Demokrati i utbildningsv£¤sendet ¢â‚¬â€œ 793645/... demokrati. 5 Den svenska regeringsformen deklarerar

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Demokrati i utbildningsv£¤sendet ¢â‚¬â€œ...

 • Examensarbete lärarprogrammet

  Demokrati i utbildningsväsendet – En jämförande läroplansstudie av den demokratiska värdegrunden inom samhällskunskap i Ryssland och Sverige.

  Författare: Peter Ingemansson &

  Bengt Johansson

  Handledare: Johanna Jormfeldt

  Examinator: Stefan Höjelid

  Ämne: Samhällskunskap

  Termin: HT14

  Kurskod: GO5294

 • i

  Sammanfattning

  Denna uppsats jämför värdegrunden mellan de svenska och de ryska styrdokumenten för

  skolan, med fokus på samhällskunskapen för gymnasiet, för att göra en jämförelse över

  vilken roll de demokratiska värdena har i ländernas läroplaner. Avstamp tas i ländernas

  utbildningshistoria och den demokratiska kulturen undersöks med koppling till den

  demokratiska processen, de demokratiska drivkrafter och med hänsyn till relevanta

  politiska ideologier med fokus på liberalismen.

  I resultatet presenteras hur svenska och ryska skolans styrdokument är utformade. Deras

  värdegrund undersöks ur en liberaldemokratisk synvinkel för att spåra den demokratiska

  värdegrunden. Detta görs för att jämföra de olika ländernas styrdokument för skolan.

  Konstitutionerna blir viktiga för analysen då samhällets värdegrund och skolans

  värdegrund visar sig knutna till ländernas konstitutioner.

  Skolan undersöks för att utbildningsväsendet är den del av staten som formar de framtida

  medborgarna. Slutsatsen är bland annat att demokrati som begrepp har en betydligt

  starkare ställning i de svenska styrdokumenten för skolan än i de ryska. Däremot är de

  liberala värdebegreppen jämnstarka inom de båda ländernas konstitutioner och

  utbildningsdokument.

  Nyckelord

  Ryssland, Sverige, Utbildning, Styrdokument, Demokrati, Liberalism, Samhällskunskap

 • Innehållsförteckning

  Sammanfattning ...........................................................................................................................

  Nyckelord........................................................................................................................................

  1. Inledning................................................................................................................................1

  1.1 Syfte ............................................................................................................................................ 2

  1.2 Frågeställningar........................................................................................................................... 3

  1.3 Disposition................................................................................................................................... 3

  2. Tidigare forskning..............................................................................................................4

  2.1 Demokratiseringen och skolan.................................................................................................... 4

  2.2 Demokratiseringen i Ryssland..................................................................................................... 7

  3. Bakgrund............................................................................................................................ 12

  3.1 Svensk utbildningshistoria ........................................................................................................ 12

  3.2 Ryska utbildningssystemet .................................................................................................... 16

  3.3 Rysk utbildningshistoria......................................................................................................... 17

  3.3.1 Utvecklingen av det ryska utbildningssystemet under tsarryssland .............................. 17

  3.3.2 Utvecklingen av det sovjetiska utbildningssystemet...................................................... 20

  3.4 Socialismen i Ryssland ........................................................................................................... 22

  3.5 Demokratiseringsprocesser ...................................................................................................... 23

  3.6 Demokratiska drivkrafter ......................................................................................................... 25

  3.6.1 Interna drivkrafter ............................................................................................................. 25

  3.6.2 Externa drivkrafter............................................................................................................. 26

  4. Teoretiska perspektiv ................................................................................................... 28

  4.1 Demokratibegreppet................................................................................................................ 28

  4.1.1 Liberalismen och den liberala värdegrunden..................................................................... 28

  4.1.2 Liberal demokrati............................................................................................................... 31

  4.2 Operationalisering av teorin.................................................................................................. 33

  5 Metod .................................................................................................................................... 34

  5.2 Material ................................................................................................................................. 35

  5.3 Validitet och reliabilitet ......................................................................................................... 36

  5.4 Metodkritik............................................................................................................................ 37

  6 Resultat och analys .......................................................................................................... 39

  6.1 Läroplanerna ......................................................................................................................... 39

  6.1.1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11

 • .................................................................................................................................................... 39

  6.1.2 Ryska skolan – Läroplaner för secondary education, Metodiska brevet och läroplaner för

  social studies............................................................................................................................... 43

  6.2 Konstitutionerna.................................................................................................................... 48

  6.2.1 Svenska Regeringsformen.................................................................................................. 48

  6.2.2 Ryska konstitutionen.......................................................................................................... 50

  6.3 Analys av Gy11 och ämnesplanen för Samhällskunskap 1b för gymnasiet .............................. 52

  6.4 Analys av de ryska skoldokumenten......................................................................................... 57

  7 Slutsats ................................................................................................................................. 64

  7.1 Hur är den svenska läroplanen för gymnasiet och ämnesplanen för samhällskunskap

  påverkade av den moderna liberalismens grundläggande demokrativärden? .............................. 64

  7.2 Hur förhåller sig den ryska läroplanen för gymnasiet och ämnesplanen för samhällskunskapen

  innehållsmässigt till den moderna liberalismens grundläggande demokrativärden?.................... 65

  7.3 Vilka likheter och skillnader finns angående de liberala demokratiska värdena mellan de

  svenska och de ryska styrdokumenten för skolan? ........................................................................ 66

  7.4 Avslutande diskussion............................................................................................................... 67

  Referenser ................................................................................................................................. 69

 • 1

  1. Inledning

  Skolan har en viktig roll inom demokratier genom att förmedla den demokratiska

  värdegrunden. Skola och utbildning beskrivs som både kunskapsbildande och fostrare av

  blivande medborgare. De färdigheter och kunskaper som medborgarna behöver för att

  fungera i det demokratiska samhället kommer från skolans värld.1 Skolan är på många sätt

  en integrerad del av samhället som påverkas av både de politiska, ekonomiska och sociala

  verkligheterna i ett land. Ett utvecklat industriellt land har ett stort behov av en utbildad

  befolkning.2

  Inom ämnet samhällskunskap, i den svenska skolan, är demokratibegreppet centralt då det

  genomsyrar Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola

  2011 både i den inledande värdegrunden och står som ledord i ämnesplanets syfte. Därför

  är nyfikenheten stor över hur skol