6
09-05-2016 1 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret sammenstiller forventninger til eksisterende måned og forventningerne til de kommende tre måneder. Virksomhedernes svar vægtes med en værdi, der svarer til deres gennemsnitlige antal fuldtidsansatte. Indhold: Aktuel forretningssituation og omsætning Forventninger til kommende tre måneders omsætning, beskæftigelse og kapacitets- udnyttelse Regionsopdelte forventninger Ved gengivelse af denne publikation er kildeangivelsen: Kilde: Danske Advokater, Konjunkturbarometer nr.2 2016 Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 For yderligere information Øyvind Fagerstrand Danske Advokater T: +45 33 43 70 16 E: [email protected]

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr 2 2016 4 0 · PDF fileDet skal nævnes, at forventninger er dalet i forhold til årets første konjunkturindikator, ... og ender i et plus

  • Upload
    letram

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

09-05-2016 1

Om Konjunkturbarometret

Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på

advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks

Statistiks konjunkturbarometer.

Konjunkturbarometeret sammenstiller forventninger til

eksisterende måned og forventningerne til de kommende

tre måneder.

Virksomhedernes svar vægtes med en værdi, der svarer til

deres gennemsnitlige antal fuldtidsansatte.

Indhold:

• Aktuel forretningssituation og omsætning

• Forventninger til kommende tre måneders

omsætning, beskæftigelse og kapacitets-

udnyttelse

• Regionsopdelte forventninger

Ved gengivelse af denne publikation er kildeangivelsen:

Kilde: Danske Advokater, Konjunkturbarometer nr.2 2016

Danske Advokaters

Konjunkturbarometer nr. 2 2016

For yderligere information

Øyvind Fagerstrand

Danske Advokater

T: +45 33 43 70 16

E: [email protected]

09-05-2016 2

Danske ADanske ADanske ADanske Advokaters konjunkturdvokaters konjunkturdvokaters konjunkturdvokaters konjunkturbarometerbarometerbarometerbarometer nr. 2 2016nr. 2 2016nr. 2 2016nr. 2 2016 Konjunkturbarometret er udarbejdet af Danske Advokater på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Formålet med analysen er at belyse den aktuelle situation på markedet for advokatydelser målt på bl.a.

omsætning og beskæftigelse.

De statistiske begreber vil ikke blive forklaret i selve analysen, men derimod i afsnittet ”Om

Konjunkturbarometeret”.

Om Konkjunkturbarometeret Om Konkjunkturbarometeret Om Konkjunkturbarometeret Om Konkjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for advokatbranchen bygger på datamateriale indhentet af Danmarks Statistik.

Datamaterialet er udarbejdet på baggrund af et løbende udsendt spørgeskema til et repræsentativt udsnit

af virksomheder i advokatbranchen. Virksomhederne bliver spurgt ind til den aktuelle forretningssituation1,

omsætning2, samt hvilke forventninger de har til udviklingen de kommende 3 måneder på bl.a. omsætning

og beskæftigelse3. Svarprocenten er tilstrækkelig høj, hvorfor konjunkturbarometeret hviler på et statistisk

holdbart grundlag.

Virksomhedernes svar vægtes med en værdi, der svarer til deres gennemsnitlige antal fuldtidsansatte. De

vægtede tal fra virksomhederne offentliggøres i procent (eksempelvis virksomheder der repræsenterer 5 pct.

af den samlede beskæftigelse forventer større omsætning, virksomheder der repræsenterer 95 pct. af

beskæftigelsen forventer en uændret omsætning og 0 pct. – ingen forventer mindre omsætning den

pågældende periode sammenlignet med den foregående periode).

Nettotallet4 er en central størrelse i publikationen, og det er defineret som forskellen mellem procenttallene

”større” og ”mindre”. Nettotallet kan derfor indikere den kommende trend i markedet. Nettotallene er

dermed ikke et udtryk for størrelsen af væksten, men derimod en størrelse, der indikerer om væksten

forventes at ville være positiv eller negativ. Hvis nettotallet er større end 0 forventes en positiv udvikling, og

hvis nettotallet er negativt forventes en negativ udvikling.

Den sammensatte konjunkturindikator er den primære indikator for forventningerne til den kommende

udvikling. Den er defineret som et simpelt gennemsnit af det aktuelle omsætningsniveau, den aktuelle

forretningssituation samt forventninger til omsætningsniveauet.

Yderligere information om metoden findes her:

http://dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/konjunkturbarometer-for-serviceerhverv

1 Definition: En vurdering af virksomhedens generelle situation baseret på egne markedsforventninger. 2 Definition: Den aktuelle omsætning er en vurdering af salg/omsætning i den måned, hvor spørgeskemaet besvares. 3 Definition: Virksomhedens forventninger til omsætnings- og beskæftigelsesniveauet de kommende 3 måneder fra

den dag spørgeskemaet besvares. 4 Beregning: Nettotal = ”større” – ”mindre”.

Nettotal > 0 Nettotal = 0 Nettotal < 0

Udvikling

09-05-2016 3

Den sammensatte KonjunkturindikatorDen sammensatte KonjunkturindikatorDen sammensatte KonjunkturindikatorDen sammensatte Konjunkturindikator

Advokatbranchen har overordnet positive forventninger jf. tabel 1. I perioden februar til april er nettotallet i

gennemsnit 9, hvilket indikerer, at respondenterne har positive forventningerne til omsætningen i de

kommende måneder. Det skal nævnes, at forventninger er dalet i forhold til årets første konjunkturindikator,

men forventningerne er stadig positive.

Tabel 1: Den sammensatte konjunkturindikator for advokatbranchens i perioden februar – april 2016

Periode

Omsætning

(faktisk) Forretningssituation

Omsætning

(forventet)

Sammensat konjunktur

indikator

nettotal nettotal nettotal nettotal

Februar 2016 13 22 1 12

Marts 2016 -9 12 21 8

April 2016 12 1 7 7

Note: Den sammensatte konjunkturindikator er et simpelt gennemsnits af virksomhedernes vurdering af faktisk omsætning, forretningssituation og

forventet omsætning

Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”mindre” og ”større”

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

Figur 1: Sammenligning Den sammensatte konjunkturindikator mellem perioderne februar – april 2015 og

februar – april 2016

Note: Den sammensatte konjunkturindikator er et simpelt gennemsnits af virksomhedernes vurdering af faktisk omsætning, forretningssituation og

forventet omsætning

Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”mindre” og ”større”

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016

Februar Marts April

Nettotal

09-05-2016 4

AdvokatvAdvokatvAdvokatvAdvokatvirksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation irksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation irksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation irksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation

I tabel 2 præsenteres fordelingen af advokatvirksomhedernes svar på spørgsmålet om, hvordan de

bedømmer deres aktuelle forretningssituation, som er en vurdering af egne markedsforventninger.

Klart den største andel af branchen vurderer, at forretningssituationen er omtrent uændret. Nettotallet

varierer henover de seneste 3 måneder, og ender i et plus på 1, hvilket betyder, at forretningssituationen

forventes stort set uændret.

Tabel 2: Advokatvirksomhedernes vurdering af den aktuelle forretningssituation i den enkelte måned

Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”bedre” og ”ringere”

Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er vurderingen af forretningssituationen den enkelte måned

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

Virksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelseVirksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelseVirksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelseVirksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelse

Gennem de sidste 15 år har advokatvirksomhederne generelt oplevet vækst i omsætning såvel som

beskæftigelse, men i de seneste år har branchen oplevet nulvækst. Det kommende afsnit illustrerer

virksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelse.

Forventningerne til både omsætning og beskæftigelse er overvejende positive i de seneste tre måneder. Dog

har gruppen af virksomheder med 10-19 ansatte en uændret eller mindre negativ forventning til

beskæftigelsen i perioden, jf. tabel 3.

Tabel 3: Forventninger til de aktuelle tre måneder februar – april 2016, fordelt på virksomhedsstørrelse

Omsætning Beskæftigelse

Ansatte Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal

I alt 2 87 11 10 1 95 4 3

10-19 0 84 16 16 3 95 2 -1

20-49 0 98 2 2 0 100 0 0

Over 50 3 83 14 11 0 93 7 7

Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”mindre” og ”større”

Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er et simpelt gennemsnit af de tre måneder august, september og oktober

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

Forretningssituation

Periode Nettotal Ringere Omtrent uændret Bedre

Februar 2016 6 0 94 6

Marts 2016 17 0 83 17

April 2016 1 0 99 1

09-05-2016 5

Forventningerne til omsætningen i den kommende måned var højest i marts med et nettotal på hele 21, og

generelt har advokatvirksomheder positiv forventning til både omsætningen og beskæftigelse, jf. tabel 4.

Tabel 4: Forventninger til de aktuelle tre måneder februar – april 2016

Omsætning Beskæftigelse

Periode

Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal

Februar 2016 5 89 6 1 0 97 3 3

Marts 2016 0 79 21 21 0 98 2 2

April 2016 0 93 7 7 2 90 8 6

Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”mindre” og ”større”

Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er forventningen til den kommende måned

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

Der er stor forskel på forventningerne til den nuværende måned, som det fremgår af tabel 5. For eksempel

var forventninger til omsætningen højest i februar med et nettotal på 13 og hele 16 for beskæftigelsen.

Omsætningsforventningerne til marts måned viser et nettotal på minus 9, hvilket er den laveste måling, vi

har set.

Tabel 5: Vurderingen af omsætning og beskæftigelse i den nuværende måned – alle virksomheder

Omsætning Beskæftigelse

Periode

Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal

Februar 2016 5 77 18 13 2 80 18 16

Marts 2016 13 83 4 -9 9 76 15 6

April 2016 4 80 16 12 5 93 2 -3

Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”mindre” og ”større”

Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er vurderingen af den nuværende måned

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

Både Region Hovedstaden og De Øvrige Regioner forventer øget omsætning samt en næsten uændret

beskæftigelse, jf. tabel 6. I forhold til forrige konjunkturbarometer er rollerne imidlertid byttet rundt, hvor

det nu er de ”Øvrige regioner”, der er mest positive.

Tabel 6: Forventninger til de aktuelle tre måneder februar – april 2016 opgjort på regioner

Omsætning Beskæftigelse

Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal Mindre

Omtrent

uændret Større Nettotal

Region

Hovedstaden 3 87 10 7 1 97 3 2

Øvrige regioner 0 88 12 12 3 92 6 3

Note: Nettotallet er forskellen mellem procenttallene for ”mindre” og ”større”

Bemærkning: De præsenterede tal i tabellen er et simpelt gennemsnit mellem de tre måneder august, september og oktober Kilde: Danmarks Statistik, Særkørsel

09-05-2016 6

Den aktuelle kapacitetsudnyttelse i branchenDen aktuelle kapacitetsudnyttelse i branchenDen aktuelle kapacitetsudnyttelse i branchenDen aktuelle kapacitetsudnyttelse i branchen

Generelt i hele perioden anvender advokatvirksomhederne næsten maksimal kapacitet på ca. 92 pct.

Samtidig mener virksomhederne, at der er mulighed for at øge kapaciteten, såfremt det er nødvendigt.

Tabel 7: Kapacitetsudnyttelsen i branchen

Kan kapaciteten udvides*

Vurdering af kapacitets udnyttelse i den enkelte måned**

Periode Nej Ja, Februar 2016 18 82 91

Marts 2016 13 87 92

April 2016 14 86 92

*Spørgsmålet hedder ”Hvis efterspørgslen stiger, vil virksomheden så kunne øge aktiviteten inden for nuværende rammer”

** Vurdering af kapacitetsudnyttelsen i den enkelte måned

Kilde: Danmarks Statistik, Særkørse