Department for Environmental Vojvodina · PDF filekamioni za sakupljanje otpada (autosmećari) prevoze otpad do deponije “Jarak”;

Embed Size (px)

Citation preview

 • RECOMMENDATIONS FOR

  TRANSFER STATION

  DESIGN, CASE STUDY -

  CITY OF ABAC

  Strategic Waste Management Planning

  in SEE, Middle East and Mediterranean

  RegionNovi Sad

  10th and 11th December, 2009.

  Department for Environmental

  Engineering

  Faculty of Technical Sciences

  University of Novi SadSerbian Solid Waste Association

  Secretariat for Urban Planning

  Autonomous Province of

  VojvodinaSeSWA

  Mirjana Stankovi

  Titomir Obradovi

  Zoran Stankovi

 • UVODNE NAPOMENE

  Kljuni podaci

  Povrina obezbeena za lokaciju transfer

  stanice: 1 ha,

  Koliina otpada: 28.286 t/god + 6.000 t/god

  reciklabilnog otpada,

  Investicioni troak () 658.000,00.

  Vlasnik: grad abac,

  Bie data na upravljanje preduzeu: Transfer

  stanica abac.

  2

 • UVODNE NAPOMENE

  Pretpostavke

  Pored udaljenosti regionalne deponije u Jarku

  pretpostavke za izgradnju transfer stanice u apcu su

  bile sledee:

  Neuslovna lokacija postojee gradske deponije

  komunalnog otpada koja nema ni minimalne mere

  zatite ivotne sredine i veliki broj ilegalnih deponija,

  Mali kapacitet (zapremina) vozila koja vre prikupljanje

  otpada,

  Mala gustina naseljenosti ruralnog podruja,

  Velika povrina oblasti sa koje treba sakupiti otpad.

  3

 • U cilju ekonomske opravdanosti izgradnje

  transfer stanice u apcu, u Studiji izvodljivosti

  [1] razmatrana su dva scenarija:

  ne postoji TS kao polazna osnova, pri emu

  kamioni za sakupljanje otpada (autosmeari)

  prevoze otpad do deponije Jarak;

  postoji TS sa kontejnerima za presovanje od

  50 m3 i kamionima za transport koji prevoze

  otpad do deponije Jarak.

  4

  DVA SCENARIJA

 • BENEFITI

  Izgradnjom transfer stanice dobijaju se i sledei

  benefiti:

  poveanje produktivnosti u sakupljanju komunalnog

  otpada (zbog breg povratka vozila za sakupljanje na

  teren),

  smanjeni transportni trokovi,

  lake i jeftinije odravanje,

  mogunost kontrole i procesiranja reciklabilnog

  otpada, bez dodatnih trokova transporta do

  regionalne deponije

  5

 • 6

  0mm

  46.47

  8.00

  0mm

  0mm

  27.93

  0mm

  10.45

  9.2

  vag

  a

  vaga

  4 5

  2

  16

  OPIS TRANSFER STANICE U APCU

  II faza

  Slika 1. Funkcionalne celine transfer stanice u apcu

 • OSNOVNI ELEMENTI

  PRETOVARNE STANICE

  7

  Slika 4. Osnovni elementi pretovarne stanice

 • PRINCIP RADA PRETOVARNE

  STANICE U APCU

  8

  Platforma

  Hidraulina presa

  Vozilo sa ravnom otvorenom

  zadnjom platformomPunjenje kompaktora

  Slika 2. Princip rada na pretovarnoj stanici

 • PRINCIP RADA PRETOVARNE

  STANICE U APCU

  9Slika 3. Trodimenzionalni prikaz rada na pretovarnoj stanici

 • PREPORUKE ZA PROJEKTOVANJE

  Transfer stanicu graditi na ravnom terenu koji prethodno nije

  korien kao deponija i koji je geomehaniki stabilan,

  Objekti: kancelarija operatera, portirnica, vagarska kuica,

  kuhinja, kupatilo, mini radionica, treba da budu inkorporirani u

  projekat,

  Projektovati prostor za smetj 6 abrol kontejnera,

  Predvideti izdignutu betonsku ivicu na pretovarnoj platformi

  koja spreava da vozila slete unazad,

  Visinu pretovarne platforme projektovati da bude oko 2 m

  iznad nivoa zemlje,

  Pretovarnu platformu pokriti nadstrenicom lake konstrukcije

  na oko 7 m od osnove platforme (oko 5 m iznad pretovarne

  platforme).

  10

 • PREPORUKE ZA PROJEKTOVANJE

  Prostor za reciklano dvorite isprojektovati tako da ima jedan vei

  prizeman objekat sa vie razdvojenih hala i lakom nadstrenicom. Oprema

  u halama: hidraulina presa od 25t-h za kompaktiranje i baliranje papira,

  PET, PVC folije, Al konzervi, zatim mlin za mlevenje PET ambalae,

  maina za briketiranje otpada od drveta, vei broj otvorenih kontejnera,

  podne vage od 10 i 500 kg, viljukar i utovariva.

  Projektovati zasebno ograenu zonu, podeljenu na zasebne delove prema

  vrsti uskladitenog otpada i sa potrebnom drenaom, za privremeni

  smetaj kunog opasnog otpada do njegovog transporta na dalji tretman,

  spaljivanje ili deponovanje na deponiji za opasan otpad,

  Projektovati zaseban otvoreni prostor za privremeni smetaj auto-guma do

  njihovog transporta na dalji tretman ili reciklanog centra za auto otpad,

  Metalni i stakleni otpad se sortira po tipu, boji i kvalitetu i skladiti u

  kontejnere i prodaje fabrikama za preradu metala, topionicama, odnosno

  fabrikama stakla,

  PET, plastika, PVC folije, papir, karton, Al konzerve, se skladite u

  kontejnere, kompaktuju i baliraju ili melju i prodaju fabrikama za preradu

  plastike, metala odnosno proizvodnju hartije. 11

 • PREPORUKE ZA PROJEKTOVANJE

  Kabasti otpad se skladiti na otvorenom prostoru, razdvaja u zasebne vrste otpada i skladiti pre daljeg tretmana tj prodaje,

  Graevinski otpad se skladiti na otvorenom prostoru, razdvaja u zasebne vrste otpada i skladiti pre dalje prodaje ili transporta do deponije,

  Plinske boce privremeno skladititi u zasebno ograenom i zakljuanom prostoru pod nadstrenicom, do transporta na dalji tretman,

  Kante od otpadnog ulja privremeno skladititi u posebnim zatvorenim kontejnerima u zasebnom prostoru pod nadstrenicom do transporta na dalji tretman,

  Akumulatore i baterije privremeno skladititi u posebnim zatvorenim kontejnerima u zasebnom prostoru pod nadstrenicom do transporta na dalji tretman u topionicama olova.

  Elektronski i elektrini otpad privremeno skladititi u posebnim zatvorenim kontejnerima u zasebnom prostoru pod nadstrenicom do transporta na dalji tretman u reciklanom centru za ovu vrstu otpada.

 • PREPORUKE ZA PROJEKTOVANJE

  Isprojektovati ulaz i izlaz na TS odvojeno,

  Za sada samo rezervisati prostor za kompostanu

  Na izlasku isprojektovati prostor za pranje i dezinfekciju vozila koja izlaze iz

  transfer stanice.

  Na lokaciji projektovati industrijsku vagu od 60 t

  Oznaavanje na lokaciji (vertikalnu i horizontalnu signalizaciju) projektovati

  u cilju pomoi klijentu da identifikuje glavne funkcionalne zone i da sledi

  zahtevani tok saobraaja. Visina iane ograde da bude 2,6 m. Kamionska kapija da bude iste visine

  i irine 6 m. Kapija za osoblje da bude iste visine a irine 1 m.

  Projektovati sistem kanalizacije, protivpoarni sistem,

  Predvideti zatitnu opremu: naoare, rukavice, maske, lemove, boce sa

  kiseonikom, zatitna odela.

  13

 • Planom upravljanja na TS u apcu definisano je sledee:

  Prihvat komunalnog, krupnog nemetalnog, graevinskog, reciklabilnog

  primarno selektovanog otpada, kunog opasnog otpada, zelenog i

  drugog otpada iz vozila JKP-a i privrednih subjekata, kao i iz transportnih

  sredstava graana,

  Merenje punog i praznog vozila, voenje evidencije o teini donetog

  otpada, izdavanje potvrde vozau o izmerenoj koliini i vrsti otpada,

  imenu vozaa, imenu kompanije za koju radi, datumu i vremenu merenja,

  registarskom broju vozila. Svi ovi podaci se unose u bazu podataka na

  transfer stanici i transferiu u centralnu bazu podataka na regionalnoj

  deponiji,

  Izdavanje rauna za primljeni i deponovani otpad,

  Ne prihvatanje otpada koji nije predvien da se skladiti i procesira na

  TS.

  14

  PLAN UPRAVLJANJA NA TS

 • OSNOVNA UPUTSTVA ZA

  IENJE I ODRAVANJE Osnovno uputstvo za ienje

  Dnevno:

  Metlom i ianom etkom oistiti grubu prljavtinu,

  Teko dostupne delove opreme istiti produvavanjem

  komprimiranim vazduhom.

  Meseno:

  Otvoriti metalna vrata na zadnjem delu prese i oistiti

  metlom i lopatom materijal koji se uvukao ispod ploe.

  Posle ovakvog ienja oprati pod vodom pod pritiskom

  sa dodavanjem odgovarajueg deterdenta.

  15

 • OSNOVNA UPUTSTVA ZA IENJE I

  ODRAVANJE Osnovno uputstvo za odravanje

  Dnevno:

  Vizuelna kontrola klizanja i podmazivanja potisne ploe i

  kliznih ploa,

  U sluaju potrebe runo izvriti podmazivanje bonih klizaa

  u presi,

  Kontrola nivoa ulja i dopunjavanje po potrebi u agregatu.

  Godinje:

  Svakih 1.500 radnih sati ili na 6 meseci podmazati sva

  mesta na klip uke, leajeve,

  Svakih 1.500 radnih sati ili na 6 meseci kontrola nivoa ulja u

  reduktoru, 1 kom na pogonu platforme,

  Svakih 10.000 radnih sati ili na 2-3 godine zameniti ulje u

  reduktoru.

  16

 • PLAN MONITORINGA

  Cilj monitoringa

  Monitoring kvaliteta otpadnih voda radi

  spreavanja negativnog uticaja na ivotnu

  sredinu.

  Pokazatelji kvaliteta otpadnih voda:

  - suspendovane materije,

  - temperatura vode.

  17

 • 18

  HVALA NA PANJI!

  Mirjana Stankovi, dipl.in.tehnolog.

  Titomir Obradovi, specijalista upravljanja zatitom ivotne sredine

  Zoran Stankovi, dipl. in.

  mr Mirjana Stankovi, dipl.in.tehnologije

  Titomir Obradovi, specijalista upravljanja zatitom ivotne sredine

  Zoran Stankovi, dipl. in. mainstva

  HVALA NA PANJI!