of 33/33
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn KHOA NGÔN NGỮ HỌC Bộ môn: Lý luận ngôn ngữ học ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Ngôn ngữ học xã hội (Sociolinguistics) Chương trình đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ học chuẩn quốc tế Người biên soạn: PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - KHOA NGÔN NGỮ HỌC ...ngonnguhoc.org/files/2013/dtdh/decuongmonhoc/Ngon ngu hoc... · Web viewBộ môn: Lý luận ngôn ngữ học ĐỀ CƯƠNG

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - KHOA NGÔN NGỮ HỌC...

CNG MN HC

I HC QUC GIA H NI

Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn

KHOA NGN NG HC

B mn: L lun ngn ng hc

CNG MN HC

Mn: Ngn ng hc x hi

(Sociolinguistics)

Chng trnh o to:

C nhn Ngn ng hc chun quc t

Ngi bin son:

PGS.TS V Th Thanh Hng

H Ni - 2013

CNG MN HC

MN: NGN NG HC X HI

1. Thng tin v ging vin:

- Ging vin 1:

- H v tn: V Th Thanh Hng

- Chc danh, hc v: PGS. TS., nghin cu vin cao cp

- a ch lin h:Vin Ngn ng hc, 9 Kim M Thng, H Ni.

[email protected] in thoi: 0914526994

Cc hng nghin cu chnh:

+ Cc vn thuc l lun ngn ng hc

+ Ngn ng hc x hi

+ Ngn ng hc tm l

+ Cc phng php nghin cu ngn ng hc

Ging vin 2:

- H v tn: Trn Th Hng Hnh

- Chc danh, hc v: TS.

- a ch lin h:KhoaNgn ng hc, phng 304 Nh A, 336 Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni.

[email protected], in thoi: 0912307727

Cc hng nghin cu chnh:

+ Cc vn thuc Vit ng hc

+ Ngn ng hc x hi

+ Ngn ng & vn ha cc dn tc thiu s VN

+ Ging dy ting Vit nh mt ngoi ng

2. Thng tin v mn hc

- Tn mn hc: NGN NG HC X HI

- M mn hc: LIN 2040

- S tn ch: 3

- Mn hc: Bt buc

- Cc mn hc tin quyt: Khng.

- S gi tn ch : 45 trong :

+ L thuyt:45

+ Thc hnh trn my tnh:0

+ Tho lun, trnh by ti lp: 0

+ T hc: Theo hng dn ca ging vin tng ni dung c th: 0.

- Khoa ph trch mn: Khoa Ngn ng hc, T3, Nh A, 336 Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni.

3. Mc tiu v chun u ra ca mn hc

3.1. Mc tiu chung

- V kin thc:

- Nm c i tng, nhim v v cc khi nim c bn ca Ngn ng hc x hi.

- Hiu c nhng vn t ra i vi ngn ng hc x hi hin i v vn dng vo tnh hnh ngn ng hc Vit Nam.

-L gii c mi quan h qua li gia ngn ng v cu trc x hi

- V k nng:

- Rn luyn k nng c, phn tch v tng hp mt s ti liu c bn v ngn ng hc x hi.

- Bit cch lm vic theo nhm, vit bo co v trnh by quan im v mt vn ngn ng hc x hi.

- V nhn thc:

- Yu thch mn hc

- Nhn thc c vai tr ca cc nhn t x hi trong la chn ngn ng

- Bit chia s thng tin trong hc

- Nhy bn v c thc chnh tr i vi cc vn ngn ng

3.2. Chun u ra ca mn hc

3.2.1. Hiu c cc khi nim lin quan n cc ni dung ca mn hc, c th:

- Cc khi nim v ni dung lin quan n cc nhn t v chiu kch x hi

- Cc khi nim v ni dung lin quan n bin th ngn ng v la chn ngn ng trong cng ng a ng.

- Cc khi nim v ni dung lin quan n bo lu v chuyn i ngn ng

- Cc khi nim v ni dung lin quan n bin th a l v bin th x hi

- Cc khi nim v ni dung lin quan n bin th ngn ng v cc c trng x hi ca ngi ni

- Cc khi nim v ni dung lin quan n bin th ngn ng v phong cch ngn ng

- Cc khi nim lin quan n cc chc nng ngn ng

- Cc khi nim lin quan n thi ngn ng

3.2.2. Nm c mt s k nng, thao tc tin hnh mt nghin cu ngn ng hc x hi mc n gin. c bit ch k nng:

- K nng xy nhn din cc bin ngn ng

- K nng c v vit im lun v mt vn ngn ng hc x hi

- K nng xy dng cng c thu thp thng tin cho nghin cu ngn ng hc x hi

4. Tm tt ni dung mn hc

Mn Ngn ng hc x hi cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn v Ngn ng hc x hi nh bi cnh ra i, i tng, nhim v, mc ch, phng php nghin cu; cc khi nim c bn nh bin th, bin ngn ng, cnh hung ngn ng, s la chn ngn ng, cc nhn t v chiu kch x hi v.v; cc ni dung nghin cu ca ngn ng hc x hi v m v ngn ng hc x hi vi m. Bn cnh , mn hc cng trang b cho sinh vin cc k nng v phng php nghin cu ngn ng hc x hi ng dng vo nghin cu ngn ng Vit Nam.

5. Ni dung chi tit hc

CHNG 1: DN NHP MN NGN NG HC X HI

1. Bi cnh ra i ca Ngn ng hc x hi

2. Mc ch ca nghin cu ngn ng hc x hi

3. Mt s khi nim c bn: nhn t x hi, chiu kch x hi v s l gii

4. Cc phng php nghin cu ca Ngn ng hc x hi

5. Ngn ng hc x hi vi m v Ngn ng hc x hi v m

6. Mt s ng dng ca Ngn ng hc x hi

CHNG 2: S LA CHN NGN NG TRONG CNG NG A NG

1. La chn bin th/m

2. Lnh vc s dng ngn ng

3. Song th ng

4. Thi i vi cc bin th ngn ng trong trng thi song th ng

5. a ng

6. Nhng bin i trong mt trng thi song th ng

7. Chuyn m v trn m

8. Thi i vi trn m v chuyn m

CHNG 3: S BO LU V CHUYN I NGN NG

1. Chuyn i ngn ng trong cc loi cng ng khc nhau

2. Ci cht ngn ng v s mt ngn ng

3. Cc nhn t gp phn vo s chuyn i ngn ng

4. Lm cch no mt ngn ng c th c bo tn

5. Lm sng li mt ngn ng

CHNG 4: BIN TH NGN NG V CC QUC GIA A NG

1. Khu ng v ngn ng giao tip thng nht

2. Ngn ng chun mc

3. Ngn ng lai tp (pidgins)

4. Creoles

5. Thi i vi pidgins v creoles

6. Ngn ng quc gia v ngn ng chnh thc

7. K hoch ha ngn ng quc gia chnh thc

CHNG 5: BIN TH A L V BIN TH X HI

1. Bin th a l

- Khi nim bin th a l

- Mt s loi bin th a l

2. Bin th x hi

- Khi nim bin th x hi

- Mt s loi bin th x hi

3. Mt s nghin cu bin th a l v bin th x hi tiu biu

CHNG 6: GiI V TUI

1. S khc bit ngn ng theo gii khng mang tnh cht phm tr

2. S khc bit ngn ng theo gii mang tnh phm tr: Cc nghin cu ca trng phi nghin cu phng ng x hi

3. Gii v giai tng

4. Nhng gii thch v s khc bit theo gii

5. Cc c trng li ni phn tng theo tui

6. Tui v t liu phng ng x hi

CHNG 7: NGN NG V CHNH TR, TN GIO

1. Tng qut v mi quan h gia ngn ng v chnh tr, gia ngn ng v tn gio

2. Ngn ng v giai cp

3. Xung t ngn ng lin quan n ngn ng quc gia, ngn ng dn tc

4. S biu hin ca ngn t v mi quan h gia ngn ng v chnh tr

5. Tc ng ca tn gio i vi ngn ng: kho st thc t.

CHNG 8: PHNG NG X HI ; PHNG NG X HI C TH; TING LNG V NGN NG MNG

1. Nhng vn chung v phng ng

2. Phng ng x hi

3. Phng ng x hi c th

4. Ting lng

5. Ngn ng mng

CHNG 9: S LA CHN NGN NG TRONG GIAO TIP

1. Tnh x hi ca li ni

2. Ngn ng hc x hi tng tc

3. Khi qut v s la chn ngn ng

4. S la chn ngn ng trong giao tip

5. Khi nim lin quan: ng vc v phong cch

CHNG 10: LCH S TRONG GIAO TIP

1. t vn

2. Cc quan im v lch s

3. Lch s trong chin lc giao tip

4. Trao i

CHNG 11: SINH THI NGN NG

1. Khi qut v sinh thi ngn ng

2. Mt s vn v ci cht ca ngn ng trong thi hin i

3. Nhng nhn t lin quan n s bo tn, pht trin mt ngn ng c nguy c

4. Cc bin php bo tn v thc y s pht trin ca mt ngn ng

CHNG 12: CHNH SCH NGN NG

1. Nhng vn l thuyt v chnh sch ngn ng

2. Chnh sch ngn ng ca cc quc gia trn th gii

3. Chnh sch ngn ng ca ng v Nh nc Vit Nam

4. Nhng yu ttoos c bn cn ch khi xy dng chnh sch ngn ng

5. Tho lun

CHNG 13: K HOCH HA NGN NG

1. Nhng vn chung v k hoch ha ngn ng

2. K hoch ha ngn ng cc nc tin tin trn th gii

3. K hoch ha ngn ng Vit Nam

4. Tho lun xung quanh vn k hoch ha ngn ng trong tng lai

CHNG 14: LP PHP NGN NG

1. Mt s vn chung v lp php ngn ng

2. Lut ngn ng: Nhng vn c bn

3. Vn lp php ngn ng Vit Nam

4. cng tc xy dng lut ngn ng Vit Nam

5. Tho lun

6. Hc liu

6.1. Hc liu bt buc

Janet Holmes (2008) An Introduction to Sociolinguistics, Third edition, Pearson/Longman

6.2. Hc liu tham kho

1. Nguyn Vn Khang: Ngn ng hc x hi,NXB. Gio dc Vit Nam, H. 2012.

2. Lng Vn Hy (ch bin): Ngn t, gii v nhm x hi t thc t ting Vit, NXB. KHXH, 2002.

3. Ngn ng, Vn ha v X hi Mt cch tip cn lin ngnh (tuyn tp dch), NXB. Th gii, 2006.

7. Lch trnh t chc ging dy

Tun 1

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Dn nhp Ngn ng hc x hi

1. Bi cnh ra i ca Ngn ng hc x hi

2. Mc ch ca nghin cu ngn ng hc x hi

3. Mt s khi nim c bn: nhn t x hi, chiu kch x hi v s l gii

4. Cc phng php nghin cu ca Ngn ng hc x hi

5. Ngn ng hc x hi vi m v Ngn ng hc x hi v m

6. Mt s ng dng ca Ngn ng hc x hi

1.

- Nm vng i tng nghin cu, mc ch v phm vi nghin cu ca NNH XH

- Hiu v lm ch cc khi nim c bn ca mn hc

- Lm quen vi cc phng php nghin cu ca Ngn ng hc x hi

- Nm c cc ng dng ca Ngn ng hc x hi

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Tho lun xung quanh cc ni dung bi ging

Tun 2

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

- S la chn ngn ng trong cng ng a ng:

1. La chn bin th/m

2. Lnh vc s dng ngn ng

3. Song th ng

4. Thi i vi cc bin th ngn ng trong trng thi song th ng

5. a ng

6. Nhng bin i trong mt trng thi song th ng

7. Chuyn m v trn m

8. Thi i vi trn m v chuyn m

- Nm vng kin thc c trang b

- Hiu c khi nim cng ng a ng v song th ng

- Bit cch ng x vi cc bin th ngn ng trong cng ng a ng

- Hiu c khi nim a ng, cnh hung a ng

- Bc u thy c hin tng chuyn m v trn m; la chn thi i vi hin tng ny

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

- Th no l cng ng a ng; cc vn xung quanh cng ng a ng

- Tho lun v thi i vi cc bin th ngn ng trong trng thi song ng th

Tho lun v cc phng php nghin cu c dng trong NNH XH

- Tho lun v mi quan h gia Ngn ng hc x hi vi m v Ngn ng hc x hi v m

Bi tp

Luyn k nng

Bi tp kho st cc hin tng chuyn m, trn m

- Phn bit gia chuyn m v trn m

- Cch thc la chn m

- Thc hin cc bi tp tnh hung (c hng dn)

Tun 3

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

S bo lu v chuyn i ngn ng:

1. Chuyn i ngn ng trong cc loi cng ng khc nhau

2. Ci cht ngn ng v s mt ngn ng

3. Cc nhn t gp phn vo s chuyn i ngn ng

4. Lm cch no mt ngn ng c th c bo tn

5. Lm sng li mt ngn ng

- Hiu c bo lu v chuyn i ngn ng l hin tng tt yu

- Xc nh c cc nhn t gp phn vo s chuyn i hoc dn n ci cht ca ngn ng

- Nm vng quy trnh bo tn mt ngn ng

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

- C th bo lu v chuyn i ngn ng khng?

- Cc nhn t gp phn vo vic bo lu ngon ng.

- bng cch no lm sng li mt ngn ng

Bi tp

Luyn k nng

- Rn luyn k nng nh gi cc ngn ng theo tiu ch ca UNESSCO

- Cc bc cn thit trong qu trnh bo lu ngn ng

- Cc bin php lm sng li mt ngn ng

Tun 4

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Bin th ngn ng v cc quc gia a ng:

1. Khu ng v ngn ng giao tip thng nht

2. Ngn ng chun mc

3. Ngn ng lai tp (pidgins)

4. Creoles

5. Thi i vi pidgins v creoles

6. Ngn ng quc gia v ngn ng chnh thc

7. K hoch ha ngn ng quc gia chnh thc

- Hiu c vn v th ca cc ngn ng trong cc quc gia a ng

- Phn bit ngn ng quc gia v ngn ng chnh thc

- Nm vng cc khi nim: ngn ng chun mc; ngn ng lai tp

- Thy c tnh tt yu ca cng tc k hoch ha ngn ng

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Bi tp

Luyn k nng

- K nng iu tra, nh gi cc biu hin ca mt s dng ngn ng

- Tp xc lp mt s tiu ch nh gi ngn ng

Tun 5

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Bin th a l v bin th x hi:

1. Bin th a l

- Khi nim bin th a l

- Mt s loi bin th a l

2. Bin th x hi

- Khi nim bin th x hi

- Mt s loi bin th x hi

3. Mt s nghin cu bin th a l v bin th x hi tiu biu

- Hiu, phn bit c th no l bin th a l v bin th x hi.

- Nm c bc tranh nghin cu v bin th ngn ng.

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Bi tp

Luyn k nng

Luyn tp k nng iu tra v m t cc bin th a ly; bin th x hi

Thc hin mt iu tra c th v bin th a l

Tun 6

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Gii v tui:

1. S khc bit ngn ng theo gii khng mang tnh cht phm tr

2. S khc bit ngn ng theo gii mang tnh phm tr: Cc nghin cu ca trng phi nghin cu phng ng x hi

3. Gii v giai tng

4. Nhng gii thch v s khc bit theo gii

5. Cc c trng li ni phn tng theo tui

6. Tui v t liu phng ng x hi

- Thy c nhn t gii v la tui tc ng n ngn ng nh th no?

-

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Mi quan h hu c gia gii tnh, la tui v ngn ng

Tun 7

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Ngn ng v chnh tr, tn gio:

1. Tng qut v mi quan

h gia ngn ng v chnh tr, gia ngn ng v tn gio

2. Ngn ng v giai cp

3. Xung t ngn ng lin

quan n ngn ng quc gia, ngn ng dn tc

4. S biu hin ca ngn

t v mi quan h gia ngn ng v chnh tr

5. Tc ng ca tn gio

i vi ngn ng: kho st thc t.

- Nm c mi quan h gia ngn ng chnh tr v tn gio

- Thy c hin tng xung t ngn ng lin quan n cc nhn t ngoi ngn ng

- Hiu c nhng tc ng ca chnh tr, tn gio n ngn ng

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Bi tp

Luyn k nng

Xy dng b tiu ch kho st nh hng ca chnh tr, tn gio n ngn ng

Bi kho st c th

Tun 8

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Kim tra gia k

Bi tp

Luyn k nng

Tun 9

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

- Phng ng x hi; Phng ng x hi c th; ting lng v ngn ng mng:

6. Nhng vn chung v

phng ng

7. Phng ng x hi

8. Phng ng x hi c

th

9. Ting lng

10. Ngn ng mng

Nm vng v phn bit cc ni dung: phng ng x hi, phng ng x hi c th; ting lng; ngn ng mng

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Bi tp

Luyn k nng

Xc lp tiu ch m t cc biu hin ca phng ng x hi, ting lng, ngn ng mng

Bi tp m t cc dng c th ca ngn ng mng, ting lng...

Tun 10

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

- S la chn ngn ng trong giao tip:

6. Tnh x hi ca li ni

7. Ngn ng hc x hi

tng tc

8. Khi qut v s la

chn ngn ng

9. S la chn ngn ng

trong giao tip

10. Khi nim lin quan:

ng vc v phong cch

- Nhn thc c: c s la chn ngn ng trong giao tip: cc nhn t tc ng n s la chn ny v cc biu hin ca chng

- Hiu cc khi nim: ng vc v phong cch

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

- Tnh tt yu ca vic la chn ngon ng trong giao tip

Bi tp

Luyn k nng

- Tm v m t cc biu hin cho thy c s la chn ngn ng trong giao tip

Tun 11

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Lch s trong giao tip:

1. t vn

2. Cc quan im v lch s

3. Lch s trong chin lc giao tip

4. Trao i

- Nhn thc c tm quan trng ca lch s trong giao tip

- Nhn thc c ph phn cc quan im khc nhau v lch s

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Tho lun xung quanh vn lch s trong giao tip

Bi tp

Luyn k nng

Tm mt s biu hin c th ca c trng lch s trong mt phong cch giao tip c th

Tun 12

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Sinh thi ngn ng:

1. Khi qut v sinh thi

ngn ng

2. Mt s vn v ci

cht ca ngn ng trong thi hin i

3. Nhng nhn t lin quan

n s bo tn, pht trin mt ngn ng c nguy c

4. Cc bin php bo tn

v thc y s pht trin ca mt ngn ng

- Hiu khi nim sinh thi ngn ng

- Hiu th no l mt ngn ng c nguy c (nguy c cao/ nguy c thp)

- Nm c cc bin php bo tn ngn ng

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Th no l t ng; th no l mt

ngn ng c nguy c

Ngi ta c th bo tn , pht trin hay lm bin mt mt ngn ng t nhin hay khng?

Bi tp

Luyn k nng

Pht hin v m t cc ngn ng c

nguy c theo b tiu ch ca UNESSCO

Bi tp v cc bin php bo tn ngn ng

Tun 13

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

Chnh sch ngn ng:

1. Nhng vn l thuyt v chnh sch ngn ng

2. Chnh sch ngn ng ca cc quc gia trn th gii

3. Chnh sch ngn ng ca ng v Nh nc Vit Nam

4. Nhng yu t c bn cn ch khi xy dng chnh sch ngn ng

5. Tho lun

- Hiu c tnh tt yu ca chnh sch ngn ng

- Nm vng c cc nhn t lin quan n chnh sch ngn ng

- Thy c tnh hp thc trong chnh sch ngn ng ca Vit Nam

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Tnh cn yu ca chnh sch ngn ng

Tnh hnh xy dng v thc thi chnh sch ngn ng Vit Nam

Bi tp

Luyn k nng

- Xc nh cc yu t cn quan tm khi xy dng chnh sch ngn ng

Tp phn tch mt s chnh sch ngn ng ca cc quc gia trn th gii theo ch dn ca GV

Tun 14

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

K hoch ha ngn ng:

1. Nhng vn chung v k hoch ha ngn ng

2. K hoch ha ngn ng cc nc tin tin trn th gii

3. K hoch ha ngn ng Vit Nam

4. Tho lun xung quanh vn k hoch ha ngn ng trong tng lai

- Hiu c tnh tt yu ca k hoch ha ngn ng

- Nm vng c cc nhn t lin quan n k hoch ngn ng

- Thy c tnh hp thc trong cng tc k hoch ha ngn ng Vit Nam

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Tnh cn yu ca k hoch ha ngn ng

Cng tc k hoch ha ngn ng Vit Nam: Nhng thnh cng v bt cp

Bi tp

Luyn k nng

- Xc nh cc yu t cn quan tm khi tin hnh cng tc k hoch ha ngn ng

Bi tp v xc nh mc tiu; nhim v, quy trnh k hoch ha ngn ng

Tun 15

HNH THC

DY HC

NI DUNG

CHNH

YU CU

I VI SINH VIN

GHI CH

L thuyt

- Lp php ngn ng:

1. Mt s vn chung v lp php ngn ng

2. Lut ngn ng: Nhng vn c bn

3. Vn lp php ngn ng Vit Nam

4. cng tc xy dng lut ngn ng Vit Nam

5. Tho lun

- Thy c tm quan trng ca lp php ngn ng

- Nm vng cc nhn t c bn chi phi lp php ngn ng

- Thy c tnh hnh xy dng lut ngn ng Vit Nam: kh khn v thun li

c cc phn ti liu tng ng vi ni dung bi ging theo ch dn ca GV

Tho lun

Tho lun v tnh cn thit ca lp php ngn ng

- C nn lut ha ngn ng hay khng v lut ha bng cch no

Bi tp

Luyn k nng

Xc nh cc yu t c mt trong mt b lut ngn ng

8. Chnh sch i vi mn hc

- Thc hin y nhim v chun b bi hc theo hng dn ca ging vin.

- Tham d lp hc y (khng ngh hc qu 20% tng s gi lm vic trn lp).

- Thc hin cc bi tp theo yu cu ca ging vin.

9. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc.

9.1. Hnh thc kim tra v trng s

TT

Hnh thc kim tra

Ni dung kim tra

Trng s

1.

Kim tra nh gi thng xuyn

- Tham gia lp hc, thi hc tp.

- Cng vic chun b nh cho bi hc

10%

2

Kim tra nh k

- Cc ni dung thng bo trc

30%

3.

Thi ht mn

- Cc ni dung chnh ca mn hc.

60%

im mn hc

100%

9.2. Tiu ch nh gi cc loi bi tp, bi kim tra

TT

Loi bi tp/kim tra

Tiu ch nh gi

1.

Bi tp

1. Ni dung p ng yu cu ca bi tp.

2. Hnh thc trnh by r rng, khoa hc.

3. C bng chng lm t liu v c ti liu.

2.

Tho lun nhm

1. Ni dung chun b p ng yu cu ca phn tham gia tho lun.

2. Hnh thc trnh by ming r rng, khoa hc.

3. C bng chng lm t liu v c ti liu.

4. C bng chng l kt qu lm vic theo nhm.

3.

Bi kim tra / thi

nh gi theo yu cu c th ca p n

9.3. Tiu ch nh gi cc loi bi tp

Bi tp vit nh ca c nhn

Loi bi tp ny dng kim tra s chun b, t nghin cu ca sinh vin v mt vn khng ln nhng trn vn theo mt ni dung hoc kim tra kh nng nm bt, ng dng mt cch thc phn tch nht nh.

Hnh thc thc hin: Vit gin d, trch dn hp l (nu c), khng di qu 3 trang A4).

Ngoi ra, tu loi vn m ging vin c th c cc tiu ch nh gi ring.

Loi bi tp lm chung theo nhm (nu ging vin c yu cu)

Ngoi nhng yu cu nh trn y v mt ni dung ca bi tp c nhn, phi c thuyt minh v cng vic ca nhm lm vic theo mu sau:

BO CO KT QU NGHIN CU CA NHM

Tn ca vn nghin cu

1) Danh sch nhm sinh vin v cc nhim v c phn cng.

STT

H v tn

Nhim v c phn cng

Ghi ch

1.

..

(Nhm trng)

2.

..

2) Qu trnh lm vic ca nhm

3) Ni dung, kt qu nghin cu.

Duyt Ch nhim b mn Ging vin

Duyt Ch nhim b mn Ging vin

PAGE

3