Der er penge i KommuniKation ... for eksempel spansk, fransk, russisk og rum£¦nsk. endvidere har virksomhedens

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Der er penge i KommuniKation ... for eksempel spansk, fransk, russisk og rum£¦nsk....

 • Der er penge i KommuniKation At skabe forståelse på et globalt marked er den store udfordring

 • • Cand.mag. i kultur, kommunikation og globalisering

  • Cand.ling.merc. i interkulturel markedsføring

  • Cand.ling.merc. i fremmedsproglig kommunikation

  • Cand.mag. i fremmedsprog

  • Cand.mag. i kommunikation

  • Cand.ling.merc. i sprog og europæiske studier

  • Bachelor i engelsk og webbaseret marketing

  • Bachelor i erhvervssprog og medier

  • Bachelor i international marketing og ledelseskommunikation

  • Bachelor i engelsk og marketing

  • Translatør og tolk

  • Cand.comm. i kommunikation og engelsk

  • Cand.comm. i kommunikation og virksomhedsstudier

  Der finDes i DAg omkring 80 uDDAnnelser, Der på en eller AnDen måDe hAr integreret kommunikAtion. BlAnDt De mest AlminDelige er:

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de enkelte uddannelser, kan du kontakte konsulent Jørgen Chr. Nielsen, Forbundet Kommunikation og Sprog på tlf. 3391 9800 eller på jcn@kommunikationogsprog.dk.

 • Der er penge i KommuniKation

  At skabe forståelse på et globalt marked er den store udfordring

 • � �� �

  kommunikation, sprog og kulturforståelse er konkurrencepArAmetre

  globaliseringen er en realitet for os alle. For virksomhederne betyder globaliseringen nye attraktive markeder og samar- bejdsmuligheder i lande og regioner, som indtil nu ikke har udgjort noget større eksportmarked.

  For et lille land som Danmark med et meget begrænset hjemmemarked er eksporten helt afgørende for økonomien i virksomhederne, og dermed også velfærden i Danmark.

  De nye muligheder, der følger af globaliseringen, indebærer blandt andet, at flere og flere virksomheder spreder både produktion, udvikling og salg over det meste af kloden. Det sker både for at øge konkurrenceevnen og for at opnå nær- hed på de nye markeder.

  globaliseringen stiller krav til virksomhederne om både in- terkulturel, kommunikativ og sproglig forståelse. netop de tre elementer vil i mange tilfælde være dét, der er afgørende for succes eller fiasko.

  Denne pjece indeholder artikler, der beskriver kommunika- tionsområdet i seks virksomheder, samt to bidrag fra eks- perter, der forsker i sprog og interkulturel kommunikation. Artiklerne beskriver, hvordan kommunikation, sprog og kulturforståelse er blevet afgørende konkurrenceparametre for virksomheder, der opererer på tværs af landegrænser.

  Artiklerne illustrerer, at der for mange virksomheder er store og uopdyrkede udenlandske markeder, der forudsætter an- sættelse af nye medarbejdere med disse kompetencer.

  Hensigten med denne pjece er at illustrere, at det kan be- tale sig for virksomhederne at ansætte medarbejdere med stærke kommunikative og sproglige færdigheder. Som det fremgår i en af artiklerne, er parlørsprog ikke længere til- strækkeligt, når globaliseringen sender danske virksomhe- der til Asien eller mellemøsten. Der er slet og ret penge i god kommunikation, der kan skabe forståelse på et globalt marked.

  Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Per Rehfeldt og Susanne Møller Pedersen, Forbundet for Kommunikation og Sprog og Lars Beer Nielsen, DI Foto: Per rehfeldt og firmafotos Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-568-0 12000.9.06

  September �006

  Hans Skov christensen Adm.direktør, Dansk industri

  Birgitte Jensen Forbundsformand, Forbundet for kommunikation og Sprog

  inDHoLD

  03 kommunikation, sprog og kulturforståelse er konkurrenceparametre

  04 Bevidsthed om de andre

  06 kommunikation skaBer eksport

  08 Bevidsthed om Brandet

  10 akademisk BlækspruttearBejde

  12 danfoss arBejder Bevidst med virksomhedens omdømme

  14 kommunikation er vital for en moderne virksomhed

  16 styr på virksomhedens interne kommunikation

  18 langt væk hjemmefra – langt større udfordringer

  20 prøv en højtuddannet

 • � �� �

  BeviDStHeD om de andre

  Alle, som arbejder på tværs af kulturelle grænser, er nødt til at mestre en svær balancegang: mellem troen på egne værdier og respekten for andres. Det gælder i erhvervslivets dagligdag såvel som i nationens store spørgsmål.

  Hvornår betyder et ”ja” i virkeligheden ”nej”? og hvornår betyder det ”måske”? er man udsat for uærlig og uetisk behandling, hvis man ikke kan få klar besked fra potentielle samarbejdspartnere? Støder man dem, hvis man selv giver en klar afvisning, også selv om den er pæn og høflig efter vores begreber?

  Dette er en af de mange problemstillinger, som danske erhvervsfolk må forholde sig til, når de agerer i kulturer, hvor personlige relationer er endnu vigtigere end i vores egen – kulturer, for hvem beskyttelsen af parternes ære og værdighed er en dybt indarbejdet nødvendighed. et pænt

  Af Malene Djursaa og Simon Ulrik Kragh

  og høfligt dansk ”nej” kan nemt være ikke blot stødende, men direkte ydmygende i visse situationer.

  BudsKaB og Brandname: Kan Bilen Køre? et af de kendte eksempler fra marketinglitteraturen, som illustrerer, hvor galt man kan komme af sted med internatio- nal markedsføring af sit brand, er general motors forsøg på at sælge en bil, de kaldte ”nova” i Spanien. nova blev aldrig nogen salgssucces i Spanien, idet spanierne ikke havde tillid til en bil med navnet ”no va”, der på spansk betyder ”virker ikke”.

  malene djursaa og simon ulrik kragh

  Malene Djursaa og Simon Ulrik Kragh, lektorer på CBS, har i en årrække forsket og publiceret om interkulturelle aspekter af forretningskultur og forbrugerkultur og de markedsføringsmæssige perspektiver. Synspunkterne, der præsenteres her, er uddybet i en række publikationer, som kan findes via hjemmesiderne og CBS’ Bibliotek

  www.cbs.dk/staff/djursaa og www.cbs.dk/staff/kragh

  Selv om der er fordele ved et universelt brandname, kan man blive nødt til at tilpasse det lokalt, så man er sikker på, at navnet giver positive associationer. Det kan godt betale sig at finde ud af det i tide.

  BudsKaB og forBrugsKonteKst: Hvad er Kvalitet? noget af det vigtigste, man skal spørge om, når man vil af- sætte sit produkt i en fremmed kultur, er, hvilken kontekst det skal indgå i hos forbrugeren. Jo mere ”kulturbunden” konteksten er, jo vigtigere er det at forstå modtagerkultu- rens værdier og integrere disse værdier i markedsføringen, både i billeder og ord. For at gøre det effektivt, kan det være nødvendigt først at overvinde sine egne idéer om, hvad kva- litet og god smag er. For god smag er som bekendt kultur-

  bunden. ens egen smag er altid bedre end de andres – men det synes de andre altså også.

  Firmaet morsø Brændeovne var meget opmærksomme på kulturelle forskelle, herunder forskelle i indretningsstil og smag, da de markedsførte deres brændeovne i england. Det skete således med billeder af brændeovnene stillet op inde i de åbne britiske kaminer, med nips på kaminhylden. rekla- mebudskabet, som akkompanerede billederne blev samtidig kulturtilpasset af en ekspert fra Syddansk universitet.

  god kommunikation til såvel forretningsforbindelser som forbrugere i vores multikulturelle verden kræver både et godt og præcist sprog og kulturel indsigt. ofte følges de ad.

 • 6 �6 �

  Svinestaldsinventarfabrikken egebjerg maskinfabrik A/S sat- ser markant på at opruste med nye medarbejdere med gode kommunikations- og sprogkompetencer. i egebjerg ved ny- købing Sjælland ved man, at denne oprustning er en forud- sætning for stigende eksport.

  kommunikationskompetencerne på egebjerg maskinfabrik A/S er placeret tæt på ledelsen, og eksportudviklingen i de senere år har nødvendiggjort en styrkelse på kommunika- tionsområdet.

  i �00� ansatte virksomheden en kommunikationschef samt to erhvervssprogligt uddannede medarbejdere. nyansættel-

  serne har haft en positiv effekt på virksomhedens eksport, som i �00� steg, så den sidste år udgjorde �8 procent af den totale omsætning. og væksten fortsætter. Derfor har virksomheden netop ansat endnu en sprogligt kompetent medarbejder til salgsafdelingen.

  Både kulturindsigt og markedspleje spiller en vigtig rolle for maskinfabrikken i det daglige. egebjerg maskinfabriks grundholdning er, at det er vigtigt at have indsigt i kulturen på et eksportmarked og have en klar fornemmelse for den korrekte måde at kommunikere og optræde på, når man vil agere på udenlandske markeder.

  til støtte for de udfarende sælgere er der derfor ansat salgskoordinatorer med sproglige kompetencer. Findes kom- petencen ikke blandt medarbejderne i fabrikken, så trækkes der på eksterne sprogfolk, som er løst tilknyttet maskinfa- brikken.

  Den bevidste anvendelse af de sproglige kompetencer kan aflæses på, at omsætningstallet på det spanske marked er fordoblet. i løbet af �006 er investeringen på det spanske marked for alvor begyndt at give afkast og skabe endnu større vækst.

  væksten skyldes i høj grad, at maskinfabrikken har været i stand til at kommunikere bedre med nuværende og poten- tielle kunder i Spanien. mange af de forhandlere, maskinfa- brikken handler med, behersker ofte kun deres modersmål.

  satser på dansK internt i virksomheden arbejdes der også strategisk med at udvikle kommunikationen. ”projekt virksomhedsdansk” har givet virksomheden et godt image i lokalsamfundet.

  egebjerg maskinf