Click here to load reader

DELOVNI KATALOG BIKOV rno-bele pasme za leto 2014

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DELOVNI KATALOG BIKOV rno-bele pasme za leto 2014

DELOVNI KATALOG BIKOV
2
Delovni katalog smo pripravili: mag. Betka Logar, univ. dipl. in. zoot.* mag. Janez Jeretina, univ. dipl. in. zoot.* Bojan Penik* Toma Perpar, univ. dipl. in. zoot.*
Napovedovanje plemenskih vrednosti: doc. dr. Klemen Potonik, univ. dipl. in. zoot.** Miran Štepec ** viš. pred. mag. Marko epon, univ. dipl. in. zoot.** mag. Jurij Krsnik, univ. dipl. in. zoot.** doc. dr. Gregor Gorjanc, univ. dipl. in. zoot.** prof. dr. Dragomir Kompan** doc. dr. Silvester gur** prof. dr. Milena Kova** doc. dr. Špela Malovrh, univ. dipl. in. zoot.** mag. Betka Logar, univ. dipl. in. zoot.* Izbor bikov: doc. dr. Marija Klopi, strokovna tajnica za rno-belo pasmo ** Tanja Kljun, dipl. in. zoot.***
* Kmetijski inštitut Slovenije ** Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko *** KGZS - Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska Viri podatkov: - Centralna podatkovna zbirka Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije - plemenske vrednosti - BF Oddelek za zootehniko, Center za strokovno delo v ivinoreji
- Obrauni jesen 2013
131456 FIK..................113 131294 LAN ................116 131409 BUCO.............119 131489 TATU-ET ........122 131490 VISTER ..........125 akajoi biki .................128 131676 WANILY .........129 131710 JAKA..............130 131722 DARO.............131 131723 ROLO .............132 131733 RALUX ...........133 131734 MAKS.............134 131735 SKAT..............135 131741 DEDO .............136 131742 MILKO............137 131755 METRO-ET.....138 131756 MAYO-ET.......139 131757 SUDANO........140 131758 SIGUR ............141 131759 OSATT ...........142 131760 MESSI ............143 Mladi biki .......................144 131761 MISLEC..........145 131762 MANIF ............146 131771 SUZUKI ..........147 131772 SARGO ..........148 131773 SAKE-ET........149 131775 MAK ...............150 131776 JANEK ...........151 131777 MIKI ................152 131778 SINAJ.............153 131779 JADER ...........154 131787 DATELJ .........155 131788 MILKO............156
4
5
UVODNO POJASNILO Spoštovani lani delovnih skupin za odbiro in ocenitev bikov, selekcionisti in drugi izvajalci strokovnih nalog v govedoreji! Pred vami je delovni katalog za leto 2014. Z izjemo mesnih pasem, smo za vsako pasmo pripravili svoj delovni katalog, ki slui posamezni delovni skupini pri odbiri.
Uvodno pojasnilo k katalogu je v vseh katalogih enako. Razlike med katalogi (posebnosti prikaza podatkov za posamezno pasmo) so v uvodu posebej poudarjene. V prvem delu delovnega kataloga za leto 2014 so, z izjemo pri mesnih in cikasti pasmi, predstavljeni testirani in delno testirani biki, ki imajo zalogo semena ter so potencialni kandidati za osemenjevanje v sezoni 2014, sledijo akajoi in še ivi biki v osemenjevalnih središih Ptuj - Murska Sobota in Preska. Izbor bikov je opravil osemenjevalni center v sodelovanju s strokovnimi tajniki za posamezno pasmo.
V katalogu za posameznega bika navajamo na prvi strani osnovne podatke o biku in njegovem poreklu (slika 1).
6 Slika 1: Shematien prikaz prve strani za posameznega bika
Gen.: BLF CVF
SI 1390322 SELKO
110940
OK OB OM LETO
2001 2000
5 +281 +8 +0.10 -0.06 +12 +32
11/11/11 8575 332 292 3.87 3.40
SIDRA
PAM US 676082
US 163153 S.IMPROVER
VASO SI 319177 100294
DE 82633 NORMAN
RJ AR 19 % 81 %
NAJ. POV.
NAJ. POV.
Direktni test:
111
222
555
777
666
333
444
SI: obraun, št. op., povpreja in PV za kg Ml, kg Ma, % Ma, kg Be, % Be in IBM
IN: mesec-leto obrauna, PV za kg Ml/Ma/Be, IBM, rangi v %
Najve kg Ml v 10. lakt. Št. Laktacij v izraunu povpreij za kg Ml/Ma/Be
V obraun PV zajeti podatki za 5 lakt.
PV za: kg Ml, kg Ma, % Ma, kg Be, % Be in IBM
888
7
OSNOVNI PODATKI O BIKU Ime, republiška številka plemenskega bika in identifikacijska številka bika;
• genetske posebnosti pri bikih, ki so bili laboratorijsko testirani ali so/niso nosilci genetskih posebnosti, navedenih v preglednici 10.
• delei pasem (razen pri B pasmi) in genotip za mleno beljakovino kappa-kazein • datum rojstva in direktni test: leto zakljuka testa, prirast od 165 do 365 dneva in
napoved plemenske vrednosti (PV) za to lastnost • naslov rejca teleta Vir podatkov so Centralna podatkovna zbirka Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije ter potrdila o poreklu. Genotipi za mleno beljakovino kappa-kazein so oznaeni z AA, AB, BB in EE, eleni genotip je BB.
Telesne mere bika, oznake po vrstnem redu pomenijo:
v.v. višina vihra, v.k. višina kria, gl.p. globina prsi, š.p. širina prsi, o.p. obseg prsi, š.k. širina kria, d.t. dolina telesa, masa telesna masa. Vir podatkov so vsakoletna merjenja, ki jih opravijo predstavniki obmone selekcijske slube in delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov ter merjenja ob koncu direktnega testa v vzrejališu.
Podatki o rangu bika za nekatere lastnosti mlenosti za dnevne kontrole (DK), ki izhajajo iz oktobrskega domaega (SI) oziroma INTERBULL (IN) avgustovskega
obrauna plemenskih vrednosti. Interbull-center za Slovenijo obraunava plemenske vrednosti za lastnosti koliin: mleka, mašob in beljakovin, ne obraunava pa lastnosti vsebnosti. Poleg omenjenih treh lastnosti smo izraunali še indeks beljakovin in mašob (IBM). Rang za posamezno lastnost podajamo v odstotkih; izpisane so tudi napovedi plemenskih vrednosti za te lastnosti. V zadnjem stolpcu (N) pa je prikazano število vseh ivali, uvršenih v izraun ranga za posamezno lastnost. Pri veini bikov mesnih pasem so na tem mestu podane tudi ocene zunanjosti preraunane na 100. Navajajo se ocene za sklope lastnosti: mišina razvitost, razvitost skeleta, pasemske lastnosti, funkcionalne lastnosti. Ocene preraunane na 100 pomenijo kakšen odstotek od maksimalne ocene je dobil posamezni bik za vsak sklop lastnosti. Bike je ocenil strokovni tajnik za mesne pasme. Pri bikih cikaste pasme na tem mestu navajamo dodatne mere, ocene in lastnosti pri posameznem biku. Vsebino je pripravil strokovni tajnik za cikasto pasmo.
Delovna skupina za ocenitev in odbiro bikov vsako leto vsem ivim bikom v osemenjevalnih središih in testiranim bikom z zalogo semena, ki so potencialni
kandidati za uvrstitev v osemenjevanje v naslednji sezoni, doloi plemenski razred ivali ter kategorijo in razred uporabe. Plemenski razred ivali se doloi na podlagi porekla, lastnega testa, lastnosti zunanjosti in rezultatov testiranja na potomstvu (šifrant je v preglednici 4. Pri ocenjevanju in odbiri se bikom doloi kategorijo (šifrant je v preglednici 5) in razred uporabe (šifrant je v preglednici 6).
111
222
444
333
8
Delovna skupina za ocenitev in odbiro bikov vsako leto oceni vse ive plemenske bike v osemenjevalnih središih glede na okvir (OK), obliko (OB) in omišienost
(OM).
Pogostnost prirojenih in drugih napak pri teletih potomcih posameznega bika - e so bile pri teletih opaene in zabeleene napake, so navedene, podano je tudi število
opaanj.
Podatki o plodnosti – navajamo število prvih osemenitev v posameznem letu, skupno število prvih osemenitev, non - return (% NR), veterinarsko oceno za
konstitucijo ter plodnost (šifranta sta v preglednicah 8 in 9) in podatke o zalogah semena v posameznem letu. NR za leto 2013 je izraunan na 60. dan za obdobje od 1.7.2012 do 31.8.2013, torej za osemenitve od 1.7.2012 do 30.6.2013. Za leto 2013 se navaja število prvih osemenitev za obdobje od 1.1.2013 do 31.8.2013. Vir podatkov je osemenjevalno središe, veterinarske ocene pa pripravi Veterinarska fakulteta.
V poreklu bika navajamo starše, stare starše ter oete starih mater. Pri oetu bika navajamo za lastnosti mlenosti poleg povprenih vrednosti in plemenskih vrednosti
iz domaega obrauna (SI) še plemenske vrednosti iz mednarodne primerjave - INTERBULL (IN). Glede na število vseh bikov, zajetih v mednarodno primerjavo, je za vsakega bika izraunan tudi rang v odstotkih. Izraun ranga je enak kot ga navajamo e pri razlagi podatkov o rangu za posameznega bika. Pri materah in starih materah navajamo podatke za mlenost v standardni laktaciji. Navajamo koliino mleka, koliino in vsebnost mašobe ter beljakovin v mleku za najvejo laktacijo ter povpreja znanih laktacij. Podane so napovedi plemenskih vrednosti za te lastnosti ter IBM.
SKLOPI LASTNOSTI
Na drugi in tretji strani so podani rezultati zadnjega napovedovanja plemenskih vrednosti za posamezni sklop lastnosti. Vir podatkov za vkljuene napovedi plemenskih vrednosti je Center za strokovno delo v ivinoreji, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. Za vsako lastnost pri biku poleg imena lastnosti in merske enote ali opisa mejnih vrednosti, podajamo še naslednje rezultate napovedovanja plemenskih vrednosti (PV): R ocenjena tonost napovedi plemenske vrednosti v odstotkih, N število potomcev, katerih meritve smo upoštevali pri napovedovanju PV, Povpr. povprena vrednost meritev potomcev, PV plemenska vrednost, izraena absolutno v enotah merjenja, PV12 standardizirana plemenska vrednost (en standardni odklon je 12 tok):
( )( ) 10012SD / PVPVPV12 iiijij +×−= , pri emer je:
SD - standardni odklon obravnavane lastnosti, i – indeks za populacijo, j – indeks za ival
Graf v grafinem delu izrišemo PV12. Graf je postavljen tako, da je za rejca elena vrednost na desni strani, nezaelena vrednost pa na levi strani grafa. Izjema je nekaj lastnosti iz sklopa telesne lastnosti (hrbet, nagib kria, skoni sklep, biclji, parklji in lastnosti seskov (debelina, dolina, poloaj, namestitev), pri katerih so elene vrednosti v druganem razponu. Pri teh lastnostih je na grafinem prikazu eleno obmoje (elena vrednost za PV12 ± 5) oznaeno z okvirkom.
Za veino lastnosti so bile plemenske vrednosti napovedane z modelom ivali (preglednica 1). Pri napovedovanju plemenskih vrednosti za lastnost prirast v direktnem testu je bila uporabljena metoda primerjalnih skupin (CC).
666
777
555
888
9
Sklop lastnosti Metode
Mlenost ponovljivostni model ivali Plodnost in potek telitve* model ivali Telesne lastnosti prvesnic model ivali Telesne lastnosti telet model ivali Pitovne in klavne lastnosti model ivali, metoda primerjalnih skupin (CC) Skupni selekcijski in vsi ostali indeksi izraun za ivali *Odklon bika od povpreja Lastnosti mlenosti Prikazani so rezultati napovedovanja plemenskih vrednosti za šest lastnosti mlenosti za standardne laktacije (V 305) in za dnevne kontrole (DK): koliina mleka, koliina in vsebnost mašob, koliina in vsebnost beljakovin ter indeks beljakovin in mašob (IBM). IBM izraunamo iz standardiziranih plemenskih vrednosti (PV12) za koliino beljakovin in koliino mašob. Pri indeksu IBM tehtamo PV12 za koliino beljakovin z utejo 0,8 in PV12 za koliino mašobe z utejo 0,2. V tem sklopu so vkljuene tudi plemenske vrednosti za lastnosti: število somatskih celic (SSC), senino (ureo) in laktozo v mleku, ki so obraunane na podlagi podatkov dnevnih kontrol. Kot zadnjo v tem sklopu podajamo plemensko vrednost za iztok mleka, ki se ocenjuje od 1 do 5, pri emer pomeni 1 zelo poasen, 5 pa zelo hiter iztok mleka. V obraun plemenske vrednosti smo poleg novih podatkov vkljuili tudi podatke iz starega ocenjevanja (ocene 1 do 3). To smo dosegli z uporabo t.i. dvolastnostnega modela, ki zdruuje informacije obeh nainov zbiranja podatkov. Plodnost in potek telitve Sklop vkljuuje lastnosti: doba med telitvama (DMT), starost ob telitvi in teavnost telitve. Potek telitve navajamo za bika oeta prvesnic in bika oeta telet. Telesne lastnosti ocenjene na prvesnicah Te lastnosti lahko delimo na merjene, opisne in ocenjene lastnosti. Pri prikazu plemenskih vrednosti za merjene lastnosti je poleg lastnosti navedena merska enota. Pri ocenjenih lastnostih pa so navedene mejne vrednosti. Pod Povpr. Se prikazujejo povpreja homogeniziranih vrednosti, ki so vkljuena v obraun PV, pri rno-beli pasmi pa se prikazujejo povprene vrednosti pred homogenizacijo. Pri veini lastnosti je elena im veja vrednost PV12. Izjeme so lastnosti: - hrbet, nagib kria, skoni sklep, lastnosti seskov (debelina, dolina, poloaj, namestitev
prednjih, namestitev zadnjih), kjer je elena vrednost za PV12 = 100. Te lastnosti so oznaene z eno zvezdico (*). Poleg tega je pri teh lastnostih na grafinem prikazu eleno obmoje (elena vrednost za PV12 ± 5) za posamezno lastnost oznaeno z okvirkom. Za lastnost: - biclji je elena vrednost za PV12 = 109, torej za 0,75 standardne deviacije veja od
povpreja, v prikazu je lastnost oznaena z dvema zvezdicama (**). Za lastnost: - parklji je elena vrednost za PV12 = 118, torej za 1,5 standardne deviacije veja od
povpreja, v prikazu je lastnost oznaena s tremi zvezdicami (***). Indeks za okvir (IND. OKVIR) se izrauna iz PV12 za lastnosti višina kria, širina in globina, ki ima v indeksu najveji pomen. Prikazujemo tudi indeksa telesnih lastnosti, glede na namen
10
uporabe. Pri izraunu indeksa za prirejo mleka (IND. MLEKO) so lastnosti okvira tehtane z gospodarsko teo 0,27, lastnosti oblik prav tako z 0,27 in lastnosti vimena z gospodarsko teo 0,46. Pri izraunu indeksa za kombinirano usmeritev s poudarkom na prireji mesa (IND. MESO-MLEKO) so lastnosti okvira tehtane z gospodarsko teo 0,59, lastnosti oblik z 0,29 in lastnosti vimena z gospodarsko teo 0,15. V preteklih letih smo izvedli prenovo naina ocenjevanja lastnosti zunanjosti pri rjavi pasmi in pri rno-beli pasmi. Napovedi za nove lastnosti so v katalog vkljuene v izraun za indeksi zunanjosti. Telesne lastnosti ocenjene na teletih V tem sklopu navajamo sedem lastnosti, od katerih je ena merjena (obseg prsi), druge pa ocenjene. Pitovne in klavne lastnosti V sklopu pitovnih in klavnih lastnosti bikov so vse analizirane lastnosti standardizirane in enake za vse bike ne glede na njihovo starost. Soasno pa so napovedi PV primerljive za vse do sedaj testirane bike lisaste pasme. V sklopu pitovnih in klavnih lastnosti bikov sta prikazana dva dnevna prirasta telesne mase in dnevni neto prirast, ki je v bistvu prirast klavnih polovic. Masa klavnih polovic je standardizirana in pomeni lajo direktno primerjavo zmogljivosti rasti ocenjenih bikov. Za oceno klavnih polovic na liniji klanja in s tem za uvrstitev klavnih polovic v cenovne razrede sta pomembna skupna ocena klavnih polovic in indeks konformacije. Za presojo uporabne vrednosti klavnih polovic prikazujemo dele mesa in dele kosti v klavni polovici. Obe omenjeni tkivi sta standardizirani na enak odstotek lahko loljivega loja. Pomeni, da primerjamo sestavo klavnih polovic vseh ocenjenih bikov med seboj pri enakem deleu loja v klavnih polovicah. Indeks za prirast zajema vse tri dnevne priraste, med njimi pa ima najvejo gospodarsko teo dnevni neto prirast. Indeks klavnih lastnosti vkljuuje poleg mase toplih polovic tudi indeks konformacije in dele mesa v klavnih polovicah. V skupnem indeksu imata enako gospodarsko teo oba delna indeksa. Druge lastnosti V ta sklop smo vkljuili druge lastnosti (molznost, dolgoivost, temperament), ki jih ni mogoe uvrstiti v posamezne vsebinske sklope. Sklop skupni selekcijski indeksi Tako kot indeksa telesnih lastnosti tudi skupni selekcijski indeks raunamo za dve trno- ekonomski situaciji, in sicer za prirejo mleka (MLEKO) in kombinirano rejo s poudarkom na prireji mesa (MESO- MLEKO). V posameznem skupnem selekcijskem indeksu so zdruene gospodarsko pomembne lastnosti za posamezno usmeritev, ki so tehtane z relativnimi ekonomskimi teami in so prilagojene za razline gospodarske usmeritve. Utei s katerimi tehtamo plemenske vrednosti iz posameznih sklopov lastnosti so tokrat za rjavo pasmo nekoliko drugane kot za lisasto in rno-belo. V skupna selekcijska indeksa za rjavo pasmo je dodan tudi fitnes, ki vkljuuje plemensko vrednost za število somatskih celic. Relativne utei oz. pomen posameznih sklopov lastnosti pri izraunavanju skupnih selekcijskih indeksov po pasmah prikazujemo v preglednici 2 . V okviru sklopa skupni selekcijski indeksi je kot zadnja podana plemenska vrednost za dolgoivost ivali.
11
Preglednica 2:Relativne utei za izraun skupnega selekcijskega indeksa za posamezne sklope lastnosti za trno ekonomski situaciji mlena in kombinirana reja po pasmah
Skupni selekcijski indeks po pasmah
B RJ LS
Sklop lastnosti Mlena reja Mlena reja Kombinirana reja Mlena reja Kombinirana reja
Lastnosti mlenosti 0,400 0,500 0,200 0,350 0,090 Lastnosti plodnosti 0,160 0,100 0,120 0,090 0,140 Dolgoivost 0,060 0,050 0,080 0,100 0,060 Telesne lastnosti 0,300 0,170 0,250 0,220 0,120 Somatske celice 0,060 0,080 0,050 0,020 Iztok mleka 0,020 0,030 0,010 Pitovne lastnosti 0,070 0,300 0,210 0,590
Za bike mesnih pasem prikazujemo le del napovedi plemenskih vrednosti obraunanih na rjavi, lisasti oziroma rno-beli populaciji. Iz drugega sklopa (Potek telitve) prikazujemo le lastnost telitve-oe telet, poleg te lastnosti prikazujemo tudi celotni etrti sklop (Telesne lastnosti telet). UPORABLJENI ŠIFRANTI
Preglednica 3: Šifrant izvora ivali in/ali podatkov
Oznaka Izvor SI SLOVENIJA AT AVSTRIJA BE BELGIJA BA BOSNA IN HERCEGOVINA BG BOLGARIJA CA KANADA HR HRVAŠKA CZ EŠKA DK DANSKA FI FINSKA FR FRANCIJA DE NEMIJA HU MADARSKA IL IZRAEL IT ITALIJA NL NIZOZEMSKA CH ŠVICA GB VELIKA BRITANIJA US AMERIKA NE NEZNANA DRAVA IN INTERBULL
Preglednica 4: Šifrant plemenskih razredov Oznaka Razred E elita I.a prvi A razred I. prvi razred II. drugi razred III. tretji razred
Preglednica 5: Šifrant kategorij bikov Oznaka Kategorija I mladi biki priznani za
osemenjevanje II biki v testu III testirani biki NP Bik za pripust IV bik za posebne namene
12
Oznaka Uporaba M mladi biki R testirani biki brez omejitve
osemenjevanja R delno testirani biki, z dovoljenjem
za osemenjevanje akajoi biki RML testirani biki s poudarkom na
mleku RMO testirani biki s poudarkom na
mesu E elitni biki Rp biki za pripust I v Sloveniji ni priporoen za
osemenjevanje po rejskem programu
Preglednica 7: Šifrant pasem rkovna oznaka Ime pasme LS lisasta RJ rjava B rno-bela MB montbeliard CK cikasta PZ pincgavska AR ameriška rjava RH rdei holštajn RW Meuse-Rhine-Yssel
(MRY) LIM limuzin CHA šarole BBP belgijska belo-plava AL siva tirolska BAQ Blonde d'Aquitaine
Preglednica 8: Šifrant veterinarskih ocen za konstitucijo
Ocena Razlaga I bik ne kae dednih napak II biki z manj dednimi napakami, ki
ne zmanjšujejo gospodarske vrednosti ivali
III biki z ve dednimi napakami, ki ne zmanjšujejo gospodarske vrednosti ivali
IV dedne napake, ki zmanjšujejo gospodarsko vrednost ivali
Preglednica 9: Šifrant veterinarskih ocen za plodnost
Ocena Razlaga I rezultati NR so veji od 65 % II rezultati NR so med 60 in 65 %,
manjše motnje plodnosti III rezultati NR so med 60 in 65 %,
veje motnje plodnosti IV seme je neuporabno neo nima veterinarske ocene za plodnost sp rezultatov NR še ni, seme je
uporabno
Posebnost Oznaka OPIS
CVM
BLC nosilec mutacije, ki povzroa BLAD
BLAD
RC nosilec alela za rdeo barvo
Gen za rdeo barvo
13
131530
TEL
REPR
OK OB OMLETO
20.10.09 24.10.08 08.10.08
7 6 6
8 7 6
7 6 6
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2978 545
3 31
638 13
60.80 57.60
CMOKA 3
NL 460508522 ETAZON CELZIUS T1
3 10358 428 357 4.13 3.45
ADELHI IT 139107002047 131085
DK 228577 JURA
NAJ.: POV.:
NAJ.: POV.:
Direktni test:
PV RangLastnost
N
10-13
Ma (kg) Be (kg)
14
+135
SI
7000
1500
64 R N Povpr. PV PV12 1. LASTNOSTI MLENOSTI MLEKO V 305 MAŠOBA V 305 MAŠOBA V 305 BELJAKOVINE V 305 BELJAKOVINE V 305 IBM V 305 MLEKO DK MAŠOBA DK MAŠOBA DK BELJAKOVINE DK BELJAKOVINE DK IBM DK SOMATSKE CELICE UREA DK LAKTOZA DK IZTOK MLEKA 2. PLODNOST IN POTEK TELITVE DMT STAROST OB TELITVI TELITVE-OE KRAV TELITVE-OE TELET 3. TELESNE LASTNOSTI VIŠINA VIHRA VIŠINA KRIA-CM DOLINA TELESA OBSEG PRSI SEDNA ŠIRINA DOLINA KRIA-CM GLOBINA TELESA-CM ŠIRINA SPREDAJ OMIŠIENOST OBLIKA HRBET* NAGIB KRIA* SKONI SKLEP* IZRA. SKO. SKLEPA BICLJI** PARKLJI*** STOJA ZADNJIH NOG VIME VIME POD TREBUHOM VIŠINA ML. ZRCALA ŠIRINA ML. ZRCALA GLOBINA VIMENA CENTRALNA VEZ MLENI ZNAAJ DEBELINA SESKOV* DOLINA SESKOV* POLOAJ ZAD. SESKOV* NAM. PRED. SESKOV* NAM. ZAD. SESKOV* IND. OKVIR IND. MLEKO IND. MESO-MLEKO VIŠINA KRIA GLOBINA TELESA
kg kg % kg % slab-odlien kg kg % kg % slab-odlien slabe-odline
% poasen-hiter
7066 279.4 3.97 239.5 3.39
24 1.0
4.00 0.8
4.1
- 0.115 0.395 0.141
89.6
0.034
99.2 124.9 115.8 123.9
97.3 118.9 107.1
125.2
101.4
96 95 97 95 97 95 98 98 99 98 99 98 98 97 99 87
58 93 70 88
97
93
40 47 96 90 41 90 83 86 90 91 92 90 95 91 71 58 96 52 94 95
91
92
156 156 156 156 156 156 149 135 156 147
4 123 139 296
111
SI 33115076MARCI 131530
4. TELESNE LASTNOSTI TELET OBSEG PRSI-TELE DOLINA-TELE ŠIRINA-TELE GLOBINA-TELE OMIŠIENOST-TELE STOJA-TELE OBLIKA-TELE
5. PITOVNE IN KLAVNE LASTNOSTI DIREKTNI TEST PRIRAST T. M.V IVLJ. PRIRAST OD 150 KG NETO PRIRAST MASA TOP. POLOVIC SUBJEKTIVNA OCENA IND. KONFORMACIJE ODSTOTEK MESA ODSTOTEK KOSTI
IND. PRIRAST IND. KLAVNE LAST. IND. PRIR.IN KL.L. 6. DRUGE LASTNOSTI DOLGOIVOST TEMPERAMENT(1-9) GIBANJE IZTOK MLEKA(1-3) IZTOK MLEKA(1-9)
7. SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKSI MLEKO MESO-MLEKO
cm kratko-dolgo ozko-široko plitvo-globoko slaba-odlina strma-sabljasta slaba-odlina
g g g g kg slaba-odlina slab-odlien % %
slab-odlien slab-odlien slab-odlien
slab-odlien slab-odlien
246
3.3
1200
89.5
116.7
93
16
64 R N Povpr. PV PV12 DOLINA KRIA POLOAJ KOLKA SEDNA ŠIRINA DOLINA VIMENA PRIPETOST VIMENA DNO VIMENA GLOBINA CENT. VEZI OKVIR KRI NOGE VIME SKUPAJ SKUPNE TOKE KOT IN PRO. REBER KOT PARKLJA ROBUSTNOST
kratek-dolg zadaj-spredaj ozka-široka kratko-dolgo slaba-mona zad. nizko-zad. visok ni izraena-globoka toka toka toka toka toka toka zaprta-odprta poloen-strm toka
5.5
79.9
SI 03223389JEFER
131551
TEL
REPR
09.10.09 05.11.08…

Search related