DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH - .ISCAR in Institut f¼r Interdisziplin¤re Gebirgsforschung (IGF)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH - .ISCAR in Institut f¼r Interdisziplin¤re...

 • DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAHPoroilo o stanju Alp

  ALPSKA KONVENCIJAAlpski signali Posebna izdaja 5

 • KOLOFON

  Uredil:Stalni sekretariat Alpske konvencijewww.alpconv.orginfo@alpconv.org

  Glavni sede:Herzog-Friedrich-Strasse 15A-6020 InnsbruckAvstrija

  Izpostava:Viale Druso-Drususallee 1I-39100 Bolzano/BozenItalija

  Grafino oblikovanje in tisk: De Poli & Cometto - Belluno - ItalijaTiskanje: Stampatori della Marca Castelfranco Veneto Italija

  Prevodi: INTRALP

  Slika na naslovnici: T. Borghetti - Archivio del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento (Avtonomna pokrajina Trento Arhiv oddelka za gozdarstvo in favno)

  Stalni sekretariat Alpske konvencije, 2015

  ISBN 9788897500230

 • DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH POROILO O STANJU ALP

  ALPSKA KONVENCIJAALPSKI SIGNALI POSEBNA IZDAJA 5

 • ALPSKA KONVENCIJA | DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH2

  To poroilo je odobrila XIII. Alpska konferenca v Torinu, 21. novembra 2014.

  Delo za pripravo poroila je usklajevalo italijansko predsedstvo ad hoc ekspertne skupine v sodelovanju s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije.

  Besedilo je sestavilo italijansko predsedstvo ad hoc ekspertne skupine oziroma njeni lani v sodelovanju s Stalnim sekretariatom.

  V poroilo je vkljuenih ve tematskih analiz; imena avtorjev teh analiz so zapisana ob naslovih.

  Pri izdelavi besedila in zbiranju primerov dobrih praks je bilo vkljuenih ve razlinih projektov evropskega teritorialnega sodelovanja; imena sodelujoih iz ETC projektov so navedena tu spodaj.

  Zemlejvide je pripravil Eurac Research s pomojo Intituta za regionalni razvoj in upravljanje lokacij.

  Poroilo je bilo izdelano na osnovi predhodnih ocen, ki jih je pripravila Delovna skupina Demografija in zaposlovanje.

  Koordinacija ad hoc delovne skupine

  PredsedstvoISTAT, Italijanski nacionalni statistini intitut (Saverio Gazzelloni)

  Stalni sekretariat Alpske konvencije(Simona Vrevc, Marianna Elmi)

  lani ad hoc delovne skupine

  AvstrijaUmweltbundesamt (Andreas Bartel)(Agencija za okolje, Avstrija)Statistik Austria (Peter A. Rumpolt)(Avstrijski statistini urad)

  FrancijaDirection rgionale de lINSEE Rhne-Alpes, Lyon (Jerome Harnois, Pascal Oger)(Generalna direkcija lINSEE Rhne-Alpes, Lyon)

  ItalijaISTAT, (Mauro Albani, Giorgia Capacci, Angela Ferruzza, Antonella Guarneri)Eurac Research, Tehnini in znanstveni secretariat italijanskega predsedstva Alpske konvencije (Andrea Bianchini, Raffaele Vergnani)Evropska ekonomska ola, Tehnini in znanstveni sekretariat italijanskega predsedstva Alpske konvencije (Luca Cetara)

  LiechtensteinAmt fr Umweltschutz (Hanspeter Eberle)(Urad za varstvo okolja)

  SlovenijaMinistrstvo za okolje in prostor (Blanka Bartol)Statistini urad Republike Slovenije (Barica Razpotnik, Mojca Merc, Simona Klasinc)

 • ALPSKA KONVENCIJA | DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH 3

  Opazovalke

  CIPRA Italia Associazione Dislivelli (Federica Corrado)ISCAR in Institut fr Interdisziplinre Gebirgsforschung (IGF) sterreichische Akademie der Wissenschaften (AW) (Oliver Bender)(ISCAR in Avstrijska akademija znanosti)

  Posebna zahvala za aktivni prispevek institucijam in strokovnjakom

  Za sestavo poroila, izbor in obdelavo podatkov ter primere dobrih praks:Informacijske toke Alpske konvencijeISTAT (Alessandra Battisti, Alessandra Burgio, Alessandro Cimbelli, Carlo Lucarelli, Matteo Mazziotta, Laura Murianni, Giulia Milan, Stefano Tersigni, Enrico Tucci)Statistik Austria (Erika Baldaszti, Gernot Katzlberger, Alexander Wisbauer)(Avstrijski statistini urad)Eurac Research Intitut za regionalni razvoj in upravljanje lokacij (Elisa Ravazzoli, Anna Scuttari, Thomas Streifeneder)Osebje italijanskega predsedstva Alpske konvencije (Martina Lauretti, Claudia Ricci)Stalni sekretariat Alpske konvencije (Vera Bornemann, Gilles Chomat, Taja Ferjani Lakota, Giulia Gaggia, Charlne Lagarde, Gregor Lanzinger, Pauline Kaltenbach)CIPRA Italia Associazione Dislivelli (Roberto Canu, Erwin Durbiano)Univerza v Torinu (Pier Paolo Viazzo)Univerza v Parmi (Fabio Sforzi)AEA, Evropska agencija za okoljeMrea projektov evropskega teritorialnega sodelovanja: ADAPT2DC (Nuria Mignone) ALIAS (Natalia Allegretti) CAPACITIES (Guido Baschenis, Ermenegildo Del Degan, Janez Nared, Paolo Zeppetella) COMUNIS (Miriam Laura Wei) DEMOCHANGE (Nuria Mignone, Emanuela Dutto, Erich Giordano) DIAMONT (Caroline Pecher, Janez Nared) HELPS (Matteo Apuzzo) NATHCARE (Natalia Allegretti) OPEN-ALPS (Antonio Ballarin Denti, Chiara Gandini) PADIMA (Maria Grazia Pedrana, Massimo Bardea) PUSEMOR (Massimo Bardea) RE-TURN (Nuria Mignone)

  Posebna zahvala za aktivni prispevek v nekdanji delovni skupini Demografija in zaposlovanje

  PredsedstvoUniverza v Torinu (Pier Paolo Viazzo)

  Stalni sekretariat Alpske konvencije (Wolfger Mayrhofer)

  AvstrijaStatistik Asutria (Stephan Marik-Lebeck)Avstrijski statistini urad

 • ALPSKA KONVENCIJA | DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH4

  NemijaSTMWIVT (Reinhold Koch)Bavarsko ministrstvo za gospodarstvo, infrastrukturo, promet in tehnologijo

  ItaljaEurac Research, Italijanksa delegacija Alpske konvencije (Andrea Bianchini, Eleonora Cerutti, Luca Cetara, Raffaele Vergnani)

  SlovenijaMinistrstvo za okolje in prostor (Blanka Bartol)Statistini urad Republike Slovenije - SURS (Barica Razpotnik)

  vicaBundesamt fr Raumentwicklung / Office fdral du dveloppement territorial / Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (Christian Wirz)Zvezni urad za prostorski razvoj

  OpazovalkiISCAR in Institut fr Interdisziplinre Gebirgsforschung (IGF) sterreichische Akademie der Wissenschaften (AW) (Oliver Bender, Sigrun Kanitscheider)ISCAR in Avstrijska akademija znanosti

 • ALPSKA KONVENCIJA | DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH 5

  KRATICE

  EAO Evropska agencija za okoljeAK Alpska konvencijaCIPRA Commission Internationale pour la Protection des Alpes (Mednarodna komisija za varstvo Alp)ESPON European Spatial Planning Observatory Network (Evropska mrea za opazovanje prostorskega razvoja in

  kohezije) ETC European Territorial Cooperation (Evropsko teritorialno sodelovanje)GECT Evropsko zdruenje za teritorialno sodelovanje INSEE Institut national de la statistique et des tudes conomiques (Nacionalni intitut za statistiko in ekonomske

  tudije)INTERREG Interregional Cooperation Programme (Program medregionalnega sodelovanja)ISCAR International Scientific Commitee on Research in the Alps (Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp)LAU Local Administrative Units (Administrativne enote na lokalni ravni)LEADER Liason entre les Actions de Dveloppment de lEconomie Rurale

  (Evropski program za spodbujanje razvoja podeeljaNUTS Nomenclature des Units Territoriales Statistiques

  (Klasifikacija statistinih teritorialnih enot v Evropski Uniji)

 • ALPSKA KONVENCIJA | DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V ALPAH6

  PREDGOVORI

  Alpske doline se nam kaejo danes kot krajina, ki so jo oblikovala stoletja lovekovega naseljevanja in dejavnosti prebivalcev, ki so iveli in ivijo v simbiotinem odnosu z gorskim okoljem; to okolje sestavljajo naravni viri in elementi, ki predstavljajo trdno podlago za gospodarstvo na tem obmoju, vendar tudi prostor, v katerem ivljenje pogosto ni enostavno.Obseg in struktura prebivalstva ter demografske dinamike, ki so z njima povezane, so se v XX. stoletju morali sooiti s pomembnimi spremembami. Po eni strani je veliko obmoij beleilo znatne selitvene pojave in pojave depopulacije, na drugih obmojih pa je prilo do porasta tevila prebivalcev in edalje ire urbanizacije teritorija.Naloga Alpske konvencije in njenih pogodbenic ni, da pasivno priajo o teh spremembah, marve ta, da ustvarijo pogoje za upravljanje teh procesov in varovanje alpskega teritorija ter ivljenja na njem. Za upravljanje teritorija je potrebno najprej poznati obseg in vzroke teh sprememb, sile, ki jih podpirajo, in dobre prakse, s katerimi se jih je treba lotevati.S tem Poroilom, v okviru katerega je Italija vodila analitino in redakcijsko delo, elimo nuditi oblikovalcem politik v Alpah potrebno znanje za spopadanje s podnebnimi spremembami, dejavniki, ki vplivajo nanje, in njihovimi posledicami.

  Barbara DeganiDravna sekretarka na Ministrstvu za okolje, varstvo naravnih virov in morja

  Italijansko predsedstvo Alpski konferenci 2013-2014

  Peto Poroilo o stanju Alp obravnava bistveno vpraanje za Alpe: demografske spremembe. Alpe so dinamino ivljenjsko okolje, v katerem je skozi stoletja celovito medsebojno vplivanje okolja in loveke prisotnosti oblikovalo krajino in kulturo. Alpsko prebivalstvo igra kljuno vlogo v teh dinamikah, bodisi s svojo tradicijo in inovacijami bodisi s kulturno in jezikovno bogatostjo, gospodarskimi dejavnostmi in intenzivno interakcijo s sosednimi obmoji. Vloga alpskega prebivalstva je poudarjena v Deklaraciji Prebivalstvo in kultura, ki je bila sprejeta novembra leta 2006 in s katero so ministri drav pogodbenic priznali potrebo po trajnostni razvojni politiki, osredotoeni na ljudi in na potrebe tistih, ki ivijo na obmoju Alp. Prisotnost loveka v alpskem prostoru se vseskozi dinamino spreminja. Pred priblino 150 leti je bilo prebivalcev priblino polovico manj kot danes. Gostota prebivalstva se bistveno spreminja znotraj naega obmoja. Na nekaterih obmojih sta istoasno prisotna splona rast in upadanje tevila prebivalstva. Novi pojavi kot na primer tako imenovani novi gorski prebivalci so vedno bolj v ospredju. Skratka to Poroilo o stanju Alp predstavlja kompleksno in privlano sliko ter nudi snovalcem politik in drugim delenikom jasne in posodobljene podatke. Poroilo na celovit nain prikazuje najnoveje razvojne trende prebivalstva v alpskem prostoru. Vkljuena je tudi analiza trga dela in izobraevalne