Demografske osnove revitalizacije Vukovarsko- ... Demografske osnove revitalizacije Vukovarsko-srijemske

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Demografske osnove revitalizacije Vukovarsko- ... Demografske osnove revitalizacije...

 • Demografske osnove

  revitalizacije Vukovarsko-

  srijemske županije i Grada

  Vukovara

  Prof. dr. sc. Dražen Živić

  znanstveni savjetnik

  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar –

  Područni centar Vukovar

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.skole.hr/upload/new/images/newsimg/1476/Image/vukovarsko%2520srijemska_grb.jpg&imgrefurl=http://www.skole.hr/sirom-svijeta%3Fnews_hk%3D5468%26news_id%3D1476%26mshow%3D615&usg=__3T42FcB8SigCnlQvpFyJSwIsU9w=&h=200&w=174&sz=6&hl=hr&start=24&tbnid=IuRHO6vxTySACM:&tbnh=104&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dkarta%2Bnaselja%2BVukovarsko-srijemska%2B%25C5%25BEupanija%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dhr%26sa%3DN%26start%3D20 http://de.tinypic.com/

 • Ukupan broj stanovnika Vukovarsko-srijemske županije i Grada

  Vukovara prema popisima 1971., 1981., 1991., 2001. i 2011.

  217115 224103

  231241

  204768

  179521

  39219 42336 46544

  31670 27683

  0

  50000

  100000

  150000

  200000

  250000

  1971. 1981. 1991. 2001. 2011.

  B ro

  j s ta

  n o

  v n

  ik a

  VSŽ

  Grad Vukovar

 • Indeks međupopisne promjene ukupnoga stanovništva VSŽ i GV između

  1971. i 2011.

  104,2 103,2

  88,6 87,7

  107,9 109,9

  68

  87,4

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  1981./71. 1991./81. 2001./92. 1011./01.

  Međupopisna razdoblja

  V ri

  je d

  n o

  s t

  in d

  e k s a

  VSŽ

  Grad Vukovar

  Jaka depopulacije/

  izumiranje

 • Usporedba stope prirodne promjene (u promilima) stanovništva RH, VSŽ

  i GV 2001. – 2011.

  -1,9

  -2,4

  -2,9

  -2,1 -2,1 -2

  -2,4

  -1,9 -1,8 -2

  -2,2

  -0,3

  -1,5 -1,7

  -1,1

  -1,4 -1,5

  -1,9 -1,9

  -2,2

  -2,9

  -3,2

  -2,6

  -4

  -4,6

  -4,1

  -4,5

  -3,6

  -4,1

  -3,7

  -4,6 -4,8 -4,9

  -6

  -5

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

  RH

  VSŽ

  GV

 • Kretanje vitalnog indeksa VSŽ i GV 1971. – 2011.

  GV; 63,1

  GV; 234,0

  VSŽ; 74,8

  VSŽ; 170,2

  0,0

  50,0

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  19 71

  .

  19 73

  .

  19 75

  .

  19 77

  .

  19 79

  .

  19 81

  .

  19 83

  .

  19 85

  .

  19 87

  .

  19 89

  .

  19 91

  .

  19 93

  .

  19 95

  .

  19 97

  .

  19 99

  .

  20 01

  .

  20 03

  .

  20 05

  .

  20 07

  .

  20 09

  .

  20 11

  .

  V ri

  je d

  n o

  s t

  v it

  a ln

  o g

  i n

  d e

  k s

  a

  GV

  VSŽ

 • Prirodna promjena

  1971. – 2011.

  VSŽ 1971.-1990. → 21.001

  1991.-2011. → -2.094

  GV

  1971.-1990. → 3.433

  1991.-2011. → -1.749

 • Odabrani indikatori biološke strukture stanovništva

  VSŽ i GV 1971. i 2011.

  VSŽ VSŽ GV GV

  1971. 2011. 1971. 2011.

  Koeficijent feminiteta 108,6 107,1 111,8 117,3

  Koeficijent mladosti 36,3 23,4 32,6 18,5

  Koeficijent starosti 12,3 23,0 10,4 28,0

  Indeks starenja 34,0 98,3 32,0 151,5

 • Komparativna piramida starosti VSŽ i GV prema

  rezultatima popisa 2011.

  10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

  0-4

  5-9

  10-14

  15-19

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  60-64

  65-69

  70-74

  75-79

  80-84

  85-89

  90 i stariji

  P e

  to g

  o d

  iš n

  je d

  o b

  n e

  s k

  u p

  in e

  %

  GV Ž

  GV M

  VSŽ Ž

  VSŽ M

 • Stanovništvo RH, VSŽ i GV prema ekonomskoj aktivnosti

  2001.

  44

  25,9

  30,1

  40,4

  23,6

  36

  41

  32,9

  26,2

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  Aktivno stanovništvo Osobe s osobnim prihodom Uzdržavano stanovništvo

  RH VSŽ GV

 • Stanovništvo VSŽ prema ekonomskoj aktivnosti, usporedba

  1971. i 2001.

  Kategorije Indeks

  ekonomske 1971. 1991. 2001. promjene

  aktivnosti (1971.-2001.)

  Ukupan broj stanovnika 202905 214658 204768 100,9

  Aktivno stanovništvo 76980 89542 82798 107,6

  Opća stopa aktivnosti 37,9 41,7 40,4 -

  Osobe s osobnim

  prihodom 14705 32026 42287 287,6

  % 7,2 14,9 23,6 -

  Uzdržavano stanovništvo 111220 93090 73683 66,2

  % 54,9 43,4 36,0 -

 • Udio gradskog i seoskog u ukupnom stanovništvu Vukovarsko-srijemske

  županije 1961., 1971., 1981., 1991., 2001. i 2011. godine

  40,1

  46

  49,8 52

  50,2 51,6

  59,9

  54

  48 48,449,8

  50,2

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.

  Godine popisa

  %

  Gradsko stanovništvo

  Seosko stanovništvo

 • ZAKLJUČAK • Ukupna i prirodna depopulacija su dominantni

  dinamički demografski procesi u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Gradu Vukovaru

  • Proces demografskog starenja najvažniji je strukturno- demografski proces u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Gradu Vukovaru, koji implicira značajne poremećaje u funkcionalnim dobnim skupinama, naročito u domeni biodinamike i ekonomske aktivnosti stanovništva

  • osnovni dinamički i strukturni procesi ukazuju na slabljenje (regresiju) i krizu u formiranju vlastitih demografskih (naročito demoreproduktivnih) potencijala neophodnih za poticanje stabilnog društvenog razvoja i ekonomskog napretka ovoga područja → definiranje i provedba mjera poticajne populacijske politike na lokalnoj razini u domeni reprodukcije i prostorne pokretljivosti stanovništva