of 21/21
Proiect cofiŶaŶţat diŶ FoŶdul Social EuropeaŶ priŶ Prograŵul OperaţioŶal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 IŶvesteşte îŶ oaŵeŶi! Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică!” Nr. contract: POSDRU/189/2.1/G/155674 Beneficiar: Universitatea Româno-Germană din Sibiu CAIET DE PRACTICĂ SIBIU 2015

DE PRACTICĂstagiipractica.roger-univ.ro/.../2015/08/Caiet_practica_final.pdf · CAIET DE PRACTIC Ă SIBIU 2015 . Proiect

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DE PRACTICĂstagiipractica.roger-univ.ro/.../2015/08/Caiet_practica_final.pdf · CAIET DE PRACTIC...

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  Axa prioritar nr. 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ Titlul proiectului: Te implici, nvei, ctigi prin stagii de practic! Nr. contract: POSDRU/189/2.1/G/155674 Beneficiar: Universitatea Romno-German din Sibiu

  CAIET DE PRACTIC

  SIBIU 2015

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  CUPRINS

  INTRODUCERE ................................................................................................................................. 5

  1.PRECIZ RIGENERALE REFERITOARE LA STAGIULDEPRACTIC ............................. 6

  2.OBIECTIVELE ICOMPETEN ELEDOBNDITE N CADRUL STAGIULUI DE PRACTIC DESPECIALITATE ............................................................................................... 7

  2.1.Obiectivealestagiuluidepractic ................7

  2.2. Competente dobnditepeduratastagiuluidepractic ................................................. 8

  3.CON INUTULDOSARULUIDEPRACTIC .......................................................................... 10

  4.RESPONSABILIT ILE IATRIBU IILESTUDENTULUI PE TIMPUL STAGIULUI DE PRACTIC ......................................................................................................................... 11

  5.CERIN ECARESEAU N VEDERE LA EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTIC ...... 11

  6. TEMATICA PROIECTELORDEPRACTIC .......................................................................... 10

  7. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV ................................................................................................. 13

  8. EVIDEN AACTIVIT ILOR ZILNICE ALE STUDENTULUI - PRACTICANT ................... 19

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE STUDENTULUI PRACTICANT

  NUMESIPRENUME:....

  ANULDESTUDII:..

  GRUPADESTUDII:..

  SPECIALIZAREA:..

  PERIOADADEPRACTIC :.

  ADRES DEEMAIL:.

  DATELE DE IDENTIFICARE ALE PARTENERULUI DEPRACTIC Denumireaparteneruluidepractic :

  ........................................................................................................................................

  Adresa:

  ........................................................................................................................................

  Tutoredepractic :(nume,prenume,func ie,telefon/adresadecontact)

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  INTRODUCERE

  Prezentul Caiet de practic a fost realizat n cadrul Proiectului Te implici,nve i, c tigiprinstagiidepractic ,Proiectcofinan atdinFondulSocialEuropeanprin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investete noameni!, Axaprioritar nr.2Corelareanv riipe totparcursulvie iicu pia a muncii Domeniul major de interven ie 2.1 Tranzi ia de la coal la via aactiv , prin contractul cu num rul POSDRU/189/2.1/G/155674. Beneficiarul proiectului este Universitatea Romno-German din Sibiu, n parteneriat cu AcademiaFor elorTerestreNicolaeB lcescu.

  Structura Caietului de practic este orientativ , putnd fi adaptat cerin elor

  specificefiec reiinstitu ii,firmeoristructurimilitarencaresedesf oar stagiuldepractic , astfel nct caietul se dovede te a fi un instrument util de lucru pentrustudentul-practicant. n cadrul acestuia sunteviden iate toateaspectelestagiuluidepractic i pe baza c ruia se consemneaz i se evalueaz activitatea practic desf urat destudentul-practicant.

  Scopul utiliz rii acestui instrument de lucru este de a forma, la studen ii-

  practican i,deprinderideredactareapropriiloranalize iobserva ii,nmodcurent icoerent, folosind un limbaj conceptual specific domeniilor Leadership militar, Management, Contabilitate i informatic de gestiune, Economia comerului, turismului, serviciilor i managementul calitii, Drept, Marketing i comunicare n afaceri, managementul organizaiilor, managementul strategic al resurselor umane, Managementul proiectelor cu finanare european, ct i pentru p strarea tuturorinforma iiloracumulateprinactivitateadesf urat ndiverseleorganiza ii.

  Caietul de practic este considerat jurnalul zilnic de activitate al studentului-

  practicant ivacuprindetoateactivit ileefectuatezilnic,informa iileculese iopiniilepersonale privind modul de desf urare a practicii. El va oglindi ntreaga activitatedesf urat de studentul-practicant n perioada de practic , fiind completat la zi isemnat de tutoreledepractic dininstitu iapartener .

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  1.PRECIZ RIGENERALEREFERITOARE LASTAGIULDEPRACTIC

  Practicauniversitar /stagiul depractic estedisciplin obligatorie, prev zut n

  planuldenv mnt,avndalocate5creditetransferabile laspecializ riledincadrulAFT i3,4sau15,nfunc iedecaz,laspecializ riledincadrulU.R.G.S..

  Stagiile de practic se desf oar la partenerii de practic cu care Universitatea Romno-German dinSibiu, respectiv AcademiaFor elorTerestreNicolaeB lcescuau ncheiat Parteneriate bilaterale privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen,precumioConvenie-cadru n acest sens, respectiv n loca iile stabilite de partenerii de practic , potrivitspecificuluiactivit iipracticeceurmeaz afiderulat .

  Durata stagiului depractic iperioadadedesf uraresuntprev zutenplanuldenv mntisederuleaz peparcursuladou , trei sau paisprezece s pt mni, nfuc iedespecializareapecarestudentulourmeaz .

  Pentru finalizarea stagiului de practic se va avea n vedere parcurgerea urm toareloretape: - nscriereangrupul int ; - consilierea; - derulareastagiilordepractic ;

  - evaluarea stagiilordepractic . Reparti ia studen ilor la partenerii de practic se realizeaz n func ie de

  programul de studii urmat de c tre studen i i locurile disponibile anun ate departeneruldepractic ,nbazaop iunilorexprimatedeacetia,aierarhiz riirealizatede organizatorul de practic prin luarea n considerare a rezultatelor ob inute nprocesulde nv mnt,precumiarecomand rilorgenerale ispecializate f cutecu ocazia sesiunilor de orientare i consiliere profesional organizate pentru bunapreg tireastagiilordepractic .Acesteinforma ii,mpreun cuoanaliz detaliat aprofilului studentului, se reg sesc n Fia individual de matching student-stagiu practic, care este completat de c tre expertul stagii practic anterior demar riistagiului.

  Prezen alapractic esteobligatorie.ncazdeboal saualtecauzeobiective,practica se recupereaz , respectndu-se durata, f r a perturba procesul depreg tireteoretic .

  Expertul stagiipractic stabile te tematicadepractic iar mpreun cututoreledesemnat prev d obiectivele educa ionale ce urmeaz a fi atinse i competen eleprofesionale care fac obiectul stagiului depractic nportofoliuldepractic .

  Parteneruldepractic vadesemnaun tutore pentru stagiuldepractic , dintre profesionitiirecunoscu iidornicideimplicarenaceast misiune,carevaasigurarespectareacondi iilordepreg tireidobndireadec trepracticantacompeten elorprofesionaleplanificatepentruaceast perioad .

  Pentru studen ii/masteranzii Universit ii Romno-Germane, stagiul de practic areurm toareledurate:

  - detreis pt mni(15zile lucr toare 90 de ore) cte 6 ore zilnic pentru studen ii de la specializ rile Management, Contabilitate i informatic de

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  gestiune, Economia comerului, turismului, serviciilor i managementul calitii;

  - dedou s pt mni(10zilelucr toare 60 de ore), cte 6 ore zilnic pentru studen iidelaspecializareaDrept;

  - de paisprezece s pt mnipentrustuden ii specializ rilordemasteratdincadrul U.R.G.S.

  Pentru studen ii Academiei For elor Terestre Nicolae B lcescu, tutorele/ndrum torul de practic , stabilete programul s pt mnal al practican ilor,avnd n vedere ca acesta s includ : activit i de specialitate (22 ore practic universitar ; minim 18 ore practic la comand sau la structurile corespunz toarearmei), studiu individual (minimum 10 ore)iactivit icultural-educativeisportive.

  Activitateadepractic astuden ilor de la Academia For elorTerestreNicolaeB lcescu sepoaterealizadec treparteneriidepractic din institu iiledinsistemuldeap rare,ordinepublic isiguran na ional , oricnd pe parcursul a 24 de ore, n condi iistabiliteprinordinalconduc toruluiinstitu iei.

  Tutorele/ndrum torul de practic , responsabilizeaz , ghideaz , sf tuie te,stimuleaz i ncurajeaz practicantul nndeplinirea sarcinilor pe perioada stagiului depractic .

  Expertul stagii practic / responsabilul de practic , mpreun cu tutorele/ndrum torul de practic desemnat de partenerul de practic , urm resc atingereaobiectivelor educa ionale stabilite i a competen elor profesionale care fac obiectulstagiuluidepreg tirepractic astuden ilorafla isubndrumare.

  Practican ii,subndrumareaexpertuluistagiipractic /responsabilului depractic iatutorelui/ndrum toruluidepractic vor ntocmi Caiete de practic cevorcon ine:

  obiectivele practicii universitare/stagiului; competen eledobndite; responsabilit ilepracticantuluipeduratapracticii; atribu iilendeplinite; modelele ale documentelor de conducerepentruactivit iledesf urate; eviden aactivit ilorzilnice; altepreciz ri.

  2.OBIECTIVELE ICOMPETEN ELEDOBNDITE

  NCADRULSTAGIULUIDEPRACTIC DESPECIALITATE

  2.1.Obiectivealestagiuluidepractic 2.1.1. Obiective generale

  - cunoa terea condi iilor concrete de derulare a activit ii organiza iei, aprocedurilorutilizatenactivitateapractic ifamiliarizareastudentuluicuspecificuldocumentelor partenerului;

  - completarea i aprofundarea cuno tin elor dobndite, familiarizarea studen ilor cu modul de aplicare n cadrul firmei/institu iei a cuno tin elor teoretice

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  nsu ite n procesul de nv mnt i formarea de noi deprinderi practice nproblemele specifice, n utilizarea echipamentelor specifice.

  2.1.2. Obiective specifice familiarizarea studen ilor cu rolurile profesionale asumate, identificarea

  leg turilor dintre cuno tin ele teoretice i cele practice i ini ierea nproblematica complex a leadershipului organiza ional/mediului deafaceri/institu iilorjudiciare;

  dezvoltarea competen elor de comunicare i instruire n mediulorganiza ional;

  utilizareacorect adocumentelor imoduldentocmirealacestora; utilizarea cunotin elor de specialitate pentru fundamentarea deciziilor pe

  careleincumb practicareaprofesiei; formareaidezvoltareadeprinderilordeutilizareeficient aechipamentelor

  specificedindotareaparteneruluidepractic . 2.2. Competente dobndite

  a) pentru specializarea Managementul organizaiei explicarea i interpretarea fenomenelor specifice leadershipului utiliznd

  cuno tin elefundamentale; aplicarea conceptelor i teoriilor din domeniul leadershipului la specificul

  structurilor militare; asumarea rolurilor profesionale n exercitarea leadershipului, elaborarea

  documentelor iaplicarea procedurilor specifice; aprofundarea i diversificarea cuno tin elor i abilit ilor de exploatare a

  echipamentelorspecificeparteneruluidepractic . b) pentru specializarea Management

  explicarea,interpretareaicorelareafactorilorcareconstituie mediul intern iexternalorganiza ieindinamicaacestora;

  aplicarea de metode, tehnici i instrumente manageriale n rezolvarea deprobleme/situa ii bine definite n dinamica mediului intern i extern alorganiza iei;

  realizarea de studii/lucr ri privind func ionarea sistemului managerial si asubsistemelor sale;

  interpretarea fenomenelor, situa iilor i proceselor organiza ionale dinperspectivafunc iilormanagerial.

  c) pentru specializarea Contabilitate i informatic de gestiune definirea conceptelor, teoriilor i metodelor de baz pentru preg tirea

  informa iilornecesarentocmiriiderapoartefinanciar-contabile; explicarea conceptelor, teoriilor i metodelor de baz pentru preg tirea

  informa iilornecesarentocmiriiderapoartefinanciar-contabile; aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor i metodelor de baz pentru

  preg tireainforma iilornecesarentocmiriiderapoartefinanciar-contabile; evaluarea procedeelor i instrumentelor de prelucrare a informa iilor

  necesare ntocmirii de rapoarte financiar-contabile; ntocmireaiprezentareaderapoartefinanciar-contabile;

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  participarea la elaborarea i implementarea programelor informaticedestinate domeniului financiar-contabil;

  asistarea managementului n procesul decizional. d) pentru specializarea Economia comerului, tuturismului, serviciilor i

  managementul calitii cunoaterea i prezentarea entit ii ca parametru de practic : obiect de

  activitate; constituire; regim juridic; func ionare; subsistem managerial;subsistem organiza ional; subsistem decizional; subsistem informa ional;pozi iefinanciar iperformant ;

  identificarea modalit ilor prin care entitatea economic i realizeaz ndeplinireaindicatorilordenatur economic proiecta i;

  cunoatereasistemelorde gestionare a resurselor organiza ionaleavuteladispozi ie;

  identificarea acelor instrumente cognitive i aplicative care s permit abordarea riguroas , obiectiv i exigent a modalit ilor de realizare aindicatorilor economici.

  e) pentru specializarea Drept utilizarealimbajuluijuridic idespecialitate,scris ioral iainstrumentelor

  de logic juridic pentru explicarea i interpretarea textelor de lege(normelorjuridice)na ionale,europene iinterna ionale;

  identificarea surselor de informare n domeniul dreptului (legisla iei,doctrinei i jurispruden ei) aplicabile la o problem de drept, inclusivutilizarea bazelor de date juridice;

  selectarea informa iilor juridice necesare pentru rezolvarea unei problemeconcrete;

  solu ionarea problemei de drept pe care o ridic o situa ie de fapt, prinutilizareara ionamentelorjuridice.

  f)pentruspecializareaManagementulorganiza iilor analiza integrat a informa iilor economice si utilizarea lor n luarea

  deciziilor n cadrul organiza iilor; asumarea leadership-ului i a politicilor i strategiilor de resurse umane

  pentrudezvoltareaorganiza iei; elaborareastrategiilordedezvoltareaorganiza iilor; planificarea,organizarea,coordonareaicontrolulactivit iiorganiza iilor; proiectareaiconducereasistemelordemanagementalcalit ii; coordonareaactivit ilordemarketingilogistic ncadrulorganiza iilor.

  g) pentru specializarea Managementul strategic al resurselor umane cunoaterea aprofundat a managementului resurselor umane, a

  dezvolt rilor teoretice, metodologice i practice specific programului.Utilizare adecvat a limbajului specific n comunicarea cu medii profesionale diferite;

  utilizarea cunotin elor de specialitate pentru explicarea i interpretareaunorsitua iinoi,ncontextassociatedomeniuluiresurselorumane;

  utilizareaintegrat aaparatuluiconceptualimetodologicpentruarezolvaproblemeleteoreticeipracticenoi;

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  utilizareanuan at ipertinentdecriteriaimetodedeevaluare,pentru a formulajudec idevaloareiafundamentadeciziiconstructive;

  elaborareadeproiecteprofesionalei/saudecercetareutilizndinovativunspectruvariatdemetodecantitativeicalitative;

  organizareaactivit ilordemanagement resurseumane n cadrul rela iilordeafacerialeorganiza iei.

  h) pentru specializarea Marketing icomunicarenafaceri utilizareaadecvataaconceptelor,metodelor,tehniciloriinstrumentelorde

  marketingicomunicare; utilizarea instrumentelor i a aplica iilor informatice in activit ile de

  marketingicomunicare; culegerea,analizai interpretareainforma iilordemarketingicomunicare

  privindorganiza iaimediuldeafaceri; fundamentarea i elaborarea mix-ului de marketing i a planului de

  comunicare; utilizareatehnicilordevnzareidecomunicareadecvate; organizarea activit ilor de marketing i comunicare n cadrul rela iilor de

  afacerialeorganiza iei. h) pentru specializarea Managementul proiectelor cu finan are

  european Analiza integrat a informa iilor economice si utilizarea lor n luarea

  deciziilorncadrulproiectelorcufinan areinterna ional ; Asumarea leadership-ului i a politicilor i strategiilor de resurse umane

  pentrudezvoltarea iimplementareadeproiectecufinan are; Elaborareastrategiilordeaccesareaproiectelorcufinan areinterna ional ; Planificarea, organizarea, coordonarea i controlul activit ii membrilor

  echipelor de implementare a proiectelor; Proiectarea i conducerea sistemelor de management al calit ii n

  proiectelecufinan areinterna ional ; Coordonarea activit ilor de marketing i logistic n cadrul proiectelor cu

  finan areinterna ional .

  3.CON INUTULDOSARULUIDEPRACTIC

  Dosaruldepractic trebuies con in urm toarele: 1. caietul de practic ; 2.proiectuldepractic ; 3.altedocumentecareeviden iaz activitateadesf urat dec trepracticant.

  Evaluarea dosarului de practic se va realiza de ctre expertul stagii practic.

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  4.RESPONSABILIT ILE IATRIBU IILE STUDENTULUI PE TIMPUL STAGIULUIDEPRACTIC

  Pe toat perioada derul rii stagiului de practic , studentul-practicant are obliga ia s respecte programul stabilit, s execute activit ile indicate de c tretutoreledepractic , n condi iile respect rii normelor legale cu privire la volumul idificultatea acestora.

  Pe toat perioada stagiului de practic , studentul-practicant va respecta RegulamentuldeOrdineInterioar alparteneruluidepractic .

  Studentul-practicant are obliga ia s respecte pe toat derularea stagiului de practic normele de securitate i s n tate n munc pe care i le-a nsu it de lareprezentantulparteneruluidepractic naintedencepereastagiuluidepractic .

  Studentul-practicantseangajeaz s nufoloseasc nniciuncazinforma iilelacare are acces n timpul practicii pentru a le comunica altui ter sau a le publica,dectcuacordulparteneruluidepractic .

  Petimpuldesf ur riistagiului depractic ,studen ii- practican indeplinescialteatribu iispecificefirmei/institu iei,cum ar fi:

  - ntocmescdocumentepentruactivit iledesf urate; - efectueaz activit i relevantespecializ riipentrucarese instruiesc, n func ie

  despecificulactivit iiparteneruluidepractic ; - organizeaz , desf oar sau particip la activit i educative, culturale sau

  sportive; sepreg tescpentruactivit ilepecareleconduc;

  - particip laanalizeleceseexecut lanivelulstructurilororganiza ionale.

  5.CERIN ECARESEAUNVEDERE LAEVALUAREASTAGIULUIDEPRACTIC

  A. Competen e profesionale din portofoliu dobndite pe perioada

  desf ur riistagiului conformspecializ rii(a se vedea sec iunea2.2).

  B. Modalitatea de integrare a practicantului n activitatea partenerului de

  practic :

  1. A respectat regulamentul de ordine interioar . 2.Adoveditspiritdedisciplin . 3.Adatdovad depunctualitate. 4. A manifestat responsabilitate n rezolvarea sarcinilor. 5.Ademonstratspiritdeechip ideini iativ .

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  6.TEMATICAPROIECTELORDEPRACTIC

  Proiectele de practic elaborate de studen ii-practican i difer n func ie detematicaabordat ispecificulactivit ilordesf uratedepracticantlaparteneruldepractic .

  Studentul trebuie s valorifice cunotin ele teoretice acumulate i capacitatea de a analiza, demonstra sau evalua practic diferite aspecte ale problematicii abordate, punnd n valoare, fundamentat, o serie de idei personale.

  Tematic proiecte pentruspecializareaManagementulorganiza iei Observa ii Exercitarea stilurilor de leadership

  Leadership-ulfundamentatpeinteligen aemo ional

  Abordarea leadershipului prin prisma comportamentului liderului

  Influen a stilului de conducere al liderului militar asupra aspecteloratitudinaleindividualeidegrupalemilitarilor

  Conexiunintreleadershipipersonalitate

  Dezvoltarea inteligen ei emo ionale, premisa adapt rii eficiente lasitua iitensionaleiderisccrescut

  Particularit ialeprocesuluideleadershipnsubunita ilemilitare

  Rolul viziunii n exercitarea leadership-ului n context organiza ionalmilitar

  Necesitatea combin rii stilurilor de leadership n instruirea solda ilorgrada ivoluntari

  Dezvoltarea competen elor pentru mbun t irea performan eiindividualeiorganiza ionale

  Direc iideac iunepentrunt rireacoeziuniigrupului

  Leadership-ulischimbareaorganiza ional

  Competen elelideruluimilitar

  Modalit i de motivare a subordona ilor pentru asumarea roluluifunc ional

  Exercitarea stilului de leadership carismatic

  Modalit idemotivareastuden ilordinAFTspreautocunoa tere idezvoltareacalit ilordelider

  Indicatoriaieficacit iileadership-ului n organiza iamilitar

  Inteligen aemo ional ncarieramilitar

  Exersareaexercit riistilurilordeleadershipnsitua iiledeinstruire

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  Implica iileinteligen eisocialenleadership

  Autoevaluareapoten ialuluideliderdinperspectivagestion rii

  Calit ile,caracterul icompeten elelideruluinconcordan cumuncanechip

  Aportulinteligen eiemo ionalendezvoltarealideruluimilitar

  Comportamentullideruluimilitarndiferitesitua ii

  Stilurile de conducere vs. Leadership bazat pe I.E.

  Considera iiprivindsarcinile iresponsabilit ilelideruluimilitar

  Implica iilecomunic riindezvoltarea iafirmarearela iilorinterpersonalencadrulorganiza ieimilitare

  Carisma n leadership-ul militar

  Stiluri preferate de conducere ale liderilor din sistemul militar

  Rolulinteligen eiemo ionalenmetamorfozaorganiza ional

  Leadership-ulparticipativnorganiza iamilitar

  Leadership-ultransforma ionalnorganiza iamilitar

  Puterea de convingere a liderului militar

  Aspecteprivindliderul ileadership-ulnorganiza iamilitar

  Dezvoltareainteligen eiemo ionale

  Interpret riteoreticealeleadership-uluincontextorganiza ionalmilitar

  Rolul umorului n leadership

  Capacitateaempatic alideruluimilitar

  Rolullideruluindezvoltareaculturiiorganiza ionale

  Utilizareanpractic ainteligen eiemo ionale

  Leadership-ul servant

  Leadership-ul comunitar

  Coaching-ul,modalitatedeinterven ienleadership

  Mentoring, modalitate de interven ienleadership

  Aportul coaching-uluinsocializareaprofesional

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  Tematic proiecte pentru specializarea Management Observa ii Analiza resurselor umane la SC Leadership-ul la SC MotivareapersonaluluilaSC Analiza func iuniicomercialelaSC Analizasistemuluideevaluareaperforman elorprofesionalelaSC... Managementulprotec ieimuncii.Studiuprivindm suriledesecuritate nmunc laSC

  Evaluareaiselec iafurnizorilorlaS.C... Analiza activit iidedesfacerelaSC Aspecte privind managementul activit ii de ntre inere i repara ii laS.C...

  Organizareaprocesuluideproduc ielaS.C... Analizaactivit iideaprovizionarecumateriiprimelaS.C....

  Tematic proiectepentru specializarea Contabilitateiinformatic degestiune Observa ii

  Contabilitateaimobiliz rilorlaSC..... Contabilitateastocurilordem rfurilaSC...... Contabilitateastocurilordemateriiprime,materialeiproduse la SC... Contabilitatea salariiloriacontribu iilorasimilatelaSC..... Contabilitateaopera iunilordetrezorerielaSC.... Contabilitateacrean eloridatoriilorcomercialelaSC...... ContabilitateaimpoziteloritaxelorlaSC..... Contabilitatea rezultatului iaimpozituluipeprofitlaSC Auditulsitua iilorfinanciarelaSC Diagnosticulperforman elorfinanciarelaSC

  Tematic proiecte pentru specializarea Economiacomer ului,turismului,serviciilorimanagementul

  calit ii

  Observa ii

  Analiza tehnologiilor de comercializare utilizate de S.C. ... Considera iicuprivirelaeficien aactivit ilorcomercialelaS.C.... Managementul serviciilor n turism Studiuprivindtehnicile iinstrumentele de marketing turistic utilizate de S.C. .

  Strategiidenegociereutilizatentranzac iilecomercialelaS.C... Analizafunc iuniicomercialelaSC.. Satisfac iaclien ilorutilizatoriaifirmeidetransportmarf S.C... Satisfac iaclien ilorutilizatoriaifirmeidetransportpersoaneS.C... Analiza managementului calitatii in cadrul ......... GestiuneastocurilorlaSC

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  Tematic proiecte pentru specializarea Drept Observa ii Declara iilesubiec ilorprocesualiprincipali. Declara iilemartorilor. Intercept rileinregistr rileaudio-video Cercetarealafa aloculuiireconstituirea. Perchezi iile. Expertizele mijloacedeprob nprocesulpenal. nscrisurile - probe n procesul penal Mijloacelematerialedeprob Asisten ajuridic ncursulprocesului penal Organeledeurm rirepenal Sesizareaorganelordeurm rirepenal . Supraveghereaexercitat deprocurorncursulurm ririipenale. Efectuareaurm ririipenaledec treprocuror. Clasarea cauzei. Renun arealaurm rireapenal . Trimitereanjudecat . Rechizitoriul. Plngereampotrivam suriloriactelordeurm rirepenal . Plngereampotrivasolu iilorprocuroruluidenetrimiterenjudecat . Solu iiledincamerapreliminar . Principiile specifice fazei de judecat . Cercetareajudec toreasc ncursuljudec iinprim instan . Schimbareancadr riijuridiceafaptei ncursuljudec iinprim instan .

  Participareaprocuroruluilaedin adejudecat . ncheiereadeedin . Minutaisentin a penal . ncheiereadeedin . Dezbaterilencursuljudec iinprim instan . Deliberareancursuljudec iinprim instan . Rezolvareaac iuniipenaledec treinstan adejudecat . Rezolvareaac iuniiciviledec treinstan adejudecat .

  Tematic proiecte pentru specializarea Marketing icomunicarenafaceri

  Observa ii

  Analizamediuluiintern iexternalfirmei(SWOT,analizadiagnostic) Analiza semnalelor oferite de pia folosind metodele cercet rii demarketing

  Metode i tehnici de mix de marketing utilizate de organiza iileeconomice

  Tehnicile iinstrumenteledecomunicare ipromovareaorganiza iilor Managementul marketingului

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  Organizarea sistemului informa ional, comunica ional, de marketing alfirmei

  Analizecomparativecualteentit iiisectoaredeactivit iisimilareiformarea de concluzii de optimizare a managementului marketingului

  Tematic proiecte pentru specializarea Managementulorganiza iilor

  Observa ii

  Managementul general al organiza iei Resurseleumane,prognoz ,planificareairecrutareaacestora Metode itehnicidemanagementutilizatedeorganiza iileeconomice Tehnicile iinstrumenteledediagnosticare ievaluareaorganiza iilor Administrareamanagerial aafaceriincadrulsociet iistudiate Organizarea sistemului informa ional, comunica ional, managerial alfirmei

  Tematic proiecte pentru specializarea Managementul strategic al resurselor umane

  Observa ii

  Analiza mediului intern i extern al firmei (SWOT, analiza diagnostic) din perspectiva resurselor umane

  Analizagraduluideutilizarearesurselorumanedinorganiza ie Metode itehnicidemanagementalresurselorumane Metode de evaluare a resursei umane Solu iipentrurecrutarea iselectia resursei umane Analizapie eifor eidemunc dinperspectivapreocup riiorganiza iei

  Tematic proiecte pentru specializarea Managementulproiectelorcufinan areeuropean

  Observa ii

  Managementulproiectelorcufinan areextern Implementare Expertiz iauditnproiectelecufinan areeuropean Elaborareauneicereridefinan are Finan areaeuropean aIMM-urilor Finan areaeuropean ainstitu iilorpublice Finan areeuropean pentruunstrat-up

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  7. BIBLIOGRAFIEORIENTATIV a)specializareaManagementulorganiza iilor

  1. Avram, E., Cooper, C.L., Psihologie organiza ional-managerial . Tendin eactuale,Ia i,Polirom,2008;

  2. Barbu,V.,Roman,N.,Chiri ,M.,(coord.),Profesiamilitar ncontextsocialcontemporan,Sibiu,EdituraAcademieiFor elorTerestre,2007;

  3. Bennis, W., Nanus, B., Liderii: strategiipentrupreluareaconducerii,Bucure ti,Editura BussinessTechinternational Press, 2000;

  4. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A., Inteligen a emo ional n leadership, Bucure ti,EdituraCurteaVeche,2005;

  5. Johns,G.,Comportamentorganiza ional,Bucure ti,EdituraEconomic ,1998 6. Manfred,K.V.,Leadership:arta im iestriadeaconduce,Bucure ti,Editura

  Codecs, 2003; 7. Sfrlog, B., Ralea, M., Giurc , D.F., Leadership organiza ional militar, curs,

  EdituraAcademieiFor elorTerestre,2010; 8. Sfrlog,B.,Ralea,M.,Giurc ,D.F.,Leadershiporganiza ionalmilitar,caietde

  seminar,EdituraAcademieiFor elorTerestre,2010; 9. Sf rlog,B.,Ralea,M.,Badea,D.,Comportamentorganiza ionalmilitar,curs,

  EdituraAcademieiFor elorTerestre,2010; 10. Vl sceanu, M., Organiza ii i comportament organiza ional, Ia i, Editura

  Polirom, 2003; 11. Zlate,M.,Leadership imanagement,Ia i,EdituraPolirom,2004; 12. Zlate, M., Tratat de psihologie organiza ional-managerial , vol. 1, 2, Ia i,

  Editura Polirom, 2007. b) specializ rile Management, Contabilitate i informatic de gestiune,Economia comer ului, turismului, serviciilor i managementul calit ii, Managementul organiza iilor (U.R.G.S.), managementul strategic al resurselor umane, Marketing i comunicare n afaceri, Managementulproiectelorcufinan areeuropean

  1. B lan,G., Economia ntreprinderii. Editura Sitech Craiova, Craiova, 2013, 2. Grigorescu, L., B lan, G., Managementul strategic al firmei.Editura Sitech

  Craiova, Craiova, 2013, 3. Balte, N., Ciuhureanu, A. T., Contabilitate financiar, Edi ia a IV-a, Editura

  Universit iiLucianBlagadin Sibiu, 2014. 4. Balte, N., Ciuhureanu, A. T., Bazele contabilitii - fundamente teoretice i

  practice, Editura Universit iiLucianBlagadinSibiu, 2010. 5. Gorski, H. (coordonator), L. Marcu, G. Giurea, A.T. Ciuhureanu - Manual de

  consultan: specificaii tehnice, Editura BURG, Sibiu, 2010. 6. Gorski, H., Era informaional: provocri pentru organizaii i manageri,

  EdituraUniversit iiLucianBlaga"dinSibiu, 2008. 7. Gorski, H., Management Vol. 1, EdituraUniversit iiLucianBlaga"dinSibiu,

  2008. 8. Gorski, H., Management Vol. II, EdituraUniversit iiLucian Blaga" din Sibiu,

  2008.

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  9. Petca, L. Petca, I.C. Petca - Managementul resurselor umane, Editura Burg, Sibiu, 2010,

  10. Sima, Elena, Managementul produciei, Editura Academia For elor TerestreNicolaeB lcescu, 2011, Sibiu

  11. Sima, Elena, Logistic, Editura BURG, 2011, Sibiu 12. Telepan, C-tin. Tehnologii informaionale i de comunicaie n marketing,

  Editura Burg, Sibiu, 2010.

  c) specializarea Drept

  1. B descu,V.S.,Dreptul afacerilor i administrare, Sibiu, Editura Burg, 2012; 2. Bo ian, E., Drept penal. Partea special. Note de curs, Sibiu, Editura

  AcademieiFor elorTerestreNicolaeB lcescu, 2015; 3. Neagu, I., Damaschin, M., Tratat de procedur penal, Partea general,

  Bucure ti,EdituraUniversulJuridic,2015; 4. Neagu, I., Damaschin, M., Tratat de procedur penal, Partea special,

  Bucure ti,EdituraUniversulJuridic,2015; 5. Scutea, N., , Drept administrativ, Sibiu, Editura Burg, 2012; 6. Toader,T. icolaboratorii,Noul Cod penal. Comentarii pe articole,Bucure ti,

  Editura Hamangiu, 2014 7. ichindelean, M., Drept civil, Sibiu, Editura Burg, 2009.

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  8.EVIDEN AACTIVIT ILORZILNICE ALE STUDENTULUI - PRACTICANT

  APROB TUTOREDEPRACTIC

  PROGRAMUL ZILNIC AL STUDENTULUI PRACTICANT

  Data Intervalul orar Activitateadesf urat

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

 • Proiect cofi a at di Fo dul Social Europea pri Progra ul Operaio al Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  I vestete oa e i!

  ntocmit, Student practicant

  Nume-prenume