Click here to load reader

Danske museer ital2. Hvor mange inventarnumre har museet indberettet i sidste kalender~r? 11,665 3. Hvor stor en procentdel af samlingen udg0r de inventarnumre, som er indberettet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Danske museer ital2. Hvor mange inventarnumre har museet indberettet i sidste kalender~r? 11,665 3....

 • 2 af 15

  http,:/ /www .•urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LI s. we b. pages. C ...

  RKWC- 1EYL-8KVl

  Danske museer i talIndberetning af oplysninger fra 2014Vejledning til udfyldelse af spl2lrgeskemaundersl2lgelsen:Unders0gelsen besvares online. Besvarelserne kan udf0res af flereomgange. Systemet gem mer automatisk undervejs.Du kan gll tilbage og rette i besvarelsen ved at benytte linket tilunders0gelsen i emailen fra SurveyXact.

  Har du sp0rgsmll1 undervejs er du velkommen til at kontakteKulturstyrelsen [email protected]

  Inden du gllr igang, kan du printe en kopi af unders0gelsen til at orienteredig i ved at klikke pll printerikonet nederst pll siden.

  Pll forhllnd tak.

  Museets navn iflg. vedtaegterne

  Museum Lolland-Falster

  Kontaktperson

  Ulla Schaltz

  Kontaktpersonens email adresse:

  [email protected]

  Arbejdsgrundlag

  Har museet et strategisk grundlag (mission og vision), som afspejler museetsansvarsomr~de og faglige profil?

  (En mission er en begrundelse for museets eksistens (raison d •etre) og giver denoverordnede retning for museets udvikling. Missionen giver svar p1l: Hvilken opgave ermuseet sat i verden for at lose? Hvad er museets overordnede form1l17 Hvad er det foren rolle, museet varetager?En vision er en konkretisering af missionen i Iyset af de udfordringer, museet st1lrover for. Visionen er en formulering af resultatet af den konkrete udviklinginstitutionen skal gennemg1l de kommende 1lr. Visionen kan betegnes som museetsoverordnede strategiske mi\lsaetning).

  ~ja

  ne]

  Har museet en overordnet strategi for sin samlede virksomhed?

  20-05-201509:44

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • 3 at' 15

  htt ps:/ /www.survey-xact.dk/servletJcol11.pls.l11orphclls. wcb.pagcs.C ...

  (En overordnet strategi er en beskrivelse af de mill og metoder, som museet har satfor at opfylde missionen og virkeligg0re/realisere visionen. Strategien er sllledesbindeleddet mellem mission og vision og museets faglige arbejde, organisation ogressourcer.)

  ;;d ja

  ..J nej

  Er museets overordnede strategi konkretiseret i f01gende strategier/ politikker/planer/ e.lign. for den faglige opgavevaretagelse?

  ji'l nej

  En nedskrevet forskningsplan eller -strategi

  En nedskrevet formidlingsplan eller -strategi

  En indsamlingspolitik

  Nedskrevne retningslinjer for sin registrering

  En nedskrevet prioriteret bevaringsplan for museets praeventive ogudbedrende bevarings-indsats

  En langsigtet vedligeholdelsesplan for museets egne bygninger

  Har museets strategier/politikker/planer en klar sammenhaeng til museetsoverordnede strategi for den samlede virksomhed?

 • Imps:/ Iwww.survcy-xaCl.dk/scrv Icl/cum. pb. murph~us. w~b.pages.C ...

  Hvordan er k~nsfordelingen i museets bestyrelse?

  Skriv antal kvinder

  Skriv antal mcend

  Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse?

  Er bestyrelsens medlemmer uafhcengige af scerinteresser?

  ja[:d nej

  Gennemgilr bestyrelsen ilrligt museets arbejdsgrundlag?

  (vedtcegter, mission, vision, strategi, handleplaner mv.)

  G::3jaOnej

  2

  11

  4 af 15

  Evaluerer bestyrelsen ilrligt fremdriften i museets strategi, mill og planer?

  Evaluerer bestyrelsen ilrligt sit arbejde og sit samarbejde med den dagligeleder?

  jat:d nej

  Er del' en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem museets bestyrelse ogdaglige leder?

  jaUnej

  Sikrer bestyrelsen, at oplysninger, som er af interesse for museetsinteressenter, er offentligt tilgcengelige?

  (F.eks. at museets vedtcegter, strategi og regnskaber er tilgcengelige p~ museetshjemmeside)

  51ja..J nej

  Organisation

  20-05-2015 09:44

  http://Iwww.survcy-xaCl.dk/scrv

 • 5 af 15

  hn ps:/ Iwww.survey-xact.dk/serv Ietlcom. pis. Inurph eus. we b. pages. C ...

  Hvad er museets ejerforhold?

  Selvejendeinstitution

  ...J ForeningsejetKommunaltejet

  Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der uddannelsesmiEssigtmodsvarer hele museets ansvarsomr~de?

  (MuseumsfagligtAC-personale.Museumslederenmedregnesi opg0relsen)

  ~ja

  Onej

  Hvor mange fastansatte ~rsvcerk r~dede museet over sidste kalender~r?

  - Heraf antal fastansatte videnskabelige ~rsviErk? (MuseumsfagligtAC-personale. Museumslederen medregnes i opg0relsen)

  - Heraf antal fastansatte personer pi! ph.d.-niveau elier derover? (f.eks opn~etgennem ph.d.-grad, forskerbed0mmelse elier ansiEttelse som seniorforsker)

  6

  Hvor mange fastansatte ~rsviErk udgjordes af fleksjobs elier lignendeordninger?

  21,54

  Hvor mange ~rsviErk blev udf0rt af medarbejdere i tidsbegriEnset ansiEttelse?

  - Heraf antal videnskabelige ~rsviErk?

  (MuseumsfagligtAC-personale.Museumslederenmedregnesi opg0relsen)

  32,2

  Hvor mange ~rsvcerk (ansl~et) blev udf0rt af friviliige?

  2

  Sikrer museet, at personalet samlet set besidder de n0dvendige kompetencerog kvalifikationer?

  20-05-201509:44

  http://Iwww.survey-xact.dk/serv

 • 6 al' 15

  https :llwww.sllrvey-xact.dklserv kl!cum. pis. m orpheus. web. pages. C ...

  jaCJ nej

  Sikrer museet kontinuerlig kompetenceudvikling af sit personale?

  jaOnej

  Bygninger og driftstilskud

  Hvor mange geografisk adskilte og bemandende bes0gsadresser driver museet?

  5

  - Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver?

  1

  Hvor stor en procentdel af museets samlede udgifter blev sidste kalender§rbrugt til husleje/prioritetsga=ld, ejendomsskatter, bygningsdrift og pleje afudend0rsarealer7

  (Tit udgifterne henregnes husleje, vedligeholdelse af bygninger, installationer ogudendl1lrsarealersamt skatter, forsikringer, el, varme, alarmsystemer, telefon ogIT-forbindelser. Lfilnudgiftcr til museets egne medarbejdere besk

 • 7 af 15

  htlps:llwww.sllrv~y-xact.dk/servlet/com.pls.lI1orphclIs. web.pages.C ...

  Antal kunsthistoriske forskningspublikationer 0- Heraf antal eksternt fagfcellebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p~ 0Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister?

  Antal naturhistoriske forskningspublikationer 0- Heraf antal eksternt fagfcellebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p~ 10Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister

  Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet med udenlandskesa marbejdspa rtnere?

  4

  Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske museer?

  3

  Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske universiteter?

  2

  Hvor mange af de fagfrellebed0mte publikationer er publiceret national!?(Dette omfatter ogso3 publikationer pa Uddannelses- og Forskningsministerietsautoritetslister)

  7

  Hvor mange af de fagfCBllebed0mte publika!ioner er publiceret internationalt?(Dette omfatter ogsa publikationer pa Uddannelses- og Forskningsministerietsautoritetslister)

  3

  Indgar museet i relevante faglige netvrerk eller samarbejder om sin forskning ogudvikling heraf?

  jaUnej

  Evaluerer museet, om udbyttet af forskningsindsatsen st§r m§1 med deanvendte ressourcer?

  janej

  Formidling

  Hvor mange af museets formidlingsmedarbejdere har en kompetencegivendeuddannelse inden for formidling eller undervisning?

  20-05-2015 09:44

 • h ltps:/ /www.sllrvcy-xaCl.dk./serv Iell corn. pis. m orpheus. we b. pa gcs. C ...

  (Det kan vcere uddannelse, som giver kompetencer inden for pcedagogik, didaktik,kuratering, museologi, kommunikation og presse)

  2

  Hvor mange sCErudstillinger har museet vist i sidste kalender§r?

  13

  Hvar arbejder museet med brugerinddragelse?

  - p§ museets hjemmeside? (F.eks. blogs, diskussionsfora og wiki-inspireredefunktioner.)

  -I sine udstillinger?

  -I sin J1Jvrigepraksis?

  8 af 15

  Museet har en star kreds af frivillige p~ alle afdelinger. Der igennemarbejder museet ogs~ med brugerinddragelse

  Hvardan arbejder museet digitalt?

  B-1 udstillingerne~ - NI museets hjemmesideB-p§ sociale medier

  -I selvstcendige digitale formidlingstilbud (fx apps, QR-koder, podcasts)

  Andet, skriv:

  vi arbejder p~ at alt materia le kommer til at farefindes digitalt med~rene

  Hvar mange arrangementer, amvisninger/faredrag/workshops 0.1. i museet(minus skoleundervisning) er gennemf0rt i sidste kalender§r?

  101

  Hvor mange arrangementer uden for museet (f.eks. byvandringer) har museetgennemfelrt i sidste kalenderilr?

  27

  Har museet skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningssektoren?

  i~ja

  nej

  Har museet annoncerede undervisningstilbud, som er koordineret med trinm§1ag ICEreplaner?

  20-05-2015 09:44

  http:///www.sllrvcy-xaCl.dk./serv

 • l) af 15

  htt ps:1 Iwww.survey-xact.dk/servlet/col11.pls.l11orphcus .web. pages. C...

  Hvor mange undervisningspublikationer (trykt eller digitalt) har museetproduceret i sidste kalenderi!r?

  1

  Anvender museet resultaterne af egne brugerunders0gelser og resultatet af dennationale brugerunders0gelse i udviklingen af sin formidling?

  Inddrager museet brugerne i udviklingen af sin formidling?

  BjaUnej

  Hvilken formidling evaluerer museet systematisk?

  permanente udstillinger

  U scerudstillingerarrangementer

  ~ hjemmeside

  undervisningstilbud

  Indgi!r museet i relevante faglige netvcerk eller samarbejder med henblik pi!erfaringsudveksling, vidensdeling og udvikling af museet formidling?

  Gdjanej

  Brugere

  Hvor mange brugere bes0gte museet eller deltog i museets annonceredearrangementer sidste kalenderi!r?

  38934

  Hvor mange brugere deltog i museets offentlige og annoncerede arrangementerandre steder end pi! museets adresser?

  6648

  Hvor mange hold fra dagsinstitutioner har deltaget i museetsformidlingssaktiviteter i sidste kalender!lr?

  20-05-2015 09:44

  http://www.survey-xact.dk/servlet/col11.pls.l11orphcus

 • 10 af 15

  https:1 Iw\V\V. S 1I rvc y- xact. dk/serv IerlCOI11. p Is. 111orpheus. web. pages. C ...

  8

  Hvor mange grundskoleklasser har deltaget i museets undervisningsaktiviteter isidste kalender!lr?

  76

  Hvor mange klasser fra ungdomsuddannelserne har deltaget i museetsundervisningsaktiviteter i sidste kalender~r?

  4

  Hvor mange hold fra andre uddannelser har deltaget i museetsundervisningsaktiviteter i sidste kalender~r?

  2

  Hvor mange elever og studerende har modtaget museets vejledning iforbindelse med projektarbejde mv.?

  19

  Hvor mange unikke besl2lghar der va:!ret p~ hjemmesiden sidste kalender~r?

  137378

  Hvor mange annoncerede ilbningstimer efter kl. 16 havde museet sidstekalender~r?

  73

  Hvor mange annoncerede ~bningstimer havde museet i weekends f0r kl. 16sidste kalenderilr7

  952

  Har museet en eller flere st0tteforeninger?

  L:1 ja

  U nej

  Hvor mange medlemmer havde foreningerne tilsammen?

  1055

  Indsamling og udskillelse

  Har museet skriftlige retningslinjer for modtagelse/indkomst?

  20-05-201509:44

 • 11 af 15

  hnps ://www.survey-xacLdk/scrv!el/com.pls.morphcus. web.pages.C ...

  Begrunder museet sin indsamling som en del af sin registrering?

  Gdjanej

  Hvor mange genstande/va:rker/prCEparater blev optaget i samlingen i sidstekalender§r?

  144

  - Hvor mange af disse er indsamlet i relation til museets forskning?

  85

  - Hvor mange af disse er underlagt klausuler?

  o

  Hvorn~r har museet senest foretaget en revision af sin samling (md/§r)?

  2014

  Hvor mange genstande/va:rker/prCEparater har museet udskilt fra samlingen isidste kalender~r?

  554

  Koordinerer museet sin indsamling med de 0vrige statslige og statsanerkendtemuseer?

  ~ja

  nej

  Indg§r museet i relevante faglige netva:rk og samarbejde om indsamling ogudviklingen heraf?

  Registrering

  Anvender museet ga:ldende standarder for registrering som beskrevet i DanskMuseums Dokumentationsstandard?

  ~ja

  nej

  20-05-201509:44

  http://://www.survey-xacLdk/scrv!el/com.pls.morphcus.

 • 12 af 15

  http://www.survey-xact.dk/scrv let/corn. pls.morphclIS. web.pages.C ...

  Dokumenterer museet sin registreringspraksis og -historik?

  bajanej

  Er museets registratorer uddannede til opgaven (F.eks. ved at havegennemg~et Museumsh0jskolens eller ODM .5 registreringskurser)?

  janej

  Indg~r museet i relevante faglige netvcerk og samarbejde omregistreringsarbejdet og udviklingen heraf?

  ~ja

  -.J nej

  Hvor stor en procentdel af museets samling er fuldt registreret, analogt ellerdigitalt?

  94

  De f01gende fire sp0rgsm~1vedr0rer kunst- ogkulturhistoriske samlinger:

  1. Hvor stor en procentdel af museets samling er indberettet til MuseernesSamlinger / KID?

  92

  2. Hvor mange inventarnumre har museet indberettet i sidste kalender~r?

  11,665

  3. Hvor stor en procentdel af samlingen udg0r de inventarnumre, som erindberettet i sidste kalender~r?

  3

  4. F01germuseet sin handlingsplan for indberetning til MuseernesSamlinger/KID7

  BjaUnej

  Bevaring

  Er dele af samlingen uden relation til ansvarsomr~det7

  20-05-201509:44

  http://www.survey-xact.dk/scrv

 • hllp~://www.survey-xael.dk/servlel/COlll.pl~.morpheus. web.pages.c. ..

  jaGd nej

  Hvor mange inventarnumre er der i samlingen?

  (Arkivalier i lokalhistoriske arkiver, der er afdelinger af museet, h0rer kun tilsamlingen, hvis museet har truffet principiel beslutning herom. Hvis arkivaliernebetragtes som en del af samlingen, er de omfattet af museumslovens bestemmelserom indsamling, registrering, bevaring, forskning og form idling, herunder indberetningtil de centra le registre.)

  100000

  F0rer museet konserveringsfagligt tilsyn med hele samlingen efter fasteterminer?

  jaUnej

  F0res der log bog i forbindelse med tilsynet?

  F0rer museet tilsyn med sine uddeponerede genstande/vcerker/prceperater?

  janej

  Hvor star en procentdel af museets samlinger h0rer bevaringsmcessigt til if01gende kategorier ?

  Angiv ta//ene i % med en sam/et sum pg 100%(Opg0relsen er oversigtlig, og b0r hvile p~ en konserveringsfaglig vurdering. Fordefinitioner af de forskellige kategorier henvises til Kulturministeriets "Udredning ombevaring af kulturarven"(2003), side 26)

  Farmidlingsegnet tilstand

  Stabiliseret tilstand

  Behandlingskrcevende tilstand

  Svcert skadet ti Istand

  36

  262711

  13 af 15

  Indg~r museet i relevante faglige netvcerk og samarbejde om bevaringsarbejdetog udviklingen heraf7

  .:aja

  nej

  Sikring

  20-05-20 J 5 09:44

 • 14 af 15

  htl ps:/ /www.survey-xacl.dkls~rvlet!com.pls.l11orpheus .web. pages. C ...

  NB! Oplysninger om de enkelte museers sikringsforhold vii ikke bliveoffentliggjort

  Har museet tyverialarmer med automatisk signaloverf0rsel?

  ~ja

  nej

  Dcekker anlcegget hele samlingen?

  Har museet brandalarmer med automatisk signaloverf0rsel?

  Dcekker anlcegget hele samlingen?

  janej

  F0rer museet regelmcessigt tilsyn med museets udstyr til brandbekcempelse?

  jaUnej

  Afholder museet ~rlige brand0velser?

  Har museet en evakueringsplan, herunder en vcerdit0mningsplan7

  -Jjanej

  Har museet skriftlige retningslinjer for opsyn i udstillingerne?

  bd janej

  Har museet skriftlige retningslinjer for data-sikkerhed?

  jaOnej

  20-05-2015 09:44

 • 15 af 15

  h IIps:/ /www.slIrvcy-xacl.dk/servlet!co11l.pls.lI1orpheus .web. pages. C ...

  Samarbejde med kommunerneUdfyldes kun af museer med ansvar for museumslovens kap. 8

  Har museets arbejde med museumslovens kapitel 8 en klar sammenhceng tilmuseets overordnede strategi?

  Gdjanej

  Har museet et godt samarbejde med planmyndighederne?

  ~ja

  ne]

  Har museet formaliserede arbejdsgange for samarbejdet medplanmyndighederne7

  BjaUnej

  Afslutning af besvarelsen

  Der er ikke flere sp0rgsm§1.

  N§r du har indf0rt alle svar og ikke lcengere 0nsker at redigere eller tilf0je flereinformationer, skal du scette flueben nedenfor.

  Du kan printe en kopi af din besvarelse ved at klikke p§ printerikonet. Tak forbesvarelsen.

  UAfslut

  20-05-2015 09:44

  http:///www.slIrvcy-xacl.dk/servlet!co11l.pls.lI1orpheus