of 20 /20
ASPECTE DE ETICĂ, ASPECTE DE ETICĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE ÎN MEDICINA DE URGENŢĂ ÎN MEDICINA DE URGENŢĂ Autori: Autori: D octor octor Proca Reka Proca Reka Jurist Jurist David Zsigmond Levente David Zsigmond Levente

Deontologie Si Legislatie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deontologie Si Legislatie

Text of Deontologie Si Legislatie

Page 1: Deontologie Si Legislatie

ASPECTE DE ETICĂ, ASPECTE DE ETICĂ, DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE ÎN DEONTOLOGIE ŞI LEGISLAŢIE ÎN

MEDICINA DE URGENŢĂMEDICINA DE URGENŢĂAutori:Autori:

DDoctoroctor Proca Reka Proca RekaJuristJurist David Zsigmond LeventeDavid Zsigmond Levente

Page 2: Deontologie Si Legislatie

EticaEtica este totalitatea normelor de conduită este totalitatea normelor de conduită morală , formă a conştiinţei sociale care reflectă morală , formă a conştiinţei sociale care reflectă şi fixează cerinţele de comportare privind şi fixează cerinţele de comportare privind raporturile dintre indivizi şi dintre individ şi raporturile dintre indivizi şi dintre individ şi colectivitate.colectivitate.

DeontologiaDeontologia este doctrină a moralei este doctrină a moralei profesionale, (în special) ansamblul normelor de profesionale, (în special) ansamblul normelor de conduită şi al obligaţiilor medicului faţă de conduită şi al obligaţiilor medicului faţă de bolnavi, colegi şi de societate.bolnavi, colegi şi de societate.

LegislaţiaLegislaţia este ansamblul actelor normative este ansamblul actelor normative dintr-o anumită ramură a dreptului.dintr-o anumită ramură a dreptului.

Page 3: Deontologie Si Legislatie

Jurământul lui Hipocrat Jurământul lui Hipocrat ((Geneva 1975Geneva 1975))::

"Odată admis printre membrii profesiunii de medic:"Odată admis printre membrii profesiunii de medic: Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba Mă angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanităţii;umanităţii; Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care Voi păstra profesorilor mei respectul şi recunoştinţa care le sunt datorate;le sunt datorate; Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate; Voi exercita profesiunea cu conştiinţă şi demnitate; Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţia sacră; Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţia sacră; Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi după decesul acestora;după decesul acestora; Voi menţine, prin toate mijloacele, onoarea şi nobila Voi menţine, prin toate mijloacele, onoarea şi nobila tradiţie a profesiunii de medic;tradiţie a profesiunii de medic; Colegii mei vor fi fraţii mei; Colegii mei vor fi fraţii mei; Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare socială;sau stare socială; Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza începuturile sale chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!"Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!"

Page 4: Deontologie Si Legislatie

Deciziile şi hotărârile cu caracter medical Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vederevor fi luate avându-se în vedere::

interesul şi drepturile pacientului interesul şi drepturile pacientului

principiile medicale general acceptate principiile medicale general acceptate

nediscriminare între pacienţinediscriminare între pacienţi

respectarea demnităţii umane respectarea demnităţii umane

principiile eticii şi deontologiei medicale principiile eticii şi deontologiei medicale

grija faţă de sănătatea pacientuluigrija faţă de sănătatea pacientului

grija faţă de sănătatea publică.grija faţă de sănătatea publică.

Page 5: Deontologie Si Legislatie

Art. 15:Art. 15:

FacFacee obiectul secretului profesional tot ceea obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării profesiei ce medicul, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat direct sau indirect în legătură sale, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi probleme de aparţinătorilor, precum şi probleme de diagnostic, prognosticdiagnostic, prognostic, tratament, , tratament, diverse circumstanţe în legătură cu boala. diverse circumstanţe în legătură cu boala. Secretul profesional persistă şi după Secretul profesional persistă şi după terminarea tratamentului sau decesul terminarea tratamentului sau decesul pacientului.pacientului.

Page 6: Deontologie Si Legislatie

Art.11:Art.11: ExcepţiiExcepţii

Prevederile Prevederile art. 5art. 5, , 66, , 77 şi şi 1010 nu se aplică în situaţia nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă prelucrarea priveşte date cu caracter personal prelucrarea priveşte date cu caracter personal care care au fost făcute publice în mod manifest au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată”faptelor în care este implicată”

Page 7: Deontologie Si Legislatie

CCum pot fii compatibile interviurile date um pot fii compatibile interviurile date despre victimele accidentelor şi păstrarea despre victimele accidentelor şi păstrarea

secretului profesional ?secretului profesional ?

Page 8: Deontologie Si Legislatie

În conformitate cu legea nr. 677/ 21.11.2001 pentru În conformitate cu legea nr. 677/ 21.11.2001 pentru protecţia persoanelorprotecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi reactualizată în 12.05.2005, cap I, art. 3, pct. a , definiţia reactualizată în 12.05.2005, cap I, art. 3, pct. a , definiţia datelor cu caracter personal este: datelor cu caracter personal este:

ART. 3ART. 3 DefiniţiiDefiniţii În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc

după cum urmează:după cum urmează: a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare

la o persoană fizică identificată sau identificabilă; la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o o persoană identificabilă este acea persoană care persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirectpoate fi identificată, direct sau indirect, în mod , în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Page 9: Deontologie Si Legislatie

ART. 7ART. 7 Prelucrarea unor categorii Prelucrarea unor categorii

speciale de datespeciale de date

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a precum şi a datelor cu caracter personal datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală privind starea de sănătate sau viaţa sexuală este interzisăeste interzisă

Page 10: Deontologie Si Legislatie

Codul deontologic precizeazaCodul deontologic precizeaza „ART. 8 „ART. 8

Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilităţile şi Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilităţile şi cunoştinţele sale, să contribuie la informarea cunoştinţele sale, să contribuie la informarea obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în ceea ce priveşte problemele medicale. ceea ce priveşte problemele medicale. Medicul Medicul care oferă informaţii medicale în mass-media care oferă informaţii medicale în mass-media trebuie să verifice modul în care afirmaţiile trebuie să verifice modul în care afirmaţiile sale sunt făcute publice şi să ia atitudine în sale sunt făcute publice şi să ia atitudine în cazul denaturării acestora.”cazul denaturării acestora.”

Page 11: Deontologie Si Legislatie

Concluzii:Concluzii:

În afara faptului că , din punct de vedere etic şi În afara faptului că , din punct de vedere etic şi deontologic mă voi simţi în continuare vinovată deontologic mă voi simţi în continuare vinovată faţă de pacienţi , despre a căror stare de faţă de pacienţi , despre a căror stare de sănătate vorbesc la microfon , nu mă simt în sănătate vorbesc la microfon , nu mă simt în siguranţă nici din punct de vedere legal , date siguranţă nici din punct de vedere legal , date fiind următoarele constante :fiind următoarele constante :pacienţii noştri sunt de multe ori inconştienţi pacienţii noştri sunt de multe ori inconştienţi sau cu stare de conştienţă alterată şi nu ne pot sau cu stare de conştienţă alterată şi nu ne pot da acceptul în scris pentru aceastada acceptul în scris pentru aceastadeşi datele sunt folosite iniţial în scopuri deşi datele sunt folosite iniţial în scopuri jurnalistice , aceste date nu mai pot fi numite jurnalistice , aceste date nu mai pot fi numite secrete şi confidenţiale secrete şi confidenţiale

Page 12: Deontologie Si Legislatie

SSuntem apăraţi de reguli scrise faţă de untem apăraţi de reguli scrise faţă de comportamentul agresiv al unor pacienţi comportamentul agresiv al unor pacienţi

sau aparţinători ?sau aparţinători ?

Page 13: Deontologie Si Legislatie
Page 14: Deontologie Si Legislatie
Page 15: Deontologie Si Legislatie
Page 16: Deontologie Si Legislatie

Legea nr.95/14.04.2006 , privind reforma în Legea nr.95/14.04.2006 , privind reforma în domeniul sănătăţii , secţiunea a II-a , art. domeniul sănătăţii , secţiunea a II-a , art. 219 , pct. f , obligaţiile asiguraţilor care 219 , pct. f , obligaţiile asiguraţilor care sunt:sunt: „ „ să aibă o conduită civilizată faţă să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitarde personalul medico-sanitar ”. ”.

Page 17: Deontologie Si Legislatie

Legiuitorul nu defineşte clar ce este conduita civilizată, o Legiuitorul nu defineşte clar ce este conduita civilizată, o definiţie subiectivă ar fi respectarea limitei până la care definiţie subiectivă ar fi respectarea limitei până la care nu mă simt lezat în demnitate umană şi profesională.nu mă simt lezat în demnitate umană şi profesională.

Acest lucru devine şi mai subiectiv prin faptul că nivelul Acest lucru devine şi mai subiectiv prin faptul că nivelul de demnitate al fiecărui individ este perceput altfel.de demnitate al fiecărui individ este perceput altfel.Chiar dacă nu toţi pacienţii sunt asiguraţi, asistenţa Chiar dacă nu toţi pacienţii sunt asiguraţi, asistenţa medicală de urgenţă este gratuită fiecărei persoane, medicală de urgenţă este gratuită fiecărei persoane, privind sub acest aspect lucrurile chiar şi persoanele privind sub acest aspect lucrurile chiar şi persoanele neasigurate au obligaţia de a fii civilizate.neasigurate au obligaţia de a fii civilizate.Prin nerespectarea obligaţiilor, pacienţii nu sunt Prin nerespectarea obligaţiilor, pacienţii nu sunt conştienţi de posibilitatea de a-şi pierde dreptul la conştienţi de posibilitatea de a-şi pierde dreptul la asistenţa medicală de urgenţă.asistenţa medicală de urgenţă.

Page 18: Deontologie Si Legislatie

CCât de vulnerabili suntem la acuzaţiile ce ni se ât de vulnerabili suntem la acuzaţiile ce ni se aduc uneori legat de dispariţia unor bunuri aduc uneori legat de dispariţia unor bunuri

din casele în care am intrat sau din maşinile din casele în care am intrat sau din maşinile avariate în accidentele de circulaţie ?avariate în accidentele de circulaţie ?

Page 19: Deontologie Si Legislatie

Codului Penal art. 2009, lit. d. care se referă la Codului Penal art. 2009, lit. d. care se referă la furtul calificat: ”- furtul asupra unei persoane furtul calificat: ”- furtul asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra .”sau de a se apăra .”

Page 20: Deontologie Si Legislatie

Rezumând şi concluzionând pot spune că, Rezumând şi concluzionând pot spune că, scopul principal al unui serviciu de scopul principal al unui serviciu de ambulanţă este de a acorda îngrijiri ambulanţă este de a acorda îngrijiri

medicale de urgenţă şimedicale de urgenţă şi nu de a se îngriji nu de a se îngriji de bunurile pacienţilorde bunurile pacienţilor, sarcină ce revine , sarcină ce revine

alalttor instituţii.or instituţii.