DER¤°NCE ¤°L£â€E M¤°LL¤° E¤â€¤°T¤°M M£“D£“RL£“¤â€£“ 2015-2019 2016-03-23¢  DER¤°NCE

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DER¤°NCE ¤°L£â€E M¤°LL¤°...

 • DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  2015-2019 STRATEJİK PLANI

  1 / 75

 • DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  2015-2019 STRATEJİK PLANI

  2 / 75

  “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

  yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

  sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve

  istikballerini kaybederler.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK

 • DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  2015-2019 STRATEJİK PLANI

  3 / 75

 • DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  2015-2019 STRATEJİK PLANI

  4 / 75

  ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

  Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa

  etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli

  hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî

  bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,

  vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu

  imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine

  kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

  Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün

  orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha

  elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet

  ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin

  siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve

  Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  20 Ekim 1927

  Mustafa Kemal Atatürk

 • DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  2015-2019 STRATEJİK PLANI

  5 / 75

  SUNUŞ

  10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 26/5/2006

  tarih ve 26179 sayılı “Kamu İarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında

  Yönetmelik” gereği kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini

  bu plan doğrultusunda oluşturmaları ön görülmektedir.

  Bu mevzuat kapsamda Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2015-2019 Stratejik

  Planımızı hazırladık.

  Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, üzerinde yoğun çaba harcanan, 2015-2019

  Stratejik Planını sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süren çalışmaların ürünü

  olan 2015-2019 Stratejik Planımızı, analitik, sistematik, bütüncül ve çok taraflı bir yaklaşımı

  esas alarak hazırladık. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda kurumların başarılarının devamlığı,

  sorunlara stratejik çözümler üretmekten geçmektedir. Bunu başaran yöneticiler ve çalışanlar;

  kurumlarını gelecek yıllara daha güvenli bir biçimde taşıyabilirler.

  “İki günü birbirine denk olan ziyandadır.” Peygamber sözü temel ilkemizdir. Büyük Önder

  Mustafa Kemal Atatürk’ün “Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz; durmadan daha

  ileriye varmak için çalışacağız.” Sözü de daha ilerileri hedefleme ve bir plan dahilinde hareket

  etme konusunda bize daima rehber olacaktır. Kamu kurumlarının stratejik planlama yapması

  yasal bir gereklilik olduğu kadar kendi geleceklerini planlamaları açısından da büyük önem arz

  etmektedir. Kaliteli, gerçekçi ve yenilikçi bir yönetimi benimsemiş bir kurum olarak bu

  çalışmayla; bulunduğumuz noktadan ulaşmak istediğimiz hedefe nasıl gideceğimizi, vardığımız

  yerden çalışmaları nasıl takip edeceğimizi ve değerlendireceğimizi planladık.

  Bu stratejik planın eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerini daha da kaliteli hale

  getireceğini umuyor, stratejik plan çalışmalarımızda emeği ve katkısı bulunan herkese; özellikle

  Stratejik Plan Üst Kurulu üyeleri ve Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, çalışma ekiplerine

  gösterdikleri özverili ve sistemli çalışmaları için; paydaşlarımıza öneri ve görüşlerini bizler ile

  paylaştıkları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

  Saygılarımla,

  Ali Osman KARABAYIR

  Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü

 • DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  2015-2019 STRATEJİK PLANI

  6 / 75

  İÇİNDEKİLER

  SUNUŞ ............................................................................................................................................ 5

  İÇİNDEKİLER.............................................................................................................................. 6

  TABLOLAR .................................................................................................................................. 8

  ŞEKİLLER .................................................................................................................................... 9

  TANIMLAR ................................................................................................................................. 10

  KISALTMALAR ......................................................................................................................... 11

  BİRİNCİ BÖLÜM ......................................................................................................................... 13

  DERİNCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK

  SÜRECİ ......................................................................................................................................... 13

  İKİNCİ BÖLÜM ........................................................................................................................... 20

  DURUM ANALİZİ ....................................................................................................................... 20

  2.1. Tarihi Gelişim ................................................................................................................................. 21

  2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi ...................................................................................... 22

  2.3. Faaliyet Alanları Analizi ................................................................................................................. 24

  2.4. Paydaş Analizi ................................................................................................................................. 29

  2.5. Kurum İçi Analiz ............................................................................................................................. 35

  2.5.1. Örgütsel Yapı: .......................................................................................................................... 35

  2.5.2. İnsan Kaynakları: ..................................................................................................................... 36

  2.5.3. Teknolojik Altyapı: .................................................................................................................. 37

  2.5.4. Mali Durum ve Finansman Kaynakları: ................................................................................... 40

  2.5.5. İstatistiki Veriler: ...................................................................................................................... 41

  2.5.6. Kurum Kültürü: ........................................................................................................................ 47

  2.6. Kurum Dışı Analiz .......................................................................................................................... 48

  2.6.1. PEST-E(Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi:....... 48

  2.6.2. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi: .......................................... 50

  2.6.3. Üst Politika Belgeleri: .............................................................................................................. 52

  2.7. Sorun Alanları ................................................................................................................................. 53

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ....................................................................................................................... 55

  GELECEĞE YÖNELİM ............................................................................................................... 55

  3.1. Misyon ............................................................................................................................................. 56

  3.2. Vizyon ......................................................