã în gurãseminþe roºii din iad - de nomenclaturã.

voievozii, se-ntorc triºti prin morminte,cum pângãresc turbaþii datinele sfinteºi noi n-avem puterea sã dãm un nou ROMÂNsã fie peste Þarã ºi peste noi stãpân

ºi-aº vrea iubitã Þarã, sub vechile-þi hotarecu-o nouã demnitate sã te înalþi spre soareºi sã se afle-n vremuri de datini mari ºi mitcã-n vremuri de restriºte POEÞII n-au murit!

REPORTAJ FINAL

Maria mea a-ntins o panopliede strajã – între ea ºi veºniciesã nu mai plãtim vamã dus-întorsla iezuiþii care-n veci ne-au stors

apoi s-a mãzluit contumaciamartorii morþi îi tãmâia Mariaiar pe cei vii – blasfemiaþi în cuºcãnici dracu nu ºtia cine-i împuºcã

la zaiafet ne-ncingem ca nebuniidintre strãbuni –mai scapã câte uniiMaria pe altar spune cuvântul:voi aþi uitat tovarãºi jurãmântul

aici ar fi nevoie de popasuriºi de eroi murind cu lupta-n glasurinu de câte un neicã burtã-verdece-n grotele istoriei se pierde

în epoca aceasta – cea banalanu mai lãtrãm INTERNAÞIONALAnici Soarele nu ne mai dã dogoareplânge MARIA: scapã cine moare

ºi vin corãbii de iluminareca-n vremea nenauticului NOEMaria dixit: prea mulþi sunt schiloziide laºi în arcã nu avem nevoie

... ºi vine Caron – mituit de-o viaþãMaria ne împinge spre fruntariila fluviul dintre viaþã ºi neviaþã:cei de pe urmã urcã proletarii!

(Din volumul de poezii AXIOME, prefaþa DanielaGîfu, Ed. Destine, Montreal, 2013.)

57

D Lestine iterare

Page 60: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

58

MA

RIU

S FI

NC

à (C

AN

AD

A)

Orice s-ar spune despre limbaromânã este prea puþin. Dacã uniivor sã o facã uitatã sau folositã doarpentru înjurãturi - deh fiecare dupãsuflet ºi educaþie, ºi includ aici ceiºapte ani de acasã - mulþi i-au dedi-cat ode, poeme, cântece ºi laude.Alþii, nu puþini, au murit pentru ea.Marele român vorbeºte, în Epigonii,despre sfintele firi vizionare care „auscris o limbã ca un fagure de miere”,semnificaþia expresiei eminescienesporind prin comparaþia descoperitãîn Biblia de la Bucureºti (1688) ºifolositã ºi de Sadoveanu („Fagurede miere cuvintele bune ºi îndul-cirea lor leacul sufletului”). În acelaºispirit eminescian Alexei Mateevicivorbeºte despre limba noastrã calimbã sfântã.

„A vorbi despre limba în caregândeºti, a gândi-gândire nu sepoate face decât numai într-o limbã– în cazul nostru a vorbi limbaromânã este ca o duminicã. Frumu-seþea lucrurilor concrete nu poate fidecât exprimatã în limba românã.Pentru mine iarba se numeºte iarbã,arborele se numeºte arbore, malulse numeºte mal, iar norul se nu-meºte nor. Ce patrie minunatã esteaceastã limbã! (…) Numele patrieieste tot patrie. O patrie fãrã denume nu este o patrie. Limba ro-mânã este patria mea” (NichitaStãnescu, Fiziologia poeziei, Bucu-reºti, 1990, p. 357).

”În adevãr, nicãieri nu vei puteagãsi o putere de înþelegere mairapidã, o minte mai deschisã, unspirit mai ager, însoþit de mlãdierilepurtãrii, aºa cum o afli la ultimulromân. Acest popor unit (scriaaceasta înainte de unirea princi-patelor!) ºi ridicat prin instrucþie ar fiapt sã se gãseascã în frunteaculturii spirituale a Umanitãþii ºi, ca ocompletare, limba sa este atât dearmonioasã ºi bogatã, cã s-ar potrivi

celui mai cult popor de pe pãmânt”(Alfred Hoffmann, Istoria Pãmân-tului, Paris, 1820, p. 3075).

Limba românã este limba ceamai naturalã din toate limbilepãmântului. Ea a fost limba unicã dedinaintea turnului Babel. Este limbaParadisului. Cele patru fluvii aleParadisului, Nilul, Tigru, Eufratul ºiPiton, care este Dunãrea dupã cumne asigurã Sf. Efrem Sirul ºi mulþialþii, marcheazã spaþiul de rãspân-dire a strãmoºilor noºtri din mileniileIV-II î. H.

Limbajul uman a evoluat înparalel cu cunoaºterea naturii.Cuvintele au la bazã aºa ziºii atomide cuvinte, care s-au combinatpentru a exprima obiecte, realitãþi,idei (cf. Mariei Ciornei). Cueºdeannumeºte aceºti atomi morfemestem. O sã dau câteva exemple deastfel de atomi de cuvinte.

Spre exemplu fâl, care estesunetul aripii pãsãrii când îºi iazborul îl regãsim în sute de cuvintecare au ceva în comun cu noþiuneade uºor, miºcare a aerului: a fâlfâi,floare, fum, fãinã, flux, suflet, fluier,flaut, flamã, flacãrã, foc, foale, fan-tomã, fantastic, a umfla, vânt, fân,dar ºi plin, plãmân, pluº, etc. Exem-ple gãsim fireºte în toate limbileeuropene. Îm sau mî este lagat depãmânt, urâciune, necurãþie: pã-mânt, nãmol, mâl, mizerie, cãrã-midã, murdãrie, mortar, moloz, mal,mort, mormânt (aici apare chiardublat!), etc. La fel rî sau ru imitãsunetul unui bãþ care se frânge, ºide aceea îl regãsim în componenþaunor cuvinte legate de temã: a rupe,a pârâi, a frânge, ram, rãu, rãs-coalã, rãspãr, etc. Zborul unui obiectmai greu prin aer reprodus de ono-matopeea zbrr a creat cuvintele:azvârli, zgomot, strigãt, zbiarãt,bãrzãune, etc. Sunetul apei curgã-toare, ru sau ra a creat cuvintele

râu, pârâu, Argeº, Arda, Dunãre, ro- forma cuvîntului rîu pe care o gã-sim în Iliada, care a evoluat în aro-mânescul aro sau saro, rumân sauromân, cu sensul de cel ce trãieºtelângã rãu, etc. La fel ºi sunetul stro-pului de apã care cade - pi, a datnaºtere la o întreagã serie de cu-vinte cu sensul de mic, neînsemnat:picãturã, pitic, pici, pigment, a piti,etc în românã, dar ºi în alte limbi:francezã: pic, petit, picoter, italianã:pica, pianto, piano, picolo, Pinochio,latinã: pica, pila, pilum, etc.

Exemplele pot continua, dar vãlas plãcerea de a cãuta singuri, cãcispaþiul nu îmi permite sã apro-fundez.

Nici o altã limbã europeanã nuare aºa de multe onomatopee ºi nueste aºa de neregulatã! În acestmod, fie ºi numai din exempleleprezentate, exemple care evident,pot fi mult mai numeroase, se poateface dovada cã limba românã deþineformele cele mai autentice ale limbiieuropene primare. Prima caracteris-ticã a limbii de început, creaþie ome-neascã, se va regãsi în pronunþatulsãu caracter onomatopeic (TudorDiaconu).

Sã nu fiu înþeles greºit: nu numaionomatopeele au stat la bazaformãrii cuvintelor ci ºi radicalii, careexprimã la fel, o noþiune primordialã,de la care s-au format multe cuvinte.De exemplu bor, cu sensul degaurã, adânciturã, care a generataproape 500 de cuvinte: burtã, bor-can, borþos, vorace; uº – cu sensulde a alunga a creat cuvintele: a uºui,uºã, a usca, a seca, aºchie, etc.

Din aceºti radicali, prin agregaresau anagramare s-au fãcut cuvin-tele limbii române, dupã o logicãcoerentã, inventivã, nu la întâm-plare. Spre exemplu, suprapus estecompus din su, cu sensul de sus,pra de la pre/pe ºi pus. Dacã

Limba română – limbaeuropeană primordială

Motto: „Nu noi suntem stãpânii limbii, ci limba e stãpâna noastrã…” (Eminescu, Fragmentarium, Bucureºti, 1981, p. 241).

Page 61: Destine Literare Oct. 2013

schimbãm ordinea acestor cuvinteobþinem presupus, care are o altãsemnificaþie: pre, care acum capãtãvaloare de înainte ºi nu peste (ºi elagregat din pe ºi ste – stã!). Dimineaþãeste compus din di – zi, mine de lamâine ºi sufixul þã. Aceeaºi logicã aformãrii cuvântului o gãsim ºi în france-zul demain, italianul domani, spa-niolul manana, dar desigur, în acestecazuri main, mani ºi-a pierdut sensulprimar de mâine. Acelaºi lucru poate fispus ºi despre sãptãmânã, ºaptemâine, semain în francezã, setti-mana în italianã. Mâine în diferitevariante îl gãsim ºi în alte limbi euro-pene: morgen, în germanã, tomorrowîn englezã.

Un alt argument al vechimii limbiiromâne este multitudinea de sensuriale unui cuvânt, precum ºi multitudineade sinonime sau cuvinte care desem-neazã lucruri asemãnãtoare. Dau unsingur exemplu: pentru denumireacalului noi folosim urmãtoarele cuvinte:cal, armãsar, iapã, murg, cârlan, mânz,fiecare desemnând o anumitã particu-laritate a categoriei generale de cal.Specialiºtii noºtri spun cã iapã vine dela latinescul equa, dar acesta desem-neazã un termen general, cãci dinaceeaºi rãdãcinã avem equus, lamasculin, desemnând armãsarul. Deasemenea caballus este format dincal+balus, adicã cal de bãtãlie. El nuputea sã dea în româneºte cuvântulcal. Armãsar, mânz, iapã le gãsimaproape identic în albanezã, care estede asemenea o limbã veche, înruditãcu româna.

Verbele din limba românã suntaproape toate neregulate. Vã dau unexemplu: a zace ºi a face, care paridentice, doar cã la imperativ formelediferã: zaci, respectiv fã. Nu existãreguli de formare a pluralului înromânã, doar niºte „linii directoare”. ªiaici aduc doar un exemplu: ploaie - ploicu ºiroi – ºiroaie. Unde e regula? Noiavem trei genuri: masculin, feminin ºineutru, dar desigur avem ºi excepþii: odesagã – doi desagi! Toate acesteneregularitãþi dovedesc odatã în plusvechimea limbii române.

Alt argument al vechimii este omo-genitatea ei: românii de pe tot cuprin-sul þãrii actuale, se pot înþelege, nunumai între ei, dar ºi cu cei de prin jurfãrã probleme, doar cu limba vorbitãacasã, deºi ei au fost timp de secolefãrã ºcoli sau mijloace publice decomunicare, iar aceasta în ciuda

înstrãinãrii voite de vremelnicii stãpâ-nitori. Ardelenii ºi bucovinenii aflaþi subaustrieci, basarabenii sub guvernareruseascã, timocenii, care au statsecole sub stãpânire turceascã, apoisârbeascã se înþeleg fãrã dicþionar, eitoþi vorbind dialectul daco-român. Maimult, orice daco-român poate pricepedupã numai câteva sãptãmâni dialec-tele aromân, megleno-român, istro-român sau romanº, desprinse dinvremuri uitate de Dumnezeu din graiulnostru primordial.

Un alt argument pentru vechimealimbii române, înþeleasã ca mamã alimbilor europene, este cã ea a migratodatã cu populaþiile plecate din spaþiulcarpatic. Astfel cuvântul þeastã, ajungeîn Italia la testa, în Franþa la tête;cuvântul ciubotã a rãmas în francezãdoar cu ultima parte, botte, iar în ger-manã doar cu prima: schue; om-oameni: în francezã s-a menþinutforma de singular, identicã ºi la pluralîn timp de în germanã s-a pãstrat doarforma de plural dar ºi aceea fãrã primasilabã man-men. Explicaþia pentrucare s-a pãstrat cel mai bine formeleoriginare în românã este simplã: ceicare au plecat au fost tineri, oameni cuiniþiativã, curajoºi sau dintre cei carenu îºi mai gãseau rostul pe plaiurilenatale, în timp ce, printre cei ce au rã-mas pe loc au fost cu siguranþã ºi bã-trânii, tãinuitorii zestrei de înþelepciune,care ºtiau rostul ºi taina fiecãrui lucru.

Limba este vie, ea trãieºte, semodificã în timp, apar forme noi, caresã rãspundã noilor realitãþi. Ulimeledouã secole au marcat o schimbareuriaºã în vocabularul limbii române maiales, dar ºi în sintaxã ºi morfologie.Limba veche rumâneascã mai poate firecuperatã din scrierile vechi - ºi aiciinclud ºi tãbliþele de la Sinaia, inscrip-þiile tracilor care nu pot fi înþelese îngreacã sau latinã - ºi mai ales dinlimba vie care se mai pãstreazã încã încomunitãþile izolate din România, darºi din zonele învecinate: Timoc, Mara-mureºul ucrainian, Bucovina, Basa-rabia, sau la aromânii din Pind,Albania, Macedonia, la istroromânii dinCroaþia sau romanºii din Alpi.

În cvasiunanimitate, lingviºtii pla-seazã limba românã în grupa limbilor„indo-europene” centum, ca urmaºã alatinei vulgare, adicã populare, maimult presupusã decât cunoscutã, într-operpetuare a unei erori vechi, ante-rioare secolului XIX. Descoperirealimbii sanscrite, atestatã în scris cu

1000 ani mai veche decât însãºifundarea Romei ar fi trebuit sã tulburezelul apologeþilor originii latine a limbiinoastre române. Mii de cuvintecomune cu sanscrita – care înseamnãsfânta scriere, sânta-scripta, aºa cumînþelegem ºi acum în româneºte -dintre care multe nu au corespondentîn latinã, sau se gãsesc într-o variantãmai îndepãrtatã, mai coruptã în latinã,trimit la coºul de istorie ºi de ideologiimincinoase teoria latinistã. Dar ºi limbapunjabi vorbitã ºi azi de peste 80milioane de locuitori conþine 2000 decuvinte româneºti. Oare cei mai vechilocuitori ai Romei, ramii, etruscii,troienii lui Enea, latinii, toþi originari dinspaþiul tracic erau muþi? Romanii înºiºinu au afirmat niciodatã cã ei vorbesclimba romanã: ei îºi numeau limbalatinã. Atunci de ce, dacã admitemdescendenþa românei din latinã nu i-auînvãþat corect pe daci ºi cum se numeanoua limbã*.

Despre filiaþia latinã-românã iatã cescrie D`Hauterive (Memoriu asupravechei si actualei stãri a Moldovei, Ed.Acad., p 255-257, 1902): «Latineasca,departe de a fi trunchiul limbilor carese vorbesc azi s-ar putea zice cã estemai puþin în firea celei dintâi firi ro-mane, cã ea a schimbat mai mult vor-bele sale cele dintâi si dacã nu m-aºteme sã dau o înfãþiºare paradoxalãacestei observaþii juste aº zice cã ea ecea mai nouã dintre toate, sau celpuþin a aceea în ale cãrei pãrþi se gã-sesc mai puþine urme din graiul popoa-relor din care s-au nãscut. Limba lati-neascã în adevãr se trage din acestgrai, iar celelalte limbi mai ales moldo-veneasca sunt însuºi acest grai».

Herodot (Cartea II) ne transmite cãfaraonul Psametic al Egiptului (700î.H.) a menþionat: ”Am fãcut multeexperienþe în viaþa mea ca sã aflu carea fost cel mai vechi popor de pepãmânt ºi ce limbã vorbea acel popor,în fine, am ajuns la convingerea cãlimba cea mai veche a fost a frigienilor,adicã a pelasgilor, ºi prin urmare estepoporul cel mai vechi”. Amintesc aicicã pelasgii populau Balcanii ºi zonanord-dunãreanã cu milenii înainteasosirii grecilor. De la numele de pe-lasgi, trecând prin varianta belagi s-aajuns la denumirea actualã devalahi/vlahi.

Niehbur în Istoria romanilor susþineacelaºi lucru: ”Pelasga este mamalatinei ºi a greacãi”. Horaþiu (Odele I,20) scrie: ”Colhii ºi dacii mã cunosc, ei

59

D Lestine iterare

Page 62: Destine Literare Oct. 2013

vorbesc o limbã barbarã, de idiomãlatinã”. Papa Nicolae I (an 865 d.H.,într-o scrisoare cãtre împãratul Mihai alIII-lea al Constantinopolelui) afirmã:”grecii numesc limba latinã – limba pecare o vorbesc sciþii” adicã geþii, iarSextus Rufus, sec I d.H. (Breviarium,c. VIII cf. Bocking Not. Dign, II, 6) estecât se poate de clar: ”O limbã barbarãlatinã se vorbea ºi în provinciile Illiricu-lui încã înainte de cucerirea romanilor.Sub numele de Illiria se înþelegeau, întimpurile mai vechi, toate þinuturile spreapus de Tessalia ºi Macedonia, pânãla mare ºi pânã la Istria, iar în timpulImperiului, fãceau parte din Iliric:Noricul, Panonia, Dalmaþia, Moesia ºicele douã Dacii de peste Dunãre”.

În încheiere prezint cîteva scrierimai vechi în limba românã. Voi începecu o poezie a lui Mircea cel Bãtrân,pãstratã în Psaltirea Scheianã (pag.242)

SE Aª FI ªTIOT TRAI ELIS OMEARGE

INTRU ANGI O IROI ªI IO MERªEICI I AªI DZICE I SVINTA ISISISTE GEAT ID CE A SCRIS

În graiul de azi ar suna cam aºa: De aº fi ºtiut trai (viaþã) ales sã ducÎntre îngeri sau eroi ºi eu mergeam

(aº fi mers, sau ºi eu Mircea)Ici i-aº zice sfintei IsisEste get (Sã fie ajutat) cel ce a scris.

Poezia poate fi datatã la anul 1395,când voievodul era în pribegie laBraºov.

În peºtera rupestã de la Basarabide lângã Mulfatlar, se gãsesc maimulte inscripþii în limba românã dinsecolele VII-VIII. Una din ele, aflatãlângã o reprezentare a Zeiþei-Mame,spune: IAT EI TREI NISKO DUO TIO IAUR. Traducerea: „Iat-O ºi pe Ceacare [cândva] nãscu Doi Zei de Aur!”

Iatã ºi o inscripþie mai lungã: FALIU. VI URDY LOUNY E SUILO GA IVION POEDEANI O YRPO. MAM YSYN I TAN PYAIDE LOY. EMVY OLDYJOI ILEIN. Tãlmãcirea: „Fã luminã!Va urzi Luna ºi Soarele, ca sã vinãfeciorii (învãþãceii) înapoi! Mama la sânsã-ºi þinã puieþii (pruncii) ei! Ambii ãidivini sã-i aline!”.

Cum geto-dacii, dupã cum scriu ºiautorii antici strãini, excelau în poezie,ºi cei de la Murfatlar au înscris unomagiu în versuri:

CISTACUI CISTA

FOUST-AOS SE IU

Traducerea: „Cinste cui cinstit fost-a! Aºa ºi eu”.

Iatã încã o inscripþie de la Murfatlar:HUL. CE MAICHO OªTEIANI VAHLYGHERA. Traducerea acestui bles-tem sau îndemn: Hulã (Vrajã) celor cemaica oºtenilor va fulgera (înflãcãra).

Pe mai multe monede ale unorîmpãraþi de origine dacã ai ImperiuluiRoman sunt inscripþii pe care”specialiºtii” nu au reuºit sã le traducã,considerându-le fie latine, fie greceºti,dar care pot fi înþelese în limba românãveche. Ele conþineau atât litere alealfabetului grec cât ºi latin, aºa cum segãsesc ºi pe tãbliþele de la Sinaia. Omonedã a lui Caracalla (211-217), arepe o faþã numele împãratului iar pecealaltã înscripþia ”PERINTI ON NEOCORONA” tãlmãcitã ”pãrintele popo-rului cu noua coroanã”. O alta, a împã-ratului Maximin Tracul (235-238) arechipul împãratului cu o cununã cu raze,ca toþi marii slujitori ai lui Mitra, cuinscripþia AUT.MAXIMIN OC RUCEBAYT – ”Autocrator Maximin Puternic afost bãit în lumina soarelui”, iar peavers ”OUL PIL ON ANGIA LEON” – Pil(Pil, arhaism = Bici mare împletit cucare se mânau vitele) cu semnificaþia:”Oul nou este însoþit de îngeri puternicica leul”. ?i împãratul Gordian III a scrispe medalie: ”COIN OS KILI MITROPS”, unde COIN este a cãina, adicã aplânge, a jeli; Os = ca osul, puternic,Kili=fire de aur, MITRO numele zeului,iar PS prescurtarea de la Polis = oraººi Polei = fiinþe de luminã, îngeri. Deaici s-a pãstrat în româneºte denu-mirea Mitropoliei!

Din aceste câteva exemple (culesede Adrian Bucurescu ºi ConstantinOlariu Arimin), se pot trage mai multeconcluzii: geto-dacii care le-au scriserau încã credincioºi religiei lor vechi,zamolxiene, care treptat, pe nesimþitea evoluat în mitraism apoi în creºtinis-mul ortodox românesc de azi. Amin-tesc aici de gemenii divini Apolo ºiArtemis asemãnaþi cu soarele ºi luna,de sfânta Isis din poezia lui Mircea celBãtrân (din treimea egipteanã Osiris-Isis-Horus, tot de origine geticã). Adep-þilor latinitãþii limbii române de dupãcucerirea Daciei de cãtre romaninumai veºti triste: normal era ca limbavorbitã de români sã semene din ce înce mai mult cu latina, pe mãsurã cecoborâm în timp spre veacul al II-lea al

erei creºtine, dar nici vorbã de aºaceva!

Ar fi multe de spus, dar mãopresc aici, menþionând în încheiererãspândirea în spaþiu ºi timp a limbiiromâneºti: de la Atlantic pânã în MunþiiHimalaya, din Egipt pânã în Scandi-navia, începând cu vremurile pierdutepe rãbojul timpului (mileniile VI-V î.H.)pânã în primele secole creºtine. LimbaKoine, comunã în Imperiul lui Alexan-dru cel Mare, apoi în Imperiul Romanºi în zonele limitrofe, numitã arbitrargreaca veche (este limba în care s-ascris aproape întreg Noul Testament ºi3 din cele 4 cãrþi ale Macabeilor), nuera decât un dialect simplificat al limbiiromâneºti, care juca cam acelaºi rol pecare-l joacã acum limba englezã ”ame-ricanã” (în raport cu limba englezã lite-rarã), adicã un fel de limbã universalã,pe înþelesul tuturor, indiferent de limbamaternã.

Montreal, 31 august 2013,Ziua limbii române

Notã: * citat preluat de pe internetcu sursã necunoscutã.

Bibliografie: Acad. Mihai Cimpoi, Conferinþã

þinutã cu ocazia Zilei Limbii Române încadrul Academiei de ªtiinþe aRepublicii Moldova la 31 august 2011.

D`Hauterive - Memoriu asupravechei si actualei stãri a Moldovei, Ed.Acad., p 255-257, 1902

Andrei Vãrtic – “De la constructullingvistic românesc spre logosuluniversal”, Editura Dava Internaþional,Republica Moldova, 2001

Paul Lazãr Tonciulescu –“Secretele Terrei. Istoria începe înCarpaþi”, Editura obiectiv, Craiova,2001

Tudor Diaconu – Scrierea secretãAdrian Bucurescu – Frescele Mânãs-

tirii Argeºului (basarabialiterara.com.md)Petru Morar – Dacia arianãConstantin Olariu Arimin - Limba

getã sau rumunã pe monezile împã-raþilor romani

60

D Lestine iterare

Page 63: Destine Literare Oct. 2013

IntroducereIstoria a fost ºi continuã sã fie un domeniu de

maxim interes pentru toate guvernele ºi conducãtoriilumii. Cine stãpâneºte trecutul stãpâneºte ºi prezentulºi viitorul. Problema este de o importanþã mult maimare decât pare a fi, sau mai corect spus, decâtsuntem lãsaþi sã credem cã ar fi. Dacã nu ar fi aºa, dece s-ar fi depus un asemenea efort, s-ar fi cheltuitatâtea resurse, umane, financiare, materiale?

„Cunoaºterea istoriei este importantã pentru socie-tatea civilã. Fãrã aceasta, individul este mai vulnerabilla manipularea politicã sau de orice fel”. (AdunareaParlamentarã a Consiliului Europei, Recomandareanr. 1283 / 22.01.1996).

H.G.Wells avea dreptate când spunea cã „istoriaomenirii devine din ce în ce mai mult o cursã întreeducaþie ºi catastrofã”. George Orwell scrie ºi el: „Într-o epocã de minciunã universalã, sã spui adevãrul esteun act revoluþionar”. Michelet spunea cã în secolul alXX-lea istoria va cãdea ºi se va spulbera în atomi„devoratã pânã în temelii de acei ce-i redijeazã ana-lele”. „Francesco Guicciardini (1483-1540) afirmã:«Trecutul ne învaþã sã desluºim viitorul». Astfel cã,pentru noi, trecutul ºi viitorul au alcãtuit dintotdeaunaºi pentru totdeauna un prezent istoric continuu. Saumai laconic: Viitorul, ca ºi Trecutul, este totdeauna viuîn Prezent. Aceasta este legea Firii ºi Dictum-ulStelelor”. (Elia Dulciu, De minimis non curta lex, II).

Cass Sunstein, unul din ideologii contemporani ai„noii ordini mondiale” afirmã deschis: „Istoria esteinamicul natural al statului” (Teoriile conspiraþiei, CassSunstein, Adrian Vermeule). Desigur, nu este singurulcare a observat acest lucru, iar prin stat nu trebuie saînþelegem scrupuloºii funcþionari, conducãtorii institu-þiilor publice sau naþionale sau vremelnicele guverneale þãrilor lumii, ci cei care conduc din umbrã, careschimbã pe oricine le stã împotrivã prin orice mijloace,„democratice”, adicã prin „alegeri libere”, prin ºantaj,corupþie, asasinat, revoltã, revoluþie, rãzboi.

Evident, nu scrierea, rescrierea, interpretarea ºireinterpretarea istoriei este singura lor preocupare,

poate nici cea mai importantã, dar face parte din pla-nul de distrugere a creaþiei lui Dumnezeu, a omului,chip ºi asemãnare a Sa. Trebuie distrusã personali-tatea omului, a fiecãrui individ în parte prin ruperealegãturilor cu ceilalþi ºi cu Dumnezeu. Toþi ne întrebãmîn sinea noastrã cine suntem. Aparþinem in primul rândunei familii: avem un nume de familie (ºi unul debotez). De aici ºi obsesia de a distruge familia a celorce se considerã îndreptãþiþi sã conducã pe ceilalþi:„pentru a schimba lumea, trebuie sã schimbãmfamilia” (Virginia Satir, 1916-1988, terapeut de familiedin SUA). Toþi ºtim numele pãrinþilor noºtri, ai bunicilor,dar numele strãbunicilor? Ce ºtim despre ei? Unde s-au nãscut, ce au fãcut, în ce au crezut? De aceeaapare a doua entitate fundamentalã la care neraportãm dupã familie: neamul. Aparþinem unui neamdupã cum aparþinem unei familii. ªi una ºi alta suntcreate ºi protejate de Dumnezeu, dupã cum ne aratãºi Sfânta Scripturã. De fapt neamul începe acolo undese terminã familia.

Naþiunile sunt comunitãþi de destin, comunitãþilecele mai temeinice, mai statornice, înfãºurate prin maimulte fire de legãturã, deosebit de profunde, faþã dealte feluri de comunitãþi, cu mult mai trecãtoare, maisuperficiale (Dumitru Stãniloae, Naþiune ºi Creºtinism,pag. 119). „Dumnezeu nu mã va rãsplãti pentru modulcum am ºtiut sã mã desfac de comunitatea fireascã încare mi-a fost dat sã trãiesc, ci dupã modul în care amafirmat aceastã comuniune, cu voinþa ºi cu iubireamea creºtinã. Dumnezeu priveºte pe om nu în izolarealui, ci ca membru al unei comunitãþi mai largi, priveºtepropriu-zis comunitãþile ºi, prin ele, face pãrtaº pe omde har ºi mântuire. ªi întrucât comunitãþile cele maifireºti sunt neamurile, de ce n-am spune cã privireadirectã a lui Dumnezeu cade pe neamuri, ºi numaiîntrucât inºii fac parte din neamuri, simte fiecare[dintre ei] privirea lui Dumnezeu asupra lui. În cartealui Daniil se spune cã Dumnezeu pune în cumpãnãîmpãrãþia, nu pe ins în parte. Iar la Apocalipsã sevorbeºte de mântuirea neamurilor, nu a inºilor” (ibid.).

Judecata de apoi este judecata neamurilor: „Iatã, Elvine cu norii...ºi se vor jeli din pricina Lui toate semin-þiile pãmântului. Aºa. Amin” (Apocalipsa, 1. 7), sau

MARIUS FINCÃ

Cum se numeau strămoşii noştri:daci, geţi, vlahi sau români?

Motto: „Nu invidiaþi vechile popoare, ci priviþi pe-al vostru. Cu cât veþi sãpa maiadânc, cu atât veþi vedea þâºnind viaþa” (Jules Michelet, 1859)

61

D Lestine iterare

Page 64: Destine Literare Oct. 2013

„...ºi ai rãscumpãrat lui Dumnezeu, cu sângele Tãu,oameni din toatã seminþia ºi limba ºi poporul ºi nea-mul” (ibid., 5. 9), sau: „Dupã aceea, m-am uitat ºi iatãmulþime multã, pe care nimeni nu putea sã o numere,din tot neamul ºi seminþiile ºi popoarele ºi limbile,stând înaintea tronului ºi înaintea Mielului...” (ibid.,7.9). ªi încã: „ªi din popoare, din seminþii, din limbi ºidin neamuri...” (ibid., 11. 9), sau „ªi neamurile s-aumâniat, dar a venit mânia Ta ºi vremea celor morþi, casã fie judecaþi...” (ibid., 11.19). Desigur aceasta nuînseamnã cã judecarea neamurilor se va face colectiv,ci cã fiecare va fi judecat pe limba sa, în cadrul „cetei”sale ºi pentru aportul adus în cadrului seminþiei sale.Pãrintele Calciu Dumitreasa spune: „Neamul este oentitate misticã. El este ceea ce numim în plan politicnaþiunea, dar este o noþiune misticã. Adicã neamulare o misiune. El trebuie sã împlineascã misiunea saupiere. Dumnezeu a fãcut multe experienþe. A fãcutexperienþe cu asiro-caldeenii, care au eºuat în trufie.Au crezut cã pot face un turn pânã la Dumnezeu, iarDumnezeu i-a împrãºtiat. A lucrat cu egiptenii, ºi ei aueºuat în magie. A lucrat cu evreii, ºi ei au eºuat înfanatism. A lucrat cu grecii, ºi au eºuat în raþionalism.ªi apoi a chemat neamurile. Deci prin toate acesteexperienþe Dumnezeu ne aratã cã fiecare neam estechemat la mântuire. O faci, împlineºti porunca luiDumnezeu, trãieºti. Nu o faci, pieri. Deocamdatãneamul românesc, slavã Domnului, a trãit destul ºisper cã prin cei care sunt buni sã îºi împlineascãmisiunea. Noi vom fi judecaþi ca neamuri, nu vom fijudecaþi numai ca persoane”.

Dupã ce ne-am identificat în cadrul familiei res-trânse sau lãrgite, neamul urmãtoarea legãturã, ºi ceamai importantã de altfel, care le cuprinde pe celelalte,este cea cu Dumnezeu. Este acum clar de ce, pentrustãpânirea lumii este necesarã modificarea persona-litãþii omului prin ruperea legãturilor naturale cufamilia, neamul ºi Dumnezeu. Nu trebuie sã fi un adeptal „teoriei conspiraþiei” pentru a înþelege cã toate modi-ficãrile actuale în legislaþie, tehnologie, propagandãurmãresc în primul rând acest scop de transformare aomului în „omul nou”. Dacã privim puþin în urmãvedem cã nu este o preocupare tocmai recentã, cãciºi în comunism, dar ºi mai înainte s-a încercat aceastãmodificare, cu o perseverenþã, meticulozitate ºi inven-tivitate de-a dreptul diabolice. Legea avortului, acãsãtoriilor homosexuale, învãþãmântul de stat, ecu-menismul, crearea Uniunii Europene, a monezilorunice, vaccinurile, revoluþiile ºi rãzboaiele moderne,etc. sunt exemple concludente. Un individ care nu îºicunoaºte rãdãcinile este uºor manevrabil, un poporcare nu-ºi cunoaºte istoria este uºor de manipulat, unindivid care nu mai are legãturã cu Dumnezeu esteuºor de spãlat pe creier. În acest cadru trebuieînþeleasã lucrarea unor istorici ºi ideologi actuali, care

au funcþii ºi putere de decizie, care beneficiazã defonduri pentru promovarea unor proiecte ºi studiiantiromâneºti.

Istoria nu reprezintã decât „paºii lui Dumnezeu pepãmânt,” precum socotea Românul Petre Þuþea,afirmaþie asemãnãtoare cu a pãrintelui Rafael Noicacare spunea cã „Hristos e proiecþia lui Dumnezeu peplanul istoriei” ºi cu cea a lui Goethe: „Istoria, acesttainic atelier al lui Dumnezeu”.

Unele din sursele cele mai utilizate încã din celeantichitate au fost listele de popoare, dintre care ceamai cunoscutã este desigur cea din Facerea, care astat la baza mai multor liste de neamuri ºi regi dinEuropa Evului Mediu, dar nu numai. Sunt ºi alte surseindependente sau anterioare, dar toate acesteatrebuie studiate cu discernãmânt ºi coroborate cu altesurse istorice, pentru cã se ºtie cã aceste liste nuîmpart întotdeauna popoarele dupã limbã ºi aparte-nenþa etnicã, ci de multe ori dupã apartenenþa politicã.Astfel, spre exemplu hitiþii sunt consideraþi în Facerea(X, 15) scoborâtori din Ham, adicã de aceeaºi semin-þie cu egiptenii (numiþi Miþraim, dupã numele semit alEgiptului) ºi cu kuºiþii (Kuº era considerat strãmoºullocuitorilor de culoare din þara lui Kuº adicã Sudanulde azi, Etiopia din antichitatea greacã). Or hitiþii eraude origine europeanã, însã dupã prãbuºirea celui de-al II-lea Imperiu Hittit (circa 1200 î. H.), micile regaterãmase au trecut sub stãpânire egipteanã (ConstantinDaniel, Studiu introductiv la Gândirea hittitã în texte,de Idel Segal, pag. 6-7). Originea hittiþilor era litoralromânesc sau bulgãresc al Mãrii Negre, Dobrogea deazi (ibid. pag. 113), iar numele nu este decât o variantãa numelui geþilor sau sciþilor.

Nu acesta este însã scopul lucrãrii de faþã, am vrutdoar sã trasãm cadrul general în care trebuie analizatãtema istoriei noastre vechi, atât de puþin cunoscutã ºipromovatã. Desigur mi se poate reproºa cã nu amcalitatea de a scrie despre istorie, nefiind istoric deprofesie, dându-mi cu pãrerea ca un ageamiu, într-otemã aºa de importantã, cum s-a mai întâmplat ºi cualþi „neaveniþi” care ºi-au bãgat nasul în borºul celorºtiutori ºi îndreptãþiþi sã-i lumineze pe ceilalþi...Discuþiaaceasta este generalã, de fiecare datã când se vreanegarea temei se discrediteazã autorul. Istoria trebuiesa o scrie istoricii, fizica, fizicienii, muzica muzicienii,etc., dar, nu în ultimul rând, politica trebuie sã o facãpoliticienii. Cât de pãguboasã a fost aplicarea acesteiteorii în România ultimilor douã decenii nu cred cãeste cazul sã explic, când clasa politicã la vârf estereprezentatã de foºti activiºti politici ºcoliþi la ªtefanGheorghiu, fiii, nepoþii ºi ucenicii acestora ºi aikominterniºtilor, dar ºi ai altor politruci.

Aici sunt subiecte ºi idei mai puþin cunoscute, carenu am aparþinut niciodatã istoriei oficiale ºi dupã cumevolueazã lucrurile nici nu existã vreo ºansã.

62

D Lestine iterare

Page 65: Destine Literare Oct. 2013

Filozoful, matematicianul, istoricul, criticul social,etc., britanicul Bertrand Russel, afirma în 1953 înImpactul ºtiinþei în societate: „Cred cã subiectul celmai important (politic) este psihologia maselor… Vomarãta cã familia împiedicã dezvoltarea individului…Deºi acestea vor fi studiate în sistemul de educaþie,ele vor fi aservite obiectivelor clasei guvernante…Populaþia nu va cunoaºte felul în care i se înoculeazãconvingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecareguvern care a educat generaþii de oameni în acest felva putea sã controleze întreaga populaþie în modeficient ºi sigur, fãrã a fi nevoie de armate sau poliþie…Propaganda educaþionalã, cu ajutorul guvernului, vaputea sã obþinã rezultate într-o singurã generaþie.Existã însã douã puternice forþe care se opun uneiastfel de politici: una este religia, iar cealaltã estepatriotismul… O societate ºtiinþificã nu poate fi stabilãdecât sub conducerea unui guvern mondial“. Nici nueste de mirare cã pentru asemenea idei a fost rãsplãtitcu premiul Nobel pentru literaturã.

„Democraþia afirmã valoarea libertãþii; identitatea îþidã motivul pentru care vrei sã fii liber” scrie NatanSharansky (împreunã cu Shira Wolosky Weiss) încartea În apãrarea identitãþii (Defending Identity, NewYork, Public Affairs, 2008). Dupã ce a petrecut maibine de un deceniu în închisorile sovietice, deci încunoºtinþã de cauzã, autorul mãrturiseºte cã înînchisoare singurii care au rezistat spãlãrii pe creier ºicare nu au trãdat au fost cei cu o identitate religioasãsau naþionalã puternicã, precum naþionaliºtii baltici,greco-catolicii ucraineni, penticostalii sau cel mai bunprieten din Gulag al lui Sharansky, rusul ortodoxVolodea Porea, care a fãcut greva foamei, (ca ºiSharansky), pentru cã i s-a confiscat Biblia. „Cei careºi-au pãstrat un simþ al valorii istoriei, al tradiþiei, alcomunitãþii, aceºtia s-au dovedit a fi principalulobstacol în calea rãului sovietic”, noteazã Sharansky.Tot el avertizeazã cã cele mai periculoase miºcãriîndreptate împotriva identitãþii naþionale, ºi deci ºiîmpotriva unei democraþii viguroase, sunt marxismul ºipost naþionalismul sau politica „post-identitãþii”, al careiprincipal promotor e Uniunea Europeanã [*].

Pentru noi însã nu este nevoie sã mergem preadeparte pentru cã avem atâtea mãrturisiri despre ceiprigoniþi în închisorile comuniste, intelectuali, preoþi,legionari, sau simpli români, despre care încã sevorbeºte prea puþin sau cu teamã.

Fostul preºedinte al SUA, Thomas Jefferson (1801-1809) susþinea: „Cine îºi vinde libertatea în schimbulprosperitãþii le va pierde pe ambele”, realitate pe careo vedem cu ochii noºtri azi.

Notã: * Evoluþia politicã a lui Natan Sharansky estesurprinzãtoare: nãscut în Ucraina, de origine evre-iascã, dupã ce a fost deþinut politic in fosta URSS, a

ajuns ministru în patru guverne ale Israelului ºi pre-ºedinte al Institutului Andelson pentru Studii Strategicedin Ierusalim. A fost medaliat de Ronald Reagan.

„Se va ruºina de trecutul sãu ºi îl va blestema. Cineîºi blesteamã trecutul, acela-i de acum al nostru, iatãformula noastrã! O vom aplica întru totul când ne vomapuca sã ridicãm poporul la nivelul nostru. ªi dacãpoporul se va dovedi incapabil sã înveþe, atunci «înlãturi cu poporul».” (F.M. Dostoievski, Jurnal de scrii-tor, vol. III, Ed. Polirom, 2008). Acest scurt paragrafaratã, magistral ºi profetic modul cum conducãtoriisocietãþii vãd reeducarea poporului, bolºevicii ºicomuniºtii de mai înainte sau „europeniºtii” de azi.

Din pãcate, mulþi dintre noi sau dintre pãrinþii ºibunicii noºtri au trãit pe viu aceastã experienþã a misti-ficãrii istoriei ºi a distrugerii credinþei ºi a demnitãþiiumane. Octavian Voinea („Masacrarea studenþimii ro-mâne”, 1995) scrie: „Prin prãbuºirea elitei legionare,oculta urmãrea prãbuºirea întregului popor român ºipãtrunderea satanei în neamul românesc!

Acesta este scopul final al comunismului:- Descreºtinare;- Deznaþionalizare;- Dezumanizare (bestializare)”.Anchetatorul îi spune lui Voinea aceste memorabile

cuvinte, chintesenþa comunismului ºi a fenomenuluiPiteºti: „Vom face din voi cea ce vrem noi, nu ceea cedoriþi voi. Nu veþi fi eroi aºa cum vã sunt principiile. Veþifi niºte ticãloºi mascaþi, departe de orice virtute. Nuveþi muri decât atunci când vrem noi. Întâi vã vomtransforma în monºtri… Apoi vã vom obliga – prinmetodele noastre – sã declaraþi numai ce vrem noi.Aceste declaraþii smulse cu cleºtele roºit în foc le vompãstra ca mãrturii, ca acte pentru arhivã, dupã care seva scrie istoria. Vom pãstra dosarele pânã ce voi veþipieri. Vom muri ºi noi.

Istoria se va scrie pentru generaþiile viitoare dupãaceste documente. Astfel cercetãtorii vor scrie cumvrem noi. Nu cum este realitatea. Noi creãm istoriaaºa cum ne place. Aºa cum ne convine. Proºtii de azi- care sunteþi voi – o veþi scrie cu mâinile voastre aºacum vrem noi. Tâmpii de mâine o vor confirma aºacum noi am imaginat-o în dosarele ticluite de noi.Avem experienþa Piteºtiului pe care noi l-am imaginatcu mult înainte de arestarea voastrã ºi a ieºit exactcum noi am dorit. Ca la comandã ºi fãrã retuºuri. Amavut noi grijã sã ne asigurãm cu mult înainte de cons-pirativitatea descoperirii acestei acþiuni. Acum punemla punct regizarea ultimului act al acestei piese. Ce-þiînchipui cã va ieºi altfel de cum dorim noi? Întreaga„operaþie Piteºti” se va termina cu acest proces pecare acum îl „punem în scenã”. Cu asta vom demons-tra cã toate atrocitãþile petrecute la Piteºti au fostconcepute de Miºcarea Legionarã care este în slujba

63

D Lestine iterare

Page 66: Destine Literare Oct. 2013

CIA-ului american contra unor mari sume de bani.Vom face legãtura ºi analogia cu toate crimele

sãvârºite de voi începând cu asasinarea lui Manciu ºiculminând cu Piteºtiul… Vom demonstra cã voi sunteþicei care aþi extins metodele Piteºtiului la CanalulDunãre-Marea Neagrã, la Gherla, la Ocnele Mari ºiTârgu Ocna… Cu asta vom înmormânta MiºcareaLegionarã ºi nu se va mai auzi de ea. Dacã totuºi seva auzi se va cunoaºte numai varianta ticluitã de noi.Þie Voinea trebuie sã-þi intre în cap cã eºti legionar laa doua generaþie ºi ai credibilitate în faþa opinieipublice, ba chiar ºi în faþa istoriei. De aceea veimãrturisi numai ce noi vrem, indiferent dacã îþi convinesau nu”.

Nu poate fi uitatã logica infantilã folositã de anche-tatori în timpul maltratãrii preoþilor: „Eºti legionar pentrucã eºti teolog ºi fiind teolog eºti anticomunist, iar dacãeºti anticomunist înseamnã cã eºti legionar”. Adevãrul,raþiunea ºi bunul simþ n-au nici o valoare în ochii celorcare sunt puºi sã rescrie faptele, adicã istoria.

„Domnilor, neamul este realitatea vieþii veºnice. ÎnCreºtinism, naþiunea dobândeºte noi dimensiuni; ÎnCreºtinism, naþiunea este înþeleasã ca naturã reziditãîn Hristos. Astfel, pentru creºtini, neamul estecomoara cea mai de preþ care poartã în sine douãînceputuri: crearea omului ºi naºterea din nou prinBotez...Neamul este o realitate a vieþii veºnice, iar else fundamenteazã pe trei forme: îngerii, sfinþiineamului ºi drepþii… Drepþii sunt strãmoºii noºtri, toþicare s-au mântuit. De aceea, ce-i leagã pe fiii unuineam nu e instinctul ºi adaptarea la mediu, ci spiritul…Când ne-am pierdut rãdãcinile, ne-am pierdut pe noiînºine” (Pr. Dr. Ilie Moldovan).

Pãrintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa mãrturi-seºte: „Cum memoria lumii îºi întinde trupul sãu fãrãde moarte pe secole ºi secole de gândire denaturatãsau nu, ei bine, în ampla sa circularitate specificã ea,memoria lumii, ºtie faptul cã oculta mondialã nu estealtceva decât „o organizaþie secretã internaþionalã,anticreºtinã ºi satanicã, pentru cã intenþioneazã sãstabileascã o „nouã ordine mondialã” (ceea ce, înparte, a ºi reuºit), înlocuind adevãrul divin al Creºtinis-mului cu o religie fabricatã, sprijinitã pe mistereleegiptene ale lui Hermes Trismegistul, pe Cabala evre-iascã, pe secretele asiro-babiloniene, pe recunoaº-terea ca adevãraþi dumnezei a tuturor zeilor pãgâni...oorganizaþie demonicã, se închinã lui Lucifer, are niºtesecrete pe care le pãstreazã cu tãrie, dar se desco-perã lumii ca o organizaþie de binefacere, care seocupã de sãraci… dincolo de aceste fapte nu existãDuhul lui Dumnezeu ºi toate faptele sunt puse pentruînºelare”. Desigur, aceastã oculta mondialã, „ilu-minaþii”, au preluat multe din simbolurile ºi ideile dinvechime, dar acestea, simbolurile în sine, nu trebuieblamate doar pentru ca ulterior au fost preluate de

ocultiºti. Zvastica un simbol vechi de milenii, aparþi-nând strãmoºilor noºtri, a fost preluatã de budiºti de labrahmani, apoi de naþional-socialiºtii germani, semni-ficaþia ei a fost denaturatã, dar nu simbolul este devinã ºi nici cei ce l-au creat. „Mulþi poate aflã pentruprima oarã de aceasta trebuºoarã, dar nu este nimicinventat, svastica era ºi mai este încã un simbol sacrual strãbunilor, fie ei numiþi Pelasgi, Belagi, Blaci,Blachi, Hiperborei, Brahmani, Arieni, Valaci aparþi-nãtori de Dakºa ori Blajini, Rohmani, Rocmani,Rahmani, cum spune tradiþia popularã româneascã.”(http://munteanul369.wordpress.com/)

Studiul mãrturiilor vechi ne aratã o uimitoare unitateºi omogenitate a concepþiilor lumii vechi care nu potduce decât la unicã concluzie: Popoarele europene setrag toate dintr-un acelaºi neam care a ocupat înaintechiar de mileniul VII î.H. spaþiul centrat pe teritoriulRomâniei de azi ºi care în mare reprezintã teritoriul deetnogenezã a noastrã. „Originea tuturor ideilor”, nespune Homer, „este la Oceanos Potamos”, adicãDunãrea. De-a lungul istoriei ei au iradiat în toate di-recþiile ducând la separarea în popoare ºi diversifi-carea limbilor ºi a culturii.

Cristofi Cerchez afirmã: „La început omenirea aformat o singurã masã, o singurã rasã – rasa latinã,rãspânditã pe tot cuprinsul Europei, ºi chiar în afarã deEuropa, cu centrul de pornire în Dacia (Dacia preis-toricã ºi istoricã).

Misteriosul poet, actor ºi vizionar Jean Parvulesco(1929-2010) scria: „Je pense que l’heure est vraimentvenue pour reconnaître qu’en réalité toutes leslittératures européennes ne constituent qu’une seulegrande littérature, expression d’une même civilisationet d’un même destin, d’une même prédestination -Cred cã a sosit cu adevãrat momentul de a recunoaºtecã în realitate toate literaturile europene nu constituiedecât o singurã mare literaturã, expresie a unei acele-iaºi civilizaþii ºi al unui aceluiaºi destin, cu o aceeaºipredestinare”.

Cele mai vechi cronici ºi istorii care ne-au parvenit,adesea trunchiate, modificate, interpretate, cu ineren-tele aproximãri datorate traducerilor, ºi mã refer aici lapapirusurile ºi inscripþiile egiptene, la Istoria ºiCosmogonia lui Sanchoniathon din Fenicia (secolul XIIî.H.) din care citeazã Eusebiu, scrierile cabirilor, tãbli-þele de argilã din Sumerul antic, scrierile cuneiformehitite, vechile documente chinezeºti, etc., vorbesc de ounitate primordialã a lumii, de aceiaºi conducãtori ºipatriarhi, de o aceeaºi veche lume pe care dovezilearheologice din ultimele secole o situeazã fãrã doar ºipoate în zona Carpaþilor ºi a Dunãrii de mijloc ºi de jos.

Rãmân încã multe documente ºi arhive de studiat,o adevãratã provocare pentru istoricii ºi filologiiromâni, care vor aduce confirmarea sau infirmareaunora din teoriile care sunt în prezent în dezbatere.

64

D Lestine iterare

Page 67: Destine Literare Oct. 2013

Vom aminti doar câteva dintre aceste documente:- Manuscrisele de la Marea Moartã, care nu sunt

publicate încã în totalitate;- Biblioteca Vaticanului probabil cea mai mare

colecþie de manuscrise vechi þinute sub obroc dindiferite motive;

- Biblia Bessicã, o traducere în limba tracã a Biblieidin secolele V-VI, dupã care s-a slujit pe Muntele Sinaiîn primele veacuri creºtine ºi care se pare cã segãseºte pe undeva prin Marea Britanie;

- Cronica medievalã turceascã „Ogusname”, adusãîn actualitate de istoricul român de naþionalitate turcãAli Ekrem, tipãritã în germanã, francezã ºi rusã, undese vorbeºte de o þarã a românilor la nordul Dunãrii înanul 839 (N. Sãvescu, Dacia magazin nr.8, decembrie2003);

- Atlasul german din 1826, unde se gãseºte o hartãcare ilustreazã popoarele Europei din rãsãrit în anul900, pe care poate citi „Wahalen oder Rumumy”, adicã„Walahia sau Rumunia” pe teritoriul ce se întindea dinPanonia pânã la Nipru. Totodatã se menþioneazã ºiexistenþa a cinci voivodate româneºti, adicã a unorþãriºoare locale (ibid.);

- Scrisoarea unui conducãtor chazar, referitoare lasecolul al VII-lea d.H. din care rezultã existenþa înTransilvania a „þãrii Ardil”, adicã a þãrii Ardealului,termen curat românesc, pãstrat din vremuri mitice(Ardalos era fiul lui Vulcan), confirmat iatã cu douãsecole înainte de invazia triburilor migratoare rãzboi-nice ungare în Bazinul mijlociu al Dunãrii, ceea cedovedeºte cã ungurii au fost aceia care au împrumutattermenul de Ardeal din limba românã, dupã topicalimbii maghiare, Erdely (ibid.);

- Descoperirea în Biblioteca naþionalã din Buda-pesta a lucrãrii lui Lukacs Karoly, preot romano-catolicºi arheolog, care a pãstorit peste zece ani în regiuneaBalatonului, unde a fãcut cercetãri arheologice, identi-ficând urme materiale ale unor castele, biserici ºicetãþi voivodale româneºti în sec. al X-lea, chiar de petimpul invaziei triburilor migratoare ungare. Lucrarea aapãrut în anul 1937 la Tipografia Episcopatuluiromano-catolic din Oradea, unde preotul a fost mutat(ibid.);

- Cronica împãratului german Friederic al II-leaBarbarossa. Pentru anul 1189 în ea se stipuleazãexistenþa unei þãri româneºti numitã „Walahia” întreDunãre ºi Munþii Carpaþi, condusã de un principe. Suntdescrise cu lux de amãnunte graniþele, iar principeleþãrii, într-un dialog cu împãratul, îºi afirma suvera-nitatea;

- Plãcuþele de plumb de la Sinaia, subiect aproapetabu, cãci dacã cineva îndrãzneºte sã le aducã îndiscuþie este considerat diletant, tracist, dacist, incult,ocult ºi cine mai ºtie cum;

- Lucrarea „Cosmographie”, scrisã în limba românã

cu alfabet propriu, de inspiraþie geto-dacã, de cãtreAeticus Istrius (Dunãreanu), ilustru cãrturar ºiexplorator român din sec. al IV-lea (ibid.);

- Arhivele mãnãstirilor din Europa ºi Asia unde sedescoperã an de an noi manuscrise, unele conside-rate pierdute, alte absolut inedite ºi multe multealtele...

Aceastã lucrare nu se vrea o cronicã istoricãcompletã, ci doar o inventariere a ºtirilor referitoare laetnonimul strãmoºilor noºtri. Din lipsã de spaþiu ºi timpne-am referit doar la cele mai cunoscute patru nume:dac, get, valah ºi român, cu toate variantele lor, lãsândla o parte altele mai puþin rãspândite ca hiperborean,mis/moes, carp sau care se referã la grupe mai maride populaþii: scit, trac. Desigur nu am putut epuizacomplet sursele imense avute la dispoziþie, iarveridicitatea unora poate fi îndoielnicã. Unde a fostposibil am citat sursele originale, fãrã a îngreuna inutilparcurgerea textului cu citate greceºti, latine sau dinalte limbi. Unele din informaþii sunt contradictorii sauaparent contradictorii (spre exemplu comentariilemedievale sau moderne referitoare la origineapoporului ºi a limbii noastre daco-tracã sau romano-latinã), dar nu acesta a fost scopul lucrãrii, de a faceluminã în aceste dezbateri interminabile, ci doar de asublinia trei idei fundamentale:

- Echivalenþa celor patru principale etnonime alestrãmoºilor noºtri;

- Vechimea tuturor acestor denumiri (ºi deci implicita celor ce cu mândrie la purtau), chiar dacã în diferi-tele perioade ºi zone unde au fost identificaþi strãbuniiau predominat unele sau altele în dauna celorlalte;

- Unitatea dar ºi complexitatea culturalã ºi lingvisticã.De aceea am redus la minim comentariile ºi

concluziile personale, limitându-le în principal lasublinierea ideilor mai sus enunþate.

Unele idei sau citate se regãsesc repetate aproapeidentic în diferitele capitole ale lucrãrii, dar aceasta afost fãcut intenþionat pentru parcurgerea mai uºoarã alucrãrii fãrã ca cititorul sã fie nevoit a rãscoli paginile,riscând a pierde din vedere tocmai esenþialul. Uneledin citatele redate nu corespund nici adevãrului ºi niciconvingerilor personale ale autorului, pot pe de altãparte deranja anumite categorii sociale, religioase, potridica controverse cu caracter naþional, multe citatesunt prezentate doar pentru cã fac referire la unul saumai multe denumiri avute în vedere.

Orice dezbatere va fi binevenitã dacã se va face pebazã de argumente ºi strict la subiect. Nu vor fiacceptate în nici un caz argumente legate de origineaetnicã, formarea academicã sau orice altceva legat depersoana autorului. Suntem conºtienþi cã nimeni nupoate cunoaºte totul ºi pentru totdeauna de aceea vorfi receptivi ºi ne vom însuºi orice altã idee sau ipotezãsuficient argumentatã.

65

D Lestine iterare

Page 68: Destine Literare Oct. 2013

CAPITOLUL 1 - DACIIUnul din numele purtate de strãmoºii noºtri era

acela de daci, nume cu o încãrcãturã emoþionalãdeosebitã pentru noi, urmaºii lor. Cât de vechi esteacest nume este greu de spus acum, însã cu siguranþãdepãºeºte istoria scrisã. El a fost purtat cu mândrie înantichitate.

Istoricul american Mackendrik în lucrarea sa„Pietrele dacilor vorbesc” (Cap. I, România în preis-torie), spune cã „în neolitic începe adevãrata istorie aRomâniei, adicã cu 4000 de ani înaintea erei noastre”.

Istoricul englez E.C. Daviest vorbeºte desprevechimea ºi mãreþia dacilor: „Cu mult înainte ca vulturiiromani sã intre pe teritoriul carpato-dunãrean,cunoscut azi ca România, exista o civilizaþie ce îºiavea rãdãcinile departe în trecut, din epoca neoliticã.Unitatea perfectã a acestei civilizaþii primitive reiesedin perfecta asemãnare a armelor de luptã ºi uneltelorde muncã, a tumulilor ºi a resturilor de vechi locuinþe,din Transilvania pânã la Marea Neagrã. ªi astfelvictoria lui Traian asupra ultimului rege al dacilor –descendenþi în linie dreaptã din vechiul popor trac – nua fost decât un incident în viaþa acestei naþiuni ºi NUcrearea unei rase noi, aºa cum mulþi ar dori sã ne facãsã credem”. Iar o conaþionalã a sa, FlorenceFarmborough adaugã: „În timp ce strãmoºii noºtribritoni alergau sãlbatici prin pãduri ºi pe jumãtate goi,cu corpurile pãtate de vânãtãi, cu mintea pradã celormai degradatoare superstiþii, þara României era civili-zatã, avea instituþii, confort ºi chiar luxul unei comuni-tãþi culte ºi bine organizate (Virgil Alexandru Dragalina,Revista Noi Tracii, nr. 13 – septembrie 1975).

V. Gordon Childe în Prehistoric Migrations inEurope (Oslo, 1950), spune: „Locuirile primitive aledacilor trebuie cãutate deci pe teritoriul României. Într-adevãr, localizarea centrului principal de formare ºiextensiune a indoeuropenilor trebuie plasatã la nordulºi la sudul Dunãrii”.

„Chiar dacã trebuie sã cãutãm în Asia prima originea arsacizilor, când au supus aceastã parte a lumii, eiveneau din Europa ºi fãceau parte dintr-o puternicãnaþiune rãspânditã de la malurile Dunãrii pânã înþinuturile cele mai îndepãrtate ale Asiei superioare:aceste popoare erau dacii, acesta era numele naþionalal arsacizilor, pe care l-au dat tuturor supuºilor lor. Cutrei secole înaintea erei noastre, Ungaria ºi Bactrianapurtau în mod egal numele de Dacia/Dakia ºi aceastãdenumire, care se poate recunoaºte uºor oricând, darmodificatã în mod diferit în idiomurile care s-ausuccedat în Europa ºi Asia, se foloseºte chiar ºi pentrua desemna popoarele germane ºi pe urmaºii vechilor

persani” scria Henry Jules Klaproth în „Tableaux histo-riques de l’Asie, depuis la monarchie de Cyrusjusqu’a? nos jours, accompagne?s de rechercheshistoriques et ethnographiques sur cette partie dumonde”.

„Sunt unul dintre specialiºtii cei mai cunoscuþi, nunumai în Europa, ci în toatã lumea, ºi spun adevãrul.Civilizaþia dacicã este magnificã, iar eu sunt mândrãcã mã lupt pentru daci, aici, în þara dumneavoastrã”declara reputat specialistã Barbara Deppert Lippitz. Lafel ºi Michelet în 1859: „Nu invidiaþi vechile popoare, cipriviþi pe-al vostru. Cu cât veþi sãpa mai adânc, cu atâtveþi vedea þâºnind viaþa” (Elie Dulcu, Românii, o anti-chitate arhaicã, c. I.).

Cristofi Cerchez afirmã: „La început omenirea aformat o singurã masã, o singurã rasã – rasa latinã,rãspânditã pe tot cuprinsul Europei, ºi chiar în afarã deEuropa, cu centrul de pornire în Dacia (Dacia preisto-ricã ºi istoricã).

Scrieri pierdute despre daci

Cea mai mare parte a lucrãrilor vechi despre daci afost pierdutã sau distrusã intenþionat, numãrulacestora variind în funcþie de strãdaniile cercetãtorilor,de la câteva zeci pânã la peste 300, dupã cum nespune Dr. Aurora Peþan (Dacia magazin, nr. 37,octombrie 2006). Un autor aproape complet ignorateste Al. Papadopol-Calimah (secolul al XIX-lea) caremenþiona un numãr de aproape 300 de autori anticicare au scris mai pe larg sau doar au pomenit întreacãt despre strãmoºii noºtri.

„Structura ecleziasticã de la Roma, refuzatã dedaci, înþelege sã-i pedepseascã pe aceºtia, interzi-când cu stricteþe pânã ºi pronunþarea numelui de dacºi de Dacia, începând din vremea împãratului IulianApostatul (361 - 363). Chiar ºi Traian este pus la indexde bisericã, ca persecutor al creºtinilor. Interdicþia deutilizare a denumirilor de dac ºi de Dacia a presupusºi a condus ºi la scoaterea din circulaþie a scrieriloranterioare, cu referire la daci, situaþie care a fãcut sãdisparã din operele din antichitate referirile la daciconform a numeroºi autori greci ºi romani, dintre carecei mai importanþi au fost: Ablaviu, Claudius, Aelianus,Lucius Ampelinus, Appianus, Caniniu, Arian, Aristotel,Cassiodorus, Dio Cassius Cocceianus, Cezar, DionCrisostomos, Cicero, Clemens din Alexandria, Criton,Demostene, Dexipp, Dio din Prusia, Dionisiu dinAlexandria, Diodor din Sicilia, Eusebius din Cesareea,Iosephus Flavius, Frontius, Galen, Hellanicos, Hero-dot, Hesychios din Alexandria, Hieronimus, Horatius,Iordanes, Iulian Apostatul, Lactantius, Titus Livius,Lucan, Lucian din Samosata, Ammisnus Marcellinus,

66

D Lestine iterare

Page 69: Destine Literare Oct. 2013

Meandru, Trogus Pompeius, Pomponius Mela, Ovidiu,Platon, Pliniu cel Bãtrân, Plutarh, Prophyrios, Prosper,Ptolemeu, Rufinus, Sofocle, Solimus, Strabon,Suetoniu, Tacitus, Traian, Tucidide, Valerius Maximus,Vergilius, Xenophon…Primul care aplicã aceastãinterdicþie este istoricul oficial al imperiului, Eutropius,care, la 364, spune cã „daci” nici nu mai existã, cãaceºtia au dispãrut din istorie când au fost cuceriþi ºiînvinºi de Traian” (Ing. Dan Ioan Predoiu, DaciaMagazin, octombrie 2004).

Printre cele mai importante lucrãri pierdute despredaci amintim:

„- Poemele în limba geticã, scrise de Ovidiu (43î.Hr-18 d.Hr.) la Tomis (Constanþa).

- Dacicele, ale împãratului Traian.- Geticele, ale lui Statilius Crito, medic militar din

campania împotriva Daciei.- De bello dacico, scrisã de împãratul Traian.- Istoria geþilor, a lui Dion Chrisostomos (Dion,,Gurã

de aur”). Ani cca. 40 – 120. Dintr-un total de 73 dediscursuri, Istoria geþilor este singura care a dispãrut!

- Istorie romanã, a lui Appianus (100 – 161). 24 decãrþi. Ultimele douã care tratau rãzboaiele lui Traian înDacia ºi Arabia s-au pierdut.

- Scrierile istorice ale lui Flavius Arrianus (95 –175). Tocmai cele despre rãzboaiele dacice s-au pier-dut!

- Opera în versuri a poetului Annius Florus, con-temporan cu Traian, care slãvea triumful lui Traianasupra Daciei, s-a pierdut.

- Istoria romanã, a lui Cassius Dio (80 de cãrþi). Dartocmai cele douã volume despre rãzboaiele luiDomiþian ºi Traian s-au pierdut!

- De origine actibusque Getarum a istoricului getIordanes (sec. VI) s-a pierdut la Viena, dupã mijloculsecolului al 19-lea. Ceea ce a rãmas este numai ocompilare. Dar tocmai ºi aceastã compilare confirmãclar, identitatea: got = get.

- Dacia antiqua a poetului german Martin Opitz (an1622), dispare în sec. XVII-XVIII.” (Ioan Mugioiu,Cultura Româna, Introd. pag. XV, www.cultura-romana.com).

Mai adãugãm cã fragmente importante din Istorialui Ammianus Marcelinus s-au pierdut, exact celereferitoare la Traian. Dintre numeroºii specialiºtii careau studiat istoria veche europeanã ºi au plasatspaþiului românesc ºi limbii române o poziþie centralãamintim: Jean Carpantier, Guido Manselli, MarcoMerlini, Gordon Childe, Marija Gimbutas, YannickRialland, M. Riehmschneider, Louis de la VallePoussin, Olaf Hoekman, John Mandis, WilliamSchiller, Raymond Dart, Lucian Cueºdean, Sbierea, A.Deac, George Denis, Mattie M.E., N. Densuºianu, B.P.Haºdeu, P Bosch, W. Kocka, Vladimir Gheorghiev, H.

Henchen, B.V. Gornung, V Melinger, E. Michelet, A.Mozinski, W. Porzig, A. Sahmanov, Hugo Schmidt, W.Tomaschek, F.N. Tretiacov.

Triburi ºi populaþiicu numele de daci

Printre popoarele mãrii care au invadat Asia Micã însec. XII î.H., ajungând ºi prin Egipt a fost ºi neamuldaniuna. Un popor danym la fenicieni, adanawani lahitiþi locuia tot atunci în Cilicia, pe coasta de vest aAnatoliei. Aceastã informaþie apare pe o inscripþiedescoperitã la Karatepe [la poalele munþilor Taurus dinTurcia central-sudicã, n.n.]. Autorul inscripþiei bilingve(cuneiformã hittitã ºi fenicianã) Asitawanda apare calocotenentul regelui din Adana. În versiunea fenicianãapare ca rege al danym. Acest din urmã termen, laplural masculin a fost tradus prin danunieni. (IdelSegal, Gândirea hittitã în texte, pag. 46). Fenicieniiîncã mai menþioneazã regatul Danym în sec. VIII î.H.Herodot îi aminteºte în regiune pe capadoci.

Pliniu cel Bãtrân aminteºte în pãrþile de sus aleNilului, în Etiopia, de un trib cu numele dochi. Senecaîn Tragedii scrie cã Roma s-ar putea ridica împotrivatriburilor dahue de la þãrmurile Mãrii Roºii. În egip-teana veche grecescul Thoth era pronunþat Dahauti,ori acest cuvânt aratã numele geþilor ºi sciþilor dahue,pomeniþi de Seneca iar sufixul ti înseamnã a semãnacu, a se aduna, a se înrudi cu [sufix cu acelaºi sensfolosit ºi de românii de azi: adunaþi, cãutaþi, Sarmaþi,Galaþi, etc., n.n.]. ªi Quintus-Curtius (Istorii, IX, 2)spune despre unele triburi dahae din Asia care s-aualãturat armatei lui Alexandru Macedon: „DahaeSogdianique inter nos militant” (www.ariminia.ro). Sãnu uitãm cã Thoth era cunoscut ºi cu numele deHermes Trimegistul ºi Sarmis despre care vom vorbimai pe larg în capitolul 3, despre numele de român.

Între descendenþii lui Sem se numãrã ºi triburileMadan, Medan sau Badan, iar un oraº Madan aparepe inscripþiile lui Tiglath-pileser III (723 î.H.) precum ºitribul arab Dedan cu localitatea Dadan sau Daidancum este cunoscutã astãzi (B. Cooper, After the Flood,pag. 106). Un trib Dedan apare ºi printre descendenþiilui Ham (ibid., pag. 109). În epoca romanã gãsim înLybia tribul Dauchitae (N.Densuºianu, D.P., Vol. II,p113).

Triburile Saka [sacii sau sciþii], Paratas [parþii],Daradas [dahii] ºi Kinas [celþii] ar fi constituit, în a douajumãtate a primului mileniu î.e.n., baza statului Parthdin sud-estul Caspicei conform lui Nicolae Minulescu.

Persanii aminteau ºi ei de temuta castã arãzboinicilor „daha”, care se aliaserã cu triburilenomade din sudul Kazahstanului de azi, hãrþuind

67

D Lestine iterare

Page 70: Destine Literare Oct. 2013

graniþele imperiului Ahemenid. Li se mai spunea ºidaai, dai sau daoi ºi erau înrudiþi cu masageþii ceajunseserã din timpuri strãvechi la Urali (RobertVermaat, www.vortigernstudies.org.uk). Daoii au fostmenþionaþi pentru prima datã în scris pe „inscripþiadaiva” a regelui persan Xerxes (486-465 î.H.). Aceºtiaformau o satrapie subordonatã regelui, locul debaºtinã fiind regiunea de jos a râului Sardaria, unde seînvecinau cu geþii-masageþi (ibid.). Cã este vorba depopulaþii înrudite foarte strâns cu dacii din MunþiiOrãºtie nu ne îndoim, cãci ei aveau acelaºi stindard,balaurul cu cap de lup. Urmaºii lor au construit înTurcia un sanctuar solar numit „Nemrud Dagi”, adicã opronunþare aglutinatã pentru „nemuritorii daci” (AdinaMuntar, „Nemuritorii daci” din centrul Turciei).

Istoricul Burchard Brentjes scrie despre un trib aldahilor care se aºezase la nord de lacul Aral ºi careinvadeazã nord-estul Iranului la 250 î.H. subconducerea lui Arsache ºi Tiridates (ibid.). În Indiaanticã se mai cunoaºte ºi o rasã de rãzboinici numitãAn-dhaka (Elie Dulcu, Românii, o antichitate arhaicã,c. I.). Un zeu babilonian se numea Damkina (IdelSegal, Gândirea hittitã în texte, pag. 110).

Un val de migratori, printre care ºi triburile dardiilorºi daunilor au invadat peninsula italicã plecând dinBalcani, în mileniul II î.H. (I.C. Drãgan, Revista NoiTracii, nr. 70-71, iulie-august 1980). Un trib pelasgic aldaunilor locuia în sudul Italiei în epoca de dinainte defundarea Romei (Wilhelm Putz, Manual de geografieºi istorie anticã, p. 412-413).

Pliniu cel Bãtrân mai vorbeºte de un trib în pãrþilede apus ale munþilor Alpi, numit decites, o denumiregrecizatã ce corespunde la forma latinã vulgarãdeciani. Aceºti deciani ocupau o întreagã regiune aAlpilor maritimi (Regio Deciatium, în fosta provincieromanã Nicaea, unde se afla actualul oraº Nice).Pliniu îi numãrã printre cele mai celebre popoareligurice, ei fiind primii care s-au luptat cu romanii înGalia. Unul din triburile care locuiau în Aquitania,vechea Aremorica, purtau numele de dati sau daci,cum îi gasim nu numai la Pliniu ci ºi la Ptolemeu.

În evul mediu regiunea sudicã a Galiei/Franþeiapare sub numele de Languedoc. Cei mai mulþi literaþifrancezi considerã numele provenind de laparticularitatea dialectalã de a spune „oc” în loc de„oui” pentru „da”. N. Densuºianu aduce dovezi cãdenumirea este mult mai veche, drept dovadã citeazãdin hotãrârile Conciliului de la Tours (sec. VII),Canonul XVII. Unul din triburile ligure (o denumiregenericã datã unor populaþii vechi din Italia de Nord -Galia Cisalpinã ºi Iberia) ce trecuse din Galia pestePirinei poartã în inscripþiile romane ale Hispanieinumele de languedoci. (N. Densuºianu, D.P. Vol.II,p.121). Alãturi de languedoci în Iberia pre-romanã ºi

romanã mai gasim alte triburi al caror nume amintescde daci: ambirodaci, ablaidaci, deciani, cuneidoqi saucauno-daci, arronidaeci. Ceea ce este ºi maiinteresant este asocierea lor cu sarmaþii (despre carevom vedea cã nu reprezintã decât o variantã adenumirii de român). Mai mult chiar, arronidecii suntprobabil un fel de deci-arimi sau daci-aromâni.

Densuºianu, studiindu-l pe Silius Italicus (cca. 28 -cca. 103 d.H), consul, orator ºi poet roman neaminteºte de cetatea Uxama din Hiberia, un oraºînconjurat de ziduri „sarmatice”, în care locuitoriiaveau „obiceiuri sarmate”. Acelaºi oraº figureazã laPtolemeu sub denumirea de Uxama Argelae. Oinscripþie latinã descoperitã în Lusitania pomeneºte deo femeie având epitetul local de Uxame(n)sisArgelorum, iar o inscripþie din Tarraconia ne vorbeºtede un magistrat Iarum din Uxama cã era din ginteaAmbirodacilor. Deci locuitorii Uxamei erau numiþi fiesarmaþi, fie argeli (adicã ardeleni), cum îºi spuneausinguri, fie ambirodaci. (D.P. Vol. II, p.127).

Toate aceste triburi care au trecut în timpuriimemoriale din sudul Franþei de azi ºi peste Pirinei, înSpania, având în componenþa lor numele saurãdãcina dac, înrudite între ele, vorbind probabilaceeaºi limbã aparþineau fãrã dubii numeroaseipopulaþi de volci din sudul Galiei, o altã formã anumelui de valah, urmaºi direcþi ai pelasgilor. (N.Densuºianu, citand din C.I.Liviu). Dar despre asta maipe larg, în capitolul dedicat numelui de valah.

Triburile daursilor locuiau în Dalmaþia, iar cele aledaoilor ºi dioilor locuiau în Rodopi (Adrian Lesenciuc,Referenþii nordici ai cuvântului valah p.4, cf. V. Pârvan,Getica, pag. 519). N.P. Vaidomir (Revista Noi Tracii, nr.39, noiembrie 1977) aminteºte câteva triburi tracecare aveau în componenþa lor terminaþia don:macedonii, edonii, migdonii, terminaþie care nu poatefi explicatã prin limba greacã ºi care credem este doaro formã a numelui dacilor: daci=dani=doni. Diodor dinSicilia (Biblioteca istoricã, Cartea 1, XVIII) vorbeºtedespre vitejii fii ai lui Osiris, Anubis ºi Macedon, acestadin urmã purtând o piele de lup: „...iar pe fiul sãuMacedon, Osiris l-a fãcut rege al þãrii care de atunci ise spune Macedonia”.

Evhemer de Messina, discipol al ºcolii filozofice dinCirenaica, un bãrbat de o vastã erudiþie, care a trãit pela anul 316 î.H, ne spune în istoria sa sacrã Heraanagrafi despre „Arabia de la Oceanos”, numitã ºi„Arabia Felix” ºi locuitã de doi (daci), scyþi, ocheaniþi ºipanchei (peucini), care au ridicat o coloanã de aur înonoarea lui Uranus, Saturn, Zeus, Apollon ºi Dianei(Revista Noi Tracii, nr. 4, decembrie 1974). Esteevident vorba de regiunea Dunãrii de Jos, unde trãiauaceste populaþii.

* * *

68

D Lestine iterare

Page 71: Destine Literare Oct. 2013

69

D Lestine iterare

CO

RN

ELIU

FLO

REA

(CA

NA

DA

)

Pe vremea când CURENTUL lui Pamfil ªeicaru era cotidian la Bucureºti, eu nu ºtiam sã citesc, abiaînvãþam mersul. Se spune, ºi pe bunã dreptate, Pamfil ªeicaru este cel mai mare ziarist patriot român, dupãMihai Eminescu. Argumente sunt nenumãrate, în esenþã douã: viaþa ºi devotamentul închinate patriei. Câtde apreciat ca patriot a fost Pamfil ªeicaru în România între cele douã rãzboaie spune ºi faptul cã LiviuRebreanu l-a fãcut personaj de roman,Toma Pahonþu, în romanul Gorila, iar Radu Comºa, din Întunecarealui Cezar Petrescu, este tot Pamfil ªeicaru. Mulþi ani mai târziu, în 1977, când Ceauºescu i-a aprobat sã vinãîn România, a spus securiºtilor care-l însoþeau peste tot în vizitã: ’’…guvernele-s trecãtoare, pãmântul þãriie peren’’

Când Ion Antonescu a realizat iminenþa cotropirii României, ce va fi urmatã de prãdare, de cãtre Rusiacomunistã, a pregãtit apãrarea intereselor naþionale împotriva cotropitorului comunist. Pe lângã FondulNaþional de Apãrare trimis în Elveþia (din care, trebuie menþionat, s-a înfruptat ºi ex-rex-ul Mihai fãrã sã facãceva concret pentru România) a trimis ºi adevãraþi patrioþi români sã susþinã libertatea ºi independenþaRomâniei dupã rãzboi printre ei fiind ºi Pamfil ªeicaru, ziarist absolut autonom, cavaler al Ordinului MihaiViteazu ºi patriot total.

Plecând din România, încheia primul capitol al publicaþiei CURENTUL ce a durat 17 ani de strãlucitoarecarierã ziaristicã. Avea 50 de ani ºi era înzestrat cu o energie intelectualã superioarã, un clarvãzãtor socialde elitã, ceea ce în strãinãtate s-a materializat în mii de articole, sute de eseuri, memorialisticã, prozã toateconcentrate împotriva dictaturii comuniste instauratã în România de forþa brutã a Moscovei. Securitatea îlavea în obiectiv, informatorii roiau în jurul lui, ºtia ºi îºi vedea de patriotismul sãu. El este cel care a publicatîn diasporã (pe vremea aceia i se spunea exil) Marx despre români în 1966 ºi, astãzi se ºtie, MinisterulAfacerilor Externe i-a plãtit 3.000 de dolari pentru cheltuieli. A intrat în legãturã cu Securitatea, când a doritsã publice în România romanul Vulpea Roºcatã, despre personalitatea depravatã a Elenei Lupescu ce înviaþa ei a parvenit prin sex. Din acel moment Pamfil ªeicaru a rãmas tot restul vieþii în legãturã cu securitatea,dar nu a fost informator, el spunea tuturor deschis: Eu nu mã uit cine poartã steagul þãrii, eu steagul þãriiîl vãd, eu steagul þãrii îl apãr’’ Acesta a fost crezul lui ºi a mers atât de departe încât a dorit sa vinã înRomânia ºi sã se întâlneascã cu Nicolae Ceauºescu. La 83 de ani a fost în România, era în August 1977,vizitã aranjatã în secret de Securitate. Toate datele concrete au fost dezvãluite dupã 1989, din dosarelesecuritãþii.

În 1978 la München, începe partea a doua a publicaþiei CURENTUL ceea ce i-a revigorat forþaintelectualã ºi planuri mai vechi de publicaþii. De la început, în jurul lui au fost doi oameni de sprijinit. Un fostofiþer român de contrainformaþii, Vasile C. Dumitrescu, care dupã 23 August nu a acceptat sã se alãtureruºilor, rãmânând de partea germanã pânã la urmã ºi Rene A. de Flers, tot ofiþer de informaþii din celebradivizia francezã ’’Charlemagne’’, care de la început pânã la sfârºit a fost alãturi de Armata Germanã. (nu enevoie sã reamintim cã “informaþioniºtii” informaþioniºti trebuie sã rãmânã) Încet, încet s-a coagulat o echipãde colaboratori din exil, cum se spunea. Din nefericire în 1980, inima marelui patriot român s-a oprit, darVasile C. Dumitrescu a dus steagul þãrii mai departe pe cheltuielile lui pânã în 1992, când ºi inima lui s-a oprit.

Eu am citit primele numere din CURENTUL în 1982, an in care am luat contact cu Domnul Vasile C.Dumitrescu ºi, de la început, m-a acceptat sã colaborez, ceea ce am fãcut ani de zile, absolut voluntar ºideparte de München. Colaboratorii erau de toate profesiile, mai puþini ziariºti, dar toþi aveau condei ºi idei,toþi eram pe baricada anticomunistã Pamfil ªeicaru . Nu se þinea seama de apartenenþa politicã, se þineaseama de ceea ce scriai, cât de documentat, clar ºi la þintã. Trãgeam cu toþii, din toate poziþiile, cu gloanþeoarbe, în dictatura comunistã. Nouã ne era uºor, baricada noastrã era în afara lagãrului comunist, dar braþullung al Securitãþi ne mângâia. Pe mine mai puþin, eram mic, începãtor ºi pierdut în zãpezile mari ale norduluicanadian.

Pãstrez cât trãiesc numere din CURENTUL lui ªeicaru de la München pe care, din când în când, lerãsfoiesc ºi-mi amintesc de Constantin Mareº, comentatorul pe care l-am admirat pentru clarviziunea luipolitico-socialã pe care o prezenta direct, clar ºi simplu. Eu încercam sã fiu ca el. Era acolo un arhitect,

C U R E N T U L

DE LA PAMFIL ŞEICARULA ŞTEFAN STRĂJERI

Page 72: Destine Literare Oct. 2013

semna cu un “pen name”, avea un spirit acid de pamfletar, tot ce scria era o reuºitã. Rar apãreau articole de NicolaeBaciu pe care îl veneram, a muncit ani de zile la volumul YALTA ªI CRUCIFICAREA ROMÂNIEI dar când a apãrutne-a uimit cu documentaþia istoricã. De la el s-a aflat prima data cum ne-a vândut Churchill lui Stalin pentru Greciaºi sã nu infuzeze ideea de eliberare de sub colonialism în imperiul Britanic. A fost un ºoc în tot exilul. În paginileCurentului, George Ciorãnescu ºi Nicolae Lupan aduceau informaþii despre situaþia românilor din Basarabia ºiBucovina înglobate în URSS . Se protesta împotriva nedreptãþii. Se scria din patriotism, din contrarietate, se scriadur sau patetic, dar totul era ºi dintr-o solidaritate cu cei din RSR care nu puteau nici atât . Vasile Mãnuceanu era unscriitor de o sensibilitate intelectualã deosebitã, îl iubea toatã lumea, în comparaþie cu neuropatologul Ovidiu Vuia,cu inteligenþã ºi condei Laser, ce spulbera pe mulþi, pe mine când mã legãna când mã dãdea de pãmânt. Ion Caraionera de asemenea o prezenþã distinsã. Îi pãstrez scrisorile, scria frumos, ordonat dar tremurat, îl dobora cirozacontractatã în minele de plumb de la Baia Sprie din timpul detenþiei politice. La urmã a venit Titu Popescu, doctor înesteticã, jurnalist si scriitor de-adevãrat. A fost de o mare fineþe ºi niciodatã nu m-a luat de urechi pentru toategreºelile mele, le corecta ºi zicea: bine, Dumitre, scrie, scrie. În decembrie 1989 toþi s-au urcat cu steagul lui Pamfilªeicaru desfãºurat ºi înclinat în faþa revoluþionarilor din România. Pentru un moment toþi ni s-au pãrut revoluþionariadevãraþi, patrioþi ºi democraþi.

Dar, când fumul armelor teroriºtilor strãini s-a risipit, era clar: puterea era deja în mâna brucanilor ºi iliestilor care,cu goarne ºi tobe, anunþau tranziþia, ce trebuia sã treacã printr-un tunel beznã a cãrei luminiþã era promisã la capãtultunelului fãrã de sfârºit ºi încolãcit. Vasile C. Dumitrescu a dorit sã-i îndeplineascã dorinþa lui Pamfil ªeicaru sã fieaºezat la Mãnãstirea Sf. Ana iar CURENTUL sa devinã din nou un cotidian bucureºtean. S-a luptat cu morile de vântnou ºi prin procese de succesiune a drepturilor asupra CURENTULUI pânã ce bucureºtimea ºi viaþa l-a înfrânt.CURENTUL a supravieþuit trecând ca o ºtafetã din mâna în mânã.

Eu, departe de lumea dezlãnþuitã, refugiat în Nordul preeriei canadiene, unde mãsor timpul vieþii mele dupãsosirea ºi plecarea pãsãrilor cãlãtoare, am prins din urmã partea treia a CURENTULUI lui Pamfil ªeicaru, adus înNord America de Doamna Gabriela Mihalache ºi continuat de ªtefan Strãjeri. Domniile lor s-au dãruit cu suflet, minte,timp ºi bani, în toþi aceºti ani, sã continue linia lui Pamfil ªeicaru ’’…eu steagul þãrii îl vãd, eu steagul þãrii îl apãr’’.Pot spune, fiind cititor de presã româneascã din 1980, când am plecat din România, cã aici în Nord AmericaCURENTUL a devenit cel mai cãutat ºi apreciat ziar românesc dupã ce CUVÂNTUL ROMANESC ºi-a încetatapariþia. Este o publicaþie ce a dezbãtut liber, argumentat ºi profund toate problemele româneºti istorice, politice ºiculturale din trecut ºi prezent. Este o tribunã liberã în care fiecare cititor, indiferent de opþiunile sale politice, deîncãrcãtura culturalã, istoricã sau de ideologiile pe care le-a îmbrãþiºeazã, a gãsit articole diferite, clare, documentatece îi stârnesc interesul. O publicaþie a tot cuprinzãtoare datoritã colaboratorilor, bãnuiesc voluntari, aºa cum am fostºi la CURENTUL de la München. Nu pot sã nu amintesc pe cei ce au scris ºi scriu aceastã publicaþie, începând cuAurel Sergiu Marinescu a cãrui memorie ªtefan Strãjeri o pãstreazã publicându-i in fiecare numãr o paginã dinscrierile sale. La fel simþea ºi fãcea ºi Vasile C. Dumitrescu la München, publicând o paginã din Pamfil ªeicaru. Ungest de onoare ce onoreazã. În problemele româneºti actuale, dominã cu autoritate, bazatã pe clarviziune ºiargument, istoricul Mircea Dogaru, profesorul Ion Coja, Ioan Ispas, Nicolae Balint, scriitorul Cornel Cotuþiu ºi multregretatul Andrei Vartic a cãrui ºtafetã o duce mai departe, ºi în coloanele CURENTULUI, Ion Creangã, NicolaeDabija, Vasile ªoimaru . Colaboratoare de prestigiu, începând cu Eva Iova ce se aflã în cea mai vulnerabilã situaþie,susþinând românitatea acolo unde este sistematic deznaþionalizatã, Monica Corleanca, Maria Diana Popescu ºiîncheind cu scriitoarea Silvia Jinga ce susþine prezentãri ºi recenzii de cãrþi la înalt prestigiu literar. Rubrica de spiritecelebre a lui Mihai Burduja este o adevãrata oazã de culturã ce te lumineazã ºi îndeamnã la meditaþie. Mulþi poeþiivin ºi trec cu frunþile grele de versuri, dar strâng mâna lui Sorin Olariu, bãnãþean ca mine, deci fruncea ºi mã aplecîn faþa Doinei Popa. (CEI pe care i-am omis, neintenþionat, nu au sã mã ierte, nici nu merit)

Publicaþia este o rapsodie româneascã, ascultaþi-l pe Enescu ºi apoi citiþi CURENTUL de Michigan, îngrijit ºicãlãuzit de sufletistul ªtefan Strãjeri ca pe copil lui de suflet.

** *

Nu pot sã accept ideea încetãrii apariþiei acestei publicaþii. Nu pot ºi mã mâhneºte. Pentru mine se închide unciclu de 30 de ani de a publica la CURENTUL (1982 – 2012) am fost voluntar pe o baricadã cu steag romanesc.Cititorii vor trece de la cititul relaxat al unei publicaþii tipãritã pe hârtie, la statul rigid cu capul într-un ecran ºi cudegetele pe tastaturã, cât despre colaboratorii devotaþi ai publicaþiei mulþi se vor risipi, ce pãcat, ce echipã am fost.Nu pot sã accept sã nu mai am în mânã publicaþia ºi colecþia mea sã se opreascã aici, aºa cum, în urmã cu 20 deani, s-a oprit cea de la München. Nici atunci nu am acceptat, cãzuse tirania, venise libertatea ºi Vasile C. Dumitrescunu putea sã continue spiritul patriotic a lui ªeicaru la Bucureºtiul lui natal. Oare a ajuns mâna lunga a cotroceniºtilor,victoriºtilor, parlamentariºtilor pânã aici? Dacã nu, înseamnã cã noi, românii din Nord America nu suntem capabili sãþinem steagul, sã-l vedem ºi sã-l apãram. Se vor bucura duºmanii noºtri, vãzând cum mai cade un avanpostromanesc. Din 1991 vãd cum numai publicaþiile patriotice cad. Le enumãr pe cele la care am colaborat: CuvântulRomânesc, Vatra Româneascã, Danubius, Naþiunea, acum Curentul Internaþional ºi mai sunt douã care abia, cusacrificii, mai rezistã …

70

D Lestine iterare

Page 73: Destine Literare Oct. 2013

71

D Lestine iterare

DA

NIE

LAG

ÎFU

(RO

NIA

)

Un material evocator despre una dintre celemai remarcabile voci literare ale generaþiei‘70, deºi rãmas încã la nivel de notiþe, faceobiectul celui de-al patrulea volum, Guga,semnat de Laurenþiu Blaga, apãrut în colecþiaTeatru de buzunar, iniþiat la celebrarea a 50 deani de teatru românesc la Târgu-Mureº. Deacelaºi teatru se leagã ºi numele lui RomulusGuga, unde în 1967 a fost secretar literar. Esteun volum sprijinit de o parte dintre cei care l-au cunoscut ºi preþuit: Mihai Sin, care a crezutºi i-a fost alãturi în proiectul reînfiinþãrii revisteiVatra, Zeno Fodor, la vremea aceea, secretarliterar la acelaºi teatru ºi, mai ales, doamnasa, Voica Foiºoreanu, care a înþeles cât „depuþin e timpul” pe care nu mulþi ºtiu sã-l gestio-neze mulþumitor.

Dupã ce parcurgi micromonografia de faþã,ai un sentiment de frustrare... Doar atât?!Peste trei decenii de la moartea lui RomulusGuga, un simbol al târgumureºenilor denumele cãruia se leagã o operã importantã(poezie, roman, teatru), o nouã serie a revistei„Vatra” (1971), „o rarã disponibilitate stilisticãºi expresivã, o capacitate impresionantã ºi ocreativitate debordantã” – subliniazã prefaþa-torul cãrþii, Dumitru Mircea Buda.

ªi numele autorului e predestinat... Blaga,la rându-i poet ºi regizor, totodatã secretarartistic al Teatrului Naþional Târgu Mureº tru-deºte la restituirea, chiar ºi parþialã, a imaginiiunui scriitor uitat pe nedrept de critica literarãpostcomunistã.

Cartea s-a nãscut în gândul autorului încãdin ºcoala primarã. Premiant fiind, primeºte ocarte de Romulus Guga, Nebunul ºi floarea.Uºor descumpãnit cã nu ºtia nimic despreautor, iatã, ajunge sã devinã unul de-ai casei.Preocupat sã-i înþeleagã scriitura ºi, nu maipuþin, viaþa, Laurenþiu Blaga înþelege cãperioada anilor ‘60-‘70 a fost una dificilã pen-

tru condeierii români. Guga intrã în atenþia cri-ticii literare destul de târziu. În anul 1970 estepremiat pentru acelaºi roman care a stat ºi latemelia acestei construcþii discursive: „o micãbijuterie în istoria literarã româneascã”, nespune chiar autorul.

Rãmâne, însã, cel mai mult cunoscut, înurma refondãrii revistei Vatra, care a decisînsãºi identitatea culturalã a lui Guga. Opublicaþie de referinþã în cultura românã, chiardacã ea îºi aflã rãdãcinile în provincie. Cu atâtmai mult este de remarcat faptul cã Romi, cumîi spuneau prietenii, alege sã rãmânã legat deoraºul Târgu-Mureº ºi, de aici, sã promovezecultura, literatura ºi, un amãnunt mai puþin cu-noscut, arheologia.

De ce se remarcã Romulus Guga ca literat?Fiindcã atrage prin diversitate. E o literaturãspecialã, cum o numeºte autorul. Desigur, încalitate de asistent de regie la unul dintrespectacolele lui Guga, Amurgul burghez,regizat de Anca Bradu, ajunge sã-i înþeleagãpreocupãrile pentru dramaturgie. Scria ºirupea ce scria de câte trei-patru ori, doamneisale revenindu-i misiunea de a recupera ºiapoi a recondiþiona textele abandonate.

Chiar dacã este mai puþin cunoscut ca poet,Guga are ºi un vers extrem de sensibil, caresurprinde atent din savoarea anilor ‘60-’70. Sesimte boemia Clujului, prin intermediul cafe-nelei Arizona, „o agora informalã a cetãþii încare, dincolo de o cafea ºi o votcã micã, eraloc de discuþii, confruntare liberã de idei ºiîmpãrtãºire de proiecte” (Vasile Gogea).

Cartea are la bazã interviuri cu oameni carel-au cunoscut ºi de la care Laurenþiu Blaga aaflat lucruri surprinzãtoare ºi inedite pentru toþicei care o vor citi. Aºa aflãm cã, în ciudavremurilor pe care le-a trãit, a crezut cu tãrie înoameni, aflaþi pe teritoriul þãrii sau în afara ei.De mare folos i-au fost ºi originile, chiar dacã

Fragmentedin viaţa lui Guga(Laurenþiu Blaga, Guga, Ed. UArtPress, Tg. Mureº, 2012)

Page 74: Destine Literare Oct. 2013

nu erau dintre cele mai „sãnãtoase” pentru regi-mul comunist. Bunicul patern, Ion Guga, protopopde Cuvin, macedo-român, este reprezentantulromânilor din Iugoslavia, creându-se astfel punteade legãturã cu scriitorii din acel spaþiu, dar ºi cualþi scriitori plecaþi din þarã, în ciuda vremurilor.

Deºi nu au fost consemnate prea multemomente pe care le-a trãit Guga în vechiul regim,totuºi autorul ne istoriseºte una legatã tocmai decontextul amintit. Guga, fiind în „grija” unoroameni de bine care nu conteneau cu plângerile,dupã câteva reprezentanþii ale spectacoluluiSperanþa nu moare în zori pe scena Teatrului dinTârgu Mureº (1973), are parte de „un proces cutoate ingredientele unei execuþii politice” (p. 43).Supãrarea vine atunci când printre evaluatori, îºivede ºi câþiva colegi de breaslã. O singurã voce,cea a regretatului scriitor Serafim Duicu, nucorespundea ideologiei comuniste. Dincolo deacel moment, salvarea, sigur este o speculaþie,avea sã vinã odatã cu diploma câºtigatã laFestivalul Internaþional de teatru de televiziune dela Praga, în anul 1975, în urma înscrierii acesteipiese de maestrul Dinu Sãraru. Preºedintelejuriului fusese Václav Havel, dramaturg recunos-cut în acea vreme, cel care mai târziu avea sãocupe fotoliul prezidenþial al Cehoslovaciei.

Carismaticul Guga, are ºi o viaþã tumultoasã. În

aceastã istorisire, cu nuanþe vãdit empatice,întâlnim ºi aspecte inedite din viaþa personajuluinostru. Întâlnirea dintre cei doi, Romi ºi Voica, înClujul studenþiei, a fost ea însãºi o poveste deroman. Naº spiritual avea sã le fie cunoscutuljurnalist, deopotrivã scriitor, Aristide Buhoiu. Aiciaflãm cum dupã o ceartã între Romi ºi Voica,aceasta, aflatã în ultimul an la medicinã, cererepartizarea în cel mai îndepãrtat punct al þãrii.Aºa ajunge la Hârºova, lângã Tulcea, undelucreazã la dispensar. Guga renunþã la postul deorganizator de evenimente la Casa Universitarilordin Cluj-Napoca ºi o întâmpinã pe viitoarea luisoþie chiar pe treptele dispensarului. Tânãradoctoriþã nu se lasã uºor impresionatã, Guga fiindnevoit sã asiste în halat alb la consultaþii, lumealuându-l drept doctor. Partea amuzantã, pe careºi-o aminteºte Voica, este cã la un moment dat,venind o femeie în travaliu, curajosul Romi leºinã.

Prin simpla ei apariþie, ºi fãrã ca sã fi dorit a fiun studiu, cartea Guga îºi gãseºte în ea însãºifermenþi care o fac sã trezeascã o stare de spirit.Credem ºi sperãm, cã ea e doar episodul pilot ceanunþã un serial biografic complet pe care Guga îlmeritã din plin. Fiindcã nu este doar o persona-litate a culturii mureºene, ci reprezintã un simbolnaþional, a cãrei vizibilitate este din ce în ce maiînceþoºatã.

72

D Lestine iterare

Page 75: Destine Literare Oct. 2013

73

D Lestine iterare

AN

AH

ÂN

CU

(RO

NIA

)

Dau curs convingerii cã nimic nueste întâmplãtor în aceastã lume, cuatât mai mult în spaþiul nelimitat cadiversitate, valoare ºi mod de expri-mare al spiritualitãþii ºi nobleþii sufle-teºti. Mã aflu în faþa unui magnificpersonaj, care poartã pe umeri oîntreagã istorie, o enciclopedie avieþii, tradiþiilor ºi originii poporuluiromân, un chip cu o înfãþiºare înge-mãnatã a domnitorului Vlad Þepeº,transmisã genealogic prin sevã ºirãdãcini. În sala arhiplinã a Muzeu-lui Literaturii Române, sunt invitatãde unul din colegii de breaslã, scrii-torul Mihai Antonescu, la acestspectacol inedit - lansarea celei dea- 60 - a carte, odatã cu aniversareavenerabilei vârste de 90 de ani, aAlteþei Sale, Principele Enea EugenCaraghiaur. Atmosferã incendiarã,spectacol de poezie, volumul deversuri ZBOR DE CUVINTE estecomentat, recitat, autorul fiindovaþionat de întreaga audienþã, atâtpentru valoarea incontestabilã acãrþii, dar mai ales pentru tot ce re-prezintã domnia sa, ca personalitateîn viaþa poporului român.

Pãcat cã avem atât de rar ocaziaunor astfel de manifestãri ºi maiales, este un mare pãcat cã mediati-zarea valorilor culturale, spirituale,nobiliare din þara noastrã sunt atâtde sãrace în cuvinte de laudã bine-meritatã. În programele media, multmai importante au ajuns faptelereprobabile provenite mai ales dinsãrãcirea ºi îndobitorcirea maselor,divergenþele politice, disputele pen-tru funcþii, îmbogãþirea prin înºe-lãtorie, manipulare, furt, corupþie,distrugerea sau degradarea patri-moniului, a adevãratelor valori ma-terial-spirituale spre dejnãdejdeaconºtiinþelor adevãraþilor patrioþiromâni.

Mã bucur cã am avut aceastã

ºansã ºi onoare sã fiu în astfel demomente în preajma atâtor oamenicu înaltã þinutã spiritualã ºi sãcunosc o legendã vie a nobleþeidomneºti care dãinuie peste timp cao flacãrã olimpicã. La dorinþa ºi cuacordul Alteþei Sale, Eugen EneaCaraghiaur, voi încerca sã îl prezintcelor care din pãcate nu au avutaceastã oportunitate. Mã folosescde cronici, documente atestate deistorici, academicieni, scriitori, pro-fesori pe care îi voi cita în modestamea portretizare care pãleºte de laînceput sub strãlucirea de diamant aunui astfel de model.

Profesorul doctor Victor Crã-ciun, în postfaþa volumului deversuri ZBOR DE CUVINTE scrie: “Eugen Enea Caraghiaur împlineºte90 de ani. Este, astfel, martoruldirect al unui secol atât de zbuciu-mat pentru istoria României, îndatãdupã Primul Rãzboi Mondial (s-anãscut la Comrat, la 15 August în1923), devenind cetãþean al Româ-niei Mari, care îºi începuse drumululuitor al dezvoltãrii interbelice, pãti-mind apoi din cauza noului rãzboi,tot mondial, dar dezastruos pentruþara noastrã. Ca orice fiu proveninddintr-o familie de intelectuali (tatãlprofesor de matematicã), are sãditãîn suflet dragostea de neam, cu atâtmai vie din momentul în care îºi lim-pezeºte conºtiinþa originii cumanepe care o aºeazã istoriceºte, camarii noºtri pãrinþi ai naþiei, întreseminþiile care au sãdit virtuþileromâneºti. De altfel, toatã aceastãimplicare în trecutul României deastãzi formeazã cea de-a douadirecþie de acþiune a sa, creatã atâtîn calitate de poet ºi romancier câtºi în aceea de sociolog, economist,istoric, aºa cum rezultã din celepeste 60 de titluri de cãrþi, o biblio-tecã spiritualã cu care a îmbogãþit

scrisul românesc din tumultosulsecol XX pe care, iatã, cã l-a depã-ºit, având ºansa de a se impune ºiîn mileniul trei...

“Ansamblul scriiturilor este unicîn literatura românã, prin surprin-derea uriaºului dezastru la care erasupusã omenirea încleºtatã înîncrengãtura de interese econo-mico-politice, în urã pânã lademenþã ºi autodistrugere. Luminiºi Umbre - titlul generic al ciclului(peste 10 volume), încearcã sãevidenþieze rolul scriitorului înreþinerea faptelor clãdite pe unoptimism lucid ºi constant, care i-adat forþa sã reziste, sã ajungã înOccident ºi sã reconstituie un nouspaþiu românesc în Canada, acolounde trãieºte de câteva decenii.”...

“Refugiat din Basarabia înRomânia, dupã studiile fãcute laCalafat ºi Craiova (unde tatãl sãucontinua sã fie profesor), EugenCaraghiaur devine voluntar la CotulDonului, în vara anului 1942, motivpentru care sovieticii aveau sã-ldeporteze, iar la 17 august 1945este condamnat la moarte de Tribu-nalul Militar Timiºoara. Dupã incre-dibile peripeþii, trece ilegal Dunãreaºi, prin Serbia, ajunge în Occident.Aici continuã acþiunile întreprinseanterior de Uniunea Moldovenilor,organizaþie fondatã de ªtefan ºi AnaHolban... Conducãtorul organizaþieiavea sã devinã Eugen Caraghiaur,care a întreþinut activitatea ei înstrãinãtate sub preºedinþia lui AntonCrihan, pânã în 1990.”...

“În timpul activitãþilor desfãºuratemai ales în Canada, Eugen Cara-ghiaur a propagat cultura ºi intere-sul pentru România, a cãlãtorit înþarã în 1968 tocmai în zilele eveni-mentelor din Cehoslovacia, a avutlegãturi strânse cu exilul românesc,cu Ion Raþiu ºi Corneliu Coposu, a

Valori ºi origini princiare

Alteţa Sa,Enea Eugen Caraghiaur

Page 76: Destine Literare Oct. 2013

susþinut ideile PNÞ, activând mai întâiîn organizaþia de tineret, a transmisconducãtorului României sã se alãtureconceptului gorbaciovist ºi sã-l apliceîn societatea româneascã. EugenCaraghiaur devie preºedintelefondator al Congresului Canadian-Român. A creat Televiziunea Românãdin Montreal ºi ora de radio românescºi a fost sufletul iniþiativei ºi mai cuseamã a construirii BisericiiComunitãþii Româneºti de aici, vizitatãºi de Patriarh Teoctist, cu care s-a aflatîn aleasã prietenie.

Toate aceste fapte rãmân înscriseca dovezi privind ansamblul desfãºu-rãrii vieþii sociale româneºti în Canada,unde Eugen Caraghiaur a avut un rolesenþial în menþinerea treazã aconºtiinþei naþionale a comunitãþiinoastre vreme de peste o jumãtate desecol. Postamentul cel mai înalt îlformeazã numãrul impresionant decãrþi, care acoperã un secol de viaþãspiritualã româneascã, opere care auavut ºi au un rol hotãrâtor în formareaconºtiinþei generaþiilor ce i-au fost con-temporane ºi a celor care se formeazãîn acelaºi spirit, mai ales a tineretuluidin Canada, pentru a-ºi iubi credinþa,neamul, limba, tradiþiile. obiceiurile,întregul specific românesc.”

Gheorghe Baciu, PreºedinteleFundaþiei Adevãr Istoric ºi ConcordieNaþionalã face o remarcabilã cronicã aromanului PÃIENJENIª. În loc deprefaþã, atestã sub semnãtura domnieisale urmãtoarele: “Considerãm nece-sar înserarea unor note marginaleexplicative la textele Domnului EugenEnea Caraghiaur, acest autor denaraþiuni aspirând spre exhaustivitatecare a irumpt relativ recent în scrisulromânesc. Ciclul românesc Lumini ºiumbre, cuprinde volumele Visuri ºitentaþii (1998), Caleidoscopul ama-rului (1998), La rãscrucea destinului(1999), Sub teasc (2000) ºi Pãien-jeniº (2001). Þinem a preciza de laînceput o particularitate a autoruluinaraþiunilor de mai sus, ºi anume faptulcã este acceptat de cercuri tot mai largica ªef al Casei Hanale Cumane dePanciu, aspect deloc neglijabil înperceperea ºi înþelegerea respectivuluiautor ºi a operei sale.....ne vom limitala a spune cã istoria literaturii cunoaºteºi asemenea exemple, citând aici pecontele Lev Tolstoi ºi pe TomassoPrincipe Di Lampedusa; cheia de boltã

a viziunii pusã în operã de cei doi mariautori menþioaþi mai sus, cu titlu nobi-liar, fiind chiar condiþia lor nobiliarã.

Fluviul narataiv al acestui scriitorproteic, de o vigoare puþin obiºnuitã alscriitorului care este Eugen EneaCaraghiaur, continuã sã-ºi poarteapele - apele? mai degrabã magma înstare arzândã, fumegândã - însoþite deuimirea încântatã a celor care-l cunoscºi-l preþuiesc. Una din caracteristicileoperelor în prozã ale lui Enea EugenCaraghiaur este ancestralitatea în planistoric, psihologic ºi comportamental...

În paralel cu ancestralitatea, abor-darea marii istorii, cu personalitãþile eide primã mãrime din timpul celui de aldoilea Rãzboi Mondial - Churchill,Roostvelt, Stalin, Hitler, în plan mon-dial, mareºalul Antonescu, Carol II,Iuliu Maniu, I.Mihalache etc., în plannaþional - autorul înþelege s-o facã ade-sea prin dialoguri rezumative puse peseama acestora. Un procedeu stilisticamintind de Titus Livius. Pentru uncritic pãrtinitor aceasta ar însemna unarhaism, Ei bine, nu fiindcã realizãm cãastfel se pot focaliza liniile de forþã aleIstoriei într-un anumit moment alacesteia ºi cã autorul a înþeles cãaceasta e maniera cea mai potrivitã, ºio face cu forþã ºi atracþia irezistibilãcare îl caracterizeazã îndeobºte.”

Limba folositã de Eugen EneaCaraghiaur evitã neologismele accep-tate de societatea noastrã, deoareceevoluþia ºi-a spus cuvântul cu rezultatede multe ori negative.Plecat peste gra-niþã în calitate de persecutat politic,autorul vorbeºte ºi scrie româneºte cuintonaþii interbelice. Cuvintele vechi,neaoºe româneºti, sunt un pretextpentru a sublinia importanþa influien-þelor scitice vechi. Pe de altã partesensul unora din cuvintele autoruluioscileazã între arealurile culturilor deexpresie francezã, englezã, rusã sauspaniolã, pe care le-a cunoscut ºipracticat ca un poliglot veritabil.”

Eugen Eni Khan Carghiaur este al51-lea ªef al Casei Cumane de Româ-nia, Moldova ºi Gagauz Yeri, descen-dent pe fir direct al Casei Cumane dePanciu. Un erou legendar viu, deºifusese condamnat la moarte de Tribu-nalul Militar din Timiºoara la 17 August1948, pentru lupta antibolºevicã ºi desusþinere a Basarabiei. A trecut printoate închisorile din Italia ca deþinutpolitic ºi a avut tãria sã organineze

greva generalã pentru cei peste 4500de prizonieri, obþinând desfiinþarealagãrului la cererea ºi intervenþiaStatelor Unite ale Americi, Marii Britaniiºi la stãruinþa Papei Pius al XII-lea.

Eni Khan Caraghiaur este decoratcu Cruce Patriarhalã (1976) fiindfondatorul, co-ctitorul principal, primulpreºedinte fondator al Bisericii Sf. IoanBotezãtorul din Montreal, Quebec,Canada (1972-1976).Personalitatea,nobleþea spiritualitãþii domniei saleeste covârºitoare, de-a lungul vieþii afost încununat cu merite, titluri, medalii:

- coredactor (1973-1982) al ziaruluiDREPTATEA din New-York, oficios alPartidului Naþional Þãrãnesc din Refu-giu, cu sediul la Paris (iulie 1984);

- Preºedinte-fondator al Congresu-lui Canadian Român (1984), fost Pre-ºedinte Fondator al Partidului NaþionalCanadian;

- Distins de trei ori cu Medalia deaur Mihai Eminescu decernatã laChiºinãu - 1998, de Liga Culturalã pen-tru Unitatea Românilor de Pretutindeniºi de cãtre Uniunea Scriitorilor dinMoldova; la Bucureºti în anul 2008 ºi2010 de Liga Culturalã pentru UnitateaRomânilor de Pretutindeni. Este distinscu medalia Marii Uniri decernatã laBucureºti în anul 2011 de cãtre Con-gresul Spiritualitãþii Româneºti.

- Cetãþean de Onoare al oraºului-capitalã al Gãgãuziei, Komrat-Comrat.Acceptat în mod oficial de ConducereaGãgãuziei drept ºef Moral ºi IlhanMoral al Poporului Român din Româ-nia, din Moldova ºi din Gãgãuzia.

- Principe al Casei Imperiale RuseRurikovich prin recunoaºtere oficialã ºireciprocã de Casa Hanalã de Româniaºi Casa Imperialã Rusã de Rurikovich.

În faþa unui astfel de personajmagnific prin dãinuire în timp, trãgânddupã sine nobleþea princiarã a desti-nului unui popor cu rãdãcini ºi seve delegendã, voi încheia citându-l pe Acad.Mihai Cimpoi, preºedintele UniuniiScriitorilor din Moldova, scrise în post-faþã la romanul PÃIENJENIª: “EugenEnea Caraghiaur demonstreazã cãatât în viaþã cât ºi în scris este unadevãrat prinþ, ºi cã toate acþiunile saleºi faptele culturale sunt princiare.”

Alteþã, primiþi omagiul meu, alãturide toate omagiile care v-au încununatviaþa ºi cariera,

Mare Cavaler al Casei Domneºti deROMÂNIA Reântregitã, Ana Hâncu.

74

D Lestine iterare

Page 77: Destine Literare Oct. 2013

75

D Lestine iterare

DU

MIT

RU

ICH

IM(C

AN

AD

A)

Vorbimcum ne-a-nvãþat mama a spunelucrurilor din jurul nostru -jumãtate pãmânt, jumãtate minune.

E o limbã aprins de curioasã,pentru unii,cã ne-nþelege ºi apa ºi ascuþiºul de coasãal lunii,muntele ºi luminiºul de la ºtiubeu;vorbim atât de omeneºtecã uneori Dumnezeusub umbra cuvintelor noastrese odihneºte.

Vorbim ce suntem ºi suntem ce vorbim,sorbim din ulcicã ºi vin ºi luminã

Cuvântul când ne cheamã la Cinã.

Substantivele noastre-s amare;nu au declinarenici de venit, nici de dus,ci numai orizontul de sus -taboric urcuº de Vinere Mare.N-avem tâlmaciîn aceastã prisacã ºi Vale a Plângerii;chiar îngeriiomeneasca vrând s-o deprindãmerg la gramatica noastrã din ghindã,iar veacul din duhul pietrei ce nu se schimbãrãspunde plevei ce-o vânturã vântul:Oamenii ãºtia s-au nãscut din limbã,cã înaintea lorla început le-a fost Cuvântul.

ODĂ LIMBIIROMÂNE

Daniel Crãciun

Page 78: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

76

OC

TAVI

AN

LU

PU (R

OM

ÂN

IA)

Într-o zi de toamnã am avut ocazia sã dis-ting în iarba de pe marginea drumului ocreaturã cu totul neobiºnuitã. De la depãrtarepãrea sã fie doar o bucatã de lemn aruncatãneglijent. Dacã te apropiai, deja detaliiledeveneau tot mai pronunþate prin contururi cesemãnau cu striaþiile conului de brad. Dacã, însfârºit, ajungeai la cea mai micã distanþã, îþiera clar cã aveai în faþã suprafaþa lucioasã deun galben-maroniu al unui obiect cu totulneinteresant. Dar dacã aveai rãbdare, puteaisã observi miºcarea molaticã a unor coarnede melc ce explorau mediul din imediatavecinãtate.

M-am aplecat cu atenþie sã identific naturaacestei vietãþi neobiºnuite, fiindcã din suma-rele mele cunoºtinþe de zoologie, nu ºtiam deexistenþa vreunui melc fãrã cochilie. De fapt,renunþând la renumita „casã dusã în spinare”,acest gen de melc a ajuns sã foloseascã cumãiestrie tehnica veche a camuflãrii. Neinte-resant pentru prãdãtori, el putea sã îºi trãiascãviaþa mai departe printre frunze proaspãtcãzute pe pãmânt ºi ierburi suficient de înalte,care sã nu permitã ieºirea excesivã înevidenþã.

Cu gesturi calme, câþiva metri mai încolo,am remarcat un alt melc ridicat câþivacentimetri faþã de pãmânt în timp ce îºi luacina, fiindcã tocmai era searã, hrãnindu-se cufrunzele proaspete ale unei plante. Oferind olecþie interesantã despre ce înseamnã sã fiidiscret, aceastã vietate îºi putea duce maideparte viaþa fãrã sã fie deranjatã de ceiinteresaþi sã o aibã drept ingredient pentru un„fast-food” pe marginea drumului. Bineînþeles,nenumãratele vrãbii din preajmã ar fi nãvãlitimediat dacã ar fi ºtiut cã sub aparenþele unuicon de brad cãzut pe marginea drumului seafla un melc gustos ºi bun de mâncat.

Aceastã scenã m-a dus cu gândul la o

povestire taoistã despre ce înseamnã sã ieºiîn mod necugetat în evidenþã. Astfel, se spunecã un mare învãþãtor se plimba prin pãdureîmpreunã cu discipolii sãi în timp ce oferea omulþime de pilde cu privire la natura înþelep-ciunii. Poteca pe care mergeau a ajunsdeodatã într-o poianã în care se aflau o mul-þime de lucrãtori forestieri care doborau co-paci, îi tãiau în bucãþi mai mici ºi ulterior aºe-zau în cãruþe lemnele rezultate.

Multã vreme a privit înþeleptul toate acestedetalii ale unei munci dificile, ce presupuneaîndemânare, concentrare ºi un efort binedirecþionat. Discipolii urmãreau ºi ei, dar fãrãsã înþeleagã exact învãþãtura pe care trebuiausã o dobândeascã. Surprinzãtor, chiar în faþalor se afla un pom care fusese cruþat de cãtretãietorii de lemne. De la depãrtare pãrea a fiun copac la fel ca toþi ceilalþi, dar în realitateexista o diferenþã semnificativã, însã miste-rioasã pentru privitori.

În cele din urmã, înþeleptul s-a apropiat decãpetenia lucrãtorilor ºi l-a întrebat: „De ce nutãiaþi ºi acest copac? Nu observ nicio diferenþãîntre el ºi cei din jurul sãu!”. Imediat acestlucrãtor experimentat i-a rãspuns: „Aparent nueste nicio diferenþã, însã în realitate, acest gende copac nu prezintã o rezistenþã suficientãpentru a fi folosit în construcþii, iar dacã îl folo-seºti pentru foc, lemnul sãu va scoate un fumgros fãrã sã ofere nici un fel de cãldurã. Deaceea, acest pom este complet nefolositor ºinu avem nici un interes sã ne pierdem vremeasã îl mai tãiem.”

Rãspunsul primit l-a impresionat pe înþe-lept, care i-a chemat pe toþi ucenicii ºi dupã cele-a relatat povestea acestui pom, le-a spus:„Sã fiþi nefolositori ca acest copac, dacã vreþisã aveþi zile îndelungate! Sã nu ieºiþi înevidenþã nici prin puterea voastrã, care ime-diat va fi pusã la lucru de stãpâni nemiloºi

Melcul Cel Anonim şiDiscreţia Înţelepciunii

Page 79: Destine Literare Oct. 2013

pânã vã vor epuiza, ºi nici prin capacitatea voas-trã de a vã mistui oferind cãldurã, care în scurttimp va fi folositã de cei care profitã de pe urmacelor nechibzuiþi. Rãmâneþi anonimi, confundaþi-vã cu mediul înconjurãtor, nu ieºiþi în evidenþã, nufiþi „folositori” ºi aºa vã veþi putea prelungi exis-tenþa, iar tãietorii de lemne nu vã vor remarca!”

De aceea, urmãrind melcii fãrã cochilie diniarbã mi-am adus aminte de multele situaþii încare am ieºit „în relief”, fapt ce mi-a atras defiecare datã probleme nenumãrate ce puteau fievitate. Existã o puternicã tendinþã în naturainterioarã a fiecãrui om de a ieºi în evidenþã, de aetala feluritele calitãþi înaintea celorlalþi ºi de acrede cã ai fãcut un lucru bun printr-un astfel decomportament. Dacã priveºti cu atenþie în jur, veiremarca imediat eforturile nenumãrate depuse deaproape fiecare persoanã pentru a atrage privirileprin gesturi, cuvinte sau vestimentaþie. Prin ele-ganþã, iar alteori prin vulgaritate, distingi nenu-mãraþi oameni aflaþi în cursa de a deveni lemnepentru construcþie sau vreascuri pentru foc. Darindiferent cât de falnic poate fi un catarg, copaculdin care a fost realizat a murit de mult din clipa încare a fost atins de securea tãietorilor de lemne.

Toatã aceastã dorinþã de etalare a calitãþilorreale sau presupuse nu reprezintã altceva decât

un joc al deºertãciunii. Ca un melc ce traverseazãneatent o potecã din pãdure, cel care îºi prezintã„utilitatea” va deveni în scurt timp o marfã ieftinãpe taraba negustorilor de iluzii, care nu au nici unfel de sentimente, ci doar crudul simþ al banului cealunecã rece în portofele reci ºi lipsite de suflet.Ca un copac ce se ridicã falnic peste restul pã-durii, cel care se crede mai inteligent decât ceilalþiva ajunge o bucatã de lemn în construcþia unorproiecte utopice sau un mãnunchi de vreascuriaruncate în cuptorul sacrificiilor fãrã rost.

Jocul vieþii nu cunoaºte milã ºi nu are senti-mente, ci numai reguli. De aceea, înþelepciuneamelcului ce ºtie sã rãmânã în iarbã ºi sã preiachipul lucrurilor umile, lipsite de interes, ascundeo mare ºtiinþã pe care puþini sunt dispuºi sã oînveþe. Dar în timp ce reflectam la toate acestelucruri, melcul din faþa mea s-a fãcut nevãzut, iarlocul în care fusese doar cu câteva minute înaintenu amintea cu nimic despre umila sa trecere.Doar o micã bucatã de frunzã mai grãia desprecineva care se hrãnise din ea, deºi mai degrabãsemãna cu o fãrâmã verde smulsã de vânt ºizdrenþuitã sub paºii vreunui animal al pãdurii.Melcul cel anonim dispãruse, dar învãþãturadespre ce înseamnã sã fii discret într-o lumecrudã mi-a rãmas pentru totdeauna în minte.

77

D Lestine iterare

Carmen Doreal

Page 80: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

78

ION

ELA

MA

NO

LESC

U (C

AN

AD

A)

Ce tumult ne purta pe meleaguri strãineÎn cohorte pribege, cu-aceleaºi Destine?

Stârnim în urma praf ºi pulbere, ca Vântul,În tolbã neavând alt bun decât Cuvântul!...

Mânuim alte Limbi cu minþile arzândÎn adevãruri simple, dar pentru noi vorbind

Cu sufletul pe buze ºi prindem a cântaCã dulce-i limba noastrã, oriunde ne-am afla!

Ne împãmântenirãm ca Cetãþeni ai LumiiDar n-am înãbuºit în noi nici limba Mumei,

Nu suntem numai trupul, cu boiul lui plãpândCi spirite profunde, cu amintiri în Gând.

Nu-i graniþã sã spulbere-al nostru Avânt;Arma, stema ºi muza este acest Cuvânt:

El cuprinde în sine o glorie strãbunã:Cu Litere de aur, scrisã-i LIMBA ROMÂNÃ!

ODĂLIMBII ROMÂNE

Dora Grozawww.cristinateodoragroza.blogspot.com

Page 81: Destine Literare Oct. 2013

79

D Lestine iterare

DIA

NA

AD

RIA

NA

MAT

EI(R

OM

ÂN

IA)

Tuºesc dintr-un plãmânde câinece-ºi latrã lunade pe cerul guriicu intensitatea din carecuvântul îºi scriecerneala-n frunze de albastruprabuºite-n propria-mi cãdere

Ochii meinu mai scriaunimic

nici mãcarochi nu mai erau

citeai între zerouri

citeai bucãþi de piele-ntoarsãcu paginile rupte-ntrecifre

citeai...fãrã de tine

Locul în care mã-nserampãnã când lunaîmi bãtea soarele-n steleºi mã crãpam de ziuã-apoica un înnoptãtor Profesionist

Aveam sentimentul unuicuplu de gândaciaruncat neglijentºi atât de cãprui

încât

prin transparenþa luivedeam în iarba de mareºi marea de mareºi iarna din mine

cum

se-mprimãvãreazã-ntr-ovarã tomnaticã

cu pãrul fluturândportative împletitede cântec

Între patru ochi

Marea Neagrã

Nimic

Pe ruine

P O E Z I IDebut

Page 82: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

80

CR

ISTI

NA

MIH

AI (

CA

NA

DA

)

Aº putea începe acest articolîntr-un mod panicard, ceva de ge-nul: Limba Românã pe patul demoarte sau Cui îi mai place limbaromânã? Dar scopul meu nu estesã vã atrag atenþia aºa cum atragicu o hainã sclipitoare în miez de zi,ci sã trag un semnal de alarmãserios, acum, când lucrurile n-auluat-o (încã) razna de tot.

Pentru românul interesat deidentitatea sa, spectacolul împãnãriilimbii române cu cuvinte ºi expresiidin limba englezã este ºi uºor deidentificat, dar ºi degradant.

De unde aceastã dorinþã aunora, mai ales a celor carelucreazã în mass-media, dar ºi înteatru ºi în alte arte (aþi ghicit,literaturã), de a introduce în limbã oserie de anglicisme nenecesare?

Sã fim bine înþeleºi: nu suntîmpotriva neologismelor necesare,iubesc limba englezã, dar o iubescºi pe cea românã ºi vãd ºi pericolulreal, foarte mare, al împrumuturilordatorate unor mode strâmbe. Adicãa celor legate de maimuþãrealã ºiparvenire (ca sã-l parafrazez peNicu Gane).

Un prim rãspuns s-ar putea aflaîn conectarea grãbitã ºi deformatãla stilul de viaþã american. La oamericanizare rapidã, forþatã ºi,mai ales acolo unde nu e nevoie.

Un alt rãspuns este legat defaptul cã unii, mai tineri sau maimaturi, ºi-au pierdut identitatea,voit sau nu, ºi-au pierdut interesulpentru cultura românã, care nu sepoate sã nu includã ºi limba, cheiade boltã a creaþiei unui popor.Probabil cã ar trebui câteva studiiprofunde care sã arate toate moti-vele acestei stãri de lehamite faþãde istoria ºi comoara din ogradã,dar aºa, de la suprafaþã, îþi sar înochi iresponsabilitatea faþã de o

zestre atât de mare ºi mediocri-tatea. Acea dulce mediocritate carese vrea cu orice preþ modernã ºicocoþatã în frunte. În plus, sã nuuitãm cã “mari“ cãrturari ai ultimelordouã decenii, autori premiaþi chiar,ne-au îndemnat sã nu mai folosimlimba românã decât pentru înju-rãturi ºi ne-au ºi dat câteva sfaturicum sã procedãm. Citiþi-le cãrþilepolitice ºi altele, prezentate labook-fest-uri (un fel de sãrbãtori alecãrþii) ºi veþi înþelege despre ce evorba. (Dar dacã sunteþi mai sen-sibili din fire, mai bine nu, cã vãsmintiþi).

Cei mai mulþi au avut parte de oîndepãrtare treptatã a limbii ro-mâne din vocabular, îndepãrtarefãcutã cu televizorul. ªi, sã vedemcu ce ne-am „procopsit” în 23 deani de libertate fãrã discernãmânt?

Prin anii ’90, la emisiunile dedesene animate, au apãrut cuvintenoi, de genul cool în loc de grozav.Acesta e un cuvânt care a crescutrapid în popularitate, ca Fãt- Frumos,astfel încât ºi emisiunea cu sfaturimedicale a ajuns sã poarte titlul:Sãnãtatea ta e …cool (pronunþatcuul). Dar de ce nu cool-ã (cuuulã)dragilor? Dar dacã e culã, pici înconfuzie, pentru cã nu mai ºtii de caree: olteneascã sau munteneascã?

Desigur cã are concurenþi la capi-tolul notorietate, pe veselul week-end (e mai zbânþuit decât prãfuitulsfârºit de sãptãmânã, nu?) ºi peaproape atotprezentul OK . E foartedistractiv când îi vezi ºi pe þãranicum îl folosesc zor nevoie mare.

Era internetului înfulecat fãrãchibzuinþã, fãrã traduceri normale înlimba românã, ne-a oferit pe tavãcâteva interesante surprize. Sã neuitãm la unele dintre ele: update ºiupdatat (citiþi apdatat), printat ºiprinteazã (oare ce-o mai fi însem-

nând tipãrit ºi tipãreºte?) downloadºi downloadad (încercaþi un daunlau-dat sau dan cel lãudat!?), upload ºiuploadat(pronunþaþi: aplaudat). Eh,aici e cam greu de înþeles. Pe cine ºide ce trebuie sã aplaud? Aº puteazice ºi pe româneºte, cã nu e greu:actualizat, încãrcat-descãrcat, dar emai …cool aºa, pricepeþi dumnea-voastrã de ce.

La aceastã listã îl putem adãugape inocentul Home, dar care aînceput sã fie tradus, mai stângaci,cu Acasã, dar am vãzut cã începe sãstrãluceascã ºi Pagina de Debut,Prima Paginã sau, simplu, Debut.

Bravo! (Am dat ºi aceste exem-ple ca sã nu credeþi cumva cã mãuit doar dupã cele rele).

Totuºi, nu o sã vã dau drumulatât de uºor, vã voi mai reþine cucâteva nemulþumiri, adunate tot depe la televiziuni, dar ºi de pe la altefocare de culturã (am folosit inten-þionat aceastã veche exprimare:focare de culturã).

Aºadar, un post cu acoperiremare ºi ratã de audienþã bunã (casã nu-i zic rating) ne-a propus oemisiune de divertisment autenticã,o poveste de succes care s-avândut ºi în alte þãri ºi care vrea sãne arate calitãþile fetelor de la þarã.Frumos, n-am ce zice. Doar cã, demulte ori fetele nu prea mai ºtiu dintradiþii (de unde sãracele ºi de lacine sã le fi învãþat?), în schimbsunt foarte puse la curent cu noulfel de-a vorbi. ªi, ca totul sã fie câtmai autentic ºi distractiv, dupã ceunul dintre amfitrionii emisiunii seîntreba ºi se lamenta cum de fetelede la þarã nu mai ºtiu de tradiþiilestrãmoºeºti, ne-a lãmurit cã PrimaTv, despre acest post e vorba, sedã în vânt sã ne þinã de urât, sã nebine-dispunã, adicã “We love toentertain you! “.

S.O.S. SalvaţiLimba Română!

Page 83: Destine Literare Oct. 2013

Acesta este noul slogan (în irlan-dezã, slogan înseamnã strigãt-þipãt derãzboi, menit sã te îndemne la luptã),care trebuie repetat cu strãºnicie, nudoar pe ecrane, ci ºi de cãtre sãteniiparticipanþi la emisiune, ca sã se vadãcât de bine s-au simþit oamenii. Uniivor protesta, spunând cã ºi alte tele-viziuni folosesc tot felul de anglicisme.Aºa e. Mi-a rãmas întipãrit în minteînsã exemplul acesta, pentru cã preaera în contrast cu tema emisiunii.

Aº putea sã mai pun pe tapet ºi pefile (fail), apãrut la o emisiune seri-oasã, de analizã politicã, alãturi defullscreen (fulscriin), tot la serioasetalk-show-uri politice transmise live(laiv). E greu probabil, pentru unii, sãmai spunã fiºier, ecran întreg ºidezbateri sau emisiuni de tip masãrotundã, difuzate în direct.

Din pãcate, televiziunile ne dove-desc faptul cã, mai nou, nu trebuie sãºtii bine limba românã ca sã ai vizi-bilitate pe post, cã trebuie sã aruncicât mai multe cuvinte în englezã, casã te arãþi mai deºtept ºi mai educat ºiasta ajunge.

Situaþia e asemãnãtoare ºi înpresa scrisã sau la radio. Am vãzut cãau apãrut reviste cu titluri ca Women(probabil nu sunã bine Femei), TheOne (pesemne rivalã pentru Unica) ºialtele. În reviste scumpe, pe care nuprea dã lumea banii (pentru cã nu arede unde), deci care nu trãiesc dinvânzãri, apar cuvinte noi, de genulcover -story (oare nu se mai învaþã deeditorial la ºcolile de jurnalisticã?),make-up, deºi mai încolo ni se explicãce e cu machiajul, fashion ºi ce e mainou în modã, team-building, dupãcare autorul se plânge cã ...spiritul deechipã le cam lipseºte unora ºi listapoate continua cu girl (parcã peromâneºte i se spunea fatã, dar numai ºtim sigur), boyfriend (eh, ãsta daneologism!) ºi… smile. Acest smail aapãrut ºi într-o discuþie cu maripretenþii intelectuale, în care invitatuluii s-a pus întrebarea:

“Ce mai faceþi? Aveþi aºa unsmile(smail) care nu vã pãrãseºteniciodatã “.

“Da“, rãspunde interlocutorul,“zâmbetul nu m-a pãrãsit nici cânderam în momente grele“, etc., etc., etc.

Mã voi opri puþin asupra ofertelorde la teatrele naþionale (ºase lanumãr, în toatã þara) care au “simþitnevoia publicului” (!?) de-a vedea

piese de teatru cu titlul direct înenglezã. Piese de genul Bad BedStories, puteau avea ºi titlul tradus, deexemplu cu: Povesti rele pentruculcare. Curat rele ºi curat-murdare!

Nici inspectoratele de învãþãmântnu s-au lãsat mai prejos, introducândafter school program, ceva care sea-mãnã cu activitãþile de dupã progra-mul de ºcoalã sau cu cele extra-scolare, dar aºa, mai relaxate ºirelaxante, încât nu avem termeni preabuni de comparaþie, drept pentru caream preluat ºi modelul ºi exprimarea înenglezã, nu? Iar la kindergarten sãºtiþi cã se învaþã engleza, franceza,germana, nu ºtiu dacã ºi româneºte,dar cui îi mai pasã?

La serviciile de înfrumuseþare dincartier, adicã de beauty, trebuieneapãrat sã scrie mare NAILS ºi doarfoarte, foarte mic, unghii (asta pentrucã acolo se vopsesc unghiile cucoa-nelor ºi se fac o serie de tratamentede rigoare, nu care cumva sã credeþicã se scot unghiile), este angajat unhair-stylist ºi ai parte de tot ceînseamnã wellness (adicã un fel de ate simþi bine). Probabil cã ºi clientelavorbeºte numai engleza, de aceeas-au orientat ºi meseriaºii. Pardon,hair-slylist-ii, make-up artiºt-ii, nail-artist-ii ºi aºa mai departe.

ªi, dacã þi-e foame, te duci lafoodcourt, nu la terasã, restaurant(ºtiu cã unii vor zâmbi hoþeºte, pentrucã ºi acestea sunt neologisme) ºi tevei odihni citind revista mall-ului(adicã a centrului comercial, care nuse aflã deloc pe celebra stradã Mall).Din revista cu pricina, dacã vrei sãînþelegi ceva clar, va trebui sã citeºtiarticolele scrise în englezã, germanã,maghiarã sau francezã (sau italianã,dupã caz), nicidecum în românã.Nuuu! Pentru cã dacã cineva se vaîncumeta la aºa ceva, atunci se vabuimãci complet, pentru cã la fiecaredouã – trei cuvinte româneºti, maiapar încã douã pe englezã ºi tot aºa.

Chiar dacã nu am epuizat ºirulvorbelor intrate pe furiº în limbã ºi nicinumãrul domeniilor afectate (mai nou,diferitele firme strãine din România dauanunþuri în unele ziare direct în englezãºi fac interviurile de angajare… tot înenglezã, ceea ce reprezintã un dispreþprofund faþã de þara ºi oamenii înmijlocul cãrora vor sã-ºi desfãºoare…produsele ºi activitãþile), mã voi oprila vârful cultural care ar trebui sã ne

reprezinte acasã ºi în alte þãri.Capul listei nu poate fi oferit decât

Institutului Cultural Român, care neîncântã cu comunicatele sale de presã,în care apar tot mai multe ”word-uri” din”English”, cã altfel cum sã înþeleagãcititorul elevat despre ce ar fi vorba?Iatã câteva grozãvii: ”road-trip-ul”,“event-ul”, “comment-ul” ºi altele.

Unii se vor oþãrî ºi vor zice cã aºaa fost întotdeauna ºi cã aºa aupãtruns în limbã ºi multe franþuzismeºi, ca sã-mi dea o replicã durã, poatese vor gândi sã mã asemuiascã nicimai mult nici mai puþin decât cu anti-bonjuristii sau… chiar cu cei dinªcoala Ardeleanã (cã tot sunt mitra-liaþi de tot felul de neºtiutori, iarpopularitatea lor e în cãdere liberãprintre semidocþi).

Mi-a ºi spus cineva, ironic, ”ªi vreiacuma sã vorbim cu gâtlegãu ºinasºtergãu? Ha, ha, ha...”. Nu, nuvreau aºa ceva.

Am ºi afirmat cã sunt neologisme decare ai nevoie în limbã. Dar, sã fimserioºi, aceastã avalanºã de cuvinte depe malul Tamisei sau Potomacului, careînlocuiesc vorbirea curentã, dar ºi pecea intelectualã, nu e de bun augur. Nusunt singura ”deranjatã” de aºa ceva. L-am mai auzit de exemplu ºi pe poetulShaul Carmel, din Israel, luând atitu-dine într-un interviu despre aceastagalopantã anglicizare a limbii române.

A privi cu scârbã propria-þi limbã ºia o arunca la lada cu gunoi, denotã nunumai lipsã de caracter, dar ºi lipsaunei minime demnitãþi umane.

Însã, nu vã pierdeþi cu firea. Nu eprea târziu ca sã ne revenim într-omatcã a normalitãþii, inclusiv ling-vistice. Trebuie doar sã ne vorbimlimba ºi s-o cultivãm. (Recunosc,îndemnul sunã ca la 1800, toamna…Dar, ce sã fac, dacã acolo ne-am în-tors?) Ar trebui poate introdusã ºilegea care sã þinã în frâu toate dera-pajele de acest fel. Dacã vi se pareceva nedemocratic în ce propun euacum, trageþi puþin cu ochiul la legis-laþia francezã ºi veþi vedea cã s-au datlegi în ca limba naþionalã sã fieprotejatã ºi ca anglicismele care nusunt absolut necesare (am tot repetatacest cuvânt, dar era… necesar) sãfie evitate.

”Patria mea e limba românã”,spunea Nichita Stãnescu ºi e musaisã fie ºi a noastrã.

81

D Lestine iterare

Page 84: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

82

IRIN

ALU

CIA

MIH

ALC

A(C

AN

AD

A)

Dincolo de luntrea visului...

Cãutãm pânã la risipirepierduta literã – drum spre luminã – înflorind printre picãturile durerii...

Vor veni ºi zorii când vom deschide Marea Poartã a Norilor,Pentru noi atunci vor cânta îngerii, pentru noi sfinþii ne vor însoþi la trecerea râului, fãrã sã-ºi ude picioarele!

Anotimpuri nedespãrþite în care vom asculta cântecul celor douã voci îmbinate– copilul ºi bãtrânul – prin care vor spune cuvântul de început ºi de sfârºit – iubire.

Tot ce începe mai devreme, sfârºeºte maidevreme... Dincolo de ce se-adunã în noi suntem lumini – suflete întoarse la matcã – Aceastã ninsoare de flori e marea întâlnire,O lume de poveste în ochi risipitã cu maredãruire!

Totul creºte în cer – o stea, un fluture, o boare-argintatã se pierde în lumina undei,Din clipã în clipã, din zi în zi, din anotimp înanotimp,fugim de moartea din noi. Alungã-þi norii cenuºii de pe albastrul cerului tãu!

Dincolo de gânduri întotdeauna vom gasidoar dorinþa plângând – suspinul ei!Nicio alee spre tine care sã ne grãbeascã sfârºitul,Nici locul, nici timpul ce înfloreºte floarea ºi ultimul drum spre noi! Ne regãsim în cerul de dincolo de cer. Sã ascultãm vântul ºi cântecul florilor, dincolo de luntrea visului!

Dupã ce un fruct se coace cade,ca ºi frunzele, ca ºi florile, ca ºi omul, inima se rupe mai împãcatã atunci.

Verde crud ºi copt ºi mort – aºa aratãindicatoarele – indiferent de unde te uiþi, toate duc spre moarte!Spre o nouã altã viaþã... Celãlalt trup ~ o nouãviaþã!

Doar a fi ...

Era un om a cãrui lirã desprinsã din mare ºi cer îºi continua cântul, (simþea seva dar n-o putea opri din curs)chiar dacã, doarvântul îi înþelege mesajul purtat de suneteleorzilor,ºtia cã în liniºtea serii, ca o luntre ce lunecã,inimã-i cânta ultimele acorduri inspiratã din esenþa izvorului ce-i trecea domolprin adâncuri, trãind cursul râului de la revãrsare la izvor.

….................................................a porni, a veni,

a uita, a respira, a inspira, a asculta, a vedea, a afla, a visa, a pãstra, a reda,

a privi, alege, a înþelege, a repeta.... a modela, a gândi, a simþi, a intui,

a crede, a trãi, a iubi ... doar a fi - iubire. …...................................................

Era un om care nu cunoscuse iubirea, bãnuia cã-i simþea adierea în clipa închiderii gândurilor în colivia minþii agitate sã-ºi continue zborulspiralatspre anii netrãiþi

P O E Z I I

Page 85: Destine Literare Oct. 2013

prin fantomele perindate în vise.- o luminã stinsã cu primul gând îmbrãþiºat de umbrele din faþa oglinzii oarbe -

În liniºte deasupra inimii se deschid ochii de aurdivini...

Douã clipe, mai mult decât una!

Din coroana soarelui orbitor Suntem boabe aurii risipite la vale, Ne rãsfirãm, ne împrãºtiem, plutim, ne rostogolim În palmele timpului ºi spaþiului necuprins...

Pânã unde poate ajunge gândul tãu,Nu-i ºtiu puterea. Are frontiere?Cuvintele emanã forþa misterioasã de a vorbi prin tãceri, de a exista în absenþele lor, continuã sã simtã vocabulele dezmembrate din trecutul lor construind fraze, folosind cuvinte pe care nu le mai posedã.

Melanj de sunete, pânze de pãianjen, senzaþia aruncãrii într-o fântânã secatã, stalactitele durerii!

Cuvintele îmi par ca apa prelinsã printre degete - curatã, racoroasã ºi binefãcãtoare, dar când sã-mi dau cu ea ºi pe ochi pentru a-mi limpezi privirea deja n-o mai am, s-a evaporat...

- Eºti ca un ulcior magic din care curg poveºti!În lumea asta, poþi visa cum timpii tãi nu au timp, cum alergi dupã clipe ce se ascund, cum te bucuri de soarele ce nu-þi cere nimic, cum te poþi juca cu umbrele ºi niciuna sã nu plângã, cum te poþi bucura de tine uitându-te ºi de jos ºi de sus.

În castelul umbrelor existã un ritm subteran,zborul pescãruºului semneazã orizontul între douã clipe,În urma fiecãrui pas timpul muºcã cu forþã spaþiile,lumina elibereazã cãderea secundelor din trecereacuvintelor...Douã clipe, mai mult decât una!

Sub palida lunã doar paºii tãcerilor noastreascund seveleprimãverilorde la un capãt la altulal pãmântului...

Noi ºi amintirile noastre ce se întorc ca rândunelele în retina noastrã!

Noi ºi amintirile noastre seminþe înflorite în primãveri, cristale despãrþite ce vor reaprinde scânteile focului lor!

Sã vâslim pe râul de argint cãutând în depãrtare pierdutele vele albe!

Douã aripi în zborul spre luminã

Privim, de multe ori, cu ochii mari la stele, dar ele privesc la noi vreodatã? Cu tine se întâmplã ceva, o viaþã de om!

Înalþã-mã pânã la stele, iubitule, vino în oglinda interioarã din palatul viselor noastre! Ne vom regãsi acolo prin ce vei simþi sã-mi dãruieºti, prin tot ce-mi vei trezi. Mã doare visul nostru! Pãtrunde în mine ºi-n unda vibraþiei fiecãrui gând, cuvânt ºi-atingere, muºcând pânã la sânge din þesutul sentimentului, acolo unde nu mai existã distanþã ºi curgea timpului care sã rãneascã, care sã umbreascã, acel spaþiu nesfârºit din armonia universului în care douã stele se contopesc împletindu-se în veºnicia unei lumini line, iubirea sacrã, liberã ºi eliberatoare, devenind nemuritori.

Prin fiecare elegie - metamorfoza simþirilor noastre- ai regãsit pas cu pas un râu care-a curs ºi curge, chiar dacã printr-un timp al durerii. Dacã mãcar pentru un momentþi-au hrãnit sufletul, îmi este de-ajuns!

Prin atingere ºi-adâncã simþire, - un mãr aruncat în faþa unei femei devoalate... ai muºcat mãrul - tu, raza mea divinã, iubirea ni s-a deschis ºi-odatã cu ea dorinþa de sublim, chiar dacã starea vremii ne mai indicã ceva nebuloase prin care-þi înghiþi trãirile.

Fãrã cuvinte ºi reacþii mã laºi, Înfloreºte-mã cu suflul iubirii tale, douã aripi în zborul

83

D Lestine iterare

Page 86: Destine Literare Oct. 2013

spre lumina visului din noi, tu o aripã, eu a doua aripã, îmbrãþiºând etern întreaga lume!

Dauâ clipiti, ma multu di unâ!

Ditu câruna a soarilui þi nâ urgheaºhti,Himu boabi di malmâ arâspânditi tu vali,Nâ dipârtãmu, nâ arâspândimu, azbuiuram, nâanvârtimutu pãlnjili a chirolui º’tu padea fârâ di mãrdzânji...

Pânâ iu poati t’as agiungâ a ta minduiri,Nu-i ºtiu putearea. Ari mãrzdzânji? Ca unâ ciudii zboarâli a tali au puteari zburãscu pitu tâþzeari, ºi suntu ºi cându nu suntu,ºi dipriunâ duchescu zboarâli arâspanditi di ma ninti ºi ahurhescu s’adarâ ma multiditu zboarâ þi nu li mai au.

Mintiti vandzâ, pândzâ di paianginu,ca atunþea cându tu unâ fântânâ seacâ, aruþzâ durerea ca chiatra!

Zboarâli înji paru ca apa þi’s prilindzi pitu dzeaditi - chischinâ, avroasâ si licuvitâ, ma cându sâ-nji dau cu ea ºi pi ocli sâ-nji lânjichidzãscu mutrita nu u mai amu, s’dusi...

- Eºþzâ ca un pociu hrisusitu di iu zvearsâ primiti! Tu aestâ banâ, poþzâ s’anghisedzâ cumu mirachili atali nu au chiro,cum aladzâ dupâ clipiti ti s’ascundu, cumu ti hârseshtzâ di soarili þi nu þzâ caftâ þiva, cumu poþzâ ta’s ti agioþzâ cu aumbrili ºi vârnâ s’nuplângâ, cumu poþzâ ta’s ti hârseshtzâ di tini s’ti mutreshþz⺒di înghiosu º’di îndzeanâ.

Tu casa aumbrilor eastâ unâ banâ sum locu,azbuiratlu a pescãruºlui disparti clipitile,Tu cafi toarâ di imnati chirolu mâºcâ cu puteari ditulocuri, luhjina agiuta sicundili s’cadâ ditu triþzeareazboarlor...Dauâ clipiti, ma multu di unâ!

Sumu galbina lunâmaºi imnatili a tâþzerilor a noastri,ascundu mâduaprimverilordi la un capu la alantu a loclui....

Noi ºi amintirli a noastriþi-s toarnâ ca arândunealilitu a nostru ocliu!

Noi ºi amintirli a noastri sâmiþa tu chitchi tu primveri,hrisãhi dispârþzâti þi va’s aprindâ iara pirili a foclui a lor!

Tu aninti pi arâul di asimi s’câftãmu tu largu chirutili câraghi albi!Vasile Mic

84

D Lestine iterare

Page 87: Destine Literare Oct. 2013

85

D Lestine iterare

AN

AM

UG

UR

IN(R

OM

ÂN

IA)

Spre a-i cuprinde numai opera de criticliterar „de întâmpinare“, ori „de-abis-de-creastã“, unul dintre cei mai strãluciþi / pro-funzi critici ai paradoxismului, alcãtuitã –între anii 1969 ºi 2012 – din cronicile, pre-feþele / postfeþele, „semnalele editoriale“etc., „radiografiile“ la peste o mie de cãrþi, arfi neceare vreo cinci-ºase volume, sau„cãrãmizi de celulozã“, spre a-i cita o meta-forã lansatã în titlul unei recenzii la cel de-alcincilea volum din „urieºeasca lucrare“ a luiMarian Barbu, Trãind printre cãrþi (2008).

O parte din immensa-i operã de criticliterar a fost publicatã în volumele: NichitaStãnescu ºi paradoxismul, Timiºoara,Editura Arutela, 1994; ediþia a II-a, „revãzutãºi adãugitã“, Timiºoara, Editura Aethicus,2000; Generaþia resurecþiei poetice, Edi-tura Augusta, 2005; Tratat de melancolie,Editura Eurostampa, 2001 (antologie dereferinþe critice despre Anghel Dumbrã-veanu, întocmitã de Violeta Dumbrãveanu;la paginile 358-383, Ion Pachia Tatomirescueste prezent cu cronici / recenzii, dar ºi cuample studii despre poezia lui AnghelDumbrãveanu: Smirdarul din priveliºteaLogosului, 1999 / septembrie 2000;Poemele lui Anghel Dumbrãveanu –„imaterialele aripi ale materiei“ – saudespre receptarea spectralã a lumii ºiparadoxismul existenþial-cromatic, aprilie1985 / august 2000; Douã volume desprerelaþia râului cu lebãda: I. Cogaionul,Patria, pãmântul naºterii cu munþii deCozia, II. Ocultarea dinspre nord, III.Epifania dinspre sud, IV. Un est ecua-

torial / tropical, V. Un „punct“ liric vest-ecuatorial / tropical, VI. Geneze, VII. Eros,Mare ºi Thanatos, sau despre verticali-tatea bãrbãþiei ºi feminitatea graþioasã dela nunta elementelor, VIII. Mitul); Aspecteale paradoxismului în „Elegia a zecea“ deNichita Stãnescu, în antologia de exegezeºi comentarii, Tentaþiile textului, 2, publi-catã sub egida Academiei Române – FilialaTimiºoara – Institutul „Titu Maiorescu“, laEditura Brumar, 2005; Avant-gardismevalaque ou modernisme extrême ºi Avant-garde and Paradoxism in Ioan Baba’sPoetry, în Caietele / Cahiers / Notesbooks„Tristan Tzara“, tom I, vol. XI – XIV, nr. 31– 60, 2010; Marian Barbu, Trãind printrecãrþi – volumul VI, Craiova, Editura Sitech,2012 (în aceastã carte, de la p. 610 ºi pânãla pagina 632, inclusiv, Ion Pachia-Tatomi-rescu este antologat cu cronicile / recenziilededicate lucrãrilor lui Marian Barbu: Caleazigzagat-azurã a poeziei ºi „Proviziile desoare“ pentru mileniul al III-lea, O cartedespre templele tâmplelor, Medalionul literarºi „curcubeul receptãrii divine“, Oglinzile încare „se apleacã aurora“, „Cãrãmida decelulozã“ din etajul al V-lea, „Cãrãmida decelulozã“ de la etajul al VI-lea – cu primuldicþionar „iute-deschizãtor“ în sorescianultopos, „La Lilieci“) etc. Pentru întregul opereicriticului IPT, deosebit de interesante suntprefeþele / postfeþele: Stare-de-Eu / Etat-de-Moi, prefaþã (din 15 august 1982) lavolumul de versuri, Formules pour l’esprit(Formule pentru spirit), de Ovidiu Florentin /Florentin Smarandache, Fès (Maroc),

Ion Pachia-Tatomirescu –critic literar

Page 88: Destine Literare Oct. 2013

Editions Express, 1983 (reluatã într-o traducereîn limba italianã, Stato-di-coscienza, învolumul de poeme, In Seven Languages / Înºapte limbi, de Florentin Smarandache,Craiova, Editura Aius, 2000, pp. 9 ºi 10);Nichita Stãnescu ºi paradoxismul ontological Limbii / Logosului, studiu introductiv, învolumul Nichita Stãnescu, Omul-Fantã, Ed.Aethicus, 2004, pp. 5-18; Metaforele „realitãþiisuprapuse“ ºi curcubeul paradoxist dinLogos / The Metaphors of „the MultilayeredReality“ and the Paradoxist Rainbow Withinthe Logos, prefaþã la volumul bilingv, „antologiede autor“, Culoarea vântului / The Colour ofthe Wind, Timiºoara, Editura Aethicus, 2007(pp. 5 – 16); Analizã obiectivã a crizei ºi acavernei canceroase din morala societãþiicontemporane, postfaþã la volumul de eseuripolitologice, Despre crizã ºi moralã, de LucianHetco, Ploieºti, Karta-Graphic, 2009 (pp. 189 –197); etc. De „radiografii“ de mare fidelitate(peste o mie de cronici, recenzii, articole etc.) –deja adunate în douã masive volume, sub titlulFulgurãri ºi fulgerãri în cerul de papirus, darîncã neîncredinþate vreunei edituri – se bucurãcâteva sute de autori din toate anotimpurile,dintre care, fie-ne îngãduit a menþiona o sutãunu: Ildiko Achimescu, George Alboiu, Ion MarinAlmãjan, Slavco Almãjan, Ivo Andriƒ, TudorArghezi, Nicolae Bãciuþ, George Bacovia, PaulEugen Banciu, Mircea Bârsilã, Michel Bénard,Claudine Bertrand, Ana Blandiana, MarisaBorrini, Boszormenyi Zoltan, Adrian Botez, EmilBrumaru, Iosif Caraiman, Maurice Carême,Zenovie Cârlugea, Nina Ceranu, Ilie Chelariu,Iulian Chivu, Mihai Cimpoi, Livius Ciocârlie,ªerban Codrin, Ion Coja, Ion Coteanu, NichiforCrainic, Melania Cuc, Theodor Damian, CriºuDascãlu, Mihai Bogdan Dascãlu, Virgil Diaconu,Eugen Dorcescu, Marian Drumur, AnghelDumbrãveanu, Geo Dumitrescu, Ion Dur,Eugen Evu, ªerban Foarþã, Robert Frost, IoanGãbudean, Nicolae Georgescu, Ion Gheorghe,Dimitrie Grama, Lucian Hetco, Ion Horea, G. D.Iscru, Alexandru Jebeleanu, Johann Lippet,Dan Lupescu, Ioan Mariº, Jean-Paul Mestas,

Ion Miloº, Ivo Muncian, Gellu Naum, GheorgheNeagu, Dan Negrescu, N. N. Negulescu, SabinOpreanu, Dumitru Opriºor, Radu Pãiuºan,Miron Radu Paraschivescu, Teresinka Pereira,Cornel Petroman, Alexandru Philippide,Constantin M. Popa, Adrian Popescu, CaºinPopescu, Dumitru Radu Popescu, SpiridonPopescu, Ion Potopin, Mihai Prepeliþã, AdamPuslojiæ, Adrian Dinu Rachieru, Ileana Roman,Ion Rotaru, Cornel Rusu, Cristea Sandu-Timoc,Richard Sârbu, Christian Wilhelm Schenk, IonScorobete, Mircea ªerbãnescu, Artur Silvestri,Marin Sorescu, Gabriel Stãnescu, NichitaStãnescu, B. C. Stefanoski, Dimitrie Stelaru,Petre Stoica, Efim Tarlapan, Vasile Tãrâþeanu,Virgil Teodorescu, Mircea Tomuº, MariusTupan, Marcel Turcu, Tristan Tzara, Miron Þic,Florin Vasiliu, Ion Vinea º.a.

86

D Lestine iterare

Page 89: Destine Literare Oct. 2013

87

D Lestine iterare

TUD

OR

NED

ELC

EA(R

OM

ÂN

IA)

2013 a fost anul MarieiTãnase, întâi o comemorare (50de ani de la urcarea la Cer, la 22iunie 1963) ºi, apoi, o aniver-sare: centenarul naºterii sale (la25 septembrie 1913). Prea puþins-a vorbit despre aceastã marepersonalitate, egala lui Emi-nescu, Brâncuºi sau G. Enescuîn literaturã, sculpturã ºi înmuzicã cultã. O personalitatecare ºi-a marcat secolul ºi a fostadmiratã de întreaga elitã a þãrii:Constantin Tãnase, C. Brãiloiu,G. Enescu, O. Goga, GeoBogza, N. Iorga, I. Vasilescu,Cezar Petrescu, Liviu Rebreanu,I. Minulescu, I. Pillat, CamilPetrescu, Ion Marin Sadoveanu,Gh. Ciprian, Petre ªtefãnescu-Goangã, Pãstorel Teodoreanu,D. Gusti, George Georgescu, M.Jora, L. Blaga, ªt. Roll, Z.Stanca, C. Brâncuºi, El. Farago,Gib Mihãiescu, Ionel Perlea, V.I.Popa, Gala Galaction, I. Þucu-

lescu, M. Sadoveanu, CorneliuBaba etc., etc. Toþi au vorbit sauau scris elogios despre reginacântecului românesc. Chiar ºiTudor Arghezi, recunoscut pen-tru zgârcenia sa în aprecierilaudative, a definit-o magistral:„Cine calcã silaba româneascã,stihul ºi cãutarea, ca subtilaMaria Tãnase? Diavolul. Nici el”.

Personal, mã leagã o amintirestranie de numele sãu. Eramelev la Liceul „Traian” din Tr.Severin, practicam fotbalul îndetrimentul învãþãturii ºi, astfel,m-a „prins” examenul de matu-ritate prea puþin pregãtit. Urmasã rãspund comisiei de examen,când pe uºã intrã o profesoarãplângând, anunþând trista veste:a murit Martia Tãnase. Era ziuade 22 iunie 1963. Comisia, im-presionatã, a devenit indulgentãºi, astfel, mi-am trecut examenulde maturitate: graþie decesuluiDoamnei. Am fost marcat deacest eveniment ºi, în timp(nimic nu-i întâmplãtor), vrãjit deculisele personalitãþii sale, amscris o micromonografie, înspecial pentru copii ºi tineri,Pasãrea mãiastrã, în 1993,reeditatã în 1999. Mi-am „plãtit”,în felul meu, „datoria” moralãfaþã de Maria Tãnase.

S-a scris mult ºi bine despremarea Doamnã. Aproape totul.Dar, revenirea la astfel de perso-nalitãþi este absolut necesarã,ele fiind demne modele deurmat, mai ales în tranziþia valo-rilor româneºti actuale. Perso-nalitatea sa este puternicã nunumai prin cele peste 400 demelodii populare (adunate ºi

interpretate), adevãrate bijuterii,dar ºi prin talentul sãu actori-cesc, jucând în Cadavrul viu deLev Tolstoi, în Horia de M.Davidoglu, Opera de trei paralede B. Brecht, în filmele Româniaºi Ciulinii Bãrãganului. Chiar M.Sadoveanu a scris special pen-tru ea romanul Cântecul Mioarei,rãmas neterminat din pãcate.

Multe se pot spune despreMaria Tãnase. Suflet generos,profesionist desãvârºit, ea a lan-sat în muzica popularã tinerineafirmaþi încã (Dumitru Fãrcaº,Ileana Constantinescu, VictoriaDarvai, Fãrâmiþã Lambru etc.)sau formaþi pentru alte cariere(Margareta Pâslaru).

În strãinãtate, a fãcut o ex-celentã impresie încã din 1936,înregistrând la Casa londonezãde discuri „Columbia”, la Viena ºila Londra, deºi debutul sãuradiofonic românesc se producela 20 februarie 1937. În 1939, laExpoziþia internaþionalã de laNew York, în pavilionul româ-nesc, cântã cu multã naturaleþe,entuziasmând asistenþa, inclusivpe doamna Sarah Delano,mama preºedintelui SUA,Rooselt, pe fostul preºedinteHoover, pe Andrei Gide, YehudiMenuhin, G. Enescu. Aici îlreîntâlneºte pe C. Brâncuºi (pecare-l cunoscuse la Paris, cu doiani înainte), cu care leagã onobilã prietenie, deºi sculptorul onumise „Casandra”, „bocitoare”.Amintirile ei o definesc ca oadevãratã memorialistã: „PeCostache Brâncuºi l-am lãsatadormit la „porumbarul” (cum îºidenumea el patul) din atelierul

Centenar Maria Tãnase

Pasărea măiastră

Page 90: Destine Literare Oct. 2013

de la Paris. Ploua în ziua aia – m-arugat sã-i cânt ºi, ca sã nu-l vãdplângând, ºi-a rezemat spinarea dea mea sã nu-i vãd faþa. Într-untârziu, trecând prin multe cântece,a adormit. Am lãsat în locul spinãriimele o pernã mare ca sã nu-ltrezesc, i-am sãrutat mâna ºi i-amlãsat o scrisoare pe masã. Maiaveam o orã ºi trebuia sã plec spreþarã. A venit rãzboiul ºi nu l-am maiputut adormi în cântece, dar aici înGorj sunt cu el... Coloana, care,cum i-au denumit-o þãranii:- „scaranesfârºitã” – îl poartã cãtre infinit.Sãruturile lui erau tandreþea olte-neascã, Coloana Infinitului erazborul sufletului sãu, iar masa dinzãvoiul de pe Jii este masa la care-ºi pipãia visele pe care le împietreaîn operele lui. El a dat Gorjului ce i-a fost lui mai drag. „Porumbarul” luiera susþinut de douã coloane delemn aidoma stâlpilor din poartapãrinteascã ºi aidoma ColoaneiInfinitului de la Gorj. Operele lui„scumpe” ar fi pe altundeva, darsufletul lui neica Costache se aflãla Târgu Jiu”.

În Turcia, în 1941, a impresionatpublicul ºi autoritãþile cântând însãli, la Radio Ankara; pentru acesttriumf, i s-a oferit cetãþenia deonoare a Turciei, un post de pro-fesor ºi o vilã într-o insulã. Dar, eas-a întors în patria cântecelor sale.Cântã în aproape toate oraºeleþãrii, în turnee obositoare, de câte o

lunã, cãlãtorind în cuºete de trensau dormind pe la diverse inter-nate.

Moartea marelui sãu prieten, C.Brâncuºi, a afectat-o. Maria l-arugat pe arh. Octav Doicescu sã-ifacã planul pentru o ºcoalã defolclor la Tg. Jiu, aºa cum o sfãtuisenea Costache („Vezi, tu, Mãrie! Amcolindat toatã lumea, mã cunoaºtetot pãmântul prin ce-am priceput sãfac, dar când aud cântecele noas-tre mã apucã un dor de þarã, deoltenii tãi ºi-ai mei, de apa tângui-toare a Jiului, de satul meu...”).Maria Tãnase pãrãseºte Bucureº-tiul ºi clasa sa de folclor ºi, în 1962,se transferã la „Taraful Gorjului”,

secþie a Ansamblului artistic „N.Bãlcescu” din Craiova, unde artistadepistase un izvor folcloric autenticºi viguros, gãzduitã „între casaCaterinei de la Jiu, Coloana Infini-tului lui nea Costache Brâncuºi ºistatuia lui Tudor”, cum îi scriacompozitorului I. Dumitrescu. Cu-lege peste 50 de piese din folclorulgorjenesc, reorganizeazã ansam-blul folcloric ºi din primãvara lui1963 începe turneul cu spectacolul„De-ale noastre olteneºti”. La Tr.Severin, la 17 martie 1963, areprima crizã, este internatã laCraiova, dar cum turneul nu aveasuccesul scontat, ignorã sfatulmedicilor ºi revine pe scenã. LaHunedoara, la 1 mai 1963 cântãpentru ultima datã, fiind înlocuitã deMia Braia. Este internatã în Bucu-reºti, la Spitalul Fundeni. Încã lu-cidã, ºi-a spus ultimele dorinþe: unmonument la Balota-Mehedinþi, de-dicat cântecului românesc, o fân-tânã pentru „drumeþii însetaþi” (rea-lizatã graþie graficianului GabrielBratu, la Cãlãraºi-Dolj), o pernã dinpetale de trandafiri, un sãculeþ cuflorile câmpului care sã fie ataºattubului de oxigen ºi... o înmormân-tare cât mai discretã. Prima ºiultima dorinþã nu i s-au îndeplinit.

Doamna cântecului românesc,pasãrea mãiastrã, a fost condusãspre Belu de un cortegiu de pesteun milion de admiratori (mai multdecât la Gh. Gheorghiu-Dej). Cuºiretele de la pantofi neînnodaþi(aºa cum a dorit), Maria Tãnase astrãbãtut Bucureºtiul, de dataaceasta tãcând. La Maria Tãnase,popularitatea ºi valoarea s-auîmpletit firesc, armonios. MariaTãnase a fost / este o valoareuniversalã, de care trebuie sã neîngrijim.

P.S. Maria Tãnase meritã unspectacol la Sala Palatului. Avem(mai avem) Ministerul Culturii?!,cãci pe ministrul Culturii, care seocupã de exploatarea (pentrustrãini) a Roºiei Montane, îl vedemºi revedem cam la toate posturilenaþionale TV.

88

D Lestine iterare

Page 91: Destine Literare Oct. 2013

89

D Lestine iterare

DA

RIU

SZ P

AC

AK

(AU

STR

IA)

There was the true Light which, coming intothe world, enlightens every man.

Holy Bible - Gospel of St. John / 1:9 /

FOR NINOS AHOfrom where comes the Light turned into the azure cradle of human all indescribableaffairs how many barriers inside the man has it tosurmount before will return there where perception hasno form mystery like beginning & the end as all of apiece

,,Cuvântul era Lumina cea adevãratã carelumineazã pe tot omul, care vine în lume.’’

Biblia - Evanghelia dupã Ioan / 1: 9

LUI NINOS AHOde unde vine Lumina care a transformat în azur leagãnul lucrurilor de nedescris aleîntregii omeniri câte bariere trebuie sã treacã omulpentru a se întoarce acolo unde percepþia nuare formãacolo unde timpul persistã iar Sinea estesingura ºi unicatainã ca începutul ºi sfârºitul unui întreg

‘Batter my heart, three-person’d God…John Donne, Divine Poems

THE SEASONI cannot recall the place of my birth

I cannot find my parents the house where I live But now I know my way swept by the roll of fate a page unknown from a diary I know at which door shall I knock loud break blow burn and be made anew

‘Batter iubirea mea, treimea-n Dumnezeu…’John Donne, Divine Poems

ANOTIMPUL

Nu-mi pot amintilocul unde m-am nãscutnu-mi pot gãsi pãrinþiicasa în care trãiescDar acum cunoscdrumulmãturat de tãvãlugul sorþiio paginã necunoscutã dintr-un jurnal

ªtiuLa ce uºã voi bate cu tãrievoi sparge, voi bate cu pumnii, voi arde ºimã voi întrupa din nou

Traducere din limba englezã deMuguraº Maria Petrescu

THE FIRE WITHIN

Best not forgetamong spike flowered starsthe way hometo read well

Poems / Poezii

Page 92: Destine Literare Oct. 2013

in the constellationof phosphorescent hueswindows aglow as day partsto find within the silence quaversof sparks from kitchen hearthHer who waits to enterand preserve this all

for when you lose your waybetween skies and earthbound highwaysin search of the Golden Fleecewhen wings of simple desirelift sunwardsthere will be no turning backrainbow bridges will burnthe hungry smellof mother’s bread will be gonethe map of the past will fade a mere candle-stubwill not give lightfor you to findbut one rung to a ladderthat you have climbedso far

I see nowa blinding runwaythe torch of the Milky Wayopening the calling to Freedom

VÃPAIA DIN TINE

Mai bine nu uitaprintre stelele lupine, înflorite,drumul spre acasãmari revelaþii în constelaþiicu sclipiri fosforescente,strãlucirea ferestrelor ca lumina zileisã o gãseºti în interiorul vibraþiei liniºtiicu strãluciri din cuptorul casei,pe Ea, care aºteaptã sã intreºi sã menþinã toate aceste splendori

pentru atunci când pierde-vei caleaîntre ceruri ºi lumeºtile cãiîn cãutarea Lânei de Aurcând aripi de înflãcãratã dorinþãse ridicã spre soareºi nu va fi întoarcere

podurile curcubeie vor ardemirosul flãmândal pâinii mamei va dispãreaharta trecutului se va reduce la o pâlpâirecare nu va mai da luminãpentru tine, sã gãseºtidecât o scarã cu o singurã treaptãpe care te-ai urcatdeja

Eu vãd acumO pistã orbitoareTorþa Cãii Lacteedeschizând strigãtul spre Libertate

Poem tradus din englezã (ºi din varianta înpolonezã, puþin diferitã, cu ajutorul poetului)

de Alexandru Cetãþeanu.

Daniel Crãciun

90

D Lestine iterare

Page 93: Destine Literare Oct. 2013

91

D Lestine iterare

ION

PA

CH

IA-T

ATO

MIR

ESC

U(R

OM

ÂN

IA)

Verbul calcã þanþoº…Bucuria coruluide vrãbii – razeletaie geamulcu infinite ace-pliscuride diamantde la gureºeledezlãnþuitoarede fotoni...Dincoace de ferestre, Verbulcalcã þanþoº,pânã-ajungeîn marginea ninsã,de unde-nainteazã prudent,pe partea de-argint-viu,carosabilã, logosabilãºi verbos-abilãa hârtiei,fãcându-se apoi nevãzutprintre hematiiledin auriculul dreptal Poemului…

Dialogul învidãrii de pe malul oximoronului– Bunã-ziua, Vidule…!– Mulþumesc, Avidule…!– Bunã ziua, Doamnã Zânã,de-ai ieºit cu Vid de mânã,pe câmpia-mi celestinã,printre pãpãdii-luminã,pe colinele-mi de glajã,dintre cârlionþi de vrajã,pe Muntele de Aramã,nins de stele –lynx în scamã…!– Ce mai faci tu, Vidule…?– Mulþumesc, Avidule …!

Þi-am intrat în dialogca sã nu mã crezi olog…Þi-am adus un scorpion(ce-i la doamna în poºetã)sã-l atârni de-alba-þi manºetãpe-o absenþã de buton…!

Ce rost are… dacã stelele nu citesc…Ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã stelele nu citesc…?!Ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã oceanele n-o citesc…?!Ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã îngerii nu citesc…?!Ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã brusturii nu citesc…?!Ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã abisurile pacificenu citesc…?!Ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã galaxiile nu citesc…?!ªi ce rost aresã mai scrii Poezie,dacã Ea, Însãºi,nu se mai citeºte…?!

Ba, are rost...Ba, are rost o nouã revoluþie,ba, are rost o nouã sintaxã a fotonilor,ba, are rost o nouã ciberneticã

P O E Z I I

Page 94: Destine Literare Oct. 2013

a Verbului,începând cu aceastã dimineaþã,dacã totul înainteazãdupã legea cohortei de omizipe frunze de dud,dacã totul cunoaºte miºcarea brownianã,dacã totul se comportã ca ºi când lumean-ar fi fãcut nimic,dacã timpul se bucleazãca o aortã, în clopot…

În puterea Verbului…În puterea Verbului,ºade Tatãl Cerului,între Muma Cerbuluiºi Muma Proverbului –sens al Curcubeuluipeste spuma Euluiºi Strãduþa Laptelui,lebãdã-a misterului,floarea – „Gura-Leului“…

Rosteºte-te, vârcolac…!Eminescu i-a vãzut adeseoripe-acei oameni-fantã,alcãtuiþi din antimaterie,

„heinizând voios la lunã“,dar cu non-cuvinte,cu necuvinte-baionete-atârnând în brâu…Însã, de douãzeci de ani,pe-aceºti oameni-fantã,pe-aceºti galactici mancurþi,eu îi vãd ºi ca hiene-vârcolaci,sfârtecând exact Luna-Patriece-i Sfânta Limbã Pelasgo-Dacã,una ºi-aceeaºi cu Sfânta Limbã Valahã,fãrã întrerupere…ªi tot fãrã-ntrerupere, anatemizeztoþi mancurþii din Patrie,înfãºor toþi oamenii-fantãîntr-al blestemului nãvod,cu verb înspicat-rãspicat:„Rostiþi-vã ºi rostuiþi-vã,voi, vârcolaci-fantã,voi, vârcolaci-mancurþi,duceþi-vã-nvârtindu-vã, roindu-vãpe toate-ncreþiturile Genunii, desigur,nu în preajma Daciei mele de Lunã-Plinã:nu-mi ameninþaþi lumina-Patrie,cã mã-nfuriiºi vã fac mitul þãndãri…!“

(din volumul de versuri Elegii din EraArheopterix, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca,

2011)

Michaela Nica-Crãciun

92

D Lestine iterare

Page 95: Destine Literare Oct. 2013

93

D Lestine iterare

CO

RIO

LAN

UN

ESC

U(R

OM

ÂN

IA)

Peisaj sonorToamna

aruncã cu pãsãri galbeneîn creanga de-aramã

a copacului verde

ºi eu m-ascundîn coroana teilor nebuni

care singuri se pregãtescde-a doua-nflorire.

Trompeta cazãrmii din colþul luminii sunã stingerea

în mahalaua kakie a soldaþilor.

Obosit, comandantul e gatasã doarmã iepureºte

cu mantaua trasã peste ochii sãimai verzi decât lacul.

UndevaPe cer s-aud plecãrile

unui gureº stol de cocoare.

De-acum ne pregãtim sã trecem iarãºi hotarele

acestor vremi în care,de prea multã sfântã durere

ne apune în pãr câte un soaredintro grãdina

încremenitã-n rãbdare.

Ta-ra, ta-ta, ta-ra… sunã o goarnã-n cazarmã

ºi ascult cum undeva se tulburã lumea

cu roºii-albastre focuri de armã

Intâlnire ratatãIntr-o zi un emisar

din cercul de foc. a cãzut de-a latul pe glia-n care

de-o vreme

nu mai aveam locde-atâta moarte albã-n poeme.

M-am sumeþit ca un leuscos în luminã de ploaiace cãdea cu aripa frântã

ca o sublimã cernere-ocultã.

Vino mai aproape i-am spus celui nechemat,privindu-l cum se îndoaie

cu apele ce curgeau sinuospe chipul sãu desenat în ºiroaie.

Ii priveam staturacum privim intruºii

ce ne calcã mereu bãtãturaºi fãrã voie, el prinse

sã urce pe prispã.

Dupã un timp, emisarul plecaîngrijorat de cuvântul ce nu mai venea

de la sine.

Drumulªarpele nesfârºit de lunga trecut sinistru, fluierândprin inima mea ca un rug

cât o pustie de palmã

ori ca o pajiºte sfârtecatã

de glonþul înfrigurat al dureriiviu detonat dintr-o armã,

iar pajiºtea se fãcuse deodatã verzuieatinsã de-o ploaie curatã.

Aºa cum eram, inocent,loveam sacadat ºi absent

în necuprinsa frunte a tãcerii

ºi, copil fãrã minte,liber sãream din piatrã în piatrã.

De sus, stropii mari se prefãceauîn aburi pe strãvechea ºi încinsa mea vatrã.

POEZII

Page 96: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

94

FLO

REN

TIN

PO

PESC

U (R

OM

ÂN

IA)

Cu mai mulþi ani în urmã, aflându-mã la Biblioteca Academiei în documentare pentru cãrþile desprecafenele, descopeream, între altele in revista Vremea (datatã Paºti, 1935) ºi aceste rânduri:„Carandino, redactorul ziarului Facla,e blond ca un cozonac ºi poartã gambetã. E una dintre cele maisimpatice figuri ale Capºei. Plin de talent ºi tinereþe, Carandino totdeauna intrã în cafenea discret, cao domniºoarã. Bea un ceai, tot aºa de blond ºi el, citeºte gazetele ºi discutã la infinit cu CamilPetrescu. Ori de câte ori vede vreun cunoscut se ridicã surâzãtor de pe canapea, salutând politicos,apoi se aºeazã biniºor sã nu strice dunga pantalonilor sau sã striveascã gambeta”.

Observaþiile fac parte dintr-un foarte savuros reportaj despre celebra cafenea „Capºa”, au fostscrise de Bogdan Amaru ºi e de prisos mai spun cã ele sunt de un mare ajutor celui ce vrea sãcunoascã viaþa literarã ºi cafenelele bucureºtene din perioada pe care ne-am obiºnuit s-o numim„interbelicã”.

Pe Nicolae Carandino, ca ºi pe alþi (nu prea mulþi), artiºti, scriitori, intelectuali venind din primajumãtate a veacului trecut, 1-am cunoscut foarte târziu, la senectute, dupã 1991, când mi-a fost datsã ajung vecin cu el, într-unul din noile blocuri ridicate în la fel de noul centru civic al Bucureºtilor, undeUniunea Scriitorilor a repartizat ultimele apartamente de care au beneficiat oamenii condeiului.

O timiditate ºi o reþinere pe care le-aº numi funciare m-au fãcut ca multã vreme sã nu sun la uºaapartamentului sãu, aflat cu doar douã etaje mai jos, iar de întâlnit cu el nu m-am întâlnit niciodatãîntrucât am auzit cã este bolnav ºi cã nu prea iese din casã, toate treburile gospodãriei fiind fãcute deo femeie angajatã sã-l îngrijeascã. Aflasem însã, tot prin lumea scriitorilor, cã este foarte apropiat dedramaturgul Dan Tãrchilã, care-1 vizita de mai multe ori pe sãptãmânã ºi avea, cum s-ar zice, intrareliberã în apartamentul lui N. Carandino - de unde ºi speranþa cã, într-o bunã zi, acesta din urmã vaaccepta sã-l însoþesc într-o astfel de vizitã.

Aici se cuvine sã fac o parantezã ºi sã spun cã într-una din zile, venind acasã, am vãzut zarvã mareîn chiar faþa apartamentului cu pricina.

Trei-patru persoane, printre care se afla ºi un poliþist, discutau în contradictoriu cu o femeie care ledeschisese uºa ºi încerca sã nu le permitã accesul înãuntru.

Unul dintre necunoscuþi stãtea ceva mai la distanþã ºi filma, iar în spatele femeii se distingeausiluetele mai multor câini care participau ºi ei la scandal cu limbajul specific, adicã prin lãtrãturi, totdând sã se strecoare afarã ºi sã-i înºface de pantaloni pe noii veniþi.

Lucrurile aveau sã-mi fie lãmurite dupã câteva zile de cãtre dl. Dan Tãrchilã. Cineva îl sesizase peMircea Dinescu, preºedintele de atunci al Uniunii Scriitorilor, cã femeia angajatã sã-l îngrijeascã pe N.Carandino transformase casa într-o adevãratã menajerie ºi-i fãcea zile negre scriitorului.

Mai-marele condeierilor sesizase, la rându-i poliþia ºi o televiziune pentru a vedea care e realitateaºi, eventual, pentru a evacua intrusa - ceea ce s-a ºi întâmplat în chiar ziua cu pricina.

Închid paranteza ºi revin la intenþia de a-i face o vizitã lui N. Carandino. Dan Tãrchilã n-a avut nimic împotrivã ºi la o datã ºi o orã pe care le-am convenit am mers împreunã

la „purtãtorul gambetei” de odinioarã.Aºadar N. Carandino nu mai era deloc „plin de tinereþe”, ca odinioarã, nu se mai deplasa, era

suferind ºi 1-am gãsit aºezat în pat.Amãnunt interesant ºi care n-avea sã-mi scape: deºi bolnav ºi cu urmele durerilor trupeºti pe faþã

(anii de detenþie ºi obstrucþionãrile de tot felul îºi spuneau cuvântul) omul mai pãstra încã, ceva dinfrumuseþea ºi farmecul de odinioarã.

Ceva greu de explicat, dar simplu de desluºit la o privire mai de aproape.La întrebãrile mele despre Capºa ºi capºiºtii de odinioarã se reîntorcea încet-încet în amintire,

Portrete în peniþã

SCRIITORUL „DISCRETCA O DOMNIŞOARĂ”:

N. CARANDINO

Page 97: Destine Literare Oct. 2013

zâmbea cu nostalgie ºi înþelegere.Îmi mãrturisea cã la Capºa era „un centru intelectual, cu oameni de mare valoare ºi cu debutanþi care

promiteau mult”. „Provocat” de Dan Tãrchilã sã evoce un moment care i-a prilejuit gazdei scrierea uneiepigrame dedicatã lui Dem Teodorescu, amfitrionul mi se destãinuia: La Teatrul Naþional se jucase o piesãscrisã de Lope de Vega, în traducerea lui G. M. Teodorescu.

Traducãtorul se dãdea mare prin cafenele ºi nu-i mai ajungea nimeni la nas, cu toate cã numele lui eraaproape necunoscut cititorilor. Atunci m-am folosit de onomastica celor care realizaserã spectacolul cu pricina(o actriþã din Zimnicea, Ion Popescu, actor) ºi am scris: „Vega e din Vega, /Din Zimnicea ne e colega, /IonPopescu e din Telega;/ Rãmâne-acum sã mai vedem /De unde p... mãsi-i G. M...”

La ceasul vizitei amintite N. Carandino avea nu mai puþin de nouãzeci de ani ºi pe traiectoria desfãºurãriilor se afla o biografie pe cât de bogatã, tot pe atât de zbuciumatã, din care nu au lipsit perioade grele deînchisoare, atât înainte de 1944, cât ºi - mai ales! - dupã aceea.

Dar omul nu s-a lãsat învins de potrivniciile vremurilor ºi ale destinului, crezând cu tãrie în forþa cuvântuluiscris, întotdeauna puternic penetrant în mintea ºi-n inima cititorilor.

Zeci, poate sute de articole risipite prin presa timpului (semnate cu numele lui sau cu pseudonime precumAjax, Ahgoman, Ali-Baba, Antipater, Aster, Caraonid, N. Grecu, Kalvincar, apoi mai multe cãrþi de comentariiasupra dramaturgiei, cronici, o monografie Darclée ºi un jurnal ( partea I-a, De la o zi la alta, publicat în þarãîn 1979; partea II-a, Zile de istorie, apãrutã la New York în 1986) stau mãrturie pentru perenitatea numeluiunui scriitor care n-a trecut degeaba prin viaþã ºi care a lãsat ceva de valoare în urma lui.

ªi încã un amãnunt care spune ºi el ceva. Privind cartea despre Darclée, pe care Dan Tãrchilã io reeditaseºi-i adusese atunci primele exemplare din tiraj, a mângâiat-o, a rãsfoit-o, cu timiditate parcã, apoi ni s-aadresat amândoura: „Frumoasã carte. Cine a scris-o?”

ªi n-aveam sã aflu niciodatã dacã autorul cãrþii a zis aºa pentru cã nu realiza adevãrul (avea, altfel spus,o pierdere a memoriei, datoratã vârstei, sau replica era doar o joacã, o ºotie a celui care, odinioarã „plin detalent ºi tinereþe” intra la Capºa „discret, ca o domniºoarã”.)

Dora Grozawww.cristinateodoragroza.blogspot.com

95

D Lestine iterare

Page 98: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

96

VAVI

LAPO

POVI

CI (

US

A)

Fericirea este starea de mulþumire a sufletului, definitã ca sens ºi scop al vieþii; nefericirea sau nenorocirea estestarea de suferinþã. Fericirea trebuie înþeleasã ca o rãsplatã a unei activitãþi, fãcutã cu un scop nobil ºi având uncaracter virtuos. Domnul nostru Iisus Hristos a vãzut nenorocirile oamenilor ºi posibilitãþile înãlþãrii lor ºi a rostit opredicã pe Muntele Fericirilor, care îºi pãstreazã puterea în zilele noastre. Cuvintele au fost rostite nu numai pentruaceia care cred, ci pentru întreaga omenire. I-a numit fericiþi pe toþi aceia care primesc lumina în viaþa lor, adicãsãvârºesc fapte bune ºi drepte.

Fericirea nu constã în satisfacþie, în joc sau în glumã. Ar fi de neconceput ca viaþa noastrã sã fie un joc, oglumã, iar osteneala ºi suferinþa vieþii sã aibã ca scop numai jocul. Avem nevoie de recreaþie, de joc, fiindcã nuputem lucra în continuu, dar recreaþia nu poate fi un scop ºi nu trebuie sã devinã obiºnuinþã. De aceea, viaþafericitã pare a fi o viaþã conformã virtuþii, însemnând o viaþã de muncã serioasã. În „Banchetul ºi alte dialoguri” –se spune cã Platon a vãzut pe cineva jucând zaruri ºi l-a certat. Persoana dezvinovãþindu-se, i-a spus cã joacã penimica toatã. Platon i-a replicat: „Dar obiºnuinþa nu-i o nimica toatã”.

Eu cred cã fericirea umblã ca un înger printre noi, alegându-ºi un timp ºi un spaþiu în care sã-ºi poatã întindearipile pentru a se odihni. Intrã sub aripile sale numai cei ce se strãduiesc. ªi mai cred cã numai cel care a simþito mare nefericire poate cãuta persuasiv ºi poate aprecia mai mult cãldura aripilor fericirii, intensitatea adevãratãa clipelor. Fericirea nu poate fi atinsã fãrã iubire ºi avem nevoie de fericire!

Vieþile ne sunt diferite, dar ele pot fi oarecum etajate – vieþi simple, mai puþin simple, mai complexe etc., cugrade corespunzãtoare de fericire. Pentru un om simplu viaþa se rezumã doar la câteva pretenþii. Dacã omul stãîn expectativã aºteptând sã i le ofere viaþa, va fi nefericit. Dacã va lupta pentru acele pretenþii ºi dacã le va obþine,va fi fericit. Omul a cãrui viaþã este mai complexã, are pretenþii mai mari; dacã luptã pentru ele ºi le obþine, va fifericit, iar dacã ele solicitã eforturi care depãºesc putinþa omului, nu va putea atinge fericirea ºi se va considera,la rându-i, un om nefericit. Scriitorul ºi filozoful indian Rabindranath Tagore (1861-1941) spunea, cu privire laaceasta, cã „este foarte simplu sã fii fericit, dar este foarte greu sã fii simplu”.

În crosul nostru dupã fericire avem nevoie de curaj. În exces, pânã la uitarea de sine, curajul poate duce lanefiinþã, spunea filozoful german Arthur Schopenhauer. Deci, în viaþã, pe lângã curaj, avem nevoie ºi de prudenþã,iar „o prudenþã exageratã înseamnã laºitate”.

Scriitorul, filozoful român Emil Cioran, despre care jurnalistul elveþian Francois Bondy spunea cã a fost de o„sinceritate ºi luciditate frapantã”, considera cã „viaþa este suportabilã numai pentru cã nu mergem pânã la capãt”.Gândea cã prin moarte suntem absolviþi de alte feþe ale nefericirii ºi murim sperând în fericire… Mi-a plãcutcomentariul gânditorului Constantin Noica pe care l-a fãcut personajului din Zorba grecul, un film despreinadaptare umanã, despre semnificaþiile vieþii: „Zorba ºtie sã se desprindã încântãtor de toate, dar nu ºtie în ce sãse prindã, aºa cum nu ºtie cã sunt lucruri mai mari, care-l cuprind. Va cãdea frânt de obosealã, la capãtul dansului.ªi va exclama: «voiam sã uit ceva!» În timp ce lumea aceasta nu e de uitat, ci e de luat în braþe”. Este o lecþiepentru cei descurajaþi.

Filozoful englez Thomas Hobbes (1588-1679) a vorbit despre condiþiile naturale ale oamenilor, referindu-se lafericire – nefericire, precum ºi despre treapta ei cea mai de jos - mizeria. Remarca lui era cã natura a fãcutoamenii, în ansamblu desigur, egali cu privire la facultãþile corpului ºi ale minþii. Exemplifica prin faptul cã un omslab poate învinge sau poate chiar sã omoare pe cel puternic, fie printr-o uneltire secretã, fie printr-o unire cu alþiicare sunt în acelaºi pericol ca ºi el. În ceea ce priveºte facultãþile mintale considera cã existã o dibãcie a cuvintelor– dar ºi a faptelor, cred! - pe care puþini oameni o au ºi o folosesc ºi cu care pot fi ademeniþi ceilalþi. Oricum, elpornea de la aceastã egalitate a oamenilor care poate determina egalitatea în atingerea þelurilor noastre. Prinurmare, dacã doi oameni doresc acelaºi lucru, de care nu se pot bucura amândoi, devin duºmani, unul încearcãsã distrugã pe celãlalt sau sã-l subjuge. Neîncrederea unuia faþã de celãlalt creºte ºi pune în acþiune forþa sauînºelãciunea pentru a stãpâni cât poate, pânã apare o altã forþã care îl pune pe acesta în primejdie. ªi aºa maideparte.

În natura omului gãsim trei cauze principale de conflict: mai întâi concurenþa, în al doilea rând neîncrederea, înal treilea rând, gloria. Prima face pe om sã dea nãvalã pentru câºtig, a doua pentru siguranþã, a treia, pentrureputaþie. Fizicianul francez Jean Augustin Fresnel (1788-1827) constata, ne spune Petre Þuþea, prezenþa legiiefortului minim în procesele naturale, deci a unei ordini raþionale universale, Nietsche fiind de altã pãrere ºi anume

FERICIRE vs.NEFERICIRE

„Nefericirea este pretutindenea, dar si fericirea, de asemenea.”Voltaire

Page 99: Destine Literare Oct. 2013

cã „totul este haos…”, în sensul „lipsei ordinei, armoniei, înþelepciunii ºi frumuseþii”. Nietzsche, cel care dorea o lume fãrãnici o sancþiune divinã, un om superior, cu „voinþã de putere”. Îi era teamã probabil de pedeapsã, simþea cã nu o va puteasuporta, fiind prea slab, toatã viaþa fiind un om bolnav.

N-ar trebui sã uitãm, însã, cã mai presus de toate lucrurile se aflã Divinitatea ºi legea ei este legea Binelui, cã am fostcreaþi pentru a fi fericiþi ºi pentru a lupta la înlãturarea dezordinii, haosul ivit, prostiei ºi urâtului.

Despre violenþã am mai scris. Unii spun cã este rãutatea geneticã care trebuie stãpânitã prin voinþã ºi prin educaþie.Dar, se pare cã în acest secol în care am intrat, oamenii grãbiþi, obsedaþi de prea rapida trecere a timpului, nu mai vor sãþinã cont nici de voinþã – cea care poate regla comportamentul verbal sau fizic -, nici de echilibrul necesar, nici de calm,pentru a se comporta demn, sã ajungã la liniºte ºi sã cunoascã fericirea. Fericirea este ca trupul unei zeiþe, unii crezândcã nu poate fi cuprins. Dar îl putem atinge ºi ca sã-l putem atinge, trebuie sã vrem sã ajungem la ea, nu s-o distrugem, cis-o venerãm.

Observãm cum o stare de conflict permanent, de agresivitate s-a instalat în lume. ªi nu de acum, ci mai demult, darparcã amplificatã astãzi ºi practicatã fãrã limite, ca ºi cum ar fi un drept dobândit al libertãþii. Se doreºte parcã a se urmadiplomaþia lui Machiavelli, admiþând folosirea oricãror mijloace în viaþa noastrã, în politicã, pentru atingerea scopuluipropus, precum vicleºugul, minciuna, lipsa de scrupule, sforãria, trãdarea, coruperea etc. Dar parcã iscusinþa ne-adeterminat sã mai adãugãm ºi alte mijloace, tot machiavelice, gândurile noastre legate de rãu, urã, orgoliu, care duc toatela nefericirea omului. ªi istoria îºi scrie în acest mod paginile… Cine face istoria? Oamenii mari – conducãtorii - sau maselede oameni care acordã încredere unor personalitãþi pentru a le expune interesele? Eseistul, filozoful român Petre Þuþeaafirma cã „masele pot fi înºelate în istorie”. Dar, zic, mare pãcat pentru cei care sãvârºesc o astfel fãrãdelege!

Violenþa se poate amplifica precum undele unei pietre aruncate în apã, în familie, în societate ºi poate duce chiar larãzboi. Am cunoscut acest aspect al violenþei în anii nu foarte îndepãrtaþi ai confruntãrilor ºi atrocitãþilor mondiale dinsecolul trecut, cât ºi în ideologiile regimurilor extremiste totalitare care au promovat cu fervoare lupta omului contra omuluiºi implicit contra lui Dumnezeu. În asemenea condiþii nu existã loc pentru sârguinþã, timp pentru a ne concentra asupraunui scop nobil, ci este o continuã teamã ºi pericol de moarte. Noþiunile de dreptate ºi nedreptate, justiþie ºi injustiþie nu-ºigãsesc locurile ºi forme potrivite, sunt complet distorsionate.

Soluþia pentru a ne priva de violenþã, cred cã poate fi numai întoarcerea feþei cãtre înþelepciune, blândeþe ºi iubire.Aceste nobile simþiri sunt opuse violenþei, prostiei, urii. Refuz sã cred cã sãrãcia poate scuza formele violenþei. Obezitateaviolenþei este alarmantã! Sãrãcia poate motiva nemulþumirea, nefericirea, dar nu poate scuza actul violenþei. Nu cred, cãbunãstarea conteazã în primul rând, ci stãpânirea de sine, educaþia, civilizaþia, respectul faþã de tine însuþi ºi faþã de celde lângã tine. De asemenea, dupã umila mea pãrere, nu este suficientã analiza ºi recunoaºterea acestei boli a societãþii,poate chiar a fiecãruia dintre noi, ci, ºi luarea de atitudine, atât personalã cât ºi colectivã. Aºa este în viaþã! Orice luptãînceputã are cruzimea ei. Omul care nu respectã legile ºi nu þine seamã de bunul simþ, nu trebuie pedepsit? Un conducãtorºi un regim totalitar care îºi ucide proprii fii, foloseºte arme de distrugere în masã, nu trebuie pedepsit? Alegerea pedepseiþine de strategia folositã cu inteligenþã. Rãzboaiele mari ale vieþii noastre, dar ºi ale popoarelor, au fost câºtigate cuinteligenþã ºi prezenþã de spirit în momentele cheie ale luptei. Strategia trebuie sã conþinã ºi perspectiva, acea artã de aprivi dincolo de luptã, de a intui dacã vei putea atinge scopul pe care l-ai avut în vedere la pornirea luptei.

O victorie împotriva instinctelor, a primitivismului existent încã la unii oameni, un îndemn pentru respectarea regulilorde convieþuire socialã, ar fi de dorit ºi ne-ar face fericiþi. Ar trebui sã încercãm sã fim mai buni, lipsiþi de orgoliu, mai iubitoriunii faþã de ceilalþi, conºtientizând scurtimea ºi valoarea acestei vieþi. Ar trebui… ªi totuºi, cu toate derapãrile, se pare cãbalanþa tinde, cu timpul sã se menþinã într-o oarecare stare de echilibru. Un economist britanic ºi filozof al fericirii aconsemnat cã „în medie, oamenii nu sunt mai fericiþi în ziua de astãzi decât erau, de exemplu, cu 50 de ani în urmã”. Amputea spune cã, în acest moment, nefericirea îºi aratã din nou chipul, depresia crescând în ultimele decenii, în special înrândul tinerilor. Emoþia, satisfacþia pe care ar trebui sã o provoace starea de fericire, parcã nu mai este trãitã la intensitateade odinioarã, ca ºi cum hotarul dintre fericire ºi nefericire s-ar fi îngustat.

Unii oameni doresc pacea, le este fricã de moarte, îºi doresc o viaþã liniºtitã ºi sperã a fi fericiþi. Raþiunea le sugereazãelementele favorabile pãcii, oamenii ajungând de multe ori la înþelegere. Astfel, negocierile diplomaþiei sunt întotdeaunapreferabile rãzboiului. Dar, sã amintim spusele filozofului german G.W.F. Hegel, reprezentantul idealismului în filozofiasecolului al XIX-lea, despre „ºiretenia raþiunii” - sofism caracteristic epocii în care trãim acum ºi care nu trebuie neglijat.Negocierile îndelungate s-au dovedit în nenumãrate rânduri a fi un câºtig de timp pentru una dintre pãrþi ºi pierdere pentrualta. Rareori ele au dus la echilibrul mult dorit.

Orice om trebuie sã caute pacea atât timp cât are speranþa de a o obþine, dar, când nu o poate obþine, din multecomplicate cauze, sã caute sã foloseascã toate avantajele rãzboiului, pentru ca în final, rãzboiul sã-ºi defineascã utilitatea,sã ducã paºii spre armonie, spre luminã. Rãzboiul este mereu justificat ca mijloc de reinstaurare a pãcii, dar existã risculca el sã se poatã prelungi, iar distrugerile pot sã nu mai justifice scopul. Sunt unii care considerã justificarea rãzboiului careaducãtor al înþelegerii ºi pãcii ca fiind fãþãrnicie, alþii – o formã de utopie. Cu alte cuvinte, dreptul de a acþiona rãzboinicse poate obþine, dar cât de drept este acel rãzboi, este a cugeta. Rãzboiul ar putea fi justificat în mãsura în care ar evitao catastrofã globalã, fiindcã, violenþa atrage o foarte mare violenþã, punând în pericol întreaga planetã. Amintesc rãspunsullui Einstein la întrebarea cum va fi al treilea rãzboi mondial: „Nu ºtiu cum va fi al treilea rãzboi mondial, dar în al patrulea,sigur, lumea se va lupta cu beþele!” Fereascã-ne!

ªi închei cu înþeleptele cuvinte: „dacã ideile sunt chemate sã explice fãrã sã convingã, miturile sunt chemate sãconvingã fãrã sã explice”, mitul, considerat de scriitorul, istoric al religiilor Mircea Eliade, fiind „expresia unui mesaj codatcãruia trebuie sã-i gãsim cheia de decodare”.

97

D Lestine iterare

Page 100: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

98

THEO

DO

R R

ÃPA

N (R

OM

ÂN

IA)

SONETUL XXII

Mã tem de tine-n vis, singurãtate!De clocotul scornit de glasul mãrii,Cum sã dezleg misterul depãrtãriiCât rãnile nu-mi sunt cicatrizate?

Mã tem de tine, slugã a mirãrii,Cã am sã mor învins, fãrã dreptate,Sonetele tãcerii-s vinovate,Aduse toate-n pragul disperãrii.

Mi-aº rupe-ndatã viaþa pe din douãªi te-aº sorbi cu ochii mei de rouã –Infern jertfit sub ierburi de mãtasã.

Dar tu eºti mutã, gura-þi este boare, Cum Poesia toatã-i cãlãtoare:Epitrahilul vieþii, greu, m-apasã!

SONETUL XXIII

Pe meterezul clipei urcã anii,Lianã surdã patimilor mele,Rugându-mã cometelor rebeleSã ardã amuletele ºamanii.

Apusul se topeºte-n mahmudele,Oglinzile îngânã spovedanii,La balul tãu venirã curtezanii – Cãtuºele-ntristãrii-mi sunt inele!

Mã las ºi eu sortit duhovniciei Plãtind cu viaþa preþul sãrãcieiDe-a fi bogatul ce te þine-n gânduri.

Lasã-mi calvarul dragostei apuseªi nu-mi cerºi cuvintele rãpuse:Ce vezi, nu e, sunt dincolo de rânduri...

F I I N DSONETE INEDITE – EXCLUSIVITATE PENTRU

„DESTINE LITERARE”

Page 101: Destine Literare Oct. 2013

SONETUL XXIV

Nu-mi bate-n geam cu degetele mute!Pe stârvul iernii cântã primãvara,Cu ochi de melc, descoperind comoara,Ascunsã sub izvoare neºtiute!

Zaimful Poesiei scoalã fiaraCe dormiteazã-n tainice cucute,Capcanele uitãrii fac volute,În laþurile vrajbei cade seara.

Dar, uneori, ghiocul mã mai minteCãlcând pe umbra dorului fierbinteªi mã prefac: sunt liniºte sihastrã!

Numai atunci scot puºca ºi cureaua,La fel cum vânãtorii muºcã neauaCu bumbi de foc salvând iubirea noastrã!

SONETUL XXV

Iar mã întrebi de foºnetul din unde?Încãrunþirea iernii nu-i totunaCu ºerpii gândului stârnind furtuna:Strigoi al mântuirii, nu te-ascunde!

De ce tu vrei sã poleiesc minciuna?Tot mai aºtept, dar nimeni nu-mi rãspunde!Opincile iubirii poartã fundeCe le trimite, milostivã, luna.

Sunt gata sã înfrunt noaptea pustieªi sã te birui, dragoste târzie,Silabisind mistuitor izbânda!

Pornesc la drum ºi zarea crunt mã doare,ªtiind de-acum cã nu mai am scãpare:În Poesie-mi voi primi osânda!

SONETUL XXVI

Zadarnicul înfige colþi în mineIar moartea, hâdã, râde pe-nfundate,De dragul tãu înmiruiesc pãcateªi-n ochii vrajbei spumegã venine!

Apuse-n tril sunt cântecele toate:Ce fãrdelege-n cale te mai þine?Hambarele-ntristãrii îmi sunt pline, Întreabã-te, rãspunde-mi ºi socoate!

99

D Lestine iterare

Page 102: Destine Literare Oct. 2013

Ai inimii arginþi sclipesc de soare Fãcându-mi orizontul negrã zare,Ofrandã – noapte, a unui timp durut.

Mã voi ruga sã ar ogorul ceþiiStrãluminând potirul dimineþii:Îndurã, viaþã! Nimic nu ai pierdut!

SONETUL XXVII

Cerul din mine gândul bun destramãªi nu râvnesc Graalul, fericirea,Necununatã apã, amãgireaκi tulburã adâncul. Cui dau seamã?

E mai puternicã azi strãlucireaAcestui corn ce inorogul cheamãCu înzeit fior rãpus de teamã:Rãtãcitor, îmi voi cerºi plinirea!

Îngenuncheat am fost pe vis de stele, Icar nebun cu aripile grele:Unde îmi eºti al zãrii licãr, rece?

Rãmâie-þi clipa binecuvântatã,Nãscutã din credinþa mea curatã:Potopul inimii sã nu te-nece!

SONETUL XXVIII

Þi-am scris pe fluturi pentru-ntâia oarãCã ferecat pe veci e jurãmântul:Mi-ai spus sã tac! Cum sã-mi mai þin cuvântul?Furiº mã urc pe-o prãbuºitã scarã!

Pocniri de bici, ce-ºi leapãdã veºmântul,Otrãvurile-n sânge le strecoarãªi-mi pare cã-i un lied de-odinioarã –În haite nevãzute umblã vântul!

Voi, ursitori, nu vã-ndoiþi de mine,Castele de iubire sunt ruine:Himerele vãzduhului plâng toate!

Sunt obosit de zodii! Vai, trãit-am?Eu n-am sã cer nimic. Nãscut, pornit-amPe drumul drept cãtre Eternitate!100

D Lestine iterare

Page 103: Destine Literare Oct. 2013

SONETUL XXIX

Ceasornicele toate vor sã tacã,Doar icul minþii, iatã, vers despicã,Din horbota trãirii se ridicãSemeþ, Poetul, paraclis sã-ºi facã!

Ce sã-nþeleg? Cum sã te-nving, furnicã?Poruncitoare, inima-mi se-mbracãÎn smirnã ºi lumini de promoroacã:Ivirile-n sonet mi le dumicã.

Vrei sã culeg din cer milostivireaLãsând zãlog hainilor iubirea?Aratã-mi, Tatã, cãrãrile spre Rai!

Vei dãrui Câmpiei munte, mare?Sonetele avea-vor largã zare?... ªi spune, Doamne, cu mine ce gând ai?

SONETUL XXX

Iubirea mea din lotus, cerul moare!Întoarce-te! Mã crede ºi socoate!Mã plânge ºi-nþelege! Tras pe roate?Und’ sã mã duc? Gãsi-voi altã zare?

Vin rugãtor! Ridicã-mã, se poate?Îngãduie! Nu ai nicio-ndurare?Lumina din luminã azi mã doare:Prea vinovat? Mã iartã-atunci de toate!

Livadã sunt de poame neculese:Vrei sã mã furi? O fã, dar pe alese,Cãci s-ar putea sã plec ºi nu se cade

Sã fiu tot plin de rod! ªi, ca aminte:Azi sunt tãcere smulsã din cuvinte,Un rãzvratit cu gândul în Pleiade!

SONETUL XXXI

Filipi de iarnã caii minþii mânã,Ioan ºi Chir, scãpaþi-mã! Mi-e fricã!Voi sunteþi abur ce nu se ridicã:ªchiopaþi-mã, tãcerea mã îngânã!

Pe trei arginþi uitarea se despicã,Matrozii toþi se prãbuºesc pe lunã, Ana din ziduri visul îmi cununã,Ah, inimã, ºi tu-mi eºti inamicã?

De veacuri scriu ºi priveghez temeiul,Îngândurat ºi trist ofteazã teiul: La moara vieþii stã la coadã Timpul!

Furãm uiumul, pala se-ncordeazã,Doar Moartea se-nfioarã, ea e treazãCa nu cumva sã mãcinãm Olimpul!

Ilustraþii din CESARE RIPA, reproduse din DELLANOVISSIMA ICONOLOGIA (Padova - 1625).

101

D Lestine iterare

Page 104: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

102

GEO

RG

E R

OC

A(A

US

TRA

LIA

)

Prin anii ’70, bulevardulMagheru era locul unde puteai sãîþi petreci frumos o zi, o dimineaþã,o dupã-masã sau o searã plãcutã.Dacã începeai de la Piaþa Ro-manã, colþ cu strada Mendeleev,dãdeai de Barul Turist... undeveneau sã îºi bea cafeaua, în ge-neral înainte de masã, scriitorii ºiartiºtii, iar dupã-amiaza studenþiide la ASE (Academia de ªtiinþeEconomice) care se afla înapropiere. În interiorul arcadei dinfaþa florãriei de peste drum îºiaveau „scena în aer liber” studenþiiexcentrici de la teatru sau de laarte plastice, care veneau sã facã„spectacol de atitudine” trecã-torilor de rând... Unii vorbeau tare,alþii recitau poezele cu flori înmâna, alþii cu o minã blazatã erautolãniþi pe trotuar, pasivi precumstatuile cãzute de pe soclu...Veºnic aplaudaþi de cohorte deadolescenþi naivi... pentru care„vedetele ºi vedeþii” erau precumniºte idoli ai modei, tunsorii saumanierelor... Uneori spre seara,când artiºtii se retrãgeau sprecasele lor, ca spectacolul sã fiemai amplu, aceºtia o luau în ºirindian spre Universitate, mimândºchoipãtatul ºi cãlcând cu unpicior pe trotuar ºi cu celãlat pecarosabil... Deseori se facea câteun ºir de peste cincizeci desuflete... spre hazul trecãtorilorbulevardiºti ºi spre stupefacþiabãtrânilor care îºi scuipau în sânsau îºi fãceau cruce întrebândtimizi:

- De unde atâþia tineri infirmi pebulevard?

- Vin de la ASE. Existã acolo osecþie de ºontâcologie, rãspundeacate un „smeker” fãrã sedilã sub„s”...

Înaintând pe bulevard sprehotel Intercontinental, la primaintersecþie dãdeai de restaurantul„Grãdiniþa” ºi cofetãria „Casata”...douã localuri foarte la modãpentru studenþii care stãteau cuorelele pe acolo, discutând pro-iecte sau scriindu-ºi lucrãrile lamesele de pe terasa. Zona eraîmpânzitã ºi de biºniþarii de valutã,precum Asadur, Fluturaº ºiNeamþu din Romanã, sau destrãini dornici sã „agaþe” vreo frip-turistã cu studii superioare pentrua scãpa de... singurãtate. Vis-a-vis, pe Magheru colþ cu stradaTache Ionescu, era o cârciumã„valabilã” numita „Podgoria” undeîºi duceau veacul actori de „viþã devie veche” - cum le plãcea dom-niilor lor sã se defineascã -, prie-teni cu Bachus, cei mai mulþi tre-cuþi de a doua tinereþe, de aldeJean Lorin Florescu, ªtefan Ciu-botãraºu, ªtefan MihãilescuBrãila..., majoritatea refugiaþi de laTeatrul Nottara situat în apro-piere...

Mai jos, în perimetrul cinema-tografului Patria, era locul depromenadã a celor care îºi etalautoaletele, precum doamne îmbrã-cate din „pachet”, sau domnii cudare de mâna care „fãceau” strãi-nãtatea. Mai puteai observa vân-turându-se prin zonã ºi câþivatineri gigolo - de obicei studenþi –în cãutare de doamne purii cubani! Peste tot te loveai de biºni-þarii de bilete de cinema care vin-deau la dublu sau la triplu un bilet,mai ales când juca un film „miºto”de capã ºi spadã, avându-l ca pro-tagonist pe Pardailan Janpol-belmondu! Seara zona era „mailuminatã” ºi puteai vedea lumeîmbrãcatã la „patru ace” intrând

sau ieºind din Barul Melody situatla subsolul blocului Patria. La„Melody” era program artisiticselect. Cânta Alexandru Arºinel ºiAngela Taxieru. Dansa o trupã subconducerea maestrului Sever.Numãr special: Mariela Dumitriuviitoarea soþie a lui AurelianAndreeascu (mai târziu înlocuitãde Mariana Meºteºug) ºi Thuryªtefan metamorfozat în CharlieChaplin. Clienþi de bazã ºi devazã: Ilie Nãstase, Ion Þiriac,Sandu Boc, odrasle de politicieni,artiºti, scriitori ºi mulþi strãini, înspecial italieni ºi arabi, desigur(ultimii) însoþiþi de paraºute ºibiºniþari. Directorul barului, Mr.Viorel Pãunescu! Înaintea aces-tuia tronase la ºefie, Nea Auricã,un personaj simpatic, tatãl beþivi-lor de la „Abataj”, cum porecliserãaceºtia faimosul bar bucureºtean.

O figurã foarte cunoscutã abulevardului Magheru era Pierre -Stãpânul Femeilor! L-am întâlnitprima datã la „Mon Jardin”. Evoluape ringul de dans atrãgând atenþiatuturora. În sens pozitiv! Dansabine! Punct! Seara veºnic prezentla braseria de la Lido sau larestaurantul Ambasador... Îmbrã-cat la costum bleumarin cudungi... cuceritor, manierat, fer-chezuit, veºnic asaltat de omulþime de gagici care îºi duceauveacul pe bulevard. Era printrepuþinii bulevardiºti care aveau unseviciu serios. Petricã era un felde instructor-maistru la un centruºcolar industrial, dar seara semetamorfozã într-un gigolo demare calitate. Un alt fante era Mr.Senti, un bãiat simpatic, subþirelca o aþa, cu pãrul lung, veºnic înpreajma unor turiºti italieni. κiducea veacul pe la Lido... Avea un

DECENIUL ŞAPTE.BULEVARDUL MAGHERU,

BUCUREŞTI

Page 105: Destine Literare Oct. 2013

costum caffe au lait cu umerii ridi-caþi... aºa cum purtau broscarii careinvadaserã „piaþa bucureºteanã” ºine furau fetele. Deseori era însoþittovarãºul de promenadã, GigiCheschese... primul dându-se italian,al doilea francez... cu toate cã ambiierau originari din Republica Oltenia.Tot pe acolo puteai întâlni ºi alþi„cocoºei miºto”... precum Moro, unbãiat frumos foc... elegant, maierat,moartea balerinelor... de Tãnase.Apoi mai erau prezenþi în zonã,Chinezu mic ºi Chinezu mare... doibiºniºari simpatici, dar aroganþi foc!

La câþiva paºi de cinema „Patria”era hotelul „Ambasador”, vestit maiales pentru restaurantul elegant ºispaþios, unde performau orchestrede valoare precum „Guido Manu-sardi”. De la intrare erai întâmpinatde un portar în uniformã de „general”care pentru 5 lei te ducea la cea maibunã masã din local... unde de obiceitrona o plãcuþã cu menþiunea „Rezer-vat”. Pe mica scenã-podium arestaurantului s-au perindat ºi s-aulansat foarte mulþi cântãreþi... precumAngela Similea-Movileanu, AngelaTaxieru, Marian Munteanu, AurelianAndreescu, Doina Cãrpiniº, AntonioFurnari, Stela Enache... Într-o searãa cântat acolo, delectându-ne cufaimoasa melodie „Bye, bye, blackbird” chiar vestitul Benny Goodman,aflat în trecere prin Bucureºti. Larestaurantul Ambasador se mâncabine! Bucãtãria producea „sortimenteculinare” foarte gustoase ºi destul deacceptabile la preþ, precum vestitul„biftec tartar”, „muºchi de vacã cuciuperci”, „creier pane” ºi mai multefeluri de ºniþel. Aperitivul la modã era„caºcavalul pane” ºi „filets d’anchoisà l’huile”, cu pâine prãjitã, mâncareapreferatã a cucoanelor... care, cicã,þineau la siluetã. Bãrbaþii cereau oporþie dublã din afrodisiaca salatã deþelinã (foarte „la modã” în toaterestaurantele selecte, mai târziu„brandul de þarã” a restaurantul„Minion” din Piaþa Amzei, condus defraþii Chivu) Atmosfera era foarteplãcutã la „Amba”, cum îi spuneamnoi, cei de-ai casei! Acolo puteai sãfaci un dans, sau sã îþi inviþi parte-nera sau prietenii la o petrecereoferindu-le o searã fascinantã... custil ºi eleganþã. Ora închiderii =

miezul nopþii, dupã care, dacã maierai în „lovele” te mutai jos la„Melody”!

La urmãtorul colþ de stradã eravestita cofetãrie Scala... „dispãrutã”la cutremurul din ‘77. O prãjiturãbunã, un diplomat, un cataif, sau ocafeluþã de calitate fãceau concu-renþã cofetãriei Nestor de pe caleaVictoriei. Travesând bulevardul,dãdeai de faimosul hotel Lido, cubraserie, grãdinã de varã ºi ºtrand cuvaluri... Locuri scumpe ºi neacce-sibile bucureºteanului de rând, pen-tru acesta fãcându-se un compro-mis... „autoservirea” de la colþulclãdirii, unde contra a cinci lei mâncaio iahnie de fasole, douã pârjoale ºitrei felii de pâine! Boemii capitaleimai frecventau ºi „Autoservirea lu’Nea Chira”, situatã pe strada C.A.

Rosetti, în prelungirea cofetãrieiScalã, unde mâncarea era mereuproaspãtã ºi gustoasã. Nea Chiraera un mare specialist în arta culi-narã. Se zicea cã facea cea maibunã crema de legume din Bucu-reºti. Mulþi veneau cu sufertaºul sãcumpere mâncarea, ca „la mamaacasã”, de la autoservirea lui! Vara,pe domnul Chira îl gãseai ºef deunitate la restaurantele „Perla” sau„Neon” din Eforie Nord.

Continuând peripluul, imediatdupã hotelul Lido, dãdeai de cafe-neaua Katanga, loc nu prea popularpentru „poporul muncitor”, mai alescã era împânzit de strãini, studenþide culoare, biºniþari, „paraºute” ºitrãgãtori cu urechea de pe la secu’.Popular ºi plãcut era însã bãruleþuldin gang de la „Unic”, numit ºi „La

103

D Lestine iterare

Page 106: Destine Literare Oct. 2013

chinezu” deoarece unul dintre primiibarmani de acolo, nea Ionel parcã-lchema, semãna leit cu un kitai. Acoloputeai bea ieftin o cafea naturalãdacã erai de-al casei, sau un „neche-zol” pentru intruºi. Localul era frec-ventat de sportivii de performanþãcare dupã ce luau masa la cantinaCNEFS, situatã la câþiva paºi, laintersecþia cu strada Oneºti. Aceºtiaveneau sã se relaxeze ºi sã maidiscute cu colegii de la alte sporturi.Ponderea o deþineau luptãtorii,poloiºtii ºi gimnaºtii, dar deseori maiveneau ºi atleþii sau boxerii. Aceºtiaapãreau la bar în valuri... pe grupesportive. Luptãtorii: Florin Ciorcilã,Ilie Burcea, Gheorghe Berceanu,fraþii Buha... Lucian ºi Jean, º.a.Gimnaºtii: Titi Pãunescu, PetricãMihãiuc, Adi Stoica, Mircea Gheor-ghiu (decedat la cutremur), GabiCailide... Ciobi Gal ºi câteodatã chiarºi tânãrul Dan Grecu. Poloiºtii,majoritatea purtau porecle: ªtefanMarica - alias Marþoi, Radu Lazãr-Lãzãricã, Dinu Popescu-Dinte, ViorelRus-Grasu, Dan Frâncu, Nic Firoiu,Vali Þãranu... Rugbistul poet TudorGeorge zis Ahoe. Boxerii erau camduri... dar nu cu ceilalþi sportivi: FraþiiCuþov, Simion ºi Calistrat, HorstStumpf, Cãtã Niculescu ºi TeodorPîcã... Din când în când mai apãreaºi câte un fotbalist precum: MariusCiugarin de la Steaua, Florea Dumi-trache zis Mopsul ºi Miky Kovacsalias Kopek (nepotul lui Piºti Kovacs,faimosul antrenor) de la Dinamo,Viorel Popescu (Bãiatu’ Popii) ºiAuricã Munteanu de la Sportul Stu-denþesc, baschetbaliºtii Gigi Lungu,Gicã Irimie, Titus Tãrãu ºi mulþi alþii.Rareori „onorau cu prezenþa” bãieþi aipolitrucilor, ambasadorilor, sau aislujitorilor statului de drept: Ioºca ºiMarian Teodosiu, Gyuri Fazekas, MoþuHaiducu, Alexandru Inocan & Co.

Capo del tutti capi de la „Chinezu”era Florin Ciorcilã, poreclit ºi„Tãticu”, campion modial la luptegreco-romane, avându-l ca loco-tenent pe fratele sãu Tache, studentla drept. În general barul era mai multpentru „circuit închis sportiv”...veneticii neîncumetându-se sãintre... mai ales când vedeau cã maitoate mesele ocupate de malaci plinde muºchi... Pe la geamurile barului,

asemãnãtoare unui acvariu, eraumereu prezente fetiþe naive de liceu -unele în uniformã de ºcoalã - careadmirau „leºinate” sportivii de perfor-manþã din interior.

Cei mai înalþi erau, luptãtorulCiorcilã ºi atletul-ciocãnar VirgilÞibulschi, iar cel mai mic de staturãera multiplul-campion modial la luptegreco-romane Gicã Berceanu pore-clit Piticu. Când bãieþii erau în bani...fãceau cinste la toatã lumea pre-zentã „La Chinezu”... indiferent dacãerau cunoscuþi sau nu. Erau invitatela o prãjiturã chiar ºi puºtioaicele dela geamuri. Asta se întâmpla deobicei când se lua câte un titlu decampion ºi sportivul era remuneratcu premii în bani! Atunci era veselie,ce mai... un adevãrat bairam. Ca dinpãmânt apãrea ºi fostul boxer, poetulboem Teodor Pîcã, improvizândsãrbãtoritului un catren contra unuiconiac mic: „De-aº fi ca tine cam-pion/ Aº renunþa la Panteon/ ªi-aºface praf toþi banii mei/ Cu bagabonþiºi cu femei...”

Pîcã era un individ excentric,erudit, spontan, deºtept foc! Plin detoane, uneori flegmatic, rãutãcios,alteori simpatic ºi foarte plãcut lavorbã... Puþin cam (foarte! Sic!)alcoolic. Veºnic amator de chiolhane.Mulþi în iubeau ºi îl respectamdeoarece ºtia multe. Fãcuse câþivaani de drept, era un excelent poet,literat, om de petrecere. Dicþie bunã.Bun recitator! Prieten cu boemacapitalei, cu majoritatea actorilor, cuscriitorii ºi poeþii zilei! Pe la mijloculanilor ’70 a jucat în câteva filme fãrãsã fi studiat actoria! Era mai în vârstacu vreo 20 de ani decât mine.Costumaþia lui era foarte aiuritã. Într-o iarnã a umblat cu un loden ponosit,fãrã nici un nasture, încins la brâu cuo cravatã. Într-o zi l-am întâlnit larond la Pache, pe unde locuiam,dând târcoale restaurantului „IzvorulRece” în cãutarea unor „amici depahar”. Dârâia de frig. Mi-a fost milãde el ºi l-am dus la mine pentru a-ioferi o hainã îmbãnitã care îmi eraprea mare. De cum a intrat m-asomat: „Coane, ai ceva de bãut?”.Din (ne)fericire nu aveam... Dupãcâteva minute vede un borcan cuzeama rãmasã de la niºte gogoºarimuraþi. „Dai, bre... un gât de acriturã,

sã mã dreg ºi eu puþin?”. I-am spuscã poate sã o bea pe toatã. ªi... aºaa ºi fãcut... plescãind de plãcere.Vãzând cã nu e rost de o „tãrie” nu„staþioneazã” mult, invocând cãtrebuie sã se întâlneascã cu un prie-ten care are sã-i dea niºte „biºtari”. Iascurta îmblãnitã, o îmbracã pesteloden ºi pleacã... Peste cinºpe mi-nute... bãtãi puternice în uºã! Vocealui Pîca: „Deschide mã... cã nu maipot!”. Deschid ºi îl vãd pe amic roºu-congestionat la faþã. „Ce-ai pãþit?” îlîntreb. „Mã c... pe mine! Nu mai pot...Mama ei de zeamã acrã...!” ºi o iaaþã spre baie, dezbrãcându-se dinmers. Iese radios dupã vreo juma’ deorã: „Acum mã simt ca un nounãscut. Am eliminat tot trecutul bol-ºevic din mine!”. κi ia textilele de pejos, se îmbracã, mã „bogda-brosteºte” ºi pleacã. Peste douã zilene revedem la „Chinezu”. DomnulPîcã tot în loden, fãrã haina cu careîl cadorisisem. „Auzi boierule, sã numã cerþi... Am mãritat-o! Era preacaldã pe dinafarã, iari mie îmi era frigpe dinãuntru. Am schimbat-o pe niºteagua ardiente!”...

Deseori, Pîcã era însoþit deprietenul sãu, graficianul-poet FlorinPucã, caricaturist, pamfletist, paro-dist ºi poetist... cum îi plãcea ami-cului Pîcã sã-l defineascã. Pucãavea un pãr bogat ºi o barbã rasputi-nianã. Vãzându-i împreunã, noi,amicii de la bar, îi luãm la miºto cu„Dacã ºi cu Poate s-au dus sãînoate, dacã Pucã nu era, Pîcã iarãºise-’mbãta!”. Iar Pîcã ne þinea isonul:„Pîcã ºi cu Pucã, ar bea câte-o þuicã!Dacã daþi o vodculiþã, vã compun ostrofuliþã... Dacã nu-mi daþi un rommic, nu vã mai compun nimic...!” ªidesigur noi îi (le) ofeream câte obãuturicã... Pucã era mai ponderat,Pîcã insã, dupã câteva „vodci, romurisau coniace” la bord începea sã facãspectacol: „Cu beþivii mei sã fiu aºvrea/ Pe la crâºme sã mai dãm oraitã,/ Cu parale toþi la teºcherea/ Euîn capul lor vãtaf de haitã//”. Noi, eramîn extaz! Învãþasem cu toþii poezia pede rost! Apoi recita, fãrã fricã, epi-grame, catren dupã catren... avându-lca subiect pe Alexandru Graur, AdrianPãunescu, pe Ceauºescu, pe Ceau-ºeasca, sau pe cine ºtie ce alte figuri„luminate” ale Epocii de Aur...

104

D Lestine iterare

Page 107: Destine Literare Oct. 2013

105

D Lestine iterare

VIO

REL

RO

MA

N(G

ER

MA

NIA

)

Al treilea breviar laic, ed. militarã, Bucureºti 2012, 240 p., completeazã viziunea privind teologia, filozofia,istoria, revoluþia, tranziþia, reforma la moldovalahi, la romani ºi a imperiilor, a lumii din jurul lor, probabil, a celui maiavizat doctor în istorie, editor, autor, senator, ambasador, ministru, ºeful administraþiei prezidenþiale, director alServiciului de Informaþii Externe. (vezi recenzia anexatã Breviarul marelui Hidalgo).

Moldovalahii fac parte din fostul Imperiu Roman de Rãsãrit, Bizantin, Otoman ºi sunt la fel de dezorientaþi cabulgãrii, sârbii, bosniecii, albanezii, macedonenii, grecii, algerienii, tunisienii, libienii, egiptenii, palestinienii,israeliþii, yemeniþii, irakienii, kurzii, turcii, ciprioþii, libanezii, sirienii, georgienii, ucrainenii ºi basarabenii (vezichestiunea oriental). Care-i rostul lor, de cine aparþin ei, care-i steaua lor polarã? Istanbul, Moscova, Roma?Transilvania, Maramureºul, Criºeana, Bantul au fãcut parte din Sfântul Imperiu Roman ºi numai din 1918 suntîmpreunã, uniþi cu moldovalahii.

În calea musulmanilor, moscoviþilor, occidentalilor ºi mereu sub vremuri: moldovalahii nu au intrat în calculelede putere recunoscute drept componente posibile, ci ale acelora de formule marginale subordonate la centre depolarizare, de aceea cultura „Ploconierii” ºi Plângerilor la Poarta revine constant în atenþie. (p.127) Transilvãneniiuniþi cu Roma au o altã culturã, chiar dacã refuza sã fie despãrþiþi de fraþii lor ortodocºi, care încã cred cã sunt unmodel ºi îi trag de un secol în jos pe toþi romanii.

Eseurile paradoxale din Breviar ne reamintesc de cele ale iezuitul spaniol Baltazar Gracian y Morales († 1658).Politic incorect. Paradoxuri. Talpeº face referire la profeþii Israelului, Noul Testament, Politica ºi Eticã nicomahicaa lui Aristotel, Arta rãzboiului a lui Sun Tzu, Summa lui Toma d´Aquino, Pitagora, Martin Luther, Nietzsche ºi nereaminteºte de reperele Alexandru, Cezar, Traian, Decebal, Tristan ºi Isolda, Ghinghis Han, Romeo ºi Julieta,Napoleon, Marx, Lenin, Churchill, Stalin ... Hitler. (p.159)

Dezastrul romanilor de dupã anul crucial 1989 este creionat foarte precis ºi acid. Dacã la 4 august 1817,consulul Franþei la Bucureºti, Formund, îi scria ducelui de Richelieu: Nu s-a vãzut ceva mai trist decât viaþa acestuipopor valah, prada tuturor umilinþelor sclaviei, ajuns sã se bucure când nu mai are nimic de dat, aºteptându-ºimântuirea doar de la nemãsuratã lui sãrãcie (p.49) De douã decenii se urmãreºte acelaºi lucru?

În zilele noastre, noi romanii, trãim un moment comparativ celui evidenþiat de Sun Tzu, fugãrindu-ne înþelepþiiîn convingerea cã, oricum nu ai pot repara ce a fost stricat, aºa cã mai bine dãm totul la lichidat. (p. 69.) Furtul cãprotest, politica de stat ºi strategie de supravieþuire? Doamne ajuta! De ce va mira tupeul, obrãznicia, insolenta,impertinenta, duplicitatea ºi perfidia pe care le probeazã fiecare dintre aleºii noºtri? Mai ales tineri. Ceilalþi, cei maiîn vârstã, fiind bandiþii care îi manipuleazã. (p. 167)

Dupã un film bun, spectatorii simt instinctiv nevoia de a-ºi poveºtii pasajele favorite sau simpatia pentru oactriþã, un actor sau altul, o criticã pozitivã sau negativã par deplasate. Acelaºi sentiment te încearcã la finelelecturii ºi celui de al treilea Breviar, care împreunã cu celelalte douã ºi mai ales cu În umbra marelui Hidalgo suntgreu de înlocuit în înþelegerea destructurãrii ºi globalizãrii la romani ajunºi în Europa fãrã unirea cu Roma. Lecturanu este deloc facilã, dar luând fiecare idee cã o pietricicã, unele sunt chiar pietre preþioase, se poate reconstituiun mozaic fascinant la marginea Imperiului Roman de Rãsãrit, Bizantin, Otoman

Romanii sunt numai de jure, nu ºi de facto în Europa.Timiºoara, 27 martie 2013

Breviarul marelui HidalgoLa procesul de la Nürnberg psihologii erau surprinºi de mediocritatea ºi laºitatea elitei Reich-ului, cu o singurã

excepþie, a ºeful serviciului de spionaj, generalul Walter Schellenberg. Cine ajunge într-o astfel de poziþie ºi esteconfruntat cu analize ºi informaþii inteligente, are o altã percepþie a realitãþii, un alt Weltanschauung, decât oameniicare cred ce vãd sau ce li se spune. Aceastã remarcã se potriveºte atât elitei PCR de dupã 1989, cât ºi cãrþilorºefului serviciului de spionaj, generalului Ioan Talpeº.

În umbra marelui Hidalgo, condiþia de a fi, din întâmplãrile unui istoric militar, 1978-1989. Rememorãri

Breviarul lui Talpeş

Page 108: Destine Literare Oct. 2013

consemnate de Horia Alexandrescu?, ed. Vivaldi, Bucureºti 2009, vo. I, 251 p. ºi în?Breviar laic?, ed. Militarã Bucureºti2010, 255 p., Talpeº pune în umbra cam tot ce s-a publicat despre dictatura de dezvoltare a lui Ceauºescu, anul 1968,deceniul 1978-1989, revoluþia din 1989 ºi tranziþia spre vest. Cãrþile lui se deosebesc de cele ale fostei elite a PCR, cumse deosebea poziþia lui Schellenberg faþã de psihologii americani, în comparaþie cu bâlbâielile fostei elite a Reich-ului.

1968 a fost anul în care România refuza sã participe la ocuparea Cehoslovaciei de cãtre Pactul de la Varºovia ºi câºtigãsprijinul occidentului timp de un deceniu de bunãstare ºi de prestigiu în lume. Ruºii sunt însã ºocaþi de trãdareasubalternului ortodoxo-comunist Ceauºescu, dar încep ºi ei sã trateze în secret cu aºa ziºii imperialiºti vest germanii. Dupãsuccesul acestui contact “back channel” Brejnev începe prin KGB tratative ºi cu anglo-americanii, cu care avusese bunerelaþii în rãzboi. Dupã ce Hitler ºi Stalin ataca Polonia, Anglia începe rãzboiul numai cu Germania, URSS-ului nici nu s-apus problema unei declaraþi de rãzboi. Cãrþile de istorie trec cu vederea ºi azi duplicitatea.

1978 a fost anul în care SUA oferã României ºansa integrãrii în economia liberã cu ajutorul a 170 miliarde $. Dictaturade dezvoltare era un fel de cantonament, de ascetism planificat în care printr-o acumulare primitivã de capital, economiase antrena pentru a ajunge la nivelul de a concura în lume. Oferta, o recunoaºtere a succesului economic ºi diplomaticromânesc, e însã respinsã de Nicolae ºi Elena Ceauºescu exact în momentul în care KGB-ul începe tratative secrete cuSUA. Aºa cã România e datã brutal la o parte ºi Calul Troian din Lagãrul comunist devine Polonia. ªi faptul cã 1978 esteales papa polonezul, Fericitul Ioan Paul ÎI, e de bun augur pentru cei care luptau împotriva ereziei marxiste ºi pentrudrepturile omului. Apoi Moscova sub Gorbaciov renunþa la Rãzboiul Rece, marxism, Lagãr, Cortina de Fier ºi în 1989 începo nou era istoricã.

1978-1989 e un deceniul dezastruos din cauza miopiei conducerii statului privatizat de Nicolae ºi Elena Ceauºescu. Eiintrã în conflict ºi cu vestul ºi cu estul, care se rãzbuna. Vestul pe faþã, economic. KGB-ul, mai subtil, îl pune pe omul lor- generalul Pacepa sã fugã în USA ºi sã compromitã comunismul din România. În timpul ocupaþiei, serviciile secrete erauconduse de ruºi. Pacepa pus de atunci pe orbitã de KGB era 1978 adj. DIE. Vânat de toþi, Ceauºescu nu mai înþelegelumea, nu mai poate evita dezastrul din dec. 1989 ºi reinstalarea controlului Moscovei la Bucureºti, Chiºinãu ºi Cernãuþi,care ca dupã 23 august 1944, se face cu ajutor din vest.

1989 a fost anul în care succesele dictaturii de dezvoltare se degradeazã în democraþia originalã ...?Nu ne fura saucumpãrã alþii þarã! Noi? romanii? suntem cei care ne lepãdãm de ea. ªi asta o facem în fiecare zi, necontenit, de douãzecide ani, de ruºine de a ne fi eliberat de comunism. Alþii. Ne vom desprinde de aceastã stare, se pare, chiar când vom aveacurajul sã-i întrebãm, pe ultimi eliberatori, de ce ne-au bãgat în ºi mai mari nevoi. Securitatea? Fiecare þarã îºi creºte ºipregãteºte câinii de pazã, cãrora le ºi garanteazã condiþiile pentru a-i asigura Ordinea. Când Ordinea este schimbatã, prinacordul ºi cu participarea câinilor, atunci aceºtia încep sã se transforme în lupi. Aºa s-au petrecut lucrurile ºi în România,începând cu decembrie 1989. (Breviar, p.36, 32)

În ceea ce priveºte întâlnirea lui Gorbaciov cu Fericitul Ioan Paul ÎI la Roma ºi cu Bush la Malta:?o completareesenþialã? soarta României a fost convenitã pe relaþia dintre Paris ºi Moscova?, la întâlnirea de la Kiev dintre Gorbaciovcu Mitterand, în anul 1989, cad s-au stabilit ºi?cadrele de evoluþie a României?. (Hidalgo, p.202) ªi e foarte bine cã nu s-au amestecat americanii. Pentru a nu lãsa nici un dubiu în aceastã privinþã, a teoriei conspiraþiei?? Nu este nimic maidezastruos, în existenþa unui popor, decât momentul în care ajunge sã creadã cã minciunile altora sunt adevãrurile lui.Priviþi la momentul decembrie 1989 ºi la anii care au urmat!? (Breviar, p.51)

La aceste evenimente istoricul Talpeº cu doctoratul?Diplomaþie ºi apãrare. Coordonate ale politicii externe româneºti,1933-1939?, ed. ªtiinþificã 1980/88 (30.000 ex. epuizate în 10 zile), este într-un fel sau altul implicat ºi le analizeazã acumacu experienþa unui viceprim-ministru, general de corp de armatã, ºef de Intelligence Service ºi cu detaºarea unui filozof alistoriei ºi literat. Rezultatul sunt cãrþi, deja epuizate, care s-ar citi cã cele poliþiste, dacã nu ne-ar împiedica seriozitateainformaþiilor, tezelor ºi a unei bibliografi remarcabile. Multe lucrãri de doctorat sunt sub acest nivel.

Dupã toate probabilitãþile istoria oficialã va fi rescrisa pe mãsurã ce vor apare volumele colaborãrii Talpeº /Alexandrescu, ele vor scoate la lumina ceea ce este în penumbrã. Iatã cuprins vol. I. Cap.: 1, Stuttgart 1985 - CongresulMondial de Istorie; 2, Sfârºitul începutului ºi începutul sfârºitului; 3, Între trãdare ºi cacealma? strategicã. LovituraMoscovei; 4, Sfidarea?marelui Urs?; 5, Doctrina Brejnev, ultima strigare; 6, Soarta României, nu la Malta, ci la Kiev!; 7,Proiectul lui Ceauºescu venea de la? Carol II-lea!; 8, Berlin? august 1989, la 50 de ani de la semnarea pactuluiRibbentrop? Molotov; 9, Intre?Stihiile trecutului? ºi Rãzboiul stelelor?.

Dacã autorul continua dezvãluirile?din umbrã marelui Hidalgo? ºi publicarea originalelor ideii, a meditaþiilor de filozofiaistoriei, privind soarta romanilor,?literatura noastrã post dictatoriala (dupã cum remarca Astalos) îºi rotunjeºte conturul,oxigenându-se. ªi avem mare nevoie!?

Pentru a înþelege?... Hidalgo? este necesarã dacã nu chiar obligatorie lectura?Breviarului?, pentru el ne dezvãluiWeltanschuung-ul filozofic ºi literar mai puþin obiºnuit al autorului. George Astalos de la Paris vede în modul sãu deabordare a realitãþii în general ºi a celei româneºti în special un paralelism cu?Inconvenientul de a te fi nãscut? a lui EmilCioran. Talpeº e autohton, departe de pesimismul lui Cioran în exil, chiar atunci când constatã la contemporani sãio?incredibilã stare de delãsare ºi nedorinþa de asumare a propriei condiþii actuale ºi viitoare? (Breviar, p.255)

Notiþele lui scrise parcã în fugã, rar depãºesc 10 rânduri, sunt rezumate de articole sau chiar de cãrþi. În cel mai rãucaz sunt fotografi spontane fãcute cu blitzul, mai uºor sau mai greu de decriptat. Unele sunt caricaturi pline de umor negru.Centrul de greutate a meditaþiilor este însã soarta þãrii pentru cã patriotismul este un?defect profesional? al militarilor. Cumar putea ei altfel sã serveascã patria chiar cu preþul vieþii?

În Breviar, cele circa o mie de idei sunt intenþionat nesistematizate pentru al obliga pe cititor sã facã o ierarhizareproprie. Bineînþeles cã se poate începe cu Dumnezeu ºi transcendentã. Cu Vechiul ºi Noul Testament. Cu popoare

106

D Lestine iterare

Page 109: Destine Literare Oct. 2013

imperiale, de limes ºi barbare. Cu ortodoxia ºi occidentul? România: Occident refuzat ºi Orient refulat reprezintã cele douãdeterminãri ale unei existenþe în care? negãsindu-ne mãsurã? vom sfârºi prin a ne pierde identitatea?. (p.189)

Cu vede autorul situaþia de astãzi a românilor?? Dupã 1989, înstrãinarea a ajuns sã li se prezinte a fi singura lorºansã?? pentru cã?? Rãdãcinile neamului nostru se vãd în alegerile pe care la face. Mã doare crunt nevoia lui defanarioþi?? ºi continuã pe aceastã idee?? Astãzi, accesând modelul european, am ajuns sã ne alegem ciocoii, sperând cãvor ajunge sã fie obligaþi la condiþia de fanarioþi controlaþi ºi judecaþi? (p.8,86,34)

Bãnãþeanul Talpeº se face ºi purtãtor de cuvânt al ortodocºilor din Transilvania, care terorizaþi de unguri de o mie deani nu pricep nici acuma de ce pânã în 1863 au avut statutul de? toleraþi?, nu aveau? dreptul de a se instala în oraºe, dea construi biserici din piatrã ºi a-ºi face case din acelaºi material?. Mai mult chiar, situaþia de azi a tuturor greco-ortodocºilordin UE nu numai cã-i foarte apropiatã de cea din trecut, dar?? Avem ºi noi dreptul mãcar la un rãspuns?? Cine sã ni-l deadacã ai noºtri (cei care se pretind ºi chiar i-am ales a fi aºa) nici mãcar nu ºtiu a întreba (la C.E. de la Strasbourg)? (despreromani ºi cei care se pretind a fi)? (Breviar, p.20).

Bazându-se pe succesele dictaturii de dezvoltare în colaborare cu vestul, Ceauºescu ºi ortodocºi lui moldovalahi s-aufolosit o scurtã perioadã de timp de o oare care libertate generatã de destinderea de dupã ridicarea anatemei dintre ortodocºiºi occidentali, dupã Conciliul Vatican II, pentru a realiza la Bucureºti o a patra Romã. Un proiect istoric fãrã nici o ºansã derealizare.?La ortodocºi, dupã ce li s-a rãpit Constantinopolul, iar cea de a treia Romã a eºuat în retardãri feudale, se continuarãtãciri confesionale prin negãri doctrinare, pendulari între vest ºi est, pânã la poarta Pacificului.? (p.159)

Ideea construirii Casei Poporului ºi Mântuirii Neamului existã deja sub regele Carol II, ºi era reverenþã fãcutã Parisului,Occidentului, iar cea a Bizanþului dupã Bizanþ e încã ºi mai vechie, exhaustiv analizatã pe toate fetele de Nicolae Iorga,era o plecãciune Orientului. Pentru cã ºi la moldovalahi? Între? virtute ºi? toleranþa? s-au consumat acuplãrile, decuplãrileºi confruntãrile dintre români ºi helenici? latini? ºi? bizantini?, catolicism ºi ortodoxism.? (p.203)

De aceea nu-i de loc surprinzãtor cã proiectele dâmboviþene, demne de El ingenioso Don Quixote de la Mancha deMiguel de Cervantes, care numi aparent aparþin lui Nicolae ºi Elena Ceauºescu, s-au izbit de rezistente, chiar atunci cândera vorba numai de mori de vânt propagandistic. Atât Roma, a doua Romã, Constantinopolul, a treia Romã, Moscova, câtºi neoprotestanþii anglo-americani, nu puteau tolera în nici un caz un experiment greco-ortodox, pentru cã ar fi fost un pasînapoi în misiune lor sfântã de a refacere unitatea creºtinã a lui Iisus Hristos.

Pe de altã parte, o dictaturã de dezvoltare capabilã sã scoatã o þarã ortodoxã din mizerie, o a patra Romã în Balcani,submina autoritatea Moscovei ºi periclita legãtura ei directã cu fraþii lor sârbii ºi bulgãrii. Cu toate cã sunt urmaºii au Romei,de la Marea Schismã, ortodocºii moldo-valahii sunt de o mie de ani în lanþurile grele ale duhovniciei ºi sobornicieimoscovite ºi constantinopolitane, care ca ºi panortodoxia ºi panslavismul, de datã mai recentã, sunt toate incompatibilecu aspiraþia romanilor la independenþa ºi la o afirmare pe plan mondial în afarã tutelei celei de treia Romã. Sub Ion Iliescu,1989-2004, vizitã a papei Iona Paul ÎI a fost exclusã. Steaua polarã (roºie) era Moscova.

Singura cale de emancipare naþionalã ºi socialã, proiectul Corifeilor ªcolii Ardelene, Unirea cu Roma, este strictinterzisã de Moscova ºi neînþeleasã la Bucureºti pentru cã numai cultura occidentalã a trecut Carpaþii. Nu ºi teologia.Izolarea de Roma, în calea tuturor relelor ºi mereu sub vremuri, cum ne spune cronicarul, l-au condus pe Cioran lapesimismul caracteristic mai tuturor exilaþilor, începând cu Ovidiu trist la Pontul Euxin, ºi pe Talpeº la prudenþa faþã desensibilitatea, comportamentul religios ale ortodocºilor, nu de rare ori complet absurd.

Cum ar putea fi altfel, dacã trãdãtorii comunismului, generalul M. Pacea, Mircea Rãcea nu, Nicolae Militari suntreabilitaþi ºi revoluþionarii din dec. 1989, mai ales þiganii, sunt promovaþi. Þigãnia statului este oricum la ordinea zilei, eadau deja tonul în toate, de la normele de comportament la manele.?Dacã nu mi-ar fi fost dat sã trãiesc dupã 1989, n-aº fiînþeles cât de mare a fost Ion Budai-Deleanu. Ce opera fabuloasã este?Titanic? ºi ce se poate, prin timp, întâmpla, cu noi,cei de la est de Huron Hásza.? (Breviar, p.174)

Ideea degradãrii statului român o regãsim ºi când autorul se referã la meseria de spion, care sunt eroi nu numai înromane ºi seriale. Pentru cã el o cunoaºte din proprie experienþã??Vreþi sã mãsuraþi gradul de aderenþã ºi susþinere a ideiide stat? Priviþi cum sunt tratate ºi asumate noþiunile de spion ºi spionaj. Cât despre purtãtorii acestor atât de onorabile ºinobile îndeletniciri, numai în? ºi ai României sã nu fi. Deºi, priviþi, la spionii altora care fac cariere impresionante. Desigur,pentru alþii, în aceastã þarã a nimãnui.? (p.174)

Rezultatul,?o þarã din lumea a treia nu putea produce decât cetãþeni de condiþia a treia. Spre asta a ºi fost îndreptatãºi ajutatã România, în periplu actual european. (România, 1989, ºi romani ca experiment, 2009)? (p.16), pânã cândpreºedintele ºi patriarhul încep dialogul în vedera unirii cu Roma ºi romanii vor ieºi din cercul vicios, subdezvoltare,dictatura, revoluþie, haos, democraþie, subdezvoltare, dictatura, revoluþie, haos?

ªi pentru cã în Europa de vest confuzia sã fie totalã, cei aleºi merg atât de departe pe urmele fanarioþilor, cã pe ex-regele care a predat comandantul armatei inamicului, pe spionii trãdãtori, pe þiganii care îi compromit, îi supun paradoxal,politic corect, unei discriminãri pozitive cu spaga ºi comision. Trãdãtorii strãini de neam ca ºi ºi þiganii sunt reabilitaþi,recompensaþi, li se retrocedeazã palate ºi aur, primesc certificate de revoluþionai, scutiri de impozite, spaþii comerciale,teren agricol ºi intravilan, sinecurã ºi decoraþii. Comportamentul absurd e o formã de neputinþa ºi automutilare a celor, carenu mai vãd luminiþa de la capãtul tunelului. Numai cu ajutorul literaturii absurde mai pot fi înþeleºi Lunatecii lui Vinea dinBucureºti. Urmuz se sinucide la ºosea, Ionesco ºi Tristan Tzara fug în absurd la Paris.

Acest exotism oriental a la Don Quixote pune însã nolens volens la îndoialã voinþa ortodoxiei moldovalahe de a seadapta raþionalitãþii statale din occident, normelor ºi valorilor romano-catolice. Mai ales cã vizita Fericitului papa Ioan PaulII la Bucureºti, mai 1999, mâna de ajutor întinsã generos de Roma, a rãmas fãrã rãspuns.

Bremen, 23 octombrie 2011

107

D Lestine iterare

Page 110: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

108

MEL

AN

IAR

USU

CA

RA

GIO

IU (C

AN

AD

A)

AMALGAM CITADIN

Când m-am întors în seara-aceea acasã,Împovãratã ca albina-n stup,

Purtând trei ciori ºi o voaletã deasã,Cãlcând, zburând, de parcã n-aveam trup,

În staþia de tramvai, ca o ofrandã:Un braþ de flori sta-n coºul de ciment...

…………………………………………………..(EA s-a prelins cu talerii spre-ai sãi,

Uitând, striviþi de soare, bãlanii ghiocei...)II

Sub ultima cortinã a zilei ce încã odatã moare,Un tremolo-n conturul de blocuri se-mpleteºte;

Miresme de uman, de fructe din balconMã-nvãluie spiral... Tam – tam ºi decibeli...Toþi,,ghioceii serii” pe haine mi-au zburat ;

În clinchet se mai cern ºiMi-au pãtruns în palme, într-un refuz, în creier...……………………………………………………..Mi-e dor de-o amintire platonicã ºi-un greier...

Timiºoara, 1985

CÂND MÃ LAS UITÃRII DE SINE

Ca o apã limpede, Somnul mã pãtrunde:

Întâi îmi adorm mâinile,Apoi adorm dantelele pernei,

Draperia, ºiDobi – mustãcios.

Se deschide o uºã,Se desface o scarã spre înalt

ªi urc,Urc...

Scara fuge vertiginos în jos.Ridic genunchii fãrã spor;

Vântul mã respinge...Acum sunt popria mea camerã

ªi simt inutile atâtea cutii...De ce cântã toate?

Cineva se rãsteºte: - Astãmpãrã-te! Mã desveleºti!

Timiºoara, 1981

CÃDERE LIBERÃ

Sunt în cãdere liberã;Coarda care mã þinea legatã

A început sã se deºire…

Încet, am perceput cã alunec;Am simþit apoi tot mai mult,

Tot mai accelerat,Tot mai aproape… pãmânt…

Mã simt bine plutind;Nu mã gândesc spre… unde?

Clipa conteazãÎn starea mea de fãrã þel …

Laval, 2011

ZÃDÃRNICIE

Lui George Bacoviaªi scrie ºi rupeHârtia smolitã

Cu semne bizare,Sub rime strivitã,

. . . . . . . . . .ªi scrie ºi rupe…

ªi rima se cernePrin sita tãcerii,

Clipind electronicDin tâmpla uitãrii.ªi rima se cerne…

ªi scrie ºi rupeHârtia cernitã,

Cabalice semne,Pecete smeritã.ªi scrie ºi rupe...

Timiºoara, 1981

TOT AMALGAMAT

Cãrþi, scriitori, personaje,Albume, cuvinte de vrajã

CLIPE DEÎNSINGURARE

POEME

Page 111: Destine Literare Oct. 2013

Stau drepte în rafturi sculptate:Puþin aici, mult în eternitate...

Bing-bang clopotesc aniiªi clopoþei de ger;

În bing-bang râd castaniiCu palmele spre cer.

Se rãscolesc arginþi Sub chiciuri de dantelã Iar pomii stau cuminþiªi gravi, ca o capelã.

VISELE TOARSE

Visele toarse, ce frumos le-am pus,Deºi nu stau înºirate pe fus...

E greu sã faci, dar e uºor de spus;De-abia le-ai prins ºi iute s-au ºi dus...

S-au desfãcut de tortul de pe fusCând Parcele gând rãu vieþii i-au pus

ªi, efemer, din viaþã ai apus.

Eºti diafan, te simþi un fulg pe sus,Câtime materialã cam în plus;

Sã mai trãieºti te-ndeamnã un dor nespusªi-un cântec pur, de lebãdã- n apus ...

CERC

A cãzut un server...Întunericul a umplut o lume;Lumea s-a dat peste cap!

Capul s-a sfãrãmat,Sfãrâmãturile au,,cãzut” în cosmos,

Cosmosul le-a acceptat, instantaneu.Instantaneu s-a produs o scânteie,Scânteia a furat o trenã albãstruie...

Albastrul din înalt îmi prezice eºecul;Eºecul meu poate deveni victoria ta.

Acea victorie, neaparat, urcã...propulsându-te, ...virtual.

Tot ce urcã se desprinde de lest.

Lestul provenea ºi el dintr-o stea,Nu o stea oarecare, ci aceea, în care

se plãmãdise computerul... Laval, 2008

SEMINÞE SÃRATE

Pe gardul de nuiele împletitCu fire lungi ºi albe de spaghete,

Se caþãrã ca iedera pe zidLujeri de tâlv înebuniþi de sete.

De sub o brazdã rãsturnatã strâmb,Sub maldãrul de ierburi otrãvite,Un ºoricel de catifea – un bumb,ªi-a scos mustãþile mucegãite.

„Ce bune sunt seminþele” ºi-a zis,„Cãmãrile-s aproape saturate,”

„ªi-acolo gãsesc hranã-n mod precis,”„Dar nu îmi plac... seminþele sãrate!”

TRIOLET

Un corb – hlamidã neagrã pe schelet,Cumpãnitor, pe-un stâlp de telegraf,Pare-un insemn de lângã-un epitaf,

Un corb – hlamidã neagrã pe schelet.

E plin de sine; mediteazã grav,Deapãnã lent un ev ce merge încet;

Un corb – hlamidã neagrã pe schelet,Cumpãnitor, pe-un stâlp de telegraf.

APRINSE

Motto: O lacrimã pe un obraz,Un benghi strãveziu de necaz

Un bob de rouã, un topaz.Pe-al verdelui smãlþat zaplaz

Privea în dorul lui nespusCu jind, la carul cel de sus,Ce-l legãna pe prinþul Ra(Cu fir de aur în manta),Indrãgostit de Luna sa.

-,,O soare, aº vrea sã fiu a ta!,,Doresc doar tu sã mã ridici

,,Cu gingaº braþul tãu, de-aici.,, Sã nu mã uiþi într-un ocean

,, De alte picãturi. In van,,Te-aºtept cu prime scânteieri

,,De primãveri ºi primãveri!

-,,Nu vreau pe nimenea de-aici;..N-au strãlucire! Sunt pitici!

,,Când galeº mã priveºti o clipã,,Atunci tresar! Se infiripã,,Acea scânteie de iubire;

,,Eºti tandru, iubitor din fire,,,Trimiþi bezele, eºti galant...

-,, Primeºte-mã, mã frâng în neant!,,De la-nceputuri, sper mereu:

,,Fi-vei, oare, vreodatã-al meu?Timiºoara, 1972

109

D Lestine iterare

Page 112: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

110

VIO

LETA

SAVU

(RO

NIA

)

Etimologic, originea cuvântului apocrif provine din cuvântul grecesc „apokryphos” careînseamnã „ascuns”. În 2012, la Editura Eikon (Cluj-Napoca), preotul poet Dumitru Ichim dinKitchener, Canada, a publicat un volum nou de poezie „Psaltirea apocrifã a dreptului Iov”,care beneficiazã ºi de o graficã excelentã! În titlul ales se amestecã modestia cu îndrãzneala.Este o cutezanþã sã cuprinzi în titlul unei cãrþi cuvântul „psaltire”, pentru cã în acest fel facirecurs la lucrãri monumentale religioase, la Psaltirea lui David, la interpretarea ei în cheie liricãde cãtre Mitropolitul Dosoftei („Psaltirea în versuri”) dar ºi la alte scrieri duhovniceºti. Însãadjectivul adãugat, „apocrif”, scoate în evidenþã adevãrata trãsãturã de caracter a autorului,modestia. Identificarea cu „dreptul Iov” subliniazã ºi mai mult aceasta. Rezultatul este cã titlulne sugereazã cã avem în faþa noastrã o culegere de imne/ poezii religioase (psalmi) care, înimaginaþia autorului, ar fi putut aparþine personajului Iov din Biblie. Epitetul „apocrif” are ºi altesensuri, cãci chiar scrierea din Vechiul Testament, „Cartea lui Iov” a fost când contestatã, cândacceptatã canonic. ªi etimologia cuvântului Iov este importantã, numele Iov însemnând „celcontestat, cel neliniºtit, cel tulburat”, în limba ebraicã mai înseamnã „unde este Dumnezeu”.Într-adevãr, în prima secþiune a cãrþii (care oferã ºi titlul întregului volum), în poeme care îlaºeazã în ramã pe Iov, poetul îºi mãrturiseºte propriile suferinþe ºi frãmântãri interioare.Cãutãrile de Dumnezeu ale lui Iov, dacã nu sunt întocmai identice, indiscutabil, sunt similare.De altfel, chiar prefaþatorul (un exeget al poeziei lui Dumitru Ichim), criticul literar Aurel Sasu,ne avertizeazã: „Psaltirea apocrifã a dreptului Iov este o tulburãtoare pledoarie pentrudeschiderea omului spre desãvârºirea, veºnicia ºi deplinãtatea lui cu Dumnezeu.”

Pe lângã frumuseþea versurilor, scrise într-un limbaj cu influenþe din scrierile literare arhaicesau liturgice, valoarea cãrþii este ridicatã ºi de rolul ei educativ asupra cititorului. Mici lecþii decatehezã, câteva poeme atrag atenþia asupra faptului cã Iov simbolizeazã inocenþa (curãþeniasufleteascã) ºi este un model de învingãtor în lupta acerbã dintre bine ºi rãu. Defãimãrilesuportate, suferinþele ºi rãbdarea lui Iov le prevestesc pe cele ale lui Iisus Hristos: „Mã doareprecum lemnul/ sub dinte de gealãu,/ iscoditorii care vin ca sã mã vadã,/ iubirii Tale când îi sarla sfadã/ cã ai simþi plãcere/ în bici pentru cel rãu/ ºi rãzbunãrii Tale c-aº fi semnul.// Mã doarepânã în rãrunchi,/ cã dupã fierea lor ce clocoteºte grabnic/ îþi pun în mânã furcã ºi harapnic!//Cum mã luai odatã pe genunchi/ ºi mã sãltai pe el zicând cã-i ºea,/ Te-mbrãþiºam ºi Te pupampe faþã;/ sã nu ne prindã mama în hârjoanã,/ mã mângâiai pe pãr/ fãcându-mi semn: cuminte!/ºi Te duceai la locul Tãu/ ca zugrãvit dintotdeauna în icoanã!// Preabunul meu Pãrinte, de cesunt rãi ºi-þi mâzgãlesc/ iubirea Ta cu hula rãzbunãrii?/ I-auzi cum clevetesc/ la colþ de iarmarocnecazul meu?/ Cu câtã poftã-n buzele betege/ îºi sug chiºtocul din cucuta urii:/ «Nu-l iartãDumnezeu/ cã numai fãrdelege/ avea pe mâini ºi-n cufere:/ sã sufere, sã sufere!/ Dreptãþii Lui– cu spurcãciuni ºi zoaie, cotonogeºte-l Savaoate ºi-l ogoaie/ pedeapsã!»// *** // ªi dincolo deMarea Moartã/ pe Iov cel Nou duceau la rãstignire/ de crunta-i blasfemie ºi cuvântu-i greu/ cãs-a numit pe sine Dumnezeu,/ dar altfel, care pe toþi iartã,/ iubind pe oameni fãrã de mãsurã/ ºineºtiind,/ chiar ºi pe cruce, cum sã facã/ pe Dumnezeu sã tacã,/ îi îndesau buretele în gurã,/pânã-n gâtlej/ cu patimã ºi urã.” Iov nu este ferit de ispite dar are de partea lui ºansaspovedaniei. Iov uneori se tânguie sau se întâmplã cã „Chiar inima l-a pãrãsit pe Iov”. Poetulºi Iov, într-o frãþie, se tem de boldul morþii, dar nu de moarte se tem ei, ci de a nu fi prinºi

Recenzie la PSALTIREA APOCRIFÃ A DREPTULUI IOV

Un Ioval zilelor noastre

Page 113: Destine Literare Oct. 2013

nepregãtiþi sufleteºte la sosirea ei. Iov, ca alter ego al poetului, rememoreazã patimile lui Hristos,regretã neputinþa de a alina suferinþele Mântuitorului, se luptã pentru mântuirea sufletului, „râvneºte”la „ne-umbrã”, aspirã sã fie învãluit de lumina taboricã, iubindu-L pe Dumnezeu ºi închinându-i zi ºinoapte ode sau rugãciuni: „Pe când se ruga Iov/ a vãzut la rãscruce/ pe Fiul Omului/ cãzând primaoarã sub cruce./ Închise ochii ºi, oftând, tot largul/ se prãbuºi alãturi, în genunchi,/ apoi amândoi seridicarã sã-nalþe peste lume/ catargul.” Fireºte, catargul semnificã Sfânta Cruce. Chintesenþã a vieþiicreºtine, taina euharistiei este cuprinsã într-o poezie cu aurã de legendã, care relateazã despre cumpotirul folosit de Iisus la Cina cea de Tainã ar fi ajuns în lutãria unde Iov a fost îngropat. Desigur,„Povestea lui Iov în oglindã” este o poezie metaforicã, o alegorie care-ºi meritã atributul de „apocrifã”.

Dumitru Ichim este un poet metafizic ºi vizionar iar în ce priveºte stilul este un maestru almetaforelor. Prin acestea sunt revelate trãiri de o intensitate aparte, aºa se întâmplã în texte precum„Vinovat pentru aripi” (poem care dã titlul celui de-al doilea subcapitol) sau „Înaripatele pietre” în careeste exhibatã sensibilitatea ieºitã din comun a autorului.

Dacã ar dori neapãrat, Dumitru Ichim s-ar desfãºura cu uºurinþã ºi-n stilul modern mai frust ºiabraziv; în „Globalizare” prezintã cu finã ironie lumea modernã ca un Turn Babel: „Deasupramormântului au zidit o bisericã,/ deasupra bisericii au zidit o sinagogã,/ deasupra sinagogii au zidit omoschee,/ deasupra moscheii au construit un spital,/ deasupra spitalului au construit un zid,/ deasuprazidului au construit o ºosea./ Apoi, cetatea a fãcut zidului cartiere:/ cartierul creºtin, evreiesc ºimusulman,/ cartierul de limbi clasice – cartierul latin ºi cartierul grecesc,/ cartierul de naþii – cartierularmean, românesc, rusesc etc./ Epidemia de ziduri continuã/ ºi toatã populaþia globului a intrat înpanicã/ rãspândindu-se vestea/ cã, de fapt, mormântul era gol.”

Cartea se încheie cu capitolul „Greierul din vatra lumii” care cuprinde poezii diafane, adevãratefulguraþii ale clipei. Unele dintre ele, prin tandreþea lor infinitã, se adreseazã copiilor ºi îndeosebicititorilor cu inima curatã. Dintre cele mai frumoase, este ºi poezia cu respirare testamentarã, „Bilet”:„Când vei gãsi aceste cuvinte,/ eu voi fi departe,/ dincolo de viaþã ºi moarte,/ dincolo de crin, dincolode nea./ Cheia, de data aceasta,/ am ascuns-o sub stea./ Ca sã nu te sperii de plecarea mea,/ lângãoleandru – niºte ºoapte/ dintr-o poveste pretinsã,/ iar pentru frica de noapte/ þi-am lãsat la fereastrã/gutuia lunii aprinsã.”

Mai mult sau mai puþin evident, Dumitru Ichim este un poet reflexiv, a cãrui mãrturisire (liricã) arputea suna aºa: „Iov c’est moi!”

Vasile Mic

111

D Lestine iterare

Page 114: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

112

DO

REL

SCH

OR

(IS

RA

EL)

* Unul care-i veºnic indignat va gãsi întotdeauna motiv sã se indigneze.* E greu sã-þi imaginezi cã alþii sunt mai deºtepþi decât tine?* Îl compãtimesc, dar nu foarte mult...* Mie nu mi s-a testat IQ-ul niciodatã, aºa cã s-ar putea sã-i depãºesc pe “cei mai inteligenþioameni de pe pãmânt” (Beatrice Vaisman).* Nu vreau sã mai aºtern nici un rând... ªi nici patul.* Trebuie sã fii amorezat lulea ºi beat turtã sau gol puºcã ºi rãcit cobza ca sã mergi pânã înpânzele albe.* Se poate bea vinul nou dintr-un butoi vechi, dar e mai bine invers.* Care e pluralul de la bikini?* Copiatul la matematicã te face sã fii atent la problemele celorlalþi (notatã de Liviu Marcu).* “Când primii americani au ajuns pe lunã, au gãsit alþi americani”.* Frumuseþea e trecãtoare, prostia e stabilã.* Revoluþia Francezã a ucis un rege ºi s-a ales cu un împãrat. Cea rusã a ucis un tar ºi aînscãunat un despot. Ajunge!* Dumnezeu e mai deºtept decât noi... El nu crede în minuni.* Dacã eu am mâncat doi pui ºi tu nici unul, înseamnã cã s-a consumat un pui pe cap de locuitor(Mircea Radu Iacoban).* “Legile ambigue trebuie respectate întocmai...”.* Nu mulþumi pânã ce nu înþelegi totul!* Omul nu se simþea prea bine, deºi avea origine sãnãtoasã...* Nu e bine sã judeci o carte dupã copertã ºi nici oamenii dupã nas (Andrei Bacalu).* Sunt valori valoroase ºi valori nevaloroase... * Chiar dacã nu-þi place legea gravitaþiei, nu te arunci de pe casã numai ca s-o contrazici.

G R A V I T A Ţ I E

Dora Grozawww.cristinateodoragroza.blogspot.com

Page 115: Destine Literare Oct. 2013

113

D Lestine iterare

AN

CA

SÎR

GH

IE(R

OM

ÂN

IA)

I. CÂND VISUL ÞI SEÎMPLINEªTE…

În sfârºit, rulam pe larga arterãcanadianã Highway 401, careleagã oraºul Montreal de Windsorºi mã gândeam cât de puþini cona-þionali ai noºtri ºtiu cã în localita-tea aceasta cu puþin iz shake-spearian, cu sau fãrã nevestevesele, Canada coboarã pânã laparalele 42, adicã sub latitudineaRomâniei, spre exemplu. ªi totuºiCanada frunzei de arþar esteconsideratã o þarã nordicã, nu?Þinta noastrã era de data aceastaHamilton ºi apoi Câmpul Româ-nesc unde am ajuns exact cândîncepea programul celei de adoua zile, cum îmi planificasemîncã din ultima lunã a anuluiuniversitar, încheiat la Sibiu cu ofervoare neobiºnuitã tocmai da-toritã acestei þinte fascinante,râvnite de mulþi ani. De dataaceasta, visul mi se împlinea…

Aflasem cã din 1957 terenuldoritului sãlaº spiritual românescdin Ontario a fost achiziþionat prinaportul a 10 familii, care au fãcutîmprumut la bancã. ªi astãzi uniidintre participanþii la acel eveni-ment ctitorial povestesc cu recu-noºtinþã cã Guvernul Canadei,stat multicultural, a dat suma de65.000$ ca încurajare pentru oasemenea instituþie. Dupã cum îºiaminteºte George Bãlaºu, unuldintre ctitori, timp de decenii celmai activ dintre membri, prezent ºila ediþia 2013, la care a venit de laazilul, unde locuieºte actualmente,însuºi ministrul Multiculturalis-mului, Ms. Munro, a întors primalopatã de pãmânt la ridicarea

clãdirii principale. Aºezarea este pe cât de largã,

pe atât de binecuvântatã de Dum-nezeu ca priveliºte.”La CâmpulRomânesc suntem ca ºi acasã,/Înconjuraþi de arbori umbroºi,statui ºi flori,//Pârâul ºerpuieºteprin iarba-naltã, deasã/ Purtându-ºi tandru zestrea de cântece ºidor.//Ne adunãm ca prieteni, cabuni creºtini ºi fraþi/În caldele-anotimpuri ºi-n cele cu omãturi/ªine simþim cu toþii ca-n plaiuri deCarpaþi,/Cu Dunãrea ºi Oltul ºiMureºul alãturi.“, în expresia luiIon Segãrceanu din poezia LaCâmpul Românesc (Hamilton). Nune îndoim astãzi cã aceastã oazãde spiritualitate româneascã îºiare istoria ei, cu evenimente me-morabile, cu momente sãrbãto-reºti ºi perioade de umbrã. Spaþiulacesta mirific sub raport geografica sedimentat românismul cel maiautentic al diasporei americane. Ela atras personalitãþi prestigioase,gãzduind evenimente de poveste,provocând mãrturisiri incitante.Alex Cetãþeanu, preºedintele Aso-ciaþiei Canadiene a ScriitorilorRomâni, directorul-redactor alrevistei “Destine literare” dinMontreal, îºi amintea zilele trecutecu mândrie:”Prima datã am fost laHamilton în anul 1985 (!) si de maimulte ori de-a lungul anilor. Ultimadatã am fost acolo în anul 2007,cu bunul ºi regretatul meu prietenClaude Matasa ºi cu Tiberiu Cunia(sau Cunea - aromân, profesoruniversitar american, cel care apus la punct scrierea “cuniformã”).Se vor fi perindat în cursul aniloroameni de orientãri politice dife-rite, însã nici unul dintre ei cuteama de a-ºi exprima ideile într-oþarã a libertãþii ca aceasta. Con-

form opiniei lui Corneliu Florea dela Winnipeg, “la Câmpul Româ-nesc nu se poartã cãmaºa verde,nici cea roºie, ci a fost ºi rãmânedoar o rampã de lansare a rache-telor împotriva comunismului ºiantiromânismului.“

Am salutat la intrarea pe aleesteagul tricolor care gardeazã peo placã metalicã inscripþia preamodestã prin laconismul ei“Romanian Park”. Te opreºti apoila câte o troiþã, care aici, atât dedeparte de þarã, nu are o simplãîncãrcãturã decorativã, ci îþi amin-teºte de rolul pe care îl jucase eacândva în istorie, þinând loculbisericilor dãrâmate de duºmaniicredinþei ortodoxe. De mult visatãa fost clipa când am poposit, aºacum aveam apoi sã o facem defiecare datã când ne plimbam, laRotonda scriitorilor români în exil.Unii dintre cei care au emigratpeste Ocean neîndoios numaiastfel ºi-au salvat vieþile. Am cititcâteva cãrþi despre modul cumintelectualii români prestigioºi deorientare legionarã, dar nu numaiaceºtia, erau trecuþi peste graniþãde cãtre oameni specializaþi într-oasemenea operaþiune riscantã,dar izbãvitoare. În selecþia fãcutãalãturi stau la Câmpul Românesc:scriitorul Horia Stamatu (1912-1989), George Dornev (1909-1998), poetul Vasile Posteucã(1912-1972), diplomatul ºi scrii-torul Vintilã Horia (1915-1992),savantul în istoria religiilor ºiscriitorul Mircea Eliade (1907-1961), diplomatul ºi scriitorul AronCotruº (1891-1961), ca busturi înbronz executate de sculptorulNicãpetre, despre care am auzitvorbindu-se în ianuarie 2012 ºi laCenaclul care îi poartã numele de

RADIOGRAFIAUNEI SĂPTĂMÂNI INTERNAŢIONALE

DE CULTURĂLA CÂMPUL ROMÂNESC – HAMILTON

Page 116: Destine Literare Oct. 2013

la Toronto. La Câmpul Românesc luiAron Cotruº i s-a ridicat ºi osplendidã troiþã în preajma râuluitrecând leneº mai la vale. ªi noi l-amtrecut cu bucurie pe un pod ca sãajungem la Capela Adormirea MaiciiDomnului cu clopotniþã ºi cu altarpictat naiv. Acolo preoþii invitaþislujesc în rãstimpuri la reuniunileromânilor. Ne-am oprit ºi la scaunelebrâncuºiene, amintindu-ne de MasaTãcerii de la Tg. Jiu, scaune aºezateîn jurul unei pietre care are putereade a te reîncãrca energetic. Nu suntsigurã cã de la ºederea noastrãacolo, la piatra energizantã, ni s-acreat o stare atât de bunã, dar ºtiindcã organizatorii reuniunii anuale aSãptãmânii culturale din 8-13 iulie2013 au fost preotul dr. ºi poetDumitru Ichim ºi Dumitru Rãchitan,preºedintele Asociaþiei CulturaleRomâne din Hamilton, luminoºi îndisponibilitatea lor discretã, mereueficientã, îmi îndrept spre dânºiigândul meu de deplinã recunoºtinþãºi mulþumire. Nu întâmplãtor acel locpãrea vegheat de duhul eminescian,cãci nu departe de sala festivã esteplasatã ºi statuia lui Eminescu, bustde marmurã superb în visare,

realizat de Nicãpetre. M-a contrariatdiferenþa dintre expresivitatea asprãa busturilor celorlalþi ºi Eminescu. Mi-a venit în ajutor artistul plastic DoruCioatã, care mi-a explicat cã pentrusculptor datoria de a reprezentasimbol naþional care este Eminescudiferea de responsabilitatea asumatãla celelalte lucrãri, cãci pentru “poetulluceafãr” el trebuia sã se conformezecu imaginea pe care o are un poporulîntreg despre poetul romantic înidealitatea lui. Oricum aceastarãmâne lucrarea cea mai cunoscutãa lui Nicãpetre. Nae Ionescu (1890-1940), profesorul de logicã ºi filozofiela Universitatea din Bucureºti, care amodelat o întreagã pleiadã degânditori din perioada interbelicã, ºi-a gãsit ºi el locul cuvenit în sculpturadin marmurã a lui Nicãpetre.

În Canada conaþionalii noºtri revinla Câmpul de lângã Hamilton, deve-nit o simbolicã Mecca a românilor,pentru a participa la evenimentefelurite, indiferent de anotimp, daroricând cu aceeaºi ardoare a simþirii.Ion Segãrceanu evocã în versuriatmosfera de trãire naþionalã aacestui loc, în rãstimpuri simþit a fiînsãºi România în miniaturã: “La

noul ctitorit lãcaº divin/Rãsunãclopotul în ritmic ton:/Aici româniigrupuri, grupuri vin/Din Hamilton,Toronto, Burlington…// Se-nalþã-n jur,în graiul din strãbuni,/Cuvinte dulci,pulsând de voie bunã-/ E Câmpul totun freamãt de români/Încinºi de dorulde a fi-mpreunã… “(Zi de Paºte laCâmpul Românesc).ªi noi ne-ambucurat sã fim în miez de varã pentruo sãptãmânã împreunã, într-ofrãþietate cum rar mi s-a întâmplat sãsimt pentru personalitãþi necunos-cute înainte de acest eveniment, darcare nu au rãmas aºa ºi dupã el.

II. FILE DE CALENDARALE UNEI SÃPTÃMÂNI

CULTURALEROMÂNEªTI

Marþi, 9 iulie, 2013, când am intratîn sala de conferinþe de la Câmp,talentata traducãtoare MuguraºMaria Petrescu tocmai prezentamesajul de felicitare transmis deDoru Dinu Glãvan, preºedinteleUniunii Ziariºtilor din România, cuprilejul organizãrii unui astfel deeveniment cultural, invitând pe ceicare sunt membri ai UZPR dindiaspora sã scrie neobosit ºi sãtrimitã cât mai multe texte presei dinþarã ºi din strãinãtate. Tema aleasã,Verbul,,a fi’’ la români începe cupoezia, va fi aºezatã sub semnul luiMihai Eminescu, din a cãrui creaþie acitat prima strofã din Glossã, apoialtele. Gestul m-a impresionat, elamintindu-mi cã în Jurnal portughezMircea Eliade afirmã cã pentru unexilat a-l citi pe Eminescu echiva-leazã cu o întoarcere acasã. Ascul-tând versurile citate, simþeam cãreintrãm în spaþiul cugetãrii ºi simþiriinoastre fundamentale. Revenind laacelaºi mare poet, dar ºi ziarist, ea aprezentat cea mai recentã carte carea fost publicatã de eminescologulNicolae Georgescu, lansatã deUniunea Ziariºtilor Profesioniºti laMuzeul Literaturii Române dinBucureºti pe 28 mai 2013. Estevorba de O zi din viaþa lui Eminescu(28 iunie 1883) – dosar de presã,publicatã de Casa Editorialã „Floare

Dora Grozawww.cristinateodoragroza.blogspot.com

114

D Lestine iterare

Page 117: Destine Literare Oct. 2013

albastrã”, Bucureºti, 2013. Temadeloc indiferentã participanþilor astârnit vii comentarii în salã. A urmatun eseu despre poezia lui DumitruIchim, cu o punctualã referire laIdeograma sufletului meu, volumbilingv de versuri în traducereenglezã fãcutã tot de Muguraº MariaPetrescu. Cartea a fost publicatã laEditura Gracious Light, New York,2013, (127 pp). Ideea generalãexprimatã de traducãtoare esteaceea cã,,scos la ivealã sau lalumina textului dintr-un ungher tainic,pe care uneori nici el nu ºi-l poateexplica, Cuvântul la Dumitru Ichimeste contemplat, analizat, ºlefuitpânã la atingerea perfecþiunii ….”. Peo masã a sãlii erau frumos rânduitevolumele cu versurile vredniciei poe-tice a preotului, vrednicie care cereao lecturã revelatoare. Atât de departede þarã mi s-a pãrut tulburãtor sã serosteascã asemenea versuri vibranteîn grai românesc, dar ºi în traducereenglezã. Desigur cã, aºa cum seobservã tot mai adesea în peisajulcultural postrevoluþionar, poeþii noºtriau înþeles cã nu pot strãpunge barie-rele notorietãþii universale dacã nuasigurã versurilor o circulaþie în câtmai multe limbi strãine. Una dintreplachetele de versuri ale pãrinteluiera tradusã ºi în albanezã, spreexemplu. Nu lipseau nici poeziile so-þiei pãrintelui, plecatã la Bunul Dum-nezeu. Da, i-am citit numele, FloricaBaþu-Ichim, apoi titlurile La porþilesperanþei, Începutul speranþei…,tipãrite la Editura Arhidiecezanã,Cluj, 1996. Înainte de toate, chiar ºinumai aceste titluri m-au dus cugândul la sensurile date speranþelorde viaþã ºi celor de dincolo de ea.

M-a smuls din visare prelegereaintitulatã Clima spiritului românescdin afara României, în careConstantin Groza din Kitchner puneaaccent pe valorile spiritului naþionalla românii din þarã ºi la cei dindiaspora. Dupã aprecierea vorbito-rului, pãmântul ºi limba nu suntedificatoare, dar valorile spirituale,da. Operele create în strãinãtate suntparte a spiritualitãþii naþionale. Dupãultimele statistici, 13% dintre românitrãiesc în afara graniþelor, majorita-tea ingineri, medici ºi preoþi. O su-gestie este ca la Câmpul Românesc

sã se organizeze tabere de creaþie.Ceea ce conteazã este cã româniidiasporei mai pãstreazã conºtiinþade neam. Continuitatea o va puteaasigura publicarea pentru diasporã aunor cãrþi despre istoria poporului,despre personalitãþi importante alelui. ªcolile de românã din strãinãtateconservã spiritul românesc. Îmiamintesc titlul unei cãrþi, Limbaromânã fãrã profesor de AdrianaElena Rãducan, venind în întâmpi-narea celor care se iniþiazã în culturanoastrã naþionalã. Se experimen-teazã în þarã ºi dicþionare etnograficepentru diasporã, ca cel al lui CorneliuBucur de la Sibiu, în ideea pãstrãrii latinerele generaþii a unor noþiuni alevieþii tradiþionale româneºti.

Prof. Sebastian Doreanu ca isto-ric a prezentat cu multã grijã pentruamãnuntele semnificative o temãincitantã, Greva regalã, singuraîncercare de opoziþie la instalareacomunismului, manifestatã prin nesemnarea de cãtre Mihai I a unordocumente emise de Petru Groza cuguvernul sãu din 1945-1946. Dezba-terile care au urmat pe temeleprogramului nu au avut nimic formal,iar autorii au oferit cãrþi dupã fiecarelansare din calendarul manifestãrii.

1. CINE N-AR DORISÃ VADÃ CASCADA

NIAGARA?

Ziua de miercuri din programulsãptãmânii culturale de la CâmpulRomânesc a început cu o excursie laCascada Niagara, deliciul turistic ºimândria întregului continent ameri-can. Aºadar, a cincea cascadã alumii ca mãrime, dar prima ca debitde apã. Nimic din ceea ce înseamnãofertã comercialã nu a rãmas în zonaorãºelului nevalorificat, de la locuride distracþie, un jurasic parc, pânã laroata alb-lucitoare în soarele deamiazi, care îþi oferã imaginea celordouã pãrþi ale cascadei, cea ameri-canã ºi cea canadianã, privite de laînãlþime. Fãrã sã concureze pesuratele ei mai falnice de pe malulTamisei în Londra ori din capitalaFranþei, roata aceasta mi-a lãrgitpanorama priveliºtii chiar înainte de

a mã apropia de cascadã. Pretutin-deni, restaurante ºi terase cu preþuripipãrate. Nu m-am putut opri sã nuintru în Castelul Dracula, fãrã sã mãpot abþine sã judec pe cei care, cuinvestiþii minime ºi lipsã totalã defantezie, profitã de legenda româ-neascã, ei prosperând economic.Unde? În cealaltã jumãtate a Terrei,departe de þara noastrã. Scãpãm deacest purgatoriu al omeneºtilortentaþii, când, în sfârºit ne îndreptãmspre terasa de pe care se vãdpanoramic cascadele cu revãrsareaneostoitã ºi grandioasã a apelor.Observãm de pe malul canadianpodul ce face legãtura cu StateleUnite, spre Buffalo. Privim mai întâiCascada Niagara din spaþiul ame-rican, pe care eu o admirasem îniarna lui 2001.Desigur cã nici iarnapriveliºtea apelor îngheþate nu estemai puþin spectaculoasã, iar noapteaorga de lumini face loc fanteziei,tãindu-þi respiraþia de uimire. Varadã, însã, zonei întregi o cu totul altãspectaculozitate, susþinutã de naturaexuberantã. Spuza stropilor de apãaduºi de adierile vântului sau decurenþii de aer te surprinde plãcut peasemenea caniculã. Este greu sãalegi cãlãtoria cu vaporul pe subclocotul apelor ce se prãvãlesc de lamare înãlþime cu o constantã, covâr-ºitoare tenacitate sau intrarea întunelul din laterala cascadei. Da, înlimita timpului disponibil ne-am decispentru cea din urmã, cãci ea deschi-dea perspectiva fructificãrii energieiapelor de cãtre mintea umanã.Aveam ºansa unui mod special de ane apropia de cascadã, cu specta-colul ei grandios. Acolo am simþittotala nepãsare împãrãteascã anaturii, Mãria Sa, faþã de micimeaomului ca realitate cosmicã. M-asalvat de umilinþã cugetarea luiBlaise Pascal care definea omul cafiind doar o trestie, dar o trestiegânditoare. Cu greu mi-am desprinsgândul de lecþia Cascadei Niagara.Da, sãptãmâna culturalã de laHamilton va continua cu alte seripline de inedit în dialogul ideatic pemarginea unor probleme ale istorieinaþionale sau altele ardente alecontemporaneitãþii noastre.

***

115

D Lestine iterare

Page 118: Destine Literare Oct. 2013

1. VIAÞA BATE FILMULSerata din ziua de joi, 10 iulie

2013, a fost deschisã de DoinaUricariu. Ea nu s-a prezentat cadirector al Institutului Cultural Românla New York, nici ca scriitor, ci caromân “dornic sã întâlneascã peconaþionalii care fac ceva pentrulocul unde trãiesc. Din familia mea14 persoane s-au întors de lapuºcãrie într-o epocã de crâncenedecapitãri-continuã confesiunea ei- .M-am nãscut între oameni de maredemnitate. Pãrinþii s-au cãsãtorit fãrãsã se cunoascã. Mama mea învârstã de 20 de ani, studentã lamedicinã, basarabeancã orfanã,asistentã la Spitalul Colþea dinBucureºti, era ameninþatã cu depor-

tarea în Siberia. Ea o tratase pe AnaPauker, care îi va da ideea cã poatescãpa de deportarea în Siberia dacãse cãsãtoreºte. Se ºtie cã la Oarbade Mureº s-a petrecut o paginãepopeicã a Rãzboiului, iar Gheor-ghe, care supravieþuise acelui mãcel,dar era grav rãnit. Nu mai aveamaxilar ºi era internat în spitalulColþea. El a fost ales ca mire dintrerãniþii spitalului de profesorul cu carelucra domniºoara basarabeancã. S-au cãsãtorit, cu martori. Pe certificatnu apare semnãtura mamei. Audivorþat mai târziu ºi apoi s-aurecãsãtorit firesc. In 39 operaþii s-afolosit propriul os iliac cu care s-areconstruit organic maxilarul distrusal tatãlui meu.” Doina vorbeºte pebaza documentelor gãsite de ea.Dispensa datã de Regele Mihai a

fost importantã. De aceea, atuncicând, într-un târziu moment postre-voluþionar, Doina a plecat în strãi-nãtate, ea s-a dus glonþ la Versoix,sã mulþumeascã regelui pentru tot cefãcuse spre ajutorarea familiei sale.Intenþionând sã intre în þarã, Regelefusese refuzat de cãtre preºedinteleIon Iliescu ºi marcat de o asemenearespingere. De aceea ea publicã pe4 pagini în “România Literarã”, primulinterviu cu explicarea zilei de 23august datã de Regele Mihai. Urma-rea unei asemenea cutezanþe nu afost deloc idilicã. A început blocareaDoinei, care aducea informaþiile da-torate unui unchi al ei într-un docu-ment unic, cuprinzând pe generaliinoºtri din al II-lea Rãzboi Mondial.De aici cartea Maxilarul inferior, cupledoaria pentru monarhie, cãci,dupã opinia ei “meritãm sã fim înconcertul monarhiilor europene . Eucred în invincibilitatea individului,cãci omul sfinþeºte locul”. Scaraleilor, o carte a ei despre Basarabia,este o altã ranã a istoriei. “Prinpãrinþi-preciza ea- am deschis calespre rãnile istoriei. Am citit în Vaticandocumente care trebuie puse încontext. Dacã existã punte sprelume, pãrinþii sunt aceste punþi, ca ºipatria, o altã punte. Cred cã fãrãpãmânt un copac nu poate creºte.Sunt severã cu mine ºi cu ceilalþi. Ammai trecut de curând printr-o altãîncercare ºi dacã am scãpat estepentru cã probabil mai am ceva defãcut. În socialism era cenzurã, aºacã am avut sentimentul cã sunt unavion cu 4 motoare din care func-þiona doar unul. Când românii auplecat din þarã spre alte zãri, aveaudorinþa sã funcþioneze toate cele 4motoare.” De ce m-am oprit înjurnalul meu atât de apãsat asupracuvântului Doinei Uricaru? Explicaþiastã în emoþia pe care mi-a produs-o,aºa cum personalitãþi ale trecutuluierau evocate de personalitãþi pre-zente. În aceeaºi notã, istoriculSebastian Doreanu, impecabil camoderator, a insistat asupra legiti-mitãþii istorice a regalitãþii în Româ-nia, amintind cã în monarhie, cândse nãºea un alt prinþ, indiferent undese întâmpla evenimentul, se puneasub pat pãmânt românesc, astfel capruncul sã se nascã în pãmântul þãrii.

Daniel Crãciun

116

D Lestine iterare

Page 119: Destine Literare Oct. 2013

Lia Lungu, publicistã ºi interpretãde succes a cântecului românesc înAmerica, a primit marele premiu înGrecia cu spectacolul De naºtere, dedragoste, de moarte, din care aprezentat la Câmpul Românesc doarfragmentul final, intitulat Ritualurilede trecere la daco-români. Ritualurilede trecere au fost evocate de LiaLungu cu gândul la cei care de prinanii ‘50 au pornit activitatea la Câm-pul Românesc. Momentul artisticpregãtit cu migalã s-a desfãºuratîntr-un decor dominat cromatic deroºul macilor, ca simbol al vieþiifrânte, ºi negrul morþii, culori aflateparcã anume în covorul întins peperetele de fundal. Pentru a situaspectacolul ritualic în atmosferacasei þãrãneºti tradiþionale, decorulera completat cu douã mãºtipopulare executate de Nicolae Popadin satul Târpeºti, Jud. Neamþ, cutablouri-portret, având iz câmpenesc.De un mare efect a fost buciumulsunând a jale atunci când DumitruRãchitan a deschis acest spectacol-ritualic. El a folosit un instrumentoriginal, un tulnic adus din Apuseni,aºezat la loc de cinste în muzeulCâmpului Românesc. În excursul eiteoretic, Lia Lungu a explicat cãritualurile ajutã omul în momentele-cheie ale vieþii. Ritualurile de trecerecomportã 3 surse ºi etape succesive:de separaþie ce preced naºterea,nunta, moartea, apoi cele de prag ºicele de integrare. Prin ritul de prag almorþii omul se apropie de tenebreleei. Venind din vremuri ancestrale,tradiþia ritului de prag include unbocet al zorilor ºi la fel de impresio-nantul bocet al drumului (,,Rãmâi,drumule, cu bine,/ Cã n-oi mai pãºipe tine..”)Este invocatã proniacereascã pentru iertarea pãcatelor,acum când viaþa se curmã. Cere-moniile stabilesc diferenþele dintrecategorii de oameni pe sexe ºigeneraþii. Îndepãrtarea de sacru prinfrivolitatea tinerilor este o formã degrabã ce afecteazã individul trecândprin crize existenþiale. Se apeleazã laterapeuþi, la psihoterapie în cãutareasensurilor primordiale. Satul dinamintirea noastrã este patriarhal.Suiþi la ceruri, þãranii româniaºteaptã, aºa cum de acolo daciisperã sã le facem dreptate. Acest

spectacol copleºitor, structurat pescurte secvenþe ritualice, a rãvãºit deemoþie întreaga asistenþã, atuncicând în final artista întinsã pe scenãcu mâinile pe piept a închis ochii, dincare a curs o ultimã lacrimã, încre-menind în aºteptarea marii judecãþidivine ºi a reînvierii. Iatã un rãspunsromânesc transmis din vechime pecalea ritului de prag la neliniºtitoareleîntrebãri existenþiale.

Calendarul manifestãrii îºi ur-meazã cu decenþã linia. IacobCazacu, istoric ºi poet, a vorbit Des-pre miºcarea de rezistenþã în Basa-rabia faþã de regimul sovietic. Dupãanexarea din 1940 a Basarabiei,sovieticii nu au recunoscut miºcareade rezistenþã a oamenilor simpli ºi aintelectualilor. Au existat 3 tipuri derezistenþã. Una era cea activ-vio-lentã, cu arma, când soldaþii ruºi s-aunãpustit asupra butoaielor cu vin ºile-au ciuruit. Gospodarul a tras cupuºca, i-a ucis. Apoi s-a prezentat latribunalul din Chiºinãu ºi a luat 25 anide închisoare, dar nu a fost omorât.O altã formã de ripostã este ceapasivã sau nonviolentã, manifestatãprin bancuri, poezii, cântece, daraceasta i-a dus pe basarabeni laînchisoare, aºa cum s-a întâmplat înperioada foametei sovietelor cupoetul Macovski, care scrisese ver-sul “Mi-e foame, mamã”. Nu numaibãºtinaºii au luptat, ci chiar conaþio-nalii, pânã ºi ruºii. Condamnãrileerau pe 25 de ani, rar scãpându-secu 10 ani. În Basarabia s-au fãcutorganizaþii. Mihai Teaºcã mai cautãîn arhive, constatând cã “Armataneagrã” era o organizaþie. Din centrulnord al Basarabiei s-a ridicat leaderulMiliutin din Rãspopeni. Se ceremenþionat ºi Partidul Libertãþii luiConrad. Tinerii s-au constituit în1940 la Orhei la Liceul “Vasile Lupu”în organizaþia Mahadaconda, avândîn frunte pe Anatol Cumer ºi fratelelui. Erau 32 membri, dintre caregãgãuþi, elevi care au înþeles cã ceeace s-a petrecut nu era firesc. ªi feteleau participat, iar lor li s-au alãturat ºi2 profesori de 24 ani. Depuneaujurãmânt, lipeau prin oraº docu-mente despre foamea instalatã.Armata românã era aºteptatã, iar ceice au afirmat acest lucru au fostarestaþi. De ziua ocupaþiei sovietice

în septembrie, bãieþii au înlocuitsteagul sovietic cu cel românesc.Pentru atitudinea lor, 8 elevi au fostcondamnaþi ºi împuºcaþi. Intre 1972ºi 1984 s-au ascuns peste 200dosare, care au fost dezvãluite înAnglia. Relatarea continuã în notaunui dramatism inimaginabil, aºacum este toatã istoria modernã aBasarabiei, insuficient cunoscutã,mereu falsificatã. Frontul PatrioticNaþional din Basarabia ºi Bucovinade Nord, care s-a constituit laChiºinãu în 1969, adunând 100membri, condus de Alexandru ªolto-ianu, avea un program de unire cuRomânia. Prin acþiunile lor, unioniºtiidovedeau cât de dezinformatã erapopulaþia. Alex. Usatiuc Bulgãr în1970 a trimis un plic cu 6 pagini detext cu doleanþele organizaþiei cãtreNicolae Ceauºescu, explicând cât deviolentã era politica de deznaþiona-lizare a sovieticilor. PreºedinteleRomâniei socialiste nu-l primeºte,dar consilierii poartã cu el 3 ore dediscuþii, dupã care documentul încre-dinþat este trimis direct KGB-ului.Usatiuc va fi judecat ºi i se dau 6 anide detenþie ºi 5 ani de deportare înSiberia. A existat ºi o formã de luptãmixtã, continuã vorbitorul cu un izdidactic. La Institutul pedagogic dinTiraspol ºi la Facultatea de Agrono-mie studenþii care vorbeau româ-neºte erau bãtuþi. Ca ripostã, ei s-auîmpãrþit în douã grupe ºi venind peun bulevard larg unii spre alþii bãteauei pe cei ce vorbeau ruseºte. Nu s-ascris nimic despre aceastã rezis-tenþã. Exemple sunt cu mult maimulte. Guvernul României a recu-noscut cã moldovenii sunt români. S-a constituit Organizaþia românilor dinBasarabia, dar atunci când se accep-tau excursii ale românilor la Chiºi-nãu, securitatea urmãrea pas cu paspe turiºti. Câþi dintre noi cunoscu-serãm asemenea realitãþi? Eramrãvãºiþi de emoþie.

Doina Uricaru citeºte din creaþia eicâteva poezii, dintre care am reþinutCa merele de cearã un popor ºiAmfitrion. Menþioneazã cã a primitDecoraþia de la Casa Regalã -Coroana României - în grad deCavaler. Bunicul ºi tata aveau pentrufapte de arme acel titlu. Ea este primadecoratã pentru activitate culturalã.

117

D Lestine iterare

Page 120: Destine Literare Oct. 2013

Simþim nevoia unui intermezo liricºi Valeria Stoian ne cântã cu oblândã nuanþare din repertoriul ei demuzicã româneascã, repertoriu pecare îl oferã canadienilor în urmã-toarele luni de popas american. IonAnton Datcu de la Montreal în ceade-a doua intervenþie a sa Întreliteratura interzisã ºi cea permisã avorbit despre autori români care aufost trecuþi pe o listã neagrã în aniicomunismului, precum OctavianGoga, Lucian Blaga, Radu Gyr, PetreÞuþea, Eugene Ionesco, MirceaEliade etc. în favoarea poeþilor pro-letcultiºti. Vorbitorul panorameazãsituaþia literaturii române de dupã alDoilea Rãzboi Mondial, cu derapa-jele ei datorate presiunii politicului. Elcondamnã stilul sicofant al celor caredin activiºti au devenit acuzatori aicomunismului. Radu Gyr a fostreabilitat, iar Mihai Neamþu a recitatpoezia sa anticomunistã Ridicã-teGheorghe, ridicã-te Ioane. Aºa cums-a demonstrat ºi în Memorialuldurerii realizat de Lucia HossuLongin, în cele 14 lagãre de concen-trare din þarã erau gropi comune. Seaud nume cunoscute ca NichiforCrainic, Andrei Ciurunga etc., etc.Aºa cum le înºirã scriitorul memo-rialist, numele lor devin parcã versuride poem. Nu se poate face abstrac-þie de faptul cã poeþii proletcultiºti-Nina Cassian, Marcel Breslaºu - auproslãvit pe Lenin, pe Stalin. Înversurile proletcultiste era înfieratimperialismul american. Sunt menþio-naþi Maria Banuº cu Zidul Doftaneisau Dan Deºliu cu Minerii din Mara-mureº ori Privesc din Doftana de Th.Fedea Rudenco. Aurel Barangapublica un poem “Trãiascã, trãiascã,republica noastrã.” Mi-am dat seamaascultând, cã în anii liceului fusesemºi eu obligatã sã memorez acestepoezii, dar acum ele mi se ames-tecau în devãlmãºie în minte, undese topiserã într-o aceeaºi magmã,pastã fãrã reliefuri, fãrã proeminenþe.Ce greu le va fi fost profesorilor meide atunci sã le prezinte ca poezii deautenticã valoare, într-o vreme cândcreaþia eminescianã însãºi eraredusã la fragmentul discursuluirostit de muncitor din Împãrat ºiproletar ºi Viaþa. În demonstrareaanomaliei sub cheia cãreia stãtea

aºezatã întreaga noastrã culturã nua fost omis de cãtre Ion Anton Datcunici Festivalul tineretului din 1953când era o mare foamete în þarã, darmagazinele au fost umplute cualimente, cu produse felurite pentrucâteva zile. Mai apropiat de noi întimp, poetul Adrian Pãunescu con-damnã Securitatea, dar este servilfaþã de Ceauºescu. D-l Datcu de-nunþã conclusiv hienele care vor sãstingã neamul românesc. Patriotis-mul este ultimul refugiu al lichelelor,ceea ce îl va determina de VirgilIerunca sã scrie o carte justiþiarã,intitulatã Antologia ruºinii.

2. O SEARÃMOZAICATÃ

Ultima searã a sãptãmânii cul-turale, de vineri 12 iulie 2013, estecea mai compozitã dintre toate.Cuvântul îmi este dat mie, dr. AncaSîrghie, profesor venit de laUniversitatea Alma Mater din Sibiu ºimembru al Uniunii Scriitorilor dinRomânia, cu sarcina sã prezint celemai recente cãrþi publicate, pe carele-am editat în colaborare cu MarinDiaconu ºi le-am prefaþat cu multãpreocupare: Aurel Cioran – Fratelefiului risipitor ºi Dãltuiri de RaduStanca. Sunt cãrþi proaspãt editate,care au fãcut neaºteptate pirueteprin lumea româneascã din þarã ºidin America. O ºansã de a scoate dinconul de umbrã douã personalitãþiale peisajului cultural transilvãnean,urgisite de istorie, condamnate lauitare. Aurel Cioran, fratele avocat algânditorului de la Paris Emil Cioran,„fiul risipitor” în parabola biblicã.Douã destine paralele, dar ºi com-plementare prin felul cum s-auîngemãnat în spirit fratern, deºi auavut traiecte existenþiale total diferite,cãci Emil ºi-a apãrat libertatea gân-dirii, trãind în sãrãcie departe de þarã,iar Aurel neacceptând sã pãrãseascãRomânia ocupatã de sovietici, deºiera conºtient cã ideile lui legionare îlvor expune la primejdia unor ani greide temniþã. Aºa avea sã se întâmpleºi numai credinþa în Dumnezeu l-aîntãrit pe Aurel Cioran sã supravie-þuiascã regimului de exterminare din

închisoarea de la Aiud. Cartea AurelCioran – Fratele fiului risipitor lumi-neazã în fapt nu numai linia acestuidestin românesc, ci o întreagãpleiadã de intelectuali români intraþiîn corespondenþã cu Aurel. Cel maiconsistent dialog epistolar a fostpurtat cu fratele de la Paris, apãratcu tenacitate atunci când în Româniasocialistã Emil Cioran era anatemizatpentru ideile sale nonconformiste.Vorbind despre Aurel Cioran, amsimþit cã, de fapt, l-am adus “acasã”,aici la Câmpul Românesc, unde afost nelipsit prietenul sãu JohnHalmaghi, profesorul ºi bibliologul,publicistul care a semnat frecventarticole în „Cuvântul Românesc” sauîn „America”. Nu întâmplãtor JohnHalmaghi a venit tocmai din Americala înmormântarea de la Sibiu a luiAurel din noiembrie 1997. Rod alunei cãutãri de un deceniu în presaromâneascã a anilor 1932-1962,volumul cu texte inedite editorialintitulat Dãltuiri, este prilejuit decomemorarea din decembrie 2012 alui Radu Stanca, de la a cãrui trecereîn posteritate s-au împlinit 50 de ani.Restituirea din noul volum se face pelinia traiectului sãu evolutiv, de ladebutul prematur la 12 ani, ca la 15ani Radu sã semneze primele ver-suri, ºi pânã la maturitatea deplinãartistic atât ca poet, eseist, cât ºi cadramaturg ºi complex om de teatru.Noul volum atestã adevãrul cã înplinã epocã a proletcultismului RaduStanca nu a scris nici un vers caresã-l compromitã. El rãmâne înzariºtea posteritãþii ca un adevãratexemplu de demnitate. Actor, regizor,cronicar dramatic, eseist ºi critic literar,mort prematur, dar având un talentindiscutabil, Radu Stanca este o figurãunicã a literaturii noastre contempo-rane, definit drept “salcia plângãtoare”a generaþiei poeþilor întunecatuluideceniu. Aºteptata ediþie de Opere casintezã a scrisului sãu nu se poaterealiza fãrã informaþiile cuprinse învolumul Dãltuiri, care întregeºteuniversul creaþiei lui Radu Stanca petoate laturile în care el s-a afirmat.

Cunoscutul medic Cristian Rã-chitan de la New York ºi-a începutconferinþa cu exprimarea emoþiei pecare i-a produs-o intervenþia mea,dupã care el considerã cã nu i se

118

D Lestine iterare

Page 121: Destine Literare Oct. 2013

cuvine sã mai vorbeascã. În semn derecunoºtinþã îmi va oferi drept cadouprima consultaþie în ziua urmãtoare,deºi lista s-a fãcut cu o lunã în urmã.Pentru mine, o surprizã binecu-vântatã! În conferinþa sa Cum relaþiadintre manifestarea noastrã mate-rialã ºi existenþa noastrã spiritualãafecteazã calitatea sãnãtãþii ºi cali-tatea vieþii, el demonstreazã caresunt entitãþile ce constituie spaþiulvieþii ºi cauza bolilor,vorbind despreprevenirea ºi chiar eliminarea lor.Obsedat aproape de întrebarea,,dece?’’, el a cãlãtorit în Asia, oprindu-semai mulþi ani în Tibet, a vizitat China,Filipine, Indonezia ºi Tailanda,familiarizându-se ºi cu practicilemedicinei vechi tradiþionale. Cauzabolilor poate fi explicatã prin relaþiadintre cauzã ºi efect. Odatã ce cauzaeste depistatã ºi localizatã la nivelulstructurii, se poate constata ce esteîn neregulã ºi se pot stabili strategiilece duc spre vindecare. Conferen-þiarul pune în dezbatere cele patruidentitãþi: spiritul, destinul, corpul ºisufletul, care au fost, la fel, pe largdiscutate într-un stil interactiv, care alãsat liberã intervenþia unor parti-cipanþi interesaþi de tema dezbãtutã.Cota interesului a crescut atuncicând realizatorul Raul Dudnic de lacanalul de televiziune ROMEDIA,Toronto, ne-a prezentat filmulRomânii din Alberta, el recurgând lamãrturiile unor cetãþeni românii, aflaþila a patra generaþie în Canada. Chiardacã aceºtia vorbesc doar puþinromâneºte, ei sunt emoþionaþi cândrecunosc cã sunt români, urmaºi aiunor þãrani care au plecat din satulBoian al Bucovinei în vremeastãpânirii Imperiului Austro-Ungar, casã se stabileascã în 1899 în provin-cia Alberta. Acolo ei au gãsit pãmân-turi întinse ºi fertile, pe care le-aulucrat cu hãrnicie. Din film rãzbatedragostea lor faþã de pãmântul natal ºinostalgia dupã locurile dragi, dupãrâurile în care se scãldau în copilãrie,dupã ºcoala unde învãþaserã sã scrieºi sã socoteascã. Ei îºi amintesc debiserica satului Boian unde fuseserãbotezaþi, cununaþi sau îºi prohodiserãmorþii dragi. Greutãþile cu care auluptat nu au fost puþine, pornind de lafaptul cã nu vorbiserã deloc limba þãriiîn care au poposit. Dar amintirea a tot

ceea ce odinioarã îndrãgiserã i-a fãcutsã dea numele Boian aºezãrii pe careaveau sã o reclãdeascã aici, într-o þarãnouã, nume identic cu cea pe care olãsaserã dureros de mult în urmã. Cao ironie a sorþii, satul Boian nu maiexistã pe harta României. Acum eleste doar nu toponimic fãrã oameniundeva în Ucraina.

III. FASTUL ARTISTICAL UNUI ACORD FINAL

La banchetul de rãmas bun din13 iulie a.c., la Câmpul Românescprin tradiþie se evocã un artist care ºi-a lãsat pe aceste meleaguri am-prenta sa de personalitate complexãca sculptor ºi scriitor. “Nicãpetre acreat mult, în condiþii vitrege”, cum aþinut sã explice Dumitru Popescu.Sculptorul român a primit în dar unhambar de la o canadiancã ºi acolo alucrat din plin, încãlzindu-se culemne. Dar hambarul a ars. Apoiatelierul a fost reconstruit. Amintirilecurgeau. Artistul nu lipsea de lacenaclu. Nicãpetre avea un cultpentru Eminescu. El citea versurileGlossei plângând. Când l-au ani-versat la 70 de ani, surpriza a fostsã-i cânte naistul Gheorghe Zamfir.Mulþi participanþi la aceastã reuniuneculturalã îºi aminteau cu emoþie deanii începutului, când în serile desâmbãtã cenaclul se desfãºura într-otipografie, uneori ei aºezându-sechiar pe baloþii de hârtie. La Torontoau venit Ion Caramitru ºi Ovidiu IuliuMoldovan cu recitalul Eminescu. Eiau adus din partea Ministerului Culturiiun premiu special pentru Nicãpetre,care era nu doar un excepþionaldesenator, ci ºi un scriitor, autor a 5cãrþi, lansate rând pe rând în cenaclu.Artistul citea ziua întreagã. Eramonarhist. Regele Mihai are lucrãri deale lui. Artistul l-a vizitat. Grav bolnav,Nicãpetre aºtepta un transplant deficat. Cu 3 sãptãmâni înainte demoartea sa, Decebal Taºcãu i-a mailuat un interviu care este postat peYoutube. La banchetul de adio rând perând fiecare dintre conferenþiariiparticipanþi a fost invitat sã ia cuvântul.

Nici la banchetul de adio gazdelenoastre, care ne uimiserã zi dupã zi

ca promptitudine ºi ingeniozitateculinarã, nu s-au dezis. DoamneleSanda Breaz, Mihaela Moisiu ºiEmilia Rãchitan, fiecare surprinzân-du-ne cu specialitãþile culinare pre-parate, fãrã sã ezite a face orice efortca noi sã ne simþim minunat, au fostaplaudate la scenã deschisã, în faþala peste 100 de participanþi. Familiaîntreagã a lui Aurel Olteanu ne-avenit în ajutor cu discreþie ºi solicitu-dine, iar tânãrul de 17 ani DanielOlteanu, frumos educat, mânuind 3limbi-engleza, româna ºi francezã,plin de tact în cãlãuzirea noastrã laNiagara, a asigurat ºi partea tehnicãa seratelor ºi a spectacolelor dinprogram. El a dovedit cã buna creº-tere româneascã nu se opreºte lafrontierele þãrii. Iar pentru cã Danieleste fiul unei foste eleve a mele înliceele din Sibiu ºi reîntâlnirea noas-trã a fost încãrcatã de emoþia amin-tirilor, preþuirea mea a fost cu atâtmai puternicã ºi entuziastã.

Cenaclul Nicãpetre de pe lângãrevista „Observatorul”, condus deeditorul ºi publicistul Dumitru PuiuPopescu, a susþinut un foarte frumosprogram, în care a alternat poezia cumuzica ºi cu lansarea unor cãrþi.Medicul Dan Predescu a dirijat CorulAtheneum, care ca de obicei aimpresionat asistenþa cu buna cali-tate a interpretãrii unui repertoriuales cu profesionalism. Un momentsolemn a fost cel în care DumitruPuiu Popescu a înmânat din partearevistei “Observatorul” de la Torontodiplome de onoare invitaþilor caresusþinuserã conferinþe la CâmpulRomânesc, prilej ca asistenþa sã lecunoascã impresiile cu care pleacãdin acest for al românitãþii, activândde aproape ºase decenii ca un focnestins în îndepãrtata Canada, þaramulticulturalitãþii. Nu am mai simþitceva asemãnãtor ca frãþietate româ-neascã de când tânãrã profesoarãfiind am intrat la Palatul NaþiunilorUnite de la Geneva. Pe neaºteptateghidul ne-a spus cã acolo cãlcãm pepãmânt românesc. Aici, la Câmpulde la Hamilton, era mult mai mult,cãci o întreagã istorie a loculuimustea de simþire româneascã,încredinþându-ne cã rodirea în spiriteste chiar mai mult decât o glie, fieea chiar strãmoºeascã.

119

D Lestine iterare

Page 122: Destine Literare Oct. 2013

D Lestine iterare

120

TÃLI

NA

STR

OE

(CA

NA

DA

)

În timp ce mai marii Lumii par prinºi, de cevavreme, în hãþiºurile unei dileme de tip hamletian :a fi sau a nu fi rãzboi? - viaþa merge înainte!

În consecinþã, în ziua de 31 august 2013 – ziinternaþionalã a vorbitorilor de Limbã Românã, labicentenara Bibliotecã ATWATER, din Montreal, aavut loc o întâlnire cu domnul Herman Victorov,român canadian din WINDSOR – ONTARIO ºi cucartea sa – Din viaþa unui om oarecare.

Titlul cãrþii este o adevãratã capcanã literarã, unfel de oglindã rãsturnatã, pentru cã absolut toþi ceicare se apleacã asupra ei, au tentaþia sãdovedeascã exact contrariul, adicã faptul cãautorul nu este de loc un om OARECARE ºi nicicartea care îl reprezintã, nu are acest statut.

Dupã ce am citit-o pe nerãsuflate, în aceeaºisearã (400 de pagini), am constatat cã, pentru aprezenta OMUL sau CARTEA SA, se poate utilizaacelaºi discurs! Între carte ºi autorul ei nu existãnicio contradicþie, totul este natural, firesc,autentic.

Talentul narativ al lui Herman Victorov te þine înpermanenþã prizonier, ca într-o vrajã. În zonelespaþiale sau temporale pe care le strãbate autorul,de la prima pânã la ultima paginã,el nu te lasãsingur nicio clipã ºi nici nu îþi vine sã îl laºi singurîn parcurgerea amintirilor sale.

La final te simþi bine dispus, ca dupã un vin bunde Cotnari, fãcut din viile pãstrãtoare de butagioriginali, ale anumitor mãnãstiri moldoveneºti.

A visat sã devinã PILOT DE ÎNCERCARE, darn-a fost sã fie...Viaþa i-a oferit însã multe încercãridin care a ieºit în extremis, atât pe ºantierelehidroenergetice, pe unde a lucrat, cât ºi pe drumuride munte pline de riscuri.

A visat sã devinã ACTOR, fiind dotat de lanaturã cu o extraordinarã memorie a versurilor, cuo voce profundã, cu o staturã impresionantã devoievod medieval ºi cu iubire de oameni, dar n-afost sã fie...

Viaþa i-a oferit roluri nesperate sau neaºteptateºi în rãu dar ºi în bine, încât deseori s-a trezitîntrebându-se: Ce naiba caut eu aici?

Ca emigrant, dupã executarea unei reparaþiitehnice, a acceptat sã spele pe jos, cu terebentinã,

un planºeu murdar de mâzgã, pentru câþiva dolariîn plus, atât de necesari familiei în acele momente.

Mai târziu, peste timp, ca om de afaceri, a fostinvitat de onoare la un ªeic din Arabia Sauditã,apoi în alte locuri din lume, uneori alãturi de primulministru al Canadei sau alãturi de alþi demnitari aialtor þãri.

Fãcând un bilanþ, visurile autorului s-au înde-plinit în privinþa intensitãþii ºi a lipsei de rutinã, cucare ºi-a trãit viaþa, numai cã sensul a fost stabilitde DESTIN.

Tatãl sãu i-a dat un sfat de viaþã: procedeazãaºa cum îþi spune conºtiinþa ºi nu þine cont depãrerea nimãnui. (pag 337).

Nu a acceptat compromisuri, chiar dacã pãs-trarea demnitãþii l-a afectat deseori financiar. S-abazat pe averea invizibilã, purtatã de-a lungul lumii– pe ceea ce este ºi pe ceea ce ºtie sã facã cuforþa mâinilor ºi a minþii sale.

Ajuns în posturi de decizie sau ca om deafaceri, a pãstrat aceeaºi camaraderie de ºantier,aceeaºi grijã faþã de oamenii lui. Generos ºi fãrãprejudecãþi faþã de cei cinstiþi ºi corecþi, le acordãºanse sã-þi câºtige existenþa, fie cã sunt þigani,asiatici, arabi, emigranþi din Europa de Est sau maiales români (95% din angajaþii sãi).

Atent ºi sensibil la tot ceea ce îl înconjoarã,oriunde s-ar afla, autorul face o mãrturisire: ... mãimpresioneazã omenia. Am cãlãtorit în multe þãriîmprejurul lumii ºi am întâlnit oameni simpli careau dat dovadã de omenie la nivelul cel mai înalt.Am înþeles cã nu conteazã þara din care fac parte,limba pe care o vorbesc. Oamenii de pretutindeniau un cod moral nescris în care politeþea,respectul , dorinþa de a sãri în ajutorul celui aflat lanevoie sunt norme care nu pot fi încãlcate. ªi nicimãcar dictatura sau viciile unui sistem politic nu lepot distruge (p. 198)

Cu toatã modestia înnãscutã ºi cultivatã prineducaþie, autorul îºi cunoaºte bine valoarea, nu seamestecã cu non valorile ºi, prin rezonanþã, areîntâlniri neaºteptate cu oameni de elitã dindomeniul artei, politicii, etc.

Cartea are valoare de document pentru cãdomnul Herman Victorov face comentarii foarte

O întâlnire la...nivel înalt!

Page 123: Destine Literare Oct. 2013

precise ºi de bun simþ asupra situaþiei sociale ºipolitice din locurile unde l-a purtat munca sa –Vietnam, China, Rusia, Bangladesh, Arabia Sauditã,Statele Unite ale Americii, Jamaica,Europa de Est, etc.

Paralela fãcutã între ºedinþele de sindicat de peºantierul James Bay din nordul Quebecului ºiºedinþele de partid din România comunistã esteedificatoare.

Întâlnirea din 31 august a fost la un...înalt nivelpentru cã s-a desfãºurat la etajul superior al BiblioteciiAtwater, pentru cã invitaþii au fost de ELITà ºi pentrucã domnul Victorov a dominat întreaga asistenþã cupersonalitatea sa de TALIE , dar ºi cu înãlþimea fizicãde 1.96 metri .

Dacã cuvântul TALIE reprezintã în anagramãELITA, domnul Herman Victorov a impresionat ºi prineleganþa sa – costum alb spre ivoire, cãmaºã deculoarea liliacului, pantofi tip antilopã, ºosete deculoarea costumului ºi o tunsoare lejerã a pãrului sãualb ºi uºor ondulat.

Aceastã prezentare are o legãturã directã cu carteaîn care autorul vorbeºte despre exigenþele impuse detatãl sãu, încã din adolescenþã, în privinþa vestimen-taþiei care trebuia sã fie simplã, dar de foarte bunãcalitate. Se pare cã era un aspect legat de noþiunea derespect faþã de propria persoanã ºi faþã de mediul încare evoluezi.

Principii morale sãnãtoase au reprezentat vesti-mentaþia ºi în relaþiile profesionale. Autorul se destãi-nuie: Decizia mea de a pãrãsi compania a fost atuncidefinitiv luatã. Nu voiam sã mã identific cu acea gaºcãde indivizi lipsiþi de scrupule, care-ºi bazau afacerilepe jonglerii ºi escrocherii financiare. Eram hotãrât sãîmi deschid propria companie de construire a maºi-nilor de capsule.

...Respectul faþã de clienþi, cinstea, corectitudinea,profesionalismul au contribuit la succesul ºi prestigiulcompaniei înfiinþate de mine, care este, ºi astãzi, dupãaproape treizeci de ani, unicã în lume prin produseleºi serviciile pe care le oferã. (p.178)

Printre invitaþi s-au numãrat mulþi prieteni dinMontréal ai domnului Victorov, oficialitãþi române laMontréal – reprezentanþii consulari Letiþia Belivacã ºiFlorian Pârvãnescu, membrii ai A.C.S.R., personalitãþiculturale din domeniul muzical ºi teatral, invitaþi româniºi francezi – vorbitori de limbã românã.

Greu de stabilit limite între activitãþile ºi origineanaþionalã a invitaþilor, pentru cã profesor dr. ANTOINESOARE, român, predã la catedra de limbã ºi literaturãfrancezã a Universitãþii de Montreal, RICHARDLETENDRE este autor al piesei Cine este acestIonesco? pe care a interpretat-o în limba românã , caactor, împreunã cu actriþa LORI HAZINE POISSON,iar MARC MARINESCU CONSTANTIN, grafician deexcepþie, a fost decorat cu medalia Jubileul dediamant al Reginei Elisabeta a II-a pentru contribuþia

sa deosebitã la propãºirea culturii...canadiene ! Omare onoare pentru un român.

Dupã o prezentare încãrcatã de emoþii fãcutã dedoamna Mihaela Victoria Ignat, responsabilã cu edi-tarea cãrþii, au luat cuvântul domnul Alexandru Cetã-þeanu, preºedintele Asociaþiei Canadiene a ScriitorilorRomâni (A.C.S.R.), organizator al lansãrii de carte,poetul George Filip ºi profesor dr. Antoine Soare.

Invitat la microfon, scriitorul Herman Victorov, arecitat câteva versuri, a rãspuns cu amabilitate între-bãrilor care i-au fost adresate ºi a primit din parteaA.C.S.R. o Diplomã de Excelenþã înmânatã de dl. AlexCetãþeanu.

Conceputã grafic într-o manierã originalã ºi per-sonalizatã, diploma a fost realizatã de talentatuldesigner montrealez Valentin Luca ºi a fost primitã cudeosebitã plãcere ºi vizibil interes de cãtre dl. HermanVictorov, care este membru de onoare al AsociaþieiCanadiene a Scriitorilor Români din Montreal încã dinanul 2004.

În continuare, domnia sa a oferit cu generozitatecelor prezenþi, câte un volum Din viaþa unui omoarecare, cu autograf ºi s-a întreþinut cu cei din salã.

Din partea A.C.S.R. au mai fost prezenþi dl. VictorRoºca, redactor ºef al revistei Candela de Montreal,Corina Haiduc Luca, secretarã a Asociaþiei ºi CãtãlinaStroe, vice preºedintã.

Dupã ºedinþa de fotografii de grup, invitaþii ºi-auîndreptat paºii cãtre platourile cu gustãri diversificateºi au degustat vinurile româneºti aduse în cinsteaacestui eveniment.

***

Gândind la cele petrecute la aceastã întâlnire ºicitind cartea vedetã Din viaþa unui om obiºnuit, mi-autrecut prin cap câteva comentarii legate de noi toþi, ceicare, dintr-un motiv sau altul, ne-am pãrãsit þara ºi ne-am adaptat în alte locuri din lume, încercând cu toateforþele sã nu ne asimilãm, adicã sã ne pãstrãm limbaromânã, în familie ºi în scrieri ºi sã pãstrãm pentru noi,copiii ºi nepoþii noºtri – nãscuþi departe de þarã – totceea ce înseamnã tradiþie naþionalã.

Locul naºterii ºi pãrinþii sunt niºte repere care nudepind de voinþa noastrã, dar care ne impregneazãfiinþa pentru vecie, cu o vibraþie anume, a zonei undeam apãrut pe lume ºi a limbii vorbite în copilãrie.

Aceastã vibraþie specificã reprezintã de faptsuportul ºtiinþific al cuvântului DOR.

Mâncarea de la mama de acasã este unicã pentrucã are în ea, pe lângã elementele materiale, vizibile,impregnate cu vibraþia pãmântului þãrii ºi energiainvizibilã a mâinilor mamei, acele mâini care ne-aulegãnat ºi ne-au alinat durerile copilãriei.

Emigrarea, pãrãsirea locurilor natale, nu este unfenomen nou, dateazã de secole. Este evidenþiat

121

D Lestine iterare

Page 124: Destine Literare Oct. 2013

statistic cã femeile au avut ºi au încã o putere foartemare de adaptare în alte locuri, pentru cã, în istoriaancestralã, femeia îºi urma bãrbatul prin cãsãtorie, ladistanþe mai mici sau mai mari, dar avea dreptul sã-ºiia cu ea lada de zestre, tradiþia.

Triburile, ajunse prea numeroase, se separau înmod paºnic ºi plecau în cãutarea unor noi pãmânturi.Legea primului nãscut dãdea dreptul acestuia sãrãmânã pe loc, sã pãstreze pãmântul moºilor venit dela strãmoºi, pe linia primului nãscut. Unde e lege nu-itocmealã!

Între marile case domnitoare se aranjau cãsãtoriidiplomatice, femeia fiind o verigã, un zãlog de menþi-nere al pãcii. Astfel, familiile regale erau aproapetoate, înrudite. Apariþia unui moºtenitor întãrealegãturile de pace.

Când pãrãseºti locurile unde te-ai nãscut, trebuiesã te obiºnuieºti sã te simþi în douã feluri.

ªocul cultural ºi emoþional este de obicei accentuatsau atenuat ºi de situaþia materialã, dobânditã într-untimp mai lung sau mai scurt.

Pentru atenuarea acestui ºoc, se fac excursii la rãdã-cini în þara de origine, pentru reîncãrcarea energeticã, lafel ca în pelerinajele la locuri sfinte, energizante.

În actualele condiþii mondiale a apãrut un nou feno-men social – internaþionalizarea exilului, a exodului.

Exilul – ex-île – pãrãsirea insulei, se poate trans-forma în extremis, în pãrãsirea planetei, în ex-terra -,dacã gândurile de rãzboi, nu or întuneca minþile mari-lor jucãtori.

Viaþa, ca sã-ºi continue cursul, are nevoie de pace!

Toleranþa reciprocã, respectul, umorul, reprezintãliantul sufletelor.

Se spune cã dreptatea este de la Dumnezeu! Binefaci, bine gãseºti este o lege a reacþiei Universale!

Bunãtatea unui om puternic ºi inteligent nu poate ficonsideratã un semn de slãbiciune, ci de toleranþã ºiomenie.

OMENIA este SOCLUL pe care se aºeazã PACEA!Sã ne rugãm ca, în aceste timpuri, pe mai marii

lumii sã-i cãlãuzeascã Dumnezeu sã ia decizii cuDREPTATE, dar ºi cu IUBIRE de oameni, iar la toateîntâlnirile la nivel înalt, gândurile tuturor sã fiestrãbãtute de vibraþia cuvântului PACE!

În ceea ce priveºte nivelul naþional, numai un exer-ciþiu prelungit în respectarea valorilor morale ºi veri-ficarea competentã a acestui exerciþiu poate duce laeradicarea corupþiei care este o sursã de dezechilibrusocial ºi politic.

Corupþia apare ca rezultat al unui dezechilibrumoral între dorinþe ºi mijloacele de realizare a lor.

Când la nivel naþional s-a ajuns sã se vehiculezeideea cã prin muncã cinstitã nu-þi mai poþi câºtigaexistenþa,când la nivel înalt se experimenteazã acestconcept, dovadã fiind frecventele cazuri, dezvãluite,de fraudã, speculã, înºelãciune, furt ºi câte cazuri ormai fi nedezvãluite, o reabilitare a VALORILORMORALE pare apropiatã de lupta lui Don Quijote cumorile de vânt. ªi totuºi...

Cartea Din viaþa unui om oarecare este o dovadãcã se poate ºi altfel...

Trebuie doar cititã!

Vasile Mic

122

D Lestine iterare

Page 125: Destine Literare Oct. 2013

123

D Lestine iterare

ELEN

ATR

IFA

N(R

OM

ÂN

IA)

Graþie eforturilor depuse timp de 17 ani de un grupde români patrioþi, România se poate bucura de o „Zi aLimbii Române” instituitã prin Legea nr. 53/2013 ºisãrbãtoritã pentru prima datã dupã legiferare în þarã ºiîn strãinãtate la data de 31 August 2013.

Manifestãrile din þarã s-au desfãºurat sub egidaAsociaþiei Comunelor din România, preºedinte EmilDrãgici, primarul comunei Vulcana-Bãi, judeþul Dâm-boviþa, ºi Fundaþiei „Episcopul Grigorie LEU – Miºcarepentru Progresul Satului Românesc”, preºedinteCorneliu Leu, jurnalist, scriitor, dramaturg, regizor.

Dintr-o iniþiativã originalã ºi îndrãzneaþã a organi-zatorilor activitãþile urmau sã se desfãºoare pe înãlþi-mile maiestuoase ale Munþilor Bucegi, în preajmaSfinxului, la o altitudine de 2000 de metri, într-un spaþiupur ºi dominator, unde istoria se împleteºte cu legenda,cerul cu pãmântul, trãinicia muntelui cu cea a limbii ºipoporului român.

Vremea nefavorabilã a fãcut însã ca Sãrbãtoarea sãse desfãºoare în staþiunea Sinaia pe platoul din faþaCazinoului, în sala de conferinþe a acestuia ºi în Parcul„Dimitrie Ghica” unde s-a adunat o mulþime de româniveniþi din toatã þara, din Republica Moldova ºi din dias-pora, uniþi de sentimentul dragostei faþã de pãmântulstrãmoºesc ºi de limba românã.

Manifestãrile au avut un caracter preponderentpatriotic, de evidenþiere a legãturii dintre românii depretutindeni, a luptei duse de-a lungul timpului pentrupãstrarea valorilor curat româneºti, de omagiere a limbiiromâne prin poezie, cântec ºi dans, prin purtareaînsemnelor naþionale: drapele, eºarfe, panglici, rozetetricolore, insigne, cocarde, fiind strãbãtute totodatã deîndemnul la realizarea Marii Uniri a românilor dinîntreaga lume.

Pe platoul din faþa Cazinoului fanfara a interpretatcântece patriotice ºi participanþii la acest evenimentistoric s-au prins într-o „Horã a Unirii” sincerã ºi emoþio-nantã, în timpul cãreia tineri entuziaºti au fluturatdrapele tricolore, amintind de principalele momente aleunitãþii noastre naþionale, desfãºurate la Blaj, Iaºi,Bucureºti, Focºani, Alba-Iulia.

În semn de aleasã preþuire pentru participarea lacea dintâi manifestare internaþionalã prilejuitã de „ZiuaLimbii Române”, 31 August 2013, fiecare participant aprimit câte un steguleþ tricolor ºi un poster, reprezen-tând însemnele sãrbãtorii. În partea de sus a posterului,în centru se aflã imaginea Sfinxului de pe Bucegi, pecoloanele laterale sunt reproduse citate din maripersonalitãþi istorice ºi culturale cu privire la unitatea

poporului român ºi la frumuseþea ºi importanþa limbiiromâne:

„ªi hotarul Ardealului, pohta ce-am pohtit, Moldova,Þara Româneascã.” (Mihai Viteazul); „Pentru a trãi oviaþã care þi-a fost datã eºti dator sã o meriþi atât ca om,cât ºi ca neam, în fiecare clipã.” (Mihai Viteazul, domnal Þãrii Româneºti, ºi al Ardealului ºi a toatã ÞaraMoldovei”

„Limba este însãºi floarea sufletului etnic al româ-nimii.” (Mihai Eminescu)

„Basarabia dintre Nistru ºi Prut este leagãnul auten-tic al civilizaþiei româneºti. Fãrã Basarabia, România nuare trecut, prezent ºi viitor.” (Dimitrie Cantemir –Descriptio Moldaviae”; „Cine uitã, nu meritã.” (NicolaeIorga); „Limba noastrã-i o comoarã.../Limba noastrã-ifoc ce arde.../Limba noastrã-i numai cântec.../Limbanoastrã-i graiul pâinii.../Limba noastrã-i frunzãverde.../Limba noastrã-i vechi izvoade.../Limba noastrãîi aleasã.../Limba noastrã-i limbã sfântã.” (AlexeMateevici – Limba noastrã); „Sãrut vatra ºi al einume/Care veºnic ne adunã,/Vatra ce-a nãscut pelume,/Limba noastrã cea românã.” (Grigore Vieru)

Citatele sunt însoþite de stema României, steagulUniunii Europene ºi portretele autorilor textelor reproduse.

În partea de jos a posterului sunt reproduse „Imnullimbii române”, pe versuri de Corneliu Leu, portretulautorului, ºi este prezentat istoricul acþiunilor care aucontribuit la legiferarea „Zilei Limbii Române”, pe care îlvom reproduce în întregime:

„1997, 26-29 septembrie - Are loc la Buºteni primaConsfãtuire Naþionalã a Intelectualilor de la sate.

În invitaþia adresatã preºedintelui României înexcerciþiu atunci este menþionatã ºi aceastã iniþiativãprintre scopurile Consfãtuirii.

Domnul Emil Constantinescu în mesajul transmisConsfãtuirii prin consilieri prezidenþiali subliniazã ºiaceastã idee.

2004, aprilie - Are loc la Palatul Parlamentului sãrbã-torirea a 175 de ani de la apariþia primelor publicaþii înlimba românã.

Revista „Albina româneascã” primeºte Ordinul Meri-tul Cultural în grad de Mare Ofiþer în cadrul unei amplemanifestãri în care se reia problema unei zile naþionalea limbii noastre, împreunã cu a Zilei Presei Româneºti;

2004, septembrie - La Consfãtuirea Naþionalã aIntelectualilor de la Sate participã domnul Ion Iliescu peatunci preºedintele României, cãruia, în Adunarea de laBuºteni, i se prezintã propunerea de instituire a Sãrbã-torii Limbii Române;

ZIUA LIMBII ROMÂNESUB PRIVEGHEREA

SFINXULUI

Page 126: Destine Literare Oct. 2013

2005 – Revista „Albina Româneascã” editatã de Miº-carea pentru Progresul Satului Românesc (MPSR) împre-unã cu Asociaþia Comunelor din România (A.Co. R.) accen-tueazã necesitatea ca aceastã iniþiativã sã îmbrace formaunei propuneri legislative;

2005, iunie – Ediþia din acest an a Consfãtuirii Naþionalea Intelectualilor de la Sate discutã ºi face programe pentruunele manifestãri pe plan local ale acestei sãrbãtoriri înbaza unor materiale documentare publicate în „Albinaromâneascã.”

2006 – Revista „Albina Româneascã” publicã o suitã dearticole privind sãrbãtorirea limbii române ºi un apel cãtreparticipanþii la viitoarea ediþie a Consfãtuirii Intelectualilor dea lua o hotãrâre în acest sens;

2006, septembrie – Consfãtuirea Naþionalã a Intelec-tualilor de la Sate întrunitã la Ploieºti împreunã cu AdunareaGeneralã a Filialei Judeþene Prahova a Asociaþiei Comu-nelor din România adoptã un apel adresat Preºedinþiei,Parlamentului ºi Guvernului României susþinând instituireaunei Sãrbãtori Naþionale a Limbii Române, propunând caaceasta sã aibã loc concomitent cu sãrbãtoririle dinRepublica Moldova.

2007 – Adunarea Generalã a Asociaþiei ComunelorRomâniei ia în discuþie propunerile fãcute la Ploieºti ºiadoptã o hotãrâre de susþinere a apelului respectiv ºi desãrbãtorire în toate comunele membre ale Asociaþiei;

2008 – Apare revista electronicã de culturã ºi iniþiativãcivicã PORT@LEU care, de la primul numãr susþine paginidedicate impulsionãrii acestei propuneri;

Autoritãþile Administraþiei publice locale ale oraºuluiMizil, precum ºi cele ale comunelor: Vulcana-Bãi, Luncaviþa,Izbiceni ºi Arbore, publicã hotãrâri privind însuºireapropunerii Fundaþiei “Episcopul Grigorie LEU” – Miºcarepentru Progresul Satului Românesc privind instituireaSãrbãtorii “Ziua Limbii Române” ºi decid celebrarea anualãpe raza administraþiei lor locale, realizând în perioada 29-31august primele manifestãri populare dedicate celebrãriilimbii strãmoºeºti;

2008 – Se depune la Secretaritul General al SenatuluiRomâniei propunerea legislativã cu numãrul 559/6 XI 2008a cãrei expunere de motive semnatã de senatorul ViorelDuca ºi deputatul Valentin Bosneac este susþinutã ºi desemnãturile senatorilor Adrian Cioroianu, Sorin Cutaº,Gheorghe David, Adrian Pãunescu, Alexandru Pereº;

2008, 5 decembrie – Consiliul legislativ îºi dã acordulasupra proiectului de Lege privind instituirea Zilei LimbiiRomâne;

2009 – Revistele “Albina româneascã” ºi “PORT@LEU”încep sã publice numãr de numãr materiale informative,studii ºi programe artistice care sã poatã fi folosite la oricemanifestare dedicatã limbii române ºi se înfiinþeazã peInternet o Universitate Popularã Virtualã care prezintãextrase de cursuri despre limba românã; publicaþii în limbaromânã din strãinãtate preiau aceste materiale;

2009 – Sfârºitul lunii august este marcat de peste 40 deevenimente ºi manifestãri dedicate „Zilei Limbii Române” înlocalitãþi din þarã ºi comunitãþi ale românilor de pretutindeni;

2010 – Numãrul manifestãrilor ajunge la peste 100. LaCamera deputaþilor – deoarece, din pricina convulsiilorpolitice – propunerea de la Senat nu a ajuns în plen, seîncearcã un nou demers legislativ iniþiat prin înþelegereainsistenþelor noastre de deputaþii: Petre Strãchinaru ºiMãdãlin Voicu;

2011 – Tot la Cemera Deputaþilor se iniþiazã un al treileademers legislativ, cu o expunere de motive semnate de depu-tatul Viorel Badea ºi susþinutã de o listã în care semneazã 166de parlamentari reprezentând întregul spectru politic;

2012 – „Ziua Limbii Române” s-a instituit ºi s-a impus cadatã de sãrbãtorire, reluându-se în fiecare an care s-a scursºi fiind susþinutã de tot mai multe publicaþii culturale în limbaromânã din þarã ºi din strãinãtate, de tot mai multe primãrii,tot mai multe comunitãþi româneºti ºi organizaþiineguvernamentale, adicã de întreaga SOCIETATE CIVILÃROMÂNESCÃ. Iar pentru consfinþirea ei de drept, Comisiapentru Culturã, Arte ºi Mass-Media a Senatului României ºi-a însuºit dIn nou demersurile noastre faþã de noua legis-laturã, înaintând o propunere legislativã semnatã de sena-torul Sorin Roºca Stãnescu.

2013 – Propunerea Comisiei Senatului capãtã ºi avizullegislativ, dar între timp, mai vechea propunere de laCamera deputaþilor ajunge a fi votatã, în sfârºit, în plen ºieste promulgatã de preºedintele României, devenind LegeaNr. 53/2013 privind instituirea „Zilei Limbii Române;”

A fost întocmit un „Registru al însemnelor de aleasãpreþuire”, fiecare participant având un numãr de ordine peposterul primit din partea organizatorilor.

Activitatea a continuat în sala de festivitãþi a Cazinoului.Toatã sala a cântat „Hora Unirii”, s-a intonat „Imnul

Naþional al României”, a avut loc o slujbã religioasã în cares-a evidenþiat în primul rând ideea de iertare ºi dragoste, s-au rostit rugãciuni pentru românii de pretutindeni.

124

D Lestine iterare

Page 127: Destine Literare Oct. 2013

Preotul ªtefan Stanciu a afirmat cã o astfel de sãrbãtoareeste binevenitã, ºi a echivalat-o cu Paºtele ºi cu Crãciunul,deoarece ne-a mai dat o ºansã la neuitare, la nemurire, sã necurãþãm, sã simþim româneºte, sã fim români aici ºi în ceruri,unde judecata poporului român se va face în limba românã.

A menþionat cã trebuie sã ne rugãm pentru a fi ajutaþi sãgândim, sã vorbim ºi sã scriem româneºte.

Domnul Corneliu Leu, principalul militant pentruinstituirea „Zilei Limbii Române”, s-a adresat celor prezenþiamintindu-le cã sunt martorii primei sãrbãtori internaþionalea „Zilei Limbii Române” de dupã legiferare, întrunindu-se, caparticipanþi la manifestare pe cãile cele mai moderne alelegãturilor virtuale, cu toþi românii ºi vorbitorii de limbãromânã trãitori în lume, în marea noastrã unitate de simþireînrãdãcinatã prin ea.

Domnia Sa a evidenþiat de asemenea eforturile pe care le-a fãcut pentru legiferarea „Zilei Limbii Române” pe întregul eispaþiu de rostire ºi în mod deosebit pe spaþiul de aur de peambele maluri ale Prutului, pe spaþiul de aur al Carpaþilor.

Le-a mulþumit tuturor celor care l-au ajutat sã îºirealizeze acest vis ºi în în mod deosebit parlamentarilor ºiprimarilor pe care i-a numit „mici demnitari ai culturiiromâneºti,” asemenea preoþilor ºi învãþãtorilor din trecut.

Ansamblul folcloric de la Întorsura Buzãului a intonat„Imnul limbii române”, pe versuri de Corneliu Leu:

„Ne cheamã Sfinxul din CarpaþiSã fim alãturi fraþi cu fraþiÎn miezul þãrii noastre sfântLa ceas de mare legãmânt.

Ne cheamã Sfinxul din Bucegi,Simbol de voievozi ºi regiCe-aici românii i-au avut Din cel mai depãrtat trecut!

Pe munþii româneºti urcaþiSub semnul magic din Carpaþi,Pecete-adâncã din bãtrâniPeste suflarea de români.

Pecetea limbii româneºtiRostind mãiestrele poveºtiCu Sânziene, Feþi-Frumoºi... Sau cântece cu viers duios.

Þesut la poale de Carpaþiªi-oriunde þara are fraþiÎn lumea largã rãspândiþiCare prin verb, ca legãmântRostit în cântec ºi-n cuvânt,Rãmân uniþiDe nimeni despãrþiþi!

Ne cheamã Sfinxul din CarpaþiSã fim alãturi fraþi cu fraþiÎn miezul þãrii noastre sfântLa ceas de mare legãmânt.

Ne cheamã Sfinxul din Bucegi,Simbol de voievozi ºi regiCe-aici românii i-au avutDin cel mai depãrtat trecut!

Cu sufletele-alãturaþiDe-aici spre patru zãri zburaþiSpre fraþii ce-n strãin pãmântÞin rãdãcina prin cuvânt.

ªi-ntinse aripi ce vâslescSpre tot ce-i graiul românesc.Spre tot ce-avem mai bun, mai sfânt,Clãdit ºi-n piatrã ºi-n cuvânt.

Cuvântul românesc rostitÎn slujbe de altar sfinþitPrin nobili ctitori, mari bãrbaþi,Eroii noºtri legendari,Semeþi, viteji, cu braþe tari,ÎncununaþiCu creste de Carpaþi!

Spre Basarabia zburaþiªi duh de þarã respiraþiDin duhul jertfei de martiriPe altarele Marii Uniri!

Spre Vlahi din Tatra în Timoc,În pustã ºi în orice locAceeaºi limbã ei vorbindPânã la aromâni în Pind.

ªi sã rãmânem veºnic fraþiBând apa vie din CarpaþiAici, la Sfinxul din BucegiUnde-am avut preoþi ºi regi.

ªi o Credinþã am avutDin veac de mare început,Iar nimãnui nu am fãcut rãuCrezând în Bunul DumnezeuCare, cu noi, Va fi mereu!

Va fi mereu!

Compozitorul Miltiade Nenoiu a intonat varianta propriea melodiei „Imnului Limbii Române”.

Au fost semnate acorduri de înfrãþire între 32 de localitãþidin România ºi Republica Moldova.

Primarii acestora ºi-au exprimat gândurile ºi senti-mentele în versuri, cântece sau alocuþiuni. S-au adresat uniialtora cu apelativele „frate” ºi „sorã” ceea ce a fãcut ºi maipregnant sentimentul de frãþietate existent între românii depe ambele maluri ale Prutului.

Românii basarabeni au menþionat efoturile pe care le-aufãcut, inclusiv sângele vãrsat, pentru a avea dreptul de avorbi ºi scrie în limba românã.

A fost afirmatã ideea limbii comune ºi a speranþei cã într-obunã zi „blestematul Prut” va fi secat sau cum spunea un primarglumind inteligent „nu e nevoie sã-l secãm, ci sã facem un canalspre Nistru” pentru a putea spune asemenea lui Nichita Stã-nescu când vom merge la Chiºinãu „Am venit de acasã acasã.”

ªi-au dãruit unii altora obiecte reprezentative pentrulocalitatea lor: cheia comunei Vulcana-Bãi, ºtergare tradiþio-nale, machete, cãrþi, albume, sticle de vin etc.

125

D Lestine iterare

Page 128: Destine Literare Oct. 2013

Românii de peste Prut au adus ºi douã covoare pe careerau reprezentate chipul lui Eminescu ºi imaginea Primãrieidin Chiºinãu ºi care au fost expuse pe masa pe care s-asemnat Protocolul de înfrãþire.

Unii dintre primarii prezenþi au venit îmbrãcaþi în costumepopulare ºi s-a fãcut propunerea de a se purta din noucostumul popular la þarã.

S-a citit „Jurãmântul înfrãþirii” ºi a fost votat în unani-mitate de reprezentanþii comunitãþilor din cele douã þãri.

În timp ce reprezentanþii localitãþilor din România ºiRepublica Moldova semnau acordurile de înfrãþire au fostprezentate premiile acordate în cadrul Concursului dePoezie Tricolorã defãºurat în oraºul Mizil, judeþul Prahovacu ocazia Sãrbãtoririi „Zilei Limbii Române”.

Prima parte a activitãþii s-a încheiat în acordurile dulci ºimângâietoare ale Grupului instrumental „Dr. Romy” de laReºiþa, care a înterpretat piese - compoziþii proprii: „Invi-taþie”, „Recurs la metodã”, „Schimbarea la faþã”, „Semnul luiIona”, „Regisor e Grand Senior”, „Imnul Sfinxului”.

În partea a doua a festivitãþii pe o scenã în aer liber situatãîn Parcul „Dimitrie Ghica” din Sinaia limba românã a fostomagiatã prin poezie, cântec ºi dans de cãtre soliºti vocali,ansambluri ºi grupuri folclorice din întreaga þarã: „Floricica” dela Comarnic, „Mugurelul” al Colegiului Economic „VirgilMadgearu” din Ploieºti, judeþul Prahova, „Rapsodia Prahovei”,Palatul Copiilor din Ploieºti, „Româncuþa” din comunaCumpãna, judeþul Constanþa, „Doina Dobrogei” din Medgidia,judeþul Constanþa, „Dor vânãtoresc”, comuna Vânãtori, judeþulNeamþ, „Doruleþ”, comuna ªtefan cel Mare, judeþul Cãlãraºi,„Plai întorsurean” din Întorsura Buzãului, judeþul Covasna,Ansamblul ªcolii „Rodovanu”, judeþul Cãlãraºi, „Cununiþa” alªcolii „Vasile Voiculescu” din Bezdead, judeþul Dâmboviþa,Ansamblul ªcolii „Grigore Rãdulescu” din Bezdead, judeþulDâmboviþa, „Micile româncuþe”, ªcoala Gimnazialã Alãmor,comuna Loamneº, judeþul Sibiu, „Sâncelenii” din comunaSâncel, judeþul Alba, Ansamblul folcloric al ªcolii Gimnazialedin comuna Berchiºeºti, judeþul Suceava, Ansamblul„Simphony” din oraºul Strãºeni, Republica Moldova.

Au fost recitate poezii dedicate limbii române din creaþiilepoeþilor: George Coºbuc, Mihai Eminescu, Alexe Mateevici,Grigore Vieru etc.

Au fost interpretate cântece ºi dansuri de pe tot cuprinsulþãrii: hore, sârbe, „Brâul”, „Ciobãnaºul”, „Braºoveanca”, „Cãlu-ºarii”, „Ofiþearasca”, cât ºi specifice anumitor zone – nordulMoldovei: „Rusasca”, „Huþulca”, „Cumãtriþa” (Ansamblul ªcoliiGimnaziale din comuna Berchiºeºti, judeþul Suceava), ValeaOzanei: „Bate toba, mãi Vasile”, „Mi s-a dus bãdiþa-n sat”ºi treisuite de dansuri cuprinzând: „Hora”, „Bãtuta de la Crãcoani”,„Hora fetelor de la Dãmuc”, „Hora de la Bodeºti” (Ansamblul„Dor vânãtorean”, comuna Vânãtori, judeþul Neamþ),Dobrogea: „Cadâneasca”, „Geamparaua”, „Rachiul” (Ansam-blul „Doina Dobrogei”, Medgidia, judeþul Constanþa), dinMuntenia: „Lelea”, „Clopoþelul” (Ansamblul „RapsodiaPrahovei” al Palatului Copiilor, Ploieºti), „Aoleanu”, „SârbaDogarului”, „Sârba din Bezdead” (Ansamblul „Cununiþa”,ªcoala „Vasile Voiculescu”, Bezdead, judeþul Dâmboviþa).

Spectatorii au avut posibilitatea de a asculta ºi cântecedin Republica Moldova: „Libertate”, „Plaiul cu numele Basa-rabia”, „Azi la noi e sãrbãtoare” interpretate de Ansamblul„Simphony” din oraºul Strãºeni.

Pe lângã cântece patriotice din repertoriul unor soliºticonsacraþi, interpretate de diverse ansambluri, Grupul

folcloric „Sâncelenii” din comuna Sâncel, judeþul Alba apãtruns la inima spectatorilor printr-un cântec cules dinfolclorul local, „Frunzuliþã, frunzuliþã”, un îndemn la luptãpentru apãrarea pãmântului strãmoºesc:

„Frunzuliþã, frunzuliþã,Frunzuliþã verde de stejarIar s-adunã norii negri,Norii la hotar.I-auzi cu ce tãrie tobele se bat!Goarna sunã ºi rãsunãAzi la noi în sat.La luptã þara ne cheamãHaideþi, fraþi români,Sã ne batem fãrã teamãCu orice pãgân.Ia-þi viteaza sãbioarã,Oºtean dragul meu,ªi dã-þi pentru þãriºoarãTot sângele tãu!Pentru scumpa þãriºoarãªi neamul strãbunMergi cu dragã inimioarã,Mãi frate român.”

În final s-a cântat „La mulþi ani!” pentru poporul român ºilimba românã.

Festivitatea de la poalele Carpaþilor, numitã de prezen-tatorul Marius Ciprian Pop „act de mãrturisire a identitãþiinoastre prin intermediul limbii române” ºi de cãtre EmilDrãghici, preºedintele Asociaþiei Comunelor din România,„Mica Unire,” este o dovadã a permanenþei sentimentuluipatriotic la români, indiferent de locul ºi timpul, de valurileistoriei în care au vieþuit.

126

D Lestine iterare

Page 129: Destine Literare Oct. 2013

127

D Lestine iterare

TRA

IAN

VA

SILC

ÃU

(RE

PU

BLI

CA

MO

LDO

VA)

Cântul fericit

Ce-am visat n-am irositªi-acum, boltã-aleasã,Doamne,-s cântul fericitCã mã duc acasã.

Am trãit ce-am suferit ªi-acum, stea miloasã,Doamne,-s cântul fericit Cã mã duc acasã.

Prinþ am fost ºi rob smeritªi-acum, zi frumoasã,Doamne,-s cântul fericitCã mã duc acasã.

ªi de Tine-ndrãgostit, Rana când mã lasã,Doamne,-s cântul fericitCã mã duc acasã.

Cânt în preasperanþã

Atâta alergai fãrã poprire ªi-agonisind averi pe sãturate,Azi înþeleg cã pentru nemurireAm totul cât nu am nimic din toate.

Atâta cãutai sã am în viaþã:Luceferi de carton, roi de pãcate,Pânã mi-a spus Iisus în dimineaþã:„Ai totul cât nu ai nimic din toate”.

ªi-acum, uitat de îngeri de faianþã, De zei de tinichea cu firi deºarte,Mi-s renãscut, ºi cânt, ºi-n preasperanþãAm totul cât nu am nimic din toate!

Cântul îndatorãrii nesfârºite

Cuvântul Tãu, Iisus, sfinþitã neauã,Cu mâini smerite-n inimã-l pãstrez.Eu nimãnui nu datorez vreo steauã,Doar Þie, Doamne, totu-Þi datorez!

Duhovniceasca Ta împãrãþieDin Veci în Veci o sã-mi rãmânã Crez!Eu lumii datorez nici o solie,Doar Þie, Doamne, totu-Þi datorez!

Sã pot trãi în Tine ca-ntr-o hainãDe-azur curat! – atâta mai cutez.Eu lumilor nu datorez vreo tainã,Doar Þie, Doamne, totu-Þi datorez!

Ce mult îþi datorez, Duhovnic Tatã, –Voi sã rostesc ºi brusc mã întristez,Vãzându-mã minþind ca altãdatã,Cãci, Þie, Doamne, totu-Þi datorez!

Semãnãtori

Am dus lut în cer, nepãmânteºte.Acum zarea ca un bour creºteªi-i pãmânt prin care-n orice noapteVulturi trec, bodogãnind în ºoapte,ªi-apoi ale lumii visuri toateLe seamãnã-n bolþi dumnezeieºte.

Cerul, pregãtit de-nmormântare,Sufletu-mi aºteaptã ne-ncetat,Însã el, ca un copil ciudat,Cã-l râvneºte dânsul habar n-areªi se dã în scrânciob deºucheat,ªi mã crede-apus, nevoie mare.

Lied depravat

Priviþi, cerºeºte clipa un veac – sã mai prospere, Un veac o clipã cere din timpul corigent,Noi transportãm neantul prin magazii lejereªi vindem aer pentru bãtrânul continent.

Aprindem felinare sã ne trãiascã Þara.ªi ne iubim, fireºte, curtaþi de-un unic semn,Vin ºtirile, iubito, ni le aduce seara,Vagonul nostru iarãºi a deraiat de tren.

CÂNTECE DIN RAIMotto:

„În faþa celor morþi un singur gând trebuie sã-þi rãsarã: lucreazã mai iute, cãci este un soroc!”

Nicolae Iorga

Page 130: Destine Literare Oct. 2013

Aceeaºi depravare în arbori ºi în ziduri,În oameni ºi-n cuvinte, în râs ºi-n plâns stingher,Încãrunþim de dogme ca mãrile de riduriªi potrivim pe braþe cãtuºele de fier.

Plâng verbele pe ranã de-atâta necredinþã,Cad stelele bolnave de-atâta adevãr,A refuzat lumina sã mai lucreze-n mãr,Magistru-i dus pe gânduri, bufonu-i în cãinþã,

Plutonul executã a regelui sentinþã,– Un foc – ºi precum glonþii, cuvintele se-aprind.Atavic maica-ºi duce vecia-n suferinþãªi toamna-ºi exileazã cocorii într-un lied.

A trãi pentru CerCând ziua-mi se terminãªi noaptea stã sã vie,Vreau veºnicã luminãSã-mi fii doar Tu, Marie!

Când lupii-mi dau vestireªi fraþii mã sfâºie,Vreau sfântã ocrotireSã-mi fii doar Tu, Marie!

Când pentru Cer las lumea, –Las totul pe vecie!ªi strig, urcându-mi culmea,Doar numele-Þi, Marie!

Un Roºu DivinSângele Tãu, Iisus, dintre ruine,Nu s-a pierdut în van: a curs în mine,

Sângele Tãu, Iisus, pe care umblãCorãbii roºii cu divinã umbrã

ªi monastiri târzii vâslind spre lunã,Spre-un roºu preadivin ce le cununã.

ªi totu-i rãsãrit, nimic n-apune.Sub ceru-ngenuncheat în rugãciune................................................................Chiar ceru-a-ngenuncheat în rugãciune!

BocetPriviþi, se lasã searaÎn toþi: în crini ºi-n prunci.ªi dacã vindem ÞaraCe vom mai fi atunci?

Auzi? Rãsunã-n soareTãceri cosite-n lunci.

ªi Þara de-o dispareCe vom mai fi atunci?

Citiþi în cartea ierbiiBocete lungi-prelungi.

ªi de ne plâng ºi cerbiiCe vom mai fi atunci?

Priveºti, auzi, citeºte –De zei ºtiute munci.ªi-n tot ce arzi, sporeºte,Ca sã mai fim ºi-atunci...

PsalmÎn veac nu te mai întrista, creºtine,Iisus a înviat ºi pentru tine!

Aleasã tânguireE toamnã, sunt bogat în frunzeªi la mormântul clipelor, Iluziei moºtenitorul,Mã tângui, rãsfoit de dor.

Am chinul bucuriei sfinteªi-n braþuri de neliniºti zbor,Iluziei moºtenitorul,Mã tângui, pustiit de dor.

În azi mã sting, ca orice frunzã,Cneaz al tãcerii zeilor,Iluziei moºtenitorul, Îmi dau cu cer pe chip ºi mor.

Poemul DesãvârºitoruluiDeasupramergãtorul s-a oprit.Surâsul Lui alean de purpur mi-i.Îmbrãþiºat de crini ºi veºnicii,A-ngenuncheat în al Tãcerii schit.

Cuvânt îngenuncheat într-o tãcereN-am întâlnit, nicicând n-am întâlnit.Sprecerurimergãtorul s-a oprit,Narcisele-l privesc ca la-nviere.

ªi taragotul când a înãlþat Spre heruvimi ºi-a început a plânge,

Cu candelele cerului în sângeDin hãul de pãcat m-am ridicat.

Cu mâna lui lãsatã-n mâna meaEl, Desãvârºitorul, surâdea.

128

D Lestine iterare

Page 131: Destine Literare Oct. 2013

129

D Lestine iterare

HER

MA

N V

ICTO

RO

V(C

AN

AD

A)

Camionul s-a oprit în dreptul meu. — Ce-i, bãiete? m-a întrebat doamna care stãtea lângã ºofer. Avea o voce puternicã, dar melodioasã. Era o femeie între douã vârste, cu pãrul scurt ondulat, ochi mari ºi o expresie întrebãtoare pe faþã. Era frumos

fardatã ºi îmbrãcatã elegant. Mi se pãrea cunoscutã, dar nu îmi dãdeam seama unde-o mai vãzusem.— Mi s-a stricat motocicleta ºi are nevoie de reparaþii. Mã puteþi duce pânã la Oneºti la garã sã o pun pe tren

ºi sã o trimit la Sãvineºti? — Ia-l Costache, i-a spus doamna ºoferului.ªoferul a deschis oblonul. În camion erau niºte plãci de gresie. ªtiam cã se gãseau pe versantul muntelui

Mãgura, la coborârea spre Valea Slãnicului.Doamna s-a dat jos din cabinã ºi a venit sã ne ajute. — Putem ºi singuri, doamnã, dar vã mulþumesc i-am spus, privindu-i mâinile delicate, cu vene proeminenente

albãstrui.Am ridicat împreunã cu ºoferul motocicleta în camion. Am vrut sã mã aºez pe o bucatã de gresie, dar doamna

mi-a spus autoritar.— Vino în cabinã, bãiete!— Vã mulþumesc, doamnã.— Ce faci pe aici cu motocicleta?— Lucrez pe ºantierul hidrocentralei de la Sãvineºti ºi am fost chemat la termocentrala de la Borzeºti pentru o

problemã tehnicã. Am plecat cu motocicleta ºi am luat drumul peste dealuri spre Moineºti ca sã trec prin Târgu-Ocna, oraºul meu natal. Mi s-a blocat motorul ºi nu-l pot repara.

De la Târgu-Ocna, drumul trecea prin Oneºti, dincolo de care era termocentrala de la Borzeºti.— Îmi pare rãu, bãiete, de necazul pe care l-ai avut. Dar vezi, te-a ajutat Dumnezeu ºi ne-ai întâlnit pe noi, mi-

a spus cu un amestec de compãtimire ºi încurajare în glas.Costache, ºoferul, a zâmbit larg, aprobator, de parcã ar fi fost bucuros cã este ºi el pãrtaº la aceastã

întâmplare.Mã uitam pe furiº la doamna expresivã ºi delicatã, care emana în jur un miros de parfum scump. Aveam

certitudinea cã o mai vãzusem, dar îmi era jenã sã o întreb.— Ce te uiþi aºa cu coada ochiului la mine, bãiete? mi-a spus cu un surâs întrebãtor.L-am vãzut pe Costache zâmbind mucalit. O imita întrutotul pe doamna, cãreia îi era ºofer. — Iertaþi-mã, doamnã, vã cunosc, dar nu ºtiu cine sunteþi.— Sunt Maria Tãnase, ar trebui sã-mi cer scuze cã nu m-am prezentat, a râs amuzatã.Am rãmas împietrit. Eu, un muncitor de pe ºantierul unei mici hidrocentrale de pe Valea Bistriþei, stãteam alãturi

de una dintre cele mai mari artiste ale vremii de atunci ºi, timpul a dovedit, ale vremurilor care-au urmat. Publiculromânesc o adora pe artista care le-a dãruit creaþii muzicale unice ºi interpretãri nemuritoare ale cânteculuipopular, de neegalat în muzica româneascã.

— Am fost la Slãnic dupã niºte plãci de gresie. Vreau sã pun o cruce la mormântul pãrinþilor mei. Gresia estemai frumoasã decât marmura ºi granitul, a vorbit ca pentru sine. E o piatrã moale ºi când o mângâi îþi rãmâne înpalmã un praf fin. Crucea îþi dãruieºte ceva sã iei cu tine, a adãugat cu evlavie.

Îmi vorbea cu simplitate ºi naturaleþe ca unui cunoscut vechi. Eram vrãjit de sensibilitatea care rãzbãtea dincolode fiecare cuvânt, dar ºi de glumele prin care Maria Tãnase crea o atmosferã destinsã, de bunã dispoziþie. Era oîmbinare de gravitate ºi umor care mã fascina. Mã gândeam cu pãrere de rãu cã întâmplarea aceea deosebitã pecare o trãiam urma sã se termine.

Costache a tras maºina în faþa gãrii din Oneºti ºi s-a dus sã-l anunþe pe ºeful de garã. Auzind cã era vorba deMaria Tãnase, acesta a venit în goanã ºi facând plecãciuni de la distanþã.

— Este o mare onoare sã vã cunosc. Iubesc cântecele dumneavoastrã, iar soþia mea le fredoneazã prin casã.Ne ocupãm noi de tot, a hotãrât îndatoritor.

În câteva minute, de la depozitul gãrii, au apãrut în fugã câþiva bãrbaþi, care au luat pe sus motocicleta ºi audispãrut cu ea. ªeful gãrii a completat formularele de transport ºi a fost fericit când Maria Tãnase i-a înmânat douãbilete de favoare pentru concert.

O întâmplare de neuitat

Cum am cunoscut-ope Maria Tănase

Page 132: Destine Literare Oct. 2013

130

D Lestine iterare

— Unde te grãbeºti, bãiete? mi-a spus doamna Maria Tãnase când m-am dus sã-i mulþumesc. Este ora prânzului,mergem la vagoanele noastre. Vino sã mãnânci cu noi. Domnu’ºef spune cã motocicleta ajunge la Sãvineºti în douã zile.O trimit cu trenul de marfã.

Vorbea cu autoritate, lua decizii fãrã drept de apel. Am plecat împreunã cu ei la vagonul, unde era trupa. În seara aceea,era spectacol la Oneºti. Maria Tãnase era în turneu cu o parte din ansamblul Doina Prahovei.

— Costache, du-te la Moriþ ºi spune-i sã pregãteascã masa. Fripturã ºi ce mai ºtie el cã-mi place. Transmite-i cã dacãnu face fripturile aºa cum îmi plac, îl jupoi.

ªi, apoi, îndreptându-se spre mine:— Ai sã cunoºti acum, bãiete, un cârciumar de pe vremuri. Îl ºtiu de mulþi ani. M-a ospãtat cu cele mai bune bucate de

câte ori am fost în turneu prin aceste locuri. A suferit, ca ºi ceilalþi, dupã schimbãrile care-au avut loc, dar de câþiva ani l-au adus înapoi. Chiar ºi ei ºi-au dat seama cã este nevoie de oameni calificaþi în orice meserie, mi-a spus cu gravitate.

Vorbea deschis, fãrã sã se ascundã ºi fãrã sã se teamã, deºi în perioada aceea era periculos sã-þi exprimi cea mai micãnemulþumire cu privire la regimul comunist.

În primii ani ai comunismului, au fost desfiinþate magazine, restaurante, ateliere ale micilor meseriaºi. Proprietarii aufost schimbaþi cu oameni noi, necalificaþi, ceea ce a creat o situaþie jalnicã în sistemul de servicii din România. Nu maigãseai un restaurant în care sã mãnânci ºi sã te simþi bine. Dându-ºi seama de problemele create, comuniºtii au reinstalatpentru o perioadã scurtã vechiul sistem de comerþ ºi servicii, foºtii proprietari au revenit aducând faima restaurantelor dealtãdatã. Moriþ era unul dintre aceºtia.

— Fetelor, a strigat ºi, ca la o comandã, au apãrut din compartimente câteva fete din ansamblu, îmbrãcate destul desumar. Pregãtiþi salata!

— Îndatã, doamnã, mã duc sã spãl ridichile, a rãspuns una dintre fete.— Lasã, fã Mãriucã, nu le mai spãla cã a plouat ºi a spãlat tot chiºãtul.— Vino, bãiete, am aici douã sticle cu rachiu de secarã, Secãricã. Mi le-a dat o admiratoare din Adjud. Hai sã bem câte

un pahar. Nu puteam scoate o vorbã. Doamna Maria Tãnase preluase comanda ºi cei din jurul ei executau ordinele ca într-o

unitate militarã. Era puternicã ºi autoritarã ºi se impunea celor din jur. Captiva ºi impunea respect ºi ascultare.O fatã a adus câteva pãhãrele de rachiu ºi ne-am strâns în jurul Mariei Tãnase. La capãtul vagonului, unul dintre

muzicanþii ansamblului exersa la vioarã.— Bãi, nea Ilie, vino sã bei cu noi o sãcarã.— Nu pot, maestrã, cã exersez, a rãspuns muzicantul.— Hai, bãi, ce pizda mãsii, cã doar nu-i fi Beethoven.Spre hazul tuturor, muzicantul a venit în fugã. A dat pe gât un pahar de secãricã ºi a mai cerut unul.— E tare bun! Trebuie sã fie un rachiu cu vechime.La al treilea pahar, l-a atenþionat:— Hai, bãi, cã doar n-am un butoi.Maria Tãnase vorbea deschis, folosind cuvinte simple, chiar urâte, dar nu deranja, dimpotrivã se fãcea plãcutã. Cei din

jur erau încântaþi de familiaritatea, care le-o fãcea accesibilã pe aceastã femeie pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu atâteadaruri – o voce unicã si talentul de a interpreta cu pasiune muzica ºi versurile cântecelor sale.

— Îþi plac, bãiete, curvuliþele astea?M-am înecat cu bãutura din care sorbeam ºi am început sã tuºesc. N-am mai apucat sã rãspund pentru cã a apãrut

Moriþ, cu doi bãieþi zdraveni, cãrând pe niºte funduri de lemn o movilã de fripturi, antricoate de porc ºi de vitã, ficat, rinichi,numai bunãtãþi.Unul dintre bãieþi a adus un teanc de farfurii. Ne-am aºezat fiecare pe unde-am putut ºi am început sãmâncãm. Fripturile erau delicioase, iar eu, plecat de ceva vreme pe drum, eram lihnit de foame. Sorbeam din rachiul tareºi aveam impresia cã-mi iese pe ochi, pe nas pe gurã.

Moriþ stãtea retras, urmãrind-o pe domna Maria Tãnase cu un aer întrebãtor ºi, parcã, înfricoºat cã s-ar putea sã nu-iplacã ceva.

— Moriþ ai pregãtit o mâncare regeascã, i-a spus ºi cârciumarul s-a luminat la faþã. Ia banii ºi lasã-te de prostii! Dinpartea casei nu hrãneºti un vagon întreg. Dacã ai prea mulþi, ceea ce mã îndoiesc, pune-i deoparte. Nu se ºtie cât o sã telase ãºtia sã-þi continui afacerea.

A avut dreptate, dupã câþiva ani, toate restaurantele ºi micile afaceri au fost închise, inventarele au fost confiscate, uniiproprietari au fost trimiºi în puºcãrii. Au fost, astfel, eliminate ultimele rãmãºiþe ale unui stil de viaþã.

— Mã doare sufletul sã pãrãsesc aceste locuri, l-am auzit pe Moriþ, spunându-i în ºoaptã, aici m-am nãscut ºi am trãitpânã la aceastã vârstã, aici s-au nãscut ºi au trãit strãmoºii mei. Am depus acte sã plec în Israel. Va trebui sã o iau de lacapãt, dar sunt sigur cã voi reuºi sã deschid un mic restaurant. Vã aºtept acolo în turneu ºi am sã vã pregãtesc o masãîmpãrãteascã. ªi totul are sã fie din partea casei, a încheiat, cu un ton ferm, cârciumarul.

Maria Tãnase l-a îmbrãþiºat pe Moriþ cu lacrimi în ochi. Mic de staturã, pãrea un copil ocrotit de mama lui. S-a desprinscu pãrere de rãu ºi l-am vãzut ºtergându-ºi ochii pe furiº.

Spectacolul de la Oneºti a fost uimitor. Era prima datã când o vedeam pe Maria Tãnase pe scenã. Avea o dezinvolturãºi o naturaleþe care te cucereau. Se adresa publicului direct ºi spontan ºi cânta cu atâta pasiune ºi dãruire încât aveaiimpresia cã muzica nu vine de la o fiinþã omeneascã, ci era un dar divin. A interpretat Mãrie ºi Mãrioarã, Cine iubeºte ºilasã, Când o fi la moartea mea, Mi-am pus busuioc în pãr. Mi se pãrea cã trãiesc într-un vis. Eu un simplu muncitor peºantier eram în preajma acestei „ pãsãri mãiestre”, cum a numit-o Nicolae Iorga, a cântecului românesc.

Page 133: Destine Literare Oct. 2013

131

D Lestine iterare

În pauzã, nea Ilie nu a mai exersat, ci a cântat Balada lui Ciprian Porumbescu, cu atâta virtuozitate ºi dãruire încâtvioara pãrea cã suspinã împreunã cu cei din salã.

Dupã spectacol, artiºtii ºi ansamblul au fost invitaþi la restaurantul Stejarul din Borzeºti. Îmi erau dragi acele locuri,apropiate de locul în care m-am nãscut ºi mã impresiona legenda despre stejarul lui ªtefan cel Mare, pe care profesorulmeu de istorie ne-o povestea cu evlavie.

— Vii cu noi bãiete! mi-a spus doamna Maria Tãnase, când m-am dus sã-mi iau la revedere. De-acum faci parte dintrupa noastrã.

A fost o searã minuntã. Maria Tãnase a cântat, a spus glume, a râs. Trecuse de miezul nopþii ºi am ieºit afarã. Era onoapte de varã caldã, cu cer albastru fãrã urmã de nor, pe care sclipeau feeric stelele.

— Îþi plac stelele, bãiete dragã? am auzit glasul doamnei Maria Tãnase în spatele meu. A îmblânzit apelativul „bãiete”, adãugând cuvântul dragã. Am simþit vorba ei ca o mângâiere.— Îmi plac stelele, doamnã. ªi cerul este atât de frumos. Privindu-l mi-au venit în minte versurile lui George Coºbuc

din Faptul zile. ªi am recitat:„Ca lacrima-i limpede cerulªi-aproape de ziuã. FrumosStã-n mijlocul bolþii Oierul,Luceafãru-i gata s-apuie,Iar Carul spre creºtet se suieCu oiºtea-n jos.”— Reciþi frumos, bãiete. Ai dicþie bunã ºi voce puternicã. Îmi aminteºti de prietenul meu Vraca, a spus ca pentru sine,

doamna Maria Tãnase. Eram emoþionat în faþa personalitãþii puternice a acestei artiste desãvârºite ºi mã simþeam inhibat sã vorbesc ºi sã-mi

exprim gândurile. În afarã de prima strofã din poezia lui Coºbuc, nu am mai putut spune nimic altceva. Doar ascultam ºi opriveam, când aveam impresia cã nu mã vede. Era, atunci, o femeie trecutã de patruzeci ºi cinci de ani, cu ochi mariexpresivi, inteligenþi ºi vioi, dar uneori, ca în acele momente în care privea cerul înstelat, plini de melancolie ºi chiar de oanumitã tristeþe.

— Trebuie sã-þi aranjãm undeva sã stai peste noapte, mi-a spus, vrând sã plece.— Vã mulþumesc, doamnã, dar am unde sã stau. Merg pe ºantier. Este la doi kilometri de aici. Sunt locuri la camerele

de oaspeþi. Mâine dimineaþã trebuie oricum sã fiu la muncã.— ªi ce faci tu acolo, bãiete dragã? m-a întrebat cu glas matern.— V-aº rãpi din timp sã vã povestesc. ªi mi-ar fi greu sã vã explic, dumneavoastrã sunteþi artistã, nu vã ocupaþi de

tehnicã, mi-am permis sã glumesc.— Poate o sã-mi povesteºti când vii în Bucureºti. ªi am timp destul sã ascult, bãiete. — Vã mulþumesc pentru întâmplarea aceasta minunatã pe care aþi fãcut-o posibilã. A fost ceva unic pentru mine. Nu o

voi uita niciodatã.— Sã mã cauþi, bãiete, vreau sã fac ceva pentru tine. Acesta e numãrul meu de telefon, dar mã gãseºti în jurul prânzului

la Capºa. Îmi pare bine cã te-am cunoscut ºi sã ºtii cã eu nu arunc vorbe în vânt, mi-a spus ºi m-a sãrutat pe obraz.—ªtiu, doamnã, am spus, ca pentru mine ºi i-am sãrutat mâna. Costache a apãrut ca din pãmânt, a urcat în maºinã ºi au plecat.

M-am îndreptat spre ºantier cu pas domol, gândindu-mã la cele întâmplate. Aveam impresia cã trecuse mult timp, deºitotul se petrecuse într-o singurã zi.

Am lucrat câteva luni pe ºantierul de la Borzeºti. Termocentrala era într-un proces de extindere ºi pentru lucrãrilede construcþie se foloseau ºi deþinuþi. Am trãit atunci o altã întâmplare extraordinarã, pentru cã l-am cunoscut pe prof. dr.Ion Juvara, somitate a chirurgiei româneºti. Marele chirurg era în detenþie ºi lucra pe ºantier. Pânã ºi zeghea pe care opurta îi dãdea eleganþã. Se bucura de oarecare libertate, în comparaþie cu ceilalþi deþinuþi. Una dintre plãcerile noastre peºantier era sã ne completãm mâncarea cu slãninã friptã. Eram specialiºti la pregãtirea ei. Curãþam pasta de pe electroziide sudurã, îi frecam cu ºmirghel ºi puneam pe ei bucãþi de slãninã pe care le încãlzeam cu aparatul de sudurã. Grãsimeao adunam pe felii de pâine neagrã. Erau bune. Lucram împreunã cu prietenul meu, Ricã Ivanov, în acea perioadã tânãringiner, ºi adeseori îl invitam pe dr. Juvara sã ia parte la „festinul” nostru.

— Faceþi o treabã extraordinarã bãieþi, ne spunea cu bândeþe profesorul, care avea în acea perioadã aproape cincizecide ani. Viaþa are urcuºuri ºi coborâºuri, dar munca voastrã va dãinui peste veacuri.

— Nu vã uitaþi la zeghea pe care o port. Sunt ºi voi rãmâne medic. Mi-am dãruit viaþa în slujba oamenilor. Aºa a ºi fost. Deºi doctorul Juvara a fost condamnat la cincisprezece ani de închisoare, pe motiv cã în casa lor s-au

gãsit niºte „cocoºei” de aur, a fost eliberat când o „personalitate” a regimului s-a aflat într-o situaþie criticã ºi s-a stabilit cãnumai doctorul Juvara ar fi putut face operaþia care sã-l salveze.

L-am reîntâlnit pe marele chirurg în anul 1966 când tatãl meu era grav bolnav. Internat în spital, i s-a pus un diagnosticgreºit ºi operaþia, care l-ar fi putut salva, era riscantã.

L-am cãutat pe profesorul Juvara la spitalul Cantacuzino, unde era medic. Era specialist în chirurgie generalã, dar ºiurologicã, endocrinã, toracicã ºi considerat cel mai mare chirurg din þarã, apreciat pe plan internaþional pentru lucrãrile salede specialitate ºi rezultatele obþinute în diferite domenii de cercetare.

— Nu ºtiu dacã vã mai amintiþi de mine, i-am spus.— Cum aº putea sã uit anii aceia ºi momentele bune petrecute împreunã cu voi?

Page 134: Destine Literare Oct. 2013

132

D Lestine iterare

— Domnule profesor, tatãl meu este grav bolnav. Vã rog sã-l operaþi. Este singura lui ºansã de a fi salvat. — Plec la un congres în Israel astã-searã. Nu mai am timp.— Domnule profesor, vã rog sã-l operaþi astãzi. Altfel, îmi voi reproºa toatã viaþa cã nu am fãcut tot ce se putea pentru

tatãl meu.Dupã câteva momente de tãcere, profesorul Juvara, a hotãrât. — Îl operez. Am sã iau legãtura cu spitalul chiar acum.Tata a fost operat de marele chirurg, deschis doar ºi închis la loc.— Îmi pare rãu, dar nu se mai poate face nimic. Am ajuns cu douã zile prea târziu. Nu l-am mai reîntâlnit pe profesorul Juvara. Am aflat cã a devenit membru al Academiei Române, membru al

Academiilor de chirurgie din Paris ºi Italia. A participat la congrese ºi conferinþe internaþionale ºi a scris peste trei sute delucrãri ºtiinþifice. A fost mentorul a generaþii de studenþi ºi medici ºi a contribuit la ridicarea prestigiului ºcolii medicaleromâneºti în lume.

Cu emoþie, retrãiesc amintirile acelor ani, în care am cunoscut douã mari personalitãþi ale culturii ºi medicinei româneºti– Maria Tãnase ºi prof. dr. Ion Juvara.

Dupã câteva luni petrecute pe ºantierul de la Borzeºti, am venit în Bucureºti în concediu de odihnã. Într-una din zile, înjurul prânzului, am intrat la Capºa. La o masã, Maria Tãnase era înconjuratã de femei ºi bãrbaþi, actori, actriþe, dansatori.

M-am îndreptat spre masa ei ºi am vãzut cã mã priveºte, ca ºi cum ar încerca sã-ºi aminteascã ceva.— Bãiatul cu motocicleta! a exclamat cu un zâmbet larg, bucuroasã cã ºi-a amintit de unde mã ºtie.— Sãrut mâna, doamnã, nu credeam cã o sã mã recunoaºteþi.— Era cât pe-aci sã nu te recunosc. Eºti elegant îmbrãcat ºi arãþi bine. Acum, puteþi pleca ºi mai vorbim noi, le-a spus,

fãcând un gest cu mâna, celor care se învârteau pe lângã masa ei. — Dacã nu pleci acum, nu mai vreau sã te vãd niciodatã, i-a spus rãstit unui individ cu faþa smeadã, care continua sã-

i vorbeascã M-am simþit inconfortabil, mai ales cã individul mergea de-a-ndãrãtãlea, fãcând plecãciuni. — Ia, spune, ce faci? Þi-ai reparat motocicleta? — Mi-am reparat-o, am râs.— Unde eºti acum? Tot la Borzeºti?— Am terminat la Borzeºti ºi sunt în concediu. — Îmi pare bine sã te vãd, bãiete, îmi aduc aminte ce frumos ai recitat poezia lui Coºbuc. Îmi dau seama cã nu ºtiu

nimic despre tine. N-am stat de vorbã prea mult la Oneºti.— Nu este nimic complicat în ceea ce mã priveºte. De câþiva ani muncesc în montaj de centrale electrice. — Nu vrei sã mãnânci ceva? Eu am mâncat, cu toate cã mulþi dintre cei pe care i-ai vãzut în jurul meu au darul sã-mi

strice pofta de mâncare, a schimbat Maria Tãnase vorba. — Vin de la mama, care nu locuieºte departe. M-a hrãnit, de parcã aº fi ieºit din spital.— Bei ceva?— Asta da. Pe ºantier, nu facem fasoane când e vorba de bãuturã. Am comandat vodcã. Am bãut amândoi. Am privit-o ºi pe faþa ei a apãrut un zâmbet trist.— Bãiete, dragã, vreau sã-þi fac o confidenþã. Abia te cunosc, dar simt cã-þi pot vorbi din inimã. În ultimul timp, nu mã

simt prea bine. Sunt bolnavã, dar doctorii încã nu ºtiu ce am.Era o mare tristeþe în modul în care vorbea ºi m-am simþit rãscolit. Un fior mi-a strãbãtut inima. În faþa mea se afla Maria

Tãnase, doamna cântecului românesc, artista care încânta inimile tuturor celor care o ascultau, mãrturisindu-i unui om pecare abia îl cunoºtea, cã este bolnavã. „Sper ca Dumnezeu sã aibã grijã de aceastã comoarã a poporului român”, m-astrãfulgerat un gând, ca o presimþire. Parcã ghicindu-mi gândurile ºi spaima, doamna Maria Tãnase a schimbat subiectul.

— ªtii sã conduci maºina? m-a întrebat cu o privire jucãuºã, ca ºi cum i-ar fi venit o idee.M-a amuzat întrebarea ºi, cu repeziciune, mi-a trecut prin minte cum am învãþat sã conduc la vârsta de 14 ani, pe când

lucram dupã-amiezele la atelierul de reparat maºini al domnului Florea. Eram abia un copil, dar munceam din greu ºidomnul Florea þinea la mine.

— Urcã-te ºi sã mergem, mi-a spus într-o zi.Am vrut sã urc pe scaunul din dreapta, dar mi-a ordonat:— Treci la volan. Manevrasem adeseori maºinile prin garaj, dar era prima oarã când conduceam prin oraº. Eram încremenit de emoþie.

Pe strada Neagoe Vodã am depãºit un car cu boi pe partea dreapta:— Opreºte ºi dã-te jos! mi-a ordonat scurt.Domnul Florea a coborât ºi el ºi mi-a tras o palmã, de-am vãzut stele verzi:— Þine minte, nu se depãºeºte niciodatã pe partea dreaptã. Acum, urcã la volan ºi hai sã mergem!Copil, am fost fericit cã domnul Florea m-a lãsat sã conduc maºina ºi i-am fost recunoscãtor pentru prima lecþie de

conducere, puþin cam brutalã, pe care n-am uitat-o niciodatã. Când, bolnav de peritonitã, m-am zbãtut între viaþã ºi moartepe patul de spital, l-am vãzut pe domnul Florea plângând la cãpãtâiul meu. Mic de staturã ºi rotofei, era o fire continuuagitatã. Era un mecanic auto de mare clasã ºi un om foarte bun. Parcã-l vãd în faþa ochilor cu palmele lui mari ºi groase,înnegrite de uleiul de la motoare. Îi dedic un gând pios ºi mã rog lui Dumnezeu sã-l odihneascã în pace.

— Conduc maºina de la 14 ani, i-am spus doamnei Maria Tãnase, trezindu-mã din reveria mea. ªi am carnet deconducere profesionist. Pot conduce orice fel de maºinã, chiar ºi o macara. Nu v-am spus încã, dar am fost ofiþer de

Page 135: Destine Literare Oct. 2013

133

D Lestine iterare

aviaþie. Din pãcate, am fost dat afarã din armatã când mã pregãteam sã ajung pilot de încercare.— Dacã Dumnezeu m-o ajuta, aº vrea sã mã duc în Þara Haþegului, de-acolo prin Caransebeº la Sarmisegetuza, apoi

sã-mi vãd niºte prieteni dragi la Deva. Mã aºteaptã de multã vreme. Poate încolo, mai în toamnã, acum, Costache-i cambolnav.

Ascultam înfiorat vorbele, care sunau ca ultima dorinþã dintr-un testament. Era ceva atât de sincer ºi dureros încât mãsimþeam copleºit. În faþa tristeþii cuiva, suntem de cele mai multe ori neputincioºi. Dar eu voiam sã alung neliniºtea boliidin sufletul acestei femei deosebite ºi sã-i aduc puþinã bucurie.

— Dacã vreþi, pot sã vã fiu ºofer în excursia pe care aþi plãnuit-o. Am fost de multe ori prin Þara Haþegului ºi laSarmisegetuza. Sunt locuri frumoase. Mi-ar place sã le revãd.

M-a privit cu un aer gânditor:— Îþi mulþumesc, bãiete. Mi-ar place sã merg cu tine. Sã vãd însã cum oi izbuti cu ºoferul meu, Costache. E grijuliu cu

mine. Nu are încredere sã merg cu altcineva. — Promit sã conduc prudent. E o mare rãspundere sã fiu ºoferul dumneavoastrã, am zâmbit.— Am o maºinã din aia ruseascã, dar cu nume evreiesc. O cheamã Moscvitch, a intrat în atmosferã doamna.

Tocmai sorbeam ultima picãturã de vodcã ºi m-am înecat pufnind în râs. Mi-am amintit cã acelaºi lucru mi seîntâmplase ºi la Oneºti cu „secãrica”. Maria Tãnase avea un fel atât de simplu ºi de natural de a vorbi încât te surprindeaºi fermeca.

A râs ºi ea, înveselitã de reacþia mea.Nu ºtiu prea bine cum s-a întâmplat, dar am pornit cu MariaTãnase prin þarã. Am fost ºoferul celei mai mari

interprete de muzicã popularã pe care le-a avut vreodatã România. ªi astãzi, dupã mai bine de cincizeci de ani de laaceastã întâmplare, mã minunez ºi mã întreb cum a fost posibil.

Am plecat într-o luni dimineaþa pe la ora zece. Am luat-o pe Maria Tãnase de acasã, din strada Popa Nan. Era o vilãmare, frumoasã ºi îmi amintesc cã era acoperitã în iederã. Avea acolo un apartament. Costache mã aºtepta în curte cucheile de la maºinã:

— S-aveþi grijã de doamna ca de ochii din cap! Nu conduceþi cu vitezã ºi nu intraþi în depãºiri. E periculos pe drumuride munte.

Maria Tãnase a coborât cu un mic geamantan în mânã. Era îmbrãcatã cu un balonzaid bej, pe cap avea un batic ºiochelari mari de soare îi acopereau faþa. Obiectivul nostru era sã ajungem în seara aceea la Haþeg, unde o aºteptauprietenii de la Deva. Am ales traseul Bucureºti – Râmnicu Vâlcea – Brezoi –Petroºani – Haþeg, care era cel mai scurt,aproximativ 380 de kilometri. Drumul a fost interesant ºi frumos. Maria Tãnase a fost un companion minunat. Era veselãºi încântatã de excursie.

— Bãiete dragã, am sã cânt numai pentru tine. În semn de mulþumire cã mã duci cu maºina. ªi sã-þi aminteºti cândva.Ce vrei sã-þi cant?

— Îmi plac romanþele.— Am sã-þi cânt atunci romanþe.ªi doamna a cântat, în surdinã, o romanþã pe care am auzit-o doar atunci, dar care îmi stãruie încã în memorie:„De-a vremii întrebãri sãtui,La margine de drum uitat,Am întâlnit doi ochi cãprui, Ce-oprindu-mã, i-am întrebat.”ºi romanþa, ca un tânguit, pe versurile din Cântece a lui Octavian Goga:„Dorurile mele, n-au întruchipare,Dorurile mele-s frunze pe cãrare,Spulberate ºi strivite frunze pe cãrare”Cu voce domoalã, ca pentru sine, a cântat ºi minunatele sale cântece: Doinã din Maramureº (Dui, dui), Eu pe badea-

m întrebat, un cântec care vorbeºte despre superficialitatea în dragoste a fetelor ºi pe care atunci l-am auzit prima datã,Cine iubeºte ºi lasã ºi alte cântece din repertoriul sãu. A fost pentru mine un adevarat regal muzical ºi ultimul „concert” alMariei Tãnase la care aveam sã particip.

I-am recitat si eu din Baudelaire, Puºkin, Goga. A râs în hohote la În jurul unui divorþ, a lui Topârceanu ºi m-a ascultattãcutã, privindu-mã cu uimire, când i-am recitat Jurãmântul din Demonul lui Lermontov, poezie care m-a fascinat ºi tulburatîntotdeauna.

— Cine eºti tu, bãiete? a ºoptit la sfârºit.Ne-am oprit sã mâncãm la Râmnicu-Vâlcea. În restaurant a fost recunoscutã ºi vestea cã Maria Tãnase este acolo a

circulat cu repeziciune. La plecare, un grup de oameni ne aºtepta la ieºirea din restaurant. Maria Tãnase s-a purtat ca oadevaratã doamnã. A vorbit, a râs, a strâns mâinile întinse ale oamenilor. Nu am citit pe faþa ei aroganþã sau neplãcere cãa fost deranjatã.

La Haþeg ne aºteptau prietenii ei, niºte oameni foarte cumsecade, mai în vârstã, care o cunoºteau de când era micã.Am dormit în Haþeg, iar a doua zi am vizitat împreunã rezervaþia de zimbri, vechea cetate a dacilor, Sarmisegetuza ºimãnãstirea Prislop, întemeiatã cu sprijinul lui Mircea cel Bãtrân de cãlugãrul Nicodim ºi unde se spune cã existã un izvorcu apã tãmãduitoare. Maria Tãnase a fost veselã ºi încântatã de ceea ce vedea. Þara Haþegului are locuri ºi peisajeminunate.

Page 136: Destine Literare Oct. 2013

134

D Lestine iterare

— Mi-am dorit de când eram copil sã vãd aceste locuri sfinte în care au trãit vitejii daci. Sunt fericitã cã mi-am împlinitvisul, a spus marea artistã la ruinele cetãþii Sarmisegetuza.

Inspirat de zona în care mã aflam, am recitat câteva versuri din Moartea lui Decebal de Ion Neniþescu:„La Sarmisegetusa stã mândru Decebal,Ce-a-nfrânt popoare multe, de jos ºi de pe calStã sângerat din luptã pe scaunu-i regescªi chin adânc zvâcneºte în ochiu-i vulturesc;Cãci luptãtorii harnici, ce lângã tronu-i stau

Frânturi de spadã numai în mânã ei mai au.”— Reciþi frumos ºi cu expresivitate. Parcã simþi mãreþia, dar ºi durerea marelui rege, mi-a spus Maria Tãnase.Am plecat de la Haþeg la Deva în aceeaºi dupã-amiazã. La intrarea în oraº am fost aºteptaþi de un grup de oameni care

ºtiau cã va veni. I-au adus flori ºi au condus-o. Prietenii Mariei Tãnase au organizat o petrecere în cinstea venirii ei. Eu nuam stat decât puþin, m-am retras la hotel deoarece dimineaþa urma sã plecãm spre Bucureºti.

Ne-am întors în capitalã prin Sibiu, Râmnicu Vâlcea.Maria Tãnase a fost melancolicã pe drumul de întoarcere. A cântat în surdinã, am vorbit.

— Povesteºte-mi despre tine, mi-a spus la un moment dat.I-am vorbit despre pãrinþii ºi fraþii mei, copilãria la Târgu-Ocna, bunicul (zeida), ºcoala de ofiþeri de aviaþie de la Mediaº,

cum am fost dat afarã din armatã.M-a ascultat cu mare atenþie, fãrã sã punã întrebãri.—Spune-mi ce pot sã fac pentru tine. Sunt prietenã cu Ghiþã (se referea la Gheorghe Gheorghiu-Dej). Pot orice.M-am gândit pentru o clipã cã aº fi putut sã o rog sã intervinã sã mi se permitã sã dau diferenþele necesare pentru ca

diploma de ofiþer de aviaþie sã-mi fie echivalatã în viaþa civilã. Pentru nu ºtiu ce motive, mi-a fost refuzat acest lucru. Darmi-am dat seama cã nu voiam sã o rog sã intervinã pentru mine. Ar fi putut pãrea cã aºteptam ceva în schimb, cãurmãream sã obþin ceva. Or eu nu voiam nimic. Onoarea ºi bucuria de a o cunoaºte erau pentru mine cel mai frumos darºi nu voiam sã-l umbresc.

— Vã mulþumesc doamnã, eu sunt ceea ce sunt ºi nu am nevoie de nimic.M-a privit lung ºi, pot spune, admirativ.— Bine, bãiete dragã. Sã ºtii, însã, cã poþi conta pe mine oricând. —Îþi mulþumesc cã m-ai condus cu maºina, mi-a spus când am ajuns la casa din Popa Nan. Am sã-i povestesc lui

Costache ce pilot grozav am avut ca ºofer. Sã-mi telefonezi când mai vii prin Bucureºti.M-am întors pe ºantier. Dupã câteva luni, am fost trimis sã rezolv o problemã tehnicã la Uzina Griviþa. Aveam foarte

mult de lucru. De dimineaþa pânã noaptea târziu stãteam în uzinã. Într-o zi, i-am telefonat ºi i-am spus unde mã aflu ºi cefac.

— Am sã vin sã te vãd.— Sunteþi cãutat. Vã aºteaptã cineva la poartã, mi s-a comunicat de la recepþie, într-o dupã-amiazã. Era Maria Tãnase. Eram îmbrãcat în salopetã, cu mãnuºi lungi de piele, murdar de ulei. — Am venit sã te vãd, bãiete dragã. Abia pot sã-þi zãresc chipul printre petele de ulei. ªi mâinile tale frumoase! mi-a

spus, uitându-se cu tristeþe la mine. Spune-mi ce sã fac pentru tine. Pot orice, a repetat.— Sunt atâþia oameni în jurul meu ºi mulþi aºteaptã sã-i ajut cumva. Pentru unii nu vreau sã intervin, pentru cã îmi cer

lucruri care nu-mi plac. Dar tu, pentru care vreau sã fac ceva, nu-mi ceri nimic. Ce fel de om eºti? Nu am mai întâlnit unulca tine.

A fost ultima datã când am vãzut-o pe Maria Tãnase. De la Borzeºti, am fost transferat la centrala de pe Argeº, undeam lucrat câþiva ani. Prins în vârtejul vieþii, nu am mai cãutat-o.

Eram pe ºantier în vara anului 1963, când am auzit la radiou cã iubita noastrã interpretã de muzicã popularã, doamnaMaria Tãnase a plecat dintre noi. Am plâns ascultând vocea minunatã a marii artiste, care continua sã trãiascã princântecele sale. Am urmãrit în zilele acelea transmisiunile prin care se vorbea despre aceastã artistã unicã, a cãrei moarteprematurã a îndurerat întreaga þarã ºi am aflat despre dovezile de simpatie ale oamenilor care au venit din toate colþurileþãrii sã o conducã pe ultimul drum. A fost o manifestare de preþuire, cum numai rar se pot vedea.

Am citit cãrþile ºi articolele care s-au scris ºi am aflat lucruri pe care nu le ºtiam despre Maria Tãnase. M-a impresionatprofilul artistic ºi moral al acestei talentate femei. Am ascultat de multe ori, de-a lungul vieþii, cântecele: Mi-am pus busuiocîn pãr, Mãrie ºi Mãrioarã, Mã dusei sã trec la Olt, Cine iubeºte ºi lasã, Bun îi vinul ghiurghiuliu, Bãtrâneþe haine grele ºitoate celelalte care au alcãtuit repertoriul bogat ºi variat al artistei. De fiecare dat, mi s-au pãrut mai frumoase. Trecereatimpului nu a fãcut decât sã ºlefuiascã aceste diamante muzicale ºi sã le confere o mai mare valoare.

Maria Tãnase este personalitatea cea mai importantã pe care am întânit-o vreodatã ºi amintirea acestei întâlniri rãmâneun moment de referinþã în viaþa mea. Dupã mulþi ani de la moartea ei, am depus o floare la mormântul din cimitirul Bellu.Am mângâiat crucea de piatrã ºi mi-am privit palma, amintindu-mi cum am întâlnit-o în drumul meu spre Borzeºti. Amvãzut-o parcã aievea stând lângã camion ºi încercând sã ne ajute sã ridicãm motocicleta.

M-am gândit, adeseori, de-a lungul anilor, ºi poate mai mult decât oricând, în aceastã etapã din viaþã, la întâlnirea meacu marea artistã. Clipele petrecute în preajma Mariei Tãnase sunt amintiri preþioase pe care le pãstrez cu pioºenie însufletul meu. ªi le consider un dar pe care aceastã doamnã minunatã l-a oferit unui tânãr care lucra pe ºantier.

(Fragment din cartea „Din viaþa unui om obiºnuit.)

Page 137: Destine Literare Oct. 2013

135

D Lestine iterare

DIV

ERSE

In revistã, veþi gãsi câteva picturi de regretatul pictor Eugen Crãciun. Am fost acasã la pictorul Daniel Crãciun (fiul lui Eugen) ºi m-am simþit ca într-un

muzeu de picturã. Lucrãri de mare maestru – zeci de lucrãri, care de care maivaloroase, mai deosebite, mai îndrãzneþe. Dau ”cuvântul” la câþiva critici de artã, sã-ºispunã pãrerea despre picturile Maestrului Eugen Crãciun:

Retrospectiva Eugen Crãciun la Muzeul de artãdin Piatra Neamþ

Consecvent cu un program estetic configurat simultan cu elaborarea operei, EugenCrãciun reconfirmã, în spaþiul de reflecþie al expoziþiei sale personale deschise în acestezile la Muzeul de artã din Piatra Neamþ, adevãrul cã un artist poate rãmâne fidel sieºichiar dacã într-o etapã sau alta îºi modificã integral sau parþial mijloacele

de expresie plasticã.Cele câteva cicluri prezentate: Bãlþãteºti, Marine, Fantezii cromatice refuzã tentaþiile

unui pitoresc edulcorat, în favoarea unor proiecþii în imaginar. De la datele primare alerealului se ajunge, prin succesive metamorfoze, la imagini deplin coerente plastic ºi,desigur, verosimile. Contactul cu realitatea se menþine sub forma primei ºi irepresibileiimpresii, dezvoltãrile ulterioare sugerând doar vag punctul liminar. Ceea ce îl intere-seazã îndeosebi este sugestia plasticã ºi, desigur, modalitatea ei de expresie.

În analiza caracterologicã întreprinsã, expozantul se dovedeºte a fi acelaºi om jovial,plin de farmec ºi, de aceea, ironia lui este mai degrabã confraterna decât maliþioasã.

Valentin Ciucãdin ziarul „Ceahlãul”,

13 decembrie 1986

Un hidalgo al picturii româneºtiCu o apariþie trupeascã ºi vestimentarã de „terribilita” ibericã, mândrã ºi ardentã,

donquijoteascã ºi dalinianã, Eugen Crãciun onora pe deplin, ca personaj public,aventurile imaginarului sãu vizual. Tablourile sale nu au filiaþii, vecinãtãþi stilistice,contagiunea modelor.

În peisajul picturii româneºti din a doua jumãtate a secolului XX, Eugen Crãciun esteun original acut, de departe reperabil pe orice simezã de grup, caleidoscopic ºi neliniºtit

O notă de redacţiemai lungă...

de Alexandru Cetãþeanu

Page 138: Destine Literare Oct. 2013

în raport cu propriile-i etape de creaþie. Artistul a captat într-o picturã elaborat expresionistãdar tranºantã, opusã cert calofiliei dezmierdãtoare, o anumitã intensitate psihedelicã, bogatãîn scenarii figurative. Cele mai preþioase, îmi par, la Eugen Crãciun peisajele începute „lamotiv” care se transfigureazã la final într-un fel de cãrþi poºtale ale unui ochi extraterestru,curios, hipersenzitiv, dar sintetic în detalii. Picturã în tonuri percutante, complicatã între eruptivºi echilibrãri compoziþionale, arta lui Eugen Crãciun fascineazã în epoca „bad-paintingului”, aneo-primitivismului ºi a transei exprimatã grafic, tocmai prin cruzimile autentice, pornite dindicteuri introspective ale unui spirit artistic trecut prin academii de artã, cu profesori eminenþi,Baba ºi Ciucurencu. Modelul sãu de libertate este cu atât mai fascinant.

Aurelia Mocanunoiembrie, 2005

“Eugen Crãciun - un împãtimit suprarealist român”Învingându-ºi timiditatea de moldovean, Eugen Crãciun, încã student la Institutul de Arte

Plastice din Iaºi, clasa profesorului Corneliu Baba, a trimis o lucrare la saloane în 1948 ºi altaîn 1949 (salonul Moldovei), care au fost admise. Acest succes l-a determinat sã-ºi continuestudiile la Institutul de Arte Plastice din Bucureºti, la atelierul profesorului Alexandru Cicurencuºi Octav Angheluþã însã ºi datoritã faptului cã Institutul de Arte Plastice din Iaºi avea sã-ºiînceteze activitatea pentru o vreme.

Ca absolvent al Institutului de Arte Plastice din Bucureºti, Eugen Crãciun a participat la toateexpoziþiile anuale ºi de grup cu caracter naþional sau regional, din anii urmãtori pânã spresfârºitul carierei, cu lucrãri de picturã, graficã ºi artã decorativã.

Creaþia lui a fost imediat receptatã pozitiv de critica vremii ºi de oficialitãþi drept care lucrãrilesale au fost achiziþionate sau incluse în expoziþiile de artã româneascã organizate de UniuneaArtiºtilor Plastici sau Ministerul Culturii peste hotare la: Varºovia, Moscova, Ankara, Calcutta,Atena, Cairo, Belgrad, Dresda, Viena, Hamburg, Florenþa, Copenhaga, Paris, New York etc.

Chiar de la debutul sãu s-a remarcat prin promovarea cu multã îndrãznealã a unor teme ºisoluþii plastice inedite arãtând mari disponibilitãþi imaginative ºi tehnice.

Începând din deceniul VII al secolului XX, Eugen Crãciun pãºeºte ferm pe tãrâmul arteiabstracte, numãrându-se printre primii pictori ce au promovat acest tip de artã în România, îna doua jumãtate a secolului. Concomitent, ºi oarecum timid, începe sã experimenteze ºisuprarealismul. Fiecare încercare cu reuºite certe estetic, a întâmpinat ºi unele dificultãþi dinpartea opticei înguste a oficialitãþilor ºi atmosfera rece, reticentã a colegilor susþinãtori aipoziþiei artei oficiale în general realistã.

Dupã ce trece printr-o perioadã figurativã, din a doua jumãtate a anilor 80 ºi-a dedicatcreaþia promovãrii aproape în exclusivitate a unui nou gen de suprarealism, afirmându-se cuprestanþã în explorarea imaginarului.

A izbândit sã-ºi impunã un stil propriu ºi realizãrile sale sã-i deschidã calea unui real succes.O moarte nemiloasã i-a stopat încã timpuriu aspiraþiile.Prin ceea ce a creat ºi avem cunoºtinþã, Eugen Crãciun s-a impus ca un talent viguros, fiind

un reprezentant proeminent al suprarealismului ºi neoexpresionismului românesc din ultimulsfert de veac al secolului XX.

„Ca soþie ºi colegã de profesie am considerat ca o datorie sã împlinesc dorinþele pictoruluiEugen Crãciun ºi dupã trecerea sa din viaþã, ºi anume o retrospectivã ºi o monografie. Aceste136

D Lestine iterare

Page 139: Destine Literare Oct. 2013

dorinþe nu s-au putut realiza în timpul vieþii din cauze peste care n-a putut trece artistul, nefiindsprijinit. Ne-am cunoscut în timpul studenþiei ºi am convieþuit 46 de ani în deplinã înþelegere,dragoste ºi respect.

Eugen Crãciun a fost un om ordonat, îºi începea ziua cu rugãciunea, gimnastica ºi lucrul înatelier de dimineaþã ºi pânã seara. Înzestrat cu multã imaginaþie ºi pasiune era obsedat demeserie. Din dorinþa lui de a reda rapid ce gândea, lucra pe diverse materiale: carton, pânzã,lemn, metal. De asemenea combinaþia de materiale ºi colaje de obiecte l-au dus la executareaunor reliefuri cu nuanþã suprarealistã, metafizicã. Era deschis tuturor noutãþilor în domeniulartei, cu condiþia respectãrii calitãþii ºi expresivitãþii desenului, formei, culorii.”

„Tineretul, din dorinþa de a se impune, uitã de multe ori de cerinþele fundamentale ale artei,de etapele ei”, spune E. Crãciun.

Petre Oprea

Cei ce au rãmas la cunoaºterea exteriorului artistului Eugen Crãciun au rãmas surprinºi deprolificitatea, inventivitatea ºi expresivitatea coloritului lucrãrilor sale, cu ocazia deschideriiexpoziþiei retrospective la Sala C. Brâncuºi a Parlamentului României.

În ultimii 20 de ani, creaþia sa s-a axat pe cicluri tematice ca: armonii în verde, micro ºimacrocosm, ciclul erotic, ciclul mistic, fiinþele pãmântului, hrana, ciclul muzical.

Fiul nostru, Daniel Crãciun, de asemenea artist plastic, a colaborat cu multã dragoste laorganizarea expoziþiei retrospective ºi a monografiei. Eugen Crãciun ºi-a îndeplinit venirealãsând o operã vastã, fãcutã cu pasiune creatoare, înnoitoare.

Michaela Nica-Crãciun

Eugen Crãciun

137

D Lestine iterare

Page 140: Destine Literare Oct. 2013

Director: Alexandru Cetãþeanu ([email protected])Senior editor: Ioan BarbuRedactor-ºef: Daniela GîfuRedactor-ºef adjunct: Maia Cristea VieruRedactor-ºef adjunct: Eliza GhineaRedactor tehnic: Valentin Gheorghe Piþigoi ([email protected])Consultant literar: Marian BarbuSecretar literar: George Filip

CCoolleeccttiivvuull ddee rreeddaaccþþiiee::CCoolleeccttiivvuull ddee rreeddaaccþþiiee::

MEMBRII ACSR:Alex Cetãþeanu - Preºedinte

Jacques Bouchard - VicepreºedinteMihai Cristina - Vicepreºedinte

Dragoº Samoilã - VicepreºedinteCãtãlina Stroe - Vicepreºedinte

Margareta AmzaElena Buicã

Eugen Caraghiaur+ Constantin Clisu

Francisc Ion DworschakIrina Egli

Corneliu FloreaAl Francisc

George GeorgescuMircea Gheorghe

Eliza Ghinea+ Eugene Giurgiu

Daniela GîfuCorina Haiduc Luca

Dumitru IchimCarmen Ileana Ionescu

Ionela ManolescoFelicia MihaliCamil Moisa

Livia NemþeanuFlorin Oncescu

Carmen PoenaruRadu RãºcanuVictor Roºca

Melania Rusu CaragioiuAntoine SoareSorin Sonea

Cãtãlina StroeGeorges Tãutan

Florin Mãlaele Toropu

+ Ion ÞãranuCezar Vasiliu

+ Zoe Torneanu VasiliuMaia Cristea-Vieru

SECRETAR ACSR:Corina Luca

MEMBRII ASOCIAÞI:Alina Agafiþei - RomâniaPetruº Andrei - RomâniaClara Aruºtei - România

Veronica Balaj - RomâniaNicolae Bãlaºa - România

Adrian Bebe - ElveþiaLucreþia Berzintu - Israel

Michaela Bocu - RomâniaHanna Bota - România

Magda Botez - USADan Brudaºcu - România

Mihai Batog Bujeniþa - RomâniaErwin Lucian Bureriu - USARareº Burlacu - România

Melania Rusu-Caragioiu - CanadaRoni Cãciularu - Israel

George Cãlin - RomâniaSorin Cerin - România

Nicholas Cetãþeanu - ChinaTeodor Codreanu - România

Ion Coja - RomâniaMonica Ligia Corleanca - USARadu Mihai Criºan - România

Gheorghe Culicovschi - RomâniaOctavian Curpaº - USA

Rita Dahl - Finlanda

D Lestine iterare

138

DIV

ERSE

Page 141: Destine Literare Oct. 2013

139

D Lestine iterare

Ion Anton Datcu - CanadaJulia Deaconu - CanadaVirgil Diaconu - România

Nicholas Dima - USAViorel Dinescu - România

Mihaela Donciulescu - CanadaMihaela Dordea - RomâniaCarmen Doreal - CanadaOctavian Doreanu - USADarie Ducan - România

ªtefan Dumitrescu - RomâniaVictoriþa Duþu - RomâniaEugen Evu - România

Eduard Filip - USAHarrison Forbes - USA

Petre Fluieraºu - RomâniaTraian Gãrduº - Canada

Mariana Gheorghe - CanadaIoana Gherman - CanadaAna-Maria Gibu - România

Iury Gugolev - Federaþia RusãLaura T. Ilea - România

Liviu Florian Jianu - RomâniaMaurice Lebeuf - Canada

Guofu Li - R.P. ChinaDan Lupescu - România

Pompiliu Manea - RomâniaDaniel Constantin Manolescu - Canada

Luisa Marc - RomâniaMihai Mãlaimare - România

Vasile Mic - RomâniaCalin Mihãilescu - Canada

Silvia Miler - RomâniaKae Morii - Japonia

Ion Murgeanu - RomâniaGheorghe Neagu - România

Vali Niþu - RomâniaMaria Muguraº Petrescu - România

Ion Enescu Pietroºita - RomâniaFlorentin Popescu - România

Long Quan - R.P. ChinaVictor Roºca - Canada

Virgil Sacerdoþeanu - FranþaGeorge Sarry - CanadaAdrian Sãhlean - USA

Octavian Sãrbãtoare - AustraliaDorel Schor - Israel

Andrei Seleanu - RomâniaTsipi Sharor - Israel

General Emil Strãinu - RomâniaVictor Stroe - Canada

Irina Suatean - RomâniaTsvica Szternfeld - Israel

Ion Pachia Tatomirescu - RomâniaIon Floricel Teicani - România

Flavia Teoc - RomâniaAl. Florin Þene - România

Titina Nica Þene - RomâniaIsabela Vasiliu Scraba - România

Le Verne - Germaniaªtefan Viºan - România

Alina Voicu - FranþaDaniela Voiculescu - România

Dan Vulpe - CanadaMaria Zavati Gardner - Anglia

William Zhou - R.P. China

MEMBRII DE ONOARE:Martin Alexander - Hong Kong

Ion Andreiþã - RomâniaIoan Barbu - România

Marian Barbu - RomâniaJacques Bouchard - Canada

Dan Brudaºcu - RomâniaJean-Yves Conrad - Franþa

Gilles Duguay - CanadaEugen Evu - România

+ Vasile Gorduz - RomâniaCarolina Ilica - România

Dumitru M. Ion - RomâniaShirley Lee - South Coreea

Corneliu Leu - RomâniaMarc Marinescu Constantin - Canada

+ Caludiu Matasã - USAKae Morii - Japonia

Doru Moþoc - RomâniaGeneral Ion Mihai Pacepa - USA

Theodor Rãpan - RomâniaDorel Schor - Israel

Florentin Smarandache - USAOtilia Tunaru - Canada

Herman Victorov - Canada

MEMBRII DE ONOAREPOST-MORTEM:

Cezar IvãnescuArthur SilvestriGrigore Vieru

Page 142: Destine Literare Oct. 2013

Fiecare autor care semneazãîn revista „Destine Literare”

rãspunde moral ºi juridic de conþinutul articolului sãu.Redacþia respectã ortografia autorului.

Materialele nepublicatenu se înapoiazã autorilor.

Autorii textelor publicate nu se remunereazã.

Vã rugãm sã trimiteþi materialele

pentru numãrul viitor pânã la finele lunii noiembrie,

scrise cu diacritice (pentru limbile românã ºi

francezã), alãturi de o scurtã biografie despre

dumneavoastrã ºi o fotografie tip paºaport pe adresa

redacþiei: [email protected].

De asemenea, vã rugãm ca textele sã nu facã referiri

discriminatorii, sã fie întotdeauna argumentate ºi sã

pãstreze o tonalitate decentã, mai ales pentru temele

cu iz politico-social ºi religios.

ISSN 1916-0623140

D Lestine iterare

[email protected]:ROTIPO

Aleea Veronica Micle nr. 4IAªI

N.R. Acest numãr al Revistei a fost realizat în România într-un timp record ºi...crizã de timp, aºa cã anumite continuãri ºi chiar materiale vor fi publicate înnumãrul viitor.

Page 143: Destine Literare Oct. 2013
Page 144: Destine Literare Oct. 2013