16
1. GENERALITAŢI ÎN DESENUL TEHNIC 1.1. OBIECTUL, SCOPUL ŞI IMPORTANŢA DESENULUI TEHNIC DESENUL TEHNIC este activitatea de reprezentare pe un unic plan, după anumite norme şi convenţii a obiectelor din spaţiul tridimensional, utulizând tehnicile şi metodele geometriei descriptive. Desenul tehnic constituie singurul mijloc de reprezentare a unei concepţii sau a unei idei tehnice. În acelaşi timp, el este principalul mijloc de legatură dintre conceperea şi realizarea practică a lucrărilor inginereşti. Între desenul tehnic şi celelalte discipline tehnice există multe legături. Desenul tehnic foloseşte cunoştinţe din alte discipline tehnice şi este folosit, la rândul său, în expunerea disciplinelor tehnice. Realizarea oricărui obiect, indiferent de mijloacele tehnice de care se dispune, este posibilă fie după un model, fie după desenul obiectului respectiv. Metoda care se foloseşte aprope în exclusivitate constă în executarea obiectului după reprezentarea lui grafică, adică pe baza unor desene tehnice. Ca urmare a faptului că regulile de reprezentare în desenul tehnic au în majoritatea cazurilor valabilitate generală şi că se tinde spre internaţionalizarea lor, se poate afirma ca desenul tehnic a devenit un limbaj tehnic internaţional. Desenul tehnic contribuie la educarea studenţilor, la dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi a gustului pentru frumos, a preciziei în execuţie şi a muncii organizate. 1

Desen Tehnic Generalitati_Formate

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Desen Tehnic Generalitati_Formate

1. GENERALITAŢI ÎN DESENUL TEHNIC

1.1. OBIECTUL, SCOPUL ŞI IMPORTANŢA DESENULUI TEHNIC

DESENUL TEHNIC este activitatea de reprezentare pe un unic plan, după anumite norme

şi convenţii a obiectelor din spaţiul tridimensional, utulizând tehnicile şi metodele geometriei

descriptive.

Desenul tehnic constituie singurul mijloc de reprezentare a unei concepţii sau a unei idei

tehnice. În acelaşi timp, el este principalul mijloc de legatură dintre conceperea şi realizarea practică

a lucrărilor inginereşti.

Între desenul tehnic şi celelalte discipline tehnice există multe legături. Desenul tehnic

foloseşte cunoştinţe din alte discipline tehnice şi este folosit, la rândul său, în expunerea

disciplinelor tehnice.

Realizarea oricărui obiect, indiferent de mijloacele tehnice de care se dispune, este posibilă

fie după un model, fie după desenul obiectului respectiv.

Metoda care se foloseşte aprope în exclusivitate constă în executarea obiectului după

reprezentarea lui grafică, adică pe baza unor desene tehnice. Ca urmare a faptului că regulile de

reprezentare în desenul tehnic au în majoritatea cazurilor valabilitate generală şi că se tinde spre

internaţionalizarea lor, se poate afirma ca desenul tehnic a devenit un limbaj tehnic internaţional.

Desenul tehnic contribuie la educarea studenţilor, la dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi

a gustului pentru frumos, a preciziei în execuţie şi a muncii organizate.

CITIREA DESENULUI TEHNIC se face într-o ordine bine determinată începând cu

conţinutul indicatorului (unde, printre altele, se precizează denumirea obiectivului, a obiectului, a

scărilor de reprezentare), continuând cu studierea proiecţiilor de reprezentare, a planurilor de

secţiune şi a secţiunilor realizate, cu identificarea semnelor convenţionale şi a cotelor prin care sunt

marcate dimensiunile obiectului reprezentat şi terminînd cu analiza inidcaţiilor suplimentare de

execuţie care însoţesc desenul tehnic respectiv.

Principalele condiţii de calitate, pe care trebuie să le îndeplinească un desen tehnic, sunt

următoarele:

- să fie complet, simplu şi clar, pentru a fi uşor înţeles, fără a crea confuzii;

- să fie ales corect formatul planşei iar desenul să fie corect încadrat în planşă;

- să cuprindă toate indicaţiile necesare executării obiectivului reprezentat;

- să poată fi realizat într-un timp căt mai scurt şi cu cheltuieli căt mai mici.

1

Page 2: Desen Tehnic Generalitati_Formate

1.2. MATERIALELE ŞI INSTRUMENTELE FOLOSITE ÎN DESENUL

TEHNIC

Pentru întocmirea unui desen în condiţii optime este necesar ca să se cunoască bine

materialele şi instrumentele ce se vor folosi, calităţile lor şi modul de utilizare.

HÂRTIA PENTRU DESEN - este de mai multe feluri si este în funcţie de desenul ce

trebuie întocmit.

- hârtia albă opacă - trebuie să fie cât mai densă, să nu se scămoşeze la ştersul cu guma,

să nu sugă tuşul. Se poate întrenuiţa la întocmirea tuturor categoriilor de desene.

- hârtia de calc - este o hârtie transparentă şi serveşte fie la întocmirea desenelor

originale, fie la realizarea unor copii.

CREIOANELE SAU PIXURILE - pot avea mine de diferite durităţi, utilizate în funcţie de

specificul desenului, precum şi de calitatea sau felul hârtiei folosite. Minele se fabrică din grafit în

18 durităţi, care se împart în trei mari grupe:

- mine moi, de tip B;

- mine obişnuite, de tip HB şi F;

- mine tari, de tip H.

Creioanele şi minele pentru pixuri au marcat pe ele simbolul durităţii. Minele de tip B vor fi

cu atât mai moi cu cât cifra care precede litera B va fi mai mare, iar cele de tipul H vor fi cu atât

mai dure cu cât cifra care precede litera H va fi mai mare.

GUMELE - se folosesc pentru curăţirea desenelor executate în creion şi pentru a şterge

liniile ajutătoare sau liniile trasate greşit.

O gumă bună nu trebuie să murdărească sau să scămoşeze hârtia.

Pentru ştergerea tuşului se folosesc lame de ras sau gume dure.

TUŞUL - se utilizează pentru trasarea anumitor desene originale sau pentru copierea unor

desene pe hârtia de calc. Tuşul trebuie să adere bine la hârtia pentru desen, să fie fluid şi să se usuce

repede. Liniile trasate cu tuş trebuie să rămână uniforme ca grosime.

PLANŞETELE PENTRU DESEN - servesc la fixarea hârtiei.

Ele pot fi echipate şi cu teu.

TEUL - serveşte pentru trasarea liniilor sau pentru sprijinirea echerelor când se trasează linii

cu diferite înclinaţii. Teul se confecţionează din lemn sau din materiale plastice.

2

Page 3: Desen Tehnic Generalitati_Formate

ECHERELE - au forma unor triunghiuri dreptunghice şi se confecţionează din lemn sau

din materiale plastice.

De regulă se folosesc două tipuri de echere:

- echer având catetele egale şi două unghiuri de 45;

- echer având catetele neegale şi unghiuri de 60 şi respectiv 30.

RIGLA GRADATĂ - serveşte la măsurarea dimensiunilor pe desen şi este gradată în mod

obişnuit în milimetri. Se confecţionează din lemn sau materiale plastice şi are, lungimi de la 20 cm

la 50cm. O riglă trebuie sa aibă partea gradată subţiată, pentru a permite măsurări cât mai exacte.

Nu se recomandă măsurarea dimensiunilor pe desen cu teul sau cu echerul, chiar dacă

acestea sunt gradate.

FLORARUL - este o placă subţire de lemn sau material plastic, tăiată cu diferite curburi şi

serveşte pentru trasarea liniilor curbe diferite de arcele de cerc, care nu pot fi trasate cu compasul.

RAPORTORUL - serveşte la măsurarea unghiurilor şi se confecţionează din lemn, metal sa

materiale plastice. El ere forma unui semicerc şi este gradat în unităţi de măsurat unghiulare (grade).

TRUSA DE COPASURI - conţine instrumente pentru trasarea cercurilor (compasuri şi

baluştri), pentru măsurarea distanţelor (distanţiere), pentru trasat în tuş (trăgătoare), prelungitoare.

1.3. FOLOSIREA INSTRUMENTELOR ÎN DESENUL TEHNIC

La utilizarea instrumentelor în desenul tehnic trebuiesc respectate următoarele reguli:

- la trasarea liniilor în creion, vârful creionului trebuie să se sprijine în permanenţă pe

muchia teului sau a echerului şi să aibă o înclinare de circa 75 faşă de orzontala direcţiei

în care se trasează linia;

- trasarea liniilor cu ajutorul teului sau a echerului - în creion sau tuş - se face, de regulă

de la stânga spre dreapta şi de jos în sus;

- vârful portmină a compasului trebuie să aibă aceiaşi lungime cu vârful compasului în

care se află acul;

- la trasarea cu compasul a arcelor de cerc cu raze mari, se va urmări ca atât portmină, cât

şi acul compasului, să fie perpendiculare pe suprafaţa hârtiei.

3

Page 4: Desen Tehnic Generalitati_Formate

1.4. ÎNTREŢINEREA INSTRUMENTELOR DE DESEN

Planşeta pentru desen trebuie să aibă feţele perfect plane şi mucşiile drepte, trebuie să fie

permanent curată, în care scop pentru transportul ei se poate folosi o husă de pânză.

Instrumentele din lemn sau materiale plastice - teu, echere, rigle, florare, etc. - trebuiesc

curăţate după fiecare folosire, iar din când în când muchiile acestora trebuiesc şterse cu o cârpă

înmuiată în alcool, pentru a se îndepărta murderia provenită de la minele de creion sau de la tuş.

Instrumentele din metal - compasuri, distanţiere, etc. - vor fi păstrate cu grijă în trusele lor

originale şi nu în alte cutii sau penare, întrucât vârfurile acestora sunt foarte fin ascuţite şi se

deteriorează cu uşurinţă.

Trăgătoarele sau alte dispozitive de trasat în tuş se şterg după fiecare folosire cu o cârpă

umedă, atunci când întreruperea este mai mare de două minute.

1.5. STANDARDIZAREA ÎN DESENUL TEHNIC

Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care

furnizează, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru

activităţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat.

Standardul contribuie la înlăturarea barierelor tehnice dintre ţări şi facilitează cooperarea

tehnologică internaţională.

Indicativele utilizate pentru standardele române sunt următoarele:

- standarde române, aprobate înainte de 28 august 1992, au sigla STAS, ex. STAS 103-84

- Desene tehnice. Linii.

- standarde române, aprobate după 28 august 1992, au sigla SR, ex. SR 74:1994 - Desene

tehnice. Împăturire.

- standarde române, identice cu standardele internaţionale au sigla SR ISO, numărul

standardului român fiind identic cu numărul standardului internaţional, ex. SR ISO

7200:1994 - Desene tehnice. Indicator.

- standarde române, identice cu standardele europene au sigla SR EN, numărul

standardului român fiind identic cu numărul standardului european, ex. SR EN

5455:1997 - Desene tehnice. Scări.

Standardele au caracter de recomandare, ele nefiind obligatorii.

4

Page 5: Desen Tehnic Generalitati_Formate

2. FORMATELE DESENELOR TEHNICE. INDICATOR

2.1. FORMATELE DESENELOR TEHNICE

Formatul desenului tehnic reprezintă spaţiul de pe suportul utilizat pentru desen, limitat

de un contur dreptunghiular cu dimensiunile a x b.

Standardul român SR ISO 5457:1994, identic cu standardul internaţional, ISO 5457:1980

precizează că desenul original trebuie executat pe un suport având cel mai mic format care permite

claritatea şi precizia cerută desenului.

Formatul desenului poate fi orientat cu dimensiunea lui cea mai mare fie în lungime

(Fig.1a), fie în lăţime(Fig.1b):

Fig. 1 – Orientarea formatelora - Planşă orientată în lungime b - Planşă orientată în lăţime

Formatul desenelor originale şi ale reproducerilor sale trebuie ales în următoarea ordine

preferenţială:

a) prima opţiune: format seria A, ISO (Tabel nr. 1) - între dimensiunile laturilor

formatului seria A există relaţia , unde: a este dimensiunea mică iar b este dimensiunea

mare.

Tabel nr. 1 Formate seria A, ISONr. Crt.

FormatDimensiunia x b (mm)

1 A0 841x11892 A1 594x8413 A2 420x5944 A3 297x4205 A4 210x297

Tabel nr. 2 Formate alungite specialeNr. Crt.

FormatDimensiunia x b (mm)

1 A3 x 3 420x8912 A3 x 4 420x11893 A4 x 3 297x6304 A4 x4 297x8415 A4 x 5 297x1051

b) a doua opţiune: formate alungite speciale (Tabel nr. 2) – obţinute prin modificarea

dimensiunii mici a unui format din seria A, ISO, şi care au lungimea egală cu un multiplu al

dimensiunii mici a unui format de bază ales;

c) a treia opţiune: formate alungite excepţionale (Tabel nr. 3) - obţinute prin modificarea

dimensiunii mici a unui format din seria A, ISO, şi care au lungimea egală cu un multiplu al

dimensiunii mici a unui format de bază ales.

5

Page 6: Desen Tehnic Generalitati_Formate

Tabel nr. 3 Formate alungite excepţionaleNr. Crt.

FormatDimensiunia x b (mm)

Nr.Crt.

FormatDimensiunia x b (mm)

1 A0 x 2 1189 x 1682 8 A3 x 5 420 x 14862 A0 x 3 1189 x 2523 9 A3 x 6 420 x 17833 A1 x 3 841 x 1783 10 A3 x 7 420 x 20804 A1 x 4 841 x 2378 11 A4 x6 297 x 12615 A2 x 3 594 x 1261 12 A4 x 7 297 x 14716 A2 x 4 594 x 1682 13 A4 x 8 297 x 16827 A2 x 5 594 x 2102 14 A4 x 9 297 x 1892

2.2. ELEMENTELE GRAFICE ALE FORMATULUI

Standardul stabileşte norme referitoare la următoarele elemente grafice ale formatului:

- indicator;

- margini şi chenar;

- repere de centrare;

- repere de orientare;

- gradaţia metrică de referinţă;

- sistemul de coordonate;

- unghiul de decupare.

Dintre elementele grafice ale formatului:

- sunt obligatorii: indicatorul, margini, chenar şi repere de centrare;

- sunt facultative: repere de orientare, gradaţia metrică de referinţă, sistemul de

coordonate, unghiul de decupare.

MARGINI ŞI CHENAR

Chenarul este conturul prin care se delimitează câmpul desenului de marginile

formatului. Chenarul se execută cu linie continuă, de aceiaşi grosime cu cea mai groasă linie din

desenul tehnic, dar nu mai mic de 0,5mm.

Zona neutră este regiunea cuprinsă între marginile formatului şi chenar.

Pentru această zonă se recomandă o lăţime de:

- 20 mm pentru formatele A0 şi A1 (poate fi redusă la 10 mm);

- 10 mm pentru formatele A2, A3 şi A4 (poate fi redusă la 7 mm).

Fâşia de îndosariere este regiunea care permite practicarea perforaţiilor. Ea are o lăţime

de 20 mm (incluzând şi zona neutră) şi se plasează în stânga indicatorului.

REPERELE DE CENTRARE

În scopul facilitării poziţionării la multiplicare formatele trebuie să conţină patru repere de

centrare. Aceste repere sunt marcate prin linii continui cu grosimea de minim 0,5 mm şi se trasează

6

Page 7: Desen Tehnic Generalitati_Formate

la extremităţile celor două axe de simetrie ale formatului, începând de la marginile formatului şi

prelungind cu 5 mm peste chenar, spre câmpul desenului.

2.3. INDICATORUL

Indicatorul este partea desenului tehnic destinat identificării, exploatării şi înţelegerii

acestuia.

Amplasarea indicatorului – se face în colţul inferior dreapta al câmpului desenului, sensul

de citire a indicatorului trebuie să fie acelaşi cu sensul de citire al desenului.

Configuraţia indicatorului – se prezintă sub forma unui careu alcătuit din unul sau mai

multe dreptunghiuri alăturate, lipide de chenarul formatului.

Conţinutul indicatorului – constă în informaţii grupate în mai multe zone alăturate:

- zona de identificare (numărul de înregistrare sau de identificare al desenului, denumirea

desenului, numele proprietarului legal al desenului);

- zone de informaţii suplimentare (simbolul care indică metoda de proiectare, scara

principală a desenului, data ediţiei desenului, indice aferent unei modificări, etc.).

În domeniul construcţiilor, modul de întocmire şi de prezentare grafică a indicatorului

desenelor tehnice de construcţii şi arhitectură este reglementat de STAS 1434-83.

Indicatorul are trei mărimi:

- indicatorul mare (Fig. 2) – folosit pentru formatele mai mari decât A3;

- indicatorul mic (Fig. 3) – folosit pentru formatele mai mici sau egale cu A3;

- indicatorul îngustat (Fig. 4) – folosit pentru detalii tip care se multiplică.

50

30

201 2 3

4 5 6

7

8

208085

185

1570 100

Fig.2 - Indicatorul mare1.-Denumirea instituţiei proiectante; 2.- denumirea proiectului, locul construcţiei ;3.-indicativul

(numărul) proiectului; 4.-calitatea, numele în clar şi semnătura (proiectat, desenat, verificat, control STAS, aprobat); 5.-scara/scările desenului, iar dedesubt data întocmirii desenului);

6.-denumirea obiectului şi titlul planşei;7- faza de proiect; 8.- indicativul, respectiv numărulde ordine al planşei în cadrul proiectului.

7

Page 8: Desen Tehnic Generalitati_Formate

4022

181 2 3

4 6

7

8

155055

120

65

5

12

Fig.3 - Indicatorul mic

101575

45

6

3

25

185

2065 100

1 22

87

Fig.4 - Indicatorul îngust

2.4. ÎMPĂTURIREA PLANŞELOR DE DESEN TEHNIC

Standardul SR 74:1994 stabileşte regulile de împăturire (pliere) a copiilor desenelor tehnice

care urmează a fi păstrate în mape, plicuri sau îndosariate.

Reguli de împăturire:

- împăturire modulară – aplicată copiilor desenelor care urmează a fi păstrate în mape

sau în plicuri;

- împăturirea copiilor desenelor destinate aplicării unei benzi adezive perforate -

aplicată copiilor desenelor care urmează a fi îndosariate (Tabel nr. 4);

- împăturirea copiilor desenelor destinate perforării - aplicată copiilor desenelor care

urmează a fi îndosariate (Tabel nr. 5). Pentru evitarea deteriorării desenelor prin plieri şi

deplieri repetate, se recomandă ca această metodă să fie aplicată numai pe formatele A3

şi A4.

Desenele se împăturesc executând mai întâi plierea după linii perpendiculare pe baza

formatului (longitudinală) şi apoi, dacă mai este cazul, plierea după linii paralele cu aceasta

(transversală).

Desenele se împăturesc astfel încât zona de identificare a indicatorului să fie complet

vizibilă, iar fâşia de îndosariere, în cazul împăturirii copiilor destinate perforării, să apară

neacoperită pe toată lungimea sa.

La formatul A4, indiferent care dimensiune se alege ca bază, fâşia de îndosariere se va

lăsa totdeauna în lungul laturii mari.8

Page 9: Desen Tehnic Generalitati_Formate

Tabel nr. 4 Împăturirea copiilor desenelor destinate aplicării unei benzi adezive perforate

Format Schema de împăturireÎmpăturire

longitudinală transversală

A2

(420

x 5

94 m

m)

A3

(297

x 4

20 m

m) ---

Tabel nr. 5 Împăturirea copiilor desenelor destinate perforării

Format Schema de împăturireÎmpăturire

longitudinală transversală

A3

(297

x 4

20 m

m) ---

9