27
21 Växtplats Ulricehamn - Del 3 Del 2 Hur stämmer ställnings- tagandena ihop med målen? I delen Hur stämmer ställningstagandena ihop med målen jämförs de mål som ligger till grund för översiktsplanen med konkreta ställningstaganden i planen. Förslagen överenstämmer med vissa mål och går emot andra. Det beror på att vissa målformuleringar är motstridiga, vilket är ganska natur- ligt. Resultatet är en matris som redovisar tänkbara konsekvenser av varje ställningstagande eller förslag.

Del 2 Hur stämmer ställnings- tagandena ihop med målen?¤mmer... · 22 Växtplats Ulricehamn - Del 3 Läsanvisning I matrisen fi nns olika förslag och ställningstaganden upptagna

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

21Växtplats Ulricehamn - Del 3

Del 2Hur stämmer ställnings-tagandena ihop med målen?

I delen Hur stämmer ställningstagandena ihop med målen jämförs de mål

som ligger till grund för översiktsplanen med konkreta ställningstaganden

i planen. Förslagen överenstämmer med vissa mål och går emot andra. Det

beror på att vissa målformuleringar är motstridiga, vilket är ganska natur-

ligt. Resultatet är en matris som redovisar tänkbara konsekvenser av varje

ställningstagande eller förslag.

22 Växtplats Ulricehamn - Del 3

Läsanvisning

I matrisen fi nns olika förslag och ställningstaganden upptagna från Växt-plats Ulricehamns del 1 Mål och strategier. De olika förslagen är värderade med plus (positiv) och minus (negativ) för vilka ekologiskt, socialt, kultu-rellt och ekonomiskt effekter de ger. De ekonomiska konskevenserna har varit särskilt svåra att bedömma, eftersom en stor kostnad på kort sikt kan ge stor vinst på längre sikt. Efter varje effektbedömning står en siffra inom parantes, som hänvisar till något av översiktsplanens mål nedan, vilken förslaget har effekt inom.

Även de tidigare beslutade ställningstaganden som fi nns redovisade i Kun-skapskällan är konsekvensbeskrivna i materisen enligt denna metod.

Vi satsar på

● attraktivt boende med barnen i centrum● öppenhet och en nära dialog med medborgarna● mötesplatser och utbildning för morgondagens behov● tjänsteföretag för att öka antalet arbetstillfällen● goda kommunikationer både inom och till/från kommunen

Mål

1. Stad och land i balans (bebyggelsestruktur)2. Mångfald inom boendet (boende)3. Ökad tillgänglighet och möjlighet att resa miljövänligt och energisnålt

(kommunikationer)4. Gott klimat för tillväxt och nya arbetstillfällen (arbete och företag)5. Utveckling av turism, friluftsliv och idrott (turism och friluftsliv)6. Hela kommunen ska leva (levande landsbygd)7. Hög kvalitet och valfrihet i barnomsorg och utbildning (utbildning)8. Individen sätts i centrum (social omsorg)9. Omställning av dagens samhälle till ett ekologiskt samhälle (ekologisk

omställning)10. Ett miljövänligt och uthålligt energisamhälle (energi)11. Utvecklingen ska anpassas efter vad naturen tål (naturvård)12. Bevara kulturmiljön (kulturmiljö)13. Ett rikt och brett kulturliv (kulturverksamhet)14. Vårda och nyttja riksintressena (riksintressen)15. Vara en del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt närområde (mel-

lankommunala intressen)16. Alla ska känna tillförsikt (risker i samhället)

Mat

ris

Ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart?

RS

LA

G/S

LL

NIN

GS

TA

GA

ND

EN

ID

el

1M

ÅL

OC

HS

TR

AT

EG

IER

KO

NS

EK

VE

NS

ER

So

cial

aK

ultu

rella

Eko

log

iska

Eko

no

mis

ka

Beb

ygg

else

stru

ktu

r

”Ko

mm

un

ens

till

väx

tko

mm

ertr

oli

gtv

isat

tsk

eti

llst

örr

edel

enin

om

des

saver

ksa

mh

etsk

orr

idore

r.U

tanfö

rd

essa

sker

etab

leri

ng

troli

gt

med

anp

assn

ing

till

den

levan

de

lan

dsb

yg

den

.”(M

ålo

chst

rate

gie

r,s.

14

)”N

yb

eby

gg

else

bör

ifö

rsta

han

dfö

rläg

gas

till

om

råd

enm

edb

efin

tlig

beb

yg

gel

se.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.7

0)

+m

indre

störn

.i

nat

urs

köna

om

r.(1

)+

störr

ebef

olk

nin

gs-

un

der

lag

för

oli

ka

akti

vit

eter

.

+ku

ltu

rlan

dsk

apet

(12

)+

levand

ela

ndsb

yg

d(6

)

+tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)+

stora

orö

rda

om

råden

(1,

9,

11

)

+ef

fekti

vt

utn

ytt

j.av

infr

astr

.(1

0)

”Akti

vt

bo

end

ei

gam

laku

ltu

rhis

tori

ska

byg

gnad

ersk

au

pp

mu

ntr

as.

Bo

end

ets

kval

itet

erp

åla

ndsb

yg

den

ska

up

pm

ärksa

mm

asoch

alte

rnat

iva

bo

end

eform

eru

tvec

kla

s.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

70

)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)+

ku

ltu

rlan

dsk

apet

(12

)+

levand

ela

ndsb

yg

d(6

)

+B

ättr

esa

msp

elm

ella

nst

adoch

lan

d(1

,9

)

+H

us

står

inte

tom

ma

(12)

”Ny

frit

idsb

eby

gg

else

ska

pla

ner

asså

att

den

kan

öv

ergå

ip

erm

anen

tbo

end

e.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

71)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)-

ökad

est

örn

.i

nat

urs

köna

om

r.(1

)

-ku

lturl

andsk

apet

(12

)+

levand

ela

ndsb

yg

d(6

)

-tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)-

ökat

mar

kan

språ

k(1

1)

-u

tbyg

gnad

avin

fras

tr.

+fl

erin

flytt

are

+at

trak

tiv

itet

,k

on

ku

rren

skra

ft(4

,15

)

”Vid

vil

labeb

yg

gel

sebör

störr

eto

mte

rsk

apas

.B

yg

gnat

ion

ska

ske

med

hän

syn

till

ort

ens

spec

iell

afö

ruts

ättn

ingar

.”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.7

1)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)+

bev

ara

ku

ltu

rmil

jön

(12)

-ökat

mar

kan

språ

k(1

1)

+fl

erin

flytt

are

”Före

tag

med

beh

ov

avsk

ylt

läg

enu

rm

arknad

sföri

ngss

ynp

un

kt

och

go

dtr

afik

till

gängli

gh

etsk

ai

jlig

aste

mån

erb

judas

attr

akti

va

traf

ikori

ente

rad

elä

gen

,sp

ecie

llt

inti

llri

ksv

äg4

0s

traf

ikp

lats

er.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.1

9)

-ti

llgän

gli

gh

eten

beg

ränsa

s.+

ökat

utb

ud

var

or

och

tjän

ster

.(1

5)

-ex

tern

etab

leri

ngar

(1)

kat

bil

ber

oen

de

(10

)-

tran

sport

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)

+at

trak

tiv

itet

,k

on

ku

rren

skr.

(4,1

5)

23

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Ulr

iceh

am

ns

stad

skär

na

ska

stär

kas

gen

om

att

det

aljh

andel

sver

ksa

mh

eten

ska

bib

ehål

las

och

förs

tärk

as.

Gäl

lsta

dm

edkri

ng

lig

gan

de

ort

ersk

ast

ärkas

som

han

del

scen

tru

min

om

trik

å.E

xte

rnet

able

ring

avdag

ligvar

u-

och

det

aljh

and

elsv

erksa

mh

etsk

aprö

vs

myck

etre

stri

kti

vt.

”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.1

9)

+ti

llgän

gli

gh

etfö

rm

ånga

+st

adsm

iljö

(1)

+ko

llek

tiva

tran

sport

med

el(3

,10)

+tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)-

shopp

ingtr

afik

-ökad

ekra

vp

åse

rvic

ei

Gäl

lsta

d

”Til

lgängli

gh

eten

till

täto

rter

nas

centr

um

om

råd

ensk

afö

rbät

tras

,fö

ral

latr

afik

ante

r,i

fråg

aom

skylt

nin

g,

par

ker

ingsp

lats

er,

ko

llek

tivtr

afik

,gån

g-

och

cykel

väg

ar.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

19

)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

ko

llek

tiva

tran

sport

med

el(3

,10)

+tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)+

ökat

cyk

lan

de

(3)

+at

trak

tiv

itet

(4)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

?k

ost

nad

”Bef

intl

iga

skolo

rsk

ai

jlig

aste

mån

beh

ålla

s.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

26

)+

val

frih

et(7

)+

val

frih

eti

boen

det

(2,

6)

+tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)?

kost

nad

”På

landsb

yg

den

bör

sko

lan

utv

eckla

sti

lllo

kal

aku

nsk

apsc

entr

um

och

inte

gre

rabib

liote

k,

studie

cirk

lar,

möte

spla

tsi

lokal

erna.

”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

26

)

+in

form

atio

noch

möte

spla

tser

(13)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)+

tran

sport

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)?

kost

nad

Bo

en

de

”En

låg

exp

loat

erin

gsg

rad

bör

efte

rstr

ävas

med

mer

grö

nyto

roch

störr

eto

mte

r.I

Ulr

iceh

am

ns

stad

gäl

ler

det

taen

das

ti

ytt

erom

råden

a.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.15)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)-

tran

sport

er(f

oss

ilen

ergi)

(10

)-

ökat

mar

kan

språ

k(1

1)

-u

tbyg

gnad

avin

fras

tr.

”Bef

intl

igfr

itid

sbeb

yg

gel

sesk

au

tvec

kla

soch

ges

störr

em

öjl

igh

etti

llp

erm

anen

tboen

de.

”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.23)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)-

ku

ltu

rlan

dsk

apet

(12

)+

levand

ela

ndsb

yg

d(6

)

-tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(10

)-

utb

yg

gnad

avin

fras

tr.

?k

ost

nad

24

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Ge

möj

lighe

ter

för

enkl

aun

gdom

sbos

täde

ric

entr

ala

läge

n,nä

rase

rvic

eoc

hko

mm

unik

atio

ner.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.1

5)

+ök

atkv

arbo

ende

(2)

+ök

atso

cial

tliv

.+

tran

spor

ter

(10)

+kv

arbo

ende

”Sat

sapå

nytt

sjön

ära

boen

devi

sund

ensö

der

omU

lric

eham

nsst

adsa

mtv

idT

olke

noc

hS

trän

gser

edss

jön.

””K

once

ntre

rade

nny

abe

bygg

else

ntil

lnåg

rafå

plat

ser

med

enst

aka

elle

rlit

etan

talv

illo

r.”

”Utö

ver

sjöa

rna

Åsu

nden

,Tol

ken

och

Str

ängs

ered

ssjö

nfi

nns

etta

ntal

min

dre

sjöa

roc

håa

rdä

ren

stak

aet

able

ring

kan

ske.

Des

saet

able

ring

arär

enst

aka

obje

ktoc

hge

nom

förs

var

för

sig.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.1

5)

+at

trak

tivtb

oend

e(2

)-

ökad

est

örn.

ina

turs

köna

omr.

(1)

-ku

lturl

ands

kape

t(12

)-

tran

spor

ter

(fos

sil

ener

gi)

(10)

-ök

atm

arka

nspr

åk(1

1)

+in

flyt

tnin

g-

utby

ggna

dav

infr

astr

.-

utfl

yttn

ing

från

övr.

best

ånd

?ko

stna

d+

attr

aktiv

itet

,ko

nkur

rens

kraf

t(4,

15)

”Und

erlä

tta

för

äldr

eat

tbo

kvar

isin

ahe

mor

ter…

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.1

5)+

ökat

kvar

boen

de(2

)+

valf

rihe

t(8)

+le

vand

ela

ndsb

ygd

(6)

-ko

stna

dde

cent

ralis

erin

g

Ko

mm

un

ika

tio

ne

r

”Kom

mun

ensk

atil

lsam

man

sm

edöv

riga

kom

mun

erve

rka

för

enut

bygg

nad

avri

ksvä

g40

tillm

otor

väg

påst

räck

anB

orås

-Jö

nköp

ing,

med

mål

sätt

ning

enat

tby

ggst

arts

ker

sena

står

2004

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.

16)

+ök

adti

llgä

nglig

het

(3)

+ko

rtar

ere

stid

(3)

+sä

kerh

et(3

)

-ku

lturl

ands

kape

t(12

)-

barr

iäre

ffek

t-

tran

spor

ter

(3,1

0)+

bulle

råtg

ärde

r-

biol

ogis

km

ångf

ald

(9,

11)

+ök

adti

llgä

nglig

het

(3)

+at

trak

tivit

et(4

)+

konk

urre

nskr

aft(

15)

+m

indr

eol

ycko

r(1

6)”K

änsl

iga

områ

den

exem

pelv

isut

med

huvu

dgat

orna

itä

tort

ensk

aby

ggas

utm

edse

pare

rad

gång

-oc

hcy

kelv

äg.”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.16)

+sä

kerh

et(1

6)+

ökad

till

gäng

lighe

t(3

)

-st

adsm

iljön

(1)

+tr

ansp

orte

r(f

ossi

len

ergi

)(1

0)+

min

dre

olyc

kor

(16)

?ko

stna

d

25

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Tra

fik

nät

sanal

ys

som

redan

gen

om

fört

sfö

rU

lric

eham

ns

täto

rtsk

au

tföra

sfö

rövri

ga

störr

esa

mhäl

len.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.1

6)

+sä

ker

het

(16)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)

+tr

ansp

ort

er(3

)?

kost

nad

/en

gagem

an

g+

min

dre

oly

ckor

(3)

”En

tågst

atio

nsk

aan

läg

gas

iet

tså

centr

alt

läge

som

möjl

igt,

med

hän

syn

till

säk

erhet

s-o

chti

llgän

gli

gh

ets-

asp

ekte

rna

och

ska

fun

ger

aso

met

tre

sece

ntr

um

för

lokal

buss

ar,

fjär

rbu

ssar

och

tåg.

Res

ecen

tru

met

ska

fun

ger

aso

met

ttv

åno

dss

yst

emm

ella

ntå

gst

atio

nen

och

bef

intl

igbuss

tati

on

iU

lric

eham

n.

All

abu

ssar

bör

stan

na

vid

båd

etå

gst

atio

nen

och

bef

intl

igbuss

tati

on

centr

alt

ist

aden

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

17)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

störr

ean

del

ku

ltu

rell

aar

rangem

ang

ino

mrä

ckhål

l.(1

3)

+ko

llek

tiva

tran

sport

med

el(3

,10)

+at

trak

tivit

et,

ko

nku

rren

skr.

(4,1

5)

”Res

urs

nät

etsk

am

edb

redb

andst

eknik

förb

ättr

ain

form

atio

nst

ekn

olo

gin

sm

öjl

igh

eter

för

ko

mm

un

ens

ver

ksa

mhet

er,

när

ingsl

ivet

och

med

borg

arna.

Sam

häl

len

som

lig

ger

utm

edd

egam

lab

anval

larn

asa

mt

Ulr

iceh

am

ns

stad

ansl

uts

via

ned

grä

vd

fib

eropti

skkab

el.

Kom

mu

nik

atio

nm

ot

övri

ga

sam

häl

len

sker

ifö

rsta

sked

etm

edra

dio

länksf

örb

indel

se.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.1

7)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)+

levande

landsb

yg

d(6

)+

attr

akti

vit

et(4

)+

ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

?k

ost

nad

”Vägnät

etsk

afö

rstä

rkas

enli

gt

pri

ori

teri

ng

eni

den

kom

mu

nal

aväg

pla

nen

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

72)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

levand

ela

ndsb

yg

d(6

)-

ökat

bil

åkan

de

?k

ost

nad

+at

trak

tivit

et,

ko

nku

rren

skra

ft(4

,15

)

”Vid

vik

tiga

knutp

un

kte

r,t

ex

Gäl

lsta

dto

rgoch

ker

um

/Tolk

abro

,sk

adet

ges

jlig

het

erfö

rpen

del

par

ker

ing

avbil

aroch

cykla

r.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.7

2)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

attr

akti

vit

etb

oen

de

(2)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)+

tran

sport

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

9,

10

)?

kost

nad

26

Socia

laKu

lture

lla

Eko

logiska

Ekonomiska

”Ko

llek

tivtr

afik

tax

orn

ask

are

gle

ras

och

zon

ind

eln

ing

ensk

ase

ver

ino

mV

ästt

rafi

ks

om

råde

med

sam

ord

nin

göver

länsg

ränse

ni

öst

er.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

72)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

attr

akti

vt

bo

end

e(6

)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)+

störr

eutb

ild

nin

gs-

och

arbet

smar

knad

(4,

7)

+ko

llek

tiva

tran

sport

med

el(3

,9,

10

)

+kvar

bo

end

e(1

5)

”Ko

mm

un

ensk

asa

tsa

eko

logis

kt

hål

lbar

atr

an-

sport

eroch

ien

lig

het

med

ko

mm

an

de

rese

poli

cyn

väl

jafo

rdo

nso

mgår

alte

rnat

iva

brä

nsl

en”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.7

2)

+tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)+

uth

ålli

gh

et(9

)

?k

ost

nad

Arbeteochföretag

”…sk

aU

lric

eham

ns

ko

mm

un

ku

nna

erbju

da

före

tag

ett

lokal

tk

om

mu

nik

atio

nsn

ätm

edan

slu

tnin

gsm

öjl

igh

eter

till

bl

aIn

tern

et.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.1

8)

+at

trak

tiv

itet

(4)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

?k

ost

nad

”När

ingsl

ivet

ska

erb

judas

kon

kurr

ensk

raft

iga

alte

rnat

ivvad

avse

rm

ark

och

tek

nis

kfö

rsörj

nin

gsa

mt

bo

end

eform

er,

soci

alse

rvic

eo

chu

tbil

dn

ing.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.1

8)

”Ko

mm

un

ensk

ag

eno

msi

tten

erg

ibola

g,

ino

md

istr

ibu

tio

nso

mrå

det

,er

bju

da

före

tagen

ensä

ker

elfö

rsörj

nin

gti

llk

on

ku

rren

skra

ftig

ap

rise

r.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.1

8)

”Låg

am

ark-

och

lokalk

ost

nad

ersk

aer

bju

das

för

att

skap

afö

ruts

ättn

ingar

för

oli

ka

typ

erav

etab

leri

ngar

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

18

)

+ar

bet

stil

lfäl

len

+li

vsl

ångt

lära

nde

(7)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)-

ökad

förb

ruk

nin

gav

el+

attr

akti

vit

et(4

)+

ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

?k

ost

nad

?gen

om

föra

nde

27

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Företagmedbehovavskyltlägenur

marknadsföringssynpunktochgodtrafiktillgänglighet

skaimöjligastemånerbjudasattraktiva

trafikorienteradelägen,specielltintillriksväg40s

trafikplatser.”(Målochstrategier,s.19)

-tillgängligh.minskar

förvissa(3)

+ökatutbudavvaror

ochtjänster(15)

-externetableringar(1)-ökatbilberoende(3)

-transporter(fossil

energi)(3,10)

+attraktivitet(4)

+konkurrenskraft(15)

”Externetableringavdagligvaru-och

detaljhandelsverksamhetskaprövasmycketrestriktivt.”

(Målochstrategier,s.19)

+tillgänglighetför

många(3)

+stadsmiljö(1)

+transporter(fossil

energi)(10)

+attraktivitet,

konkurrenskraft(2,4,5,

15)

”Detskaeftersträvasattlanthandelsbutikernabevaras.”

(Målochstrategier,s.19)

+tillgänglighetför

många(3)

+attraktivtboende(2)

+levandelandsbygd

(6)

+transporter(fossil

energi)(10)

+attraktivitet,

konkurrenskraft(2,4,5,

15)

Tu

rism

oc

hfr

ilu

ftsli

v

”IGällstadskainfrastrukturenutvecklassåatt

samhälletkantaemotenmiljonbesökareperår.”(Mål

ochstrategier,s.21)

-ökadestörningar

+ökadturism(4,5)

+handelstradition(12)

-transporter(fossil

energi)(10)

+attraktivitet(4)

+konkurrenskraft(15)

+arbetstillfällen

?kostnad

”Kommunenskatillsammansmedberördakommuner

arbetaförattutvecklakanotturismeniÄtransöderom

Åsunden.”(Målochstrategier,s.21)

+ökadtillgänglighet(5,

14)

+ökatfriluftsliv(5)

+tillgängliggöra

kvaliteter(14)

-ökadestörn.i

naturskönaomr.(1,11)

+attraktivitet(4,5)

+konkurrenskraft(15)

”Kommunenskagöranaturentillgängliggenomgröna

korridorer.”(Målochstrategier,s.21)

+ökadtillgänglighet(5,

14)

+ökatfriluftsliv(5)

+tillgängliggöra

kvaliteter(14)

-ökadestörningar(11)

+attraktivitet(5)

?kostnad

28

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Om

råde

nask

agö

ras

till

gäng

liga

,på

natu

rens

vill

kor,

geno

man

lägg

ande

avpa

rker

inga

r,na

turs

tiga

roc

hin

form

atio

nsta

vlor

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.2

1)

+ök

adti

llgä

ngli

ghet

(5,

14)

+ti

llgä

ngli

ggör

akv

alit

eter

(14)

+ök

adfö

rstå

else

(10,

11)

-ök

ade

stör

ning

ar(1

1)

?ko

stna

d

”Vår

asj

öar

ska

göra

sti

llgä

ngli

gage

nom

båth

amna

roc

hba

dpla

tser

.Äve

nm

ark

för

land

stig

ning

spla

tser

/ra

stpl

atse

rsk

are

serv

eras

och

iord

ning

stäl

las.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.2

2)”A

llm

änhe

ten

ska

fåst

örre

till

gäng

ligh

etti

llsj

öarn

age

nom

att

pålä

mpl

iga

stäl

len

etab

lera

båth

amna

roc

hba

dpla

tser

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.7

3)

+ök

adti

llgä

ngli

ghet

(5,

14)

+ti

llgä

ngli

ggör

akv

alit

eter

(14)

-ku

ltur

land

skap

et(1

2)

-ök

ade

stör

ning

ar(1

1)-

biol

ogis

km

ångf

ald

(9,

11)

-st

rand

områ

den

(11)

+at

trak

tivi

tet

(4)

+ko

nkur

rens

kraf

t(1

5)?

kost

nad

”Kom

osse

ska

utve

ckla

sti

llet

tin

tern

atio

nellt

besö

ksm

åloc

hlä

rcen

ter.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.2

1)”R

eser

vera

ett

områ

depå

Kom

osse

från

Bjö

rnön

och

söde

rut

för

publ

ika

akti

vite

ter.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.

73)

”Om

råde

nask

agö

ras

till

gäng

liga

,på

natu

rens

vill

kor,

geno

man

lägg

ande

avpa

rker

inga

r,na

turs

tiga

roc

hin

form

atio

nsta

vlor

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.2

1)

+ök

adti

llgä

ngli

ghet

(5,1

4)+

ökat

frilu

ftsl

ivoc

htu

rism

(5)

+ti

llgä

ngli

ggör

akv

alit

eter

+ök

adfö

rstå

else

(10,

11,1

4)-

ökad

est

örni

ngar

(11,

14)

+at

trak

tivi

tet

(5)

”San

ator

iesk

ogen

ska

rese

rver

asfö

rfr

iluft

sliv

etge

nom

natu

rres

erva

t.”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.73)

+ök

atfr

iluft

sliv

(5)

+bi

olog

isk

mån

gfal

d(9

,11)

-ök

atsl

itag

e

+at

trak

tivi

tet

(5)

29

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Res

erver

am

ark

idir

ekt

ansl

utn

ing

till

Ulr

iceh

am

ns

Skic

ente

rfö

ru

tvec

kli

ng

avår

et-r

unt-

ver

ksa

mhet

och

stu

gb

oen

de.

”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.7

3)

+var

iera

tfr

iluft

sliv

(5)

-ökad

em

arkan

språ

k(1

1)

+at

trak

tiv

itet

(5,

15

)

”Bre

dda

stra

ndp

rom

enad

eng

eno

mU

lric

eham

nså

att

fler

akti

vit

eter

kan

ber

edas

pla

tsso

mru

llsk

ridsk

oåk

nin

g,

rull

skid

or,

turi

sttå

goch

rid

nin

g.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

73

)

+var

iera

tfr

iluft

sliv

(5)

+var

iera

tkult

url

iv(1

3)

-sl

itag

ei

stra

ndnär

ao

mrå

den

(11

)?

kost

nad

Le

va

nd

ela

nd

sb

yg

d

”Ko

mm

un

ensk

adär

det

ärm

öjl

igt

han

dla

lokal

tin

om

resp

ekti

ve

ver

ksa

mh

etso

mrå

de

för

att

med

ver

ka

till

enp

osi

tiv

utv

eck

lin

gfö

rla

nth

and

eln.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

74

)”G

eno

mat

tm

arknad

sföra

hem

sän

dn

ing

till

pri

vat

-p

erso

ner

ska

lanth

an

del

ng

yn

nas

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

23

)

+kvar

boen

de

(2,

8)

+se

rvic

e(2

)+

möte

spla

tser

(13)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)+

min

dre

tran

sport

er?

kost

nad

+at

trak

tiv

itet

och

ko

nku

rren

skra

ft(2

,4

,1

5)

Tel

eko

mm

un

ikat

ion

enfö

rbät

tras

gen

om

att

ett

resu

rsnät

by

ggs

ut

ihel

ak

om

mu

nen

.N

ätet

sst

om

me

ska

bes

tåav

bre

db

an

dm

edlä

nkar

till

ko

mm

un

ens

ytt

ero

mrå

den

.(M

åloch

stra

tegie

r,s.

24

)”M

od

ern

tele

ko

mm

un

ikat

ion

ska

fin

nas

ih

ela

kom

mu

nen

,fö

rfö

reta

goch

dis

tansa

rbet

e.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.7

4)

+al

lmän

het

ens

till

gän

gli

gh

etti

llin

tern

etm

m+

arbet

stil

lfäl

len

(4)

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)+

attr

akti

vit

et(4

)+

ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

?k

ost

nad

30

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Var

jeor

tsk

aha

ett

bra

väga

lter

nati

vid

etro

bust

avä

gnät

et,K

omm

unen

ska

verk

afö

rat

tde

tfi

nmas

kiga

vägn

ätet

unde

rhål

ls.”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.24)

”Det

robu

sta

vägn

ätet

ska

utfo

rmas

såat

tva

rje

ort

har

min

stet

tbr

avä

galt

erna

tiv”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.74)

+ök

adti

llgä

ngli

ghet

(6)

+at

trak

tivt

boen

de(2

)+

ökad

möj

ligh

etti

llkv

arbo

ende

(2)

+le

vand

ela

ndsb

ygd

(6)

?ko

stna

d+

attr

akti

vite

t(4

)+

konk

urre

nskr

aft

(15)

”Var

jede

lav

kom

mun

ensk

aha

till

gång

till

enlo

kal

land

sort

slin

jeit

rafi

khuv

udm

anne

nsre

gi.”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.74)

+le

vand

ela

ndsb

ygd

(6)

+ko

llek

tiva

tran

spor

tmed

el(3

,10)

”Bas

serv

icen

stv

åvi

ktig

aste

kom

pone

nter

ärsk

ola

och

affä

r.S

kola

nbö

rst

ärka

soc

hut

veck

las

till

loka

laku

nska

psce

ntru

m,g

enom

att

barn

omso

rg,b

ibli

otek

,fö

reni

ngsl

ivoc

hby

gdeg

årds

verk

sam

het

sam

ordn

asti

llsk

olom

råde

t,dä

rså

ärm

öjli

gt.”

(Mål

och

stra

tegi

er,

s.23

)

+va

lfri

het

(7)

+le

vand

ela

ndsb

ygd

(6,

13)

+at

trak

tivi

tet

(4)

+ko

nkur

rens

kraf

t(1

5)?

kost

nad

-en

gage

man

g

Bef

intl

igfr

itid

sbeb

ygge

lse

ska

utve

ckla

soc

hge

sst

örre

möj

ligh

etti

llpe

rman

entb

oend

e.”

(Mål

och

stra

tegi

er,

s.23

)

+at

trak

tivt

boen

de(2

)-

stör

ning

ar(5

)-

ökad

etr

ansp

orte

r

Ӏld

res

möj

ligh

etat

tbo

kvar

påsi

nor

tsk

aun

derl

ätta

sge

nom

seni

orbo

ende

elle

rut

ökad

stöd

serv

ice.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.2

3)

+ök

adm

öjli

ghet

till

kvar

boen

de(2

)+

valf

rihe

t(8

)

?ko

stna

d

”Öka

dde

mok

rati

med

stor

dela

ktig

het

ska

präg

laby

gden

sut

veck

ling

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.2

3)”U

ngdo

mar

sde

lakt

ighe

tsk

asä

rski

ltbe

akta

s.”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.74)

+m

öjli

ghet

att

påve

rka

-sv

årta

tten

gage

ra+

leva

nde

land

sbyg

d(6

)+

dem

okra

ti(9

)-

enga

gem

ang

31

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

Utb

ild

nin

g

”Bef

intl

iga

skolo

rsk

ai

jlig

aste

mån

beh

ålla

s.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

26

)”S

kolo

rna

landsb

yg

den

ska

utv

eckla

sti

lllo

kal

aku

nsk

apsc

entr

um

,där

bib

liote

k,

IT-c

afé

och

möte

spla

tsin

tegre

ras.

”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

26)

+val

frih

et(7

)-

svår

tat

tfå

kom

pet

ent

per

sonal

till

små

skolo

r.

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

,13)

+m

indre

tran

sport

er(3

,1

0)

+at

trak

tivit

et(4

)+

ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

?k

ost

nad

”Liv

slån

gt

lära

nd

eef

ters

träv

as.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.2

5)

”En

posi

tiv

hel

het

ssyn

lära

nd

e,ku

nsk

apoch

mog

nad

ska

råda.

”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.2

5)

”…u

tvec

kla

tsa

mar

bet

em

edhö

gsk

olo

roch

un

iver

site

t…”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.2

5)

+li

vsl

ångs

lära

nde

(/)

+val

frih

etoch

kvali

tet

(7)

+ko

mp

eten

tar

bet

skra

ft(4

)

?k

ost

nad

Dem

okra

tifr

ågorn

aoch

det

lokal

aper

spek

tiv

etsk

a”l

yft

asfr

am.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

26

)+

jlig

het

att

påv

erka

+en

gagem

ang

(9)

+val

frih

etoch

kvali

tet

(7)

-en

gag

eman

g?

kost

nad

So

cia

lo

mso

rg

”Ver

ksa

mh

eter

na

ino

mso

cial

om

sorg

ska

bed

rivas

med

enh

elh

etss

yn

där

ind

ivid

en,

spec

iell

tb

arn

en,

sätt

si

centr

um

och

kval

itet

ärvik

tigt.

”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

27

)

+val

frih

etoch

kvali

tet

(8)

”Indiv

iden

sh

ela

livss

ituat

ion

ska

bea

kta

svid

stöd

insa

tser

.”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.2

7)

+val

frih

etoch

kvali

tet

(8)

32

Socia

laKu

lture

lla

Eko

logiska

Ekonomiska

”Vårdochstödskagesietttidigtskedeförattundvika

problemiframtiden.Insatsernaskasålångtmöjligt

utförasisamrådmedindividen.Socialtjänstenskasatsa

ytterligarepåförebyggandearbeteochsamarbete

mellanskola,barnomsorg,primärvård,

arbetsförmedling,försäkringskassaochsocialtjänst.”

(Målochstrategier,s.27)

+engagemang

+delaktighet

+kvalitet

?kostnad

”Kommunensskataettökatansvarinom

handikapp-

området.”(Målochstrategier,s.27)

?kostnad

”Deäldresomvillbokvarhemmaskakunnagöradet,

därförmåstesåväldenöppnahemtjänstensom

hemsjukvårdenvaravälutbyggdochsamarbetaförett

tryggtomhändertagande.”(Målochstrategier,s.27)

”Möjlighetertillseniorboendeskaskapasicentrala

lägeniorterna.”(Målochstrategier,s.28)

+kvarboende(2,8)

+levandelandsbygd

(6)

?kostnad

Hållbarutveckling

”…utvecklingochutbyggnadavfjärrvärmeoch

cykelleder.”(Målochstrategier,s.29)

+ökadtillgänglighet

(3)

+effektivitetoch

uthållighet(9,10)

+ökatcyklande(3)

?kostnad

”Enförbättradkollektivtrafikochbiologisktbaserade

drivmedelsombiogasochetanolärviktigafaktorer.

Ävenhärskakommunenfungerasomdetgoda

exemplet.”(Målochstrategier,s.30)

+ökadtillgänglighet

+attraktivtboende(2)

+ekologiskhållbarhet

+kollektivatransporter

(9,10,11)

?kostnad

+marknadsföring(15)

33

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Om

stäl

lnin

gen

till

enek

olo

gis

kt

hål

lbar

utv

eck

lin

gsk

ag

eno

msy

rad

enfy

sisk

ap

laner

ing

en.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.2

9)

+ek

olo

gis

khål

lbar

het

(1,

3,

6,

9,

10

,1

1,1

4,

16

)

”Ko

mm

un

ensk

afö

regå

med

gott

exem

pel

.G

oda

exem

pel

ärde

pro

jekt

som

påg

årin

om

ram

enfö

rL

okal

tin

ves

teri

ngsp

rogra

mfö

rek

olo

gis

ko

mst

älln

ing

(LIP

).”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

29

)”

+ek

olo

gis

khål

lbar

het

(3,

5,

9,

10,

11

,1

4)

-k

ost

nad

,p

åkort

sikt

+st

atsb

idra

g

”Ko

mm

un

ensk

av

erka

för

enle

van

de

lan

dsb

yg

d.

Ett

sam

spel

mel

lan

stad

och

lan

där

enfö

ruts

ättn

ing

för

enhål

lbar

utv

eck

lin

gm

edb

evar

and

eav

den

bio

logis

ka

mån

gfa

lden

och

fun

ger

and

ekre

tslo

pp

.”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.3

0)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(1

,6)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

,12)

+ek

olo

gis

khål

lbar

het

(1,

6,

9,

14

)-

tran

sport

er

-kost

nad

”Bar

riär

erkan

skap

asvid

explo

ater

ing

avm

ark

och

vat

ten.

Des

sask

aund

vik

asom

de

väs

entl

igt

hin

dra

rar

ters

utv

eck

lin

goch

rörl

igh

et.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

0)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(2

,5)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(1

1)

+bio

log

isk

mån

gfa

ld(1

1)

”Av

fall

smän

gd

erna

ska

min

skas

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

30

)+

uth

ålli

gh

et(9

,1

0)

+m

insk

ad

etr

ansp

ort

er(1

0)

+kre

tslo

pp

?-

kost

nad

kort

sikt

34

Socia

laKu

lture

lla

Eko

logiska

Ekonomiska

Energi

”En

ergia

nvän

dnin

gen

ska

min

ska.

””A

nvän

dnin

gen

avfö

rnybar

aen

erg

isla

gsk

ka.

”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

31

)

+bät

tre

häl

sa+

uth

ålli

gh

et(9

,1

0)

+ökad

förs

tåel

se(9

)?

kost

nad

+kre

tslo

pp

?+

ener

gis

par

åtgär

der

”Gas

från

avfa

llsd

epon

insk

aan

vändas

för

ener

giu

tvin

nin

g.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

31

)+

uth

ålli

gh

et(9

,1

0)

?k

ost

nad

”Ener

gip

lanen

ska

var

ako

mm

unen

sri

ktl

inje

för

om

stäl

lnin

gm

ot

ett

hål

lbar

ten

erg

isyst

em.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

1)

+uth

ålli

gh

et(9

,1

0)

?k

ost

nad

-en

gag

eman

g

Naturvård

”Id

enm

ån

vär

def

ull

anat

uro

mrå

den

risk

erar

att

förl

ora

de

gen

om

sko

gsa

vv

erknin

gel

ler

annan

exp

loat

erin

gsk

ak

om

mu

nen

öv

erväg

aat

tsk

yd

da

des

sag

eno

mre

serv

atsb

ild

nin

g.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

2)

+ku

ltu

r-och

nat

url

andsk

apbev

aras

(11,

12)

+bio

log

isk

mån

gfa

ld(1

1)

-kon

flik

ter

exp

loat

era/

bev

ara

-kost

nad

”Ett

var

iera

tutb

ud

avgrö

no

mrå

den

som

skött

ap

arker

,ku

ltu

rlan

dsk

ap(ä

ngar

,b

etes

mar

ker

)o

chnat

urs

ko

gar

ska

finnas

ino

mcy

kel

avst

ånd

(3k

m)

från

täto

rter

na.

”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

32

)

+var

iera

tfr

iluft

sliv

(5)

+ökad

förs

tåel

se(9

)+

ökad

bio

log

isk

mån

gfa

ld(1

1)

-kon

flik

ter

exp

loat

era/

bev

ara

?k

ost

nad

?gen

om

föra

nde

35

Socia

laKu

lture

lla

Eko

logiska

Ekonomiska

”Kom

munen

ska

isi

ttti

llsy

nsa

rbet

een

ligt

Mil

jöbal

ken

använ

da

des

sin

stru

men

tfö

rat

tm

inim

era

effe

kte

rna

nat

urm

iljö

n.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

3)

+bio

log

isk

mån

gfa

ld(9

,1

1)

”Uts

läp

pen

avfö

rore

nin

gar

till

mar

k,

vat

ten

och

luft

ska

min

skas

till

sådan

aniv

åer

att

inga

allv

arli

ga

neg

ativ

aef

fekte

ri

nat

urm

iljö

nu

pp

står

.”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.3

3)

+bät

tre

häl

sa+

min

dre

bel

astn

ingar

avfö

rore

nin

gar

ku

lturb

yggnad

er

+uth

ålli

gh

et(9

,1

1)

?k

ost

nad

?gen

om

föra

nde

”Hän

syn

ska

tas

till

det

fram

tida

Nat

urv

årdsp

rogra

mm

etv

idden

fysi

ska

pla

ner

ing

en.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.7

7)

+ku

ltu

r-och

nat

url

andsk

apvår

das

och

bev

aras

(11,1

2)

+bio

log

isk

mån

gfa

ld(9

,1

1)

+ökad

förs

tåel

se(9

)

?en

gag

eman

g/k

ost

nad

Kulturm

iljö

”Den

lill

ap

itto

resk

ast

aden

ska

fort

leva.

”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.3

4)

”Ku

ltu

rhis

tori

sko

chkar

aktä

rskap

and

eb

eby

gg

else

,m

iljö

och

stru

ktu

rsk

ab

evar

asoch

förn

yas

var

sam

t.”

(Mål

och

stat

egie

r,s.

34

)”S

kylt

låd

or

väg

gar

och

lysa

nd

eta

ksk

ylt

arsk

au

nd

vik

ash

elt”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

34

)

+at

trak

tivt

bo

end

e+

stad

smil

jö(1

,1

4)

-g

eno

mfö

rande/

ko

ntr

oll

”Det

off

entl

iga

rum

met

med

gat

or,

torg

och

grö

na

rum

ska

stär

kas

.G

atu

-och

torg

rum

som

förv

ansk

ats

bör

åter

stäl

las.

”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.3

4)

”Grö

na

yto

roch

träd

pla

nte

rin

gar

som

förv

ansk

ats

elle

rundan

trän

gts

ska,

im

öjl

igas

tm

ån,

ersä

ttas

annan

pla

ts.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

4)

+so

cial

am

öte

spla

tser

+at

trak

tivt

bo

end

e(2

)+

stad

smil

jö(1

)+

bio

log

isk

mån

gfa

ld(9

,1

1)

?k

ost

nad

?gen

om

föra

nde

”Hän

syn

ska

tas

till

det

fram

tida

ku

ltu

rmil

jövår

dsp

rogra

mm

et,

för

hel

ak

om

mu

nen

,v

idd

enfy

sisk

ap

lan

erin

gen

.”(M

åloch

stra

teg

ier,

s.7

8)

+st

adsm

iljö

(1)

?en

gag

eman

g/k

ost

nad

36

Socia

laKu

lture

lla

Eko

logiska

Ekonomiska

Kulturverksamhet

”En

star

kku

ltu

rell

möte

spla

tssk

ask

apas

för

alla

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

35

)+

möte

spla

ts?

kost

nad

?gen

om

föra

nde

”Arr

angem

an

gen

ska

up

pfy

lla

kra

ven

kval

itet

och

mån

gfa

ldo

chbör

ske

isa

mar

bet

em

edfö

renin

gar

,st

udie

förb

un

doch

när

ingsl

iv.”

(Mål

och

stra

tegie

r,s.

35)

+kval

itet

och

mån

gfa

ld(1

3)

”Bib

liote

ksv

erksa

mh

etsk

aväc

ka

bar

ns

och

un

gd

om

ars

läsi

ntr

esse

n.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

5)

+ökad

läsf

örs

tåel

se(1

3)

+ku

ltu

rliv

(13

)?

gen

om

föra

nde

Riskerisamhället

”Ko

mm

un

ens

förm

åga

att

till

go

dose

männ

isk

ors

elem

entä

rab

ehov

avvär

me,

vat

ten

och

elsk

afö

rbät

tras

gen

om

inv

este

rin

gar

ire

serv

kra

ftv

erk.”

(Mål

och

stra

teg

ier,

s.3

6)

+tr

yg

gh

et+

rob

ust

sam

häl

le(9

)?

kost

nad

”Lo

kal

själ

vfö

rsörj

nin

gm

edli

vsm

edel

ska

stim

ule

ras.

Möjl

igh

eter

till

egen

od

lin

goch

lagri

ng

avpro

du

kte

ri

ansl

utn

ing

till

bost

adso

mrå

den

ska

und

erlä

ttas

.”(M

åloch

stra

tegie

r,s.

36

)

+le

vand

ela

ndsb

yg

d(6

)+

rob

ust

sam

häl

le(9

)

37

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Kom

mun

ensk

ati

llsa

mm

ans

med

defö

reta

gso

mha

nter

arfa

rlig

tgo

dsar

beta

för

att

min

ska

anvä

ndni

ngen

avfa

rlig

aäm

nen,

främ

stge

nom

prod

uktv

alsp

rinc

ipen

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.3

6)

+m

indr

eri

sker

(16)

+ut

hålli

ghet

(9,1

0,11

)?

geno

mfö

rand

e

”Kom

mun

enha

ram

biti

onen

att

isam

arbe

tem

edU

lric

eham

nsC

ivil

förs

vars

före

ning

,erb

juda

sam

tlig

ain

våna

reen

säke

rhet

sutb

ildn

ing.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.

36)

+m

edve

tenh

etom

risk

er(1

6)?

kost

nad

”Luf

tpåv

erka

nde

indu

stri

ska

loka

liser

asti

llpl

atse

rso

mV

ist

indu

stri

områ

de,d

enno

rdös

tra

dele

nav

Hes

ters

indu

stri

områ

deoc

hvä

ster

omav

fall

sanl

äggn

inge

n.”

(Mål

och

stra

tegi

er,s

.37)

”Sky

ddsa

vstå

ndso

mN

atur

vård

sver

ket

och

Bov

erke

tre

kom

men

dera

ri`

Bät

tre

plat

sfö

rar

bete

´ska

vara

vägl

edan

devi

dlo

kalis

erin

gar

avst

öran

deve

rksa

mhe

ter.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.3

8)”B

ulle

rstö

rand

eve

rksa

mhe

tsk

alo

kali

sera

sti

llsp

ecie

lla

områ

den.

Väg

ar,i

ndus

trie

roc

hbu

ller

stör

ande

frit

idsa

ktiv

itet

ersa

mlo

kali

sera

sie

ller

ians

lutn

ing

till

indu

stri

områ

den

iver

ksam

hets

korr

idor

erna

.”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.3

8)

+m

indr

eri

sker

(2,1

6)+

min

dre

stör

ning

ar(2

)+

min

dre

loka

lpå

verk

an-

ger

inge

nef

fekt

glob

alt

?ge

nom

föra

nde

”Dri

cksv

atte

nför

sörj

ning

ska

skyd

das.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.3

7)”Ö

verg

ödni

ngen

ivår

ava

tten

drag

ska

min

ska.

”(M

åloc

hst

rate

gier

,s.3

8)

+m

indr

eri

sker

(2)

+va

dna

ture

ntå

l(11

)-

kost

nad

38

39Växtplats Ulricehamn - Del 3

Här efter beskrivs de tidigare beslutade ställningstaganden som fi nns upp-

tagna i Kunskapskällan som faktaunderlag. Till skillnad från de förslag och

ställningstaganden som föreslås i Mål och strategidokumentet så redovi-

sas alltså här en konsekvensbedömning på kommunens arbete som redan

pågår. Detta för att få en heltäckande bild av kommunens arbete inom

Växtplats Ulricehamns ämnesområden.

Mat

ris

TID

IGA

RE

BE

SL

UT

AD

ES

LL

NIN

GS

TA

GA

ND

EN

SO

MR

ED

OV

ISA

SI

De

l2

KU

NS

KA

PS

LL

AK

ON

SE

KV

EN

SE

R

So

cial

aK

ult

ure

lla

Eko

log

iska

Eko

no

mis

ka

Utb

ildn

ing

”Sam

arbet

ehar

inle

tts

med

främ

stH

ögsk

ola

ni

Borå

s.E

ttan

tal

högsk

ole

ku

rser

,b

la

med

inri

ktn

ing

mot

entr

epre

nörs

kap

och

tek

nik

ko

mm

erat

tfö

rläg

gas

till

Ulr

iceh

am

noch

sikt

fin

ns

förh

op

pn

ingar

om

nis

chad

eh

ögsk

ole

linje

r.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.3

2)

+val

frih

et(4

,7)

+kvar

boen

de

ikom

mu

nen

+li

vsl

ångs

lära

nde

(7)

+hel

akom

mu

nen

ska

leva

(6)

+at

trak

tiv

itet

(4)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

”För

högsk

ole

stu

den

ter

som

dag

pen

dla

rti

llsi

na

gsk

ole

ort

ersu

bven

tio

ner

arko

mm

un

enk

oll

ekti

vtr

afik

reso

rm

ed5

0%

.”(K

unsk

apsk

älla

s.3

2)

+val

frih

et(4

,7)

+kvar

boen

de

ikom

mu

nen

+li

vsl

ångs

lära

nde

(7)

+ko

llek

tiva

tran

sport

med

el(3

,10)

+at

trak

tiv

itet

(4)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

”Sta

ten

har

till

sam

mans

med

ko

mm

un

ensa

tsat

att

utv

eckla

dat

ora

nvän

dn

ing

eni

un

der

vis

nin

gen

och

alla

lära

resk

agen

om

fort

bil

dn

ing.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.3

3)

+hö

gre

kom

pet

ensn

ivå

+al

lages

lika

möjl

igh

eter

iIT

-sa

mhäl

let

+kval

itet

?k

ost

nad

”Un

gd

om

sråd

etsk

avar

aet

tfo

rum

där

ung

do

mar

kan

utt

ryck

asi

na

synp

un

kte

rom

hu

rvi

kan

förb

ättr

avår

ko

mm

un

för

ung

do

mar

och

enm

öjl

igh

etat

töka

ko

nta

kte

nm

ella

nu

ng

do

mar

och

bes

luts

fatt

are.

”(K

unsk

apsk

älla

s.3

3)

+del

akti

gh

et(7

)+

dem

okra

ti(9

)

40

Socia

laKu

lture

lla

Eko

logiska

Ekonomiska

Socialomsorg

”Ko

mm

un

eng

eno

mfö

rde

un

der

vår

en2

00

0en

enkät

un

der

sök

nin

gb

eträ

ffan

de

’Hu

roch

var

vil

ldu

bo

ålder

ns

höst

’.H

ur

invånar

na

iU

lric

eham

ns

kom

mu

nsv

arar

den

na

fråg

aär

vik

tig

ku

nsk

apfö

rpla

ner

ingen

aväl

dre

om

sorg

en.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.3

6)

+del

akti

gh

et(8

)+

val

frih

etoch

kvali

tet

(8)

+kvar

boen

de

(2)

+dem

okra

ti(9

)

”Ko

mm

un

ens

dis

trik

tsköte

rsk

or

gen

om

för

inte

rvju

erfö

rat

tin

ven

tera

beh

ov

avst

öd

och

insa

tser

.K

om

mu

nen

har

ock

såin

lett

ett

sam

arbet

em

edfr

ivil

ligorg

anis

atio

ner

na

iU

lric

eham

n.

Res

ult

atet

kom

mer

att

lig

ga

till

gru

nd

för

hur

när

ståe

nd

estö

dsk

autf

orm

as.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.36)

+del

akti

gh

et(8

)+

val

frih

etoch

kvali

tet

(8)

+dem

okra

ti(9

)

Ekologiskomställning

”Id

oku

men

tet…

[Ag

enda

21

Ulr

iceh

am

noch

mil

jön

]…fi

nns

21

ko

nkre

tam

ål.

Des

sam

ålär

nu

ib

ehov

avu

pp

gra

der

ing

och

enså

dan

sker

und

erår

20

00

-20

01

.”(K

unsk

apsk

älla

s.4

2)

+del

akti

gh

et(7

,9

)+

förä

ndra

tbet

eende

(9)

+uth

ålli

gh

et(9

,1

0,1

1)

+dem

okra

ti(9

)+

ökad

förs

tåel

se(9

)

?en

gag

eman

g/k

ost

nad

”Tra

fikfr

ågorn

afr

ånA

gen

da

21

och

traf

iksä

ker

het

spla

nen

ko

mm

erat

tst

åi

fokus

un

der

entr

eårs

per

iod

iet

tsa

mar

bet

spro

jekt

med

Väg

ver

ket

.[M

öT

s]”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.42

)

+sä

ker

het

(16)

+bät

tre

häl

sa+

förä

ndra

tb

etee

nd

e(3

,9,

10)

+tr

ansp

ort

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

9,

10

)+

min

dre

oly

ckor

(16

)

41

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Var

jeår

arbe

tar

kom

mun

enm

edet

tm

iljö

utm

anar

proj

ekt

för

attu

tbild

anä

ring

sliv

etoc

hhj

älpa

dem

till

ett

mil

jötä

nkan

de.”

(Kun

skap

skäl

las.

42)

+hö

gre

kom

pete

ns(7

)+

uthå

lligh

et(9

,10)

+ök

adfö

rstå

else

(9)

+at

trak

tivi

tet

(4)

+ko

nkur

rens

kraf

t(1

5)

”Ulr

iceh

amns

kom

mun

har

bevi

ljat

s25

,5m

iljo

ner

kron

orfö

rlo

kalt

inve

ster

ings

prog

ram

för

åren

2001

-20

02.P

rogr

amm

etär

inri

ktat

påfy

raom

råde

n:m

insk

adfö

rsur

ning

,min

skad

elu

ftfö

rore

ning

ar,h

ushå

llni

ngm

edre

surs

eroc

hbi

olog

isk

mån

gfal

d.N

ågra

exem

pelp

ååt

gärd

erär

åter

vinn

ing

avte

xtil

tpr

oduk

tion

sspi

ll,

utby

ggna

dav

fjär

rvär

men

ätet

och

ett

örin

gpro

jekt

tran

.”(K

unsk

apsk

älla

s.42

)

+m

indr

est

örni

ngar

(16)

+de

lakt

ighe

t(9

)

+ut

hålli

ghet

(9,1

0)+

ener

gifö

rbru

knin

g(1

0)+

biol

igis

km

ångf

ald

(9)

+ök

adfö

rstå

else

(9)

+hu

shål

lnin

gm

edre

surs

er(9

,10)

+m

arkn

adsf

örin

g(1

5)

Ku

ltu

ro

ch

his

tori

a

”Ett

kult

urst

ipen

dium

och

ett

kult

urpr

isde

las

utva

rje

årfö

rat

tupp

mär

ksam

ma

pers

oner

och

insa

tser

med

loka

lan

knyt

ning

inom

kult

urom

råde

t.”

(Kun

skap

skäl

las.

60)

+m

ötes

plat

ser

(13)

+at

trak

tivt

boen

de(2

)+

kult

urli

v(1

3)

”Kom

mun

ensa

tsar

påba

rn-

och

ungd

omsk

ultu

rif

orm

avte

ater

,mus

ik,d

ans,

förf

atta

rbes

ökoc

hfi

lm,

enli

gtde

kult

urpo

liti

ska

rikt

linj

erso

mri

ksda

gen

fast

stäl

lde

1996

.”(K

unsk

apsk

älla

s.60

)

+kv

alit

et(7

,13)

+li

vslå

ngt

lära

nde

(7,

13)

+ku

ltur

liv

(13)

42

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Pu

bli

kat

ion

en’K

ult

ur

Ulr

iceh

am

n’

ges

ut

fyra

gån

ger

per

år.D

end

elas

ut

till

alla

hu

shål

loch

inn

ehål

ler

enkal

end

erö

ver

ku

ltu

rarr

ang

eman

goch

info

rmat

ion

om

ku

ltu

rver

ksa

mhet

er.”

(Ku

nsk

apsk

äll

as.

60

)

+in

form

atio

n(1

3)

+ku

ltu

rliv

(13

)

Ko

mm

un

ika

tio

ne

r

”Kom

mun

och

Väg

ver

ket

äröv

eren

so

mat

ten

utb

yg

gnad

till

moto

rväg

bör

ske

snab

bar

eän

med

elst

illd

elnin

gen

ang

er.

Und

erd

ense

nas

teti

den

har

Rv

40

där

för

näm

nts

som

läm

pli

gt

PP

P-o

bje

kt,

där

det

pri

vat

anär

ingsl

ivet

bek

ost

aroch

by

gg

ervägen

för

att

un

der

enav

skri

vn

ingsp

erio

dfö

raöv

ervägen

till

Väg

ver

ket

.”(K

unsk

apsk

älla

s.6

1)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)-

bar

riär

effe

kt

(3)

+sä

kra

re(3

)+

kort

are

rest

id(3

)

-ku

ltu

rlan

dsk

apet

(12

)-

bar

riär

effe

kt

(11

)-

tran

sport

er(f

oss

ilen

ergi)

(3,

10

)-

bio

log

isk

mån

gfa

ld(9

,1

1)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

attr

akti

vit

et(4

)+

ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

+m

indre

oly

ckor

(16

)

”Rv

46

…är

strä

ckan

Bli

dsb

erg

-Trä

det

ang

eläg

enat

tfö

rbät

tra.

Den

na

strä

cka

ärfö

rber

edd

för

om

edel

bar

om

by

gg

nad

.V

äg

enli

gg

erpå

förs

tap

lats

iB

ärig

het

spla

nen

som

by

gg

nad

spla

ner

men

med

elsa

knas

.”(K

unsk

apsk

älla

s.61

)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)-

ökat

mar

kan

språ

k?

kost

nad

”Lv

15

7…

har

go

dta

gb

arst

andar

di

vår

kom

mu

nm

enb

ehö

ver

förb

ättr

assö

der

ut

strä

ckan

Hu

lare

d-

Lim

mar

ed.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.6

2)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)-

ökat

mar

kan

språ

k?

kost

nad

”Lv1

82

…är

min

dre

bra

,m

enm

edta

nk

ep

åd

enm

åttl

iga

traf

ikm

än

gd

enså

vän

tas

inga

störr

eo

mb

yg

gnad

erp

åd

enna

strä

cka.

”(K

unsk

apsk

älla

s.6

2)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)?

kost

nad

43

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Väg

17

00

…har

und

erm

ålig

stan

dar

do

chbeh

öv

erfö

rbät

tras

.”(K

unsk

apsk

älla

s.6

2)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

säker

het

(16)

+m

indre

bu

ller

(2)

-ökat

mar

kan

språ

k(1

1)

?k

ost

nad

”Kom

munen

har

ock

sået

tan

tal

gru

sväg

arso

mär

ist

ort

beh

ov

avfö

rstä

rknin

g,

dik

nin

g,

smär

rerä

tnin

gar

sam

tb

eläg

gn

ing.

Ex

emp

elp

åså

dan

aväg

arär

väg

18

76

ne-

Bli

dsb

erg

och

väg

18

77

Häg

gar

pet

-Lia

red.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.6

3)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)-

ökat

mar

kan

språ

k(1

1)

?k

ost

nad

”En

nät

-och

traf

iksä

ker

het

sanaly

spre

sente

rades

un

der

året

och

där

före

slås

åtgär

der

iet

tpro

gra

mom

ca15

pu

nkte

r.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.6

4)

+sä

ker

het

(16

)+

min

dre

oly

ckor

(16

)?

kost

nad

”Ko

mm

un

enfo

rtsä

tter

up

pru

stnin

gen

avd

ef

dban

val

larn

ai

nord

-syd

lig

riktn

ing

sam

tåt

väs

ter.

”(K

unsk

apsk

älla

s.6

4)

”Id

etlo

kal

ain

ves

teri

ngsp

rogra

mm

ethar

kom

mu

nen

sökt

bid

rag

för

ett

32

mil

långt

cyk

elväg

spro

jekt

fd

ban

val

lar

isa

mar

bet

em

edfl

era

ko

mm

uner

.P

roje

kte

tknyte

rsa

mm

anV

arber

g,

Ulr

iceh

am

n,

Fal

köp

ing,

Borå

soch

Jön

köp

ing.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.6

4)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

ökat

cyk

lan

de

(3)

+uth

ålli

gh

et(9

,1

0)

+at

trak

tiv

itet

(5)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

”No

llvis

ion

enär

fast

lagd

avre

ger

ing

ens

och

Väg

ver

ket

sp

rogra

m.

Frå

nden

na

vis

ion

har

fram

tagit

set

tpro

gra

mfö

rökad

traf

iksä

ker

het

med

syft

eat

tm

insk

aan

tale

td

ödade

och

svår

tsk

adad

ei

traf

iken

.”(K

unsk

apsk

älla

s.6

6)

+sä

ker

het

(16

)+

oly

ckor

(16

)

44

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

”Lo

kal

tfi

nns

enak

tiv

traf

iksä

ker

het

sgru

pp

med

ett

15

-ta

lak

töre

r.G

rup

pen

har

isa

mv

erkan

med

regio

nal

asa

mar

bet

spar

tner

sta

git

fram

ett

traf

iksä

ker

het

spro

gra

mfö

rU

lric

eham

nko

mm

un.

(Kunsk

apsk

äll

as.

66)

+sä

ker

het

(16)

+del

akti

gh

et+

kval

itet

+m

indre

risk

er

+dem

okra

ti(9

)+

min

skad

eo

lyck

or

(16)

”Vägver

ket

har

under

året

inle

ttet

tpro

jekt

för

att

öka

traf

iksä

ker

het

smed

vet

and

etb

lan

dU

lric

eham

nar

na.

Un

der

tre

årko

mm

eren

avV

ägv

erk

etb

etal

dpro

jektl

edar

eat

tar

bet

ai

pro

jekte

t(M

öT

s).”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.6

6)

+sä

ker

het

(16)

+en

erg

i(1

0)

+ek

olo

gis

ko

mst

älln

ing

(9)

+m

insk

ad

eo

lyck

or

(16)

”Ko

mm

un

enst

arta

de

19

99

pro

jekte

tR

esu

rsnät

för

Ulr

iceh

am

ns

ko

mm

un

som

syft

arti

llat

tge

ensn

abb

och

bil

lig

förb

ind

else

lokal

to

chm

ot

om

vär

lden

vad

gäl

ler

dat

a-och

tele

foni.

(Kunsk

apsk

älla

s.68)

+al

lmän

het

ens

till

gän

gli

gh

etti

llin

tern

etm

m.

+ar

bet

stil

lfäl

len

+at

trak

tiv

itet

(4)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

45

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

En

erg

i

”Ulr

iceh

am

ns

ko

mm

un

har

arb

etat

fram

ett

förs

lag

till

env

edel

dn

ingsp

oli

cyso

msk

asä

kra

att

alla

som

inst

alle

rar

ved

eldad

ep

ann

or,

kam

iner

,sp

isar

och

ug

nar

,an

vän

der

mil

jög

od

kän

da

pro

du

kte

r.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.71)

+m

indre

störn

ingar

+u

thål

lig

het

(9,

10

)+

ener

gif

örb

rukn

ing

(10

)

”Vi

har

fått

pen

gar

till

’Lo

kal

tin

ves

teri

ngsp

rogra

mfö

rek

olo

gis

ko

mst

älln

ing’

och

där

ingår

ett

fjär

rvär

mep

roje

kt.

Ett

pro

jekte

tin

neb

ärat

tta

till

var

a3

MW

spil

lvär

me

från

sven

skB

rik

ette

ner

gi

iU

lric

eham

nA

Boch

pro

du

cera

ytt

erli

gar

e4

MW

.F

järr

vär

men

ska,

om

pro

jekte

tg

eno

mfö

rs,

erbju

das

till

bl

ain

du

stri

före

tag

eni

Vis

toch

fast

igh

etsä

gar

ei

centr

ala

Ulr

iceh

am

n.”

(Ku

nsk

apsk

äll

as.

71

)

+del

akti

gh

et+

uth

ålli

gh

et(9

,1

0)

+en

ergif

örb

rukn

ing

(10

)+

ökad

förs

tåel

se

?k

ost

nad

+m

arknadsf

öri

ng

46

So

cia

laK

ult

ure

lla

Ek

olo

gis

ka

Ek

on

om

isk

a

Mell

an

ko

mm

un

ala

intr

esse

n

”Den

förs

taokto

ber

19

99

bil

dad

eU

lric

eham

ns,

Borå

s,S

ven

lju

nga,

Mar

ks

och

Tra

nem

os

kom

mu

ner

ett

gem

ensa

mt

ko

mm

unal

förb

un

d.

Syft

etm

edfö

rbu

nd

etär

att

stär

ka

Sju

här

adsr

egio

nen

och

sam

ver

ka

för

utv

eckli

ng

och

effe

kti

vit

etre

surs

utn

ytt

jan

de

ino

mvis

sav

erksa

mhet

som

råd

en.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.7

4)

+m

öte

spla

tser

+li

vsl

ångt

lära

nde

+at

trak

tivt

bo

end

e+

abet

stil

lfäl

len

+at

trak

tiv

itet

,+

ko

nku

rren

skr.

(4,

15)

”Ett

han

dli

ngsp

rogra

mfö

rre

gio

nal

utv

eck

lin

g”T

illv

äxt

iS

juhär

ad”

har

uta

rbet

ats

isa

mv

erkan

mel

lan

Sju

här

adsk

om

mu

ner

na,

Väs

tsv

ensk

aIn

du

stri

-o

chhan

del

skam

mar

en,

Före

tagar

na

iS

juhär

adsb

ygden

,H

ögsk

ola

ni

Borå

s,S

ver

iges

Pro

vn

ings-

och

fors

kn

ingsi

nst

itu

t,lä

nsa

rbet

snäm

nd

eno

chan

dra

intr

esse

org

anis

atio

ner

.F

räm

sthan

dla

rpro

gra

mm

etom

ko

mp

eten

sutv

eckli

ng

och

infr

astr

uktu

r.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.7

4)

+m

öte

spla

tser

+li

vsl

ångt

lära

nde

+at

trak

tivt

bo

end

e+

abet

stil

lfäl

len

+at

trak

tiv

itet

,+

ko

nku

rren

skr.

(4,

15)

”Borå

skom

mu

nse

ver

vat

tenfö

rsörj

nin

gen

för

Borå

sst

ad.

För

att

hit

taen

läm

pli

gre

serv

vat

tentä

kt/

fram

tida

vat

tentä

kt,

stu

der

arm

and

eövre

del

arna

avV

iskan

sav

rin

nin

gso

mrå

de.

Til

ld

em

est

intr

essa

nta

om

råden

ah

ör

gru

sform

atio

ner

na

vid

Var

nu

mso

mrå

det

sam

tsj

ön

Tolk

en.”

(Ku

nsk

apsk

älla

s.7

5)

+sä

ker

het

(16

)+

mil

jöb

elas

tnin

g(1

1,

9)

-k

ost

nad

”Ett

sam

arbet

ep

ågår

för

att

bygga

sam

man

cykel

leder

ned

lagda

järn

väg

argen

om

åtta

kom

mu

ner

och

tre

län.”

(Kunsk

apsk

älla

s.7

6)

+ökad

till

gän

gli

gh

et(3

)+

bät

tre

häl

sa+

ökat

fril

uft

sliv

+tr

ansp

ort

er+

ökat

cyk

lan

de

+at

trak

tiv

itet

(5)

+ko

nku

rren

skra

ft(1

5)

47