8
DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244 , domiciliul Craiova Str. Dimbovita Bl. C1b, Ap.8 cunoscand prevederile art. 332 din Codul penal privind falsul in dec1aratii, dec1ar pe proprie raspundere ca impreuna cu familial) detin urmatoarele: * 1) Prin familie se intelege sotul/sotia copiii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau zona Categoria* Anul dobindirii Craiova (3) 2010 - - - - - - - - - Suprafata Cota- parte 425 112 - - - - - - Modulde Titularul 2 ) dobindire Donatie 1/2 T. Gabriel 112 T. Ivona - - - - - - * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravi1an; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte numele coproprietarilor. 2. CHidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafata Cota- Modulde Titularul 2 ) dobindirii parte dobindire Craiova (1) 2001 80 112 Vanzare- Yz T. Gabriel cumparare Yz T. Mariana Craiova (2) 2010 75 1/2 Donatie Yz T.Gahriel Yz T.lvona - - - - - - - - - - - - - - * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatli comerciale/de productie. 1

DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia

CNP 1611108163244 , domiciliul Craiova Str. Dimbovita Bl. C1b, Ap.8

cunoscand prevederile art. 332 din Codul penal privind falsul in dec1aratii, dec1ar pe proprie raspundere ca impreuna cu familial) detin urmatoarele:

* 1) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati in intretinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul

dobindirii

Craiova (3) 2010

- - -

- - -

- - -

Suprafata Cota-parte

425 112

- -

- -

- -

Modulde Titularul2)

dobindire

Donatie 1/2 T. Gabriel 112 T. Ivona

- -

- -

- -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravi1an; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

2. CHidiri

NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.

Adresa sau zona Categoria* Anul

Suprafata Cota- Modulde

Titularul2) dobindirii parte dobindire

Craiova (1) 2001 80 112

Vanzare- Yz T. Gabriel cumparare Yz T. Mariana

Craiova (2) 2010 75 1/2 Donatie

Yz T.Gahriel Yz T.lvona

- - - - - - -

- - - - - - -* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatli comerciale/de

productie.

1

user
Highlight
user
Highlight
Page 2: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/solia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricuHirii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de buciti Anul de fabricatie Modul de dobandire

Autoturism Skoda Octavia 1 2006 Donatie 2010

Autoturism Hyundai 1 2017 vanzare-cumparare

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colectii de arta ~i

numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare insumata depa~e~te 5.000 de euro

NOTA : Se vor mentiona to ate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

la momentul dec1ararii.

Descriere sumari Anul dobandirii Valoarea estimati

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

III. Bunuri mobile, a ciror valoare depa~e~te 3.000 de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni

Natura bunului Data Persoana citre care s-a Forma Valoarea

instriinat instriinirii instriinat mstriinirii

- - - - -

- - - - -

2

Page 3: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

IV. Active financiare

1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inc1usiv cardurile de credit, dadi valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOT1\.: Se vor dec1ara inc1usiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

Institutia care administreaza Tipul* Valuta Deschis in anul Soldlvaloare la zi ~i adresa acesteia

CEC Bank (2) Ron 2011 225.000

CEC Bank (2) USD 2015 14.500

BRD (2) Ron 2009 52.500

BT (2) Euro 2009 5.500

- - - - -

- - - - -

- - - - -

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor de clara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, dad valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOT1\.: Se vor dec1ara inc1usiv investitiile ~i participarile in strainatate.

Emitent titlulsocietatea in care persoana este Tipul* Numir de titluril Valoarea totala la zi

actionar sau asociatlbeneficiar de imprumut cota de participare - - - -- - - -

- - - -- - - -

- - - -- - - -

*Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni),· (2) aCfiuni sau piirfi sociale in societiifi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

Page 4: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

3. AIte active produditoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA.: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i aIte

asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

NOTA.: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

Creditor Contraetat in anul Seadent la Valoare

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvention ate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati eomerciale, regii autonome, companiilsocietati nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, deeontari de cheItuieli, aItele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 de euro*

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestatlObiectul Venitul anual numele, adresa generator de venit incasat

1.1. Titular - - -

- - -

1.2. Sot/sotie - - -

- - -

1.3. Copii - - -

- - -

*Se excepteaza de la declarare cadourile ~i trata/iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ~i al II-lea

4

Page 5: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, rea liz ate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare)

NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual numele, adresa generator de venit incasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular OIRPOSDRU Regiunea SV

Auditor public intern 92.234 Oltenia

1.2. Sot/sotie - - -

1.3. Copii SC Halla S.A. Inginer ca1culatoare 56.800

2. Venituri din activitiifi independente

2.1 . Titular - - -

2.2. Sot/sotie - - -

3. Venituri din cedareafolosintei bunurilor

3.1. Titular - - -

3.2. Sot/sotie - - -

4. Venituri din investi[ii

4.1. Titular - - -

4.2. Sot/sotie - - -

5. Venituri din pensii

5.1. Titular - - -

5.2. Sot/sotie CPJD - 27.000

6. Venituri din activitiifi agricole

6.1. Titular - - -

6.2. Sot/sotie - - -

5

Page 6: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul anual Nume, adresa generator de venit incasat

7. Venituri din premii ~i din joeuri de noroe

7.1. Titular - - -

7.2. Sot/solie - - -

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular A.N.R.P. Bucuresti HG 361/2005 ; L 16512013 50.500

8.2. Sol/solie - - -

8.3. Copii - - -

Prezenta deciaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii 22.05.2019

6

user
Text Box
Page 7: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

O J"- - -----.....-~ , . l\ PO;,OOU ' '''E ~ " I " . u . SUD·VEST O LTE ; , I

INTRA REilESJRE Nr. '. \..~)

An c&41-~~4J DECLARATIE DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata, Tolgoi M. Gabriel , avand functia de Auditor Public Intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia

CNP 1611108163244 ,domiciliat in Craiova , Str. Dimbovita ,Bl. Clb, Ap.8

cunoscand prevederile art. 332 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acponar la societip comerciale, companiilsocietip nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum ~i membru in asociapi, fundapi sau alte organizapi neguvernamentale:

Unitatea Nr. de paqi Valoarea total a a

- denumirea ~i adresa-Calitatea detinuta sociale sau paqilor sociale

de actiuni ~i/sau a actiunilor 1.1 . .. .. . - - - -

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -

2. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ~i control ale societiplor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societiplor naponale, ale institupilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociapUor sau fundatiilor ori ale altor or~anizatii ne~uvernamentale:

Unitatea Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor

- denumirea ~i adresa-2.1. . . . .. - - -

- - -- - -- - -- - -

3. Calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale ~ilsau sindicale 3.1. . .... -

----

4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare ~i control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, funcpa depnuti ~i denumirea partidului politic 4.1. .. ... -

---

5. Contracte, inclusiv cele de asistenti juridici, consultanti juridici, consultanti ~i civile, obtinute ori aflate in derulare in timpul exercitirii functiilor, mandatelor sau demnititilor publice finantate de la bugetul de stat, local ~i din fonduri externe ori incheiate cu societip comerciale cu capital de stat sau unde statuI este actionar majoritar/minoritar: 5.1 Beneficiarul de cont:ract: : m.mele, I JnstituPa I Procedura prin I TIpul I Data I Durnta I Valoorea

1

user
Highlight
user
Highlight
Page 8: DECLARATIE DE AVERE - oirsvfse.ro · DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, Tolgoi M.Gabriel , avand functia de Auditor public intern la OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia CNP 1611108163244

prenumeleldenumirea~ adresa coll1:ractarllii: careafost contrnctului lncheierii contractului totalaa denumirea~ fucredintat contrnctului contrnctului

adresa contrnctul TItular ...............

- - - - - -

SOVoo~e ............... - - - - - -

Rude de grndulll) ale titularului ..... , ...... - - - - - -

Societati comercialelPrnmnafizicii autorizatal AAria1ii familialel Cabirete individuale, cabinete a<:OOate, societati civile profesionale sau societati civile - - - - - -profesionale curnspurrlere lirni1ata care ~profesiadeavoca1l Orgmizatii neguvemamentalelFlll1d$I ~)

I) Prin rude de gradul I se intelege parinti pe linie ascendent a ~i copii pe linie descendenta. 2) Se vor declara numele, denumirea ~i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de1inuta, titularul,

sotul/sotia ~i rudele de gradul I obtin contracte, a~a cum sunt definite la punctul 5.Nu se decladi contractele societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotul/sotia ~i rudele de gradul I de1in mai putin de 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor.

Prezenta declaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mention ate.

Data completarii 22.05.2019

2

user
Text Box