Dasar – Dasar Teori Peluang

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dasar – Dasar Teori Peluang

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  1/33

  Dasar – Dasar Teori PeluKelompok 6

  41813045 Rona Refna Yahmar

  41813052 o!ia"i #n$riani

  4181306% Dess& 'es"ari (uanan

  418131)1 *+ ,il$an -ima.an

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  2/33

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  3/33

   Yakinkah 100 /ah.a kesimpulan i"u /enar

  raguragu un"uk memper7a&ain&a

  10%60%60%

  30%

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  4/33

  agaimana ke&akinan ki"a un"uk memper7a&ai ke/enaran

  kesimpulan &ang $i/ua"

  • Diperlukan

  "eori/aru9&ai"u

   TeoriPeluang

  • n"ara lainmem/ahasukuranke"i$akpas"ian sua"uperis"i.a

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  5/33

  Peluang sama$engan 0 /erar"ise/uah peris"i.a"i$ak /ias "era$ise$angkanpeluang sama$engan 1 /erar"iperis"i.a "erse/u"pas"i "era$i+

   

  Peluangmerupakan su

  7ara un"ukmen&a"akankemungkinan"era$in&a suaperis"i.a+

  ama lain $ari peluang &ai"u

  Pro/a/ili"as+

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  6/33

  :on"oh Peluang Peluang "era$in&a huan $i hari e

  Peluang "era$in&a gempa se"elah

   Tsunami Peluang men$apa"kan ha$iah 10

  $alam kemasan R#;

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  7/33

  Konsep DasarPeluang

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  8/33

  DefnisiPro/a/ili"

  as

  -ukum

  Dasar

  Pro/a/ili"a

  s

  *an aa"Pro/

  a/ili"as

  en"uk –en"

  ukPeluang

  Pro/a/ili"

  asers&ara"

  Ruang

  sampel9

   Ti"ikampel9

  Kea$ian

  Konsep Dasar Peluang

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  9/33

  Pro/a/ili"as = Peluang

  Defnisi

  • Pro/a/ili"as a$alah peluang sua"u kea$ian

  *anaa"

  • *anaa" menge"ahui pro/a/ili"as a$alah mem/an"u penkepu"usan &ang "epa"9 karena kehi$upan $i $unia "i$ak

  kepas"ian9 $an inormasi &ang "i$ak sempurna+

  :on"oh

  • Pem/elian harga saham /er$asarkan analisis harga sah• Peluang pro$uk &ang $ilun7urkan perusahaan >sukses a

  $ll+

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  10/33

  • Kumpulan $ari sa"ule/ih hasil &ang "erpa$a se/uah per7oa"au kegia"an+

  • ua"u hasil $arise/uah per7o/aan+

  •Pengama"an "erha$ap /e/eraak"i!i"as a"au proses &angmemungkinkan "im/uln&a pase$iki" $ua peris"i.a "anpamemperha"ikan peris"i.a ma&ang akan "era$i+

  •ua"u ukuran "en"angkemungkinan sua"u peris"i.a>e!en"? akan "era$i $i masamen$a"ang+ Pro/a/ili"as$in&a"akan an"ara 0 sampai1 a"au $alam persen"ase.

  Peluang

  Percobaan

  Peristiwa

  Hasil

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  11/33

  :on"[email protected]

  Per"an$ingansepak /olaPersi/ APersia $i

  "a$ion (alak-arupa"9 23*ei 2015

  Percob

  aan Persi/*enang

  Persi/Kalah

  [email protected] Persi/"i$ak kalaha"au "i$akmenang

  HasilPe*e

  P

  w

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  12/33

  en"uk/en"uk Peluang

  Peluang 'ogis

  Peluang Bmpiris

  Peluang u/ek"i 

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  13/33

  en"uk – /en"uk Peluang

  Peluang logis /er$asarkanpa$a per"im/anganlogika9 /ukan /er$asarkanhasil per7o/aan+

  Dise/u" uga speluang o/ekhan&a /isa $imelalui per7o/erulangulan

  Peluang su/e7"i "i$ak$i$asarkan pa$a sua"uper7o/aan9 namun le/ihkepa$a perasaan $an"e"ap /ias$iper"anggunga.a/kan+

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  14/33

  Ruang

  ampel9 Ti"ikampel9

  Kea$ian

  Ruang sampel >sample spa7ea"au semes"a >uni!erse?merupakan himpunan $arisemua hasil >ou"7ome? &ang

  mungkin $ari sua"u per7o/aan>eCperimen"?

  Titik sampel >sample poin"?merupakan "iap anggo"a a"auelemen $ari ruang sampel

  Kejadian >e!en"? merupakanhimpunan /agian $ari ruangsampel

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  15/33

  :on"oh Per7o/aan9 ampel $an Kea$ia

  RuangsampelRuangsampel

  AKejadianmunculangka genap

  AKejadianmunculangka genap

  !Kejadianmunculangka" ataulebi#

  !Kejadianmuncul

  angka" ataulebi#

  Per7o/aan @ Pelemparan se/uah $an men7a"a" angka &ang mun7

  S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

   A = {2, 4, 6} B = {5, 6

   Ti"ik sampel

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  16/33

  Ruang sampel

  #lus"rasi ruang sampel9 Ti"ik sam$an kea$ian pa$a per7o/aa

  pelemparan se/uah $a$u

  1 3

  $

  "

  6A

  !

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  17/33

  :on"oh Per7o/aanampel $an Kea

  Ruang

  sampelS = {(1, 1),(1, 2), (1,3), ..., (6, 6)}

  &onto# $

  B = Kejadianmunculnya jumla

  anga 1! a"aule#ihB = {(4, 6), (5, 5)(5, 6), (6, 4), (6,5), (6, 6) }

  Per7o/aan @ Pelemparan $ua /uah $a$u/ersamaan $an men7a"a" angka &ang

  mun7ul

   A =Kejadian

  munculnyaanga yang$ama %adake$ua $a$u

   A = {(1, 1),(2, 2), (3, 3),(4, 4), (5, 5),

  (6, 6)}

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  18/33

   

  :on"oh Per7o/aan9 Ruang $an Kea$ian >3?

  Per7o/[email protected] Pengama"an "erha$ap umur >$alam am?

  se/uah lampu

  RuangsampelS = {"&" '

  !}

  Ruangsampel

    A = Kejadian umu lam%u mele#ihi 1 jam = {"&" ' 1!}B = Kejadian umu lam%u an"aa ! da

  25! jam=

  Kejadian

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  19/33

  #risan Dua Kea$ian

  #risan $ua kea$ian A dan B, dinya"aan dengan A B, me

  kea$ian &ang elemenn&a "ermasuk $alam A dan B

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  20/33

  a/ungan Dua Kea$

  a/ungan $ua kea$ian A dan B, dinya"aan dengan

  merupakan kea$ian &ang mengan$ung semua elem"ermasuk A a"au B a"au eduanya

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  21/33

  Komplemen $ua"u kea

  Komplemen sua"u kea$ian A, dinya"aan dengan A, a$ala

  himpunan semua elemen $alam S yang "ida "ermasuk $a

  E

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  22/33

  :on"oh ;perasiF;perasi $alaKea$ianPer7o/[email protected] Pelemparan se/uah $a$u $an

  angka &ang mun7ul Ruang sampel S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

  Kea$ian mun7uln&a angka genap9 A A6}

  Kea$ian mun7uln&a angka 5 a"au le/ih{5, 6}

  #risan A dan B A B = {6}

  a/ungan A dan B A - B = {2, 4, 5, 6

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  23/33

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  24/33

  Dua Kea$ian aling TerpiDua kea$ian A dan B dia"aan $aling "e%i$ah (mu

  e/clu$i0e) jia ejadianejadian "e$e#u" "ida da%ase7ara /ersamaan

   A

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  25/33

  :on"oh Kea$ianFKea$ian al Terpisah

  Per7o/[email protected] Pelemparan se/uah $a$u $amen7a"a" angka &ang mun7ul

  Ruang sampel S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

  Kea$ian mun7uln&a angka genap9 A A

  6} Kea$ian mun7uln&a angka ganil9 B B

  5}

  Kea$ian A dan B $aling "e%i$ah A B =

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  26/33

  Konsep $asar hukumpro/a/ili"as

   (ika A dan B dua ejadian $em#aang, maa

  (A - B) = (A) (B) (A B)

   (ika A dan B ejadian yang $aling "e%i$ah, m(A - B) = (A) (B)

   (ika  A dan A adalah ejadian $aling /erkommaka(A) = 1 (A)

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  27/33

  Pro/a/ili"as /ers&ara"

  • Dalam kehi$upan seharihari9 /an&akkea$ian &ang saling "erkai" sa"u samalainn&a $an kea$ian &ang sa"u mena$s&ara" un"uk "era$in&a kea$ian &anglain+

  • Dalam pro/a/ili"as9 sua"u kea$ian "era$i $engan s&ara" kea$ian le/ih$ahulu "era$i a"au akan "era$i a"au

  $ike"ahui "er a$i $ika"akan se/a ai

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  28/33

  Pro/a/ili"as ers&ara"

  Pro/a/ili"as /ers&ara" ika $ike"ahui @

  P>G?=Hika P>?I0

  Kea$ian $an $apa" "era$i pa$a sua"u

  per7o/aanP>?=P>?P>G?=P>?P>G?

   

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  29/33

  :on"oh Pro/a/ili"as ers&a>1?

  P>B?=600 =2

    )00 3P>*?=460 = 23  600 30

  P>*nB? = 23 + 2

    30 3

  P>BG*?=P>*nB? < P>*?P>BG*?=23

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  30/33

  :on"oh Pro/a/ili"as ers&a

  Di/erikan sekumpulan kar"u /ri$ge &ang "er$iri a"as 52 kar"u+

  Dua /uah kar"u $iam/il sa"u per sa"u "anpa pengem/alianPro/a/ili"as kar"u hear" "erpilih pa$a $ua pengam/ilan

  = kea$ian kar"u hear" &ang "eram/il pa$a pengam/ilan #= kea$ian kar"u hear" &ang "eram/il pa$a pengam/ilan ##

  P>?= =P>?= =P>= =

   

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  31/33

  K $i k $i li

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  32/33

  Kea$iankea$ian aline/as

  Kea$iankea$ian $an saing/e/as >in$epen$en"? [email protected]

  P>? = P>? P>?

   

 • 8/17/2019 Dasar – Dasar Teori Peluang

  33/33

   TBR#* K#-