Click here to load reader

ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc - c-Vấn-Đề-Pháp... · PDF file... [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] Học, ... Câu 11: Quy định hiện ... thủy văn,

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc - c-Vấn-Đề-Pháp... · PDF...

 • H tr n tp [ CNG CHNG TRNH I HC]

  Hc, hc na, hc mi. Page 1

  Cc Vn Php L V Tu Bin V Thuyn B Tu Bin

  Mc Lc Cu 1: Khi nim tu bin trong Lut hng hi? ......................................................................... 3

  Cu 2: nh ngha tu bin theo B Lut Hng hi 2015 ca Vit Nam? So snh vi B lut

  Hng hi 2005 c im g mi? ................................................................................................. 3

  Cu 3: Phn loi tu bin v qun l nh nc v cc loi tu bin ?.................................... 3

  Cu 4: Quc tch tu bin? Quyn v ngha v ca tu bin theo lut quc tch tu bin? ......... 4

  Cu 5: ng k tu bin l g? Cc hnh thc ng k tu bin theo BLHHVN 2015? .............. 4

  Cu 6: C quan ng k tu bin Vit Nam hin nay c quy nh nh th no? ................... 5

  Cu 7: iu kin ng k tu bin Vit Nam theo BLHHVN 2015? ............................................ 6

  Cu 8: Nguyn tc ng k tu bin Vit Nam theo BLHHVN 2015? ......................................... 6

  Cu 9: Quy nh hin hnh v ng k tu bin khng thi hn v ng k tu bin c thi

  hn? ........................................................................................................................................... 6

  Cu 10: Quy nh hin hnh v ng k li tu bin v ng k thay i tu bin? .................... 7

  Cu 11: Quy nh hin hnh v cc trng hp ng k tu bin tm thi? .............................. 8

  Cu 12: Ni dung c bn ca s ng k tu bin quc gia? ..................................................... 9

  Cu 13: Cc loi tu bin phi ng k v trch nhim ca ch tu v ng k tu bin theo

  BLHHVN 2015? ......................................................................................................................... 9

  Cu 14: Cc trng hp xa ng k tu bin theo BLHHVN 2015? .......................................10

  Cu 15: Trch nhim v ng kim tu bin? Cc mt kim nh ca ng kim cp giy

  chng nhn cho tu bin? ........................................................................................................10

  Cu 16: Tnh cht php l v cc giy chng nhn do Cc Hng hi cp cho tu bin? ...........11

  Cu 17: Cc giy chng nhn do c quan ng kim cp cho tu bin? ..................................11

  Cu 18: Cc ti liu, giy t do tu lp ra? ...............................................................................12

  Cu 19: Quyn cm gi hng hi theo BLHHVN 2015? ............................................................13

  Cu 20: Cc khiu ni pht sinh quyn cm gi hng hi theo BLHHVN 2015? .......................13

  Cu 21: Thi hiu quyn cm gi hng hi theo BLHHVN 2015? .............................................13

  Cu 22: Khi nim chung v thuyn b tu bin? .....................................................................14

  Cu 23: Th no l mt thuyn b an ton? .............................................................................14

  Cu 24: a v php l ca thuyn trng? ...............................................................................15

  Cu 25: Ngha v ch yu ca thuyn trng theo BLHHVN 2015? .........................................15

  Cu 26: Trch nhim ca thuyn trng v h tch tu bin? ...................................................16

  Cu 27: Trch nhim ca thuyn trng trong vic bt gi ngi trn tu bin? .....................16

 • H tr n tp [ CNG CHNG TRNH I HC]

  Hc, hc na, hc mi. Page 2

  Cu 28: Quyn hn ch yu thuyn trng theo BLHHVN? .....................................................16

  Cu 29: Phn hng chc danh s quan tu bin? .....................................................................17

  Cu 30: iu kin i vi thuyn vin c lm vic trn tu bin? ....................................17

  Cu 31: Ngha v ca thuyn vin theo BLHHVN 2015? ..........................................................18

  Cu 32: Ch lao ng v quyn li ca thuyn vin theo BLHHVN 2015?...........................18

  Cu 33: Quy nh v vic hi hng ca thuyn vin theo BLHHVN 2015? .............................19

  Cu 34: Trch nhim ca ch tu trong vic chm sc sc khe cho thuyn vin theo quy nh

  ca BLHHVN 2015? ..................................................................................................................19

  Cu 35: Trch nhim ca ch tu i vi thuyn vin b tai nn lao ng, bnh ngh nghip? .20

  Cu 36: Nhng yu cu p ng kh nng an ton i bin ca tu? ........................................20

  Cu 37: Vic kim tra tu thng xuyn, kim tra trung gian v kim tra nh k c tin hnh

  nh th no? ............................................................................................................................21

 • H tr n tp [ CNG CHNG TRNH I HC]

  Hc, hc na, hc mi. Page 3

  Cu 1: Khi nim tu bin trong Lut hng hi? - Theo quy tc phng nga m va trn bin 1972: Tu thuyn bao gm loi phng tin vn

  ti trn mt nc, k c cc loi tu thuyn khng c lng chim nc, tu m kh c

  cnh WIG craft v thy phi c c s dng hoc c th s dng c ging nh 1

  phng tin giao thng trn mt nc.

  - Theo Lut bin VN 2012: Tu thuyn l phng tin hot ng trn mt nc hoc di

  mt nc bao gm tu, thuyn v cc phng tin khc c ng c hoc khng c ng

  c.

  - Theo B lut hng hi VN 2005: Tu bin l tu hoc cu trc ni di ng khc chuyn

  dng hot ng trn bin.

  - Theo B lut hng hi VN 2015: Tu bin l phng tin ni di ng chuyn dng hot

  ng trn bin. Tu bin quy nh trong b lut ny khng bao gm tu qun s, tu cng

  v, tu c, phng tin thy ni a,tu ngm, tu ln, thy phi c, kho cha ni, gin di

  ng, ni.

  Cu 2: nh ngha tu bin theo B Lut Hng hi 2015 ca Vit Nam?

  So snh vi B lut Hng hi 2005 c im g mi? - Theo B lut hng hi VN 2015: Tu bin l phng tin ni di ng chuyn dng hot

  ng trn bin. Tu bin quy nh trong b lut ny khng bao gm tu qun s, tu cng

  v, tu c, phng tin thy ni a,tu ngm, tu ln, thy phi c, kho cha ni, gin di

  ng, ni.

  - Phm vi p dng thu hp li, tu bin theo BLHHVN 2005 khng bao gm phng tin thy

  ni a,tu ngm, tu ln, thy phi c, kho cha ni, gin di ng, ni.

  Cu 3: Phn loi tu bin v qun l nh nc v cc loi tu bin ? Phn loi:

  - Trong cc Cng c quc t v lut hng hi ca cc nc, tu bin thng c chia lm

  2 nhm:

  + Tu bun: l cc tu bin chuyn dng vn chuyn hng ha, hnh khch v hnh l,

  thm d khai thc ch bin ti nguyn bin, lai dt cu h trn bin, trc vt ti sn

  chm m v thc hin cc mc ch kinh t khc.

  + Tu cng v Nh nc: l tu bin chuyn dng thc hin cc hot ng bo m hng

  hi, kh tng thy vn, thng tin lin lc, thanh tra, hi quan, phng dch, cha chy,

  hoa tiu, hun luyn, bo v mi trng hoc tm kim cu nn trn bin. Nhng tu ny

  thng thuc s hu ca nh nc, hot ng vi mc ch cng ch v do kinh ph nh

  nc cp.

  - Theo IMO, cng c quc t v dung tch tu bin, phn loi theo tng dung tch ca tu:

  + Aframax l tu ch du c trung bnh c tng trng ti t 80.000 n 119.999.

  + Capesize: nhng tu ch hng ln, rt ln vi sc ch hn 150.000 DWT, phn loi theo

  VLCC, ULCC, VLOC v c th ti 400.000 DWT. Dng vn chuyn than , du th,

  qung st, ch ph hp hot ng 1 s cng nc su.

  + Chinamax: nhng tu rt ln c trng ti t 380.000 400.000 DWT.

  + Handymax l tu ch hng c nh vi kch thc < 60.000 DWT.

 • H tr n tp [ CNG CHNG TRNH I HC]

  Hc, hc na, hc mi. Page 4

  + Supermax c sc ch t 50.000 n 60.000 DWT.

  + Handysize l tu nh vi sc ch dao ng t 15.000 n 35.000 DWT.

  + Malaccamax: l nhng tu ln nht c th i qua lung Malacca vi mn nc ti a 25m.

  + Panamax v new panamax trng ti trung bnh 65.000 DWT.

  + Qatarmax l tu ch kh ga ha lng, Seawaymax, Suezmax : 120.000 n 200.000 DWT.

  + VLCC l tu ch hng th rt ln 180.000 n 320.000 DWT.

  + ULCC l tu vn ti ln nht th gii trn 320.000 DWT.

  - Theo mc ch hot ng:

  + Tu bin thng mi: l cc tu hot ng v mc ch kinh t nh tu Container, tu hng

  ri, tu bch ha, tu ch t...

  + Tu bin phi thng mi: chuyn dng phc v cho mc ch cng cng nh thc hin

  cc hot ng bo m hng hi, kh tng thy vn, thng tin lin lc, thanh tra, hi

  quan...

  Qun l nh nc:

  - Tu qun s, tu ngm... thuc s qun l ca Qun chng Hi qun, B Quc phng.

  - Tu cnh st bin thuc s qun l ca B t lnh Cnh st bin, B Quc phng.

  - Tu c, tu kim ng thuc qun l ca Cc thy sn, B Nng nghip v pht trin nng

  thn.

  - Tu cu h thuc cc trung tm phi hp tm kim cu nn khu vc 1,2,3,4, B giao thng

  vn ti.

  Cu 4: Quc tch tu bin? Quyn v ngha v ca tu bin theo lut

  quc tch tu bin? - Theo quan im ca lut hng hi quc t th mi tu bin phi c 1 quc tch, phi tun

  theo lut l nc v t chc ni b hot ng ca tu. Tu mang quc tch nc no

  th c php mang c nc hot ng.

  - iu bt buc tu phi c 1 quc tch nht nh v mang 1 c tng ng l 1 bin php

  quan trng m bo ch php l trn bin c.

  - Tt c cc nc trn th gii k c c bin hay khng c binu c quyn thnh lp

  i tu mang quc tch nc mnh, cc i tu ny c quyn bnh ng nh nhau.

  - Theo quy nh th 1 tu ch c mang 1 quc tch. Nu 1 tu no trong cng 1 lc li

  s dng 2 quc tch ty theo s thun li ca mnh th s khng c cng nhn bt c

  quc tch no trong v xem nh khng c quc tch, c th b bt gi.

  Quyn li:

  Cu 5: ng k tu bin l g? Cc hnh thc ng k tu bin theo

  BLHHVN 2015? - ng k tu bin l vic ghi, lu tr cc thng tin v tu bin vo S ng k tu bin quc

  gia VN v cp giy chng nhn ng k tu bin VN theo quy nh ca BLHHVN 2015 v

  quy nh khc ca php lut c lin quan.

  - y l 1 trong nhng th tc quan trng nht i vi tu bin v n s l giy khai sinh ca

  tu cng nh l bng chng v quc tch ca tu bin. ng thi y l bc bo m s

  kim tra Nh nc i vi trang thit b lin quan n an ton hng hi.

 • H tr n tp [ CNG CHNG TRNH I HC]

  Hc, hc na, hc mi. Page 5

  c ng k trong S ng k tu bin quc gia th trc ht tu bin phi ng k

  k thut ti c quan ng kim tu bin VN hoc cc c quan ng kim nc ngoi c ng

  kim VN y quyn. Vic ng k ny c thc hin sau khi kim tra tnh

Search related