8
DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand funetia de Expert superior la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 ,domieiliul Craiova str Nicolae Coeuleseu Nr 12 B168B2 se 1 ap 8 eunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca impreuna eu familia 1) detin urmatoarele: * 1) Prin familie se Intelege sotul/sotia copiii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ¥iri. Adresa sau zona Categoria* Anul .- dobandirii Malu Mare 3 2005 Barcanesti,Brastavatu 1 1999,2005 Olt,Dobresti Dolj Barcanesti Olt 2 2005 Brastavatu Olt 3 1999 Suprafata Cota- parte 0.069 ha 112 4.86 ha III 0.5 ha 111 0.137 ha 111 Modul de Titularul l ) dobandire Cumparare Stefanescu Catalin Stefanescu Elena Mostenire Stefanescu Catalin Stefanescu Elena Mostenire Stefanescu Catalin Mostenire Stefanescu Elena * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte numele coproprietarilor. 2. Cladiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in aIte tari. Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafata Cota- Modul de Titularul 2 ) dobandirii parte dobandire Craiova 1 1999 64.66 mp III Mostenire Stefanescu Elena 1

DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata, STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand funetia de Expert superior la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

CNP 1630126163202 ,domieiliul Craiova str Nicolae Coeuleseu Nr 12 B168B2 se 1 ap 8

eunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca impreuna eu familia 1) detin urmatoarele:

* 1) Prin familie se Intelege sotul/sotia ~i copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ¥iri.

Adresa sau zona Categoria* Anul

.- dobandirii

Malu Mare 3 2005

Barcanesti,Brastavatu 1 1999,2005 Olt,Dobresti Dolj

Barcanesti Olt 2 2005

Brastavatu Olt 3 1999

Suprafata Cota-parte

0.069 ha 112

4.86 ha III

0.5 ha 111

0.137 ha 111

Modul de Titularul l )

dobandire

Cumparare Stefanescu Catalin Stefanescu Elena

Mostenire Stefanescu Catalin Stefanescu Elena

Mostenire Stefanescu Catalin

Mostenire Stefanescu Elena

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in aIte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul

Suprafata Cota- Modul de

Titularul2) dobandirii parte dobandire

Craiova 1 1999 64.66 mp III Mostenire Stefanescu Elena

1

catalin.stefanescu
Highlight
catalin.stefanescu
Highlight
Page 2: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

*2) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura MaFca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandire

Autoturism Toyota Corolla 1 2005 Cumparare

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colectii de arta ~i

numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa~e~te 5.000 de euro

NOTA : Se vor mentiona to ate bunurile aflate In proprietate, indiferent dad ele se aflii sau nu pe teritoriul Romaniei

la momentul decladirii.

Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e~te 3.000 de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni

Natura bunului Data Pel7soana catre care s-a Forma Valoarea

instrainat instFainarii instrainat instrainarii Teren intravilan Malu

Martie 2020 A vramescu Gabriel Vanzare 30.000 euro Mare

2

Page 3: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

IV. Active financiare

1. Conturi ~i depozite bancare, fond uri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, dad valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate In banci sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoare la zi

~i adresa acesteia

Banca Transilvania 2 Ron 2013,2019 135.000

Banca Transilvania 2 Euro 2018,2020 33.000

*Categoriiie indicate sunt: (1) cont curent sau echivaiente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivaiente; (3) fonduri de investilii sau echivaiente, inclusiv fonduri private de pensii sau aite sisteme cu acumuiare (se vor de clara ceie aferente anuiuifiscai anterior).

2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, dad valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile In strainatate.

Emitent titlu/societatea in care persoana este Tipul*

Numar de titluril Valoarea totala la zi

acponar sau asociat/beneficiar de impr~mut cota de participare

3

Page 4: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3. Alte active produdtoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA : Se vor declara inclusiv cele aflate In stdiinatate.

V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizifionate in sistem leasing ~i alte

asemenea bun uri, dad valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate In strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare

Garanti Bank 2020 2025 115.000 ron

Banca Transilvania 2014 2024 14.411 ron

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fafa de valoarea de piafa, din partea unor persoane, organizatii, societafi comerciale, regii autonome, companiilsocietafi nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a diror valoare individuala depa~e~te 500 de euro*

Cine a realizal venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular

1.2. Sot/sotie

1.3 . Copii

4

Page 5: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

*Se excepteaza de La declarare cadourile $i trata/hLe uzuaLe primite din parte a rudeLor de graduL I ~i aL ii-lea

VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modifidirile ~i completarile ulterioare)

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual numele, adresa ~enerator de venit incasat

i. Venituri din saLarii

1.1. Titular OIRPOSDRU Sudvest Oltenia Expert superior 89.534

1.2. Sol/solie OIRPOSDRU Sudvest Oltenia Expert lA 55.793

Topserv Motors SRL Director economic 2.064

Italian Cars Service SRL Director economic 8.017

1.3. Copii

2. Venituri din activitii!i independente

2.1. Titular

2.2. Sol/solie

3. Venituri din cedarea foLosin/ei bunurilor

3.1. Titular

3.2. Sot/solie

4. Venituri din investi!ii

4.1. Titular

4.2. Sot/solie

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

5

Page 6: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

5.2. SotJsotie

6. Venituri din aetivitiifi agrieoie

6.1 . Titular

6.2. SotJsotie

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual

N urne, adresa generator de venit incasat 7. Venituri din premii $i din joeuri de no roe

7.1. Titular

7.2. SotJsotie

7.3. Copii

8. Venituri din aite surse

8.1. Titular

8.2. SotJsotie

8.3. Copii

Prezenta deciaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

05.06.2020

6

Semnatura 00qi14ty.lgfWld..."lIoutiu·

Horoltlu-Catalin Slef.:me~(u C.t.oJ'"Sltf.~KU ~1~}()20.06.051011:l8.0J ·00'

Page 7: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, de Expert superior

STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia

CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae Coculescu Nr 12 816882 sc I ap 8

, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

• .0;0- • • ,.... • •

1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companiilsocietap nationale, institutii de credit, grupuri de I

interes economic, precum ~i membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea Nr. de parti Valoarea totala a

- denumirea ~i adresa- Calitatea detinuta sociale sau partilor socia Ie de actiuni ~i/sau a actiunilor

1.1.. .... Nu este cazul

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ~i control ale societatilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de in teres economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ~Ie altor organizatii neguvernamentale: !

Unitatea Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

- denumirea ~i adresa -2.1.. .... Nu este cazul

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale ~i/sau ~indicale ,

3.1.. .... Nu este cazul

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ~i control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor 'politice, functia detinuta ~i denumirea partidului politic 4.1.. .... Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta juridica, consultanta ~i civile, obtinute ori aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local ~i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statui este actionar majoritar/minoritar: 5.1 Beneficiarul de contrnct: nurnele,

I Institutia I Procroum prin I TIpul Data

Ic!:lwl Valoarea

prenurnele/denurnirea ~i adresa contractanta: care a fast contrnctulw Incheierii totalaa

1

I

catalin.stefanescu
Highlight
catalin.stefanescu
Highlight
Page 8: DECLARATIE DE AVERE - OIRSVFSE · 2020. 6. 15. · STEFANESCU HORATIU CATALIN ,avand functia la OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia CNP 1630126163202 , domiciliul Craiova str Nicolae

demrnirea ~ Incredintat contractului contrnctului adresi contrnctul

TItular . : .............

Nu este cazul

Sot/SOlie ...............

Rude de gradul II) ale titularului .......... ..

Socieffitj comerciale/ PetIDaM frzicii autorizatal Asociatii fumiliale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, socieffitj civile profesionaIe sau socieffitj civile profesionale cu llispundere limitatii care ~ profesiade avocatl Organizatii neguvemamentaleJ FundatiiI Asociatif)

I) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendenta ~i copii pe linie descendenta. 2) Se vor declara numele, denumirea ~i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul,

sotul/sotia ~i rudele de gradul I obtin contracte, a~a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe aqiuni la care declarantulimpreuna cu sotul/sotia ~i rude Ie de gradul I detin mai putin de 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta deciaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii

05.06.2020

2

Semnatura Horatiu-Catalin Stefanescu

Digitally signed by Horaliu-Catalin Slefan~(u

Date: 2020.06.05 11:44:23 -+(1)'00'