DELETE/INACTIVE SELECT - home.izum. proteklo više od određenog, odnosno izabranog broja godina. ... za koje program treba da utvrdi da li ispunjavaju kriterije neaktivnosti koji će biti

  • Published on
    28-Apr-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 1 </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p>Dio programa osnovni nivo </p><p>Komanda je namijenjena paketnom brisanju podataka o neaktivnim lanovima kod kojih biblioteka sama odreuje kriterije koje treba uvaavati prilikom brisanja. Za razliku od komande DELETE/INACTIVE gdje briemo sve neaktivne lanove, prilikom brisanja komandom DELETE/INACTIVE_SELECT briu se samo odreene izabrane grupe lanova koji nemaju obaveza prema biblioteci, pri emu je od posljednje posjete proteklo vie od odreenog, odnosno izabranog broja godina. </p><p>Prije izvoenja paketnog brisanja lanova preporuuje se priprema kontrolnog spiska neaktivnih lanova koji odgovaraju uslovima da na izabrani dan budu izbrisani iz baze podataka (v. prirunik COBISS2/Ispisi, pogl. 13.1.12 CIR013 kontrolni spisak pre izvoenja komande DELETE/INACTIVE_SELECT, str. 13.1 - 2225). Prilikom izbora kriterija za brisanje moramo odrediti izbor lanova i broj godina od posljednje posjete, koji treba da bude jednak onome prilikom izvoenja komande za selektivno paketno brisanje. </p><p>Postupak izvoenja komande odvija se u dva koraka: </p><p>1. izaberemo grupu lanova (mogue je izabrati i sve lanove) za koje program treba da utvrdi da li ispunjavaju kriterije neaktivnosti koji e biti odreeni u drugom koraku </p><p>2. odredimo prvi kriterij neaktivnosti broj godina od posljednje posjete koji treba da vai prilikom brisanja izabrane grupe lanova. Drugi kriterij (da lan nema obaveza prema biblioteci) ve je ugraen u algoritam programa te ga sami ne moemo promijeniti. </p><p>Upozorenje: </p><p>Za upotrebu komande DELETE/INACTIVE_SELECT potreban nam je privilegij. </p><p>Briu se podaci o izabranim lanovima koji istovremeno ispunjavaju sljedee uslove: </p><p>1. lan nije posjetio biblioteku due vremena od izabranog broja godina. </p><p>"Posjetom" se smatra bilo koja aktivnost u biblioteci (pozajmica, produenje, vraanje, evidentiranje blagajnike transakcije, evidentiranje posjete komandom VISIT itd.), bilo koja aktivnost u sklopu okoline "Moja biblioteka" u okviru COBISS/OPAC-a (prijava u okolinu, produenje, rezervacija, otkazivanje rezervacije, mijenjanje ifre ili parametara obavjetavanja), produenje roka pozajmice grae preko telefonskog automata ili uspena identifikacija lana (unos evidencijskog broja i ifre) prilikom prijave na druge posrednike servere (pristup spoljnim e-</p><p>Uslovi za brisanje podataka o izabranim neaktivnim lanovima </p></li><li><p>DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 2 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. </p><p>izvorima). lanovi, koji su izabrani u prvom koraku i iji je datum posljednje "posjete" stariji od datuma izvoenja brisanja minus izabrani broj godina, bie izbrisani iz baze podataka o lanovima. </p><p>2. lan nema obaveza prema biblioteci. </p><p>To znai da ni u jednom odjeljenju ili jedinici za koje se sakupljaju podaci o lanu (u svim bibliotekama uzajamnog sistema lanova, npr. KISUM), kod lana nije evidentiran: </p><p> nijedan primerak grae (pozajmljen, naruen, rezerviran ), nijedno potraivanje, nijedna napomena o lanu. </p><p>Komanda: DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p>Nakon potvrde komande, otvara se meni za izbor postupaka: </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 1: Izbor postupka </p><p> Aktiviranje postupka brisanja izabranih neaktivnih lanova </p><p>Nakon izbora postupka brisanja, unesemo sljedee parametre: </p><p>Komandni red </p></li><li><p>COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 3 </p><p> DELETE/INACTIVE_SELECT - 2: Unos parametara </p><p>U prozoru za izbor lanova moemo birati jednu od dvije mogunosti: </p><p> izbor lanova komanda SELECT Nakon potvrde, otvara se za upis zahtjeva za pretraivanje (v. prirunik COBISS2/Pozajmica, pogl. komanda SELECT i dodatak F Indeksi za pretraivanje za lana). </p><p>Primjeri: </p><p>Ako elimo da izaberemo lanove koji su posljednji put produili lanstvo devedesetih godina i nemaju potpisanu pristupnu izjavu, upiemo: Select DP=199* AND DS=0 Ako elimo da izaberemo lanove koji su se upisali u odjeljenju 01 i koji su posljednji put produili lanstvo devetdesetih godina, upiemo: Select EN=01* AND DP=199* </p><p> svi lanovi </p><p>Kada su lanovi izabrani, unesemo i kriterij neaktivnosti u parametar Broj godina od posljednje posjete unesemo broj godina koje su protekle od posljednje posjete lana. Broj mora biti vei od 1 i oznaavae da se posljednja posjeta dogodila prije najmanje toliko godina ili jo ranije. </p><p>U parametru Razvrstavanje podataka na ispisu odreujemo kako treba da budu razvrstani neaktivni lanovi u spiskovima koji se pripremaju prilikom izvoenja postupka brisanja (CIR014, CIR014_DEBT i CIR014_NOTES). Spiskovi mogu biti razvrstani po bilo kojem podatku koji je indeksiran (v. prirunik COBISS2/Pozajmica, Dodatak F). Podrazumjevana vrijednost parametra je NA to znai razvrstavanje po prezimenu i imenu. Ako izbriemo podrazumjevanu vrijednost NA i parametar ostavimo prazan, spiskovi e biti razvrstani prema upisnom broju lana. </p></li><li><p>DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 4 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. </p><p>U bibliotekama, koje su organizirane po odjeljenjima, spiskovi e uvijek biti razvrstani najprije prema oznaci odjeljenja u upisnom broju lana (prva dva mjesta oznaavaju odjeljenje upisa lana), a u okviru nekog odjeljenja zatim i po podatku koji smo odredili u parametru za razvrstavanje (npr. po prezimenu i imenu). </p><p>Na kraju unesemo i vrijeme aktiviranja datum, as i minutu kada treba aktivirati program za brisanje. Ako unesemo samo as i minutu, podrazumjeva se tekui datum. Ako elimo da se brisanje aktivira odmah, ne unosimo nijedan podatak i samo potvrdimo tipkom K. </p><p>Primjer unosa: </p><p>Vrijeme aktiviranja: 30.03.2009 23:00 postupak e se aktivirati </p><p> 30. 3. 2009. u 23.00 </p><p>Vrijeme aktiviranja: 23:00 postupak e se aktivirati danas u 23.00 </p><p>Vrijeme aktiviranja: postupak e se aktivirati odmah </p><p>Datum, koji e biti postavljen kao vrijeme aktiviranja, predstavljae i kriterij koji e algoritam uvaavati prilikom utvrivanja uslova neaktivnosti lana! </p><p>Upozorenje: </p><p>Treba uvaiti injenicu da se prilikom brisanja podataka o lanovima istovremeno izvodi indeksiranje koje, u sluaju velikog broja izbrisanih lanova, usporava upis novih lanova ili auriranje podataka o lanovima u pozajmici. Zbog toga brisanje obavezno treba izvoditi u vrijeme kada to ne ometa redovnu pozajmicu. </p><p>Prije nego to se postupak aktivira, u posebnom prozoru se ispie i upozorenje. Ispie se i zahtjev za potvrdu izvoenja izabranog postupka: Da li stvarno elite izvesti postupak brisanja (D/N)? </p></li><li><p>COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 5 </p><p> DELETE/INACTIVE_SELECT - 3: Aktiviranje postupka brisanja </p><p>izabranih neaktivnih lanova </p><p>Ako odgovorimo potvrdno, aktivira se postupak brisanja tano u odreeno vrijeme. U suprotnom, program se vraa u osnovni meni za brisanje. </p><p>Nakon brisanja, u bazi podataka o lanovima ostaju samo evidencijski broj izbrisanog lana, datum brisanja zapisa, ime osobe koja je izvela brisanje i kod razloga za brisanje ("1" neaktivan lan). </p><p>Savjet: </p><p>Uvid u podatke o brisanju pojedinog neaktivnog lana mogu je komandom INFO. Ispisuju se razlog zbog koga je lan izbrisan iz evidencije i datum brisanja. </p><p>Otkazivanje izvoenja postupka </p><p>Ako smo aktivirali postupak za brisanje izabranih neaktivnih lanova, ali brisanje jo nije zapoelo jer smo naveli vrijeme aktiviranja u budunosti, brisanje podataka moemo otkazati. U meniju izaberemo mogunost otkazivanje izvoenja postupka. Ako je proces za brisanje jo uvijek u redu ekanja, ispisuju se osnovni podaci o procesu: </p><p> JobName naziv aktiviranog procesa (npr. DELMEMB_SIKMB) Username korisniko ime (npr. COBISSIKMB) Status status procesa (npr. Holding until 30-mar-</p><p>2009 23:00)a </p><p>a u komandnom redu se ispie pitanje: elite li otkazati izvoenje brisanja podataka o izabranim neaktivnim lanovima (D/N)? </p></li><li><p>DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 6 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 4: Otkazivanje izvoenja postupka </p><p>Ako odgovorimo potvrdno, postupak brisanja se ne izvodi, a baza podataka o lanovima ostaje nepromijenjena. </p><p>Upozorenje: </p><p>Postupak brisanja izabranih neaktivnih lanova ne moemo otkazati ako je ve zapoelo njegovo izvoenje. </p><p>Ispis spiska izbrisanih neaktivnih lanova </p><p>Nakon izbora ispis spiska izbrisanih neaktivnih lanova otvara se meni s datotekama CIR014.LST sa spiskom izbrisanih lanova. Pored imena datoteke je i datum izrade spiska i broj strana. Tipkama za pomeranje moemo izabrati datoteku za izpis. Nakon izbora, ispisuje se novi meni gdje je mogue izabrati ispis na ekran, tampa ili kontrolni pregled. </p></li><li><p>COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 7 </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 5: Ispis spiska izbrisanih izabranih neaktivnih lanova komandom DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> COBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i n s e r v i s i COBISS 50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor 30.03.2009 CIR014 Seznam izbranih neaktivnih lanov, ki so bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009 Stran: 1 Izbor lanov: DP=199* AND DS=0 tevilo let od zadnjega obiska: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z.t. Vpisna t. Kategorija Priimek in ime Datum roj. Ulica in hina t. Potna t. in kraj Datum vpisa Zadnji obisk -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 0101043 006 zaposleni Prunk Karel 19.04.1969 Slovenska ulica 3 2000 Maribor 19.11.1992 23.10.1994 2. 0103735 006 zaposleni Krajnc Janez 28.09.1947 Valvasorjeva ulica 2000 Maribor 05.04.1995 54 23.10.1996 3. 0109217 008 samostojni Likar Simona 01.11.1969 Na gmajni 5 2000 Maribor 10.04.1996 obrtniki/podjetniki 15.02.1999 4. 0113465 004 tudenti Tomi Nadja 22.11.1975 Spodnji Slemen 45 2000 Maribor 02.11.1998 (redni) 23.10.1999 </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 6: CIR014 - Spisak izabranih neaktivnih lanova koji su izbrisani komandom DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p>Ispis spiska neaktivnih lanova koji nisu izbrisani </p><p>Nakon izbora ispis spiska neaktivnih lanova koji nisu izbrisani otvara se meni s datotekama CIR014_DEBT.LST (spisak lanova koji nisu izbrisani zbog evidentirane grae ili potraivanja) i CIR014_NOTES.LST (spisak lanova koji nisu izbrisani zbog napomena). Pored imena datoteke je i datum izrade spiska i broj strana. Tipkama za </p></li><li><p>DELETE/INACTIVE_SELECT COBISS2/Pozajmica </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 8 IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. </p><p>pomjeranje moemo izabrati datoteku za ispis. Nakon izbora, ispisuje se novi meni gdje je mogue izabrati ispis na ekran, tampa ili kontrolni pregled. </p><p> DELETE/INACTIVE_SELECT - 7: Ispis spiska izabranih neaktivnih lanova koji nisu izbrisani komandom DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> COBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i n s e r v i s i COBISS 50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor 30.03.2009 CIR014_DEBT Seznam izbranih neaktivnih lanov z evidentiranim gradivom in terjatvami, Stran: 1 ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009 Izbor lanov: DP=199* AND DS=0 tevilo let od zadnjega obiska: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z.t. Vpisna t. Priimek in ime Odd. Seznam evidentiranega gradiva / Datum poteka Status gradiva Koda Opis terjatve Znesek v EUR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 0101118 eleznik Simona 01 1OP 1.opomin 2,50 02 1OP 1.opomin 5,00 2. 0101122 Kraovec-Purgaj Kang IN=200800023 TI=Na cesti 01.03.1999 C 3. 0101125 Hees Luka 01 IN=020020187 TI=High on New York 07.01.1997 C 4. 0200046 Lalovi Mihaela 02 IN=199000395 TI=Due sunjev 30.07.1998 C 02 IN=199000504 TI=Chiquinho 24.04.1994 C 02 1OP 1.opomin 2,50 02 3OP 3.opomin 8,00 . . . 02 4OP 4. opomin 12,50 </p><p>DELETE/INACTIVE_SELECT - 8: CIR014_DEBT - Spisak neaktivnih lanova koji nisu izbrisani komandom DELETE/INACTIVE_SELECT, jer imaju evidentiranu grau i </p><p>potraivanja </p></li><li><p>COBISS2/Pozajmica DELETE/INACTIVE_SELECT </p><p> IZUM, jun 2009, prevod: jun 2009. DELETE/INACTIVE_SELECT - 9 </p><p> COBISS K o o p e r a t i v n i o n l i n e b i b l i o g r a f s k i s i s t e m i n s e r v i s i COBISS 50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor 30.03.2009 CIR014_NOTES Seznam izbranih neaktivnih lanov z opombami, Stran: 1 ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009 Izbor lanov: DP=199* AND DS=0 tevilo let od zadnjega obiska: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z.t. Vpisna t. Priimek in ime Opomba o lanu --------------------------------------...</p></li></ul>

Recommended

View more >