of 22 /22
SULIT 3472/1 Matcmatik Tambahan Kertas 1 Ogos2011 2 jam NAMA KELAS MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN NEGERI SEMBILAN 3472/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 Dua jam Untuk Kcgunaan Pemcriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 2 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2 2 3 4 1 Tulis nama dan kelas anda pada ruangan yang 4 4 disediakan. 5 6 1 7 4 2 Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 8 -> 9 3 3 Soalan dalam bahasa Inggeris mcndahului soalan 10 3 yang scpadan dalam bahasa Melayu. 11 2 12 4 13 4 Calon dibenarkan menjawab keseluruhan alau 14 -t scbahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris 15 3 atau bahasa Melayu. 16 -> 17 4 5 Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2. 18 19 2 20 -> 21 4 Kertas soalan ini mcngandungi 22 halaman bercetak. 22 -> j 23 4 24 4 25 4 JUMLAH 80 3472/1 ©2011 MPSM CawanganNegeriSembilan [Lihat hala man sebclah SULIT Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

SULIT

3472/1

Matcmatik

Tambahan

Kertas 1

Ogos20112 jam

NAMA

KELAS

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

3472/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

MATEMATIK TAMBAHAN

Kertas 1

Dua jam

Untuk Kcgunaan Pemcriksa

SoalanMarkah

Penuh

Markah

Diperoleh

1 2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

SEHINGGA DIBERITAHU2 2

3 4

1 Tulis nama dan kelas anda pada ruangan yang 4 4

disediakan. 5

61

7 4

2 Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.8

->

9 3

3 Soalan dalam bahasa Inggeris mcndahului soalan 10 3

yang scpadan dalam bahasa Melayu. 11 2

12 4

13

4 Calon dibenarkan menjawab keseluruhan alau 14-t

scbahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris 15 3

atau bahasa Melayu. 16->

17 4

5 Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.18

19 2

20->

21 4

Kertas soalan ini mcngandungi 22 halaman bercetak.

22->

j

23 4

24 4

25 4

JUMLAH 80

3472/1 ©2011 MPSM CawanganNegeriSembilan [Lihat halaman sebclah

SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 21: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 22: Dapatkan Skema di Mate… · Title: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1 Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 Author: JPN Negeri Sembilan Subject: Soalan Matematik Tambahan Kertas 1

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com