of 13 /13
DERIVACIJE

derivacije - vup.hra) Odredite prosječnu brzinu za vrijeme između 2 i 3 sekunde. (80) b) Odredite i pojednostavite izraz za prosječnu brzinu za vrijeme između 2 sekunde i 2+h sekunde,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of derivacije - vup.hra) Odredite prosječnu brzinu za vrijeme između 2 i 3 sekunde. (80) b) Odredite...

 • DERIVACIJE

 • � problem brzine (Newton)

  � problem tangente (Leibniz)

  � infitezimalni računinfitezimalni račun

 • BRZINA

  � Čelična kuglica, bačena s tornja, pasti će na udaljenosti od y metara u x sekundi, što je približno opisano formulom:

  Slika prikazuje poziciju kuglice na koordinatnom pravcu na kraju 0, 1, 2 i 3 sekundi.

  ( ) 216xxfy ==

 • a) Odredite prosječnu brzinu za vrijeme između 2 i 3 sekunde. (80)

  b) Odredite i pojednostavite izraz za prosječnu brzinu za vrijeme između 2 sekunde i 2+h sekunde, (h≠0).

  c) Odredite limes izraza iz b) kada h → 0, ako on postoji.

  d) Razmotrite moguće interpretacije limesa iz c).

  � Trenutačni iznos promjene:

  Trenutačni iznos promjene funkcije u točki x = a je

  ako taj limes postoji.

  ( ) ( )

  h

  afhaf

  h

  −+

  →0lim

  ( )xfy =

 • NAGIB GRAFA

  � Nagib sekante( ) ( )

  h

  afhafs

  −+=

  � Nagib grafa

  Za dani graf, nagib grafa u točki (a, f(a)) dan je izrazom

  pod pretpostavkom da taj izraz postoji. Nagib grafa ujedno je i nagib

  tangente na graf u točki (a, f(a)) .

  ( ) ( )

  h

  afhaf

  h

  −+

  →0lim

 • DERIVACIJA

  � Definicija

  Za , derivaciju od f u točki x, označenu s f’(x), definiramo kao limes

  ako taj limes postoji. Ako f’(x) postoji za svaki x o otvorenom

  ( )( ) ( )

  h

  xfhxfxf

  h

  −+=

  → 0lim'

  ( )xfy =

  ako taj limes postoji. Ako f’(x) postoji za svaki x o otvorenom intervalu , kaže se da je funkcija f diferencijabilna na tom intervalu

  � Oznake:

  � Primjer: Odredite derivaciju:

  ( )( )

  dx

  dy

  dx

  xdfxDfxf ,),(,'

  ba ,

  ) ( )

  ) ( )x

  xfb

  xxfa

  1

  2

  =

  =

 • � Neka su f i g derivabilne na istom intervalu. Tada vrijede slijedeća svojstva:

  1. Derivacija zbroja i razlike:

  PRAVILA DERIVIRANJA

  ( ) ''' gfgf ±=±

  2. Derivacija umnoška:

  3. Derivacija kvocijenta:

  ( ) ''' gfgffg +=

  2

  '

  ''

  g

  gfgf

  g

  f −=

 • � Primjeri:

  ( )23 52)( xxxf +=

  ( ) 7135 23 −−−= xxy

  xxy sin32

  = xxy sin32

  =

  xe

  xxy

  sincos +=

 • � Odredite derivacije funkcija:

  1.

  2.

  3.

  4.

  πcos2)( += xxf

  ( ) 55555)( 234 −+−+= xxxxxf

  ( )332 xy +=

  1212=y

  2:.Rj

  ( )2239:. +xRj

  5.

  6.

  7.

  8.

  ( ) xxxy 41323 23 −−−=

  1)( 3 ++= xxxf

  12345623

  1

  3

  4 34 3+−+= xxxy

  xxxy

  85132

  −+=

  8369:.2

  +− xxRj

  xxxRj

  11:.

  4

  2−+

  432

  1528:.

  xxxRj −−

  6 7

  3 2

  6

  32:.

  x

  xxRj

  +

 • � Odredite derivacije funkcija:

  1.

  2.

  3.

  4.

  xxy cos2=

  xxy cossin=

  322x −

  xxy sin3 2=

  xy 2sin=

  xxxyRj sin2cos2:. −=

  xxyRj sincos2:. =

  xxyRj 22 sincos:. −=

  ( )xxxxyRj cossin23:. +=

  244302 ++ xxx

  5.

  6.

  7.

  8.

  2

  3

  5

  22

  x

  xy

  +

  −=

  1

  24 33

  +

  ++=

  x

  xxxy

  32

  1ln

  x

  xy

  +=

  1

  sin

  +=

  xe

  xxy

  ( )2224

  5

  4302:.

  +

  ++=

  x

  xxxyRj

  ( )( )363

  1263624:.

  23 2

  233 2

  ++

  +−++=

  xxx

  xxxxyRj

  3 11

  3

  8

  34:.

  x

  xyRj

  −=

 • DERIVACIJE VIŠEG REDA

  � Druga derivacija funkcije f derivacija je prve derivacije. označavamo je s f’’. Derivaciju trećeg reda označavamo f’’’.Općenito derivaciju n-tog reda označavamo s f(n).

  ( )( ) ( )( )( ) '1 xfxf nn −=

  � Primjer: Odredite 5. derivaciju funkcije

  ( ) 12 34 +−+= xxxxf

 • � Odredite prve tri derivacije funkcija:

  1.

  2.

  3.

  4.

  xxf sin)( =

  ( ) xxxf sin=

  ( ) 15

  2

  3

  1

  4

  1 34−+−= xxxxf 26:. −xRj

  4 113 8564

  63

  27

  203:.

  xxxRj +−

  xRj cos:. −

  ( ) 1823 34 −+−= xxxxf

  xxxRj sin3cos:. −−4.

  5.

  6.

  7.

  xxxxf sin)(3

  +=

  ( ) xxxf sin=

  6cossin3:. +−− xxxRj

  xxxRj sin3cos:. −−

  ( )2ln)( += xxf( )32

  2:.

  +xRj

  ( ) ( )22323

  5

  6

  5

  8:.

  +−

  + x

  x

  x

  xRj( )5ln)( 2 += xxf