Click here to load reader

de noi proprietdli - cdn4. consumului de substante...Simion Florea Marianl, care didea minulioase rapoarte despre ,,botanica ... plante, uneori micinate, sub forml de extracte sau

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of de noi proprietdli - cdn4. consumului de substante...Simion Florea Marianl, care didea minulioase...

 • Buzatu, Nicoleta-Elena

  tr Studii:Licenfiat in $tiinfe Juridice (2004 - Universitatea Cregtini ,,Dimitrie Cantemir,, dinBucuregti]; master in Dreptul afacerilor (2007 - universitatea cre$tine,,Dimitrie cantemir"din Bucureqtil; Masterat in Criminalistice (2008 - Universitatea RomAnd de gtiinle qi ,Arte,,Gheorghe Cristea", Facultatea de $tiinfe Economice, furidice gi AdministrativeJ; doctor inDrept [2011 - Universitatea din Bucuregti, Facultatea de Drept); postdoctorat (2OtS -Beneficiar: Universitatea din Craiova. Parteneri: Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu;Universitatea din Bucuregti; Universitatea de Vest din Timigoara].

  tr Activitatea:Director adjunct la lnstitutul Internalional pentru Drepturile omului, universitateaCregtini ,,Dimitrie Cantemir" din Bucuregti; Decan la Facultatea de $tiinle Juridice 9iAdministrative, Universitatea Cregtinh ,,Dimitrie Cantemir" din Bucuregti; Conferentiaruniversitar la Facultatea de $tiin;e Juridice $i Administrative a universitdlii crettine,,Dimitrie Cantemir" din Bucuregti; Profesor asociat la Facultatea de Drept, Universitatea,,Alexandru Ioan Cuza" din Iagi; cercetetor asociat la Academia RomAni, Institutul deSociologie, Laboratorul Violenfi gi criminalitate. Prevenire gi mediere; membru incolectivul de cercetare la International Institute of Social and Economic sciences,Republica Cehi, Regatul Unit al Marii Britanii gi al Irlandei de Nord.

  tr Publicalii:A elaboraq in calitate de autor gi coautor materiale didactice, cursuri, monografii, articole,comunicrri gtiintifice; a realizat studii $i cercetiri pe diferite domenii $i teme. cu titlu deexemplu, amintim: Experimente Si simuldri fn laboratorul de criminalisticd fcoautorJ, Editurac'H. Beck, Bucuregti, 2010; Traficul si consumul ilicit de droguri. Aspecte muttidisciptinare,Editura Universul luridic, Bucuregti, 20!2; criminalisticd, cuts universitar, Editura prouniversitari4 Bucuregti, 2013', Medierea, alternativd la instanta de judecafd (coautor), voi. I,Locul medierii tn sistemul jurisdicSional romdnesc, Editura Pro Universitari4 Bucuregti, 20L3;Part V: The Right of Happiness, Chapter Thirty-Four - Consumption of Narcotics: ,,FakeHappiness", in volumul The Right to Happiness. The Retation Between Happiness and theQuality of Life, Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom,2013.

  Aknowledgement

  Prezenta monografie reprezinte rezultatul activitilii de cercetare a autoarei efectuatl incadrul Proiectului strategic,,Burse universitare in Romania prin sprijin European penffuDoctoranzi gi Postdoctoranzi (BURSE D0c-PosrDoc)" care a fost cdgtigat prin competifienationalS in cadrul Programului operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane2007-20L3, Axa prioritari nr. 1 ,,Educagie gi formare profesionald in sprijinul cre$teriieconomice gi dezvoltirii societelii bazate pe cunoa$tere", Domeniul major de intervenfie1.5. ,,Programe doctorale gi post-doctorale in sprijinul cercetirii,,.Titlul proiectului: ,,Burse Universitare in RomAnia prin Sprijin European pentruDoctoranzi $i Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOCI"cod contract: P0SDRU/159/1 .5 / S / 1,33255Beneficiar: Universitatea din CraiovaParteneri: Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea din Bucuregti giUniversitatea de Vest din Timigoara

  Nicoleta-Elena BUZATU

  Fenomenul consumului de substantenoi cu proprietdli psihoactive

  (,,etnobotanice")

  Aspecte penale, criminologice,criminalistice gi medicale

  Universul JuridicBucuregti

  -2015-

 • 2761 Nicoleta-Elena Buzstu

  1. Agenfia NalionalS Antidrog - wvwv.ana.gov.ro2. Asocialia RHRN - Romanian Harm Reduction

  Network - wwwrhrn.ro3. BIOTERAPII - www.bioterapi.ro4, Camera Deputalilor - www.cdep.ro5. Ce se intAmpli doctore? - www.csid.ro6. ChemSpider, Search and share Chemistry

  spider.com7. Color Mind - Clinici de Psihiatrie gi Psihoterapie

  mind.ro

  wr,yw.chem

  - www.color-

  L CSA Images/Printstock Collection - wvvwcsaimages.com.9. Cultura - Fundalia Culturali RomAni - wwwrevistacultura.roL0. Deep Lifecare - wr.,rnv.deeplifecare,in1 1. Dependenta.ro - www.dependenta.ro12. Drugs-Forum - wvvw.drugs-forum.com1 3. EMCDDA - w,vvw.emcdda.europa.eu14. European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction -

  www.emcdda.europa.eu15. European Union - w,\ivw.europa.eu16. Flower Time - www.flowertime.roL7. Galenus - Publicafie de informare medico-farmaceutici

  wvvw. revistagalenus.ro18. Gerhold Chemetals, Metal Materials - www.metal-material.net1 9. Grey Pages - www. dereklrtrmeyer.blo gspot.ro20. Interferente.ro ... sursa ta de cunoagtere - www.interferente.ro21. Legale & Ilegale - legaleilegale.blogspot.ro22, Llfe Science - www.leafscience.com23. PHARMA BUSINESS - www.pharma-business.ro24. Pro TV - stirileprotv,ro25. ProNatura Spa - pronatura-spa.ro26. RC-CHEMICALS - wvwv.rc-chemicals.com27. Research

  Chemicals - wwwresearch-chemicals-legal-hi ghs.blogspot.ro28. ROMEDIC - wvwv.romedic.ro29. Scientific Research An Academic Publisher - www.scirp.org3 0. SfatulMedicului.ro - wwwsfatulmedicului.ro31. Sibiu 700o/o - www.sibiu100.ro32. Southern Association of Forensic Scientists ISAFS] - www,for

  endex.southernforensic. org33. Ziare.com - wvvw.ziare.com

  Ec.,p.ir*

  CAPITOLUL IFENOMENUL CONSUMULUI SUBSTANTELOR NOI CUpRoPRTETATT PSTHOACTIVE iN ROMANIA.... .........................,...5

  Secliunea 1. Aspecte de ordin terminologic ..............,....'.,.'.' 5Secliunea 2. Aspecte generale cu privire la substanlele noi cuproprietSli psihoactive.

  CAPITOLUL IITIPOLOGIA SUBSTANTELOR NOI CU PROPRIETATI

  27

  27Secliunea 1. Caracteristicile substanlelor noi cu proprietdlipsihoactive.Secliunea 2. Alte plante gi substan!e psihotrope..............:........,.'............'62

  CAPITOLUL IIILEGISLATIA NATIONALA CUPROPRIETATI PSIHOACTIVE

  CAPITOLUL IV

  PRIVIRE LA SUBSTANTELE NOI CU

  CONSUMUL ILICIT DE SUBSTANTE NOI CU PROPRIETATIPSIHOACTTVE - PROBLEME DE ORDIN PENAL $l CRIMINOLOGIC..,..154

  Secliunea 1. Catze 9i imprejurlri care favorizeazd consumulsubstanlelor noi cu proprietdfi psihoactive. .................'. 154Secliunea 2. Sanclionarea consumului, traficului 9i a altoroperaliuni ilicite cu substanle aflate sub control nalional..."'.'.......,'t62

  CAPITOLUL VPARTICULARITATI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREACRIMINALISTICA A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIULTRAFICULUI DE SUBSTANTE NOI CU PROPRIETATIPSIHOACTIVE L84

  Secliunea 1, Modalitefi de depistare a traficanliIor.,..............,,...,.'...... 184Secliunea 2. Metodologia investigirii propriu-zise a traficuluide substanfelor noi cu proprietdli psihoactive.......'..'.,......'.......".',..,.... 191-

  t7

  132

 • 27Bl Nicoleta-Elena Buzatu

  CAPITOLUL VIIMPLICATIILE $I CONSECINTELE CONSUMULUI DE SUBSTANTENOI CU PROPRIETATI PSIHOACTIVE DIN PUNCT DE VEDEREMEDICAL.....

  Secfiunea 1". Terminologie gi definilii .............,,.'.'.'. '.........222Secliunea 2. Efectele substanlelor noi cu proprietdlipsihoactive. 229

  243

  251

  257

  Secliunea 3. Complicaliile consumului de substante noi cuproprietili psihoactive.

  CONCLUZII

  8I8Lr0GRAFIE...........,,..,............ 265

  Lfibrfiris $m d* 6ffir$8 deiuridB*&, e##Etsr??;*6 li

  speci0litateburinerr

  Secliunea 4. Tratamentul dependenlei de substanle noi cuproprietSli psihoactive.Secliunea 5. Misuri impotriva consumului ilicit de substanlenoi cu proprietSli psihoactive..,............

  Din ]##ffi sunt*m*f;egermm l*r"""

  YffiB

  Etr%ryqry.&wExHffiffi.E"ffi

  Bd, luliu Maniu nr, 7, cHdirea cotroceni Swiness{enter corp C,sectar E, Buc{.IreSti {l*ngtr AFI MALL)

  S21"312.23.21 | 07e3.6?3.555 | [email protected]$$lffiBffi"ffi

 • Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

  Copyright A 2015, S.C. Universul Juridic S.R.L.

  Toate drepttrile asupra prezentei edifii aparfinS.C. Universul Juridic S.R.L.Nicio parte din acest volum nu poate fi copiatd fhrd acordulscris al S.C. Universul Juridic S.R.L.

  ULTIMEI COPERTE,

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a Rom6nieiBUZATU, NICOLETA.ELENA

  X'enomenul consumului de substan{e noi cu proprieti{ipsihoactive (t'etnobotanicerr) : aspecte penale, criminologice,criminalistice gi medicale / Nicoleta-Elena Blozatu. - Bucureqti :Universul Juridic, 201 5

  ISBN 978-606-67 3-7 36-4

  6 r 3.83343.s7s(4e8)

  KEDACIE:

  DDPARIAITIEIITT.JLDISTBIBUTIB:

  tel. / f axt 02 I .3 I 4.93. I 3tel.: 0752.32o.6,6,6e-mail : [email protected]: O21.314.93.15fax: O21.314.93.16e-mail : [email protected]

  www.universutjuridic.ro

  E cupitolul IFenornenul consumului substan[elor noi cu proprietd.li

  psihoactioe tnRomhnia

  Sec[iunea L. Aspecte de ordin terminologic

  Oamenii au cunoscut drogurile din cele mai vechi timpuri, utilizAnduJein diferite moduri. Pretutindeni in lume acestea flceau parte din vialaomului, din cultura acestuia insi aveau valoare terapeuticd ori semnifi'calie religioasi gi atAta timp cat nu se abuza de ele ar fi putut fi linute subcontrol pAni in secolul al XX-lea. O parte dintre acestea sunt cunoscute,insi tehnologia avanseazd avAnd drept consecinld aparilia unor noi sub-stanle sintetice. 11

  Noile tipuri de droguri sunt substange oblinute din plante care crescin diferite pirli ale globului sau ata cum spuneam mai sus, substanlesintetice oblinute prin sintezi.

  Drogurile sintetice au cunoscut o expansiune deosebitd pe piala dinRomAnia in ultimii ani luAnd in considerare gi faptul cI pe lAngi substan-

  lele clasice au apdrut gi derivafi cunosculi drept,,designer drugs".Plante etnobotanice - un subiect controversat, greu de infeles chiar

  gi de specialigti in ceea ce privegte aceasti denumire.Etnobotanica face parte din patrimoniul tradilional gi cultural al

  popoarelor gi se referl la regnul vegetal,

Search related