of 45 /45
KOTIRANJE KOTIRANJE Inženjerska grafika mašinskih delova Inženjerska grafika mašinskih delova Definicija Definicija kotiranja kotiranja Definicija Definicija kotiranja kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez obzira na to u kojem se merilu crta, unešene vrednosti označavaju krajnje stanje veličina gotovog komada. Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja Kotni broj se Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja. Kotni broj se uvek daje u milimetrima. Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom, i to u izgledu, odnosno preseku koji daje jasnu predstavu o obliku predmeta na tom mestu Samo izuzetno i to u slučaju da crtež time predmeta na tom mestu. Samo izuzetno, i to u slučaju da crtež time postaje jasniji, opravdano je ponavljanje kota u više projekcija. Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠ Mašinski fakultet Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje Katedra za mehatroniku i upravljanje 1

Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod...

Page 1: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

DefinicijaDefinicija kotiranjakotiranjaDefinicijaDefinicija kotiranjakotiranja

Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličinapredmeta u crtež. Bez obzira na to u kojem se merilu crta, unešenevrednosti označavaju krajnje stanje veličina gotovog komada.

Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja Kotni broj seKotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja. Kotni broj seuvek daje u milimetrima. Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom,i to u izgledu, odnosno preseku koji daje jasnu predstavu o oblikupredmeta na tom mestu Samo izuzetno i to u slučaju da crtež timepredmeta na tom mestu. Samo izuzetno, i to u slučaju da crtež timepostaje jasniji, opravdano je ponavljanje kota u više projekcija.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 11

Page 2: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Elementi kotiranjaElementi kotiranja

Ivica predmeta dužine 68mm kotirana je korišćenjem kotne i pomoćnek t li ij B t li i i d šć 68kotne linije B, strelicama i upisanom vrednošću 68.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 22

Page 3: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Elementi kotiranjaElementi kotiranja

Strelice se vrhovima oslanjaju na pomoćne kotne linije, ili ako je tod i i d t k j t k đ d fi iš d ži k j t bpogodno na same ivice predmeta koje takođe definišu dužinu koju treba

uvredniti.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 33

Page 4: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Elementi kotiranjaElementi kotiranja

Međusobno odstojanje između kotnih linija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 44

Page 5: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Elementi kotiranjaElementi kotiranja

Strelica može da se kod kratkih dužina stavi na kotnu liniju tako dajje uperena prema vrednosti, a u slučajevima kada za postavljanjestrelica nema mesta, mogu se umesto strelica koristiti tačke.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 55

Page 6: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Nikakva postojeća linija predmeta, osa, linija šrafure i ivica, ne sme k i titi k k t li ijse koristiti kao kotna linija.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 66

Page 7: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaStrelica ne sme da vrhom dodiruje tačku preseka dveju linija, bilo daove linije predstavljaju ivice predmeta, ose ili neke druge linije.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 77

Page 8: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaPomoćne kotne linije ne smeju da presecaju kotne linije.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 88

Page 9: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaKotna linija crta se neprekinuta i kada ona predstavlja dužinu delaprikazanog sa skraćenjem.p g j

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 99

Page 10: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaPo pravilu, pomoćne kotne linije postavljaju se upravno na veličinu koja se kotira. U posebnim slučajevima, kada strelice treba da prekrivaju ivice p j , p jpredmeta ili kada bi pomoćne kotne linije padale vrlo blisko linijama koje definišu oblik i činile predmet nejasnim, ove mogu da zaklapaju i oštar ugao sa veličinama koje se kotirajuugao sa veličinama koje se kotiraju

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1010

Page 11: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Dužina luka kotira se kotnom linijom lučnog oblika iste dužine kao idužina lukadužina luka.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1111

Page 12: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Kod simetričnih komada, bilo da je nacrtana samo jedna polovinaizgleda ili polupresek mogu da se daju skraćene kotne linije samo saizgleda ili polupresek, mogu da se daju skraćene kotne linije samo sajednom strelicom.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1212

Page 13: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Za različite položaje kotnih linija prikazan je na slici način nanošenja vrednosti Kotiranje u šrafiranim poljima na slici po mogućnosti trebavrednosti. Kotiranje u šrafiranim poljima na slici po mogućnosti treba izbegavati.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1313

Page 14: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaAko već postoji osa predmeta na kojoj leži centar krivine, pri kotiranju se ovaj centar označava pomoću crtice linije B, koja na mestu centra preseca j p j , j posu. Kod zaobljenja centar se označava tačkom.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1414

Page 15: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Kod zaobljenja manjih od 2.5mm centar se ne naznačuje.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1515

Page 16: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaU slučaju da je centar krivine izvan okvira crteža, a leži na ucrtanojosi predmeta, stavlja se oznaka R ispred vrednosti, kako bi se znalop , j p ,da se radi o poluprečniku. Ukoliko centar ne leži na osi predmeta,potrebno je centar premestiti poduž ose u ravan crteža, kotiratinjegovo udaljenje od ose, kotnu liniju dati izlomljeno i upisatinjegovo udaljenje od ose, kotnu liniju dati izlomljeno i upisativrednost bez ikakve posebne oznake.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1616

Page 17: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaLopte i delovi lopte kotiraju se kao na slici. Oznaka SR označava poluprečnik kugle, a SØ označava prečnik kugle.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1717

Page 18: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Cilindri i cilindrični otvori u izgledima uCilindri i cilindrični otvori u izgledima ukojima se krug pokazuje bez deformacijakotiraju se samo vrednošću, a ui l di i i dizgledima upravnim na ove, ispredvrednosti se stavlja oznaka Ø, kojagovori da se radi o kružnom preseku.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1818

Page 19: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Kod kvadratnog preseka u izgledu gde seKod kvadratnog preseka u izgledu gde sepokazuje kvadrat, obe ivice seuvrednjavaju sa vrednostima koje

d j d ži t i k d todgovaraju dužinama stranica kvadrata, au izgledima upravnim na ovaj ispredvrednosti se stavlja oznaka �. Dvedij l ( t li ij B) č jdijagonale (nacrtane linijom B) označavajuravnu površinu pravougaonog ili trapeznogoblika.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1919

Page 20: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranjaKod standardnih vijaka treba kotirati nazivni prečnik vijka, dužinu navoja sa punim profilom i dužinu stabla vijka. Oznaka M na ovoj slici j p p j jpokazuje da se radi o običnom milimetarskom navoju.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2020

Page 21: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Kod slepih otvora sa navojem bez posebnih zahteva, kotiraju senazivni prečnik navoja dužina navoja sa punim profilom i dubinanazivni prečnik navoja, dužina navoja sa punim profilom i dubinarupe. Prečnik rupe se ne kotira.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2121

Page 22: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Kotiranje nagiba i konusa izvodi se kao na slici:j g

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2222

Page 23: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Pravila kotiranjaPravila kotiranja

Kotiranje zakošenja vrši se kao na slici:Kotiranje zakošenja vrši se kao na slici:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2323

Page 24: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Vrste kotiranjaVrste kotiranja

•• Simetrično kotiranjeSimetrično kotiranjejj

•• Paralelno kotiranjeParalelno kotiranje

•• Redno kotiranjeRedno kotiranje•• Redno kotiranjeRedno kotiranje

•• Kombinovano kotiranjeKombinovano kotiranje

•• Kotiranje preklapanjem kotnih linijaKotiranje preklapanjem kotnih linija

•• Kotiranje koordinatamaKotiranje koordinatama

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2424

Page 25: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Simetrično kotiranjeSimetrično kotiranje

Simetrično kotiranje izvodi se kod komada simetričnih u odnosu na jednu ili dve njegove osejednu ili dve njegove ose.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2525

Page 26: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Paralelno kotiranjeParalelno kotiranjeParalelno kotiranje, kod kojeg kotne linije teku paralelno, a počinju ododređene obrađene površine, izvodi se tamo gde je neophodnoobezbediti tačna udaljenja ostalih površina ili ivica u odnosu na ovupovršinu, ili gde to zahteva tehnološki proces izrade komada.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2626

Page 27: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Redno kotiranjeRedno kotiranjeRedno kotiranje se koristi kod delova kod kojih zbir odstupanja većeg broja vrednostiu redu nema uticaja na funkcionalnost delavećeg broja vrednostiu redu nema uticaja na funkcionalnost dela samostalno upotrebljenog ili kasnije postavljenog u sklopu.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2727

Page 28: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Kombinovano kotiranjeKombinovano kotiranjeKombinovano kotiranje predstavlja spoj paralelnog i rednog kotiranja. Vrednosti, koje u izradi komada za njegovo pravilno funkcionisanje ili j j g p jsklapanje treba obezbediti, daju se sa polazom od vrednosne osnove, a na njih se redno nadovezuju ostale vrednosti.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2828

Page 29: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Kotiranje preklapanjem kotnih linijaKotiranje preklapanjem kotnih linija

Kotiranje preklapanjem kotnih linija je uprošćeno paralelno kotiranje.Koristi se kada postoje prostorna ograničenja i kada nema teškoća okoKoristi se kada postoje prostorna ograničenja i kada nema teškoća okojasnog čitanja crteža. Početna tačka je polaz za sve kotne linije koje sezavršavaju strelicom samo sa jedne strane.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 2929

Page 30: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJEKOTIRANJEInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Kotiranje koordinatamaKotiranje koordinatama

Kotiranje koordinatama se primenjuje kada postoji veći broj otvora.Umesto klasičnog kotiranja daje se tabela kotnih brojevaUmesto klasičnog kotiranja, daje se tabela kotnih brojeva.

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 3030

Page 31: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

PodePodešavanje parametarašavanje parametaraPodePodešavanje parametarašavanje parametara

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 11

Page 32: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

PodePodešavanje parametarašavanje parametaraPodePodešavanje parametarašavanje parametara

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 22

Page 33: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

PodePodešavanje parametarašavanje parametaraPodePodešavanje parametarašavanje parametara

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 33

Page 34: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

PodePodešavanje parametarašavanje parametaraPodePodešavanje parametarašavanje parametara

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 44

Page 35: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranja

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 55

Page 36: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPart mode Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 66

Page 37: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaDrawing mode

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 77

Page 38: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaDrawing mode Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 88

Page 39: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Crtanje spoljašnjeg navojaCrtanje spoljašnjeg navojaCrtanje spoljašnjeg navojaCrtanje spoljašnjeg navojaInsert > Annotations > Cosmetic Thread

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 99

Page 40: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Crtanje spoljašnjeg navojaCrtanje spoljašnjeg navojaCrtanje spoljašnjeg navojaCrtanje spoljašnjeg navoja

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1010

Page 41: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranja

Animacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1111

Page 42: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaAnimacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1212

Page 43: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaAnimacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1313

Page 44: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaAnimacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1414

Page 45: Definicija kotiranjaInženjerska grafika mašinskih delova KOTIRANJE Definicija kotiranja Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež. Bez

KOTIRANJE U SOLID WORKSUKOTIRANJE U SOLID WORKSUInženjerska grafika mašinskih delovaInženjerska grafika mašinskih delova

Primer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaPrimer kotiranjaAnimacija:

Univerzitet u Nišu Univerzitet u Nišu ٠٠ Mašinski fakultetMašinski fakultetKatedra za mehatroniku i upravljanjeKatedra za mehatroniku i upravljanje 1515