DELETE/INACTIVE SELECT - home.izum. proteklo više od određenog, odnosno izabranog broja godina. ... za koje program treba da utvrdi da li ispunjavaju kriterije neaktivnosti koji će biti

Embed Size (px)

Text of DELETE/INACTIVE SELECT - home.izum. proteklo više od određenog, odnosno izabranog broja godina....

 • COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT

  IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 1

  DELETE/INACTIVE_SELECT

  Dio programa osnovni nivo

  Komanda je namijenjena paketnom brisanju podataka o neaktivnim lanovima kod kojih biblioteka sama odreuje kriterije koje treba uvaavati prilikom brisanja. Za razliku od komande DELETE/INACTIVE gdje briemo sve neaktivne lanove, prilikom brisanja komandom DELETE/INACTIVE_SELECT briu se samo odreene izabrane grupe lanova koji nemaju obaveza prema biblioteci, pri emu je od posljednje posjete proteklo vie od odreenog, odnosno izabranog broja godina.

  Prije izvoenja paketnog brisanja lanova preporuuje se priprema kontrolnog spiska neaktivnih lanova koji odgovaraju uslovima da na izabrani dan budu izbrisani iz baze podataka (v. prirunik COBISS2/Ispisi, pogl. 13.1.12 CIR013 kontrolni spisak pre izvoenja komande DELETE/INACTIVE_SELECT, str. 13.1 - 2225). Prilikom izbora kriterija za brisanje moramo odrediti izbor lanova i broj godina od posljednje posjete, koji treba da bude jednak onome prilikom izvoenja komande za selektivno paketno brisanje.

  Postupak izvoenja komande odvija se u dva koraka:

  1. izaberemo grupu lanova (mogue je izabrati i sve lanove) za koje program treba da utvrdi da li ispunjavaju kriterije neaktivnosti koji e biti odreeni u drugom koraku

  2. odredimo prvi kriterij neaktivnosti broj godina od posljednje posjete koji treba da vai prilikom brisanja izabrane grupe lanova. Drugi kriterij (da lan nema obaveza prema biblioteci) ve je ugraen u algoritam programa te ga sami ne moemo promijeniti.

  Upozorenje:

  Za upotrebu komande DELETE/INACTIVE_SELECT potreban nam je privilegij.

  Briu se podaci o izabranim lanovima koji istovremeno ispunjavaju sljedee uslove:

  1. lan nije posjetio biblioteku due vremena od izabranog broja godina.

  "Posjetom" se smatra bilo koja aktivnost u biblioteci (pozajmica, produenje, vraanje, evidentiranje blagajnike transakcije, evidentiranje posjete komandom VISIT itd.), bilo koja aktivnost u sklopu okoline "Moja biblioteka" u okviru COBISS/OPAC-a (prijava u okolinu, produenje, rezervacija, otkazivanje rezervacije, mijenjanje ifre ili parametara obavjetavanja), produenje roka pozajmice grae preko telefonskog automata ili uspena identifikacija lana (unos evidencijskog broja i ifre) prilikom prijave na druge posrednike servere (pristup spoljnim e-

  Uslovi za brisanje podataka o izabranim neaktivnim lanovima

 • DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 2 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009.

  izvorima). lanovi, koji su izabrani u prvom koraku i iji je datum posljednje "posjete" stariji od datuma izvoenja brisanja minus izabrani broj godina, bie izbrisani iz baze podataka o lanovima.

  2. lan nema obaveza prema biblioteci.

  To znai da ni u jednom odjeljenju ili jedinici za koje se sakupljaju podaci o lanu (u svim bibliotekama uzajamnog sistema lanova, npr. KISUM), kod lana nije evidentiran:

  nijedan primerak grae (pozajmljen, naruen, rezerviran ), nijedno potraivanje, nijedna napomena o lanu.

  Komanda: DELETE/INACTIVE_SELECT

  Nakon potvrde komande, otvara se meni za izbor postupaka:

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 1: Izbor postupka

  Aktiviranje postupka brisanja izabranih neaktivnih lanova

  Nakon izbora postupka brisanja, unesemo sljedee parametre:

  Komandni red

 • COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT

  IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 3

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 2: Unos parametara

  U prozoru za izbor lanova moemo birati jednu od dvije mogunosti:

  izbor lanova komanda SELECT Nakon potvrde, otvara se za upis zahtjeva za pretraivanje (v. prirunik COBISS2/Pozajmica, pogl. komanda SELECT i dodatak F Indeksi za pretraivanje za lana).

  Primjeri:

  Ako elimo da izaberemo lanove koji su posljednji put produili lanstvo devedesetih godina i nemaju potpisanu pristupnu izjavu, upiemo: Select DP=199* AND DS=0 Ako elimo da izaberemo lanove koji su se upisali u odjeljenju 01 i koji su posljednji put produili lanstvo devetdesetih godina, upiemo: Select EN=01* AND DP=199*

  svi lanovi

  Kada su lanovi izabrani, unesemo i kriterij neaktivnosti u parametar Broj godina od posljednje posjete unesemo broj godina koje su protekle od posljednje posjete lana. Broj mora biti vei od 1 i oznaavae da se posljednja posjeta dogodila prije najmanje toliko godina ili jo ranije.

  U parametru Razvrstavanje podataka na ispisu odreujemo kako treba da budu razvrstani neaktivni lanovi u spiskovima koji se pripremaju prilikom izvoenja postupka brisanja (CIR014, CIR014_DEBT i CIR014_NOTES). Spiskovi mogu biti razvrstani po bilo kojem podatku koji je indeksiran (v. prirunik COBISS2/Pozajmica, Dodatak F). Podrazumjevana vrijednost parametra je NA to znai razvrstavanje po prezimenu i imenu. Ako izbriemo podrazumjevanu vrijednost NA i parametar ostavimo prazan, spiskovi e biti razvrstani prema upisnom broju lana.

 • DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 4 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009.

  U bibliotekama, koje su organizirane po odjeljenjima, spiskovi e uvijek biti razvrstani najprije prema oznaci odjeljenja u upisnom broju lana (prva dva mjesta oznaavaju odjeljenje upisa lana), a u okviru nekog odjeljenja zatim i po podatku koji smo odredili u parametru za razvrstavanje (npr. po prezimenu i imenu).

  Na kraju unesemo i vrijeme aktiviranja datum, as i minutu kada treba aktivirati program za brisanje. Ako unesemo samo as i minutu, podrazumjeva se tekui datum. Ako elimo da se brisanje aktivira odmah, ne unosimo nijedan podatak i samo potvrdimo tipkom K.

  Primjer unosa:

  Vrijeme aktiviranja: 30.03.2009 23:00 postupak e se aktivirati

  30. 3. 2009. u 23.00

  Vrijeme aktiviranja: 23:00 postupak e se aktivirati danas u 23.00

  Vrijeme aktiviranja: postupak e se aktivirati odmah

  Datum, koji e biti postavljen kao vrijeme aktiviranja, predstavljae i kriterij koji e algoritam uvaavati prilikom utvrivanja uslova neaktivnosti lana!

  Upozorenje:

  Treba uvaiti injenicu da se prilikom brisanja podataka o lanovima istovremeno izvodi indeksiranje koje, u sluaju velikog broja izbrisanih lanova, usporava upis novih lanova ili auriranje podataka o lanovima u pozajmici. Zbog toga brisanje obavezno treba izvoditi u vrijeme kada to ne ometa redovnu pozajmicu.

  Prije nego to se postupak aktivira, u posebnom prozoru se ispie i upozorenje. Ispie se i zahtjev za potvrdu izvoenja izabranog postupka: Da li stvarno elite izvesti postupak brisanja (D/N)?

 • COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT

  IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 5

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 3: Aktiviranje postupka brisanja

  izabranih neaktivnih lanova

  Ako odgovorimo potvrdno, aktivira se postupak brisanja tano u odreeno vrijeme. U suprotnom, program se vraa u osnovni meni za brisanje.

  Nakon brisanja, u bazi podataka o lanovima ostaju samo evidencijski broj izbrisanog lana, datum brisanja zapisa, ime osobe koja je izvela brisanje i kod razloga za brisanje ("1" neaktivan lan).

  Savjet:

  Uvid u podatke o brisanju pojedinog neaktivnog lana mogu je komandom INFO. Ispisuju se razlog zbog koga je lan izbrisan iz evidencije i datum brisanja.

  Otkazivanje izvoenja postupka

  Ako smo aktivirali postupak za brisanje izabranih neaktivnih lanova, ali brisanje jo nije zapoelo jer smo naveli vrijeme aktiviranja u budunosti, brisanje podataka moemo otkazati. U meniju izaberemo mogunost otkazivanje izvoenja postupka. Ako je proces za brisanje jo uvijek u redu ekanja, ispisuju se osnovni podaci o procesu:

  JobName naziv aktiviranog procesa (npr. DELMEMB_SIKMB) Username korisniko ime (npr. COBISSIKMB) Status status procesa (npr. Holding until 30-mar-

  2009 23:00)a

  a u komandnom redu se ispie pitanje: elite li otkazati izvoenje brisanja podataka o izabranim neaktivnim lanovima (D/N)?

 • DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 6 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009.

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 4: Otkazivanje izvoenja postupka

  Ako odgovorimo potvrdno, postupak brisanja se ne izvodi, a baza podataka o lanovima ostaje nepromijenjena.

  Upozorenje:

  Postupak brisanja izabranih neaktivnih lanova ne moemo otkazati ako je ve zapoelo njegovo izvoenje.

  Ispis spiska izbrisanih neaktivnih lanova

  Nakon izbora ispis spiska izbrisanih neaktivnih lanova otvara se meni s datotekama CIR014.LST sa spiskom izbrisanih lanova. Pored imena datoteke je i datum izrade spiska i broj strana. Tipkama za pomeranje moemo izabrati datoteku za izpis. Nakon izbora, ispisuje se novi meni gdje je mogue izabrati ispis na ekran, tampa ili kontrolni pregled.

 • COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT

  IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 7

  DELETE/INACTIVE_SELECT - 5: Ispis spiska izbrisanih izabranih neaktivnih lanova komandom DELETE/INACTIVE_SELECT

  COBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i n s e r v i s i COBISS 50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor 30.03.2009 CIR014 Seznam izbranih neaktivnih lanov, ki so bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009 Stran: 1 Izbor lanov: DP=199* AND DS=0 tevilo let od zadnjega obiska: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z.t. Vpisna t. Kategorija Priimek in ime