Click here to load reader

ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO

 • B CNG THNG

  S: 20/2013/TT-BCT

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

  lp - T do - Hnh ph

  H Ni, ngy 05 thng 8 nm 2013

  THNG T

  Quy nh v K ho h v Bin php

  phng nga, ng ph s ha ht trong lnh vc cng nghip ________________________________

  B TRNG B CNG THNG

  Cn c Lut Ho cht ngy 21 thng 11 nm 2007;

  Cn c Ngh nh s 108/2008/N-CP ngy 07 thng 10 nm 2008 ca

  Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Ha

  cht; Ngh nh s 26/2011/N-CP ngy 08 thng 4 nm 2011 ca Chnh ph

  sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 108/2008/N-CP;

  Cn c Ngh nh s 95/2012/N-CP ngy 12 thng 11 nm 2012 ca

  Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B

  Cng Thng;

  B trng B Cng Thng quy nh v K hoch v Bin php phng

  nga, ng ph s c ha cht trong lnh vc cng nghip nh sau:

  Chng I QUY NH CHUNG

  iu 1. Phm vi iu hnh

  Thng t ny quy nh vic xy dng, thm nh, ph duyt v thc hin

  K hoch phng nga, ng ph s c ho cht (sau y gi tt l K hoch); quy

  nh vic xy dng, xc nhn v thc hin Bin php phng nga, ng ph s

  c ho cht (sau y gi tt l Bin php) trong lnh vc cng nghip.

  iu 2. i tng p dng

  Thng t ny p dng i vi cc t chc, c nhn sn xut, kinh doanh,

  ct gi v s dng ha cht nguy him trong lnh vc cng nghip v cc c

  quan, t chc, c nhn khc c lin quan.

  iu 3. Gii th h t ng

  Trong Thng t ny, t ng di y c hiu nh sau:

  Khi lng tn tr ln nht mt loi ha cht l khi lng ln nht ca

  ha cht tn tr ti mt thi im ca c s sn xut, kinh doanh, ct gi, s

  dng.

 • 2

  iu 4. Danh m ha ht nguy him phi xy dng K ho h, Bin

  php phng nga ng ph s ha ht

  Danh mc ha cht nguy him phi xy dng K hoch, Bin php phng

  nga ng ph s c ha cht gm cc danh mc c quy nh ti Ph lc IV v

  Ph lc VII ca Ngh nh s 26/2011/N-CP ngy 08 thng 4 nm 2011 ca

  Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 108/2008/N-CP

  ngy 07 thng 10 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi

  hnh mt s iu ca Lut Ha cht.

  Chng II K HOCH PHNG NGA, NG PH S C HA CHT

  iu 5. C trng hp phi xy dng K ho h

  1. D n u t sn xut, ct gi v s dng ha cht nguy him (sau y

  gi tt l d n ha cht) vi khi lng tn tr ho cht ln nht ti mt thi

  im ln hn hoc bng ngng quy nh ti Ph lc IV ca Ngh nh s

  26/2011/N-CP phi xy dng K hoch trc khi d n chnh thc hot ng.

  2. C s hot ng sn xut, kinh doanh, ct gi v s dng ha cht nguy

  him (sau y gi l c s ha cht) vi khi lng tn tr ho cht ln nht ti

  mt thi im ln hn hoc bng ngng quy nh ti Ph lc IV ca Ngh nh

  s 26/2011/N-CP.

  3. D n ha cht, c s ha cht thay i cng sut sn xut, khi lng

  ct gi, quy m hoc thay i s lng, chng loi ha cht vi khi lng tn

  tr ho cht ln nht ti mt thi im ln hn hoc bng ngng quy nh ti

  Ph lc IV ca Ngh nh s 26/2011/N-CP.

  4. D n ha cht, c s ha cht c ha cht nguy him thuc danh mc

  ha cht phi xy dng K hoch ng thi c ha cht thuc danh mc phi

  xy dng Bin php th phi xy dng K hoch cho tt c cc ha cht v

  khng phi xy dng Bin php.

  iu 6. N i dung xy dng K hoch

  Cch trnh by, b cc, ni dung K hoch theo mu ti Ph lc 1 km

  theo Thng t ny.

  iu 7. H s ngh th m nh, ph duyt K ho h

  1. H s ngh thm nh, ph duyt K hoch gm:

  a) Cng vn ngh ca t chc, c nhn: Theo mu ti Ph lc 2 km

  theo Thng t ny;

  b) K hoch gm 12 (mi hai) bn, trng hp cn nhiu hn, t chc,

  c nhn phi cung cp thm theo yu cu ca c quan thm nh;

  c) Bo co nghin cu kh thi hoc Bo co kinh t - k thut xy dng

  cng trnh hoc phng n sn xut kinh doanh gm 01 (mt) bn sao c xc

  nhn ca c s ha cht, d n ha cht;

 • 3

  d) Cc ti liu khc km theo (nu c).

  2. T chc, c nhn np trc tip h s ngh thm nh, ph duyt K

  hoch ti Cc Ha cht hoc gi qua ng bu in.

  iu 8. Thm nh K hoch

  1. T chc thm nh

  Thm nh K hoch c thc hin thng qua Hi ng thm nh. B

  Cng Thng l c quan c thm quyn ph duyt K hoch. Cc Ha cht c

  trch nhim tip nhn h s, xut thnh lp Hi ng thm nh v trnh lnh

  o B xem xt, quyt nh. Mu Quyt nh thnh lp Hi ng thm nh quy

  nh ti Ph lc 3 km theo Thng t ny.

  2. Thi hn thm nh

  a) Thi hn thm nh, ph duyt K hoch theo quy nh ti Khon 3

  iu 40 Lut Ha cht l 30 (ba mi) ngy, k t ngy c quan tip nhn h s

  nhn h s hp l quy nh ti Khon 1 iu 7 Thng t ny;

  b) Thi hn thm nh K hoch quy nh ti im a Khon ny khng

  bao gm thi gian t chc, c nhn phi hon chnh h s theo quy nh ti

  im a Khon 3 iu ny v thi gian chnh sa, b sung K hoch theo kin

  ca Hi ng thm nh.

  3. Quy trnh thm nh

  a) Trong thi gian 05 (nm) ngy, k t ngy nhn h s, Cc Ha cht

  phi thng bo bng vn bn cho t chc, c nhn cc ni dung hoc ti liu cn

  thiu v thi hn hon chnh h s nu h s khng y hoc khng hp

  l;

  b) Sau khi nhn h s hp l, Cc Ha cht xut thnh lp Hi ng

  thm nh trnh lnh o B xem xt, quyt nh. Cc Ha cht c trch nhim

  thng bo cho cc thnh vin Hi ng thm nh, t chc, c nhn xy dng

  K hoch v thi gian thm nh;

  c) Trong vng 07 (by) ngy lm vic, k t ngy kt thc cuc hp Hi

  ng thm nh, Cc Ha cht c trch nhim thng bo kt lun thm nh cho

  t chc, c nhn xy dng K hoch. Mu Thng bo kt lun thm nh quy

  nh ti Ph lc 4 km theo Thng t ny;

  d) Trn c s thng bo kt lun thm nh, t chc, c nhn c trch

  nhim thc hin mt trong cc cng vic: Xy dng li K hoch trong trng

  hp K hoch khng c thng qua v np cho Cc Ha cht thm nh.

  Th tc v thi hn thm nh thc hin nh thm nh K hoch ln u; chnh

  sa, b sung li K hoch trong trng hp K hoch c thng qua vi iu

  kin phi chnh sa, b sung v np cho Cc Ha cht km theo vn bn gii

  trnh cc ni dung chnh sa, b sung theo thng bo kt lun thm nh;

 • 4

  ) Trong vng 07 (by) ngy lm vic, k t ngy nhn K hoch c

  chnh sa, b sung km theo vn bn gii trnh, Cc Ha cht trnh lnh o B

  xem xt, ph duyt nu K hoch c chnh sa, b sung p ng yu cu ca

  Hi ng thm nh hoc c vn bn tr li cha thng qua v yu cu chnh

  sa, b sung nu K hoch cha p ng yu cu ca Hi ng thm nh.

  iu 9. T h v hot ng a H i ng th m nh K ho h

  1. Thnh phn Hi ng thm nh gm i din: B Cng Thng; S

  Cng Thng cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; c quan qun l nh

  nc v phng chy, cha chy; c quan qun l nh nc v mi trng; Ban

  Qun l cc khu kinh t, khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu ch xut,

  cm cng nghip (nu c) ni thc hin d n hoc ni t chc, c nhn sn

  xut, kinh doanh, s dng ct gi, s dng ha cht v cc chuyn gia.

  2. C cu t chc ca Hi ng thm nh: Ch tch Hi ng, Ph Ch

  tch Hi ng, U vin phn bin v cc U vin. Tng s thnh vin Hi ng

  thm nh ti thiu l 07 (by) ngi, ti a l 09 (chn) ngi.

  3. Hi ng thm nh c trch nhim kim tra thc t, tin hnh nh

  gi, thm nh K hoch v chu trch nhim v kt lun thm nh.

  4. Hi ng thm nh hot ng theo nguyn tc tho lun tp th, cng

  khai, trc tip gia cc thnh vin trong Hi ng v gia Hi ng vi t chc,

  c nhn xy dng K hoch. Mu bin bn hp ca Hi ng thm nh quy

  nh ti Ph lc 5 km theo Thng t ny.

  Hi ng thm nh chm dt hot ng v t gii th sau khi K hoch

  c ph duyt.

  5. Hi ng thm nh ch tin hnh hp khi c s tham gia ca t nht 2/3

  (hai phn ba) thnh vin Hi ng, trong phi c Ch tch hoc Ph Ch tch

  Hi ng v t nht 01 (mt) y vin phn bin. Ch nhng thnh vin tham gia

  hp Hi ng thm nh mi c tham gia biu quyt thng qua K hoch. Cc

  thnh vin Hi ng thm nh khng tham gia cuc hp thm nh phi gi

  Ch tch Hi ng kin ca mnh bng vn bn.

  6. Ch tch Hi ng thm nh kt lun thm nh K hoch theo nguyn

  tc sau:

  a) K hoch c thng qua khng phi chnh sa, b sung nu tt c

  thnh vin Hi ng tham gia hp ng thng qua;

  b) K hoch c thng qua vi iu kin phi chnh sa, b sung nu c

  t nht 2/3 (hai phn ba) thnh vin Hi ng tham gia hp ng thng qua

  hoc thng qua vi iu kin phi chnh sa, b sung;

  c) K hoch khng c thng qua nu c trn 1/3 (mt phn ba) thnh

  vin Hi ng tham gia hp khng ng thng qua.

 • 5

  iu 10. Ph duyt K ho h

  1. T chc, c nhn xy dng K hoch gi n Cc Ha cht 07 (by)

  bn K hoch c thng qua c ng du gip lai quy nh ti cc im a, b

  Khon 6 iu 9 Thng t ny.

  2. Cc Ha cht trnh lnh o B xem xt, ph duyt K hoch. Mu

  Quyt nh ph duyt K hoch quy nh ti Ph lc 6 km theo Thng t ny.

  3. Trn c s K hoch c ph duyt, B Cng Thng giao nhim v

  cho Cc Ha cht chng thc vo trang ph ba ca bn K hoch v gi Quyt

  nh ph duyt km theo K hoch cho t chc, c nhn xy dng K hoch, cc

  c quan, n v ni thc hin d n hoc ni c c s ha cht bao gm: S

  Cng Thng; c quan qun l nh nc v phng chy, cha chy cp tnh; c

  quan qun l nh nc v mi trng cp tnh; y ban Nhn dn cp huyn;

  Ban qun l Khu cng nghip, Khu ch xut, Khu kinh t (nu c).

  iu 11. Thc hin K ho h

  1. Trong qu trnh hot ng sn xut, kinh doanh, s dng, ct gi ho

  cht nguy him, t chc, c nhn phi bo m ng cc yu cu ra ti K

  hoch c ph duyt.

  2. Bn K hoch c ph duyt phi c lu gi ti c s ha cht

  v l cn c t chc, c nhn thc hin cng tc kim sot an ton ti c s

  ha cht.

  3. Hng nm cc c s ha cht phi t chc din tp phng n ng ph

  s c ha cht c xy dng trong K hoch vi s chng kin ca i din

  B Cng Thng hoc S Cng Thng cp tnh, thnh ph trc thuc Trung

  ng.

  4. Trng hp c s thay i trong qu trnh u t v hot ng lm thay

  i nhng ni dung c ph duyt ti K hoch, t chc, c nhn phi gi

  bo co v Cc Ha cht nghin cu trnh lnh o B xem xt, quyt nh.

  Chng III BIN PHP PHNG NGA, NG PH S C HA CHT

  iu 12. Cc trng hp phi xy dng Bin php

  1. D n ha cht vi khi lng tn tr ho cht ln nht ti mt thi

  im nh hn khi lng gii hn quy nh ti Ph lc VII ca Ngh nh s

  26/2011/N-CP phi xy dng Bin php trc khi d n chnh thc hot ng.

  2. C s ha cht vi khi lng tn tr ho cht ln nht ti mt thi

  im nh hn khi lng gii hn quy nh ti Ph lc VII ca Ngh nh s