34

Desen tehnic industrial

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Desen tehnic C.Dale Th. Nitulescu

Citation preview

Page 1: Desen tehnic industrial
Page 2: Desen tehnic industrial

22Norme generote

l5A2@t,4n) Dgnt0ooorogr,l25A(1155,4n)

Fis. 2.19

o

:11

I q ?.?l I i11. 2,?2

Stondorde generole ut i l izote lo intocmireo desenelor tehnice

Lini i le ut i l izate pentru execut ia graf ic i a formatelor s int cele conform STAS103-76. Scr ierea ut i l izat i este cea conform STAS 186-74.

Formatul are urmitoarele elemente graf ice ( f ig. 2.20):1-f ig iadeindosar ierei2-chenarul ;3--s imbolul formatului ;4- indicatoqul ;5 - conturul pentru decupar€a copiei ; 6 - cgnturul pentru decuparea desenuluior ig inal ; 7 - regea de coordonate;8 - c impul desenului .

Chenarul se t raseazi cu l in ie cont inu5 groasi , t ip A, la 5 mm distangi de con-turul pentru decuparea copiei . Figia de indosar iere se prevede pe latura din st ingaa formatului 9 i se t . raseazi cu l in ie cont inui subgire, la 20 mm de conturul Pentrudecuparea copiei . Mi j locul spagiului f ig ie i de indosar iere se indic i pr intr-o l in ie con-t inui sub; i re. La formatele A5, A4, A3 cu in i l ; imea de 297 mm gi der ivatele acestuia,f ig ia de indosar iere este del imitat i de l in ia chenarului , t rasat i in st inga formatuluila 20 mm de conturul pentru decuparea copiei ( f ig. 2.21 ) .

Simbolul formatului se inscr ie sub indicator, cu dimensiunea nominal i de 3,5 mm.Pe formatele A0.. .A3 ; i der ivatele acestora se t raseazi o relea de coordonate,

cu l in i i cont inue subgir i , care imparte formatul in zone avind dimensiuni le 105 9i148,5 mm, notate cu c i f re arabe si l i tere majuscule, cu dimensiunea nominal ide 3,5 mm.

Formatele pot f i ut i l izate avind ca bazi or icare dintre dimensiuni le o sau b, cuexcepl ia formatelor A4, a c i ror bazi este intotdeauna dimensiunea c, s i a forma-telor A5, a c i ror bazi este intotdeauna dimensiunea b.

Formatele der ivate se vor ut i l iza numai in cazur i le in care nu este posibi l i fo lo-s i rea formatelor normale.

Pe aceeagi coal i de desen, in cadrul unui contur unic pentru decuparea desenuluior ig inal , pot f i executate mai multe desene or ig inale, a le c i ror copi i urmeazi a f iseparate pr in decupare, f iecare desen avind formatul 9 i e lementele graf ice ale aces-tuia ( f ig. 2.22).

' l ' l i^'tl. {,,r.lin,;,*r,,n*ri:i; t,,(:Elw!i 'ti* {*firtir:!{::?i{r$ri,:}i

l ; ' , , r1, l , i i r r j i ' - - i r i " r l , l

Indicatorul se apl ic i pe f iecare desen (de execu! ie sau de ansamblu) gi serveptepentru ident i f icarea desenului g i modif ic i r i lor operate pe acesta.

Indicatorul (4, f ig.2.20) se amplaseazi in colgul d in dreapta al formatului , a l ip i tde chenar.

in STAS 282-77 se stabi legte forma si d imensiuni le indicatorului ut i l izat in de-senul tehnic ( f ig. 2.23).

Completarea cesulelor indicatorului se face ast fe l :(1) denumirea sau in ig ia le le intrepr inder i i , inst i tutului etc. in cadrul caruia a fost exc-cutat sau se pistreazi desenul or ig inal ; (2) scara sau scir i le la care a fost exccutatdesenul (conform STAS 2-81) ; (3) data la care a fost executat desenul ; (4) denrrmireaobiectufui reprezentat in desen ;(5),(6) numcle pi , respect iv, semnitura persoanelor

23

Page 3: Desen tehnic industrial

24

care au proiectat , desenat, ver i f icat , controlat STAS;i aprobat desenul ; (7) s imbotulsau denumirea mater ia lu lu i d in . r .u "rr"

unumirur standardu|'i sau normei interne ."riiqi::.,;:i::::ir'(Tiff:::"::;.J;,.i]dusului (exprimati in kg) ; (e) nuiirut d;;"rrt;i;-(,oi;;;;rljr.rrent at ptan;eivi numirut totat de pranse ce compun desenur ;"r;":;;i, ;;;;r;" printr-o rinie de

Norme generole

a__

v--'N_

t bt?t :

Fis. 2.23

fracgie obf ic i ; ( l l ) numdrul desenului in locui t de respect ivul desen : (12) numirulde inventar (de arhivd) atr ibui t a".unr i r i l "spect iv;(13) s imbolul l i teral a l uneiser i i de nrodi f ic i r i "p" l l l "_

in.desenut iurp". t i " . ' ; 1t+1 , i , i i r r i ' i l " roair i .er i operatein cadruf seriei de modificiri inscrise in-j l irz,! l l t.,.f_r5) numirul f igei de modificarein care sint inscrise modificiri le .urp".,i"u-; '1 I6), (l l), ( lg) datala care s_a efecruatscria de modificiri, respectiv numere';i ,"moitura persoanei care a ficut modificarea.

. . r r t l r speci f ic i c i t rasarea gi ut i r izarea cisuleror (r1) gi ( r2)se face numai c ind este

in cazur formateror A5, in i rg imea indicatorurui este de 44 rhm, f i ind previzutcu un singur r ind pentru c isugele (13). . . ( lg) .

Fis. Z.?_4

In documentagia tehnologic i de fabr icagie, in cazul desenelor de execut ie, serr t i l izeazi indicatorur redus ( f ig. 2.24), indicatorur din f igura 2.23 apr ic indu_se numaipe dcsenele dc ansambru, sau numai pe unur din descnere de execul ie daci docu_mcntal ia nu cupr indc gi dcscnul de ansamblr : .

Stondorde genercle utilizote lo intocmireo desenetor tehnice 25

Completarea cisugelor indicatorului redus se face ast fe l : (1) numirul de pozi-1ie din desenul de ansamblu respect iv;(2) denumirea elementr lu i reprerentat indesenul , respect iv; . (3) .numirul de buci ; i ; (4) denumirea marer ia lu lu i precum ginumiruf standardului ; (5) s-cara sau sciri le la care a fost execurat desenul ; (6) ni-mirul desenului : (7) , (8) , (9) numele s i semnitura proiectantului , respect iv data lacare a fost executat dese.nu. l ; (10) numirul de inventar (de arhiv[) atr ibui t desenuluirespect iv:- (11) numdrul desenului in locui t de respeci ivul desen.

Tabelul de componengi ( f ig. 2.25) servegte la ident i f icarea elementelor compo-nente ale produsului reprezenta-t pe un desen de ansamblu 5i se amplaseazi f ie pedesenul de ansamblu respect iv, f ie pe plange separate format A4, deasupra indi ia-torului , a l ip i t de acesta s i chena;- ( t ig. 2.26, ol . '

Fis. 2.25

Fig. 2.26

Daci d in cauza rePrezent i r i i de pe desen, tabelul de cornponengi t rebuie in-t rcrupt, acesra poate f i c . rnt inuar deasupra reprezentar i i ( f ig.2.26, b), far i?cperarea' . rprr lu i de tabel , iar daci are rnai multe pozi t i i pqare f i .oni inrot in 'st inga indic;r to-rrr l t r i repct indu-se de f iecare dat i capul de tabel . intre indicator s i cont inuarcl tabe-l r r lu i prccum si intrc urmitoarele pir j i a le rabelului sc lasi o disranta dc 10 mm(try, . 1.26, b 9i c) .

Page 4: Desen tehnic industrial

26 Norme generole

_ completarea cisufelor (1). . . . (7) a letabelulujdecomponenga(v. f ig.2.25)sefaceconform capului de tabel , incepind cu pozigia / de jos in sus, in i ;sulEle neiomple-tate t rasindu-se o l in iugi .

Daci tabelul de componenl i se apl ic i pe mai multe planse ale aceluiasi desende ansamblu,

-va cupr inde de f iecare dat i numai elementele pozigionate pe planga

respect iv i , ast fe l inci t f iecare pozigie s i f ie cupr insi in tabel o s ingur i aata. '

in cazul in care produsul reprezentat intr-un desen de ansamblu se execut iin mai multe var iante (cu elemente avind caracter ist ic i construct ive di fer i te, exe-cutate din mater ia le di fer i te, intr-un numir.di fer i t de bucdgi etc.) , indicatorul g itabelul de componengi seext ind spre. st inga cu 10 mm pentru f iecare var iant i ( f ig.2.2i)

- Completarea cisugelor din ext inderea indicatorului 9 i tabelului de cor i rp lnengi

se face.ast fe l . : (1) denumirea sau codul var iantei ; (2) 6x52 nete a var iantei ; i : ) s im-bolul de ordine (numeric sau l i teral) a l var iantei ; (4) numdrul de bucigi a in ete-mentul respect iv, . necesare f iecirei var iante.

. ' I " ' - ' ; : i . . i '

Desenele tehnice se execut i la. . scar i , pr in scira unui desen intelegindu-se ra-portul d intre dimensiuni le l in iare mdsurate pe desen si d imensiuni le real i a le obiec-tului reDrezentat .

-_. _Scdr i le de reprezentare se aleg conformSTAS^2-81 ( tabelut 2.5).

In afara acestor scir i se admite fo losirea ur-mitoarelor scir i cu dest inat ie special i :

1 :2,5 - pentru cazur i le in care este necesar ifo losirea mai complet i a c impului desenului ;

1 :15 - in cazul desenelor de construcl i imetal ice in construcl i i industr ia le sau navale;

1 :250 ; 1 :2500 9i 1 :25000 pentru planur ide hirgi .

La alegerea scir i i desenului va t rebui s i segini seama de dimensiuni le obiectului reprezentat ,de dimensiuni le formatului g i de real izarea unei re-prezentdr i c i t mai c lare a obiectului pe un formatci t mai redus.

Notarea scir i i pe desen se face dupi cumu rmeazd :

- in c isuga indicatorului , indicarea scir i i seface ast fe l : 1 : 5, 1 :1,2: 1 etc. :

' la desenele care se execura f i r i indicator (pranur i , scheme, hargi) , mir imeascar i i precedat i de cuvintul , ,scara" se inscr ie sub t i t lu l desenului ;

la desenclc in care unele proiecgi i (veder i , secl iuni , detal i i ) s inr reprezen-tate la al t i scar i dcci t accca a proiecgiei pr incipalc, scara se notcaza ast fe l : in indi-c i tor sc inscr ie marintea sc: i r i i pr incipale a desenului , urmat; i de v;r lor i le scar i lor

Fis. 2.27

Stondorde generole ut i l izote lo intocmireq desenelor tehnice 27

difer i te de aceasta, inscr ise intre paranteze 9i cu caractere de prefer int i mai mici ,de exempl.u- ' ! ,10( l ;3)

; pe desen, sub (sau l ingd) notarea proiecgiei executate lascar i d i fer i t i de cea a proiecgiei pr incipale se insci ie valoarea scir i i respect ive, pre-cedat i .de notagia, ,Scara".

Tobelul 2.5

Scir i de :

. ' i : : f '1,* ' . , . " , { , r : t , ' , , , .Pentru pistrarea in bune condi t i i , copi i le desenelor

turesc), conform STAS 74-75, la formatul 44, considerat1::

'r. !i1 ;' ,,-'i t't tl .i ',:l r:. ir:i;;i,ic: ir

or ig inale se pl iazi ( impi-drept modul de pl ia j .

l ! , . ,

il(/t89'&t)

. ;/ "

l

i " ,.)r

A0(811,il89)

bo

l ' i r1. ?.?8

Page 5: Desen tehnic industrial

28 Norme generole

ryRff i 'Ri lGl l l iMdog *-'ji

,ruA2420,W4)

,297)F\A FlI\z<-- lfl lllLtdl

Fis. 2.31

ntLJ

Fig. 2.29

Fis. 2.30

A2W420)

a

A5(/,20

rliLdl

A3eW420)<\ _-,--\N \N \

VVbo

A2(5s1,120) Fll AgrM

ll--r n q---\r lt ll \ \ 4-\,II] -.-]J HH {LJ] \Ardbo

Fig. 2.32

Plicrco descnolor tehnicc

Se admite impitur i rea formatelor ; i la al te formate, a legindu-se drept moduldc pl iaf unul d in formatele normal izate, cu excep; ia formatelor A0 gi A5.

Pl ierea formatelor se face int i i pe direcai i perpendiculare pe baza formatului1i apoi , daci mai este cazul , dupi d i recgi i paralele cu baza formatului , ast fe l incl tpelatura de jos a desenului impi tur i t , indicatorul s i i apar i in intregime.

A26%'ln)

lm UGFis. 2.33

A2(C%,ln A2(t20,5%)

Iti-l GGFis. 2.34

Cea nrai uti l izati metodi de impiturire este impdturirea in scopul perforlri lcxenrpl i f icat i in f igur i le 2.28-2.31, desenele urmind a f i indosar iate. t

Tot pentru indosar iere desenele pot f i impi turr te ast fe l inci t s i se poat i apl icao bandi adeziv i perforat i ( f ig. 2.32).

In vederea pistr i r i i desenelor in mape, in pl icur i sau brogate se ut i l izeazl f icl r r rp i tur i rea la dimensiuni ( f ig.2.33), f ie lmpitur i rea modular i ( f ig.2.3a).

29

bo

bo

Page 6: Desen tehnic industrial

DESHNUL DT ANSAMBLU

10.

1O.1 Go'oruli tel i . CIartI i .at;Prin asamblare se ingelege imbinarea organelor de masini , ut i l iz ind di fer i te

procedee tehnologice, cu scopul de a real iza un produs f in i t (masini , mecanism, con-strucgie metal ic i , d ispozi t iv , instalagie etc.) .

In funcgie de dest inagia s i ro lu l funcgional a l d i fer i te lor ansamble s ib lc, de mater ia le s i de cer ingele procesului tehnologic se ur i l izeaza unatoarele t ipur i de asambl i r i :

pr in ni tu i re' - pr in sudur- i

pr in l ip i re-- pr in incleiere

pr in coasere cu agrafe metal ice- combinare

cu 9u ru

DKcprczeri tar€a t i

f"'ll"*5j1"0,," {

Asamtr l i r idcntortabi le

A r . r m bl i r ie l , rJt ice

-- pr in f i iet

-- pr in formi

- pr in for l i fo losind forma

- pr in forge de frecare fo losindsrr ingerea

- cu arcur i

cu Prez

u Pene

u eleicoidal

ra lemelare

UD,)zonrf i le

1eelur, f i l Itur i

l

) :emenmenale

l 'u( cuI

(Pr l

I ruJcu) " , ,t _-

lcu

,PE

tcu., cutcurel i ,I

I sPl

{ lan

l fo itd islsc

1O.2. Arum['' la.i ncdcmontabilc

"1O.2.1. Asr.rmblr : r i pr i r r n i tu i re

Asambl i r i lc pr in ni tu i rc s inr asamblar i nc 'dcnrontabi lc carc seimbinarca tablc lor , a prof i le lor sau a tablelor cu prof i lur i s i pot f it l r . rczistenga-ccln;arc.

187PARTEA A TREIA

su bansam-d in u rmi-

si e last icc

kprerentoreo 9i cotoreo osombldrilor

diferitelor t ipuri de nituri ' Nitul este f,::,t.11

n",,x"fi ::",?i:Inn:t!:ii;%:?ilii,."^:iililltki#,';"';:,:':"::::doua Part l : r l ld l r r lurur r i tur i lor estei'*rIJl; '"1,111,.'11"-"1:l 'l9i":ll .l:f""i^"1:Tea ;i cotarea r

a'l iiJr"'."iiii' tii',i it,-t ge, 801, 802-67 ei lt es-02'

dinin

in-

- - ' in.od obi ;nui t , in funcl ie de forma cap-ului '^se

rotunj i i ig. r -O.r ' , o) , n i t cu caP tronconic ( f ig ' 10'1 'deosebesc : n i t cu caP seml-

b), n i t cu caP semiinecat

cotarca asamb[eri lor

o

Fis. 10.1

({is 10,1 , c), nit cu caP tronco^nic ei inecat (flq^'lt:1)',:ll':::io"il::l:itif ;111,.'l,lll'.I':l;'li#i;;:lET:li:'i;';;;;;":':i." :: l..,""tirizeazi'nituri

cu tili tuburari

i i ,n. lo.z i o) sal i l t r r i . , ' t i ; i pargial tubular i ( f ig ' 10'2 ' b) ' - : .

Norarea ni tur i lor iu r .L" 'pr in indicarea diar ierrului i i1ei , lungimi i t i ie i 9 i mate-

r r ; r lu lu i daca ni tu l nu este din olel ' Exemple :

l r,1 -|

Fig. 10.2b

cu d 10 rnnr s i / - 40 mnt

4 rnmSTAS

un ni t d in ogel cu cap tronconi- t (^t- ' . f ig:10 1 ' b) '

- : ^- . (^t . Nl i r 1o ' . ' 40 STAS 801-67 ;rro,"nl i ast fe l : i t t i , tO i : 40 STAS 801-67 ;

,i'l',i,'i,i,,^'' i'. i i r o.z, "), iy :"0 oJ".' ".'.'ln:l P; *l'i'T"; :'1 1! t I

' ) t t l5

'';'Lll';:;;;:.X ;'?;"i , -r'rii',,[,,r.1 'e I 16 srAS 8734-70 CuZn 20

Page 7: Desen tehnic industrial

198 Desenul de onsomblu

ll^g

uKs,Pr

[T-T-l1 iL--,,11 l

h

Asambldrile prin coosere pot f i prin coasere cu fir sau prin coasere cu agrafcmetal ice. Notarea se face ut i l iz ind pentru coasere cu f i r s imbolul d in f igura 10.16, oiar pentru coasere cu agrafe metal ice s imbolul d in f igura'10.16, b pentru cusi tur iparalele sau simbolul d in f igura 10.16, c pentru cusi tur i de colg.

Asambl i r i le pr in coasere cu f i r se reprezint i pr intr-o l in ie cont inui subgire(f ig. 10.17, o gi b) iar asambl i r i le pr in coasere cu agrafe metal ice se reprezint i con-vengional numai pr in l in ia de contur t rasat i cu l in ie groasi dubl i , cu extremit ig i leuni te pr in l in i i subgir i ( f ig. 10.17, c ai d) . Simbolur i le se amplaseazi pe o l in ie dcindicagie t rasate Incl inat cu l in ie cont inui subgire, terminatd pr intr-o s lgeat l spr i -

l in i t i d i rect pe imbinare (v. f ig. 10.17).

r99

in cazul in care locul de imbinare este ascuns veder i i , acesta nu se reprezint i(vederea din f ig. 10.15, d - l ip i re 9i f ig. .10.15, f - incleiere). Cind l ip i rea sau_ in-cleierea (fig. 10-.15, h) se face Pe Porliuni l imitate, porgiunea respectivi se reprezintipr in l in ie groasi dubl i .

w J ".kN- \ ru-fi

Simbolur i le se amplaseazi s imetr ic; i cu baza or ientat i spre imbinare, pe o

l in ie de indicagie t rasat i incl inat , cu l in ie cont inui subgire, terminat i pr intr-o s i -geat i spr i j in i t i d i rect pe imbinare ( f ig. 10.15, o-g) sau pr intr-un punct pe supra-

fagi imbinir i i ascunsi veder i i ( f ig. 10.15, h).

.qE-x/vY"

qb

E110.3.

cFi9. 10.17

cmsnhLiIe

t0.3.1. Assmblcr i pr in f i let

Asambl i r i le cu gurubur i . Sint const i tu i te, in general , d in t re i p iese dist inctc,; l rnume: gurubul - p iesa care pdtrunde si care are f i let exter ior , p iu l iga - p ie lapl t runsi , care are f i let inter ior 9 i gaiba - p iesa intermediar i cu rol de s igurangl rr l rmbl i r i i . Surubul este organul de magini compus din capul gurubului g i t i la f i letat l ,crrc 5e termini cu v i r fu l ;urubului ( f ig. 10.18). In cazul in care gurubul nu ara ctp; l or te previzut la ambele capete cu t i ie f i letate se numeste piezon, iar c ind nu arecrp c i numai t i l i f i letat i 9 i un locag inter ior pentru str ingere se numette t t i f t f i lc t l t ,

qurufu/ui

u;,rU iiuAtnib

ddcb

K[I_N

fFis. 10.15

#lc

Fis. '10.16

llprorcntoreo gi cotoreo osombldrilor

/ALlKJl+t \\Z

t 'b

Auu*blxti d

Fis.10.18

Rcprezentarea gi cotarea gurubur i lor . $urubur i le se deosebesc ln funcglc drformr crpului , forma vir fu lu i 9 i t ipul f i letului . Capul gurubulul poate f i hexagonr l( f lg. 10. '19, o) , p i t rat ( f ig. 10.19, b), t r iunghiular ( f ig. 10.19, c) , str iat ( f ig. 10.19, d),rernlrotund crestat ( f ig. 10.19, e), inecat cresrar ( f ig. 10.19, f ) , c i l indr ic crertrr( f tg. 10.19, g), c i l indr ic bombat cu locag cruci form ( f ig. 10.19, h), semi lnccat crcr t r t( l lg, 10.19, i ) , inecat gi g i t p i t rat ( f ig. 10.19, / ) , semirotund gi nas ( f ig. 10.19, k) ,r l l lndr lc ql loca; hexagonal ( f ig. 10.19, / ) etc,

I

Page 8: Desen tehnic industrial

Reprezentoreo gi cotoreo osombldrilor

-+ -- : a

f-l--e+t)_)/

b

tri\sr s?Ff:tHorI r' lf +SiLl ll-,,-sr--7n^,

-+svsl<-

f

t ,15'

r----F-=--\I .l --11,J-U

ot,1io

Desenul de onsomblu200

'aul--t-\ffir.^,,"L T _-V' /

c

b

90",.t:

-td-

-*\l

{ . l - ' l

*$ l

+ffffi+L+-[ ,vrl_trT

ffi"uwt

@e

III

)

^ --nlql I

Page 9: Desen tehnic industrial

202Desenul de onsomblu Reprezentoreo 9i cotoreo osombldri lor

1g igliif'J,':::iii:,p""," (r,srl,'jj,1,i!:;i;^l: ii;?l;,frufi [,if ri,';i,.#;.il". [ili:10.20, g) sau cu cep bombit 1t ig. ' td ' .ZO-, i \ .

ti

Fi1, 10.22

r/]bil

f

ffib

ffig

Dupi precizia de execugie se deosebesc gur,Lrburi uzuare (conform srAS 920-6g;r ;urubur i precise (conform SfnS +i iZ_?df .. La cotarea gurubur i ror se vor t rece in pr imur r ind cotere funcgionare ( f i rerur,l :Hf,,"oi: lr"

t f i letului, deschiderea.rr" i i l si apoi ."r"rrr i".otu care determinaExemple de reDre_zenrare s i cotare.a surubur i ror s inr date in f igura 10.21.Rcprezentarea si cotarea prezoaneror 'ut i r izdte in mod frecvent este dat i inf igrrra 10'22' iar a pi inciparer.r i i ; j r i i ; ; ; t i f tur i r i retate in f igura 10.23.Reprerentarea si. oo.i, - i pii ;i "; il il::ui "rJ il'#; ? I : L"i: Jli"X ; o;;: lili,;, :.1 :1", ";tunor piul ige cu f i let rutr i . r in, i . i " i . i rgr; . ro.z4 : piur igd hcxagonari (srAS 922-76)

.*

;l

itii

'*

i,i

,\

[:

o

ffilW

hFis. 10.23

*:;i;\ l

+i:!l1

ii{,

il:"r.)

,lI

II

a

,. 1 @@f is . 10.24

Page 10: Desen tehnic industrial

Desenul de onscmblu

f : : l l 4. in f igura 10.24, o, forma B - f igura 10.24, b;pi-ul iEi hexagonat i cu guier!:T,f

4j12-7,8) -,fig.ura10.24, c; piutigi'fitrati (SrAS 926-69) _ figura 10.24, d;t'illtj":.::l"jl."-!s_JAs y7l-!8,)-:^r:e:iu^\o.zt, e'ei f ; pi,riga'h"rrgonari cu gutertr suprarafa de a$ezare sferici (srAS 9459-59) - figura io.zl, g; pi-uligi infuiJati(srAs 4374-78) - figura 10..2.1,_h^1 p_iufi-le frutlure 1s?ns lizi-iti - figura 10.24, i;p iul ig i rotundi cu canerur i-(srAs 5012-69) . . f i lura lo. i i , 1; 'p irr ig" i rotundi 'cugiuri-fr-c-nt-ale (srAS 5331-69)^l f .igura 10.i4, k ; piurigi ,.ot,lnai cu giuri radiare(STAS 5330-69) -. figura td.24, tl

o

Fis. 10.25

' Fis. 10.26

Reprezentarea a-sambrrriror..prin guruburi. intr-o asambrare cu ;urub intot-deauna se reprezint i v izut i piesa pi i runr ia.r . (gurubur) ( f ig. r0.25). La reprezen-tarea asamblir i i cu lurub intr-o gauri f i retatd 1ng. ' ro.ze; 'sJ . , 'up.ur in,a ioc (doui r in i it roase dist incte) intre 9.urub pi !aura neri teiaial ,om i i l ; ; ; t 'a lu ' i rurrui terminin.du-se deasupra giur i i f i letate. -

A.A

Reprezentoreo gi cotoreo osombldrilor 205

Fis. '10.27

Fed

d' l , ld

dz'Q85tl

Rt-1,5d

H2'o

,- j/z

0t-Zd

h-2,2d

s - l,?d

u.Al5d

H -A85 'Jx '5. . .10nn

Flo, 10,20

Page 11: Desen tehnic industrial

206 Desenul de onsomblu

reprezentarea.,asambrir i i cu gurub, gaibi g i p iur ig i ( f ig. 10.271se reprezint iloc intre gurub sigiur i le.din.ce1e doui p iese de groJimir l 9 i a] i i r . zona f i letat i a;u-rubului se termini sub gaibi .

La reprezentarea asambl i r i i cu prezon, gaibi 9 i p iu l ig i ( f ig. 10.2g) se reprezint iloc intre prezon si gaura din piesa de grosime g, iar partea fi letati a prezonului cese ingurubeazi in piesa de grosime A se termina la inceputul giuri i f i letate, asigurindimpinarea prezonului pr in zona de iegire a f i letului .

Al te exemple de asambrir i cu;urub sint datb in f igura' t0.29.Asigurarea asambliri lor cu guruburi impotriva desfaieri i se face uti l izind ele-

mente de sigurangi , care pot f i : ;a ib i p lat i t ip A (STAS 13gg_72;f ig. ,10.30, o), gaibiplati t ip B (srAs s200-72;fig. 10.30, b), gaibi Grower (srAs 7666-77; t ip rv _f ig.10.30, c, t ip R - f ig.10.30, d), cuispintecat (gpl int) (STAS 1991_13 ; f ig.10.30, e),gaibi de siguranEi (STAS 2241-56 ; t ip A _ fig. .t0.30,

f, t ip B _ fig. 10.30 g, t ip D _f ig. '10.30, h), contrapiul i t i e last ic i ( f ig. 10.30, , ) .

Funcgie de elementele de asigurare ut i l izate, asigurarea asambl i r i lor cu gurubur ipoate fi : cu ;aibi plati (f ig. 10.31, o), cu gaibi Grower (fig. 10.31, b) cu contrapiu-l ig i ( f ig. 10.31, c) , cu gaibe de sigurangi t ip A, B gi , ,erpecl i " , D ( f ig. 10.31, d, e; i ,respect iv, f ) ' cu ;pr int (cu piur ig i normari - f ig. 10.31,g) ; cu piur ig i cu canerur i _f ig. 10.31, h), cu contrapiul ig i e last ic i ( f ig. 10.31, i ; . Asigurarea unei asambl i r i cugurubur i se Poate face 9i pr in t recerea pr in capetele ;urubur i lor a unei s i rme r isu-ci te la capete ( f ig. 10.32).

Asamblarea gevi lor se face pr in intermediul unor mufe f i letate, ut i l izate f ie pen-tru revi de diametre egare ( f ig. 10.33, o; i c) , f ie pentru tevi de diametre di fer i te( f ig. 10.33' b) , sau pr in internnediur racordur i ror orandeze ie t ipur A ( f ig. 10.33, d)yi B ( f ig. ' t0.33, e).

Asambliri cu fi let. in cazur in care unere piese nu permit un art t ip de asam-blare din punctul de vedere al ut i l iz i r i i se fo losegte f i letul , una din piese f i ind det ipul gurubului , deci p i t runzi toare ( la exter ior I g i 3 ; f ig. 10.34), cealal t i f i ind det ipuf p iu l igei , deci cupr inzi toare ( la inter ior , I g i l .

10.3.2. Asombldr i pr in pene

Asambliri le prin pene se uti l izeazi pentru transmiterea migciri i intre douipiese care au aceeagi axi rongitudinari, avind ca erement de asambrare pana, mon-tat i in canalele de pani d in arbore s i , respect iv, butuc.

Dupi pozigia pe care o au ra montaj, penere se crasifici in pene rongitudinare gipene transversale.

Lo osombldrire cu pene rongitudinore, ra montal, penere sint pararere cu axa ron-gi tudinal i a pieselor asamblate. penere rongi tudinare pot f i incr inate ( ingropate,plane sau concave), tangengiale, paralele sau disc.

Reprezentoreo gi cotoreo osombldrilor 207

C-CB.BA.A

tr{o

tu@

c

Fig. 10,29

%l F----&41w

@cl

-ffi1"@

@

Fig. 10.30

Page 12: Desen tehnic industrial

Desenul de onsombluReprerenloreo ;i cotoreo osombldrilor

T4@e

Fig. 10.32

I iq, 10.34

l ) i , r i ( . t r l r ' l r r r l r ' l r r ( l i l f , l t l l l l l , r ' l l l l r r I r , l t ' . l t ' t l i ' l t l r l I r r l l t i , l r l l

(

Il

r /

AII(

DI5

R

7

I

"l

I

t , t

Page 13: Desen tehnic industrial

210 Desenul de onsomblu Reptezentoreo ;i cotoreo osombldrilot

Penele incl inate ingropate pot f i semirotunde de forma A ( f ig. 10.35' o) ' cu

capete drepte de forrna B ( f ig. 10.35, b), cu un capi t drept s i unul rotund de forma C

(f ig. 10.35, c) , conform STAS 1008-71 9i pene cu nas (calc i i ) ( f ig. 10.35, d), conform

STAS 1009-71 . in f igura 10.35,e este rePrezentate o asamblare cu panA incl inat i

cu nas, unde se observi ( in proiecgie lateral i ) cd iocul aPare de o Parte; i a l ta a penei .

2il

*, Pry4\--tiiffi]f*#_lt lJ

nu

* -r,

q-#:- E

/nc/nore ll@

E

Fis. 10.35

ct

Fig, 10.37

4Y

--j+f\yf

f,15o

&Is)lI

*lI

1ffiffiE

d

Il

I*11

d .iral - . l lE,

I€l

I

Fis. 10.38

Penele incl inate plate (penele incl inate subgir i ) s int conform STAS 431-73 9i STAS

4i?.-73. Penele incl inate concave pot f i cu capete semirotunde, de forma A ( f ig ' 10 36'

o), cu capete drepte ( f ig. 10.36, b), cu un capi t drept 9i unul semirot t rnd ( f ig.10'36' c) '

conform STAS 433-/3; i . , n^, ( f ig. 10.36, d), conform STAS 434-73. in f igura 10.36, e

erte rePrezentat i o asamblare cu pani incl inat i concavi de fornra B'

)sl: t l

$l

I

o/AIL(->ts-#^

ffiJtwo

fx45',1i'no

A-A

l : ig, 10.36

Page 14: Desen tehnic industrial

Descnul de onsomblu

Fis. 10.40

10.lt,, d este rep'ezentard asambrarea cu pani parareri de forma A, iar in figura 10,39, b,rJ,.r. i11blo, ra cu pani paraleli de forma A2S1D; unde se observi (in proiec;ie laterali)<A yor:ui apare in partea super ioar i a penci .Pcnel t r d isc ( f ig. 10.40, o) au forma gi d imensiunire conform srAS 1012_72, inf rgura '10.40, b f i ind reprezenrat i o asamblare cu pani d isc.

Penele ungenriale (fig. 10'37, o) se monteazi cire doui perechi (fig. 10.37, b).Penele paralele, colform STAS 1006-7j , pot fi obignuite de forma A (fig. 10.3g, o),de f*rrna s (fig. 10.38,6), de forma c 1rig. io.3g, c), sau conform srAS 5025-73, cu,giur i de f ixare (exemplu forma A2s1D, cu doui giur i pentru;uruburi de f ixare gio gauri pentru St i f t de desprindere, cu capete semirotunde (f ig, 10.3g,

" t . i " nsrr.

Va

Fig. 10.39

tx45"

m

Reprezenlcreo gi cotoreo osombldrilor 213

Lo osombldrile cu pene tronsyerso/e, la montai, penele sint perpendiculare pe

axa pieselor de montat , opr ind at i t t ranslagia, c i t ; i rot i rea pieselor. Penele t ransver-

sale pot f i cu ambele fege incl inate ( f ig. 10.4 ' t , o) sau numai cu o f r ; i Incl inat i

( f ig. 10.41,b); modul lor de asamblare la montal este dat in f igura 10.42,o 1i ,resPect iv, b.

Reprezentarea gi cotarea canalelor de pani in arbori ; i alezale este exernplif i '

cat i in f igura 10.43.

Fig. 10.41

Fls. 10.42

10.. i "3. A: ; ' r rnblor i crr gt i f tur i 5 i hol tur i

$t i f tur i le s int organe de magini ut i l izate pentru asigurarea pozi l ic i re lat iva

rf intrc doui p iese 9i pot f i : c i l indr ice (STAS 1599-79, f ig. 10.4, t , o 9i b) , conlce

(t ig. 10.44, c ai d) , cu suprafagi exter ioar i crestata ( f ig. 10.44, e, l , / ' i

k) , tubulare

(111" 10.44, f ) sau speciale ( f ig. 10.aa, g 1i h) .

2tg

1-f"

ffri4ulb

A-A@

bo

4 A-A

Page 15: Desen tehnic industrial

215Reprezenloreo ; i cotoreo osombldri lor214 Desenul de onsomblu

B-B-f-t*

@ I:f[*u

b

=,ffi,[lllJ

ilt i lu[*d!

q

r -1

lrlutt,M

f

6

F-F

II

*JI I

I

IDbf-

G-G

c, x 1t5o

Fig. 10.43

Page 16: Desen tehnic industrial

Reprezentoreosi cotoreo osombldri lor 2r7216 Desenul de onsomblu

In f igura '10.45 sint exempl i f icate di fer i te asambl i r i cu st i f tur i .Bolgur i le s int organe de masini ut i l izate pentru art iculal i i 9 i pot f i f i r i cap

(f ig.10.a6, o), cu cap mare ( f ig. 10.46, b), cu cap mic gigaur i pentru gpl int ( f ig. 10.46, c) ;se asambfeazi conform figurii 10.46, d.

10.3.4. Asombldr i pr in conelur i

Ar"rr i : lSr i le pr in canelur i se ut i l izeazl pentru t ransmiterea unor momentede torr i r r r ; i : mar i intre arbor i g i butuci . Prof i lu l canelur i lor poatef i dreptunghiular( f ig. 10.4"r . o) , in evolvent i ( f ig. 10.47, b) sau tr iunghiular ( f ig. 10.47, c) .. Reprezentarea arborilor gi butucilor canelagi se face conform STAS 6162-77.ln vedere longi tudinai j , la arborele canelat se reprezintd cu l in ie cont inui groasidiametrul v i r fur i lor , cu l in ie subgire diametrul fundur i lor , inceputul ; i s f i r ; i tu l ie-gir i i canelr . r r i lor cu l in i i subgir i perpendiculare pe axi ; in proiecgie lateral i se repre-zint i at i t in secgiune, c i t 9 i in vedere, in mod simpl i f icat , numai doui canelur i a l i -turate, iar d iametrul v i r fur i lor cu l in ie cont inui groasi ; i d iametrul fundur i lor cul in ie cont inui subl i re ( f ig. 10.a8).

10.47

IAr-Fi9. 10.48

La butuci i canelagi se reprezint i in secgiune longi tudinal i at i t fundul , c i t 1 iv i r fur i le canelur i lor cu l in ie groasi iar in proiecgie lateral i , at i t in vedere, c i t g i inscci iune, se reprezint i s impl i f icat numai doui canelur i a l i turate; i d iametrul v i r -lur i lor cu l in ie cont inui groasi , iar d iametrul fundur i lor cu l in ie cont inui subgire(f ig.1O.a9). in secj iune longi tudinal i se reprezint i g i arborele canelat , t rasind cul in ie cont inui groasi at i t fundul , c i t g i v i r fu l canelur i lor , ( f ig. 10,50).

in cazul in care canelur i le s int

cu l in ie punct subgire, at i t in cazul

butuci lor canelagi ( f ig ' 10.51).

in evolvent i se t rece gi d iametrul de div izare

arbor i lor canelagi (v. f ig. 10.50) ' c i t 9 i in cazul

Fig.

4

Fig, 10.49

Fis. 10.50

Fig. 10.51

Cotarea arbor i lor g i butuci lor canelagi se face pr in reprezentarea detal iat i 9 i

cotarea complet . i a canelur i i 9 i pr in cotarea-piesei canclatc ( f ig. 10.52 Pentru butuc

canelat , f ig.10.53 pentru arbore canelat) . in cazul in care canclur i le s int in evol-

B-B

_Bl

B4

B-B

Page 17: Desen tehnic industrial

11. Intocmirea Joson.'rlui Jo urrurrbl,,

11,1. G"nor"litegi

Desenul de ansamblu este reprezentarea graf ic i a unui complex de elemente(piese) legate organic gi funcgional intre ere, a lc i t -u ind ,n

"p. . . , , inr t 'at"gi" ,4 in i * . . ,

sau parte din acestea. Reprezentarea separata unor gr.upur i de piese, iegatefuncgio_nal intre ele, d intr-un ansamblu mai tomprex poai t i 'denumirea de insamblu'deordin infer ior sau de subansamblu

Fr in desenul de ansambru trebuie s i se stabireasci : forma 9i pozigia pieserorcomponente, precum si modul lor de asamblare (montare); rnojul 'au i rn ig ion. i "a l ansamblului ; d imensiuni le necesare pentru montare 9i

' funcgionare, notagi i le giindicagii le co.respunzitoar.e raporturi ior reciproce cu ansamblurile sau subansam-

blur i le invecinate ; etapele s i succesiunea pieselor la montare.-Documentaf ia tehnic i a unui ansamblu existent se elaboreazi

succesiune : intocmirea schigelor pieselor componente ; intocmireablului ; executarea desenelor la scar i pentru piesele .o.pon" ia" ;senului la scar i pentru ansamblu.

La elaborarea documentagiei tehnicepecta succesiunea indicat i mai inainte, cuscari al pieselor componente se executisch igele.

Intocmirea desenului de ansamblu se face cu respectarea normelor generalede reprezentare in desenur tehnic (dispunerea proieci i i ror, r in i i ut i r izate, vederi ,secgiuni, cotare etc.) , precum gi a ciroi previzuie in srns'of+-zo.

11,2, R"g.rli dn rcprcz..nt,u,e a dcscpulr.i d" ansambluDesenul de ansam,blu t rebuie reprezentat intr-un numir minim de proiec; i i(veder i sau secgiuni) , .d.ar suf ic iente p"ntru def in i rea c lar i a tuturor erementelorcomponente gi a pozigiei relatiye a acestora.

Intocmireo desenului de onsonnblu

/3\ 7\ t l

12,, \ ?\ \ I '\ \

-// ",\, f(t0 'i\a-As \grf , f f i.

-g_-=7l6 --1

B-Bin urmitoareaschigei ansam-

executarea de-

pentru un ansamblu proiectat se va res-exceplia primei .faze, intrucit desenul ladirect, f ir i a se mai alcitui in prealabil

,t^f:,:.J,1,_O:'1.]t.jt, "nrirUfui-r"--".-r"pr"r"nta, de obicei, in pozirie det^l:,*'i:":^,:,,1r:.i:,]1.1, este '"p'""*.,-,;';;;i; i" .iii"","i:.t#'tL:;:I r r r rLr rvr lv tEt4-

t:::.1]:,i.:::it:_:Il1:11:i,.., pieiete reprezentate axonometric, a cirui proi.eceief:'i::l:lt,:i,"-l:ll_".::,^.=ri in slcsiune..in'doui ipot"ru. i".f;;";';_;;;fi ;ffijl:"1:."::,S; ::p::-'-::,.?lt.,pe pranur [v] ei seieiul;;;-t d;;; ii.,i,ri""i-iiiiiireprezentat i pe planul [W].

contur.ul o do.ud piise-ordturote in desenur de,ansambru se reprezinti astfer :;rp,:,:,:-: j:lETj,]l:':_o: :._i1,i: colnuni ."tor..do,r pL,",-[r.a i"tre piese

:j :::i::jff,'::j?:i,":,:f.:lll.:.""lurtat din abateri.rimitiJJ,"iuir" p;;;;; fi;;

/.

3

21

5

12

\,' ' i:.)

" \ . .i)t is . 11.1

t r . l i l t l I lnr l l | .1r r ; l I l , r ' l r i t r t " r r ' ,1t

l l ' l I | , l r ' l t l r ' , , l l l i

ffim-4

225

----a

tlt0I-876-5

cu acefeagi d imensiuni nominale (v. f ig. 11.1 _ piesele 6, S 1i g l ;

Page 18: Desen tehnic industrial

226 Desenul de onsomblu

- prin l inii le de contur ale fiecirei piese daci intre cele doui piese exlsti iocdatorat d imensiuni lor nominale di fer i te (v. f ig. 1 ' l .1 - p iesele 1,2 gi 6) .

Reguli le de intocmire o desene/or de ansamblu sint exemplif icate pe un robinetcu ventil reprezentat in doui moduri : reprezentarea axonometrici izometrici(f ig. 11.2) gi reprezentarea ortogonali - in trei proiecgii (f ig. 11.3). Din analiza,atenti a celor doui reprezentAri rezultd ci, la intocmirea desenelor de ansamblutrebuie avut in vedere urmitoarele :

a. In proiecgia in careansamblul este reprezentatin sect iune, piesele pl ine-fir i configuragie interioari(arbor i , axe, bol jur i , guru-buri, pene etc.)-se repre-zintd in Yedere, chiar daciplanul de seclionare treceprin a).G lor geometrici(v. f ig. 11 .2 gi 11 .3 - t i ja cuf i let 6 s i prezonul 14). Deasemenea, anumite porliu nipl ine ale pieselor (nervur i ,aripioare, spige etc.) se re-prezinti tot in vedere,cind planul de secgionarecupr inde axa lor longi tudi-nali sau este paralel cuaceasta (v. f ig. 11 .2 gi 11.3- roata de acgionare 11).La astfel de piese, pentru apune in eviden;i anumiteforme interioare, se Yorut i l iza secgiuni pargiale.

b. In desenul de an-samblu, p iu l igele gi gaibelecirculare a ciror axi estesituati in planul de secgio-nare se reprezinti, de obi-cei , in vedere (v. 15 ; i 16,f ig. i1.3).

c. Elementele de a-samblare (gurubur i , pre-zoane, piulige etc.) a ciroraxi nu este situati inplanul de secl ionare se re-in evideng modul lor de

aram blare .d. Piesele sau ansamblur i le de ordin infer ior care se repet i ident ic pe o pro-

iecj ie se reprezint i complet o s ingur i dat i , iar restul pozigi i lor cr reprezint i s im-pl i f icat , conform normelor prezentate la cap. 10.

,F ig. 11.2

prezint i rabi tute cu l in i i -punct subgire, spre a scoate

lnlocmireo desenului de onsomblu 227

A-A --13

II7$=-- 15

165

I

rytElobn

6rcrer

-_LP

B-B

Fig. 11.3

Page 19: Desen tehnic industrial

228 Desenul de snsomblu

e. Piesele care execut i deplasir i in t i rnpul funcgionir i i ansamblului Pot f i re-pre?entate, pe aceea$i proiecgie, ; i in pozi l ie extremi sau in pozigi i intermediarede miscare (v. f ig" 4.30 - paz. 11, 12, 13). Conturul p ieselor in ast fe l de pozi l i i setr lsr :azi cu l in ie-doui puncte, far i a se ha;ura, chiar daci in pozigie in ig ia l i i au fostI cprezentate in secgiune.

f . Pentru ingelegerea modului de legi tur i a l ansamblului reprezentat cu al te;rnsamblur i sau piese invecinate, conturul acestora se repre?int i cu l in ie-doui Puncte-subt i re i f ig. 11.4), fdr i a se hasura, chiar daci reprezentarea acestora este in sec-uunc.

g. Fentru scoaterea in evidengi a unor piese acoper i te, unele piese sau sub-rnsanrblu:- i pot f i considerate convengional indepdrtate (v. f ig. 1 ' l . ' l 21i 11.13), men-r ionind,r .se pe proiect ia resPcct ivA.

h. Sistemele de etansare cu presgarni tur i se reprezint i in pozigie de str ingerecu presgaini tura introdusi cca 2--3 f tm in cut ia de etangare (v.9, f ig.11.3). Etan-r l rea la robineteie cu vent i l se face pr in intermediul cut ie i de etangare ( f ig. 11.5) .P; i t runderea f lu idului pe i ingi t i la 2 este opr i t i de garni tur i le 3, montate in loca;ulghidajului 1. Etansarea este asigurat i de presarea. garni tur i lor pr in interrnediulnresgarni tur i i 4; i a piul i le i o landeze 5.

i . l i lemenrele de contandi pentru c i rculagia f lu idelor, cu Yent i l (v. f ig. 11.3,pcrzi t ia 3 ; i f ig. 11 . 10 pozigia 2), sertare, Yent i le cu ar ip ioare, c lapete etc. 5e reprezint iin pozi t ia inchis. De exemplu, sertarul 3 ( f ig. 11.5), eare comandi c i rculagia f lu idului

l r r in ccrrpul 1, este reprezentat in pozigia inchis, la fe l s i vent i lu l cu ar ip ioare 2 ( f ig.11".7)montr t pe corpul 1.

Except iedelaregulademai inainteofacansamblur i leprevizutecucep(f ig.11.8),( . , r r r . se reprezint i in pozigia deschis, cepul 1 f i ind reprezentat cu gaura central i indrr .ptul g iur i lor d in corpul . t .

11,3, Pogifionarca clcrncntclor component€ alc ansatn'bIu[tni

Fi: ,crrc elernent (piesi saLr ansamblu de ordin infei ' ior) a l ansamblului repre-

r{ .nr t r se idenr i f ica pr in pozi l ionare. Pozigionarea se face cu aiutorul l in i i lor de in-

<Ir<.rr i r : : i a numerelor de pozigie (v. f ig. 11.1 ; i f ig. 11.3).

L.rni i le de indicagie, r rasate cu l in ie cont inui subgire, s int l in i i drepte, incl inate

.r , . r f r I inci t s i nu se confunde cu al te l in i i a le ansamblului reprezentat ( l in i i de contur,

, ! , ' h;rstrr . i , dr : cote etc,) , f i r i s i f ie insi s isteniat ic paralele sar"r s i se intersecteze intre

( ' ln cazur i speciale, l in ia de indicat ie se poate f r inge c s ingur idat i . L in ia de indi-

, . r l i , , ; r r ' la rr nul d in capctt un punct ingro;at pe suprafaga piesei pe care o indic i ,

i , r r l , ' , cr . l i l ; r lc capi t se scr ie numirul de pozi ; ie.

l ' , luni i . r re le de pozi t ie se scr iu cu c i f rer arabe, cu dirnensiunea nominal i egal i

, u 1, l i 2 orr d inrensi unca nonr inala a cotelor inscr ise pe desenul de ansamblu. Aceste

n./nr( , r { ' sr . ; rs:r l , i , de obicr- : i , in afara proicct i i lor , in r indur i s i coloane paralele cu

l . r ( t r r i l r ' , l t ,scrrului , f l ra sa f i r : : ; r rb l in i , l tc sau incctcui t t ' .

lntocmireo desenului de onsombiu

5

3

z t7

16t5

'tj

/1I

Fis. 11.4

Fig. 1 1.6

i ,

l,

Fis. 11.5

Fis. ' l 1.7

4:!

Page 20: Desen tehnic industrial

230 Desenul de onsomblu

Inscrierea pe desen a numerelor de pozigie se face astfel :- in ordine aproximat iv i a mont i r i i sau demont i r i i p ieselor in ansamblul

resPect iv, a importangei p i rg i lor componente ale ansamblului , dupi caracter ist ic iconstruct ive 9i funcgiotrale etc.r sau in ordinea inscr ier i i in tabelul de componenl i ;

- in ordinea de succesiune crescindi a elementelor pozigionate al i turat , insens tr igonometr ic sau invers, penrru f iecare proiect ie in parte, insi numai in ace-lagi sens pentru toate proiecl i i le.

Fig. 1 ' l ,9

Elementele componenteale ansamblului (p iese sau an-samblur i de ordin infer ior) sepozigioneazi pe proiect ia incare apar mai clar gi se potident i f ica cu u;ur in9i .

Pe un desen, f iecare nu-mir de pozigie se inscr ie, deobicei , o s ingur i dat i . Se ad-mite insi ca numirul de po-zigie s i se repete pe desen,pentru ident i f icarea clar i aelementelor ident ice carecompun ansamblul .

Piesele de asamblare ( ;u-rub, gaibi , p iu l ig i ) se pot po-zigiona folosind o s ingu r i

l in ie de indicagie, la capi tu l c i re ia se scr iu numerele de pozigie, pe un singur r indor izontal , in ordine crescindi ; i despirgi te de virgule.

Pe desenele de construcgii metalice, cotate simplif icat conform STAS 188-76,numerele de pozigie se scr iu sub notarea convent ional i , precedate de l i teraP ( f ig. 11.9).

Piesele care fac parte din ansamblur i invecinate se ident i f ic i pr in 'numiruldc pozigie corespunzi tor desenului respect iy sau pr in inscr ierea denumir i i p ieseidirect pe desen (v. f ig. 11.4).

11.4, Cotarca dcsenului d. ansamLlu

La cotarea desenelor de ansamblu se va ! ine seama de normele s i regul i le pre-zentate la cap. 5. Categor i i le de cote care se inscr iu pe desenul de insamblu s int :

+ cot" de gobor i t , care se refer i la mir imea ansamblului ( lungime, l ig ime, in i lg ime)gi s int , in general , aproximat ive. Pe desene cotele de gabar i t pot f i to lerate sau pre-cedate de mengiunea , ,c i rca". Daci ansamblul are anumite piese in migcare, care facs. i var iezedimensiuni le sale de gabar i t , pe desen aceste pozi t i i extreme, reprezentatecu l in ie subgire doui puncte, se coteazi separat , sau pe aceeagi l in ie de cot i se dauvalor i le celor doui pozi ; i i : inchis gi deschis.

--+ Cote de legdturd, care se referi la elementele de formi ale picselor ansamblu-lu i pr in care se asigur i legdtura cu ansamblur i le sau piesele invecinate. in aceast i

lntocmireq desenului de onsomblu 23r

B-B

7654321

Fi9, I L10

Page 21: Desen tehnic industrial

232 Desenul de onsomblu

categor ie. intra: f lansele, sup-ortur i le, p i rg i le terminale f i letate, canalele de pani etc.(v. t ig. 11.3, cota @ 70 sau f ig. '1 1.10, coia G 1, '2") . Cote de regi i tur i s inr s i aceleacarc se refer i la elementele de asarnblare, ca surubur i , prezcanl , pene etc.

-+ ' cqle func[ ionole, :1rg tg dau in special pe desenele de proiect 's i se refer i la:scct iLrni ledetrecereaf lu idelorpr inarmatur i (v. f ig. 11.1 , cotafy ' 16sauf ig. 11.10 _cot.a ( ; : \ 28), d iametrele c i l indr i ior rnasini lor , cuisele pistoaneiLr, f i letel6 pieselormai imporrante (v. f ig. 1 '1 .3, cota pr 16 . ' . 2 sau f ig. ' l 1.10, cota pr 24 >l 2) , a lustajenotar-e s imbol ic etc.

* cote de mon.toi , care s inr . le: :sare penrru operagi i ie de montal sau penrrrr re-. ; i r t ca ansamblului in stare in i t ia la, inclusiv notarea rugozi tdt i i suprafegelor pre-Ir i r . rate (v. f ig. 11.3, cota e 22 H7 96\.

Al te cote, care s inr necesare penrru operagi i le de asamtlare sr montare s i nui ! r id l t ; i Cin desenele de execut ie ale pieselor contponente.

i 'e dcsenul de ansambl ' r se mai inscr iu s i datele necesare pr iv ind :caracter istrc ir ' l ,n ic. : , condic i i tehnologict ' : refer i roare la funct ionare, indic i t i i cu pr iv i re la pre-Ircrare;r . : ' 'au aiustxrea anumitoi . p iese componente, vopsirca, fnarcarca eEc.

] l { igura 11.10 este rePrezentat descnul de ansamblu al unui robiner cu vent i i( ; : l v 01 .0c) di fer" i t de cel d in f igura 11 .1. iar i i - r f rgura . l 1 .11 este reprezenrar ur i ro-1,1, ,

. ,u cep (Rc.00.00) in pozi t ia deschis. in f rgur l le 11 .12 s i 1 i .13 s int rcprezcnrare(rr ' ! { 'n{ ' re,Je ansamblu a doua pompe cu ro! i dtnrare di fer i te (pRD.01 .00 si p i1,D.02.00).

Xl.5. Completarca tabclului du componcnfa

Desenul de ansamblu, in fazd, f inal i , se completeaza cu un tabel in care se in-: 'c . r ' i ' - r presele s i ansamblur i ie de ordin infer ior care compun ansamblul reprezent; tAccst tabel poart i denumirea de tobe/ de componenl<i i i serveste la ident i f icareaptcselor comPonente ale ansamblului , la stabi l i rea nunrdrului acesrora, rnater ia lu lu ic i in care s int executate s i legi tur i i cu desenele de exr:cut ie ale acestora etc.

Fornra s i d imensiuni le tabelului de cornponengi , precum ; i a;ezarea sa pe ior-mar, s inr indicate la $2.4.2, conform preveder" i lor d i ; SI 'AS 782:71 .

Cornpletarea tabelului de componenri este indicata la ansambiur i le cJin f igu-r i l ' . 11 3 s i '11.10-11.13) :

in coloana Poz. se inscr iu numerele de pozi t ie ale elernenteror cornponente;r l t : ansa.rnblului , in ordine cresci toare de jos in sus, incepind cu numarul 1 ;

in coloana Denumireo se inscr ie denumirea f iecirui e lemenr component,la s ingular neart iculat , c i t mai scurt i , subl in i ind c i teva caracter ist ic i construct iveslu funct ionale ;

in coloana lVr. desensou STAS se inscr ie numarul desenului de execugie alpi l l * i sat t numarul standardului pentru piesele standardizate sau normal izate, Dentru(, l r { . ) nu se intocmesc desene de execut ie ;

in coloana 8uc se trece, penrru f iecare eienrent, numirul de buc5t i de ace-l ls i f t , l d in componenla ansambiului ;

in coloana Moter io l se inscr ie mater ia lu l d in care se va executa f iecare piesa( onr l )oncnta ; notarea mater ia le lor se face i r i conformitate cu standardele ," ip" . -t rv( ' ( ( x. OL 37r1 SIAS 500-80 sau Bz14T STAS 197t1-75); penrru ansamblur i le deor r ' t r l t r r fcr ior s i c lctncntelc.scandardizate, pentru care mater ia lu l este prescrrs ex-pl ic i t i r r stnndardul dc produs, accast i coroan. i nu se compretear i ;

12, Citi.ou dor"rrolo.

12,.1.GcncraIitAfi

Cit i rea unui desen const i in cunoa;terea gi ingelegerea unei reprezent i r i Pr i -v ind forma geometr ic i a piesei , d imensionarea tuturor elementelor construct ive,complexi tatea piesei d in punctui de vedere al execugiei ; i cunoa;terea unor daterefer i toare la mater ia le 9i unele indicagi i supl imentare

Cit i rea desenelor se refer i at i t la desenele de execugie ; i de ansamblu, c i t 1 ila desenele speciale. in urn 'a c i t i r i i unui desen de execugie se t rag concluzi i in ceea

ce pr ive; te tehnologia de fabr icagie a piesei reprezentate s i modul de ob; inere a semi-

labr icatului . Ci t i rea unui desen de ansamblu are drept scop l imur i rea funci ional i -

tat i i s i a iegi tur i i cu al te ansamblur i , stabi l indu-se in f inal tehnologia; i ordinea dc

rnontaj .Ci t i rea desenelor se face ; i in scopul ver i f ic i r i i , ca ul t imi fazi in procesul dtr

l , ro iectare s i inainte de lansarea i r i execugie.

in operal ia de control a desenelor se ver i f icd daci : d ispunerea Proiecl i i lor 1 ir rormele de reprezentare au fost respectate;proiecgi i le (veder i sau secl iuni) deter-

rrr in i complet p iesa;secgiuni le reprezentate s int in conformitate cu normele in v i -

, ' ( ) ; r re;cot : i rea este in conformitate cu standa! 'dele in v igoare; i conl ine datele nece-. . , r re execut i r i i p iesei ; rugozi tatea p.rescr is i corespunde cu cer ingele funcl ionale

.rk 'p iesei ; to lerantele; i abrter i le de forni i ; i pozigie asigur i pnincipiul de inter-

. , , h imbabi l i tate a pieselor ; formatul r i indicatorul s int completate cu datele necesare.

12,2, E**n plo Jo citirc gi control a[ dnt"""lo,

Penrru exernpl i f icare se considerd dispozi t ivul de perforat bandi de o9el , rcprc-

,r , 'n1, i l , . lxonornetr ic in f igura 12.1 , perr t ru care s-au intocmit desenele de t 'xectr l ic

, l r r r f igur i le 1?.2 12. ' i s , i desenul de ansamblu din f igura 12.8. Dispozi t ivul se mon-

rt . , r / . r pe nrasa prelei cu surubur i , pr in intermediul locagur i lor d in placa de bazi I , iar

1, , , , rn. . ,onul 6 se f ixeaza in bei 'becul presei . Montarea corpului 2 9i a placi i intcrme-

, l r . r r t . J intrc l r l rca dc baza 1 sr p l tca de ghidare 5 se face cu gurubur i le 8, iar or icn-

t . l ( , , t 5 istemului se asigur i pr in bol ;ur i le de centrare - / .

Arcul 7 u;ureazi i f ixarea

l ,o,rrr . ,onului 6 in berbecul presei . B:rnda de ogcl in carc se vor perfora giur i cu dia '

r r r r . r r r r l da 11 )0 se introduce in loragul rJ in placa intermodiar i 3.

$i controlu[

Page 22: Desen tehnic industrial

238 Desenul de onsomblu

Citirea gi controlul desenelor de execugie* are ca primi etapi cit irea datelorinscr ise in indicator, cu scopul ident i f ic i r i i p ieselor. .Se constat i c i la reperul bol ;central (v. f ig. 12.5) scara de reprezentare este trecuti incorect sub formi de frac-tie.Se observi omiterea inscr ipgionir i i formatului la reperul corp matr ig i (v. f ig. 12.3).

ln ceea ce privegte reprezentareapieselor componente, in general , s int res-pectate regul i le de reprezentare. Nu estegrqi t ut i l izat formatul A5 in cazul repe-rului bolg central (v. f ig. 12.5), chiar dacir imine mult spagiu l iber in c impul for-matului . In schimb reprezentarea pl ic i iinterrnediare (v. f ig. 12.4) nu este inca-drati corect in format, nerespectindu-sedistangele intre proiect i i s i chenar.

Gregel i de reprezentare se observila placa de ghidare (v. f ig. 12.6), unde lao gaur i f i letat i s-a t rasat complet 'cerculcu l in ie subgire (corect t rebuind trasatenumai 3/4 din c i rcumfer ingi) g i s-au omistegi tur i le tehnologice de la giur i le f i letate.

Ut i l izarea secl iuni lor este corect i ,cu specificagia ci la placa intermediari(v. f ig. 12.4) s-a omis trecerea traseuluide secgionare A-A si inscr ipgionarea sadeasupra reprezent i r i i secgiuni i , care l ip-set te gi la reperul p laci de ghidare(v. f ig. 12.6).

Qin punctul de vedere al cotiri i sever i f ic i daci s int def in i te toate elementeleconstruCtive si daci existi corelare intrecote pentru a, igurarea unui montaj co-rect . Se observi l ipsa unor cote (R6 -v. f ig. '12.2;b 9 - v. f ig. 12.3, 1 x 45- v. f ig. 12.5 9i 12.6) sau a s imboluluiobf igator iu Q$ig.12.2), in al te cazur i f i indsupracotare (cota 20-v"f ig. 12.3, cota10 - v. f ig. 12.6). Regul i le de cotare nusint respectate in cazul f i letului M8 (v. f ig.12.61 gi la cotarea poansonului (v. f ig.12.7), unde cota Z 22 trebuie scrisi corectpentru a f i c i t i t i d in col ;u l d in dreapta

fos af formatului, iar cotaA 30 nu se scrie pe axi. Pentru asigurarea montaiuluise impune gi tolerarea cotei 50 (v. f ig. 12.2) cu '+ 0,01 , cotati corect pe celelalterePrezent i r i .

Fig. 12.1

'Coroctur l lc s lnt f lcutc cu culoare rol ie.Fls. 12,3

Citireo gi controlul desenelor 239

4)

Page 23: Desen tehnic industrial

Desenul de onsomblu Citireo gi controlul desenelor

A-A

6,3// /i

e PLAAINTEMfiEOIAPA

0150614S 500i2-80

l,t [email protected] nc ior,Aefon l,&Wt l hfo, S | "0J -6

Fig. 12.4

Fts. 12,7

f r - - t r l -1r . ,

Fig. 12.5

Page 24: Desen tehnic industrial

Desenul de onsomblu242

$uH$

liil

@(\l

i;

I

Citireo $ controlul desenelor 24t

Rugozi tatea suprafegelor studiate i rnpune prelucr i r i de f in isare. S-a omis indi '

carea rr.igozirigii suprafe;ei gdurilor de centrare din placa de bazi (v. f ig. 122).9i a

bolgului iunt t i l 1v. i ig. 12.5), la care s-a omis gi t recerea rugozi t ig i i deasupra indica-

torului. 5e impune corectarea rugozitigii suprafegei cu -

diametru l-.@ "152o,ot

t

poansonului (v ' . f ig. 12.7), in locuindu-se rugozi tatea de 25 cu 1,6, f i ind necesar i

o prelucrare de f in isare.Citirea gi co,ntrolu! desenului de ansomblu (v. f ig. 12.8) are ca primi etapi cit iren

indicatorului ; i a tabelului de componengi, ident i f ic indu-se f iecare piesi componenttr

al c i ru i nurndr de pozi l ie *ebuie s i corespundi cu cel de la reprezentare.Se veririci daci au-fost intocmite toate desenele de execugie ale pieselor comPo-

nente 9i daci existi standardele menlionate la piesele standardizate.Din puncrul de vedere al reprezentdrii se constati ci ansamblul este complet

determinat, respectindtr-se reguli le de reprezentare, cu excePtia bolgurilor de cen-

trare care, in proiecl ia pr incipal i , s int reprezentate in secgiune. Fi ind corpur i de

revolu; ie, p l ine, t rebuie ' reprezentate in vedere (neha;urat) , chiar dacd planul de

secl lune trece pr in ele.Pentru c lar i tatea ingeleger i i reprezenter i i este necesar i indicarea traseului

de secgionare B-B in zonele de schimbare a direcgiei p lanului de secgiune.

Se verif ici daci sint trecute cotele de legituri, cotele de montai 9i cotele de

gabar i t , observindu-se omiterea cotelor de legi tur i Pentru pr inderea de berbecul

presei .

Page 25: Desen tehnic industrial

REPREZ:ENTAR| VZUALE

13, Arbori ei osii

13,1. Gonor"litatri

,f|::ll:l::^Xli"j: T"ttLi fotosite.pentru. transmiterea momentelor de risu..,'u i jl:!1,n,-i:l i,_.1',"rgane'aftate ii ili*r" ;;'ffi;il:,f; L'1,:*: ":'"1::'1i :j:: l: :r::rl.it !; r" jiei""r"'", datoriti rorleror gi

::::119i etementeror de transmisie fixate pe acegtia (de ex.

"roorii'i'"al".ll'rii.tlde turagi i ) .osiile sint orpane de magini, rotative sau.fixe, forosite pentru sprilinirea artororSane afla-te in m[.are de roiagie, ..i" riniroricitate numai de momente de Incovo-iere gi de forge de'forfecare (de

"r.-oiiir" "igoaneror af *ri riiJ.el.

Ie,2, Rcpre4cntarca arLorilo. gi osiilor

?:",1r:::_j: Ll::." {u1c.tio.n.al, se deosebesc arbori fotosisi_.!. re,, \ ! qr vssE,e runctronar, se deosebesc arbori folosigi la transmiterea

:i::::: j^" :^"*: l,l.bo..i for'osisi i" ;.;i;;;;;;';ft;' ;l'transragie rntr-o., r- r. ql evrr rererr'ra rran'lormarea mitciri i de transragie rntr-oll'iT':i,: i?..lii:,P''

pl_'I1,:i*gorie fac parte arborii'ii"p'i-r., rectitinii, iaro,n',.,1:j",:::!:l: _' "yiii. 2i:I;;;;

)si orbortt cotist.Dupi formi ror corrstructivi,.aruoiii p"'i t i."'r".ti;;"" constanta ; cuunea var iabi l i : tuhrr lar i c i rarot-oivar iabi l i ; tubular i g i canelagi .

a.. &t-lt ob..eol6e-_..- -_^\

- \ \

', fua & cq4!_

Fig. 13.1

Pirgi le componenre are.unuiarbore ( f ig. 13.r) s int : corpur, pirgire de rezemarerl sau.p-ivoji), care susjin arborii in'taiire, ji pirfite oL.iJili.*, pe care s?(rusurr sau,pivoji), care suslin ;r;;ii h'i;A;;; J, rirr;rliS"llJJron.fil-l l{"rite organe, ca rogi de curea,lrogi 'airiptl

"t..

---"'t 'rtmenstunite elementelor principale ale arboriior _ crpete,fixe - sint standardizate.

- capcte dc arborl. Formere constructiye gi dimcnsrunilc capeteror" Jg arborirtnr stabitite prin standarde sau recomanJrri iso''i ir'iil'iliiiiitl t3.2 rrrt exem-

PARTEA A PATRA

Pe care s?

fusuri gi gu.bre

A6ori pi osii

ODFis. 13.2

plif icate citeva forme constructive ale capetelor de arbori, gi anume:dricd (fig.13.2, o) Si fwmo conicd (fig.13.2, b gi c).

Capetele conice de arboripot f i lungi ( tabelul 13.1) sauscurte (tabelul 13.2). Atit celelungi, cit gi cele scurte pot f i re-alizate cu fi let exterior (v. f ig.13.2, b) sau cu fi let interior(v. f ig. 13.2, c l .

Elementele dimensionale alegiuri lor de centrare fi letate cucare sint previzute atit capetelearborilor conici, cit gi cele alearbor i lor c i l indr ic i , s int stabi l i teprin STAS 8198-78.

Racordarea capetelor la ar-bori se recomandi a se realizacu raza R 2 h (v. f ig. 13.3, o)seu R 2 2h, ( t ig.13.3, b) , in lo-cur i le supuse unor tensiuni mari .

In cazul In care umerii ser-vorc pentru spril inirea elemen-tclor asamblate, ca rogi de curea,rogl dlngate etc., se recomandirrcordrrea arborilor (f ig. 13.3, c,d 1l c), In funcjie de necesitlgilepnctlco dc asamblare.

Fuurlle 1l gulerele fixe oleorbotl lor. Gulerele pot f i execu-tttr ; l rprret, montfndu-se petrborr prln fretrrc rlu presare.

Copetele conice lungi de'orbori in mm(v. fig, 13,2, b gi cf

Fl l r lo l

l . Erhr lor d, I latr . to. 4,

245

SPECIFICE

secgi-

formo cllln-

Tobelul l3. l

Dlrnr l ru lnonlnal

dr

Dbnrl r t r ln cn ltr. l

dt

28

36

42

58

82

18202225283235,t045

1618201225283235{0a5

Lulglnrr

Er lcr lor y '

MtO x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1,5

M20 x 1,5

M12Mt6

Tobclul | 3.2

Copete de orbori conice tcurle, in mm

Lunglmcr

16

22

24

36

54

40

50

60

80

28

36

45

58

82

12

14

18

22

28

12

14

18

22

M5

M6

M8

M10

M23x2M30x2

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1,5

M20 x 1,5

M5

M6

M8

Ml0

M2,t x 2M30x2

Rrprrtcntrrcr unul fus intermediar cu gulere f ixe real izate pr in strunl l rc crtoIndlcrt l In f l jurr ' !3. ,1, l r r desenul-de execugie al unui arbore drept cu scc; lunc Intr .Ptr r l t r In-dlcrt l In f lgurr 13.5. ln rcopul icoater i i In evidenf l a ianalclor de prnl

(v. lig. 13.2, b gi cl

Page 26: Desen tehnic industrial

_?oArbori ;i osii

in secgiune, s-au reprezentat secl iuni t ransversale pr in arbore. Arborele este pre-vizut cu un canal pentru pani incl inat i forma A, (secl iunea A-A), un canal pentrupani paraleld (secgiunea 8-8) gi cu un canal pentru pani-disc (secgiunea C-CI. Lacele doui extremit i j i este previzut cu un capi t c i l indr ic ; i un capi t conic scurt .

246 Reprezent6ri uzuole specilice

In f igura 13.6 este dat desenul de execugie al unui arbore cot i t , cu doui mane-toane, de la un compresor de aer. Din anal iza desenului rezulr i urmitoarele : repre-zentarea s-a f icut intr-o s ingur i proiect ie, cu secl iuni deplasate pentru determinareaelementelor de formi si constructive (secgiunile A-A, 8-8 gi C-Cl ; cotarea s-arealizat luind in considerare cele doui baze de cotare Bc1 9i 8c2, corespunzitoareoperagii lor de prelucrare ; cotele funcgionale (principale) sint previzute cu valorito lerate, conform normelor invigoare; pe desen sint t recute, de asemenea, valor i lerugozitigilor diferitelor suprafege, precum gi abaterile de formi 9i pozigie, necesarela ver i f icarea si controlul f inal a l p iesei .

^\d7

qq

-

r 3.3 L

I

\lI

olii

in figu ra 1 3 .7un arbore cotit cutrei proiecgi i , pe

este reprezentatun maneton, in

care s-au inscris

datele enumerate inainte.

T i::i .,;l t- .,.s.q. . r , r . , i . . , ! , . .s t . . f l -C{: t i rca

ax,1{ol

Axele se reprezinti ; i secoteazi dupi aceleagi principii pre-

vizute pentru arbor i , g in ind seama

;i de rolul funcEional in ansamblul

din care fac parte (aiustale, tole-

ranle, abateri etc.).in f igura 13.8 este reprezentat

un ax care prezinti canale inte-

rioare pentru ungere gi doui loca-gur i de f ixare la capete.

aI

a

{-r

3r1---

^t f.eow Y I'a

f '_

\ffiITI

' )PlrlIII

"glrldrg

qI

{

Fig. 13.4

lalaulFi9. 13.0

l@t ' {

al-lnlsvl| wato4inc q atnP

Page 27: Desen tehnic industrial

- - r14. Luplajc rnccanice

'{,.r.$',,.l - Lrr,rn*u

-*{{ fsti

Cuplaiele real izeazi legi tura intre doi arbor i a i unui lang cinematic, in scopulransmiter i i migcir i i de rotagie ; i a momentului de tors iune. Cuplaiele mecaniceau o mare var ietate construct iv i , impirgindu-se in doui grupe mari : cuplaie perma-nente t i cuplaie intermitente. Cuplaiele mecanice permanente pot f i f ixe sau mnbi le(r ig ide sau elast ice), iar cele intermitente Pot f i comandate sau automate.

"t"$,,#1, u* *rp[* j* mecanicE $"1orirl.ifl!€nte

Cuplojele meconice permanente fixe realizeazi asamblarea permanenti, rigidd,a arbor i lor coaxial i a c i ror abater i maxime admisibi le de la coaxial i tate s int de0,002-0,05 mm.

Cuplojele cu monlon monobloc sint formate din bucga 1, (f ig. 14.1) montati pecapetele arbor i lor pr in intermediul ; t i f tur i lor crestate 2 ( f ig. 14.1, o) sau a gt i f tur i lorconice3asiguratecuinelulelast ic2(f ig.14.1,b), sau a penelor paralele 2(f ig.14'1,c)sau a canelur i lor ( f ig. 14.1 , d l .

&l 12 3 A-A

Cuploje meconice

Cuplojul monson, conforrn STAS 870-73 (tig. 1a.21, este format din man;onul Isecl ionat, str ins pr in intermediul ;urubur i lor 4, p iu l igelor 6 gi gaibelor Grower 5,asigur indu-se ast fe l t ransmiterea momentului de tors iune. Pentru s iguranga trans-miter i i momentului de tors iune se previd penele paralele 3. Protecgia cuplaluluise face pr in ut i l izarea apir i tor i i 2, montate pr in intermediul gurubur i lor 7.

Cuplalele cu f /onpe (STAS 769-73) t ransmit momentul de tors iune pr in gurubu-r i le de f ixare, sol ic i tate la for fecare, in cazul mont i r i i f i r i loc a acestora ( f ig. 14.3

1i 1a.4) sau pr in f recarea dintre f lan;e, in cazul mont i r i i cu loc a gurubur i lor de f ixare(f ig. 1 4.5).

A-A

Fis. 14.2

Fig. 14.3

Page 28: Desen tehnic industrial

252 Reprerent6ri uruole rpecilice

Fiq. 14.4

Fig. 14.5

Fi9. 14.6

€uploje meconice 253

f+ --,* I*l [] i i{ i ) r i | I i t I I i

-_\4f , i1 t l i____rLrt t I i_

A-A

Page 29: Desen tehnic industrial

254 Reprezentdri uzuole specilice

Cuplaiul cu f lange t ip CFO, pentru pozi l ie or izontale de montaj ( f ig. 1a.3),se comPune din f l lngele l f ixate pr in intermediul ;urubur i lor 2 (monrate f i r i ioc ingiur i le de pr indere), p iu l igelor 4 s i gaibelor Grower 3.

Cuplaiul cu f lange t ip CFV, penrru pozigie Vert ical i de montaj ( f ig. la.q, se com-pune din f langele l f ixate pr in intermediul gurubur i lor 3 (montate f i r i joc in giur i lede pr indere), p iu l i te lor 5; i gaibelor Grower 4. Pozigionarea arbor i lor este l imi tat icu gaibele de f ixare 2 asigurate cu gt i f rur i ie 6.

La cuplajul cu f lange din f igura 14.5 (1 Ei 2 - arbor i , 4 - f langi) , f ixarea se facepr in intermediul gurubur i lor 5 (montare cu ioc in giur i le de pr indere), p iu l igele 6gi gaibele Grower 7, centrarea cuplajului f i ind asigurat i de pragul de centrare dinf langa 3. Pentru s igurangi se previd penele paralele 8 ; i 9 gi gt i f tur i le 10.

Cuplojele meconice permonente mabile realizeazi o asamblare care permitecompensarea abater i lor la coaxial i tatg la dispunerea arbor i lor cuplagi .

cuplojele mobile axiole por fi cu o singuri gheari (f ig.14.6, o) ; cu gtift transversal( f i fetat faambelecapete -{rg.14.6,b, f i letat lami i loc - f ig. l4.6,c,c i l indr icmontarin unul d in arbor i - f ig. 14,6, d, c i l indr ic monrar c i te unul in f iecare arbore -f ig. 14.6 ' , e) sau cu mai multe gheare ( f ig. 14.6, f ) , prevdzute cu manton de centrare(3, f ig. 14.6, f ) .

obFig. l4.7

Cuploiele mobile tronsverso/e (cuplaie radiale) transmir migcarea de rotagie intrearbor i montagi paralel . Cuplaiul Oldham ({ ig. 14.7, o - reprezenrare axonometr ic i ,b - reprezentare ortogonal i ) este var ianta cea mai fo losi t i a cuplajului t ransversal9i se compune din elementul intermediar 4 gi semicuplajele 3 9i 5 f ixate pr in peneleparalele 6 9i 7 pe arbor i i I g i , respect iv 2.

A-A #

euploje meconice 255

Cuplojele mobile cu elemente intermediore e/ostlce (cuplaie elastice) pe l ingi com-

pensarea abater i lor la coaxial i tate la dispunerea arbor i lor cuplagi , permit g i amort i .

zarea ;ocur i ior 9 i v ibragi i lor tors ionale.

OD

Fie. 14.8

Cuplojuletrostic cu bolluri (STAS 5982-79, f igura 14.8, o - rePrezentare axono'

metr ic i , b -

reprezentare ortogonal i ) este format din semicuplaiele I 9 i 7, momen'

tul de tors iune transmi l indu-se pr in intermediul mangoanelor de cauciuc 3, mon'

r l tc pr in intermediul gaibelor 8 gi a l inelelor elast ice de rezemare 9 pe bolgur i le 2,

crre r int f ixate r ig id in semicuplajul 7 cu piul iga 6 9i ;a iba 5. Pentru un montal corcct

re poate fo losi inelul de spr i i in 4 intre semicuplaiul 7 9i mangoanele 3.

14,3" Cup[41* mecanica int , r r r i t i tcnfc (or i lanJatc

Pentru decuplarea sau cuplarea ( in funcgionare sau in repaus) a elementclor

componcnte ale langur i lor c inemat ice se ut i l izeazi cuplaiele mecanice intermitente

comandate, acl ionate cu aiutorul unor dispozi t ive speciale de comandi.

CuplaJele mecanice intetmitente cu fricl iune (ambreiale) se uti l izeazl frecvcnt

i r r conrtrucj i i lc de magini , intr-o mare var ietate de forme construct ive.

Page 30: Desen tehnic industrial

280 Reprezentdri uzuole specif ice

- 1n f igura 17.2 se prezint i t rasarea f lancur i lor . d ingi lor a doui ro l i d intate cu

prof i l in evolvent i , unde Do, 9i D* s int d iametrere cercur i ror de bazi .Tra-sarea profi lului s6 poate realiza printr-o construclie exacti a evolventei

(f ig.. 17.3' o) sau printr-o construcgie aproximativa (fig. l i . l , ny. Trasarea exactise bazeazi pe constructia evolventei pe cercul de bazi in-r"nruri ojrr", astfel :

- se t raseazi cercur i le de diametre Do, D", Do gi D1,;- se f ixeazd pe cercul de bazi grosimea sa a dinterui (punctere s gi s,) ;' - se t raseazi pr in s normala tWr t" f lanc, tangent i la cercul de bazi in punctul

K (dreapta NA/, face cu tangenra la cercur i le de div izare unghiul a) ;se. iau pe cercul de bazi punctele o, b, c. . . , pr in Are se t raseazi tangente

la cercul de bazi :- apl ic indu-se metoda cunoscut i pentru construirea evo. lventei , se determini

punctele 1 ' 2 ' . . .7, care, uni te dupi o anumit i regur i , dau prof i rur evorventei ;- se traseazi Partea de profi l de la ridicina dintelui dupi direcgia razei (dreapta7) gi se racordeazi la centrul de fund cu arcr l f i ;

* se t raseazi in f inal partea din dreapta a prof i lu lu i , repet ind construcgiasau pr in s imetr ie.

Penrru trasarea aproximativi (v. f ig. 17.3, b) se procedeazi astfel :- - in baza valor i lor stabi l i te pentru diametrele caracter ist ice se rraseazi cercu-

r i le respect ive ;*- pe cercul de div izare.se f ixeazi grosimea sa a dintelui (punctele A gi B);- se unesc punctele A gi I cu punctul O (centrul rogi i ) ; ' '

- - din punctele o, 9i o, f ixate pe razere oA gi og se traseazd, cu raza R :

- Dal4, arcele de cerc pr in cale se determini pe cercul de br ie-prnctere c 9i D ;- din c, cu raza Rr : c8, si din D, cu aceeasi razi, se traseazi arcere de cerc

care determini forma aproximat iv i a prof i lu lu i ; arcele 'se cont inui d in puncteleE ;i F pe direcgia razelor si se racordeaiA la cercul de fund.

- Forma 9i d imensiuni le prof i lu lu i normal (prof i lu l in secgiune perpendicurar i

pe f lancul d intelui) la rogi le dintate c i l indr ice, penrru asigurarea angrenir i i , se deter-mini cu ajutorul cremal ierei de refer ingi (or-

17,3, Rcprc;cnta?aa gi cotare. rofilor ding"t" cilindricc

gan care angreneazi cu fiecare din roti le carealc i tu iesc un angrenaj)

ln STAS 821-75 se di prof i lu lcremal iereide-refer ingi , care serveste drept bazi pentrudef in i rea angrenajelor c i l indi ice cu dinj idrepl i sau incl inagi , cu prof i lu l in evolvent i( f ig. 17.a).

Fis. 17.4 Regul i le pentru reprezentarea gi cota_rea unei ._rogi d in late c i l indr ice cu prof i lt"

""s]": l : i , cu dingi drep.gi, incrinagi sau in v sint;, ; i i r ; ; fr in srns 5013-74.re desenele de execugie ale rogi lor d ingate c i l indr ice se indic i e lementele debazi necesare Pentru prelucrarea gi controlul dantur i i . i . r " .g iun" L o roat i d ingat i

0eno/tem genemfore

Reprezentoreo gi cotoreo rofilor dintote

ci l indr ic i se reprezint i cu l in ie cont inui groasi cercul de v i r fg i cercul de fund, con'

s ider indu-se in mod convengional c i secgionarea s-a efectuat pr in golul d intre dol

dinj i a l i turagi . Cercul de div izare se reprezint i cu o l in ie punct subgire.

in vedere se reprezintd cu l in ie cont inui groasi cercul de v l r f ; i cu l in ie 'punct

subgire cercul de div izare. Cercul de fund nu se reprezint i .

Pe desenul de execugie al unei ro l i d in late, in col lu l d in dreapta sus' se amp[ '

seazi un tabel in care se inscr iu urmitoarele elemente :

- modulul pentru dantur i cu dingi drepgi , respect iv modulul normal gi modulul

f rontal pentru dantur i cu dingi incl inagi sau in V ;

- numirul de dingi (pentru un sector dingat se va indica: numirul de dinl l

corespunzitor rogii comPlete) ;

- cremaliera de referinli, notati cirnform STAS 821-75 ;

- unghiul de incl inare de div izare al d intelui pentru dantur i cu dingi Incl l .nagi sau in V ;

- sensul incl in i r i i d intelui (se inscr ie, ,dreapta" sau,,st inga") , numai Pcntrudantur i cu dingi incl inagi ;

- d iametrul de div izar 'e ;

- deplasarea speci f ic i a prof i lu lu i pentru dantur i cu dingi drepgi , resPcct lvdeplasarea speci f ic i normal i (sau fronpal i ) pentru dantur i cu dingi lncl inagi sau In V;raioaru" va' f i insol i t i de semnul corespunzi tor cazului respect iv; in cazul l lp lc ldeplasiri i specifice se va indica 0 ;

- lungimea (normal i ) Peste n dingi , grosimea dintelui misurat t r pe corrdl ,numirul n di d in l i i l inalgimea dintelui la coarda de misurare numai la dantora ln V ;

- c lasa de preciz ie a dantur i i s i s imbolul jocului d intre f lancur i , conformSTAS 6273-60;

' - d istanfa intre axe ; i abater i le l imi t i ;- unghiul intre axe (numai in cazul rogi lor angrenaielor c i l indr ice Incrucl-

frrc) ;date despre roata coniugat i (numirul de din; i 9 i numirul desenului de cxe-

cul le) ;indic i i de preciz ie, conforni STAS

6273-60, ut i l izagi pentru ver i f icarea clasei de

proclz ie a dantur i i ; indic i i de preciz ie, cu

rxcopgla cazur i lor in care proiectantul con-

t ldor l necesar a prescr ie anumigi indic i im-

portrnl i pentru cal i tatea angrenalului res '

Plct lv, re Inscr iu in tabel , pe copi i le desenului

dr rxocugie, de c i t re intrepr inderea produci '

torr6 l rogi i d ingate ; in acest scop' in tabel

t r yor prevedea cirrc i r indur i l ibere.

forml ; l d imensiuni le tabelului pentru ' inscr ierea elementelor dantur i l s lnt

Indlc l te In f lgura 17.5.In l l lurr-1 7.6 csre reprezenrat desenulde execuj ie al unei rogi c i l i r rdr ice cu dlni l

drrpl l , cu Indlcrrea elementelor dantur i i .

281

Fig. 17,5

Page 31: Desen tehnic industrial

282 Reprezent6ri uzuote specifice

@No[n rEHiltcE'0at/um e w ennb pe odfuineo & A548nn-'!b w o/i, dun'rbfu slmluli nrenbl 6-&1rcd dribfu nbzu/ui 28-,/,f Hff

-Execvfu n)hab 8lA$ 23@ - fr

Fig, 17.6

Reprezentoreo ti Gotoreq rolilor dinfote 283

in f igura 17.7 se prezint i desenul de execugie al unei . ro l i cr . ! dantur i inter ioar l

d reapti.' in f igura 17.9 s int date s imbolur i le pentru indicarea incl in i r i lor dantur i i , ut i l i '

zate in ca-zul reprezentiri lor schematice (o - dingi inclinagi stinga, b - dingi incli '

ffioaffiffiffi

ecb dFis. 17.8

Fis. 17.9

nt l i dreapta, c - d ingi in v cu v i r fu l in los, d - d in; i in v cu v i r fu l ln sus), in f igura

17.8, e indic indu-se atezarea Pe desen a s imbolului .

ln f igura'17.9 este reprezentat desenul de execuf ie al unui p in ion cu dantur i

In V gi modul de indicare a elementelor dantur i i .

allartt rtHNtcE-,bw infun bli h fi-riflrc-txat/b njbb,trAS2w'ft

Ltri,wwUni p utu/ @r)rwbtexhrb

-tunturc ,* vcal C/f h 55-ffiHRC' Etrcvfu ,wnpecm S|AS 2,W- 75

Fig. 17.7

Page 32: Desen tehnic industrial

284 Reprezentdri uzuole specilice

17,4" Rcpra4entarca f i cotarca rofi loc Jrngutn conica

Rogi le dingate conice se reprezint i dupi aceleagi regul i expuse pentrutarea rogi lor d inpte c i l indr ice. Indicarea elementelor- dantur i i se faceprescr ipgi i lor stabi l i te pr in STAS 5996-74.

Pe desenele de execut ie ale rogi lor d in late conice se indic imente : d iametrui exter ior (valoarea nominal i s i abater i le l imi t i ) ;

rePrezen-conform

urmitoarele ele-lungimea genera-

A.A

MNo/r// rfqlv/ct'hnfum ew cemenb p ffitnw& 06!,Inn ,duri/o/a) dmfu/urernenbf 55-55Htr

- t xxvle nybcrb EIAE 23@- tr

F.9 l7 l0

@@@@@@o b c

Fie.r7. , g f

toarei conului de div izare; l ig imea dantur i i (pe generatoarea conului de div izare) ;scmiunghiur i le conur i lor de v i r f , de div izare, de" fund gi supt imentare; d iametrulalezaiului (valoarea nominal i g i abater i le l imi t i ) ; d istania ae la Uaza funcgional i i iv i r fu l conului de div izare;rugozi tatea suprafJ le i f lancir i lor i i i i l lor ; to leranjelede pozigic gi suprafaga de refer ingi in raport cu care acestea sint indicate.

Reprezentoreo gi cotoreo rofilor dinfote 285

ln f igura 17.10 se prezint i desenul de execugie al unei rogi d ingate conice cudingi drepgi , cu indicarea elementelor inscr ise in tabel .

La rogi le conice cu dingi incl inagi se indicd incl inarea pr in s imbolur i pentruincl inare fa dreapta ( f ig.17.11, o) sau incl inare la st inga ( f ig.17 .11, b). La rol i le conicegi pseudoconice cu dingi curbi se ut i l izeazi s imbolur i le din f igura 17 .11 , c- f (c - pen-tru dantur i curbi oarecare cu sensul dreapta, d - pentru dantur i curbi oarecarecu sensul st inga, e - pentru dantur i curbi zerol cu incl inare dreapta, f - pentrudanturd curbi zerol cu incl inare st inga).

' fr7,#. Rcprcgentarea ansrcnai€lor

Angrenajul este un mecanism format din cel pugin doui ro l i d in late conlugate,f ixate pe doi arbor i ast fe l inci t p l inur i le (dingi i ) de pe o roat i s i p i t rundi in golur i lede pe cealalt i, realizind astfel transrniterea continui a migciri i de rotajie gi a momen-tului de tors iune.

Roata dingati care este fixati pe arborele motor se numeste roati conducitoaresau pinion, roata montat i pe cel i la l t arbore numindu-se roate condusi .

Clasificarea angrenajelor se face dupi urmitoarele criteri i :- pozi ; ia relat iv i a axelor arbor i lor intre care se t ransmite miscarea: angre-

naie paralele, angrenaie concurente, angrenaje incrucigate (axele arbor i lor nu s intcupr inse in acelagi p lan, nu s int paralele gi n ic i concurente) ;

- fe lu l suprafegelor de rostogol i re: angrenaje c i l indr ice. angrenaie conice,angrenaie hiperboloidale, angrenaie melcate ( toroidale) ;

- pozigia dantur i i pe rol i le componente: angrenaje €xter ioare sau inter ioare ;- forma dingi lor : angrenaje cu dingi drepgi , cu dingi incl inagi cu dingi curbi ,

" o'3i:,'i1,Y'o'i,1'.1t":Xitfilli:i ,:[;" ," monteazi roeire dinFt" .r" ,n,r

angrenaj paralele se determini astfel :

A: L(2, * zr l .

Reprezentarea angrenajelor se face conform regul i lor stabi l i te pr in STAS734'75, cu urmitoarele preciziri :

- in cazul angrenaielor conice, pentru roata sau rogi le conice reprezentatein proiecl ie pe un plan paralel cu axe (vedere sau secgiune), generatoarea suprafeieide rostogol i re se prelungegte pini la intersecgia acesteia cu axa rol i i resPect ive ;

- n ic i una din rol i le fbrmind un angrenai nu se consider i acoper i t i de roataconjugat i in zona de angrenare, cu excepl ia cazului in care una din rogi este s i tuat iin intregime in faga celei la l te gi o acoper i efect iv, sau ambele rol i s int reprezentatein secf iune longi tudinal i , in care caz ur. ia din rogi le angrenaiului (de regul i roatacondusi) se consideri acoperit i parlial de roata coniugati.

In f igura 17.12 este reprezentat un angrenai c i l indr ic cu dantur i exter ioar ldreapt i (o - reprezentarea axonometr ic i , b * vedere in proiecgie pr incipal i ,( - secgiune in proiecaie pr incipal i , d * vedere lateral i ) .

ln f igura 17.13 este reprezentat un angrenal c i l indr ic cu dantur i inter ioar i indubl i proiecgie ortogonal i .

Page 33: Desen tehnic industrial

Reprezentiri uzuole specilice286Reprezentoreo gi cotoreo rolilor dinfote

ffiHb

uffi

b

ffib

ed

Page 34: Desen tehnic industrial

2e8 Reprezentdri uzuole specifice

in f igura 17. '14 este reprezentat un angrenai cu, ' r r6urd r / . r . r esEe reprezentat un angrenai cu cremal ierd (o _ reprezentareaxonometr ic iL, b - vedere.- in proiect ie pr in 'c ipal i , . _ ," . i i r* , i -n proiect ie or in_cipali^, d - vedere laterali).- secl iune in proiecgie pr in-

!:,t:::,'i,1,!:]i,""::",:::;il!l-'1:: ild''llea-rormei si proiecsiei dinsiror penrru:,1 :lfI"i:i,i',ji,1'': ji.dinsi incrinaei (fig. 17.1s, o) . j;;;;;';"g,"i,"i'.,'r,ia'Jilcu dihgi in V ( f ig. 17.15, b).

Fig. 17.17

Fis." t7.18

in. f igura 17.16 este reprezentat un" , . '5u,4 rr . re csre reprezentat un angrenaj cu rot i d ingate conice cu dingidrepi i (a - rePrezentare axonometr icd, b - reDrezentare . r r r6s6net i in .o.r i , ,^^longi tudinal i ) .

b - reprezentare oriogonali in ,".girilin f igura 17.17 este exempl i f icat i indicarea direct ie i incl in i r i i d ingi lor in cazulunui .angrenaj conic cu dingi fncr inagi " s ' r r r r rer r r r Lazul

,"...],:t:,t:,:a17.18:::"-l_"1>1^"jlrl1,-Jn "ngj."naj metcat gtoboi,Jat (o _ reprezenrare

Fig. 17.19

Fig. 17.20

Ftg. 17.2r

l l l * nar.h l^} h l ' . indi l i r r lEl i r -6r .q l

Reprezentoreo gi cotoreo rofitor de tronsmisie 289

4

ibct

A-A

TOg0

0

axonometr ic i , b * reprezentare ortogonr i i ; .