DEFINISANJE PROBLEMA I CILJEVA ISTRA½IVANJAcijela

 • View
  22

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEFINISANJE PROBLEMA I CILJEVA ISTRAŽIVANJA

Text of DEFINISANJE PROBLEMA I CILJEVA ISTRA½IVANJAcijela

 • Uope o istraivakom projektu Po svojoj ulozi projekt istraivanja je znanstveni i

  planski dokument kojim se to je mogue potpunije iskazuje zamisao procesa znanstvenog istraivanja od poetnog shvaenog problema do eventualne primjene rezultata istraivanja

  Njegove funkcije su povezivanje teorije i istraivake prakse i usmjeravanje prikupljanja, obrade i tumaenja podataka i opisivanja i objanjavanja pojave

 • Uope o istraivakom projektu Bitni sastavni dijelovi projekta istraivanja su: (1)

  naslov - tematsko odreenje projekta istraivanja; (2) formulacija problema; (3) odreenje predmeta istraivanja; (4) ciljevi istraivanja; (5) hipoteze i indikatori; (6) nain istraivanja; (7) znanstvena i drutvena opravdanost

 • Osnovne funkcije formulacije problema istraivanja (1) izdvajanje dijelova pojave, njihovih dimenzija i

  odlika koji se mogu identificirati kao inioci problema; (2) utvrivanje osnovnih hipotetikih stavova o

  problemu koji mogu posluiti kao jedna od osnova za izvoenje predmeta istraivanja;

  (3) rangiranje po stepenu znaajnosti izdvojenog problema i njegovih dijelova;

  (4) usmjeravanje na postojee rezultate prethodnih istraivanja koji su relevantni za dotino istraivanje

 • inioci problema istraivanja Uope o problemu (izdvajanje dijelova pojave, njihovih

  dimenzija i odlika koji se mogu identificirati kao inioci problema) na temelju ranijih saznanja, vlastitog ili iskustva eksperata

  Sastojci: 1) hipotetiki stavovi (ne hipoteze koje e biti provjeravane)- o strukturi problema, o funkcijama problema i o vezama i odnosima, 2) znaaj istraivanja i 3) rezultati dosadanjih istraivanja

 • Ope odredbe problema (primjer) Gotovo se moe smatrati aksiomom da se pouzdana

  slika o kriminalitetu moe stei iz evidencija organa formalne socijalne kontrole. No, esta je primjedba da se prije moe govoriti o statistici njihovog rada, nego o stvarnoj slici. Stoga je nuno konsultirati i alternativne izvore podataka: studije o viktimizaciji i samoprijavljivanju.

  Problem je slika, predstava o kriminalitetu prema razliitim izvorima podataka, te njihova uloga i znaaj u aproksimaciji kriminaliteta na odreenom podruju i u odreenom vremenskom periodu.

 • Osnovni hipotetiki stavovi To su dio formulacije problema kojim se: Definira proces-pojava na koju se istraivanje odnosi Izdvajaju dijelovi, dimenzije i svojstva koji se mogu

  smatrati problemom pojave Izdvojeni dijelovi se organiziraju i definiraju i

  klasificiraju po nekim kriterijima Hipotetiki stavovi nisu hipoteze- to su iskazi za koje

  postoji odreeni dokazi, njima se opredjeljuje okvir sadraja iz kojega se izvodi predmet istraivanja

 • Osnovni hipotetiki stavovi (primjer) Osnovni hipotetiki stavovi: o strukturi problema Osnovni podaci o kriminalitetu mogu se dobiti iz zvanine

  statistike kriminaliteta (statistika organa formalne socijalne kontrole). Akuratni, pouzdani i sveobuhvatni podaci o kriminalitetu mogu se izvui ne samo iz ukupne sume registriranih kaznenih djela, nego i iz kretanja kriminaliteta, kao i iz ralanjivanja strukture kriminaliteta po pojedinim iniocima, te posebice ispitivanjem graana o njihovim iskustvima sa kriminalom

  Osnovni hipotetiki stavovi: o funkcijama problema Baza za svaki racionalan i efikasan angaman nadlenih organa jesu

  podaci o obimu, strukturi i kretanju kriminaliteta. Osnovni hipotetiki stavovi: o vezama i odnosima Podaci o kriminalitetu su najvaniji dio injenine osnove koju drava

  uzima u obzir prilikom donoenja odluka i izvjetavanja javnosti. No, zvanini podaci su pod utjecajem politikih faktora, te uveliko ovise od naina prikupljanja i obrade podataka, kao i organizacijskog ustroja dravnih organa. Sem toga, stanje kriminaliteta je i subjektivan osjeaj.

 • Znaaj istraivanja i problema Znaaj istraivanja je dvostruk: prvo, to je znaaj istraivanja po

  rjeavanje drutvenog aspekta problema; drugo, to je znanstveni znaaj, tj. znaaj istraivanja po znanstvenim doprinosima nauci

  Kriteriji za utvrivanje znaaja: (1) za znaaj problema: rasprostranjenost, trajnost, obim i intenzitet djelovanja (u ulozi uzroka, uslova i po svojstvima usmjerenja) (2) za znaaj istraivanja: a) drutveni znaaj: djelovanje istraivanja i rezultata istraivanja, domet djelovanja na shvatanje i rjeavanje problema, rasprostiranje, trajanje i intenzitet djelovanja istraivanja; b) znanstveni znaaj: djelovanje rezultata istraivanja na fond znanstvenoteorijskog i uope znanstvenog saznanja, domet tog doprinosa, njegovo rasprostiranje, trajanje i intenzitet. Znanstveni znaaj referira na dvije oblasti znanstvenog saznanja: saznanje o pojavi i saznanje o metodima istraivanja

 • Znaaj istraivanja i problema (primjer) Znanstveni znaaj istraivanja: Utvrivanje pouzdanosti pokazatelja o kriminalitetu koji

  mogu posluiti kao osnov za: provjeru radikalnih kriminolokih teorija; sekundarne analize; za komparacije; provjeru pojedinih teorija o konstantnom porastu uea imovinskog kriminaliteta u ukupnom kr.

  Drutveni znaaj istraivanja: Nalazi istraivanja mogu posluiti kao osnova za

  informiranje donosioca odluka, pa i efikasnije metodiko postupanje kriminalistikih istraitelja, te u krajnjoj liniji za redukciju imovinskog kriminaliteta

 • Rezultati dosadanjih istraivanja To su znanstvena saznanja (rezultati) koja ve postoje o

  pojavi koja se istrauje, a koja se neposredno ili posredno odnose na problem naeg istraivanja

  Npr.: Znanstvene studije Domae i meunarodne (evaluacijske) studije

 • Openito o predmetu istraivanja Elementi: preliminarno odreenje (naslov), teorijsko i

  operacionalno odreenje predmeta Preliminarno je ve odreeno naslovom projekta Teorijsko odreenje sastoji se od dvije cjeline: 1)

  istraivanje i iskazivanje postojeeg znanstvenog saznanja o predmetu istraivanja; 2) kategorijalno-pojmovni aparat i termini; ne moraju biti fiziki odvojene

  Operacionalno se sastoji od etiri cjeline- inioci sadraja, vremensko, prostorno i disciplinarno odreenje predmeta istraivanja

 • Osnovne funkcije predmeta istraivanja A) utvrivanje bitnih kategorija pojmova, njihovog

  znaenja i smisla, u projektu i u realizaciji istraivanja B) strogo selekcioniranje onog to emo istraivanjem

  obuhvatiti od ukupnog sadraja formulacije problema. To podrazumijeva evidentiranje i obradu sadraja, strukturnih inilaca, njihovih svojstava, eksternih i internih veza, njihove prole, sadanje i anticipirane situacije, kvalitativne i kvantitativne odredbe, itd.

  C) vremensko, prostorno i znanstveno disciplinarno odreenje

 • Teorijsko odreenje predmeta istraivanja Teorijsko odreenje predmeta ostvaruje vezu izmeu

  postojeeg teorijskog saznanja, izmeu teorije i prakse istraivanja

  Kod kategorijalno-pojmovnog aparata i termina mogua je situacija da: preuzimamo pojmove u cjelini ili sadrajno, preraujemo pojmove, iz dva ili vie pojmova konstruiramo pojmove i stvaramo nove pojmove

 • Teorijsko odreenje predmeta istraivanja Postojee saznanje se dijeli na: Znanstveno verificirano saznanje (polazita u izgraivanju

  teorijskog odreenja predmeta, uglavnom se ire ne iskazuju i nisu pravi predmet istraivanja)

  Znanstveno evidentirano, ali jo neverificirano saznanje (imaju dvojnu ulogu: ulogu inspirativnog polazita i osnove za hipoteze i ulogu istinskog predmeta istraivanja, prvenstveno verifikatornih)

  Neznanstveno saznanje (mogu da budu raznih vrsta, poev od strunih do prosto iskustvenih- predmet su heuristikih istraivanja)

  Hipotetiko saznanje (na osnovu postojeih saznanja izvodi i artikulira mogua i vjerojatna saznanja)

  Kod kategorijalno-pojmovnog aparata i termina daju se definicije kljunih pojmova

 • Teorijsko odreenje predmeta istraivanja (primjer) Predmet naeg istraivanja je tanost i

  sveobuhvatnost slike o kriminalitetu, koju ine razliiti izvori

  Bez jasnih i tanih podataka o kriminalitetu nema ni mogunosti racionalnog angamana organa formalne socijalne kontrole

 • Teorijsko odreenje predmeta istraivanja (primjer) Postojee znanstveno saznanje o predmetu istraivanja Znanstveno verificirano saznanje: Kriminalitet postoji od kako postoji pravo i drava, i

  zapravo od tada postoje zabiljeena nastojanja vladara da ima potpunu sliku o ovom fenomenu

  Znanstveno evidentirano, ali neverificirano saznanje: Statistike evidencije koje vode zvanini organi (kaznena

  statistika) smatraju se najvanijim sredstvom saznanja o zloinu

  Sveobuhvatnu sliku o kriminalitetu mogue je stei i putem alternativnih izvora podataka (studije samoprijavljivanja i viktimizacijske studije)

 • Teorijsko odreenje predmeta istraivanja (primjer) Neznanstveno evidentirano saznanje: Rezultati mnogih akademskih, strunih i amaterskih studija

  ukazuju na nedostatke i zvaninih i alternativnih podataka o kriminalitetu

  Hipotetiko saznanje Ljudi ne prijavljuju kaznena djela zbog: straha od poinitelja,

  trivijalnosti djela, nepovjerenja u policiju, srama, itd., pa zvanina statistika odraava samo dio stvarne slike kriminaliteta. I policija (iz razliitih razloga) moe manipulirati podacima.

  Alternativni izvori podataka takoer imaju nedostatke, poput mogunosti ispitivanih lica da prue validne podatke, kvalitetnog uzorka, manjeg broja kaznenih djela u vezi sa kojima se istrauje, nepreciznosti pitanja

 • Teorijsko odreenje predmeta istraivanja (primjer) Kategorijalno-pojmovni aparat: Apsolutni podaci o obimu kriminaliteta iz zvaninih

  izvora: ukupan broj izvrenih kaznenih djela i poinitelja na datom prostoru u toku odreenog vremenskog perioda

  Standardizirani pokazatelji o obimu kriminaliteta: apso