Click here to load reader

Dansk Branchekode 2003 - Danmarks Dansk Branchekode 2003 Udgivet af Danmarks Statistik December 2002 Oplag: 2000 Danmarks Statistiks trykkeri Pris: 560,00 kr inkl. moms Trykt udgave:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dansk Branchekode 2003 - Danmarks Dansk Branchekode 2003 Udgivet af Danmarks Statistik December 2002...

 • Dansk Branchekode 2003

  DB03 Danish Industrial Classification of All Economic Activities 2003

 • Dansk Branchekode 2003

  Udgivet af Danmarks Statistik December 2002 Oplag: 2000 Danmarks Statistiks trykkeri Pris: 560,00 kr inkl. moms Trykt udgave: ISBN 87-501-1331-3 Netudgave: ISBN 87-501-1332-1 Adresse

  Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

  Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

  e-post: [email protected] www.dst.dk Redaktion:

  Lene Volder Kirsten Torma Christine Sørensen Christina Thisgaard Mai Hyldahl Wessing © Danmarks Statistik 2002

  Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret.

  Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

 • Forord

  Dansk Branchekode 2003 (DB03) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB03 udstikker regler og ret- ningslinier for hvilken branche, en virksomhed skal tildeles. Derved sikres, at bran- cheplaceringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde. DB03 er en underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, NACE rev. 1.1, som er opdelt på 4-cifret niveau. NACE rev. 1.1 er en revideret udgave af NACE rev. 1 fra 1993. NACE rev. 1.1 gælder fra 1. januar 2003 i alle EU-medlemsstater ifølge Kom- missionens forordning nr. 29/2002. NACE rev. 1.1 er i meget stor udstrækning sammenfaldende med FN's brancheno- menklatur ISIC rev. 3.1. Via Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk, er der gratis adgang til den elek- troniske version af DB03. DB03 indeholder en del ændringer i forhold til Dansk Branchekode 1993. Dette skyl- des dels ændringer i NACE rev. 1.1 i forhold til NACE rev. 1, dels erfaringer fra den daglige brug af Dansk Branchekode 1993. Derfor er nogle brancher slået sammen med andre brancher, og nogle brancher er blevet opsplittet i flere brancher. Endvide- re er nogle branchetitler og branchenoter ajourført for at gøre dem mere tidssvaren- de. Også titlerne på de forskellige standardgrupperinger, der anvendes ved publicering af officiel statistik fra Danmarks Statistik, er i enkelte tilfælde ændret. Der er kun i me- get begrænset omfang ændret på hvilke brancher, de forskellige standardgrupperin- ger dækker. Der forventes en større revision af NACE rev. 1.1 i 2007. Årsagen er, at FN's branche- nomenklatur, ISIC, skal revideres. På den baggrund arbejder EU og det nordameri- kanske handelssfællesskab NAFTA på at harmonisere de respektive branchenomen- klaturer, NACE og NAICS. En sådan større revision vil få tilsvarende stor indflydelse på den danske branchekode. DB03 er gældende dansk branchenomenklatur fra 1. januar 2003. Danmarks Statistik, november 2002 Jan Plovsing

  / Sven Egmose

 • 5

  Indholdsfortegnelse Side

  1. Principper for brancheplacering.......................................................................... 7 1.1 Sådan finder man den korrekte branche ............................................................ 7 1.2 Fastlæggelse af hovedaktivitet.................................................................................. 8 1.3 Statistiske enheder........................................................................................................... 8 2. Kodesystem og struktur – DB03's opbygning .......................................... 10 2.1 NACE til DB03 .................................................................................................................... 10 2.2 Derfor underopdeles en undergruppe i flere brancher .............................. 11 2.3 Undtagelser – her stemmer NACE rev. 1.1 og DB03 ikke overens ...... 12 2.4 Om branchebeskrivelserne ......................................................................................... 13 3. Baggrunden for revisionen af Dansk Branchekode ........................... 14 3.1 Økonomisk udvikling og ny teknologi ................................................................. 14 3.2 NACE-forordningen – det retlige grundlag ....................................................... 14 4. Forskelle mellem DB03 og DB93 ......................................................................... 16 4.1 De væsentligste forskelle mellem DB03 og DB93.......................................... 16 4.2 Nye og nedlagte brancher............................................................................................ 17 5. Sammenhængen mellem aktivitets- og produktklassifikationssystemer........................................................................... 20

  6. Branchebeskrivelser ........................................................................................................ 22 A Landbrug, jagt og skovbrug ................................................................................. 22 B Fiskeri .................................................................................................................................. 30 C Råstofudvinding ........................................................................................................... 32 D Industri ............................................................................................................................... 41 E El-, gas-, varme- og vandforsyning ................................................................. 147 F Bygge- og anlægsvirksomhed ............................................................................. 150 G Handel og reparationsvirksomhed................................................................. 159 H Hotel- og restaurationsvirksomhed ............................................................... 194 I Transportvirksomhed .............................................................................................. 198 J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed.......... 209 K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.................................. 214 L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring ....................... 237 M Undervisning .................................................................................................................. 242 N Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv. .................................................... 248 O Andre kollektive, sociale og personlige serviceaktiviteter............ 257 P Private husholdninger med ansat medhjælp .......................................... 274 Q Internationale organisationer mv. ................................................................. 276

  Bilag 1 Oversigt over hovedafdelinger............................................................................... 277

  Bilag 2 Brancheoversigt (uden branchebeskrivelser) ............................................... 279

  Bilag 3 Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering............................ 353

  Bilag 4 Nøgle mellem 111-standardgruppering og 6-cifrede brancher.......... 363

  Bilag 5 Danish Industrial Classifications .......................................................................... 367

  Bilag 6 Standard industrial groupings for publishing purposes ......................... 381

  Bilag 7 Nøgle mellem DB93, 2. udgave og DB03......................................................... 391

  Stikordsregister ...................................................................................................................................... 395

 • Principper for brancheplacering 7

  1. Principper for brancheplacering

  Dansk Branchekode 2003 (DB03) indeholder 825 sekscifrede branchekoder1. Disse branchekoder betegner forskellige økonomiske aktiviteter. Formålet med brancheko- derne er at kunne kategorisere data til statistisk brug. DB03 danner således grundlag for en lang række statistikker om fx industri, handel, investeringer, serviceydelser, offentlig virksomhed mv.

  1.1 Sådan finder man den korrekte branche

  Enheder, der udøver samme økonomiske aktivitet, tilhører samme branche, uanset om der er tale om selskaber, enkeltmandsvirksomheder, offentlige virksomheder eller andet. Når det skal afgøres, hvilken branche en given enhed skal placeres i, sondres der nemlig ikke mellem ejerforhold, juridiske forhold eller driftsform, idet disse for- hold ikke vedrører selve aktiviteten. Tilsvarende skelnes der ikke mellem, om arbejdet fx udføres maskinelt eller manuelt – moderne kontra traditionel arbejdsform er ikke noget klassificeringskriterium. Det spiller heller ikke nogen rolle, om fx el-installationsarbejdet eller rengøringsaktivite- ten foregår til lands eller vands – geografiske forhold er uden betydning i den sam- menhæng. Der vil normalt være en entydig sammenhæng mellem aktiviteten og de produkter der er resultatet (output) af aktiviteten. Det betyder, at en aktivitet normalt kan fast- lægges ud fra de produkter, der produceres. Men principielt er brancheklassifikatio- nen en aktivitetsklassifikation og ikke en produktklassifikation. Branchekodning skal foretages vha. top-down-metoden, idet man skal starte på bran- chekodens højeste niveau og bevæge sig ned til stadig mere specifikke niveauer. Det k

Search related