Click here to load reader

Den Grønne Gruppes · PDF file inden for den seneste måned har afsluttet en erh-vervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller . 1. er elev (herunder voksenlærling)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Den Grønne Gruppes · PDF file inden for den seneste måned har afsluttet en...

 • 111 1 111

  Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

  En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie m.v.

  2018 Fagligt Fælles Forbund

 • 111 2 111

  © Fagligt Fælles Forbund Den grønne Gruppe Oktober 2015 2. udgave, maj 2018 Fotos: Arkiv Layout: 3F Kommunikation Varenr. 4032

 • 111 3 111

  Indhold

  Kend dine rettigheder ved graviditet og barsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  Hvad siger loven om ret til orlov og fravær i forbindelse med familieforøgelsen? . . . . .5

  Indviklet puslespil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  Overenskomsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  Barselsorlov til begge forældre (den samlede orlov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  Før fødslen – 4 uger (graviditetsorlov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

  Efter fødslen – de første 14 uger (barselsorlov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Efter fødslen – de første 14 uger (fædreorlov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Fælles orlov – de næste 32 uger (forældreorlov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Familier med forældre af samme køn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Barsel og pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Barnets sygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Særlige tilfælde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Lønoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 • 111 4 111

  Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

  Rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel, orlov og pasning af syge børn mv. er ikke en gave fra himlen – eller en lottogevinst.

  Der er tværtimod tale om et resultat af årtiers politisk kamp for børns og forældres ret- tigheder. Og om mange års faglig kamp for overenskomster, der giver endnu bedre vilkår, end dem som du er sikret gennem lovgivningen.

  I denne pjece kan du læse om dine rettigheder ifølge lovgivning og overenskomster, således som de er nu og her.

  3F vil fortsætte indsatsen for at forbedre dine vilkår på arbejdsmarkedet – så der bliver ta- get vidtgående familiepolitiske hensyn. F.eks. kæmper vi for bedre løndækning i forbindelse med orloven.

  Vi håber, at du og dine kollegaer vil stå på jeres familiepolitiske rettigheder. Har du brug for yderligere råd eller vejledning vil din tillidsrepræsentant og/eller den lokale 3F afdeling kunne hjælpe dig.

  Held og lykke med familieforøgelsen!

  Peter Kaae Holm

 • 111 5 111

  Hvad siger loven om ret til orlov og fravær i forbindelse med familieforøgelsen?

  Både mænd og kvinder har ret til orlov i forbindelse med deres barns fødsel og ved adoption. Barselsloven angiver dels hvor me- gen orlov man har ret til, hvilke forpligtelser man har i forhold til at varsle sin orlov og ikke mindst, hvilke dagpengerettigheder man har i forbindelse med orloven.

  I OVERSIGTSFORM SER DINE ORLOVSRETTIGHEDER UD SOM PÅ SKEMAET

  De ialt 13 uger med løn kan placeres hvor som helst inden for de første 52 uger efter fødslen.

  Graviditetsorlov Barselsorlov og

  fædreorlov

  Mor

  Til deling

  Far

  Ret til orlov med løn i følge overenskomsten Der er tilsammen 52 uger med dagpengedækning

  Forældreorlov

  32 ugers orlov mellem barnets 14. uge og 9. år. Kan holdes af far eller mor eller deles. Begge har hver ret til 32 ugers fravær men kun ialt 32 uger er orlov med løn/dagpenge.

  Efter aftale med arbejdsgiver kan alle 32 uger udskydes og afholdes inden barnet fylder 9 år.

  14 uger efter fødsel

  De 2 ugers fædreorlov placeres umiddelbart efter fødslen eller vilkårligt indenfor de 14 uger efter aftale med arbejdsgiveren.

  En af forældrene har ret til at udskyde 8-13 sammenhængende uger inden barnet fylder 9 år. Gælder ikke ledige.

  4 uger før fødsel

 • 111 6 111

  Rettighederne i forbindelse med barsel er lidt af et indviklet puslespil. Lovgivningen sikrer nogle grun- dlæggende rettigheder (ret til fravær og ret til dag- penge mv.). Disse suppleres så af overenskomstens regler om supplerende løn og pension i forbindelse med fraværet. I det følgende kan du læse om dine rettigheder og forpligtelser i kort form.

  LOVEN Når der i det følgende henvises til ”loven” menes der barselsloven (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovbekendtgørelse 827 af 23. juni 2017).

  BESKYTTELSESREGLER Man behøver ikke fortælle at man skal have barn i forbindelse med en ansættelsessamtale. Og ar- bejdsgiveren må ikke spørge til din situation i den forbindelse. En mulig familieforøgelse må ikke spænde ben for en ansættelse.

  Det kan være sagligt at blive opsagt under graviditet, barsel og forældreorlov, men lovgivningen på området stiller store krav til sagligheden.

  Ifølge Ligebehandlingsloven (lovbekendtgørelse nr. 645 af 8. juni 2011) må en arbejdsgiver ikke afske- dige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været

  fraværende på grund af graviditet, barsel eller adop- tion. Man må heller ikke afskediges på grund af fer- tilitetsbehandling, graviditet eller orlov i forbindelse med familieforøgelsen. Fædre og medmødre, der tager eller påtænker at tage orlov i forbindelse med fødslen, er beskyttet på lige fod med den kvinde, der føder barnet. Og adoptanter er beskyttet på lige fod med biologiske forældre.

  Arbejdsgiveren har som oftest omvendt bevisbyrde ved afskedigelse under de ovennævnte forhold, så det er arbejdsgiveren der skal bevise, at en eventuel afskedigelse ikke skyldes din graviditet eller barsel eller adoption.

  Beskyttelsen dækker også perioden mellem og under orloven. Man må ikke forskelsbehandles på grund af barslen. Det gælder f.eks. manglende lønregulering og ændrede ansættelsesvilkår.

  Hvis du oplever at blive frasorteret til en jobsamtale på grund af graviditet eller, at dine ansættelsesvilkår forringes under din orlov, eller du bliver afskediget i forbindelse med din graviditet eller barsel og orlov, skal du altid kontakte din 3F afdeling som kan hjælpe dig i situationen.

  Indviklet puslespil

 • 111 7 111

  De overenskomster der henvises til i denne pjece er:

  Gartneri-, Land- og skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1 GASA Transport 1 Ravnstrup Mølle A/S 1 Skovbrugsoverenskomsten 1 Agro-industrielle overenskomster 1 Fiskeopdræt, -slagterier og -forædling 1 Golf 1 Jordbrug 1 Gartnerier og planteskoler

  Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Mejeriernes Fællesoverenskomst

  Danske Anlægsgartnere (DAG) 1 Golfbaner 1 Indendørsbeplantningsfirmaer 1 Anlægsgartnerarbejde

  DI II 1 Gartnerisk arbejde

  BL - Danmarks Almene Boliger (BL) 1 Gartnerarbejde

  UORGANISEREDE ARBEJDSGIVERE Uanset om du er ansat hos en virksomhed med overenskomst eller uden overenskomst sikrer loven, at man som minimum kan modtage barselsdagpenge under graviditet og barsel.

  Det er desuden aftalt at alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en barselsfond via en arbejdsgiverforen- ing skal indbetale et beløb til barsel.dk. Det betyder, at enhver arbejdsgiver kan få refunderet en del af lønomkostningen for den medarbejder der er på bar- sel. Men i modsætning til ansatte der er omfattet af en overenskomst, som giver ret til løn under barsel, kan uorganiserede arbejdsgivere selv afgøre om de vil gøre brug af refusionsordningen.

  Får du ikke den løn under orlov, som din overen- skomst giver dig ret til, bør du kontakte fagforeningen hurtigst muligt.

  Overenskomsten

  fg0050 Gul seddel tilføjelse (DI)

 • 111 8 111

  Både mænd og kvinder har ret til orlov i forbindelse med deres barns fødsel og ved adoption. Forældrene kan holde orlov sammen eller i forlæn- gelse af hinanden.

  RET TIL FRAVÆR Forældrene har tilsammen ret til fravær i 84 uger i forbindelse med barsel og adoption (moderens 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, hendes 14 ugers barselsorlov, faderens 2 ugers fædreorlov og hver af forældrenes ret til 32 ugers forældreorlov). Adoptanter har ret til frihed i 4 uger ved afhentningen af barnet i udlandet, og hvis særlige forhold kræver det op til 8 uger. Barslen på 14 uger kan deles mel- lem forældrene. Forældreorloven følger samme regler som for ordinære forældre.

  RET TIL DAGPENGE Men forældrene har dog kun ret til dagpenge i 52 uger i alt (moderens 4 ugers graviditetsorlov, de 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og tilsammen 32 ugers forældreorlov).

  LØN UNDER ORLOVEN Overenskomsterne giver medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de senest

Search related