8
Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor Soluþii complete pentru automatizãri industriale Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Citation preview

Page 1: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetreºi sisteme

de mãsurare a gazelor

Page 2: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Contoare de gaz - Aplicaþii fiscale ºitehnologice

Contoare cu pistoane rotative Dresser– Imeter pentru gaze naturale

Contoare de gaz

- pentru presiuni de gaz pânã la 16 bar (PN 10/ PN16 sau ANSI 150);- domeniul de temperaturã: standard -25 0C÷ +55 0C; la cerere: -40 0C÷+80 0C- diametre cuprinse în intervalul DN 40... DN 150- mãsurare de debite necorectate în intervalul 0,5…1000 m3/h- rangeabilitate de la 1:30 la 1:160- repetabilitate 0,1%- precizie de mãsurare: 0,2Qmax ÷Qmax: 1%; Qmin ÷0,2Qmax: 2%- executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/EC, EN 12480, OIML R137-1, PED- aprobare de model CE.

Contoare cu turbinã Dresser – Imeterpentru gaze naturale

- pentru presiuni pânã la 100 bar (PN 10 ÷ PN 100/ANSI 125/150 ÷ ANSI 600)- domeniul de temperaturã: standard -25 0C÷ +65 0C; la cerere -40 0C÷ +80 0C- diametre cuprinse în intervalul DN 50... DN 500- mãsurare de debite necorectate în intervalul 0,5…16000 m3/h- rangeabilitate de la 1:20 la 1:50- repetabilitate: 0,1%- precizie de mãsurare: 0,2Qmax÷Qmax: 1%; Qmin÷0,2Qmax: 2%- executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/EC, EN 12261, OIML R137-1, PED- aprobare de model CE.

Page 3: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Debitmetre de gaz - Aplicaþii fiscaleºi tehnologice

Debitmetre ultrasonice Sick - Maihak Flowsic 600pentru gaze naturale

- aplicaþii pentru gaze naturale, gaze de proces, aer etc.- pentru presiuni pânã la 250 bar (450 bar, la cerere); pânãla ANSI 1500- diametre cuprinse în intervalul DN 50÷DN 1200- mãsurare de debite necorectate în intervalul 6÷100 000 m3/h- precizie de mãsurare

±2 % pentru varianta cu o pereche de senzori(aplicaþii tehnologice)±1 % pentru varianta cu 2 perechi de senzori(aplicaþii tehnologice)±0,5 % pentru varianta cu 4 perechi de senzori(aplicaþii fiscale)±0,2% în cazul calibrãrii la presiune înaltã ºicorecþie cu factor constant (aplicaþii fiscale)±0,1% în cazul calibrãrii la presiune înaltã ºicorecþie cu ecuaþie polinomialã.

- variante constructive pentru autocontrolul mãsurãrii:- Flowsic 600 - 2plex: 4+ 1 perechi de senzori montaþi înacelaºi corp (douã contoare separate, unul fiscal cu 4 cãiºi unul cu o pereche de senzori: control)- Flowsic 600 - Quatro: 4+ 4 perechi de senzori montaþi înacelaºi corp (douã contoare separate, fiscale cu 4 cãi, uncontor utilizat pentru mãsurare fiscalã ºi unul pentrucontrol având aceeaºi precizie de mãsurare)- aprobare de model BRML pentru contoare pânã la 6500m3/h- executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/EC, AGA Report nr. 9, EN 12261, OIML D11, PED- aprobare de model CE- construcþie IP 67/IP 65 ºi protecþie Ex conform ATEX- transmitere date prin protocol Modbus ºi transmitere debitinstantaneu necorectat, prin pulsuri de înaltã frecvenþã.

Debitmetre ultrasonice – KrohneDebitmetrele ultrasonice permit mãsurãri de preciziecare sunt independente de profilul curgerii.Caracteristici:- Precizie ºi repetabilitate foarte bunã, independentede proprietãþile mediului, cum ar fi: vâscozitate,temperaturã, densitate- Excelentã stabilitate pe termen lung, fãrã a fi nevoiede recalibrare- Nu are pãrþi în miºcare, nu existã pierderi depresiune- Nu necesitã întreþinere specialã.

Optisonic 7060- debitmetrul ultrasonic pentru gaz, cu douã fascicule de undã utilizat în mãsurãri tehnologice- precizie ridicatã de mãsurare- mãsurare bidirecþionalã- tipodimensiuni: DN50… DN600- debit maxim: 30550 m3/h.

Altosonic V12- debitmetrul ultrasonic pentru gaz utilizat pentru tranzacþii fiscale- mãsurare debit volumetric, mãsurare bidirecþionalã- certificare MID- tipodimensiuni: DN100… DN600- presiunea fluidului: max.150 bar- domenii de debite: 20…20600m3/- incertitudine de mãsurare +/-0.1%- repetabilitate: +/-0.1%

Modele

Altosonic V – debitmetrul ultrasonic cu 5 fascicule de undã, utilizat pentru mãsurarea fiscalã a debitului de produse petroliere, cu o precizie de 0.15%

Page 4: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Sisteme demãsurare a gazelornaturale cud i a f r a g m ãºi calculator de debit

- pentru presiuni de gazpânã la 50 bar- domeniul detemperaturã: standard-25 0C ÷ +60 0C- diametre cuprinse înintervalul DN 80... D N500- mãsurare de debite înfuncþie de aplicaþie- rangeabilitate de la 1:5cu un singur traductorde presiunediferenþialã la 1:10pentru varianta cudouã traductoare depresiune diferenþialã- precizie demãsurare: 0,8 ÷ 1,2 %- executate înconformitate cu ISO5167- aprobãri de modelBRML- diafragme ºiportdiafragme demãsurare Syscom ºiFuji- variante constructive:- calculator de debit +traductor multivariabilintegrat - XFC 6200 EXABB Totalflow- traductor multivariabilºi calculator de debit înconstrucþie normalã -XMV 267 ABB Totalflow+ XRC 6990 ABBTotalflow- traductoare depresiune staticã,presiune diferenþialãºi traductor detemperaturã º icalculator de debit înconstrucþie normalãsau construcþie Ex.

Page 5: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Debitmetre cu tub pitot- montaj integrat (tup Pitot+manifold + traductor de presiune diferenþialã)- rangeabilitate 3:1- precizie de mãsurare: 0,5÷1,5 din domeniul de mãsurare.

Debitmetre masiceOptimassCaracteristici:- instrument utilizat pentru mãsurarea debitului masic, a densitãþii, a temperaturii ºi totodatã pentru calcularea debitului volumetric- un domeniu complet de instrumente de mãsurare pentru aproape toate tipurile de aplicaþii- un singur tip de convertor de semnal pentru toate modelele- domeniul de debit de la 0.3…430.000 kg/h- cãdere micã de presiune pe tubul de mãsurare- procesare rapidã a semnalului.

OptiswirlCaracteristici:- senzori de presiune ºi temperaturã integraþi- excelentã stabilitate pe termen lung datoritã construcþiei robuste- precizie de 1% din valoarea mãsuratã- nu necesitã întreþineri speciale- construcþie completã din oþel inox, ceea ce-i oferã o înaltã protecþie împotriva coroziunii, presiunii ºi temperaturii- tipodimensiuni: DN15…DN300 cu montare în flanºe sau tip sandwich.

OptigasDebitmetrul masic pentru CNG – gaz natural comprimat- disponibil în douã tipodimensiuni: S15 (debit max. 50 kg/ min) ºi S25 (debit max. 120 kg/min)- posibilitate echipare cu convertor de semnal sau comunicare directã prin Modbus- uºor de instalat ºi de pus în funcþiune- precizie de mãsurare: +/-0.5%- presiune max. fluid: 350 bar.

Debitmetre cu V cone- mãsurare de lichide, gaze ºi vapori- adaptat pentru fluide vâscoase sau cu grad ridicat de încãrcare (ape uzate, þiþei& gaze)- lungimi minime pentru tronsoanele amonte – 3D / aval – 1 D- profil de debit stabil ºi acurateþe foarte bunã (1% la debit maxim)- repetabilitate foarte bunã la mãsurarea debitului, cu o rangeabilitate de 10:1.

Debitmetrul cu principiul de mãsurare termicAplicaþii industriale- mãsurare debite gaze de proces- mãsurare debite aer de combustieAplicaþii de laborator ºi instalaþii mici.

Page 6: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Convertoare devolum ºi calculatoarede debit

Calculatoare de debitpentru gaze naturale

- aprobare demodel BRML- utilizare în cadrulsistemelor fiscale ºitehnologice demãsurare a gazelornaturale cu diafragmã,contoare cuultrasunete, contoarecu turbinãºi contoare cu pistoanerotative- construcþie pentruzonã normalã saupentru zonã Ex.

Convertoare devolumpentru gaze naturale

- aprobare demodel BRML- mãsurare depresiune a gazelor îndomeniul 1÷70 bar- m ã s u r a r e atemperaturii ambiantede lucru -25 0C÷60 0C- construcþie modularã- modul de configurareºi descãrcare datepentru zona Ex.

Page 7: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Gazcromatografe de procespentru gaze naturaleComponenþii detectaþi:- metan CH4- etan C2H6- propan C3H8- normal-butan n-C4H10- izo-butan i-C4H10- normal-pentan n-C5H12- izo-pentan i-C5H12- neo-pentan neo-C5H12- hexan+alte hidrocarburi superioare C6+- heptani C7- octani C8- nonani + alte hidrocarburi C9- dioxid de carbon CO2- azot N2

Gazcromatografele NGC 8200 sunt destinate analizãriicompoziþiei, determinând tipul componenþilor ºiponderea acestora în gazele naturale.

- 8206 pentru gazele naturale obiºnuite cucomponenþi pânã la C6+

- 8209 pentru gazele naturale cu componenþi pânãla C9+

Diferenþa dintre cele douã variante constructive oreprezintã o coloanã cromatograficã suplimentarãpentru modelul NGC 8209.

Sistemul de detecþie este un sistem dual (câte doidetectori micro-TCD cu conductibilitate termicã.Detectorii (de mãsurare ºi de referinþã) sunt termistoriminiaturali încapsulaþi într-un corp de sticlã.

Principiul de mãsurare al detectorului cuconductibilitate termicã (micro – TCD) se bazeazã pediferenþa dintre coeficienþii de termoconductibilitateai gazelor în amestec.

Pe baza compoziþiei determinate, gazcromatografulNGC 8200 poate calcula o serie de parametri fizicipentru gazul natural analizat:

- puterea calorificã superioarã ºi inferioarã pentrudiverse perechi de temperaturã combustie/temperaturã ºi mãsurare (pentru România se va utilizaperechea 25 0C/0 0C )

- densitatea absolutã ºi densitatea relativã- indicele Wobbe- coeficientul de compresibilitateCalculele sunt efectuate în conformitate cu SR ISO

6976.

Page 8: Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Gazcromatograful on-line NGC 8200este realizat într-o construcþiecompactã, în interiorul carcaseiexistând o serie de module cu funcþiidedicate:

- modul pentru condiþionarea probeide gaz analizat

- modul pentru reglarea electronicã apresiunii gazului purtãtor

- modul pentru analizã cromatograficã- modul pentru controlul analizei- modul selector al fluxului gazului de

probã- modul de afiºare localã.Interfaþa cu utilizatorul este realizatã

printr-un software bazat pe platformãWindows XP.

Interfaþa permite configurareagazcromatografului în vederea calibrãriiperiodice automate a acestuia, stabilireaintervalului de timp la care sã efectuezeanalize cromatografice, configurareacomunicaþiilor digitale pentrutransmiterea de informaþii laechipamente externe etc.

Local, gazcromatograful esteprevãzut cu un display tip LCD carepermite utilizatorului sã vizualizezevalorile parametrilor analizaþi.

Gazcromatograful NGC 8200 poateanaliza concomitent pânã la trei fluxuride gaze.

El poate fi utilizat cu succes în locaþiileîn care existã surse de gaze cucompoziþii diferite.

Echipamentul poate furniza informaþiiîn timp real cãtre un calculator de debitde gaz, care, împreunã cu datele privindvolumele de gaze mãsurate, poaterealiza o conversie a cantitãþilor de gazenaturale în unitãþi de energie.

NGC 8200 poate fi alimentat de la reþeasau poate funcþiona cu alimentareindependentã asiguratã de panou solarºi baterii de acumulatori.

- deþine Certificatul de Aprobare deModel nr. 192/2005 emis de cãtre BiroulRomân de Metrologie Legalã, putând fiutilizat în mãsurãrile tranzacþionale degaze naturale.